0

Mau danh gia vien chuc moi nhat 20142015

2 0 0
  • Mau danh gia vien chuc moi nhat 20142015

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:13

Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.[r] (1)Mẫu CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC NĂM HỌC………………… - Họ và tên: - Chức vụ: - Đơn vị công tác: - Nhiệm vụ phân công: I TỰ ĐÁNH GIÁ: Kết thực công việc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết Việc thực quy định đạo đức nghề nghiệp Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực quy tắc ứng xử viên chức Việc thực các nghĩa vụ khác viên chức * Đối với viên chức lãnh đạo Ngoài nội dung nêu trên, việc đánh giá xem xét thêm các nội dung sau: - Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực nhiệm vụ - Kết hoạt động đơn vị giao quản lý, phụ trách II CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI Tây Ninh, ngày …… tháng …… Người viết đánh giá (Ký và ghi rõ họ tên) năm ……… (2) III Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ NƠI VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TRỰC TIẾP IV NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ Nhận xét: …… Phân loại: Ngày …… tháng …… năm ……… THỦ TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên ) (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau danh gia vien chuc moi nhat 20142015, Mau danh gia vien chuc moi nhat 20142015