0

Tong hop de thi hoc ki II mon toan cua Hung Yen tu nam 2009 den 2015

3 0 0
  • Tong hop de thi hoc ki II mon toan cua Hung Yen tu nam 2009 den 2015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 06:02

Đến buổi lao động có hai bạn bị ốm không tham gia đợc, vì vậy mỗi bạn phải chuyển thêm 6 bó nữa mới hết số sách cần chuyển.. Qua C kẻ tiếp tuyến d với đờng tròn O, đờng thẳng MA cắt đờng[r] (1)Sở giáo dục và đào tạo Hng Yªn §Ò kiÓm tra chÊt lîng häc k× ii N¨m häc 2009 - 2010 M«n thi: To¸n – Líp Thời gian: 90phút (không kể giao đề) -(§Ò thi gåm trang) §Ò chÝnh thøC PhÇn I: Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (3,0 ®iÓm) Hãy chọn và chép đáp án đúng vào bài làm 4 x  y 2   x  y  C©u 1: NghiÖm cña hÖ ph¬ng tr×nh  lµ:  1;    1;   1;   1;   A  B  C  D  C©u 2: §Ó ph¬ng tr×nh x  mx  m  0 cã nghiÖm kÐp th× gi¸ trÞ cña m lµ: A B C D Một đáp số khác C©u 3: Ph¬ng tr×nh nµo sau ®©y cã hai nghiÖm lµ:  vµ  A   x   x  0 B C x  x  0 x2    3 x 3 0 D x  x  0 C©u 4: BiÕt x  lµ mét nghiÖm cña ph¬ng tr×nh x  x  35 0 ; nghiÖm cßn l¹i lµ: A B  C D  C©u 5: Sè nghiÖm cña ph¬ng tr×nh x  x  0 lµ: A B C D Câu 6: Số điểm chung đồ thị hàm số y  x và đờng thẳng y = m (m < 0) là: A B C D không xác định đợc y   a  x C©u 7: Víi gi¸ trÞ nµo cña a th× hµm sè đồng biến x >  A a > B a < C a D  a   Câu 8: Trên hình vẽ biết ABC 70 ; AM là đờng kính Số đo góc MAC bằng: A 20 B 35 C 40 D 70 C©u 9: Cho AB lµ d©y cung cña (O;R) Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai?  A NÕu AB = R th× gãc ë t©m AOB 60  B NÕu AB = R th× gãc ë t©m AOB 90  C NÕu AB = R th× gãc ë t©m AOB 120 (2) D C¶ ba ph¸t biÓu trªn sai Câu 10: Cho hai đờng tròn (O) và (O’) nhau, cắt A, B; AOC và AO’D là các đờng kính (O) và (O’) Gọi M là giao điểm thứ hai AC với (O’) Phát biểu nào sau ®©y sai?   A D, B, C th¼ng hµng B BC BD  C CMD 90 D CDA vu«ng t¹i A  O; R  C©u 11: Cho h×nh vÏ bªn; A, B  Cung AB cã sè ®o lµ 150 ; R = cm DiÖn tÝch h×nh qu¹t giíi h¹n bëi b¸n kÝnh OA, OB vµ cung nhá AB lµ: 7 A 21 C 15 B 21 D PhÇn II: Tù luËn (7 ®iÓm) 2 Bµi 1: (2,0 ®iÓm): Cho ph¬ng tr×nh x  2mx  m  m  0 (m lµ tham sè) a/ Gi¶i ph¬ng tr×nh m = b/ Tìm m để phơng trình có hai nghiệm phân biệt x1; x c/ Với điều kiện câu b, hãy tìm m để biểu thức A = x1x  x1  x đạt giá trị nhỏ nhÊt Bµi 2: (2,0 ®iÓm) Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph¬ng tr×nh: Một nhóm học sinh tham gia lao động chuyển 105 bó sách th viện trờng Đến buổi lao động có hai bạn bị ốm không tham gia đợc, vì bạn phải chuyển thêm bó hết số sách cần chuyển Hỏi số học sinh nhóm đó? Bµi 3: (3 ®iÓm) Cho (O;R) d©y BC = 1,5R, A lµ ®iÓm chÝnh gi÷a cung BC nhá M lµ   điểm di động trên cung BC lớn, cho BM MC Qua C kẻ tiếp tuyến d với đờng tròn (O), đờng thẳng MA cắt đờng thẳng d và BC lần lợt Q và N Đờng thẳng MB, AC cắt P Kẻ tiếp tuyến qua A (O) cắt đờng thẳng d E a/ Chøng minh tø gi¸c PQCM néi tiÕp b/ Chøng minh PQ // BC AE CE  1 CN CQ c/ Chøng minh d/ Xác định vị trí điểm M để bán kính R’ đờng tròn tâm O’ ngoại tiếp BMN có giá trị lớn Tính R’ lớn đó theo R -HÕt Hä tªn thÝ sinh:……………………………… Sè b¸o danh:………… Phßng thi sè:……… Ch÷ ký cña c¸n bé coi thi sè Đề xem đầy đủ mời các thầy cô giữ phím ctrl và nháy chuột vào dòng link: (3) http://123doc.org/share-tong-hop-de-thi-hoc-ki-ii-mon-toan-9-tinh-hung-yen-tu-nam2009-den-2015/Nzg5NzU= (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop de thi hoc ki II mon toan cua Hung Yen tu nam 2009 den 2015, Tong hop de thi hoc ki II mon toan cua Hung Yen tu nam 2009 den 2015