0

Áp dụng các chỉ số môi trường đánh giá tác động môi trường tích lũy của hệ thống hồ chứa bậc thang đến hệ sinh thái dòng chính sông Ba

5 13 0
 • Áp dụng các chỉ số môi trường đánh giá tác động môi trường tích lũy của hệ thống hồ chứa bậc thang đến hệ sinh thái dòng chính sông Ba

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2021, 23:18

Trong bài báo này tác giả đề xuất áp dụng một số chỉ số môi trường để đánh giá các tác động tích lũy của hệ thống đến hệ sinh thái (HST) dòng chính sông Ba và đề xuất giải pháp định hư[r] (1)BÀI BÁO KHOA HỌC ÁP DỤNG CÁC CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG TÍCH LŨY CỦA HỆ THỐNG HỒ CHỨA BẬC THANG ĐẾN HỆ SINH THÁI DỊNG CHÍNH SƠNG BA Nguyễn Văn Sỹ1, Lê Đình Thành1 Tóm tắt: Lưu vực sơng (LVS) Ba số 11 LVS liên tỉnh Việt Nam có hệ thống hồ chứa bậc thang (HCBT) thủy điện thủy lợi với Quy trình vận hành Chính phủ phê duyệt Hệ thống HCBT dịng LVS Ba thời gian qua mang lại nhiều lợi ích kinh tế xã hội nhưng gây tác động môi trường phức tạp nên cần có nghiên cứu, đánh giá để có giải pháp quản lý phù hợp nhằm phát huy mặt tích cực, phịng ngừa rủi ro giảm thiểu tác động tiêu cực Trong báo tác giả đề xuất áp dụng số số môi trường để đánh giá tác động tích lũy hệ thống đến hệ sinh thái (HST) dịng sơng Ba đề xuất giải pháp định hướng bảo vệ môi trường giảm thiểu tác động tiêu cực Từ khóa: lưu vực sông Ba, hồ chứa bậc thang, số mơi trường, tác động tích lũy, hệ sinh thái sơng 1 HỆ THỐNG HỒ CHỨA BẬC THANG TRÊN LƯU VỰC SÔNG BA Quy hoạch thủy điện LVS Ba rà soát điều chỉnh năm 2004, đề xuất xây dựng hệ thống thủy điện bậc thang dịng sơng nhánh lớn Hiện lưu vực xây dựng nhiều cơng trình thủy lợi, thủy điện vừa lớn Tuy nhiên, số lượng hồ chứa có khả điều tiết so với đập dâng nên có tác động đáng kể làm suy giảm dòng chảy tự nhiên sông hạ du mùa cạn Điều chưa hợp lý không đảm bảo bền vững môi trường (Cục Quản lý Tài nguyên nước Trung tâm Thủy Văn ứng dụng kỹ thuật môi trường - Trường Đại học Thủy Lợi, 2010) Các hồ chứa thủy điện dịng sơng Ba hình thành hệ thống hồ chứa bậc thang hình Các thơng số kỹ thuật hệ thống HCBT dịng LVS Ba bảng Hình Sơ đồ hệ thống hồ chứa bậc thang dịng sơng Ba.1 1 (2)Bảng Các thơng số đập thủy điện dịng sơng Ba (Bộ Tài nguyên Môi trường, 2013) TT Tên cơng trình F, km2 MNDBT, (m) Vtb, (106m3) Vhi, (106m3) NLM, (MW) Năm vận hành 1 Ka Nak 833 313,7 285,5 13 2011 2 An Khê 1236 15,9 5,6 160 2011 3 Đăk Srong 327 2,158 0,753 18 2010 4 Đăk Srông 243 85,8 5,2 24 2010 5 Đăk Srông 2A 202 0,442 0,108 18 2011 6 Đăk Srông 3B 135 3,89 1,65 19,5 2011 7 Ba Hạ 11115 349,7 165,9 220 2008 Cộng dịng 771,59 464,711 472,5 2 ỨNG DỤNG CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG TRONG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TÍCH LŨY 2.1 Khái niệm số môi trường đánh giá tác động mơi trường tích lũy Chỉ số mơi trường tập hợp tham số hay thị tích hợp với mức độ cao từ nhiều biến số hay liệu Các số môi trường giúp nhận biết sớm biến đổi mơi trường nhằm có giải pháp chủ động giảm thiểu tác động xấu phát huy tác động tốt, giúp nhà quản lý có sở so sánh, đánh giá hiệu phát triển vùng khác Hệ thống số môi trường thường đề xuất làm sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dài hạn có ý nghĩa quan trọng việc đánh giá hiệu biện pháp quản lý tài nguyên, môi trường sử dụng đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) sử dụng số mơi trường có ưu điểm đơn giản dễ hiểu, sử dụng cho mục đích đánh giá diễn biến chất lượng môi trường theo không gian thời gian, nguồn thông tin phù hợp cho cộng đồng, cho nhà quản lý thành phần môi trường mà số biểu thị Tác động mơi trường tích lũy hình thành kết hợp theo không gian thời gian từ tác động tồn dư dự án hoàn thành tác động dự án được thực phạm vi không gian thời gian xác định (Nguyễn Văn Sỹ Lê Đình Thành, 2015) Đánh giá tác động mơi trường tích lũy (ĐTL) đánh giá tác động tổng hợp không cho dự án riêng lẻ mà cho nhiều dự án, bao gồm đánh giá tác động tồn dư dự án hoàn thành kết hợp với đánh giá tác động dự án thực dự báo tác động có thêm dự án thực tương lai gần Hiện nay, Việt Nam chưa có quy định ĐTL, số nước phát triển ĐTL trở thành công cụ hữu hiệu bảo vệ môi trường phát triển bền vững 2.2 Ứng dụng số số môi trường đánh giá tác động tích lũy hệ thống hồ chứa đến hệ sinh thái sơng Đánh giá tác động mơi trường tích lũy hệ thống hồ chứa LVS có phạm vi đánh giá rộng không gian thời gian liên quan đến đối tượng quan tâm khác nên áp dụng số môi trường để đánh giá phù hợp (3)Bảng Các số đánh giá tác động tích lũy hệ thống HCBT đến HST sơng TT Tên ký hiệu số Đơn vị Cơng thức tính 1 Biến đổi HST sơng thượng lưu: Ibđ_TL % Ibđ_TL = ∑Li_TL/Ls*100% ∑Li_TL tổng chiều dài sông bị ngập hồ i; Ls chiều dài dịng sơng 2 Biến đổi HST sông hạ lưu: Ibđ_HL % Ibđ_HL = ∑Li_HL/Ls*100% ∑Li_HL tổng chiều dài sông bị kiệt nước hạ lưu đập; Ls chiều dài dịng sơng, km 3 Biến đổi HST sông: IbđHST % IbđHST = Lbđs/Ls*100% Lbđs tổng chiều dài sông bị biến đổi: Lbđs = ∑Li_TL + ∑Li_HL, km Biến đổi HST sông thủy điện: IbđHST_TĐ Km/MW IbđHST_TĐ = Lbđs/Ni_LM Trong đó: Lbđs Ni_LM tương ứng tổng chiều dài sông bị biến đổi tổng công suất lắp máy nhà máy thủy điện đánh giá 5 Mất kết nối sông đập i: Iimkn % Iimkn = αi*Ai/ALVS*100% Trong đó: αi hệ số ảnh hưởng đập i đến tính kết nối LVS xét độc lập; αi= 0,25, 0,5 1,0 tương ứng đập có âu thuyền đường cho cá đi; đập có âu thuyền đường cho cá khơng có âu huyền đường cho cá Ai diện tích phần lưu vực thượng lưu đập i; ALVS diện tích LVS 6 Mất kết nối sông đập thứ 2: I2mkn % I2mkn = α2*(A2 - A1)/ALVS*100% α2 A2 có ý nghĩa cách xác định tương tự α1 A1 đề cập đập thứ 7 Mất kết nối LVS: Imkn % Imkn = ∑Ii_mknLVS Ii_mknLVS số kết nối đập i gây Các số môi trường phân cấp theo giá trị số để đánh giá mức độ tác động môi trường hoạt động dự án khác đến thành phần môi trường Việc phân cấp tác động theo giá trị số môi trường thường thực phương pháp chuyên gia Hai số mơi trường có tính tổng hợp đánh giá tác động mơi trường tích lũy hệ thống hồ chứa đến HST sông đánh giá tác động làm tính kết nối HST dịng sơng bảng Bảng Phân cấp tác động tích lũy theo trị số số đánh giá TT Tên số Ký hiệu Đơn vị đo Phân mức tác động tích lũy theo số Nhẹ Trung bình Mạnh Rất mạnh Biến đổi HST sông IbđHSTs % < 10 10 - 20 >20 – 30 >30 Mất kết nối LVS ImknLVS % < 25 25 - 50 >50 – 75 >75 3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TÍCH LŨY CỦA HCBT TRÊN SƠNG BA ĐẾN HỆ SINH THÁI DỊNG CHÍNH 3.1 Tác động mơi trường tích lũy hệ thống HCBT sông Ba (4)tác động tổng hợp chúng theo khơng gian thời gian tác động tích lũy dự án nghiêm trọng Vì vậy, việc nghiên cứu ĐTL hệ thống HCBT LVS nhằm đưa giải pháp giả thiểu tác động tích lũy tiêu cực nâng cao hiệu khai thác hệ thống HCBT Tuy nhiên, ĐTL cho hệ thống HCBT LVS trình phức tạp kéo dài theo thời gian Vì vậy, nghiên cứu tập trung nghiên cứu đánh giá tác động mơi trường tích lũy hệ thống HCBT dịng đến HST dịng sơng Ba với thơng số kỹ thuật hệ thống chọn để nghiên cứu bảng 3.2 Tính tốn số biến đổi hệ sinh thái sơng số kết nối Sử dụng số liệu từ hồ sơ thiết kế kỹ thuật kết đánh giá tác động môi trường dự án hồ chứa hệ thống HCBT chọn cơng thức tính tốn số mơi trường đề xuất bảng xác định trị số số môi trường dùng để đánh giá tác động mơi trường tích lũy đến HST sơng với kết tính tốn bảng Bảng Các số ĐTL hệ thống HCBT đến HST dịng sơng Ba Các số Ka Nak An Khê Đak Srông Đak Srông Đak Srông 2A Đak Srơng 3B Ba Hạ Cộng dịng LbđsTL, km 15 13,5 11,5 12,5 60 123,5 LbđsHL, km 32 2 1,5 45,5 Lbđs, km 15 45,5 13,5 14 68 169 IbđHST, % 11 3 17 43 IbđHST_TĐ, km/MW 1,15 0,28 0,64 0,29 0,22 0,64 0,31 0,36 Để đánh giá tác động tích lũy hệ thống HCBT lưu vực đến tính kết nối HST sơng Ba cần xác định số kết nối (Imkn) Do tất đập LVS Ba khơng có đập nào có âu thuyền đường cho cá nên tính số kết nối tất hồ đập có hệ số αi = Kết tính tốn số kết nối sơng bảng Bảng Tính tốn số đánh giá tác động mơi trường tích lũy hệ thống hồ chứa bậc thang đến tính kết nối dịng sơng Ba Thơng số Ka Nak An Khê Đak Srông Đak Srông Đak Srông 2A Đak Srông 3B TĐ Ba Hạ Ký hiệu đập (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) F, km2 [1] 833 1246 2094 2883 2983 7700 11115 F*, km2 [1] 833 413 848 789 100 3047 2219 Imkn đập, % 6 22 16 Imkn đập, % Imkn đập, % 15 Imkn đập, % 21 Imkn đập, % 22 Imkn đập, % 44 Imkn đập, % 60 (5)Đối chiếu với bảng phân cấp tác động tích lũy theo trị số số đánh giá tác động tích lũy hệ thống HCBT đến HST sông làm tính kết nối lưu vực sơng bảng kết tính tốn số bảng bảng cho thấy hệ thống HCBT LVS Ba chọn tác động mạnh đến hệ sinh thái sông làm kết nối HS T dịng sơng Ba, cụ thể: Hệ thống HCBT biến đổi 169 km tổng số 396 km tổng chiều dài dịng sơng có số gây biến đổi hệ sinh thái sông IbđHST = 43% sô gây biến đổi HST sông thủy điện IbđHST_TĐ = 0,36 km/MW công suất lắp máy Đặc biệt hệ thống HCBT dịng làm cạn kiệt tới 45,5km sơng phía hạ lưu tháng mùa cạn Trên dịng sơng Ba, hồ chứa Ba Hạ gây tác động nhiều đến HST sông, làm biến đổi 68 km chiều dài sông thượng lưu hạ lưu có số gây biến đổi HST sông IbđHST = 17% Tuy nhiên xét riêng tác động hồ chứa Ba Hạ tác động coi nhẹ vì IbđHST <25% 7 cơng trình dịng làm kết nối LVS tới 60% Đây mức tác động mạnh (50 < Imkn < 75) 4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Phát triển tài ngun nước dịng sơng Ba chưa xét đến ảnh hưởng cơng trình quy mơ nhỏ gây tác động mơi trường tích lũy đến HST sơng làm tính kết nối hệ sinh thái sơng mức độ mạnh HST dịng sông Ba bị “tổn thương” hay bị “vỡ vụn” Do vậy, tương lai cần rà soát lại quy hoạch phát triển tài nguyên nước LVS Ba Cần thận trọng phê duyệt dự án có tiềm góp phần gây tác động tích lũy tiêu cực mạnh đến HST sơng Cần quan tâm có kế hoạch cải tạo cơng trình có để đáp ứng u cầu bảo vệ mơi trường, chí xem xét loại bỏ cơng trình gây tác động xấu đến mơi trường việc cải tạo không khả thi kinh tế, kỹ thuật môi trường TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường, "Báo cáo tính tốn xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa hồ sông Ba Hạ, sông Hinh, Krông Hnăng, Ayun Hạ, An Khê – Ka Nak mùa cạn", 2013 Cục Quản lý Tài nguyên nước Trung tâm Thủy Văn ứng dụng kỹ thuật môi trường - Trường Đại học Thủy Lợi, "Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Ba", 2010 Nguyễn Văn Sỹ Lê Đình Thành (2015), “Xác định đề xuất thị đánh giá TĐTL hệ thống liên hồ chứa LVS Ba”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi Mơi trường – Trường Đại học Thủy lợi, Số 48, Tr 23-29 Abstract: APPLICATION OF ENVIRONMENTAL INDEX METHOD FOR CUMMULATIVE IMPACTS ASSESSMENT OF THE CASCADE RESERVOIR SYSTEM ON ECOSYSTEM OF THE BA RIVER MAINSTREAM Ba River basin is one of the 11 inter-provincial river basin in Vietnam, has cascade reservoir system Recently the system has brought many benefits but also caused very complex social economic and environmental impacts so it is imperative that research and evaluation for the appropriate management solution to promote the positive aspects and to prevent the risks and minimize the negative impacts In this paper, the authors propose to use environmental indices to assess the cumulative impacts of the cascade reservoir system on the ecosystem of Ba River mainstream and recommand some oriented solutions for environmental protection and minimize the negative impacts Keywords: Ba River basin, cascade reservoirs, cumulative impacts, environmental index, river ecosystem
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng các chỉ số môi trường đánh giá tác động môi trường tích lũy của hệ thống hồ chứa bậc thang đến hệ sinh thái dòng chính sông Ba,

Hình ảnh liên quan

Hình 1. Sơ đồ hệ thống hồ chứa bậc thang trên dòng chính sông Ba.1 - Áp dụng các chỉ số môi trường đánh giá tác động môi trường tích lũy của hệ thống hồ chứa bậc thang đến hệ sinh thái dòng chính sông Ba

Hình 1..

Sơ đồ hệ thống hồ chứa bậc thang trên dòng chính sông Ba.1 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bảng 1. Các thông số chính của các đập thủy điện trên dòng chính sông Ba (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2013) - Áp dụng các chỉ số môi trường đánh giá tác động môi trường tích lũy của hệ thống hồ chứa bậc thang đến hệ sinh thái dòng chính sông Ba

Bảng 1..

Các thông số chính của các đập thủy điện trên dòng chính sông Ba (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2013) Xem tại trang 2 của tài liệu.
Tác động môi trường tích lũy được hình thành do sự kết hợp theo không gian và thời gian từ các tác động tồn dư của các dự án đã hoàn thành và tác động của các dự án đang và sẽ - Áp dụng các chỉ số môi trường đánh giá tác động môi trường tích lũy của hệ thống hồ chứa bậc thang đến hệ sinh thái dòng chính sông Ba

c.

động môi trường tích lũy được hình thành do sự kết hợp theo không gian và thời gian từ các tác động tồn dư của các dự án đã hoàn thành và tác động của các dự án đang và sẽ Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng 3. Phân cấp tác động tích lũy theo trị số của các chỉ số đánh giá - Áp dụng các chỉ số môi trường đánh giá tác động môi trường tích lũy của hệ thống hồ chứa bậc thang đến hệ sinh thái dòng chính sông Ba

Bảng 3..

Phân cấp tác động tích lũy theo trị số của các chỉ số đánh giá Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 2. Các chỉ số đánh giá tác động tích lũy của hệ thống HCBT đến HST sông TT Tên và ký hiệu - Áp dụng các chỉ số môi trường đánh giá tác động môi trường tích lũy của hệ thống hồ chứa bậc thang đến hệ sinh thái dòng chính sông Ba

Bảng 2..

Các chỉ số đánh giá tác động tích lũy của hệ thống HCBT đến HST sông TT Tên và ký hiệu Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng 4. Các chỉ số ĐTL của hệ thống HCBT đến HST trên dòng chính sông Ba Các chỉ số Ka - Áp dụng các chỉ số môi trường đánh giá tác động môi trường tích lũy của hệ thống hồ chứa bậc thang đến hệ sinh thái dòng chính sông Ba

Bảng 4..

Các chỉ số ĐTL của hệ thống HCBT đến HST trên dòng chính sông Ba Các chỉ số Ka Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 5. Tính toán các chỉ số đánh giá các tác động môi trường tích lũy của hệ thống hồ chứa bậc thang đến tính kết nối của dòng chính sông Ba - Áp dụng các chỉ số môi trường đánh giá tác động môi trường tích lũy của hệ thống hồ chứa bậc thang đến hệ sinh thái dòng chính sông Ba

Bảng 5..

Tính toán các chỉ số đánh giá các tác động môi trường tích lũy của hệ thống hồ chứa bậc thang đến tính kết nối của dòng chính sông Ba Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan