0

Cac bai Luyen tap

37 0 0
  • Cac bai Luyen tap

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 06:03

Kiến thức: - Luyện tập về tính tỉ số phần trăm của hai số và ứng dụng trong giải toán 2.. Kĩ năng: - Vận dụng giải các bài toán có liên quan đến tỉ số phần trăm.Làm BT 1,2.[r] (1)TUẦN 16 Thứ hai ngày 22 tháng 12 năm 2014 TOÁN LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Luyện tập tính tỉ số phần trăm hai số và ứng dụng giải toán Kĩ năng: - Vận dụng giải các bài toán có liên quan đến tỉ số phần trăm.Làm BT 1,2 Thái độ: - Giáo dục ý thức tích cực học tập II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: SGK Học sinh: Vở ghi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ổn định tổ chức: 1’ Tiến trình dạy: Thời Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS gian 5’ Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài tập / T75 - 1,2 HS làm bài Luyện tập - Lớp nhận xét 10’ Bài 1: *Cho lớp đọc đề bài * HS đọc đề bài và trao - HD mẫu đổi với mẫu + ( 6% + 15 % = 21 % sgk sau ) - HS theo dõi và làm bài ta cộng nhẩm +15 =21 b) 30% - 16% =14% ( vì 6% = 6/ 100 , 15% = c) 14,2% x = 56,8% 15/ 100 ) viết thêm kí d) 216% : = 27% hiệu % sau số 21.) a) 27,5% + 38 =65,5% - GV nhận xét sửa sai 10’ Bài 2: Tìm x *GV HD HS làm bài * HS đọc y/c bài a) 18 : 20 = 0,9 = 90 % - 1HS lên bảng làm bài, Tỉ số này cho biết:coi kế lớp làm vào hoạch là 100% thì đạt Bài giải 90% kế hoạch a) Theo kế hoạch b) 23,5 : 20 = 1,175 = năm,đến hết tháng thôn 117,5% Tỉ số phần trăm Hoà An đã thực này cho biết : Coi kế là hoạch là 100% thì đã thực 18 : 20 = 0,9 , 0,9 = được117,5% kế 90% hoạch b) Đến hết năm, thôn - 117,5% - 100% = Hoà An đã thực 17,5% : Tỉ số này cho biết kế hoạch là coi kế hoạch là 100% thì 23,5 : 20 = 1,175 đã vượt 17,5% kế hoạch 1,175 = (2) 10’ Bài 3: *GV cho HS làm bài - GV nhận xét sửa sai 3’ 4.Củngcố-Dặn dò: - Nhận xét học - CB bài sau 117,5% * thôn Hoà An đã vượt mức kế hoạch là 117,5% - 100% = 17,5% Đáp số : a) Đạt 90% b) thực 117,5% * Vượt mức kế hoạch 17,5% - HS nêu ND bài (3) TẬP ĐỌC THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc diễn cảm bài văn với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi - Hiểu ý nghĩa bài văn: Ca ngợi tài ,tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng Hải Thượng Lãn Ông ( trả lời câu hỏi 1,2,3) Kĩ năng: - Đọc lưu loát trôi trảy bài Thái độ: – GS HS kính trọng và yêu quý thầy thuốc II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Tranh ảnh minh họa SGk Học sinh: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ổn định tổ chức: 1’ 2.Tiến trình dạy: Thời gian 4’ 2’ 10’ Nội dung Kiểm tra bài cũ: Hoạt động GV Hoạt động HS - HS đọc bài Bài mới: a Giới thiệu: - Giới thiệu bài b Giảng bài Luyện đọc và tìm hiểu bài: a Luyện đọc: - HS chia đoạn + Phần1: Gồm các đoạn 1,2: từ đầu đến mà còn cho thêm gạo, củi + Phần 2: Gồm đoạn 3: càng nghĩ càng hối hận + Phần Gồm đoạn còn lại - HS đọc nối tiếp - HS luyện đọc tiếp nối đoạn kết hợp giải nghĩa số từ ngữ - HS luyện đọc theo cặp - HS đọc toàn bài - GV đọc mẩu - Học sinh chia HS đọc nối tiếp - HS luyện đọc tiếp nối đoạn kết hợp giải nghĩa số từ ngữ - HS luyện đọc theo cặp - HS nghe (4) b.Tìm hiểu bài: 12’ - Lãn Ông nghe tin - Lãn Ông nghe tin người thuyền chài bị bệnh người thuyền chài đậu nặng ông đã làm gì? bị bệnh đậu nặng , tự tìm đến thăm Ông tự nguyện chăm sóc người bệnh tháng trời, không ngại khổ ,ngại bẩn không không lấy tiền mà ông còn cho họ gạo ,củi Lãn ông tự buộc tội… - Điều đó chứng tỏ Điều đó chứng tỏ điều gì? ông là thầy thuốc có lương tâm và trách nhiệm - Ông tiến cử vào chức ngự y đã từ chối khéo - HS đọc 7’ c Hướng dẫn đọc - HS đọc tiếp nối đoạn diễn cảm: - HS lớp tìm cách đọc cho bài - HS nghe - GV hướng dẫn đọc - Đọc theo cặp - HS luyện đọc theo cặp - HS thi đọc diễn cảm trước lớp Củng cố- dặn - HS nêu ND bài dò: 4’ (5) LỊCH SỬ HẬU PHƯƠNG NHỮNG NĂM SAU CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết hậu phương mở rộng và xây dựng vững mạnh - Mối quan hệ tiền tuyến và hậu phương kháng chiến Kĩ năng: - Vai trò hậu phương năm kháng chiến chống thực dân Pháp Thái độ: - GD HS lòng yêu nước, kiên trì dũng cảm trước khó khăn II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Tranh ảnh Học sinh: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ổn định tổ chức: 1’ Tiến trình dạy: Thời Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS gian 5’ Kiểm tra bài cũ: - Nêu ý nghĩa chiến - 1,2 HS nêu thắng biên giới thu đông - Lớp nhận xét Bài mới: 1950 ? 4’ a Giới thiệu: - Ghi đầu bài b Giảng bài 8’ *Hoạt động1: * GV tóm lược tình hình địch sau chiến dịch biên giới thu đông năm 1950 Quân pháp lập kế hoạch - HS lắng nghe nhằm xoay chuyển tình cách tăng cường đánh phá hậu phương ta đẩy mạnh tiến công quân Vì xây dựng hậu phương vững mạnh là đẩy mạnh kháng chiến - GV chia lớp thành - HS thảo luận theo nhóm và giao nhiệm vụ nhóm cho các nhóm thảo luận - GV theo dõi giúp đỡ các nhóm - GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết thảo luận 10’ *Hoạt động 2: * Đại hội đại biểu toàn * Tháng năm 1951 quốc lần thứ hai diễn Đã rõ để đưa vào năm nào ? kháng chiến đến (6) Đề nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam ? Điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ ấy? 8’ 4’ - Đại hội chiến sĩ thi đua và cán gương mẫu *Hoạt động 3: Làm toàn quốc diễn việc theo cặp bối cảnh nào ? 3.Củngcố- Dặn dò - Việc tuyên dương tập thể và cá nhân tiêu biểu đại hội có tác dụng nào phong trào thi đua yêu nước phục vụ kháng chiến? - Tinh thần thi đua kháng chiến đồng bào ta thể qua các mặt nào ? - GV kết luận : * Hậu phương có vai trò vô cùng quan trọng kháng chiến chống Pháp nó làm tăng thêm sức mạnh cho kháng chiến chống Pháp - GV nêu tên số anh hùng kháng chiến các lĩnh vực - Gv y/c 1-2 HS đọc ý chính bài sgk - Nhận xét giớ học - Chuẩn bị bài sau thắng lợi phải phát triển tinh thần yêu nước, đẩy mạnh thi đua ,chia ruộng đất cho nhân dân - diễn nước tập trung toàn lực lượng sức người sức hậu phương cho kháng chiến - Khẳng định đóng góp to lớn các tập thể và cá nhân cho thắng lợi kháng chiến - Thể qua các mặt kinh tế, giáo dục ,văn hóa, - HS nghe - HS nêu ND bài (7) Thứ ba ngày 23 tháng 12 năm 2014 TOÁN GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (tiếp ) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách tính số phần trăm số Kĩ năng: - Vận dụng giải bài toán đơn giản tính số phần trăm số Làm BT 1,2 Thái độ: -HS tích cực tham gia vào hoạt động học tập II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: SGK Học sinh: Vở III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ổn định tổ chức: 1’ Tiến trình dạy: Thời Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS gian 5’ Kiểm tra bài - Kiểm tra bài tập 1/ T76 - HS làm bài cũ: - Lớp nhận xét 3’ 2.Bài mới: a Giới thiệu bài: b Giảng bài - Giới thiệu cách tính - HS theo dõi 52,5% số 800 - GV ghi tóm tắt - HS đọc VD + Số H/S toàn trường là: - HS ghi tóm tắt các bước 800 HS thực + Số HS nữ chiếm: + 100% số HS toàn trường 52,5% là 800 HS + Số HS nữ .HS ? + 1% số HS toàn trường - GV hướng dẫn h/s ghi là HS ? tóm tắt các bước thực + 52,5% số HS toàn trường Từ đó đếncách là HS? tính 800 : 100 x 52,5 = 420 800 x 52,5 : 100 = 420 Vậy số HS 52,5% tổng số 100%hs là 420 - GV gọi vài hs phát - HS phát biểu quy tắc : biểu quy tắc Muốn tìm 52,5% 800ta (8) - GV : thực hành tính có thể viết dạng số thập phân * Giới thiệu bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm - GV HD HS làm bài tập 18’ Bài tập Bài 1: Bài 2: có thể lấy 800 : 100 x 52,5% lấy 800 x 52,5% : 100 - HS theo dõi - HS làm bài tập Bài giải Số tiền lãi sau tháng là 1000000 : 100 x 0,5 = 5000 ( đồng) Đáp số : 5000 đồng * Tìm 75%của 32 HS ( là * HS làm bài cá nhân Bài giải số HS 10 tuổi) Số HS 10 tuổi là - Tìm số HS 11 tuổi 32 x 75 : 100 = 24 (H/S ) Số H/S 11 tuổi là : 32 - 24 = ( H/S ) Đáp số : H/S - GV kiểm tra nhận xét * HS theo dõi - HS giải bài tập * GV hướng dẫn Bài giải + Tìm 0,5% Số tiền lãi gửi tiết kiệm sau 5000000.đồng tháng là + Tính tổng số tiền gửi và 5000000 : 100 x 0,5 = tiền lãi 25000.( đồng) - GV cho HS làm bài Tổng số tiền gửi và số tiền lãi - GV nhận xét sửa sai sau tháng là 5000000 + 25000 = 5025000 Đồng) Đáp số : 5025000 đồng - HS nêu ND bài 3’ 3.Củng cố-dặn dò: - GV nhận xét học - Chuẩn bị bài sau …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……… (9) KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Kể buổi sum họp đầm ấm gia đình; nói suy nghĩ mình buổi xum họp đó Theo gợi ý SGK Kĩ năng: - Lời kể tự nhiên, sáng tạo , kết hơp với nét mặt , cử chỉ, điệu Thái độ: - GD HS biết yêu thương người II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Một số tranh ảnh cảnh xum họp gia đình Học sinh: Nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ổn định tổ chức: 1’ Tiến trình dạy: Thời Nội dung gian 4’ Kiểm tra bài cũ: 3’ 8’ Bài mới: a Giới thiệu: b Giảng bài GVHD kể chuyện: 12’ *Kể chuyện nhóm: 8’ *Thi kể chuyện: Hoạt động GV Hoạt động HS - Y/c HS đọc bài văn trước - 1,2 HS đọc bài - Lớp nhận *Hướng dẫn HS hiểu y/c đề bài - GV gọi HS đọc yêu cầu đề bài và gợi ý SGK - GV kiểm tra chuẩn bị HS tiết học này - GV cho HS đọc gợi ý và chuẩn bị dàn ý cho bài kể chuyện * HS nghe * GV cho HS kể chuyện theo nhóm - GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm - HS đọc y/c BT và gợi ý - HS báo cáo chuẩn bị bài trước lớp * HS làm việc theo nhóm - HS tiếp nối kể - HS kể xong tự nói suy nghĩ mình không khí đầm ấm gia đình * GV tổ chức cho hs thi - HS cùng GV nhận xét , kể trước lớp bình chọn - GV và lớp nhận xét , (10) 4’ Củng cố-Dặn dò: bình chọn câu chuyện hay người kể hay - HS nêu ND bài - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài sau (11) KHOA HỌC CHẤT DẺO I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu tính chất và công dụng chất dẻo Kĩ năng: - Biết công dụng nó Thái độ: - Biết cách bảo quản đồ vật chất dẻo II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1.Giáo viên: Tranh ảnh Học sinh: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Ổn định tổ chức: 1’ Tiến trình dạy: Thời Nội dung Hoạt động GV gian 5’ Kiểm tra bài cũ: - Cao su có tính chất gì? Hãy nêu công dụng Bài : cao su? 4’ a Giới thiệu bài b Giảng bài 12’ * Hoạt động 1: Làm * GV cho HS quan sát việc lớp số đồ dùng nhựa , và quan sát tranh sách nêu tính chất chất dẻo - Đại diện nhóm trình bày kết quan sát * GV kết luận : 14’ *Hoạt động 2: - GV yêu cầu HS đọc Hoạt động HS - 1,2 HS nêu - Lớp nhận xét * HS thảo luận nhóm - HS quan sát sgk và tìm hiểu tính chất đồ dùng làm chất dẻo - Đại diện nhóm trình bày KQ + Hình 1: Các ống nhựa cứng, chịu sức nén; các máng luồn dây điện không cứng lắm, không thấm nước + Hình 2: Các loại ống nhựa có màu trắng đen, mềm, đàn hồi có thể cuộn lại được, không thấm nước + Hình 3: Áo mưa mỏng ,mềm ,không thấm nước + Hình 4: Chậu, xô nhựa không thấm nước * HS đọc sgk, trả lời: (12) thông tin và trả lời câu hỏi SGK - GV gọi HS trả lời câu hỏi - GV kết luận : - GV gọi HS đọc mục bạn cần biết SGK 4’ 3.Củng cố- dặn dò: - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài sau - Chất dẻo không có sẵn tự nhiên, nó làm từ than đá và dầu mỏ + Chất dẻo có tính chất cách điện, cách nhiệt, nhẹ, bền, khó vỡ + Các đồ dùng chất dẻo như: bát, đĩa, chậu, bàn ghế, dùng xong cần rửa sạch, lau chùi + Ngày nay, các sản phẩm chất dẻo có thể thay cho các sản phẩm làm gỗ,da,thuỷ tinh,vải và kim loại vì chúng rẻ, bền, nhẹ sạch,nhiều màu sắc - HS nêu tính chất chất dẻo - HS lắng nghe - HS nêu ND bài (13) ĐẠO ĐỨC HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Hợp tác với người xung quanh học tập, lao động, sinh hoạt hàng ngày Kĩ năng: - Cách thức hợp tác với người xung quanh và ý nghĩa việc hợp tác Thái độ: - Đồng tình với người biết hợp tác với người xung quanh và không đồng tình với người không biết hợp tác với người xung quanh II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Phiếu học tập dành cho HS Học sinh: Bút màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ổn định tổ chức: 1’ Tiến trình dạy: Thời Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS gian 5’ Kiểm tra bài cũ: - Vì phải biết tôn - 1,2 HS tiếp nối trọng phụ nữ? trình bày Bài mới: - Lớp nhận xét 2’ a Giới thiệu: - Ghi đầu bài b Giảng bài 8’ * Hoạt động 1: *GV treo tranh tình * HS quan sát và thảo sgk lên bảng luận và trả lời các câu Cho HS quan sát và thảo hỏi luận, trả lời các câu hỏi sau: + Quan sát tranh và cho + Tổ trồng cây không biết kết trồng cây thẳng, đổ xiên xẹo Tổ hai tổ và tổ nào? trồng cây ngắn thẳng hàng + Em có nhận xét gì + Tổ bạn trồng cách trồng cây tổ? cây, tổ hai các bạn cùng giúp trồng cây + Theo em công + Chúng ta phải làm việc chung, để công việc việc cùng nhau, cùng đạt kết tốt, chúng ta hợp tác với người phải làm việc xung quanh nào? - - HS tiếp nối - Y/c HS đọc phần ghi đọc ghi nhớ (14) nhớ 10’ * Hoạt động 2: Làm bài - Y/c HS làm việc cặp tập (sgk) đôi, thảo luận trả lời bài tập số sgk - Gọi đại diện nhóm lên trình bày kết thảo luận mình - Gọi HS kể thêm số biểu việc làm thể hợp tác? 10’ * Hoạt động : Bày tỏ thái độ với các việc - GV treo bảng nội dung làm: sau: + Hãy cho biết ý kiến em nhận định đây cách đánh dấu nhân vào ô phù hợp: - Y/c HS nêu kết mình - Nhận xét- bổ xung 4’ 4.Củngcố- dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài - Chuẩn bị bài sau - HS làm việc cặp, thảo luận bài tập số - Đại diện nhóm lên trình bày kết thảo luận mình + Hoàn thành công việc mình và biết giúp đỡ người khác công việc chung gặp nhiều khó khăn + Cởi mở trao đổi kinh nghiệm , hiểu biết mình để làm việc - HS làm việc theo cặp vào phiếu bài tập - HS nêu kết mình + Đồng ý: a b, h + Không đồng ý phân vân: b, c, d, g, i (15) TẬP ĐỌC THẦY CÚNG ĐI BỆNH VIỆN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc diễn cảm bài văn, giọng kể linh hoạt, phù hợp với diễn biến câu chuyện - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Phê phán cách suy nghĩ mê tín dị đoan : Giúp người hiểu cúng bái không thể chữa khỏi bệnh, có khoa học và bệnh viện làm điều đó Trả lời câu hỏi sgk Kĩ năng: - Đọc lưu loát trôi trảy bài Thái độ: - Giúp người hiểu cúng bái không thể chữa khỏi bệnh II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Tranh ảnh minh họa ,SGk Học sinh: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ổn định tổ chức: 1’ 2.Tiến trình dạy: Thời Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS gian 5’ Kiểm tra bài cũ: - Đọc và nêu nội dung - HS đọc và nêu nội bài: Thầy thuốc mẹ dung bài Bài mới: hiền - Lớp nhận xét 3’ a Giới thiệu: b Giảng bài Luyện đọc và tìm hiểu bài: 12’ a Luyện đọc: - GVgọi HS chia đoạn - HS chia đoạn + Đoạn1 từ đầu đến học nghề cúng bái + Đoạn 2: từ mà không thuyên giảm +Đoạn3:từ thấy cha đến không lui Đoạn 4: còn lại - Y/c HS đọc tiếp nối - HS đọc nối tiếp đoạn - Y/c HS đọc tiếp nối theo - HS luyện đọc tiếp nối đoạn lần kết hợp giải đoạn kết hợp giải nghĩa nghĩa số từ số từ ngữ - Y/c HS luyện đọc theo - HS luyện đọc theo cặp cặp - Y/c HS đọc toàn bài - 1HS đọc toàn bài - GV đọc mẫu kết hợp HD - HS nghe (16) 10’ 7’ 2’ HS luyện đọc b Tìm hiểu bài: * Cụ ún làm nghề gì ? * Cụ ún làm nghề thầy - Khi mắc bệnh ,cụ ún đã cúng tự chữa cách nào? - Vì cụ sợ mổ , lại không tin bác sĩ người kinh bắt - Nhờ đâu mà Cụ ún khỏi ma người thái bệnh ? - Nhờ bệnh viện mổ lấy sỏi thận cho cụ - Câu nói cuối bài giúp - Cụ đã hiểu thầy cúng em hiểu cụ ún đã thay đổi không thể chữa khỏi cách nghĩ nào? bệnh cho người.chỉ GV nhận xét bổ sung thầy thuốc làm điều đó c Hướng dẫn đọc * Y/c HS khá luyện đọc * HS đọc tiếp nối diễn cảm: tiếp nối đoạn đoạn Củng cố- dặn dò: - Hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm + GV đọc mẫu và hướng dẫn đọc + Y/c HS luyện đọc theo cặp + Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm - Nhận xét - Nhắc lại nội dung bài - Chuẩn bị bài sau - HS lớp tìm cách đọc bài - HS nghe - HS luyện đọc theo cặp - HS thi đọc diễn cảm trước lớp - HS nêu ND bài (17) Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2014 TOÁN LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Củng cố kĩ tính tỉ số phần trăm số Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ giải bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm Làm BT1(a,b); BT2,3 Thái độ - Giáo dục ý thức tích cực học tập II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: SGK Học sinh: Bút, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ổn định tổ chức: 1’ Tiến trình dạy: Thời Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS gian 4’ Kiểm tra bài cũ: - Nêu cách tìm số Luyện tập phần trăm số? - HS nêu 3’ *Giới thiệu bài: - Lớp nhận xét * Giảng bài: 12’ Bài 1: 8’ Bài 2: * Cho HS đọc đề bài ,và trao đổi cùng làm - GV nhận xét sửa sai - GV hướng dẫn: Tính 35% 120 kg - GV theo dõi giúp HS -GV nhận xét sửa sai 9’ Bài 3: *GV hướng dẫn HS làm bài - Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật - Tính 20% diện * HS làm bài tập a) 320 x 15 : 100 = 48 ( kg) b) 235 x24 : 100 = 56,4 ( m2) - HS đọc y/c BT - 1HS lên bảng làm, lớp làm vào Bài giải Số gạo nếp bán là 120 x 35 : 100 = 42 ( kg) Đáp số : 42 kg * HS đọc BT, nêu cách giải Bài giải Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là 18x 15= 270 m2 Diện tích để làm nhà là (18) tích đó 3’ Củng cố- dặn dò: - GV nhận xét học - CB bài sau 279 x 20 : 100 = 54 ( m2) Đáp số : 54 m2 - HS nêu ND bài (19) TẬP LÀM VĂN TẢ NGƯỜI ( Kiểm tra viết ) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS viết bài văn tả người hoàn chỉnh, thể kết quan sát chân thực và có cách diễn đạt trôi chảy 2.Kĩ năng: - Viết bài văn tả người mà em yêu mến Thái độ: - GD HS tớnh cần cự, sáng tạo làm văn II ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC : 1.Giáo viên : Nội dung Học sinh: Vở, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.Ổn định tổ chức: 1’ Tiến trình dạy: Thời Nội dung Hoạt động GV gian 5’ Kiểm tra bài cũ: - Nêu cấu tạo bài văn tả người? Luyện tập 2’ a Giới thiệu bài: b Giảng bài: 10’ * Hoạt động 1: HD * Y/c HS đọc đề kiểm HS làm bài kiểm tra SGK - GV nhắc HS : Quan sát ngoại hình, hoạt động các nhân vật chuyển kết quan sát thành dàn ý chi tiết và từ dàn ý đó chuyển thành đoạn văn.Tiết kiểm tra này yêu cầu các em viết hoàn chỉnh bài văn - Hỏi HS chủ đề các em chọn viết - GV giải đáp thắc mắc HS nội dung yêu cầu đề kiểm tra * GV theo dõi nhắc nhở Hoạt động HS - 1,2 HS nêu - Lớp nhận xét - HS lắng nghe * HS đọc nội dung đề kiểm tra SGK - HS nghe - HS nêu chủ đề định chọn viết - HS nêu thắc mắc ,chỗ chưa hiểu mình yêu cầu đề bài (20) 18’ 4’ * HS làm bài 4.Củng cố- dặn dò: HS làm bài nghiêm túc - GV nhận xét tiết làm bài - Dặn HS nhà chuẩn bị sau - HS làm bài (21) ĐỊA LÍ ÔN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Giúp HS củng cố, hệ thống hoá các kiến thức, kĩ địa lí sau: - Dân cư và các nghành kinh tế Việt Nam Kĩ năng: - Xác định trên đồ số thành phố, trung tâm công nghiệp , cảng biển lớn đất nước ta Thái độ: - Thấy PT ngành thương mại và du lịch nức ta II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1.Giáo viên : Bản đồ hành chính Việt Nam - Phiếu học tập dành cho HS Học sinh: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.Ổn định tổ chức: 1’ Tiến trình dạy: Thời Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS gian 5’ Kiểm trabài cũ: - Thương mại gồm hoạt động nào? - 1,2 HS trả lời Bài mới: thương mại có vai trò gì? - Lớp nhận xét 3’ a Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài b Giảng bài: 18’ * Hoạt động 1: Làm * Y/c HS thảo luận và * HS thảo luận làm bài việc theo nhóm hoàn thành phiếu bài tập sau - Y/c đại diện các nhóm - Đại diện nhóm trình lên trình bày bày - Nhận xét - bổ xung 10’ *Hoạt động 2: Trò * Chuẩn bị: đồ * HS tham gia chơi chơi Ô chữ kì diệu hành chính Việt Nam hướng dẫn GV Các thẻ chữ ghi tên các tỉnh là đáp án trò chơi - GV tổ chức cho HS chơi sau: + Chọn đội chơi, đội có HS, phát cho đội lá cờ + GV đọc (22) câu hỏi tỉnh HS hai đội giành quyền trả lời + Đội trả lời đúng nhận ô chữ ghi tên tỉnh đó và gắn lên lược đồ mình + Đội thắng là đội tìm nhiều ô chữ 3’ 3.Củng cố- Dặn dò: - Y/c HS nêu lại nội - HS nêu ND bài học dung bài - Chuẩn bị bài sau (23) LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỔNG KẾT VỐN TỪ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Tìm từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa nói tính cách: Nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù( BT1) - Tìm TN miêu tả tính cách người đoạn văn: Cô Chấm (BT2) 2.Kĩ năng: - Vận dụng vào làm BT Thái độ - Biết trao đổi , thảo luận để nhận thức đúng vốn từ II ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC : 1.Giáo viên : Phiếu bài tập Học sinh: Vở III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.Ổn định tổ chức: 1’ Tiến trình dạy: Thời Nội dung Hoạt động GV gian 5’ Kiểm tra bài cũ: - Y/c HS viết các từ ngữ Bài mới: miêu tả hình dáng 3’ a Giới thiệu bài: người b Giảng bài: - Ghi đầu bài 13’ * Bài 1: * Gọi HS đọc Y/c bài tập - Y/c HS làm bài theo nhóm - Y/c đại diện các nhóm lên trình bày - Nhận xét- bổ xung 15’ * Bài 2: Hoạt động HS - HS lên bảng viết - Lớp nhận xét * HS đọc yêu cầu bài tập - HS làm bài theo nhóm - Đại diện nhóm lên trình bày * Gọi HS đọc Y/c * HS đọc yêu cầu bài bài tập tập + Bài tập có yêu - Bài tập yêu cầu nêu cầu nào? tính cách Cô Chấm, - GV gợi ý để HS làm tìm chi tiết, từ bài ngữ để minh hoạ cho nhận xét mình + Cô Chấm có tính cách - Tính cách cô gì? Chấm: trung thực, thẳng (24) thắn, chăm chỉ, giản dị, + Em có nhận xét gì giầu tình cảm, dễ xúc cách miêu tả tính cách động cô Chấm nhà - HS nêu văn Đào Vũ? - Nhận xét - bổ xung ` 3’ Củng cố- dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài - Chuẩn bị bài sau - HS nêu ND bài (25) Thứ năm ngày 25 tháng 12 năm 2014 TOÁN GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM ( tiếp theo) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách tìm số biết giá trị số phần trăm nó 2.Kĩ năng: - Vận dụng giải các bài tập đơn giản dạng tìm số biết số phần trăm nó Thái độ: - Giáo dục ý thức tích cực học tập II ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC : 1.Giáo viên : SGK Học sinh: Vở III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.Ổn định tổ chức: 1’ Tiến trình dạy: Thời Nội dung Hoạt động GV gian 5’ Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài tập 1/ T 77 Bài mới: 3’ a Giới thiệu bài - Ghi đầu bài 12’ b Giảng bài: * VD a) Giới thiệu cách tìm số biết 52,5% nó là 420 - GV đọc bài toán và ghi ví dụ lên bảng: 52,5 % số HS toàn trường là 420HS 100 % số HS toàn trường là…HS ? - Y/c HS thực cách tính - Y/c HS phát biểu quy tắc b) Giới thiệu bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm - Y/c HS đọc bài toán Hoạt động HS - HS lên bảng làm bài - Lớp nhận xét - HS nghe - HS đọc VD 420 : 52,5 x100 = 800 (HS) + Muốn tìm số biết 52,5 % nó là 420, ta có thể lấy 420 chia cho 52,5 nhân với 100 lấy 420 x 100 chia cho 52,5 - HS đọc bài toán sgk - HS tự làm bài Bài giải: (26) sgk - Y/c tóm tắt và giải 16’ Luyện tập Bài 1: Bài 2: 3’ 4.Củng cố-dặn dò: Số ô tô nhà máy dự định sản xuất là: 1590 x 100 : 120 = 1325 ( ô tô) Đáp số: 1325 ( ô tô) * Y/c HS đọc và phân * HS đọc y/c BT, nêu tích đề bài cách giải - Tóm tắt và giải -1HS lên bảng làm,lớp làm vào - Nhận xét- chữa bài Bài giải Số HS trường Vạn Thịnh là: 552 x 100 : 92 = 600 (HS) Đáp số : 600 HS - Y/c HS đọc và phân - HS giải bài tập tích đề bài Bài giải: - Tóm tắt và giải Tổng số sản phẩm là 732 x 100 : 91,5 = - Nhận xét 800( sản phẩm) Đáp số: 800 sản phẩm - Nhắc lại nội dung bài - Chuẩn bị bài sau -HS nêu ND bài (27) CHÍNH TẢ:(NGHE VIẾT) VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe - viết chính xác, đẹp đoạn từ: Chiều học về… còn nguyên mầu vôi gạch bài thơ: “Về ngôi nhà xây” - Làm đúng bài tập chính tả phân biệt r/ d/gi/v/d 2.Kĩ năng: - Rèn viết đúng, đẹp cho HS Thái độ: - GD tính cần cù, cẩn thận cho HS viết II ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC : 1.Giáo viên : SGK Học sinh: Vở chính tả III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.Ổn định tổ chức: 1’ Thời Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS gian 5’ Kiểm tra bài cũ: - Y/c HS lên bảng tìm - 1,2 HS lên bảng làm các tiếng có chứa bài Bài mới: hỏi, ngã? - Lớp nhận xét 3’ a Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài b Giảng bài: 20’ Hướng dẫn nghe viết chính tả a.Trao đổi nội * Trao đổi nội dung *2 HS tiếp nối đọc dung bài: đoạn thơ thành tiếng - Gọi HS đọc đoạn thơ - Hình ảnh ngôi nhà - Khổ thơ là hình ảnh ngôi xây cho em thấy điều gì nhà xây dở cho đất đất nước ta? nước ta trên đà phát triển -Hướng dẫn viết từ khó: b Hướng dẫn viết -HS tìm tiếng khó: Xây Y/c HS viết các tiếng tiếng khó: dở, giàn giáo, huơ huơ, khó, dễ lẫn sẫm biếc, còn nguyên - Y/c HS luyện đọc, viết - HS viết bảng từ các tiếng khó khó c Viết chính tả *Viết chính tả * HS viết bài vào - GV đọc cho HS viết (28) 7’ bài 3.Hướng dẫn làm - Gọi HS đọc y/c bài tập bài tập chính tả - Phát PHT, cho HS làm Bài 2a: bài theo nhóm - Nhận xét- sửa sai Bài 3: 4’ Củng cố- Dặn dò: - 1,2 HS đọc BT trước lớp - HS làm bài theo nhóm, điền PHT - Các nhóm trình bày - Gọi HS đọc Y/c và nội - HS đọc yêu cầu bài dung bài tập - Y/c HS làm bài theo HS làm bài theo nhóm nhóm - Nhận xét bổ xung + Thứ tự các từ cần điền: rồi, vẽ, rồi, rồi,vẽ, vẽ, rồi, dị - Nhắc lại nội dung bài - Chuẩn bị bài sau (29) KHOA HỌC TƠ SỢI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết số tính chất tơ sợi Phân biệt tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo 2.Kĩ năng: - Nêu số công dụng, cách bảo quản các đồ dùng tơ sợi Thái độ: - Biết bảo quản II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 1.Giáo viên : Một số loại tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo Học sinh: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.Ổn định tổ chức: 1’ Tiến trình dạy: Thời Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS gian 5’ Kiểm tra bài cũ: - Chất dẻo làm từ vật liệu nào? nó có tính - 1,2 HS lên trình bày Bài mới: chất gì? - Lớp nhận xét 3’ a Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài b Giảng bài: 12’ * Hoạt động1: Nguồn - Tổ chức cho HS hoạt - HS thảo luận theo cặp gốc số loại tơ động theo cặp - HS quan sát hình minh sợi: - Y/c HS quan sát hình hoạ sgk và trả lời minh hoạ sgk và + Hình 1: Liên quan đến cho biết hình nào có liên việc làm sợi đay quan đến việc làm sợi + Hình 2: Liên quan đến đay, hình nào liên việc làm sợi bông quan đến việc làm tơ + Hình 3: liên quan đến tằm, sợi bông việc làm sợi tơ tằm 13’ - Y/c HS phát biểu ý kiến - GV KL: *Hoạt động 2: Tính - Y/c HS hoạt động theo chất tơ sợi nhóm để làm các thí nghiệm phân biệt tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo - Y/c nhóm trưởng điều khiển các thành viên tổ thống ý kiến - HS hoạt động theo nhóm để làm các thí nghiệm phân biệt tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo - Nhóm trưởng điều khiển các thành viên tổ thống ý (30) và ghi vào phiếu bài tập kiến và ghi vào phiếu - Gọi đại diện các nhóm bài tập trình bày - GV nêu kết luận - Các nhóm trình bày 4’ Củng cố dặn dò: - Nhắc lại nội dung bài - Chuẩn bị bài sau - HS nêu ND bài (31) KĨ THUẬT MỘT SỐ GIỐNG GÀ ĐƯỢC NUÔI NHIỀU Ở NƯỚC TA I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Kể tên số giống gà và nêu đặc điểm chủ yếu số giống gà nuôi nhiều nước ta 2.Kĩ năng: - Biết liên hệ thực tế để kể tên và nêu đặc điểm chủ yếu số giống gà nuôi gia đình địa phương Thái độ: - Có ý thức chăm sóc, bảo vệ vật nuôi II ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC : 1.Giáo viên :- Tranh ảnh minh hoạ các lợi ích việc nuôi gà Học sinh: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.Ổn định tổ chức: 1’ Tiến trình dạy Thời Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS gian 5’ Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra chuẩn bị Bài mới: HS - HS theo dõi 3’ a Giới thiệu bài b Giảng bài: 12’ *.Kể tên số giống - Em nào có thể kể tên - HS kể tên giống gà gà số giống gà mà em biết? mà mình biết * GV kết luận: Có nhiều giống gà nuôi nhiều nước ta Có giống gà nội gà gi, gà đông cảo, gà mía, gà ác Có giống gà nhập nội - HS nghe gà tam hoàng, gà lơ go Có giống gà lai gà rốt - ri 14’ *Nêu đặc điểm - GV cho HS thảo luận số giống gà GV phát phiếu cho HS nuôi nhiều nớc ta thảo luận - Đại diện các nhóm trình bày kết - GV nhận xét - kết luận: - HS thảo luận - Các nhóm trình bày - Đại diện nhóm báo cáo (32) 4’ 3.Củng cố - Dặn dò: GV nhận xét học - Chuẩn bị bài sau - HS nêu ND bài (33) LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỔNG KẾT VỐN TỪ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Tự kiểm tra vốn từ mình theo các nhóm từ đồng nghĩa đã cho BT1 - Đặt câu theo y/c BT2,3 2.Kĩ năng: - Vận dụng vào làm BT Thái độ: - HS có hứng thú học tập II ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC : 1.Giáo viên : - Phiếu bài tập Học sinh: - Vở III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.Ổn định tổ chức: 1’ Tiến trình dạy: Thời Nội dung Hoạt động GV gian 5’ Kiểm tra bài cũ: - Đặt câu với từ đồng nghĩa trái nghĩa với từ: nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù Bài mới: 3’ a Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài b Giảng bài: 10’ Bài 1: * Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm - Nhận xét- bổ xung Hoạt động HS - HS lên bảng đặt câu - Lớp nhận xét * HS thảo luận theo nhóm a) đỏ - điều - son trắng - bạch xanh - biếc - lụa hồng - đào b) Bảng mầu đen gọi là bảng đen Mắt màu đen gọi là mắt huyền Ngựa màu đen gọi là ngựa ô Mèo màu đen gọi là mèo mun Chó mầu đen gọi là chó mực Quần màu đen gọi là (34) quần thâm * HS tiếp nối đọc đoạn văn + Trông gấu + Trái đất giọt nước mặt không trung + Con lợn béo sim chín + Con gà trống ông tướng + Dòng sông chảy lặng lờ mải nhớ đò năm xưa 8’ Bài 2: * Y/c HS đọc đoạn văn + Trong văn miêu tả người ta hay so sánh Em hãy đọc ví dụ nhận định này đoạn văn? + So sánh thường kèm theo nhân hoá Người ta có thể so sánh, nhân hoá để tả bên ngoài, để tả tâm trạng Em hãy lấy ví dụ nhận định này? 8’ Bài 3: * Y/c HS đọc đề * HS đọc y/c BT - Phát PHT, cho HS thảo - HS làm bài theo nhóm luận 4, điền PHT - Y/c HS Làm bài theo + Dòng sông Hồng nhóm dải lụa đào vắt ngang thành phố + Nó lê bước chậm chạp bước - Nhận xét - bổ xung kẻ hồn 4’ Củng cố -dặn dò - Nhắc lại nội dung bài - Chuẩn bị bài sau (35) Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2014 TOÁN LUYỆN TẬP MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết làm ba dạng toán tỉ số phần trăm + Tỉ số phần trăm hai số + Tỉ số phần trăm số + Tính số biết số phần trăm nó Làm BT 1(b), BT2 (b), BT3 (a) 2.Kĩ năng: - Vận dụng vào làm BT Thái độ: - Rèn kĩ làm toán cho HS II ĐỒ DÙNG DẠY –HỌC : 1.Giáo viên : Phấn màu Học sinh: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 1.Ổn định tổ chức: 1’ Tiến trình dạy: Thời Hoạt động Nội dung gian GV 5’ Kiểm tra bài cũ: - Nêu cách tìm tỉ số Bài mới: phần trăm hai a Giới thiệu bài số? b Giảng bài: - Ghi đầu bài Luyện tập 10’ Bài 1b: * Y/c HS đọc đề - Phân tích đề - Tóm tắt và giải 12’ Bài 2: b Y/c HS đọc đề - Phân tích đề - Tóm tắt và giải Hoạt động HS - 1,2 HS nêu - Lớp nhận xét - HS làm bài Bài giải b) Tỉ số phần trăm số sản phẩm anh Ba và sản phẩm tổ là: 126 : 1200 x 100 = 10,5 % Đáp số: 10,5 % - HS làm bài Bài giải b) Số tiền lãi là: 6000000:100x15=900000(đồng ) Đáp số: 900000 đồng (36) 8’ Bài 3: a.Tìm số biết - HS làm bài 30 % nó là 72 a)Tìm số biết 30% nó là - Phân tích đề 72 - Tóm tắt và giải 72 100 : 30 =240 4’ 4.Củng cố-dặn dò: - Nhắc lại nội dung -HS nêu ND bài bài - Chuẩn bị bài sau (37) (38)
- Xem thêm -

Xem thêm: Cac bai Luyen tap, Cac bai Luyen tap