0

Nhận thức về nghề nghiệp của sinh viên điều dưỡng đa khoa trường đại học kỹ thuật y tế hải dương năm 2019

94 92 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:26

BỌ Y TẾ BỌ GIAO DỤC VÀ DÀO TRƯỜNG DẠI HỌC Y HÀ NỘI DÔTIII III É NHẬN THỨC VẺ NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN ĐIÊU DƯỠNG DA KHOA TRƯỜNG DẠI HỌC KỸ THUẬT Y TÉ HẢl DƯƠNG NÀNI 2019 Chuyên ũganh : Điêu dường Mà sỗ : 8720301 I.IỈẬN VÃN IIIẠC SĨ Người hirớng dãn khoa học: PGS.TS Lê Thu Hồ HÀ NỘI - 2020 «s> ■> LỜI CAM ƠN Trong q trình học tõp hồn thành luận vãn rot nghiệp thọc sr' chuyên ngành Điều Dường, ngoái nồ lực cỗ gàng cua ban thán nhận (lược giủp đờ dộng vién cùa thầy cò trường Dụi học Y Hà Nội Ban Giám hiỳu trường Dạt học Kỹ thuật Y te Hơi Dương, nơi công tác bạn bê dồng nghiỳp người thân trang gia đình Tổl xm gưi lịi cám ơn chân ùn Bon giám hlẻu Trường Dai học ỉ' Há Nội Phông quan lý sau dụi học Khoa Diều dm'mg ■ Hũ Sinh toan the quý thầy' cỏ cùa Trường Dtp họe y Hà Nội dà lụa điều kỉ in thuýn lợi cho suốt thời gian hục tập nghỉẽn cửu hồn thành ìuữn vửn Tỏi xin chán thành cam ơn tìưn giùm hiệu trường Dụi học Kỳ thuữi Yrế Hài Dương khoa Diều dường bạn sinh viên Dại hợc Dietl dưỡng 9, vờ Diêu dưỡng 12 tạo điều kĩỹn giúp dừ cung cap thông tin cằn duel đẽ tói thục hiền nghiên cứu TỔI xín chờn thành cam ơn Quỷ thầy cỏ hội dong chàm luận vàn dù dành cho lùi nhùng lới góp ỳ sáu sàc nhùng kiên thúc chun hồn chinh nhấi dè tồi hồn thiên nghiên cừu cua Tơi xin dục biff gin lởì cam ơn lới PGS TS Lè Thu Hịa người thầy nhiét rình, trách nhiêm dà lún tĩnh chi bao hường dẫn rỏi suốt trinh thực hiỷn dề tài TỔI xin cam ơn bọn lỡp caơ học Diva dường khóa 27 dã chia se kinh nghiệm, tran đồi láền thúc, giúp dàtối trinh học lóp Cuóf tót gtn lài cam ơn dẽn tầr ca người gia dinh nguồn dỏng viên, khích lẽ dê lãi hốn thành dược ln vàn HỌC MÉN Dỗ Thi Huế TWM*M«K> *4: I ỚI CAM DOAN TỎI lã l>0 Thị Huế học viên cao hục khỏa 27 Trường Đại học Y Hả Nội chuyên ngành Điều dường xin cam đoan: Đây luận vãn bia thân trực tiọp thực duõi hướng dần cua POS.TS, Lé Thu Hoa Cáig trinh không nung lụp với bải kỳ ngtaeĩi cửu khác đả duợc cóng bó Việt Nam Càc sò liệu vá thòng tin nghiên cứu hoan tồn xác trung thục khách quan, đà xác nhận châp thuận cùa sớ nơi nghiên cứu Tơi xin hỗn tồn chịu trách nhiệm trước phup luãt VC cam kct Hà Nội, ngày fỉ9 tháng Ờ9 nãtìi 2020 Xyirừi vỉct cam oan Th Hu -w ã* CN ôG ãằ* DANH Mực CHCrVlỂT TÁT BS Bác CĐ Cộng đóng cs Chim sóc ĐD Diêu dường GĐNB Gia đình người bênh NB Ngướỉ bõih NCKH Nghiên cứu khoa học QL Quan lý SK Sức khoe sv Sinh viên TTB-VT Trang hiờr b vt t -w ã* CN ôG MC LC BẠT VA\ DÈ CHƯƠNG I TỐNG QUAN 1.1 Nghề Điều dường I 1.2 Lịch $ư ngành Dièu dúng • • • •» ♦ » • 'V ằ ôô ã ã ằ tô INII'f t**pô V 1.1.3 Vai trô chức nàng nhiệm vụ cua Dièu dường 1.1.4 Dịnh hướng phát triên ngành Dicu dưỡng 15 I I Đào tạo diều dường lụi Việt Nam - 16 1.2 Nhận thức vê nghề nghiệp vá sổ yếu tó anh hương tới nhãn thức nghé điêu dường cua sinh viên 17 1.2.1 Nhận thức nghc nghiẽp 1.22 Một sổ yếu tố anh hường tới nhận thửc nghe điêu dưỡng cua sinh viên 1.3 Tinh hình nghiên cữu cua the giới Việt Nam nhận thức cua sinh viên ve ngành điều dưừng— 19 1.3.1 Nghiên cưu trci the giưi .19 1.3.2 Nghiên cứu Việt Nam 20 1.4 Dào tụo Diều dường trường Dội học Kỳ thuât V tế Hài Dương 21 CHƯƠNG DÓI TƯỢNG VÀ PIIƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨL 22 2.1 Dổi lượng thời gian vã dịa điêm nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu„„ 22 22 2.1.2 Dịa diêm nghiên cưu— - 2.1.3 Thời gian nghiên cửu— ~ 22 2.2 Phương pháp nghiên cứu 22 2.3 Chợn mầu vã cờ mảu 22 TW«S’ ■> 2.4 Công cụ thu thập số liêu 2.4.1 Ceng cu thu thâpsểliêu 2.42 Các biến sồ nghiên cửu 2.4.3 Cách tính điẽm „ - 2.5 Thu thập số liệu 2.6 Phan tich xử lý $0 liêu — 27 2.7 Sá sổ có thè gộp vả biện pháp khơng chế sai sô 2.8 Dụo đức nghiên cúu ~ CHƯƠNG KÉT QUẢ NGHÉN cí U— 20 3.1 Dặcđiẽm chung cùa đỗi tượng nghiên cứu 3.2 Nhận Thức nghe nghiẽp cùa sinh viên điều dường 3.2.1 Nhận thức nâng lực điều dường 3.2.2 Nhận thức plùnichất cua điều dường 41 3.23 Nhận thức cua sinh viên vi tri cua nghe Diều dường 43 3.2.4 Một Sổ yếu tớ anh liuviii! đến nhân thức vẻ nghe nglủêp cua sinh 45 viên 3.3 Một Số yéu tổ liên quan den nhận Thức nghề nghiệp cua sinh viên 46 CHƯƠNG BÀN LUẬN _ _ _ _ _ 56 4.1 Nhận Thức nghề nghiêp cũa sinh viên 56 4.1.1 Nhận thức cua sinh Mèn lực chảm sóc cua Diều dường 56 4.1.2 Nhận thức cua sinh Mên phàm chát cua diều dường 62 4.13 NhẠn thức cua sinh viên VC vị tri cua điểu dưùug 63 4.2 MỘI SÔ yểu tổ liên quan đen nhận thửc nghè nghiệp cua sinh viên điều 4.2.1 Liên quan giừa nhặn thức nghề nghiệp lùm I1ỌC 66 4.2.2 Liên quan nhận thức nghé nghiộp va sinh viên co bịin bẽ người thân làm điều duững «“ *4: 67 4.2.3 Mối liên quan giừa nhím thửc nghề nghiệp vã lý hục ngành điều dưìnig 68 4.2.4 Liên quan nhãn thức nghề điều dường nguồn thơng tin nghe điều dirịng truck kill học 68 4.2.5 Liên quan nhãn thức nghẻ nghiệp vã chuông trinh thực tế bênh nện đầu khoa học - 69 4.2.6 Liên quan giũa nhộn Ihirc nghe nghiẽp Quan diêm cua xa hội nghề diều dường 69 4.2.7 Liên quan giừa nhân, thức nghê nghiệp vã hướng dán cua giỏo xiờn ã ããããã ãããããããããããããã ããããããããããããããããããããããằãããããããããããããã *4: ĐANH N1ỤC báng Bang 3.1 Dác diem tuỏi giới, nảm học 29 Bang 3.2 Sinh viên có người thản, bạn bẽ lãm điều dường 29 Bang 33 Lý sinh viên học nghe điểu dường 30 Bang 3-4 Sinh vièn có sư hiếu biết đến ngành ĐD trước kht hoe 30 Bang 33 Nguồn cung cấp thòng tin cho SV VC ngành F>r> trưõc học 31 Bang 3.6 Ke hoạch tương lai cua sinh viên sau kỉu tót nghiẽp đai học 31 Bang 3.7 Diẩn trung binh nhãn thức nghề nghiệp cua sinh viea 32 Bang 3.8 Nhãn thức cua sinh xiên VC nâng lực thực hành chàm sóc cua M ãããôãããããããããããããããã d lờu dng ãããããM Bang 3.9 Nhặn thữc cưa sinh viên nâng lực quan lý phá niên nghề nghiệp -.38 Bang 3.10 Nhận thức cua sinh viên điều dưỏng vè nâng lực hành nghề theo pdiap luật • •••••••••••••••••••••• •• ••••••• •• •• • ••••••••••«•«• «• «••••••■•••••••••••••• 40 Bang 3.11 Nhãn thức cua sinh liên phàm Chat cua điều dưởng ỉ Bang 3.12 Nhản thức cưa sinh nên vị tri cua điêu dưCmg 43 Bang 3.13 MỘT sổ yếu tó cua nhả trường anh hương đen nhận thức nghê nghiệp cứa sinh viên 45 Bang 3.14 Một sổ yếu tổ cùa bân thân sinh viên, gia đính, xâ hội ánh hưởng dền nhãn thức nghề nghiệp cua sinh xiên 46 Bang 3.15 Liên quan giừa nh.jn thức nghê nghi ộp giới tinh 46 Bang 3.16 Lièn quan giừa nhận thức nghè nghiệp nâm học 47 Bang 3.17 Liên quan giừa nhár thức nghe nghiệp vá sinh viên có người thán làm nghề diều dường 47 Bang 3.18 Liên quan nhái thuc liglié ngluẹp xá K học rigjilli dieu dường 48 Bang 3.19 Liên quan giũa nhãn thức nghe nghiụp sinh viên có hiêu biết ngành điêu dường trước học 49 Bang 3.20 Liên quan gỉùa nhận thúc nghe nghiộp vả nguồn cung cấp thông tin vẻ ngành điều dường trước học Sớ Bang 3.21 Liên quan nhãn thức vẻ nghe nghiệp va kế hoạch hục tập ticp sau klu tot lìgỉucp '.51 Bang 322 Liên quan nhận thức VC nghe nghiệp vả linh vực học tập tiếp sau tốt nghiẽp 51 Bang 3.23 Liên quan nhộn thúc VC nghề nghiệp lựa chọn nghề nghiệp tương lai Bang 324 Lién quan nhận thưc nghề nghiêp vá sồ yêu tố cua nhõ trng ã ãã ã ãã ããããããããôMWI ãã ããããããã «•••• *4: Analysis Esc Anna Nery Henderson's 10 Virginia Need Theory, http:// currentnursing.com/ nursing-theory Henderson 111 ml xem 0/4/2019 1L B môn Điều Dường Dại cương Điều dường, http;/Avww benhvienl03.vn'vietnamese *4: 22 BỘ Y Tc Quyết dịnh 1215/QD-BYT ban hành Chương trinh hành dõng iịuỔc gia tâng cưỡng công lác hộ sinh đến 2020 (2013) 23 Nguyen Minh Lợi Thưc trang dáo tạo nhản lực diếu dường Việt Nam ỉ’ học Thực hành 2016;7:7-10 24 Hà Quang Nâng Dương Thị Dung Từ then Tíểng Hự Nhà Xuẩt ban Dại học Quỗc gia HãNội; 2018 25 Bộ Giảo dục Dào tạo Giáo Trình Nhùng Nguyên Lỳ Cơ Ban Của Chù Nghừ Mác -Lénin Nhà Xuắĩ Ban Chính Tri Quốc Gia 2016 26 Feldman R Tâm lý h(M hun Nha Xuất ban Vân hỏa - Thõng tin; 2004:407 27 Zulu c Ngomal c A survey on perception of the image of the nursing profession in Zambia by nursing students at the Deportment of Nursing Sciences University of Zambia Unified Journal 2015:1(1): 1-14 28 Patidar A Kaur J Sharma SK Shanna N Furore nurses* perception towards profession and carrier plans: A cross sectional survey in state Punjab Nursing and Midwifery Research Journal 2011 ;7(l 0);175-185 29 Mariyappan c Vaithilingan s, Edwin D Perception towards Nursing Profession among first year and final year nursing students International Journal of Current Science Technology 2017;5(10):4 30 Jarrah IAAT Associate nursing student1 perceptions toward Nursing profession in Jordan European Scientific Journal 2013;9(l47-166):147 31 Denat Y Arslan GG Sahbaz M Change in student's perception of profession during nursing education in Turkey: A longitudial study Internationaljournal ofHuman Sciences 2016:13( 1): 900-908 32 El-Halem A Hawashy E El- Dein G Undergraduate Male Nursing students' Perception about the Image of the Nursing Profession Journal ofAmerican Science 2011 ;7(3):614-62 33 Momin K Jawwad Ali Hashmi s A Khađlkar H Perception and aspiration of final year B.Sc nursing students towards their professional life International Journal of Medical Science and Public Health 2016:5(12):2 508-2511 3-1 Datehan M Youssef H Nursing Students’ Perception about Nursing as a Professional Career Choice at Taif University Saudi Arabia Novelty Jormn/r 2018:5(3): u 35 Ismail Keshk ụ Mersal F, Fahad K Preparatory Students' Perception about the Nursing Profession and Its Impact on Their Career Choice in Qassim University in KSA vol 2016:74-82 36 Getu M Gebru A Semaw B Assessment of Nurse's Perception Towards Their Profession and Factors Affecting It in Debre Berhan Town Governmental Health Institution Debre Berhan Ethiopia American Journal ofNursing Science 2015 ;4(6):297-304 37 Ba Hai Mai Attitudes and Perceptions Towards Nursing Profession Among Nursing Students at Hue Universit)' of Medicine and Pharmacy Journal of Prob lent-Based Learning 2018;5:55-62 doi:10.24313/ jpbl.2018.5.2.55 38 Phi Thi Nguyệt Thanb Nghiên cửu thải đò dổi vâi nghề nghiêp cua học rinh, sinh viên Oíềi/ dường, dềxuát giãi pháp can thièp Luận an ũển sìy tế cõng cộng bọc Y té Cõng cộng; 2010 39 Bộ Y Tê.Thỏng tư Quy định vẻ Quy tac ứng xư cua cong chức, nên chức, người ho động lam vice tai sơ y tè (2014) 40 Bó Y Te.Phẽ duyệt Chien lược quốc gia bao vẽ châm sóc nâng cao sữc khõc nhãn dân giai đoạn 2011 2020 tầm nhìn đến nám 2030 (2013) 41 Dorothea Orem: Self-Care Deficit Theory', httpsr nurseslate.com' dorothea-orems-self-car e-theory.'.xem 0'4/2019 42 Thị Thu Thủy Trán Tmh trying câng thăng vả sổ yếu tố nghe nghiêp liên quan đen cảng thủng diều dường viên bênh viện Việt Đức năm 2015 Tap chi Ytề Câỉg cộng 2010;40:20-25 43 Oyedele Emmanuel A-i EA * Gaji Luka D.2 Goshit Jidauna D.l Louis Okonkwo 1.1 Perception of Undergraduate Nursing Students About Nursing Profession: A Study of University of Jos Nigeria international Journal ofNursing and Health Science 20152(5);60-63 44 Karade MIMJ A Study of the Perceptions towards Nursing Profession among B.Sc Nursing Students Enrolled Ln Western Maharashtra 2017;4(7):534-544 45 Htcp dinh ASEAN VC Di chuycn the nhàn vả cãc Thoa thuận thừa nhận lần 24/9'2020 https:A'tnjngtani\vto.viidiuyen-deS667-lũep-dinh- asean-ve-dj-chuyen-tlie-nhan-va-cac-lhoa-thuan-thua-nlian-Ian-nhau_xem 24/3/2020 -w •* CN «G PHỤ LỤC: Mi »ổ BÁNG CÀU HOI ĐÁNH GIÁ NHẬN THÍ c VE NGHE N GHI ẸP CŨA SINH MÊN A Thong tiu chung Al ■ A2 Tuốj A3 A4 A5 Giáíliiih? Nam Nữ Nám học thứ mẩy? Nám thứ Nãm thứ tư Ein cỏ ngirữĩ thân bạn bè lâm nghề điều dưửìig khơng? Có Khổng Lí em hục ngành diều dưừng?( có the chọn nhiêu đáp án) Tơt thích nghề diều dường Có nhiêu hội việc làm sau tốt nghiệp Cõ thu nhập cao di làm Sự lác dộng c»*a gia dinh, bạn bè Co so tụo gần nha(gi:i dính -ngi thân) Khơng cịn lụa chọn khác Ly klúic( ghi rõ) Em có biểt dền ngành diều dường trước đảng k) học ngành điều dưỡng *4: A7 Cỏ Không 2-»bi Thông tin em nhận (Itrực VC ngành điều dưỡng đen lừ? ( Cỏ thể chọn nhiều phiravg án) Gia dỉnh ban bè Phương tiôi ttụyền thống Chuông trình hương nghi ộp Nguồn thõng tin khác( ghi lù) B KÉ HOẠCII Ti OXG LAI BI Sau tổt nghiệp dạt học em có tiếp tục học khống? B2 B3 Có Khơng 2->B3 Lính * ực em tiềp tục học là: Diều dường Nganh nghé liên quan don $ức kboc, nhimg không phiii điêu dường Ngành nghề khốc Sai khl tốt nghiệp lựa chọn nghè nghiệp cua em là: Điều dường Nganh nghê liên quan đen sức kboc không phai điêu dưỡng Nganh nghê khác c Ml «11 thức VC nghề điều đirừng Em hày đảnh dấu (X) vảo 01 ỏ lưa chọn mức đồng ý cua cm cãc ỷ kiền sau Neu cm thay đơi ý kiên, hày khoanh trịn đãp án cù tích (X) vảo đáp án mái 1: Hoan lồn khơng dồng V 2: Khơng đồng ý TWM*M«K> *4: 3: Chấp nhộn< Không dồng ý không phan đối) 4; Dồng ý 5: Hốn tồn ý Hồn STT Câu hoi đồng khơng V • Ỷ Diet! dưỡng người tiểp xúc vói ngi bộnh nhiêu nhát Điểu dường la phan quan họng việc phục hói chức nâng người bộnh Bộnh viện nơi lâm việc nhắt cùa diỉu dường Kê hoạch chim sóc lủ Iiujl nhũng cơng cụ giúp cõng việc châm sóc cua điểu dường dièn liên tục toàn diện Quan lý trang thiết bị VẶI tu la phàn còng việc cua diều dường Diều dường chi cấn lãm theo chi đinh cùa bác sỳ không cằn trao dôi lại Diêu dường cung câp kicn thúc «“ *4: Khỏng Chấp tồn đống nhận Dồng Hoàn ý toàn • ỷ • lien quail den bệnh, chăm sốc cho người bệnh gia đính ngi bệnh Đơi tượng chũm sóc cua điếu dĩìg người bênh gia đính ngi bênh vá cộng đồng Mậy móc kỳ thuật đai cổ thê thay thề chô hoạt động chàm sỏc cua điều dưòng 10 Điều (lường cấn (lam bao an loan, kín đao cho người bênh tiển hãnh chăm sóc II Chi cũ người ốm cần đèn châm ióc cua điều dường 12 Diêu dường cổ vai tĩò quan tiựng ticng việc ngăn ngửa bệnh lát náng cao sức khoe clw người bênh.gia đinh cộng đồng 13 Dicu dường lã nghe có áp lực cõug vice cao 14 Dicu dường châm sõc người bệnh đưa trẻn mỏng muổti yêu càu cua người bộnh 15 Hoạt dộng chũin sóc cua điêu dường khác gìừa mỏi nguôi bênh 16 Diêu dường nghe nguy -w ã* CN ôG _ hiém Diều dường có nhiều thin gian 17 ngln ngơi lâm MỘC IS Điểu dường cân hợp tac với thành Vlẻn nhúm châm sóc đẽ thơo địi, chảm sóc người bộtih vả thực nhiệm vụ giao 19 Nghiên cứu khoa học khỏngphaí la lính vực cua điều dường 20 Điêu dường có nhiêu hội phải triền ban than 21 Diều dường cần $ư dụng bang chưng áp đụng váo thục hành chũm sốc 22 Diẻu dưỡng cần dam bao bi thõng tin cua người bệnh 23 Điều dường không phép xay ta sai xỏt lảm việc 24 Diều dường phai chm trách nhiệm đưa quyèt dinh vá can thi ộp chăm sóc 25 Trang thực dúc tinh cần thĩct cua nghề điều dưỡng 26 Nghê đicu dường đơi hoi kiên -w •* CN «G nhan vả bính tfhh 27 Bat ni có thề trờ điều dưỏng 28 Nghc diêu dường cần cam thõng chia se nghe khác 29 Kỳ nàng làm việc nhom la kỹ nâng quan trọng cua nghề điều dưỡng 30 Nghề diet! dưỡng yêu cầu chăm chi vã cân thụn 31 Điêu dường cần hiéu biêt rât nhiều lính vực 32 Kỳ nàng giao íiềp kỳ nâng quan uọng cua nghè điêu dưỡng 33 Nghê điêu dường dời liơi liên tuc hục tãp nâng cao nàng lực ban thăn 34 Ngươi điều dưỡng cẩn luyện kỳ nãng quàn lý cỏng việc, thời gian Cứ nhàn hỉ Cu qua vả khoa hục 35 Nghé Điều dường có nhiều hội kiêm việc lãm 36 Nghê diều dường có vị trí tương đương nghe khac nong xả hội -w •* CN «G 37 Điẻu dường lã nghê cao quỷ 38 Nghè điêu dường có nhiêu cư hội nước ngối lam việc 39 Diêu dường nghề cua phu nữ 40 Điều dưỡng la phần không thê thiều cua bệ thống y té quan cac y nghề diều dưỡng cua crn hay khùng? Có Chương trinh thực tè bẹnh viên dâu nãm học thử Môi auởng học tập lý thưvèt thực hành Sụ hưởng đẵn giảo viên Nội dung chương trinh đảo tạo Thời giansàp xếp lich hoc Nfói quan với ban củng học Mối quan hơ vói nhàn nên y tè Môi quan hộ với bênh gia đình ngi bênh Ýkiềncúagia đính Quan đicmcủa xà hội VC nghc đicu dường ( am ơn em dà hoàn thành hộ cau ìỏí! TWM*M«K> *4: Khơng r M-I * ... thức chưa lõt Biíu dồ 3.1 Mức dộ nhận thức nghề nghiệp cưa sinh viên Nhận xẻt :Đa số sinh viên điều dưỡng có nhận thức nghe nghiộptốt (83,2 °-ị) có I11ỘĨ phần nho sinh viên có nhận Thức nghề nghiệp. .. trqng nhận thức nghề nghiẽp cùa xinh Viên diều dường đa khoa chihh quy trường Dựi hạc kỳ ĩhuậĩ Y tế Hat Dương Mỏ tã s? ?y? ??ii tồ liên quan đẳt nhận thủc nghề nghìỳp cua sinh viên Diều dưỡng dư khoa. .. tâm đen việc học5 * nhiêu sinh vièn mưồn thay dõi sang ngành học khác Điều n? ?y cho th? ?y cần có thay đời each thức giáo dục định hương cho sinh viên đê sinh viên có nhận thức với nghề nghi ép
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận thức về nghề nghiệp của sinh viên điều dưỡng đa khoa trường đại học kỹ thuật y tế hải dương năm 2019 ,

Từ khóa liên quan