0

ON TAP HKI TOAN 7 HAY

3 1 0
  • ON TAP HKI TOAN 7 HAY

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:36

giả sử năng suất làm việc của mỗi người là như nhau Bài 4: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng 77m.. Cho biết 56 người hoàn thành một công việc trong 21 ngày.[r] (1)ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN HKI Naêm hoïc 2014- 2015 Phần 1: Đại Số Dạng 1: Thực phép tính sau: Bài 1: Thực phép tính sau:  2  5        a)        15        b)     c)   0,25 : 52.53 d) Bài 2: Thực các phép tính sau:   a) 2  3    b)    3 2    d)   c)  2,5 : 0,5 Bài 3: Tính hợp lý có thể :  5  5 b) 7,5 :     :     3  3 3 3 d)24 :  33 : 7 5 18    13 13 25 c)     23 11 23 11 a) Bài : Tính hợp lý có thể : a)  1    :  25 b)  3  103  2.53  53 55 d) 1,   2,3    7,7  1, c) 16  25 Bài 5: Thực phép tính cách hợp lý (nếu có thể) : a) 5  11  2 7  3   3 b) 14   10     Dạng 2: Tìm x Baøi 1: Tìm x bieát a)  x 3 b) 2 x  1,5 c)  : x   d) 1  x   2  Bài : Tìm x bieát x : x3  16 a) b) x  4 2 c) x  1,2 2,8 d) 5 x  1 Dạng 3: Tỉ lệ thức Baøi 1: Tìm caùc soá a, b, c bieát a : b : c = : 5:7 vaø a + b – c = 10 a b c   vaø a – b + c = Bài 2: Tìm a, b, c bieát Bài 3: Tìm x , y bieát 7x = 4y vaø x - y = –21 Baøi 4: Tìm x, y bieát : y – x = 240 vaø y : x = Baøi 5: Tìm caùc soá x, y, z bieát x : y : z = : : vaø x + y – z = 2,4 (2) Dạng 4: Toán Tỉ Lệ Thuận- Tỉ Lệ Nghịch Bài 1: Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ nghịch và x = thì y = a/ Tìm heä soá tæ leä a b/ Biểu diễn y theo x Bài 2: Cho biết x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận và x = thì y = a/ Tìm heä soá tæ leä k b/ Biểu diễn y theo x Bài 3: Một đội công nhân làm đường lúc đầu gồm 50 người và định làm xong công trình 30 ngày Nhưng sau đó đội tăng cường thêm 25 người Hỏi để làm xong công trình đó đội phải làm bao nhiêu ngày? (giả sử suất làm việc người là nhau) Bài 4: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng 77m Người ta định trồng loại cây ăn trái nên chia khu vườn thành phần có diện tích tỉ lệ với 24; 20; 18; 15 Hoûi dieän tích cuûa moãi phaàn? Baøi Cho biết 56 người hoàn thành công việc 21 ngày Hỏi phải cần bao nhiêu công nhân để hoàn thành công việc đó 14 ngày ? (Năng suất các coâng nhaân nhö nhau) Bài 6: Nhà trường khen thưởng HS giỏi HKI: Cứ HS giỏi thì thưởng 36 vở, Hỏi để thưởng 84 HS giỏi nhà trường cần bao nhiêu cùng loại? Bài 7: Số học sinh ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số 10;11;12 Biết số học sinh lớp 7C nhiều số học sinh 7A là học sinh Tính số học sinh lớp Bài 8: Ba cạnh tam giác tỉ lệ với :3 : Chu vi tam giác là 27dm Tính độ dài ba cạnh tam giác? Dạng 5: Hàm số 1 f    , f   , f  3 , f  1 2 Bài 1: Cho hàm số y = f(x) = 2x  Tính : Bài 2: Cho haøm soá y = f(x) = 2x + a) Tính f(1) , f(-1) , f(2), f(3), f(0) b) Tìm giá trị x để f(x) = Bài 3: a) Vẽ mặt phẳng tọa độ Oxy đồ thị hàm số y = –4x b) Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số: A(–2; 4), B(1; –4) (3) Bài 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy vẽ tam giác ABC với A(2; 1) , B(–1; 3) , C(0; –2) Phần 2: Hình Học c Bài 1: Cho hình vẽ bên: a/ Giải thích vì a //b ? b/ Tính số đo góc D1 ? a A d C 130 b B D Bài 2: Cho tam giác ABC M là trung điểm AC Trên tia đối tia MA lấy điểm D cho MD = MA Chứng minh: a) AMB = DMC b) CD // AB Bài 3: Cho tam giác ABC vuông A Đường phân giác góc B cắt AC D Trên BC lấy điểm E cho BE = AB Chứng minh: a) AD = DE b) Tính goùc BED? Bài Cho tam giác ABC, kẻ AH vuông góc BC Trên tia đối tia HA, lấy điểm K cho HK = HA Chứng minh : a) ∆AHB = ∆KHB b) AC = CK c) CB là tia phân giác góc C Baøi 5: Cho ABC vuoâng taïi A, veõ tia phaân giaùc cuûa goùc B caét caïnh AC taïi D (D AC) Treân caïnh BC laáy ñieåm E cho BE = BA a) CMR: ABD EBD  b) Tính soá ño cuûa BED c) Veõ AH vuoâng goùc BC (H  BC) CMR: AH // DE Bài 6: Cho góc nhọn xOy và tia phân giác Ot Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B cho OA = OB Gọi H là giao điểm AB với Ot a/ Chứng minh OAH OBH b/ Chứng minh OH  AB Bài 7: Cho góc xOy khác góc bẹt và tia phân giác Ot Lấy điểm A thuộc tia Ot Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với Ot cắt Ox và Oy theo thứ tự B và C a/ Chứng minh OAB OAC b/ Chứng minh OB =OA c/ Lấy điểm I thuộc tia Ot ( I và O khác phía BC) Chứng minh IC = IB ……Hết…… (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: ON TAP HKI TOAN 7 HAY, ON TAP HKI TOAN 7 HAY