0

Nghiên cứu về sản giật tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 3 năm từ 01 01 2008 đến 31 12 2010

112 0 0
  • Nghiên cứu về sản giật tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 3 năm từ 01 01 2008 đến 31 12 2010

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:26

Bộ GIÁO DỤC VÀ BÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG DẠI IIỌC Y HÀ NỘI sdOg* TRỊNH THỊ THANH HUYẺN NGHIÊN cúu HỘI CHÚNG HELLP NHŨNG ĨHAI PHỤ BỊ TIÊN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG UDNG TRONG 10 NĂM (2001 -2010) Chuyên ngành Ma số : Sùn phụ khoa : 60.72.13 LUẬN VÂN THẠC sĩ Y HỌC TW«s> «> *4: Lịi cảm O‘n Trong quớ trình học tập vờ hồn thành ỉttận vởn tói ln nhộn hưởng dãn, giúp dờ tợn rình cùa cóc tháy cơ, bọn đồng nghiệp, nhà trường, bịnh viện, đan vị công tác người thân gia đình Trước hết cho phcp tơi đtrợc bày tị lịng biết ơn tởi: Dàng try Ban Giám hiệu, Khoa sau đại học Trường Dại học YỈIÒ Nội Dàng ủy Ban Giám dồc Bệnh viện Phụ sân Trung ương đâ rợo mợi diều kiện thuận lợi cho tơi q trình họe rợp xơ hồn thành luận vãn Đặc biệt tói xin bày tỏ lịng kính trọng vù biễt an sàtt sắc tởi Tiến sĩ Lẽ Hồng, người thầy tợn tình dạy' dồ cung cốp cho tòi hen thức, phương pháp luận quỷ bâu trực tiếp hưởng dẫn thực dề tài Vửi tất cà lịng kỉnh trọng, lơi xin gừi lời cám ơn tời cảc Giảo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ Hội dồng thõng qua dề cương Hội dồng chầm luận vàn tắt nghiệp đà dơng góp cho tỏi nhiều ỷ kiến quy' bâu dể luận văn cùa lõi dạt mực tiêu dề Tỏi xin chân thành câm ơn cảc thầy cỏ cùa Bộ môn Phụ sàn Trường Dai học K Hà Nội dã cho tồi kiến thức, kinh nghiệm ngành giúp tơi trường thành q trình học rập nghiên cửu Tói xin càm ơn giúp đỡ nhiệt tình cùa câe bác sĩ’ anh chị em tập the Bệnh viện Phụ sàn Trung ương, Khoa sàn I Phỏng kể hoợch tổng hợp Phòng nghiên cửu khoa học, thư viện cùa bệnh viện nhà trường dỡ giúp tỏi trinh thực đề tài Tỏi xỉn chân thành cànt ơn Dâng ùy, Ban giám dốc khoa phòng cùa Bệnh viên Phụ sàn Hài Phịng, bạn bè dồng nghiệp nơi lơi cơng tác dã tạo diều kiên cho học lập nghiên cứu Cuối cùng, tơi xỉn bày tị lịng biết ơn tới bồ mọ chồng, em dà ĩn dộng vỉẽn khích lệ, giúp dở tơi q trinh học tập Hà Nội ngày 03 tháng 10 nỗm 20 ỉ ĩ Bác sĩ Trịnh Thị Thanli lluycn LÒI CAM DOAN Tôi xin cam đoan dãy công trinh nghiên cứu cũa riêng Các sổ liệu, kết quã nêu luận vãn trung thực chưa dưọc công bồ bat kỳ công trinh khác IỈỒ Nột, thừng to nữnt 201 ỉ Tác gia luận vãn Trịnh Thị Thanh ỉluyền -w •* M «G DANH MỤCCHỮ V1ẺTTÁT ALT : Alanine aminotransferase AST : Aspartate aminotransferase BVPSTƯ : Bệnh viện Phụ sản Trung ưorng CBCC : Cân công chức Cl : Confidence interval CTC : Cổ từ cung DIC : Disseminated intravascular coagulopathy (Đông mảu rãi rác nội mọc) ĐCTN : Dinh chi thai ĐMTC ; Dộng mạch tử cung GCD : Gây chuyền HA : luyểi áp l-IATT : Huyết áp tâm thu 1lATTr : Huyết ãp tãni trương 1IELI.P : Hemolysis, clcvntcd liver enz.yincs.low platelet (Tan huyết, tăng enzym gan, giảm tiểu cẩu) LDII : Lactat dehydrogenase MLT : Mổ lấy thai OR ; Odds ratio RBN : Rau bong non SG : Sản giựt TC : Tử cung TSG : Tien sản giật THA : Tâng huyết áp TWM*M«K> *4: MỤC LỤC ĐẬT VÃN ĐẼ CHƯƠNG I: TÒNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 LỊCH SỬ PHẮT IIIỆN HỘI CHÚNG HELLP 1.2 TỲ LỆ HỘI CHỦNG HELLP 1.3 CÁC YẾU TỎ NGUY Cơ CÙA HỘI CHỦNCi HELLP .4 1.4 TIÊU CHUÂN CHÂN ĐOÁN HỘI CHÚNG IIELLP 1.5 Cơ CHÉ BỆNH SINH HỘI CHỦNG HELLP 1.6 PHÂN LOẠI HỘI CHÚNG HELLP 1.6.1 Dựa vào sổ lượng bất thưởng: 1.6.2 Dựa vảo số lượng tiều cầu: 1.7 DẬC DIỂM LÂM SẢNG - CẠN LÂM SÀNG HỘI CHÚNG HELLP 1.7.1 Đặc điểm lâm sàng- cận lâm sảng TSG 1.7.2 Đặc điểm làm sảng - cận lảm sảng cùa hội chứng HELLP 12 1.8 THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ PHẢ I TRIỀN CÙA THAI NHI 13 1.8.1 Siêu âm 14 1.8.2 Thử nghiệm kích thích co khơng kích thích co 14 1.8.3 Chi số Bishop 14 1.9 BIẾN CHỦNG CỦA HỘI CHÚNG HELLP 14 1.9.1 Biển chửng gây cho mẹ 14 1.9.2 Biến chứng gây cho 18 1.10 THÁI DỘ Xử TRÍ HỘI CHÚNG HELLP 19 1.10.1 Điểu tri nội khoa 20 1.10.2 Can thiệp sân khoa 23 1.10.3 Chăm sóc sau sinh phịng bệnh 24 III CÁC NGHIÊN CỬU VÈ HỘI CHÚNG HELLP 25 «s> ■> 1.11.1 Trôn giới 25 1.11.2 Tại Việt Nam 25 CHƯƠNG 2: ĐÓI TƯỢNG VÀ Pl ỉ ƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 26 2.1 ĐÓI TƯỢNG THỎI GIAN ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN cửu 26 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 26 2.1.2 Thời gian, dịa điềm nghiên cứu 27 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cửu 27 2.2.1 Thiết kế nghiên cữu 27 2.2.2 Biển số nghiên cứu 27 2.3 xứ LÝ SỔ LIỆU 33 2.4 VÂN ĐÊ ĐẠO ĐỬC TRONG NGHIÊN cửu 33 CHƯƠNG KÉT QUẢ NGHIÊN cứu 34 3.1 DẬC ĐIỀM ĐÓI TƯỢNG NGHIÊN cửu 34 3.2 TỶ LỆ VẢ CÁC DẶC DIÊM LÂM SÀNG- CẬN LÀM SÀNG HỘI CHÚNG HELLP 36 3.2.1 Tỷ lệ hội chứng HELLP 36 3.2.2 Dặc diem lâm sàng- cộn lâm sảng hội chứng HEL1.I* 37 3.3 THÁI ĐỢXỬTRỈ VÀ BIỂN CHỦNG CỦA HỘI CHÚNG HELLP.5I 3.3.1 Thái dộ xử trí 51 3.3.2 Biến chứng cúa hội chửng HELLP 53 CHƯƠNG 4: BÂN LUẬN 60 4.1 DẶC ĐI ÉM CHUNG CÙA ĐỎI TƯỢNG NGHIÊN cửu 60 4.1.1 Tuổi cùa thai phụ nghiên cứu 60 4.1.2 Địa dư cùa thai phụ nghiên cứu 61 4.1.3 Nghe nghiệp cùa thai phụ 61 4.2 TỶ LỆ VÀ CÁC DẠC ĐIẺM LÂM SÀNG-CẬN LÂM SÀNG HỘI CHỬNG HELLP 62 «s> *4: 4.2.1 Tỷ lộ hội chửng HELLP ôããããằããằããããôãằ4ããããããããããããããããããã44444ã ãããããããããã ãã 62 4.2.2 c im lm sng- cặn him sàng cùn hội chửng HELLP 63 4.3 BÀN VÈ THÁI Độ xử TRÍ VÀ CẢC BIÊN CHỨNG CỦA HỘI CHÚNG HELL.P 74 4.3.1 Thái độ xữ trí 74 4.3.2 Cảc biến chứng hội chứng HELLP 78 KÉT LUẬN 84 KIỂN NGHI TẢI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỰC -w •* M «G 4: 85 ĐANH MỤC BÂNG Bâng 2.1 Phán loại tăng huyết áp theo JNC VI 29 Bàng 2.2 Các xét nghiệm cận lâm sàng 30 Bàng 2.3 ước lượng mức dộ suy thận theo creatìnin huyểt .31 Bàng 2.4 Mốc cân nặng tương ứng với đường bách phân thứ 10 32 Bàng 2.5 Chi sổ Apgar 33 Bâng 3.1 Dặc diềrn tuổi mẹ nghiên cứu 34 Bàng 3.2 Tỳ lộ thai phụ hội chứng HELLP tồng số ca dỏ 36 Bâng 3.3 Tỳ lộ hội chúng I IELLP tảng so TSG 37 Bâng 3.4 Tiền sử thai phụ trước mang thai 38 Bảng 3.5 Phân loại hội chứng HELLP .38 Bàng 3.6 Triệu chứng núng hội chứng HELLP 39 Bâng 3.7 Đặc dỉểm huyết áp Protein niệu phù cũa hội chứng HELLP 40 Báng 3.8 Đặc diểm tiều cầu vã Bilirubin hội chứng HELLP 41 Bảng 3.9 Đặc diem cnzynt gan hộĩ chứng HELLP 41 Bàng 3.10 Các chi sổ sinh hóa chức nâng thận hội chúng HELLP 42 Bâng 3.11 Chì sổ Protid, Albumin huyết hội chứng HELLP 43 Bảng 3.12 Tinh trạng cùa thai phụ hội chứng HELLP 44 Bâng 3.1 Chi sổ Apgar cân nặng thai phụ hội chúng HELLP 45 Bảng 3.14 Liên quan chi số HA thề l-IELLP 46 Bảng 3.15 Lièn quan Protein niệu theo the HELLP 46 Bảng 3.16 Liên quan sổ lượng tiểu cầu theo thỏ HEI.LP 47 Bâng 3.17 Liên quan chi số enzym gan theo the HELLP 47 Bàng 3.18 Liên quan chi số Bilirubin theo thổ HELLP 48 Bảng 3.19 Tiều cầu enzym gan, bilirubin trung bình theo the HELLP 48 Bâng 3.20 Liên quan chi sổ Ưre Crealinin acid Uric theo thể HELLP 49 Bâng 3.21 Liên quan chi số Protid, Albumin theo thề HELLP 49 Bâng 3.22 DỂnh giã tinh trạng nhi theo the HELLP 50 Bảng 3.23 Đánh giả chi sổ apgar cán nặng nhi theo the HELLP 50 Bảng 3.24 Kct diều trị nội khoa theo the HELLP 51 Bảng 3.25 Các can thiệp sản khoa theo thể IĨELLP 52 Bâng 3.26 Các biện pháp cầm máu mổ lấy thai 52 Bảng 3.27 Biền chứng cũa hội chứng HELLP gây cho mẹ 53 Bâng 3.28 Biến chứng cũa hội chứng HELLP gãy cho 54 Bâng 3.29 Liên quan giừa biền chửng mẹ theo the HELLP 54 Bủng 3.30 Liên quan biển chứng mẹ theo sồ lượng tiếu cầu 56 Bàng 3.31 Mối liên quan yểu tỏ nguy biển chứng suy thận cùa hội chứng HELLP 57 Bâng 3.32 Mối liên quan yểu lổ nguy biến chửng rối !o«ạn đơng máu hội chửng HELLP 58 Bàng 3-33 Biền chứng cùa theo tuổi thai 59 Bảng 4.1 Tuổi trung bỉnh cùa thai phụ nghiên cửu 60 Bảng 4.2 Tỳ lệ triệu chứng nãng theo nghiên cứu 64 Bỏng 4.3 Chi số huyết áp trung bình qua nghiên cứu 65 Báng 4.4 Tý lệ nhỏm tuổi thai tương ứng theo nghiên cửu khác 72 Bàng 4.5 Tuổi thai trung binh theo lác già 72 Bảng 4.6 Cân nặng trung bỉnh với tác giã khác 74 Bảng 4.7 So sảnh phương pháp ĐCTN với (ác già khác 76 Bông 4.8 So sánh tý lệ biến chửng cùa mẹ với tác giã khác 78 Bảng 4.9 So sảnh tỳ lệ bién chứng hội chứng HELLP või nghiên cứu TSG nước 79 Bâng 4.10 Tỷ lệ biến chứng cũa thai nhi theo nghiên cứu 82 TW«s> *4: DANH MỤC BIẺƯ ĐỊ Biểu đồ 3.1 Phân bổ theo địa dư 34 Biểu đồ 3.2 Phân bố nghề nghiệp cùa thai phụ 35 Biểu dồ 3.3 Dộc diem thứ tự lần sinh 37 Biểu dồ 3.4 Phàn bố tuồi thai hội chứng HELLP 43 Biểu dồ 3.5 Phàn bổ biền chứng theo thể HELLP 55 Biểu dồ 3.6 Liên quan biến chứng theo số lượng liều cầu 57 tiếng anh 20 AnnM.Kulungowski, IcfTryL.Kashuk M.D., ct al (2009), “Hemolysis, elevated liver enzyms, and low platelets syndrom: when is surgical help needed?” The American Journal of Surgery 2009; 198: 916-920 21 Araujo AC, Leno MI), Nobrega MH Ct al (2006) “Charateristics and treatment of hepatic rupture caused by HELLP syndrom” Am J Obfief Gynecol 2006; 195:129-33 22 Audibert F, Friedman SA, Frangieli AY, Sibai BM (1996) “Clinical utility of strict diagnostic criteria for tile HELLP (hemolysis, elevated liver enzyms, and low platelet count)" Am J Obstet Gynecol 1996; 175; 460-464 23 Ching-Ming Liu, Shuenn-Dyh Chang ct al (2006) “Comparisons of maternal and perinatal outcomes in Taiwanese women with complete and partial HELLP syndrom and women with severe prc-eclampsia without HELIJ’” / Obstet Gynaecol Ret; 32(6):55O-558 24 Clarke S.D ct al (2008) “Pre- eclampsia and HELLP syndrom” Anaesthesia and intensive care medicine; 93: 110- 114 25 Curtin W.M, Weinstein L (1999) “A review of Hellp syndrom” J perinatal 1999, mar; 19(2): 138- 143 26 Cetin Cclik, M.D, Ct al (2003) “Results of the pregnancies with HELLP syndrom” Renalfailure; 25(4 ):613-618 27 Davey D.A (1998) “The classification and definition of the hypertensive disorder of pregnancy” Am J Obstef Gynecol; 163(3): 1040- 1048 28 Dekker G.A, Sibai B.M (2005) “Pre- eclampsia” The lancet; 365: 785- 799 M «s I ■» 29 Dom missc J (1990) “Phenitoin sodium and magnesium sulfal in the management of eclampsia” British J of obstet and gynccol Ferbr /990; 97: 104- 109 30 Dornlioffcr N et al (2008) ‘‘Pre- eclampsia- More than a pregnancy complication” Human- ontogenctics; 29- 38 31 Emonts p Thoumsin H, Foidart J.M (1999) “IỈELLP syndrom” Rev Med- Liege 1999 may; 54(5): 447- 457 32 Goklmn Vildirim, Kemal Gungorduk ct nl (2010) “HELLP syndrom: years of experience from a Tertiary referral center in Western Turkey” Hypertension in pregnancy, early online: I - 11 33 Gul A, Ccbeci A Ct al (2005) “Perinatal outcomes in severe precclampsia-clamsia with and without HELLP syndrom” Gynecol Obstet Invest 2005; 59:113-118 34 lỉndđnd B, Barton JR, Livingston JC, Chatline R» Sibai BM (2000) “Risk factors for adverse maternal outcomes among women with HELLP syndrom" Am J Obstet Gynecol; 183: 444- 35 Hermandcz 1I.R (1999) “Effects of Amlodipine and Enalapril on platelet function in patients with mild- moderate hypertension” Im J Clin- Pharmacol 1999Ju/; 37(7):323- 331 36 Higgins J.R Ct al (2001) “Blood- pressure measurement and classification in pregnancy” The lancet; 357: 131- 135 37 James N.Martin, Brian K ct al (1999) “The spectrum of severe preeclampsia: analysis Comparative by HELLP syndrom classification” Am J Obsfet Gynecol; 180: 1373-84 38 .INC (1997) “Archives of internal mcdicin” Ant Med Association Ỉ997NOV tri 39 Joanne L.S (1994) “Risk factors for severe pre-eclampsin" Am J gynccoĩ Obstet Mar Ỉ994; 83; 356- 361 40 Kottarathil A, Abraham, MI)., Geraldine Connolly, John Wnlshc (2001/ "The HELLP syndrom a prospective study’* 77ỉc’ HeUp syndrom a prospective study 2001; 23: 705- 713 41 Lara- Gonzalez A.L, Garcia- Alonco A (1999) "Maternal mortality from eclampsia, year experience" Gineco- Obstet- Mex 1999Jun; 67: 253- 257 42 Mabie c, Sibai B.M (1996) ‘‘Hypertensive stales of pre-cclampsia in an Asian population " IntJObstet Gynecol; 72: 327- 333 43 Megan EF, Martin J (1999) "Twelve steps to optimal management of HELLP syndrom" Clin Obstet Gynecol; 42: 532- 50 44 Martin JN Jr, Blake PG, Lowry SL et al (1990) "Pregnancy complicated by preeclampsia- eclampsia with the HEI.I.P syndrom: how rapid is posts partum recovery?*’ Obstct Gynecol 1990; 76: 737- 741 45 Martin IN Jr, Files JC,Blake PG, Norman PII ct al (1990) "Plasma exchange for prccclampsia I Postpartum use for persistently severe preeclampsia- eclampsia with HE LLP syndrom” American journal of Obstetrics and Gynecology; 162:126- 137 46 Martin JN Jr, Thigpen BD, Rose CH Ct al (2003) ‘Maternal benefit of high- dose intravenous corticostroid therapy for HELLP syndrom" Atn J Obstet Gynecol; 189: 830- 47 Michael F.G (2003) “Magnesium sulfal for precclampsia" Boston, the new England Journal ofMedicine; I -3 48 Obrien JM, Barton JR (2005) “Controversies with the diagnosis and management of Hellp syndrom" C7w Obstet Gynecol 2005; 48:460- 77 -ôã * sằ; < s ã -J >Ể: 49 O’ Brien WF (1992) “The prediction of pre- eclampsia”, Clin Obstet Crwco/; 35(2): 351-363 50 O’hara-Paddcn M (1999) “Hcllp syndrom: Recognition and Perinatal management'’ Am Fam Physician-, 60:829- 36:839 51 Osmanagaoglu MA, Osmanagaoglu s, Ulusoy H Bozkaya H (2006) “Maternal outcome in HELLP syndrom requiring intensive care management in a Turkish hospital" Soo Paulo Med J 2006; 124: 85- 88 52 Pctronclla llupuc/.i M.D Ct al(2Q07) "Characteristic laboratory changes in pregnancies complicated by HELLPsyndromc ” Hypertension in Pregnancy; 26: 389- 401 53 Ratli w, I'aridi A, Duden hausen JW (2000) “HELLP syndrom” J Penned Med 2000; 28: 249- 260 54 Roberts J.M, Lain K.Y (2002).*’Rcccnt insights into the Pathogenesis of Pre- eclampsia” Placenta; 23: 359- 372 55 Roberts WE, Perry KG Ct al (1994) “The intrapartum platelet count in patient with HELLP syndrom: Is it predictive of later hemorrhagic complication'?” /Im J of obstet and gynecol;\7\; 799- 804 56 Rychcl V, Williams KP (2003) “Correlation between platelet count changes with liver destruction in HELLP syndrom” Hypertension in pregnancy; 22: 57- 62 57 Sabri Cavkaytar, Evin Nil Ugurlu Ct al (2007) “Arc clinical symptoms more predictive than laboratory parameters for adverse maternal outcome in Hellp syndrom?” Acta Obstclricia Ct Gynecological 86: 648- 651 58 Sackett I)L, Straus Send , Richardson ws, et al(2000) “Diagnosis and Screening in Evidence- based Medicine, nd cdn" Edinburgh: Churchill Livingstone 2000 rvrtifcev «s> «> *4: 59 Sclẹuk NY, Odabas AR c< al (2000) "Outcome of pregnancies with IIELLP syndrom complicated by acute renal failure” Ren Fail; 22(3): 319- 327 60 Sibai BM (1990) “The HELLP syndrom hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets much ado about nothing?’* Am J Obstet Gynecol; 162: 311 -316 61 Sibai B.M and Anderson G.l) (1991) "Hypertension in pregnancy” Obstcrỉc normal and problem pregnancy ỉ!' edition Edited by Steven G- Gabbc 1991; 30: 993- 1020 62 Sibai B.M, Ramadan K(I995) “Pre-eclampisia and eclampsia” Sciarra Obs Gyn; 2(7): I -14 63 Sibai BM, Ramadan MK ct al (1993) “Maternal morbidity and mortality in 442 pregnancies with hemolysis, elavated liver enzymes, and low platelets (Hellp- syndrom)" Am J Obsfel Gynecol J993; 169; 1000- 1006 64 Sibftl BM, Barton JR (1996) “Hepatic imaging in HELLP syndrom” Am J Obsref Gynecol 1996; 74:1820-7 65 Steve N Ct al (1998) “Impact of preclampsia on a subsequent pregnancy” Jffl J Obsts gynecol.SHppl 1998; 17:36 66 Strattii p, Canavcsc c, Verccllone A (1993) “HELLP Microangiopathic Hemolytic anemia anti Prcclampsia” Hypertension in Pregnancy; 12(3): 487-496 67 Turki gỉiscni, Fatliia Ct al (2009) “Maternal and fetal outcome of pregnancy complicated by HELLP syndrom" The Journal of Maternal- fetal and neonatal medicine; 22(12): 1140-1143 f; -i >4: 68 The American College of Obstetricians and Gynecologists (1996) “Hypertension in Pregnancy’* American College of Obstetricians and Gynecologists Technical Bulletin No.219 Washington.EK?: ACOG 69 Valeric Rychcl, M.D., F.R.C.S and Keith p.Williams (2003) “Corelation of platelet count changes with liver cell destruction in IIELLP syndrom” Hypertension in Pregnancy; 22(1): 57-62 70 Van Darn PA, Renier M, Baekelandt M, Buyinert P'Uyttenbroeck F (1989) “Diseminnted intravascular coagulation and the syndrom of hemolysis, elevated liver enzyms, and low platelets in severe prccchnpsia” Obstct Gynecol', 73: 97- 102 71 Van Pam pus M.G Ct al (1998) “Maternal and perinatal outcome eftcr expectant management of the Hcllp syndrom compared with precclmpsia without Hellp syndrom" Europe J Obsfet Gynecol Reprod Riol, 76:31-36 72 Weinstein L(1982) “Syndrom of hemolysis, elevated liver enzyms, and low platelet count: a severe consequence of hypertension in pregnancy” Am J Obster Gynecol't\42:159-167 TIẾNG PHÁP 73 Dreyfus M, Tisscr I, Baldauf J.J, Ritter (1997) “Hellp syndrom” d.Gynéeol.Obstét Biol Reprod /997;26: 9- 15 74 Kuhn w, Hath w, Loos w, Graeff II (1992) “Le syndrom Hellp: Rcsilliais cliniques et d’analyses cn laboratoirc ” Kcv /•> Gynecol Obstẻt.1992', 6:323- 328 75 Mcrvicl p, Dunion A, Bonnardot J.p, Piere J.F (1997): “La Prc- esclampsie severe: Prise en charge, un traitement conservatcur cst- il- justfie ?” J.Gynecol Obstct Biol Rcpord Ì997-, 26: 238- 249 -X.- rfa w ; < c ã - 'tỡ: J.Gyn.Obs Phụ lục PHIẾU THU THẬP SÔ LIỆU X ni: Tuổi: ) ■ Nông thôn Xuất viện: Thành thị Chuyên viện: Ngày nhập viện: Nghề nghiệp: CBCC Công nhân Nội trự Làm ruộng Khác Tien str nội kl»on: Binh thường Tăng huyêt ảp Bệnh thộn Bộnh nội tiết Bệnh hệ thống TSG/SG Ticn sử sân khoa: I Bỉnh thựờng Thai chẽt lưu Sây thai lien tiêp PARA: _ Chần đoán vv: _ _ jrinli trạng thai: Sông Chổt chu sinh Chết lưu Trọng lượng thai lúc sinh: Apgar phút: Apgar phút: TuSí thai lúc chắn đốn bệnh: Tình trụng tim thai qua theo dõi Monitoring: I Binh thường 2.DI p 3JNh ị p ph ảng Dấu hiệu lâm sàng cữu mẹ: -Trị số HA: Độ [ ] - Nôn-buồn nôn (1 Độ Khơng) - Nhìn mờ (1 Có Khơng) - Phù (I Có Khơng) - Đau đàu ( L Có Khơng)_ - Dau vùng gan (I Có Khơng) Daũ hiệu cận lâm sàng: - AST: - Protein niệu: - ALT: - SL Tiều cầu: - Ure huyết : - Protein huyết thanh: - Creatinin huyết thanh: - Bilirubi n tồiì phần: - Acid uric: _ XN Đông cầm inủu: - APTT - Bệnh /chứng -PT - Fibrinogen _ _ Phân loậi hội chứng IIELLP theo sô lượng bat thường: I HELLP dẩy đủ HELLP lừng phần «s> ■> Bien chứng dói với mẹ: Đông máu rải rảc nội mạch Không Suy tim phù phôi Từ vong Rau bong non Sàn giật Suy gan Suy thận Xuất huyết bao gan 10 Xuất huyết năo Bien chứng đoi vói con: Khơng Nhẹ cân Dẽ non Chết chu sinh Chốt lưu Điều trị nội khoa: Không Hạ huyct áp Truyền dịch Magiesulfat Truyền mâu vả sân phẩm cùa máu Seduxen Corticoid Thời ginn điều trị den ĐCTN: Thoi gian ticn trivn từ HELLP phần den BELLI* i ãr ã* * S4 31 -“C• 3í 32 V *s •» 55 •ĩ • 35 30 38 24 37 38 34 25 J 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ‘ 75 76 77 78 79 628 640 66 69 72 153 176 191 258 292 298 313 325 348 396 414 429 437 447 454 467 489 492 516 532 570 571 641 23 68 79 108 109 139 214 238 246 334 355 369 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Lỏ Thị T Vũ Thị H Nguyen Tlii 11 Popil K M Triệu Mùi s Bùi Thị H Nguyen Thị p Lục Thị Thu H Hoàng Thị A Nguyen Thị Xuân T Nguyen Thị L Nguyen Thi T Nguyen Thị I Đinh Thi 11 Trần Thị N Cao Thi A Nguyen Thị T Nguyên Thị c Dào Thị L Nguyên Thi Thùy L Nguyẻn Thi Kim Đ Nguyễn Thị H Nguyễn Thi H Hoàng Thị V Nguyễn Thị HổngH Nguyền Thị L Đông Mv H Đoàn Thị B Nguyền Kim T Trân Thị N Đăng Thị Q Phani Viột H Hoàng Thi Thu T Trần Thị D Nguyền Thị Diéu H Pham Thi T Nguyen Thị N va Thi T Nguyền Thị B Chu Thị Đ Bùi Thi Lan A TW jfcfc «s> «> *4: 22 35 24 36 36 36 24 23 34 33 34 40 35 30 38 33 40 35 33 30 26 29 23 28 "8 29 27 32 33 35 27 20 22 28 31 31 27 38 41 25 33 J SO 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ' 104 105 106 107 108 109 110 III 112 i 114 115 116 117 118 119 120 389 419 433 437 483 510 527 532 577 18 77 112 123 172 287 338 362 368 389 391 704 421 457 494 528 555 576 28 36 59 76 140 281 336 373 430 479 485 S67 599 27 2008’ 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2005 Hoảng Thị H Nguyen Thị M Nguyen Thị H Bùi Thanh L Nguyền Thị L Phạm Thj H Đảo Thị N Dậng Thị H Trẩn Thị H Phạm Thị Thanh H Nguyen Thi K Bùi Thị B Vũ Thị H Nguyên Thị Thanh V Nguyễn Thu H Le Thị N Lê Thanh H Phương Thị Kim H Lẽ Thi H Do Th ị s Nguyền Thị 11 Bui Thi Y Nguyen Thị V Nguyễn Thị H Bui Thị Iuin H Nguyễn Thị H Le Thi T rvúThiO Nguyen Thi Hồng N Hoàng Thị Phương L Trần Thi s Phạm Thị N Nguyền Thị H Phạm N Hoàng Thị Đ Nguyễn Thị Phương N Cao Thị K Dương Thị L Nguyễn Thị H Hoàng Thị D Ma Thi T TW jfcfc «s> «> *4: 35 20 31 27 34 22 19 34 28 33 39 19 28 26 32 33 24 27 24 30 3i •Ị Ĩ8 25 21 20 35 20 32 30 20 20 30 22 25 27 25 34 22 27 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ■ 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 98 170 213 240 261 263 284 315 362 363 18 45 122 132 179 188 218 274 287 349 357 375 383 418 28 71 95 104 14 236 255 278 279 368 370 413 49 51 56 63 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2002 Trân Illi H Nguyen Thị 11 Tran Thị H Đinh Thị L VuThi N Nguyen Hương G Nghiêm Thị T Nguyen Thi Ánh T Đương Huyền c Bùi Minh N Nguyen Thị p Nguyen Thị T I.ê Thi T Vù Thi o Nguyen Thị L Nguyen Thị M ChiThjT Nguyen Thi Thu H Le Thị H Nguyen Thị T LeThjN Nguyen Thi Thanh X Bui Ihi T LeThjN Nguyen Thị s Nguyen Thị Lan H Vu Thill Lê Thị L Lè Till N vo Thị Bích H Đậng Th| T Nguyen Thị H Nguyen Thị 11 Nguyen Thị H Dương Thị A DinhThiH Nguyen Thị L ĐỎThịL ĐỒ Thi H Nguyền Thị Bích L Nguyền Thị B w '-f“ ĨK < c 38 20 30 29 26 28 33 24 35 24 35 40 35 26 21 29 34 26 22 24 30 30 31 33 21 25 38 28 35 34 34 28 25 27 31 36 38 27 32 27 43 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ■ 171 172 173 174 175 ~ 176 177 178 179 180 90 2002 Dương Ngọc T 28 96 110 112 135 174 208 214 264 269 22 52 53 57 77 79 90 117 127 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 Nguyen Thj A Nguyễn 'ITìị L Bui Thj 11 Trần Thi M Nguyền Thị T Le Thị L Nguyen Thi B Dương Thị H Do Thúy L Nguyền Thị o Thái Thi Hồng L UThịC Lê Thị M Bùi Thị N Hoàng Thj V Cao Thi H Vũ Thi L Nguyễn Thị T 36 36 25 26 23 35 27 38 40 30 23 23 28 38 33 31 28 31 XÁC NHẬN CỬA TWM*M«K> *4: ... Tổng sổ dè 2 001 9 731 0.092 2002 10 730 14 0, 13 20 03 133 55 14 0.105 2 001 135 09 13 0,096 2005 155 53 11 0.07 2006 17 433 13 0,075 2007 20549 18 0,087 2008 19266 22 0,114 2009 18818 26 0. 138 2010 17572... bệnh nhân 2.1.2 Thỏi gian, địa điểm nghiên cứu Tất cá hồ sơ bệnh án cúa thai phu TSG có hội chứng HELLP nghiên cứu lừ tháng l nảm 2 001 - tháng 12 năm 2010 bệnh viện Phụ sân Trung ương 2.2 PHƯƠNG... 25-29 30 -34 35 -39 >40 'lồng l.l 18 ,3 25.6 30 20.6 4.4 100 33 46 54 37 180 Tuổi mẹ trung binh 30 .0245.6 Nhộn xA: - Lửa tuồi hay gặp tử 25 -34 chiếm ty lộ 55.6% Tuồi trung bình nhóm nghiên cứu 3O.O2±5.6
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu về sản giật tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 3 năm từ 01 01 2008 đến 31 12 2010 , Nghiên cứu về sản giật tại bệnh viện phụ sản trung ương trong 3 năm từ 01 01 2008 đến 31 12 2010