0

bao cao kiem dinh

75 3 0
  • bao cao kiem dinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:37

Cuối năm học, Hiệu trưởng báo cáo tổng kết về kết quả, hiệu quả đạt được so với kế hoạch đề ra theo từng mặt công tác: việc thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non, thực hiện các chuyên [r] (1)PHẦN I: CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NHÀ TRƯỜNG I THÔNG TIN CHUNG Tên trường: Trường Mầm non Bé Ngoan Tên trước đây: Trường Mẫu giáo Bé Ngoan Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tỉnh/thành phố Thành phố trực thuộc Trung Hồ Chí Minh ương Huyện/quận/thị Quận xã/ thành phố Xã/phường/thị Phường trấn ĐaKao Đạt chuẩn quốc Mức độ gia Tên Hiệu trưởng Lâm Kim Hoàng Điện thoại 38275870 trường 38277976 Fax Web Năm thành lập 2002 (QĐ số: trường (theo 1622/QĐ- Số điểm định thành UBND ngày trường lập) 16/8/2002) mamnonbengoanq1.edu.vn Công lập Thuộc vùng đặc biệt khó khăn Tư thục Trường liên kết với nước ngoài Dân lập Loại hình khác (ghi rõ) Điểm trường (2) Số Tên điểm TT trường Địa Khoảng Tổng số Diện cách với trẻ Tổng tích trường điểm số lớp (km) trường Tên cán phụ trách điểm trường Không có Lớp học và trẻ Số liệu thời điểm tự đánh giá (tháng 12/2012) Chia theo nhóm lớp Tổng số Số trẻ trường 827 19-36 3-4 4-5 tháng tuổi tuổi 5-6 tuổi 145 207 240 235 Trong đó - Trẻ nữ 415 70 105 117 123 - Trẻ dân tộc thiểu số 04 02 02 Số trẻ nhập học 214 115 68 25 06 - Trẻ nữ 98 53 33 10 02 - Trẻ dân tộc thiểu số 02 - 02 - - Trẻ thuộc diện chính sách - - - - - - Con liệt sĩ - - - - - - Con thương binh, bệnh binh - - - - - - Hộ nghèo - - - - - - Trẻ mồ côi cha mẹ - - - - - - Trẻ mồ côi cha, mẹ - - - - - - Diện chính sách khác - - - - - - Trẻ khuyết tật học hòa nhập 02 02 (3) Số liệu năm gần đây: Năm học Năm học Năm học Năm học Năm học 2007 - 2008 2008 -2009 2009 -2010 2010 -2011 2011-2012 50 trẻ/lớp 50 trẻ /lớp 51 trẻ/lớp 52 trẻ/lớp 49 trẻ/lớp 01 giáo 01 giáo 01 giáo viên 01 giáo 01 giáo viên /21trẻ viên /23trẻ /21trẻ viên /23trẻ viên /21trẻ Sĩ số bình quân trẻ trên lớp Tỷ lệ giáo viên/trẻ Thông tin nhân Số liệu thời điểm tự đánh giá (tháng 12/2012) Tổng số Nữ Chia theo chế độ Dân tộc lao động thiểu số Biên Hợp đồng Tổng chế số Nữ Cán bộ, giáo viên, nhân viên 83 76 43 40 - - Đảng viên 10 10 10 - - - Giáo viên giảng dạy 42 41 38 04 - - Hiệu trưởng 01 01 01 Phó Hiệu trưởng 02 02 02 - - Nhân viên văn phòng 03 03 02 01 - - Nhân viên bảo vệ 03 - - 02 - - Nhân viên hỗ trợ giáo viên 18 18 - 17 - - Nhân viên khác 14 11 - 14 - - (4) Tổng số Nữ Chia theo chế độ Dân tộc lao động thiểu số Biên Hợp đồng Tổng chế Tuổi trung bình giáo viên 33 33 số 33 - - Nữ - Số liệu năm gần đây: Năm học Năm học Năm học Năm học Năm học Số giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo Số giáo viên đạt chuẩn đào tạo Số giáo viên trên chuẩn đào tạo 2007 2008 2009 2010 2011- -2008 -2009 -2010 -2011 2012 - - - - - 44/44 40/40 43/43 41/41 42/42 33/44 32/40 32/43 35/41 39/42 14 16 22 24 22 06 03 03 07 03 - - - - - Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quốc (5) gia Số lượng sáng kiến, kinh nghiệm cấp có thẩm 14 16 22 24 22 quyền nghiệm thu Danh sách cán quản lý Chức Họ và tên danh, học vị, Điện thoại, Email học hàm Hiệu trưởng Lâm Kim Hoàng Nguyễn Thị Thu Dung Phó Hiệu Cử nhân 0918102011 khoa học info@123doc.org Thạc sĩ 0918792011 tâm lý thuydu0info@123doc.org Cử nhân 0908938397 trưởng Mai Yến Hằng khoa học info@123doc.org Bí thư chi Lâm Kim Hoàng Cử nhân 0918102011 khoa học info@123doc.org (6) Bí thư Đoàn niên Cộng sản Cử nhân Trương Thị Thanh Trang 0909080538 khoa học info@123doc.org Hồ Chí Minh Chủ tịch Công đoàn Cử nhân Trần Phương Nga 0918520085 khoa học info@123doc.org Hà Phương Anh Cử nhân 01283487386 Tổ 19-36 tháng (Tổ Nhà trẻ) khoa học Lý Hằng Bích Cử nhân Các tổ Tổ 3-4 tuổi (Tổ Mầm) khoa học info@123doc.org trưởng Trần Đức Bảo Lan Cử nhân tổ chuyên Tổ 4-5 tuổi (Tổ Chồi) cao đẳng info@123doc.org môn - Văn Nguyễn Ngọc Thiên Hương Cử nhân Tổ 5-6 tuổi (Tổ Lá) cao đẳng info@123doc.org Lưu Mỹ Ngọc Trung 0908585289 (Tổ Văn phòng) cấp kế info@123doc.org phòng 0957225814 0909322401 01268929497 toán II CƠ SỞ VẬT CHẤT, TÀI CHÍNH Cơ sở vật chất trường năm gần đây Tổng diện tích đất sử dụng Năm học Năm học Năm học Năm học Năm học 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2008 2009 2010 2011 2012 2.475 2.475 2.475 2.475 2.475 (7) Năm học Năm học Năm học Năm học Năm học 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2008 2009 2010 2011 2012 Số phòng sinh hoạt chung 18 18 18 18 18 Số phòng ngủ 18 18 18 18 18 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Kho chứa thiết bị giáo dục 01 01 01 01 01 Diện tích bếp ăn (m2) 192 (m2) Số phòng giáo dục thể chất Số phòng giáo dục nghệ thuật Diện tích kho chứa thực phẩm (m2) Diện tích phòng Hiệu trưởng (m2) Số phòng Phó Hiệu trưởng Diện tích phòng giáo viên (m2) 192 192 192 192 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 47,3 47,3 47,3 47,3 47,3 01 01 01 01 01 0 0 Diện tích văn phòng (m2) 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 Diện tích phòng y tế (m2) 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 848,65 848,65 848,65 848,65 848,65 25 25 25 25 25 Diện tích phòng bảo vệ (m2) Diện tích khu đất làm sân chơi, sân tập (m2) Số phòng vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên (8) Số phòng vệ sinh cho trẻ Diện tích khu để xe giáo viên và nhân viên (m2) Diện tích thư viện (m2) Năm học Năm học Năm học Năm học Năm học 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2008 2009 2010 2011 2012 23 23 23 23 48 48 48 48 48 72 72 72 72 72 23 Tổng số đầu sách thư viện nhà trường 198 202 224 275 307 05 05 05 05 05 08 10 12 14 14 13 15 17 19 19 (cuốn) Số máy tính dùng cho hệ thống văn phòng và quản lý Số máy tính dùng phục vụ học tập Số máy tính kết nối internet Các hạng mục và thiết bị khác: - Ti vi 18 - Loa - ampli 12 - Micro 15 - Đầu đĩa 17 - Máy in 08 Kinh phí trường năm gần đây: (đơn vị tính nghìn đồng) (9) Tổng kinh phí cấp từ ngân sách Nhà nước Tổng kinh phí chi năm Năm Năm Năm Năm Năm 2008 2009 2010 2011 2012 1.108.402 1.583.000 2.355.745 2.864.254 3.821.816 - - - - - Tổng kinh phí huy động từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá 85.500 27.297 57.788 105.591 115.331 nhân, Các thông tin khác - - - - - PHẦN II TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRƯỜNG I ĐẶT VẤN ĐỀ: -Tình hình chung: Trường Mầm non Bé Ngoan tọa lạc số 108 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, Quận Trường xây dựng trên đất rộng 2.475m 2, gồm 01 và 03 tầng lầu Kinh phí xây dựng, trang thiết bị ban đầu 8.849.410.000 đồng nguồn kinh phí Quận; xây theo mô hình trường trọng điểm (bán công), khánh thành vào tháng 10 năm 2002 theo Quyết định số: 1622/QĐ-UBND ngày 16 tháng năm 2002 Ủy ban nhân dân Quận với tổng số học sinh ban đầu là 545 cháu/17 lớp; đến trường có số trẻ là 827 cháu/18 lớp Năm 2007 theo Quyết định số: 572/QĐ-UBND ngày 18 tháng năm 2007 Ủy ban nhân dân Quận trường chuyển từ trường bán công sang công lập (tự chủ tài chính) Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ với 18 phòng học và các phòng chức hoạt động âm nhạc, thể dục, thư viện bé, phòng y tế, văn phòng, nhà bếp, nhà vệ sinh riêng trang bị máy nước nóng, đầy đủ đồ dùng đồ chơi phục vụ cho công tác (10) chăm sóc nuôi dưỡng Trường có sân chơi nhà, sân chơi trên lầu và có hồ bơi hình cá với hai chú voi co vòi phun nước trông thật dễ thương Trong năm học vừa qua với nội dung, phương pháp cách tổ chức thực chương trình Giáo dục Mầm non theo hướng tích cực hóa cá nhân trẻ Trường Mầm non Bé Ngoan là các trường Quận đầu đổi giáo dục -Mục đích, lý tự đánh giá: Theo đạo ngành, năm học 2012- 2013, nhà trường thực việc tự đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục; để công khai với xã hội thực trạng chất lượng giáo dục nhà trường; để quan có thẩm quyền đánh giá, công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục -Qúa trình triển khai công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục: Để thực tự đánh giá chất lượng giáo dục đạt hiệu vào tháng 4/2013 nhà trường đã thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục gồm 07 thành viên với đầy đủ các thành phần: Cán quản lý, Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi đoàn, Tổ trưởng chuyên môn, phụ trách các tổ chức đoàn thể trường Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục phân công cụ thể nhiệm vụ cho thành viên theo chức năng, lực người để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Trình tự quá trình tự đánh giá trường thực qua các bước sau: Thành lập Hội đồng tự đánh giá Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tự đánh giá đến toàn trường nhằm giúp đội ngũ quán triệt và cùng hỗ trợ các thành viên Hội đồng thực tốt công tác tự đánh giá Chia bốn nhóm làm việc (3 thành viên/ nhóm): Thu thập, xử lý, phân tích và lưu trữ thông tin minh chứng Việc thu thập, xử lý, phân tích tiến hành nghiêm túc bao gồm nghiên cứu văn bản, dự thực tế các hoạt động chăm sóc giáo dục trường, trao đổi nắm bắt ý kiến, thông tin từ phụ huynh (11) Viết phiếu đánh giá các tiêu chí xem xét, kiểm tra chéo các nhóm hoạt động Thảo luận các nội dung để bổ sung và hoàn thiện phiếu đánh giá tiêu chí Viết báo cáo tự đánh giá Công bố báo cáo đánh giá qua họp Hội đồng sư phạm nhà trường và tin đoàn thể để lấy ý kiến góp ý sau đó hoàn thiện báo cáo Hoàn thành báo cáo Tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài vào tháng 9/2013 Kết đạt quá trình tự đánh giá chất lượng giáo dục không dừng lại việc hoàn tất các thủ tục quy trình kiểm định chất lượng giáo dục mà quan trọng là đã giúp cho nhà trường có sở đánh giá chính xác và thực việc điều chỉnh các hoạt động chăm sóc và giáo dục cách toàn diện, trên sở đó thực trở thành sở giáo dục đạt chuẩn địa phương, ngành Giáo dục II TỰ ĐÁNH GIÁ 1.Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường Mở đầu: Chất lượng giáo dục phụ thuộc vào 04 yếu tố: Đội ngũ, sở vật chất, đầu vào và công tác quản lý, đó công tác quản lý giữ vai trò quan trọng Trong điều kiện đội ngũ, sở vật chất, đầu vào nhau, nơi đâu quản lý tốt thì nơi đó có chất lượng tốt Chính vì vậy, nhiều năm qua, Trường Mầm non Bé Ngoan đã bước xây dựng, hoàn thiện máy tổ chức và thực tốt công tác quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ 1.1 Tiêu chí 1: Nhà trường có cấu tổ chức máy theo quy định Điều lệ trường mầm non (12) a) Có Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và các Hội đồng (Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường dân lập, tư thục, Hội đồng thi đua khen thưởng và các Hội đồng khác nhà trường); b) Có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng; c) Có các tổ chức chính trị - xã hội: Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác I.1.1 Mô tả trạng: - Trường Mầm non Bé Ngoan là trường hạng (Nhà nước hỗ trợ kinh phí phần, trường tự chủ phần) bố trí 01 Hiệu trưởng [H1.1.01.01] và 02 Phó Hiệu trưởng: Phó Hiệu trưởng giáo dục [H1.1.01.02]; Phó Hiệu trưởng chăm sóc nuôi dưỡng [H1.1.01.03] Sau nhiều năm hoạt động, nhà trường đã thành lập đầy đủ các hội đồng theo Điều lệ trường mầm non + Hội đồng trường chịu trách nhiệm định phương hướng hoạt động nhà trường, bảo đảm thực mục tiêu giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận định thành lập gồm 09 thành viên, có đủ cấu tổ chức: Hiệu trưởng là Chủ tịch hội đồng, đồng thời là đại diện tổ chức Đảng, 08 thành viên khác đại diện cho các phận nhà trường: 02 Phó Hiệu trưởng đại diện Cán quản lý, 01 Chủ tịch công đoàn đại diện Công đoàn sở, 01 Bí thư chi đoàn đại diện Đoàn niên, 04 tổ trưởng chuyên môn; thư ký hội đồng thành viên kiêm nhiệm [H1.1.01.04] + Hội đồng thi đua khen thưởng (do Hiệu trưởng thành lập vào đầu năm học) có đủ thành phần: Hiệu trưởng là Chủ tịch hội đồng, các thành viên Hội đồng gồm: 02 Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi đoàn, 04 tổ trưởng tổ chuyên môn, 01 tổ trưởng tổ văn phòng, 01 tổ trưởng tổ cấp dưỡng.[H1.1.01.05] + Hội đồng khoa học chấm sáng kiến kinh nghiệm (do Hiệu trưởng thành lập vào đầu năm học) có thành phần gồm Hiệu trưởng là Chủ tịch Hội đồng, các thành (13) viên khác: 02 Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, 04 tổ trưởng chuyên môn [H1.1.01.06] + Hội đồng kỷ luật: Trong các năm qua, nhà trường không có các vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo, Luật Viên chức, kỷ luật lao động nên chưa thành lập hội đồng kỷ luật + Hội đồng chấm thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: Bắt đầu năm học 2012-2013, trường tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo Thông tư số 49/2011/TTBGDĐT ngày 26/10/2011 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nên đã thành lập thêm hội đồng chấm thi giáo viên dạy giỏi cấp trường theo Quyết định số 20/QĐMNBN ngày 07/11/2012 Hiệu trưởng [H1.1.01.07] - Trường chia thành 04 tổ chuyên môn: Tổ nhà trẻ, tổ mầm, tổ chồi, tổ lá và Hiệu trưởng phân công 01 giáo viên nòng cốt, nhiều kinh nghiệm tổ làm nhiệm vụ tổ trưởng, hỗ trợ cán quản lý công tác chuyên môn [H1.1.01.08] Các nhân viên khác nhà trường như: Kế toán, thủ quỹ kiêm thủ kho, nhân viên y tế, bảo vệ, phục vụ, sinh hoạt theo tổ văn phòng; tổ trưởng là nhân viên kế toán và chọn 01 cấp dưỡng giỏi làm tổ trưởng phụ trách tổ cấp dưỡng [H1.1.01.08] - Ngoài các tổ chuyên môn và tổ văn phòng, còn có các tổ chức chính trị xã hội tham gia thực nhiệm vụ chính trị nhà trường, đứng đầu là tổ chức Đảng + Chi bộ: Năm học 2012-2013 Chi có 10 đảng viên/tổng số 83 cán bộ, giáo viên, nhân viên (tỷ lệ: 8,3 %), đó có 08 đảng viên là giáo viên (08/42, tỷ lệ: 3,36 %) Bí thư Chi là Hiệu trưởng và Phó Bí thư là Phó Hiệu trưởng chăm sóc, chuẩn y theo Quyết định số: 55-QĐ/ĐU ngày 27/09/2012 Đảng ủy phường Đa Kao [H1.1.01.09] Để phát triển số đảng viên nhà trường, chi xem xét để kết nạp 01 đoàn viên ưu tú Đoàn niên sở giới thiệu [H1.1.01.10]; tiếp tục bồi dưỡng giúp đỡ cho 03 đối tượng đảng Hằng năm chi luôn đạt “Trong sạch, vững mạnh” [H1.1.01.11] (14) + Công đoàn: Hoạt động theo đạo Ban chấp hành Công đoàn sở bầu từ Đại hội Công đoàn sở các nhiệm kỳ 2007-2009, 2009-2012, 20122015 và chuẩn y Công đoàn Giáo dục Quận [H1.1.01.12]; đến có 83/83 đoàn viên công đoàn (tỷ lệ: 100%), chia thành 06 tổ công đoàn [H1.1.01.13]; Công đoàn trường luôn đạt “Vững mạnh xuất sắc” [H1.1.01.14] + Chi đoàn: Hoạt động theo đạo Ban chấp hành Chi đoàn bầu từ Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ năm và chuẩn y Bí thư Đoàn phường Đakao [H1.1.01.15]; đến có 20/20 đoàn viên tuổi đoàn tham gia [H1.1.01.16], tỷ lệ: 100% Chi đoàn giữ vững danh hiệu “Xuất sắc” [H1.1.01.17] + Hội Chữ thập đỏ: Thành lập từ năm học 2007-2008 đến nay, có 83/83 hội viên (tỉ lệ: 100%) Hội Chữ thập đỏ trường tham gia hoạt động theo đạo Hội Chữ thập đỏ Quận [H1.1.01.18] + Hội Khuyến học: Thành lập từ năm học 2005-2006 hoạt động theo đạo Hội khuyến học Quận [H1.1.01.19] I.1.2 Điểm mạnh: - Trường có đầy đủ cấu tổ chức máy hoạt động theo chức nhiệm vụ quy định Điều lệ trường mầm non - Lực lượng Đoàn viên niên Cộng sản Hồ Chí Minh đông nên thuận lợi các hoạt động phong trào trường I.1.3 Điểm yếu: Không có I.1.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tiếp tục trì cấu tổ chức máy hoạt động và tiếp tục phát huy vai trò xung kích Chi đoàn trường các hoạt động phong trào (15) I.1.5 Tự đánh giá: Đạt 1.2 Tiêu chí 2: Nhà trường có số điểm trường, số lớp, số lượng trẻ theo quy định Điều lệ trường mầm non a) Có không quá 07 điểm trường và đặt trung tâm khu dân cư; b) Có số lượng trẻ và số lượng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo theo quy định; c) Trẻ phân chia theo độ tuổi, tổ chức bán trú và học buổi/ngày 1.2.1 Mô tả trạng: - Trường tập trung điểm và trường thuộc Quận là quận trung tâm thành phố nên thu hút học sinh đến trường đông Vị trí trường nằm trên trục đường chính (góc đường Nguyễn Đình Chiểu và Mạc Đĩnh Chi) an toàn và thuận lợi cho cha mẹ học sinh việc đưa đón trẻ [H1.1.02.01] - Trường có 18 nhóm lớp với 827 trẻ, số trẻ và nhóm lớp theo quy định Khoản Điều 13 Điều lệ trường mầm non [H1.1.02.02]; - Trẻ phân chia vào các nhóm, lớp theo độ tuổi sau: [H1.1.02.02] Nhóm, lớp Sĩ số Nhóm 19 – 24 tháng (Nai Bi) 39 Nhóm 25 – 36 tháng (Gấu Bông 1) 53 Nhóm 25 – 36 tháng (Gấu Bông 2) 53 Lớp - tuổi (Mầm 1) 40 Lớp - tuổi (Mầm 2) 39 Lớp - tuổi (Mầm 3) 42 Lớp - tuổi (Mầm 4) 42 Lớp - tuổi (Mầm 5) 44 Lớp - tuổi (Chồi 1) 47 Lớp - tuổi (Chồi 2) 49 (16) Lớp - tuổi (Chồi 3) 47 Lớp - tuổi (Chồi 4) 47 Lớp - tuổi (Chồi 5) 50 Lớp - tuổi (Lá 1) 46 Lớp - tuổi (Lá 2) 47 Lớp - tuổi (Lá 3) 47 Lớp - tuổi (Lá 4) 46 Lớp - tuổi (Lá 5) 49 Nhà trường đã hợp đồng thêm 17 bảo mẫu và có 01 bảo mẫu biên chế tăng cường vào 18/18 nhóm, lớp để đảm bảo an toàn và chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ [H1.1.02.03] Trẻ phân chia vào các nhóm, lớp đúng độ tuổi; nhà trường có tổ chức học bán trú cho tất trẻ; số trẻ học bán trú các năm học qua luôn đạt tỷ lệ 100% [H1.1.03.01] 1.2.2 Điểm mạnh: Trường tọa lạc trung tâm thành phố nên thu hút nhiều cha mẹ học sinh gửi con, vị trí trường an toàn và thuận lợi cho cha mẹ học sinh việc đưa đón trẻ 1.2.3 Điểm yếu: Số trẻ các nhóm lớp còn nhiều so với qui định Điều lệ trường Mầm non 1.2.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: - Năm học 2013-2014: Tiếp tục giảm sỉ số học sinh khối mẫu giáo, trung bình 40 trẻ/lớp Duy trì việc mở cổng trường đón, trả giúp cho cha mẹ học sinh thuận tiện việc đưa đón trẻ 1.2.5 Tự đánh giá: Đạt (17) 1.3 Tiêu chí 3: Nhà trường chấp hành chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định chính quyền địa phương và quan quản lý giáo dục các cấp; thực tốt các phong trào thi đua ngành giáo dục và địa phương phát động a) Thực tốt các chủ trương, chính sách Đảng và pháp luật Nhà nước liên quan đến giáo dục mầm non; b) Chấp hành đạo, quản lý cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; đạo trực tiếp chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ báo cáo với quan quản lý giáo dục cấp trên; c) Thường xuyên tổ chức và trì các phòng trào thi đua theo hướng dẫn ngành và quy định Nhà nước 1.3.1 Mô tả trạng: - Với lãnh đạo sâu sát tư tưởng chính trị Chi bộ, các đảng viên và quần chúng nhà trường luôn nêu cao ý thức, tinh thần chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật Nhà nước; thông qua việc tổ chức học tập bồi dưỡng thường xuyên trường tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1, Ủy ban nhân dân phường Đakao tổ chức để quán triệt tập thể nhà trường; tạo đồng thuận cao việc thực chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật Nhà nước; đặc biệt là chủ trương, chính sách phát triển giáo dục mầm non Chỉ thị 10-CT/TU ngày 26/10/2011 Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quyết định 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 Thủ tướng Chính phủ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; Quyết định 60/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 Thủ tướng Chính phủ Quy định số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011–2015 [H1.1.03.01] - Trong quan hệ công tác, để đảm bảo tính thống nhất, nhà trường luôn chấp hành đạo, quản lý Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường Đakao; đạo trực (18) tiếp chuyên môn, nghiệp vụ Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1; vấn đề khó khăn không tự giải trao đổi, xin ý kiến các quan quản lý cấp trên Nhà trường thực nghiêm túc các báo cáo định kỳ và đột xuất các hoạt động đơn vị với Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường Đa Kao, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1, Phòng Tài chính Quận [H1.1.03.02] - Trong năm học, nhà trường đã triển khai các văn hướng dẫn thi đua các cấp đến đội ngũ Phong trào thi đua thực lồng ghép với nhiệm vụ chính trị nhà trường [H1.1.03.03]; có sơ kết, tổng kết đánh giá đợt thi đua để rút kinh nghiệm [H1.1.03.04] Tiêu chuẩn thi đua xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ phận; có tham khảo, bàn bạc, lấy ý kiến tập thể và thống hội nghị cán công chức năm [H1.1.03.05] Việc xét thi đua tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, nề nếp, đảm bảo nguyên tắc “Dân chủ, khách quan, công bằng”; kết hợp động viên tinh thần và khuyến khích lợi ích vật chất khen thưởng để tạo động lực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên [H1.1.03.06] Từ đó giúp nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học, đạt nhiều thành tích công tác chăm sóc giáo dục trẻ; Sở Giáo Dục tặng giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc năm thực phong trào thi đua”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực từ 2008- 2012”; Giấy khen “Đạt thành tích xuất sắc công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2011-2012”; Giấy khen “Thành tích xuất sắc thực tốt các chuyên đề công tác Giáo Dục Mầm Non năm học 2012-2013”; tặng thưởng Huân Chương Lao Động Hạng năm 2013 Nhiều sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng tốt, nội dung phong phú và tương đối toàn diện, thể rõ tâm huyết, sáng tạo giáo viên các hoạt động giáo dục; nhiều giáo viên công phu nghiên cứu, tập hợp tư liệu để thuyết minh cho sáng kiến kinh nghiệm [H1.1.03.07] 1.3.2 Điểm mạnh: (19) Nhà trường luôn thực tốt các chính sách chủ trương chính sách Đảng và Nhà nước Vận động đội ngũ tham gia tích cực các phong trào thi đua ngành và địa phương đạt nhiều khen, giấy khen các cấp 1.3.3 Điểm yếu: Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm chưa giáo viên quan tâm, số sáng kiến kinh nghiệm cách viết chưa rõ, các biện pháp còn chung chung, chưa đầu tư kỹ viết 1.3.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Trong các năm học tới, phối hợp với Công đoàn sở tăng cường tuyên truyền, giáo dục đội ngũ nhận thức đúng đắn phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, có chế độ khuyến khích, động viên xứng đáng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có sáng kiến đạt chất lượng tốt; đưa nội dung tập huấn viết sáng kiến kinh nghiệm vào chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; bổ sung các sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng vào tủ sách thư viện cho người tham khảo, học tập 1.3.5 Tự đánh giá: Đạt 1.4 Tiêu chí 4: Nhà trường thực công tác quản lý chuyên môn theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo a) Có kế hoạch hoạt động trường theo tuần, tháng, năm học; b) Có các biện pháp đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác; thực quản lý chuyên môn, kiểm tra nội bộ theo quy định; c) Có đủ hồ sơ, sổ sách và lưu trữ theo quy định 1.4.1 Mô tả trạng: (20) - Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động trường theo năm, tháng, tuần Trên sở xác định nhiệm vụ riêng năm học, Hiệu trưởng đề biện pháp đạo việc thực các mặt công tác chuyên môn, quản lý kế hoạch năm học [H1.1.04.01] Các phận cụ thể hóa kế hoạch năm học theo chức nhiệm vụ giao: Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, kế hoạch thực chuyên đề giáo dục và chăm sóc nuôi dưỡng, kế hoạch tổ chức lễ hội, kế hoạch y tế trường học, kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường [H1.1.04.02] - Nhằm hướng hoạt động nhà trường theo đúng mục tiêu kế hoạch đề đồng thời đảm bảo hiệu và tiến độ công việc, Hiệu trưởng có kế hoạch kiểm tra nội các phận [H1.1.04.03], sâu sát tình hình thực các hoạt động giáo dục, cán quản lý xếp lịch kiểm tra tay nghề, dự có báo trước và đột xuất giáo viên, nhân viên nhận xét đánh giá, giúp giáo viên điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp và kịp thời [H1.1.04.04] Hằng tuần, họp hội ý cán quản lý để rà soát, đánh giá cụ thể tình hình thực các hoạt động giáo dục trên lớp và các hoạt động giáo dục khác, điểm đạt và tồn để tìm nguyên nhân nhằm rút kinh nghiệm thời gian tới [H1.1.04.05] Hằng tháng, Hiệu trưởng họp Hội đồng sư phạm điểm lại các hoạt động tháng và lấy ý kiến đóng góp, xây dựng Hội đồng sư phạm để cải tiến việc quản lý các hoạt động giáo dục nhà trường [H1.1.04.06] Tổ chức họp cha mẹ học sinh các lớp sơ kết học kỳ I và sơ kết tập thể nhà trường [H1.1.04.07] Cuối năm học, Hiệu trưởng báo cáo tổng kết kết quả, hiệu đạt so với kế hoạch đề theo mặt công tác: việc thực Chương trình Giáo dục mầm non, thực các chuyên đề, tổ chức hoạt động ngoại khóa, ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy, đổi tổ chức bữa ăn, chăm sóc sức khỏe, thực Bộ chuẩn phát triển trẻ em tuổi; có số liệu cụ thể mặt giáo dục, ưu điểm và việc tồn rút từ kết năm học đồng thời đánh giá kết thực các nhiệm vụ đã đề [H1.1.04.08] (21) - Hiệu trưởng đạo các phận thực hồ sơ quản lý chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ giao: Kế hoạch giáo dục các lớp, phiếu dự hoạt động, hồ sơ thực chuyên đề, sổ họp chuyên môn [H1.1.04.09]; sổ sinh hoạt chuyên môn (đối với tổ trưởng chuyên môn) [H1.1.04.10]; hồ sơ nhân sự, hồ sơ bán trú (tổ văn phòng) Công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trường quan tâm, năm số trẻ khuyết tật hòa nhập trung bình là trẻ, năm học 2012-2013 trường không có trẻ khuyết tật học hòa nhập, nhiên chưa có thống việc giám định và đánh giá trẻ khuyết tật y tế và địa phương nên hồ sơ quản lý giáo dục hòa nhập chưa thực và lưu trữ đầy đủ.[H1.1.04.11] 1.4.2 Điểm mạnh: - Thực tốt công tác kế hoạch hóa việc quản lý chuyên môn - Có các biện pháp kiểm tra đánh giá kịp thời việc thực kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ 1.4.3 Điểm yếu: Hồ sơ quản lý giáo dục hòa nhập chưa thực và lưu trữ đầy đủ 1.4.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: - Năm học 2013-2014, trường tạo điều kiện cho các giáo viên có trẻ hòa nhập học tập thực sổ sách giáo dục hòa nhập Trường Chuyên biệt Tương Lai Quận - Thường xuyên kiểm tra việc thực kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ nhiều hình thức và biện pháp khác để thực tốt công tác quản lý chuyên môn nhà trường 1.4.5 Tự đánh giá: Đạt 1.5 Tiêu chí 5: Nhà trường thực quản lý tài chính, tài sản theo các quy định Nhà nước (22) a) Có đầy đủ hệ thống văn bản quy định hành quản lý tài chính, tài sản liên quan đến trường mầm non và có quy chế chi tiêu nội bộ; b) Lập dự toán, thực thu, chi, toán và báo cáo tài chính, kiểm kê tài sản theo quy định; c) Thực quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ; thực công khai tài chính và kiểm tra tài chính theo quy định 1.5.1 Mô tả trạng: - Nhà trường có hệ thống văn quy định hành quản lý tài chính, tài sản như: Thông tư số 81/TT-BCT ngày 16/9/2002 Bộ tài chính hướng dẫn kiểm soát chi các quan hành chính nhà nước; đơn vị thực chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu; Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 Bộ tài chính việc ban hành Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán các quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế và tài chính đơn vị nghiệp công lập; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 Bộ tài chính Hướng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ; Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 việc ban hành chế độ kế toán hành chính nghiệp; Thông tư số 18/2006 TT-BTC ngày 13/3/2006 hướng dẫn chế độ kiểm soát chi các quan nhà nước thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí Quản lý hành chính; Thông tư 131/2007/TT-BTC ngày 05 tháng 11 năm 2007 việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15 tháng năm 2007 Bộ tài chính hướng dẫn thực đấu thầu, mua sắm tài sản nhằm trì hoạt động thường xuyên quan nhà nước vốn nhà nước; Thông tư 06/2007/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2007 việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm công tác kiểm tra việc thực chính (23) sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng năm 2008 việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập và các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước [H1.1.05.01] Hằng năm, Hiệu trưởng xây dựng quy chế chi tiêu nội để chủ động quản lý và sử dụng các nguồn tài chính đúng mục đích, công khai, công bằng, minh bạch, hiệu [H1.1.05.02]; tổ chức lấy ý kiến đóng góp và thống hội nghị cán công chức để tăng cường quyền giám sát cá nhân, tổ chức đơn vị công tác quản lý tài chính và đảm bảo tiết kiệm chi [H1.1.05.03] - Nhằm đảm bảo cân đối kinh phí hoạt động, đầu năm học Hiệu trưởng lập dự toán kinh phí giao từ ngân sách nhà nước và các khoản thu nghiệp phòng Tài chính phê duyệt [H1.1.05.04]; thực thu chi, toán, thống kê, báo cáo tài chính Phòng Kế hoạch Tài chính và Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận theo đúng chế độ kế toán tài chính Nhà nước [H1.1.05.05] Các nhóm, lớp và các phận có sổ quản lý tài sản và thực kiểm kê vào đầu, và cuối năm học; Cán quản lý tổng hợp kiểm kê tài sản toàn trường, báo cáo Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng Giáo dục và Đào tạo [H1.1.05.06] - Tất hồ sơ, chứng từ tài sản, tài chính quản lý, lưu trữ đầy đủ văn trường theo Thông tư 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến hoạt động các quan, tổ chức [H1.1.05.06], [H1.1.05.07], hồ sơ quản lý tài sản lưu trữ văn nên cồng kềnh, chưa khoa học Công tác công khai tài chính thực nghiêm túc để cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh biết và tham gia giám sát, kiểm tra: công khai với Hội đồng sư phạm các buổi họp [H1.1.04.06]; hội nghị cán công chức [H1.1.05.03]; công khai với cha mẹ học sinh các khoản thu đầu năm thông báo trên bảng tin nhà trường [H1.1.05.08]; khoản chi chợ ngày trên bảng công khai tài chính [H1.1.05 09]; thu, chi các công trình cha mẹ học sinh qua họp cha mẹ học sinh [H1.1.05.10] Hiệu trưởng đã thực việc kiểm (24) tra phận kế toán tài vụ định kỳ theo kế hoạch kiểm tra nội và đột xuất [H1.1.05.11]; công tác tài chính, tài sản nhà trường thường xuyên Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Giáo dục và Đào tạo giám sát, định kỳ kiểm tra và đánh giá tốt [H1.1.05.12] 1.5.2 Điểm mạnh: Trường có đủ hệ thống văn quy định quản lý tài chính, tài sản và lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định, công tác tài chính, tài sản nhà trường Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng Giáo dục và Đào tạo giám sát, định kỳ kiểm tra và đánh giá tốt 1.5.3 Điểm yếu: Hồ sơ quản lý tài sản lưu trữ văn nên cồng kềnh, chưa khoa học 1.5.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: - Năm học 2013-2014, sử dụng chung phần mềm IMAS 8.0 kế toán tài vụ để quản lý tài sản - Qua công tác kiểm định tiếp tục rút kinh nghiệm để bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn quy định đầy đủ và khoa học 1.5.5 Tự đánh giá: Đạt 1.6 Tiêu chí 6: Nhà trường chú trọng công tác chăm sóc sức khoẻ cho trẻ và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên a) Tổ chức khám sức khỏe định kỳ ít hai lần/năm học (vào hai học kỳ) đối với trẻ; ít một lần/năm học đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên; b) Thường xuyên giáo dục vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường cho trẻ; c) Thường xuyên tổ chức vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường và thực các hoạt động khác y tế trường học 1.6.1 Mô tả trạng: (25) - Hằng năm, nhà trường có kế hoạch cụ thể công tác y tế trường học; phối hợp với Trung tâm Y tế Quận tổ chức khám sức khỏe định kỳ hai lần/năm học trẻ (học kỳ và học kỳ 2) [H1.1.06.01]; có sổ theo dõi sức khỏe trẻ [H1.1.06.02]; phối hợp với Công đoàn tổ chức khám sức khỏe cho đội ngũ và hỗ trợ 100% chi phí khám: Cán quản lý, nhân viên phòng hành chính, nhân viên phục vụ khám sức khỏe tổng quát 01 lần/năm học , riêng giáo viên, nhân viên nấu ăn khám tổng quát và có thẻ xanh định kỳ hai lần/năm học [H1.1.06.03] - Giáo viên thực lồng ghép nội dung giáo dục vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường các hoạt động trẻ, tận dụng sinh hoạt ngày để hình thành, củng cố thói quen, nề nếp cho trẻ như: Rửa tay trước ăn, sau vệ sinh và sau chơi, lau mặt trước ăn, lau miệng sau ăn, thay quần áo ngày, chải sau bữa ăn, tối trước ngủ và sáng ngủ dậy; tập cho trẻ biết quan tâm giữ gìn vệ sinh lớp học, vườn cây, sân chơi như: Không xả rác, xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng, không khạc nhổ, tiêu tiểu đúng nơi qui định [H1.1.06.04] - Cán quản lý xây dựng lịch vệ sinh ngày, tuần, tháng, học kỳ và tổ chức thực các nhóm, lớp, các phận [H1.1.06.05]; phối hợp với công ty diệt côn trùng định kỳ phun thuốc diệt muỗi và diệt các loại côn trùng lần/năm học [H1.1.06.06]; tăng cường công tác vệ sinh môi trường theo yêu cầu y tế địa phương có dịch bệnh xảy [H1.1.06.07] Cán quản lý phân công nhân viên y tế, phối hợp với cha mẹ học sinh tổ chức hoạt động phong phú, đa dạng chăm sóc sức khỏe cho trẻ, cho cán bộ, giáo viên, nhân viên như: Hội thi “Nụ cười xinh” cho trẻ lớp 5-6 tuổi, bồi dưỡng kiến thức chăm sóc mắt học đường nhằm hạn chế tỷ lệ trẻ bị các tật mắt, tập huấn sơ cấp cứu, phòng tránh HIV–AIDS, phòng chống loãng xương nhà trường [H1.1.06.08] 1.6.2 Điểm mạnh: (26) - Giáo viên và nhân viên nhà trường trì nề nếp và thói quen tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ - Nhà trường có hoạt động phong phú, đa dạng chăm sóc sức khỏe cho trẻ, cán bộ, giáo viên, nhân viên 1.6.3 Điểm yếu: không có 1.6.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Có hình thức kiểm tra, động viên và khen thưởng kịp thời để giúp giáo viên và nhân viên trường giữ thói quen tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ 1.6.5 Tự đánh giá: Đạt 1.7 Tiêu chí 7: Nhà trường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho trẻ và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên a) Có phương án cụ thể bảo đảm an ninh trật tự nhà trường; b) Có phương án cụ thể phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ; phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm nhà trường; c) Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường 1.7.1 Mô tả trạng: - Từ năm học 2011-2012, theo đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng xây dựng quy chế phối hợp nhà trường và công an phường Đakao bảo đảm an ninh trật tự nhà trường nhằm phòng ngừa, phát biểu gây an ninh trật tự trường học; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xử lý các vấn đề an ninh an toàn xã hội, vệ sinh môi trường ảnh hưởng đến trẻ và cán bộ, giáo viên, nhân viên [H1.1.07.01] - Nhà trường đã xây dựng các phương án: (27) + Phương án trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích sở giáo dục mầm non theo Thông tư số 13 /2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo [H1.1.07.02] với các biện pháp chủ yếu: Tổ chức tập huấn cho giáo viên biết cách phòng tránh và xử trí ban đầu số tai nạn thường gặp trẻ [H1.1.07.03], khảo sát các nguy gây tai nạn thương tích, loại bỏ sửa chữa thiết bị, đồ dùng, đồ chơi không an toàn; giáo dục trẻ biết cách phòng tránh các tai nạn thương tích, không để xảy an toàn trẻ [H1.1.06 04] + Phương án phòng chống cháy nổ [H1.1.07.04] với các biện pháp chủ yếu: Phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận tổ chức tập huấn kỹ sử dụng các thiết bị phòng chống cháy nổ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên [H1.1.07.05]; trang bị bình chữa cháy và đặt vị trí dễ nhìn thấy, dễ sử dụng; nhà gas đặt tầng cách xa bếp tầng 3, kiểm tra đường gas theo định kỳ, nhà gas có đặt đèn báo cháy tự động; hệ thống điện thường xuyên kiểm tra, thay và sửa chữa [H1.1.07.06] Ở các tầng lầu chưa có cầu dao tự động hệ thống điện các khu vực, nhiên trang bị đèn chuông báo động tầng có cố xảy ra; nhà trường đã tổ chức diễn tập tình giả định cán bộ, giáo viên, nhân viên + Phương án phòng chống dịch bệnh với các biện pháp chủ yếu: Cán quản lý phân công nhân viên y tế xây dựng kế hoạch phòng chống số dịch bệnh phổ biến gần đây như: Sốt xuất huyết, tay chân miệng, rubella, đồng thời thiết lập mối quan hệ thường xuyên nhà trường, gia đình và sở y tế để phòng chống dịch bệnh cho trẻ; không để xảy dịch bệnh nhà trường chủ quan, lơ là, thiếu hiểu biết [H1.1.07.07] + Phương án phòng ngộ độc thực phẩm [H1.1.07.08] với các biện pháp chủ yếu: Nhà trường đảm bảo chế độ ăn uống hợp lý, khoa học cho trẻ; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ nguồn nguyên liệu đầu vào việc chế biến các món ăn cho trẻ theo quy trình bếp chiều, chia thức ăn, cho trẻ ăn; thực lưu mẫu theo (28) đúng quy định [H1.1.07.09] Đối với nhân viên nấu ăn và giáo viên năm tham gia các lớp tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm [H1.1.07.10]; khám sức khỏe định kỳ [H1.1.06 03] Nhà trường thực ký hợp đồng với các công ty cung cấp thực phẩm có địa tin cậy, rõ ràng [H1.1.07.11] - Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và cán bộ, giáo viên, nhân viên; năm qua không xảy tình trạng ngộ độc thực phẩm, tai nạn thương tích, cháy nổ, dịch bệnh nhà trường [H1.1.03.01] 1.7.2 Điểm mạnh: - Trường thực tốt các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh, phòng ngộ độc thực phẩm; - Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và cán bộ, giáo viên, nhân viên; năm qua không xảy tình trạng ngộ độc thực phẩm, tai nạn thương tích, cháy nổ, dịch bệnh nhà trường 1.7.3 Điểm yếu: Chưa có cầu dao tự động hệ thống điện các khu vực 1.7.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: - Năm học 2013-2014 nhà trường phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh lắp dần cầu dao tự động hệ thống điện các khu vực - Tiếp tục trì việc thực các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh, phòng ngộ độc thực phẩm; đưa vào các nội dung bồi dưỡng thực hành, diễn tập giúp đội ngũ thục phòng ngừa và xử lý có tình 1.7.5 Tự đánh giá: Đạt 1.8 Tiêu chí 8: Nhà trường tổ chức các hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi phù hợp với điều kiện địa phương (29) a) Có nội dung hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi theo tháng, năm học và thực đúng tiến độ, đạt hiệu quả; b) Mỗi năm học tổ chức ít lần cho trẻ từ đến tuổi tham quan địa danh, di tích lịch sử, văn hoá địa phương mời nghệ nhân ở địa phương hướng dẫn trẻ làm đồ chơi dân gian; c) Phổ biến, hướng dẫn cho trẻ các trò chơi dân gian, các bài ca dao, đồng dao, bài hát dân ca phù hợp 1.8.1 Mô tả trạng: - Hằng năm, Phó Hiệu trưởng hướng dẫn giáo viên tổ chức các ngày lễ hội; đưa vào kế hoạch giáo dục: Phân bố thời gian thực tháng, chọn lọc nội dung và tổ chức hoạt động cho trẻ tham gia Các giáo viên có phối hợp tổ để tập các tiết mục văn nghệ, các trò chơi dân gian đặc trưng lễ hội cho trẻ qua hoạt động âm nhạc, hoạt động vui chơi lớp, hoạt động ngoài trời; phối hợp với cha mẹ trẻ để quan tâm hỗ trợ mặt Hoạt động lễ hội nhà trường thực theo kế hoạch đề ra, đạt hiệu giáo dục trẻ và tuyên truyền cho các bậc cha mẹ [H1.1.08.01] - Mỗi năm, nhà trường tổ chức cho trẻ nhóm 25-36 tháng, lớp 3-4 tuổi, lớp 4-5 tuổi và lớp 5-6 tuổi tham quan ít lần các khu vui chơi như: Thảo Cầm Viên, Đầm Sen, Suối Tiên, Bưu điện Thành phố; riêng lớp Lá thực hành trải nghiệm “Học làm người nông dân” Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn [H1.1.08.02], nhiên chưa tổ chức cho trẻ tham quan nhiều địa danh, di tích lịch sử địa phương - Giáo viên sưu tầm, lồng ghép các trò chơi dân gian, ca dao, đồng dao, dân ca phù hợp vào nội dung học và chủ đề; tổ chức các hoạt động mang đậm nét dân gian để giáo dục tình yêu quê hương, đất nước cho trẻ [H1.1.06.04] Trẻ tham gia hội diễn “Múa Dân gian-Dân tộc” Quận tổ chức, đạt giải A (30) 1.8.2 Điểm mạnh: - Nhà trường tổ chức tốt hoạt động lễ hội cho trẻ và ủng hộ tham gia nhiệt tình cha mẹ học sinh; tổ chức cho trẻ tham quan địa danh, tổ chức các trò chơi dân gian cho trẻ tham gia vui chơi 1.8.3 Điểm yếu: Nhà trường chưa tổ chức cho trẻ tham quan nhiều địa danh, di tích lịch sử địa phương 1.8.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: - Trong năm học 2013-2014, nhà trường bổ sung kế hoạch tổ chức cho trẻ 4-5 tuổi, 5-6 tuổi tham quan các địa danh, di tích lịch sử năm học sau: Bến Nhà Rồng, Siêu thị… - Bồi dưỡng giáo viên chủ động phối hợp với cha mẹ tổ chức hoạt động lễ hội theo khối, lớp tạo điều kiện cho tất các bé tham gia tích cực và hứng thú 1.8.5 Tự đánh giá: Đạt 1.9 Tiêu chí 9: Các tổ chuyên môn và tổ văn phòng nhà trường thực tốt nhiệm vụ theo quy định Điều lệ trường mầm non a) Có kế hoạch hoạt động chung tổ theo tuần, tháng, năm học; sinh hoạt định kỳ ít hai tuần một lần; b) Thực bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch nhà trường; quản lý tốt tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị, tài sản, tài chính, hồ sơ tổ và nhà trường; c) Đánh giá, xếp loại, đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên, nhân viên tổ 1.9.1 Mô tả trạng: (31) - Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động chung tổ theo tuần, tháng, năm học [H1.1.09.01] Phó Hiệu trưởng nắm lịch sinh hoạt chuyên môn tổ để kiểm tra, giám sát Tổ chuyên môn chưa chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên, bảo mẫu đúng quy định Các tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ ít tháng lần, tổ văn phòng sinh hoạt định kỳ tháng lần; thỉnh thoảng, các tổ họp đột xuất có yêu cầu công tác [H1.1.09.01].Tổ chuyên môn, tổ văn phòng sinh hoạt chưa đúng quy định, sổ họp tổ ghi chép còn sơ sài, chưa rõ ràng - Các tổ chuyên môn thực bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, bảo mẫu tổ như: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn thường kỳ, kiến tập tổ, tổ trưởng dự giáo viên, bảo mẫu, nắm bắt khó khăn, hạn chế giáo viên, bảo mẫu công tác chuyên môn để kịp thời giúp đỡ đề xuất với cán quản lý có biện pháp hỗ trợ Tổ văn phòng chưa xây dựng kế hoạch hoạt động chung tổ, nội dung sinh hoạt chủ yếu để nhắc nhở công việc và nhận xét, xếp loại thi đua tổ [H1.1.09.01] Các tổ trưởng quản lý tài liệu, hồ sơ tổ như: Sổ sinh hoạt chuyên môn, biên xét thi đua cá nhân, phiếu dự giáo viên, bảo mẫu và hồ sơ nhà trường như: Tài liệu học tập chuyên môn, văn đạo cán quản lý, hồ sơ hội nghị cán công chức cấp tổ [H1.1.09.01] - Hằng tháng, cuối học kỳ và cuối năm, dựa vào tiêu chuẩn thi đua phận, các tổ họp đánh giá, xếp loại mức thi đua tháng (A, B) và đề xuất danh hiệu thi đua năm cá nhân với Hội đồng thi đua trường [H1.1.09.01] Bắt đầu năm học 2011-2012, trường thực đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; các tổ trưởng tham gia viết nhận xét, đánh giá giáo viên tổ Trên sở đó, Hiệu trưởng xem xét và xếp loại giáo viên theo các mức độ chuẩn [H1.1.09.02] Nhà trường chưa có trường hợp giáo viên, nhân viên vi phạm kỷ luật phải lấy ý kiến tổ để xử lý (32) 1.9.2 Điểm mạnh: Các tổ chuyên môn và tổ văn phòng nhà trường thực tốt công tác đánh giá, xếp loại, đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên, nhân viên tổ kịp thời 1.9.3 Điểm yếu: - Tổ chuyên môn chưa chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên, bảo mẫu; tổ văn phòng chưa xây dựng kế hoạch hoạt động chung tổ - Tổ chuyên môn, tổ văn phòng sinh hoạt chưa đúng quy định, sổ họp tổ ghi chép còn sơ sài, chưa rõ ràng 1.9.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: - Năm học 2013- 2014, Hiệu trưởng phân công Phó Hiệu trưởng khâu giáo dục hỗ trợ các tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên, bảo mẫu tổ Phát động thi đua khen thưởng tổ có thành tích cao, thực tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn - Cán quản lý có kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn các tổ sinh hoạt theo quy định và bồi dưỡng phương pháp lắng nghe, ghi chép 1.9.5 Tự đánh giá: Đạt * Kết luận Tiêu chuẩn 1: Điểm mạnh bật trường: Trường có đủ cấu tổ chức máy theo quy định Điều lệ trường mầm non, các hội đồng; các tổ chuyên môn; tổ văn phòng và các tổ chức đoàn thể Cán quản lý nhà trường luôn thực đúng chức trách nhiệm vụ, quản lý toàn các hoạt động nhà trường theo kế hoạch, theo đạo cấp trên; thực tốt công tác quản lý chuyên môn, quản lý tài chính, tài sản; vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách Đảng và pháp luật Nhà (33) nước, ngành và địa phương Các tổ chuyên môn và tổ văn phòng hỗ trợ tốt cho Cán quản lý nhà trường việc triển khai các hoạt động giáo dục và bồi dưỡng các thành viên tổ Trẻ đến trường phân chia theo đúng độ tuổi, học bán trú Cán quản lý quan tâm việc khám sức khỏe cho trẻ và cán bộ, giáo viên, nhân viên; tổ chức tốt công tác vệ sinh môi trường, y tế trường học Nhà trường có đủ các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi phù hợp với điều kiện địa phương và đạt hiệu cao; cho trẻ làm quen văn học dân gian phù hợp lứa tuổi Cán quản lý nhà trường thường xuyên đổi công tác quản lý đạo, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể nhà trường, thực tốt qui chế dân chủ, tổ chức và quản lý nhà trường hoàn thành xuất sắc các tiêu nhiệm vụ đã đề Điểm yếu trường: Tổ chuyên môn chưa đươc chủ động, Tổ văn phòng sinh hoạt chủ yếu để nhắc nhở công việc và nhận xét, xếp loại thi đua tổ * Số tiêu chí đạt: 09/09 * Số tiêu chí không đạt: 00/09 Tiêu chuẩn 2: Cán quản lý, giáo viên và nhân viên Mở đầu: Nhân lực là yếu tố định phát triển nhà trường Đó phải là người chuẩn đào tạo, có đầy đủ phẩm chất lực cần thiết và không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc Xác định vai trò định đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phát triển chung nhà trường, từ ngày đầu thành lập, Hiệu trưởng nhà trường luôn quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm nhà trường Ðể nâng cao chất lượng giáo (34) dục thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ, đó quan tâm phát triển đội ngũ Với nổ lực nhiều năm qua, Trường Mầm non Bé Ngoan đã bước có đổi đào tạo, bồi dưỡng và quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hướng tới phát triển bền vững, đáp ứng tốt yêu cầu mục tiêu giáo dục nhà trường nói riêng và mục tiêu chung ngành, đồng thời thực đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đãi ngộ, tạo chuyển biến tích cực đội ngũ 2.1 Tiêu chí 1: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đạt các yêu cầu theo quy định Điều lệ trường mầm non và có đủ lực để triển khai các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ a) Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng có thời gian công tác liên tục giáo dục mầm non ít là năm đối với Hiệu trưởng và năm đối với Phó Hiệu trưởng; có trung cấp sư phạm mầm non trở lên, đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục; b) Có lực quản lý và tổ chức các hoạt động nhà trường, nắm vững Chương trình Giáo dục mầm non; có khả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và đạo chuyên môn; c) Có phẩm chất đạo đức tốt, giáo viên, cán bộ, nhân viên trường và nhân dân địa phương tín nhiệm 2.1.1 Mô tả trạng: - Cán quản lý nhà trường là người có thâm niên lâu năm ngành và có trình độ đào tạo trên chuẩn: + Hiệu trưởng công tác ngành từ năm 1977 đến (36 năm); tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Mầm non năm 1994, khóa đào tạo Cán quản lý giáo dục năm 1990; tốt nghiệp Trung học Chính trị năm 2004 và Trung cấp Hành chính 2007 [H2.2.01.01]; (35) + Phó Hiệu trưởng phụ trách giáo dục công tác từ năm 1984 đến (29 năm); tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Mầm non năm 1992; khóa đào tạo Cán quản lý giáo dục năm 1997; tốt nghiệp Trung học Chính trị năm 2001 và Trung cấp Hành chính 2009; tốt nghiệp Thạc sĩ tâm lý năm 2012 [H2.2.01.01]; + Phó Hiệu trưởng phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng công tác từ năm 1994 đến (19 năm); tốt nghiệp Cử nhân khoa học Tâm lý Giáo dục năm 2007; khóa đào tạo Cán quản lý giáo dục năm 2003; tốt nghiệp Trung học Chính trị năm 2005 và Trung cấp Hành chính 2012 [H2.2.01.01] - Hiệu trưởng và hai Phó Hiệu trưởng có lực quản lý và tổ chức hiệu các hoạt động nhà trường; nắm vững chương trình giáo dục mầm non và có biện pháp cải tiến các hoạt động giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục [H2.2.01.02]; có khả ứng dụng số phần mềm vi tính vào công tác quản lý, chuyên môn như: Mindjet Mind manager, Cam – Studio, Total Video Converter, Internet Download Manager [H2.2.01.03]; có thể truy cập các trang web giáo dục mầm non như: Keepvid.com, giaoducmamnon.com, youtube - Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng có phẩm chất đạo đức tốt; Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Chăm sóc nuôi dưỡng nhiều năm liên tục đánh giá đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, cán công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; tín nhiệm giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh trường và nhân dân địa phương [H2.2.01.04] 2.1.2 Điểm mạnh: - Hiệu trưởng và 02 Phó hiệu trưởng công tác liên tục ngành nhiều năm; đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trên chuẩn; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lực quản lý và lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vị trí công tác đảm nhiệm; tập thể và nhân dân tín nhiệm 2.1.3 Điểm yếu: Không có (36) 2.1.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: - Nhà trường tiếp tục phát huy thực tốt công tác quản lý thông qua nâng cao lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức công tác cán quản lý 2.1.5 Tự đánh giá: Đạt 2.2 Tiêu chí 2: Giáo viên nhà trường đủ số lượng, đạt các yêu cầu về trình độ đào tạo theo quy định Điều lệ trường mầm non, có hiểu biết về văn hóa và ngôn ngữ dân tộc phù hợp với địa bàn công tác, có kiến thức về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật a) Có đủ số lượng giáo viên theo quy định; b) 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, đó có ít 30% giáo viên trên chuẩn trình độ đào tạo; c) Có hiểu biết văn hóa và ngôn ngữ dân tộc phù hợp với địa bàn công tác và có kiến thức bản giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật 1.2.1 Mô tả trạng: - Nhà trường có đủ số giáo viên theo Thông tư số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ việc Hướng dẫn định mức biên chế nghiệp các sở giáo dục mầm non công lập.Tổng số giáo viên có trường là 42/83, trường có 01 bảo mẫu biên chế, hợp đồng thêm 17 bảo mẫu bổ sung vào 18/18 nhóm, lớp để chăm sóc cháu thật tốt [H1.1.01.08] Số nhóm lớp chia theo độ tuổi: + Nhà trẻ: nhóm (37) Nhóm, lớp Số nhóm, lớp Số giáo viên Số bảo mẫu Số trẻ Ghi chú + Nhà trẻ: nhóm Nhóm 19-24 tháng 39 bình quân 08 trẻ/1 giáo viên Nhóm 25-36 tháng 106 bình quân 13 trẻ/1 giáo viên Lớp 3-4 tuổi 10 207 bình quân 41,4 trẻ/lớp, có giáo viên + bảo mẫu Lớp 4-5 tuổi 10 240 bình quân 48 trẻ/lớp, có giáo viên + bảo mẫu Lớp 5-6 tuổi 10 235 bình quân 47 trẻ/lớp, có giáo viên + bảo mẫu + Mẫu giáo: 15 lớp - Có 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, đó có 95,12% giáo viên đạt trên chuẩn (15/42 Cao đẳng mầm non, tỉ lệ: 35,71%; 24/42 Cử nhân giáo dục mầm non, tỉ lệ: 57,14%) [H2.2.02.01] Hiện có 05 giáo viên trình độ chuyên môn Cao đẳng mầm non và 01 giáo viên Trung cấp mầm non theo học lớp Cử nhân giáo dục - Năm học 2012 - 2013, có 04 trẻ dân tộc học trường (03 dân tộc Hoa, 01 dân tộc Khơme) [H2.2.02.02]; các cháu có khả nghe hiểu và nói tiếng Việt [H2.2.02.03] Đội ngũ giáo viên nhà trường có hiểu biết văn hóa giao tiếp, phù hợp với địa bàn công tác Hằng năm nhà trường luôn đón nhận trẻ khuyết tật học hòa nhập số trẻ này không qua các năm học [H1.1.04.11] Do trường không có giáo viên chuyên biệt dạy trẻ khuyết tật nên các đợt bồi dưỡng kiến thức giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào (38) tạo Quận phối hợp với Trung tâm nghiên cứu phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tổ chức, trường có cử các giáo viên luân phiên tham dự (02 giáo viên) [H2.2.02.04]; nhiên số cán bộ, giáo viên bồi dưỡng kiến thức giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật chưa đạt đến 50% 2.2.2 Điểm mạnh: - Đủ số lượng giáo viên theo quy định - Số giáo viên đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn cao đạt tỷ lệ 95,12% 2.2.3 Điểm yếu: - Số cán bộ, giáo viên bồi dưỡng kiến thức giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật chưa đạt đến 50% 2.2.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: - Tạo điều kiện thời gian, khen thưởng thi tốt nghiệp xếp loại giỏi cho giáo viên học nâng chuẩn - Bổ sung nội dung kiến thức giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật vào chương trình bồi dưỡng thường xuyên năm cho cán bộ, giáo viên; liên hệ báo cáo viên Trung tâm nghiên cứu phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật để hỗ trợ giáo viên nhà trường Dự kiến năm học 2013-2014 sẻ tổ chức bồi dưỡng cho 18 giáo viên là nhóm trưởng, giáo viên chủ nhiệm lớp Phân công giáo viên đã dự học Sở Giáo dục tổ chức (Cô Phương Thảo - Giáo viên lớp 5-6 tuổi) tổ chức bồi dưỡng 2.2.5 Tự đánh giá: Đạt 2.3 Tiêu chí 3: Giáo viên thực công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo (39) a) Thực công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo Chương trình Giáo dục mầm non; b) Quản lý trẻ mặt thời gian trẻ ở nhà trường; c) Quan tâm đến trẻ, đối xử công và tôn trọng nhân cách trẻ; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng trẻ 2.3.1 Mô tả trạng: - Từ năm học 2009- 2010, thực Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục mầm non, nhà trường đã triển khai thực cho 18/18 lớp (tỷ lệ 100%) [H2.2.03.01] Căn nội dung chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục năm, tháng và phân bổ vào các tuần phù hợp với khả năng, nhu cầu, hứng thú trẻ; đảm bảo không bỏ sót nội dung chương trình; có kết hợp chặt chẽ chăm sóc và giáo dục [H1.1.06.04] Năm học 2011-2012, thực Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 23/7/2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi, nhà trường đạo giáo viên lớp 5-6 tuổi bổ sung số tiêu chí Bộ chuẩn phát triển trẻ em tuổi vào nội dung chương trình để xây dựng kế hoạch giáo dục [H2.2.03.02] - Giáo viên quản lý trẻ chặt chẽ các hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh, học tập, vui chơi thông qua phân nhóm trẻ theo giáo viên [H2.2.03.03]; theo dõi tình hình sức khỏe ngày để kịp thời xử lý trẻ có biểu không bình thường đồng thời trao đổi với cha mẹ trẻ để phối hợp chăm sóc giáo dục [H2.2.03.04] - Giáo viên quan tâm chăm sóc giáo dục, yêu thương, tôn trọng, đối xử công với trẻ; tạo môi trường an toàn thể chất và tinh thần cho trẻ; trẻ bộc lộ nhu cầu, tình cảm, sở thích [H2.2.03.05] 2.3.2 Điểm mạnh: (40) Trẻ quan tâm chăm sóc giáo dục, đối xử công bằng, tôn trọng nhân cách; an toàn thể chất và tinh thần 2.3.3 Điểm yếu: Giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục năm, tháng theo lứa tuổi nhóm lớp còn mang tính chủ quan, thiếu linh hoạt; chưa kích thích chủ động, sáng tạo trẻ 2.3.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: - Hè năm học 2012- 2013, tiếp tục tổ chức tập huấn lại cho tất giáo viên cách xây dựng kế hoạch giáo dục năm, tháng, tuần - Nhà trường thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nhắc nhỡ giáo viên “Quyền trẻ em”, quy chế chuyên môn và xây dựng môi trường thân thiện để giáo viên luôn quan tâm chăm sóc giáo dục, đối xử công bằng, tôn trọng nhân cách, đảm bảo an toàn thể chất và tinh thần cho trẻ 2.3.5 Tự đánh giá: Đạt 2.4 Tiêu chí 4: Giáo viên thực nghiêm túc việc tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Vận dụng sáng tạo, có hiệu qủa các phương pháp giáo dục và ứng dụng công nghệ thông tin các hoạt động giáo dục a) Thực nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyên đề và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ b) Vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các phương pháp giáo dục việc tổ chức hoạt động vui chơi, học tập cho trẻ; Khai thác các tình cuộc sống để tổ chức hoạt động giáo dục trẻ một cách phù hợp; Tạo hội cho trẻ tìm tòi, khám phá, khuyến khích trẻ sáng tạo c) Sử dụng công nghệ thông tin các hoạt động chuyên môn và chăm sóc, giáo dục trẻ (41) 2.4.1 Mô tả trạng: - 100% giáo viên thực nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyên đề theo kế hoạch tổ Mầm non và luôn tự tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ [H2.2.04.01] - Giáo viên vận dụng có hiệu các phương pháp giáo dục việc tổ chức hoạt động vui chơi, học tập cho trẻ Luôn tìm hiểu gợi mở khai thác các tình sống gần gũi xung quanh trẻ để tổ chức hoạt động giáo dục trẻ phù hợp [H2.2.04.02]; nhiên nhân có thay đổi năm nên số giáo viên còn hạn chế việc tận dụng các tình sống để tổ chức hoạt động giáo dục trẻ Liên tục năm liền có giáo viên đạt giải các hội thi thực tổ chức các hoạt động giáo dục sáng tạo Quận tổ chức, tạo hội cho trẻ tự khám phá đồng thời khuyến khích ý tưởng sáng tạo trẻ [H2.2.04.03] - 100% giáo viên có khả khai thác, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế kế hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục, góp phần đổi phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ [H1.1.06.04] Có 03 giáo viên đạt giải nhì và giáo viên đạt giải thi khai thác tư liệu tài nguyên trên internet dùng để dạy học [H2.2.04.04] Năm học 2010-2011, giáo viên trường phân công báo cáo toàn ngành giáo dục Quận chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin việc xây dựng kế hoạch giáo dục” [H2.2.04.05] 2.4.2 Điểm mạnh: - Đội ngũ giáo viên có tinh thần tự giác, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả ứng dụng công nghệ thông tin tốt công tác chuyên môn (42) - Liên tục năm liền đạt giải các hội thi tổ chức các hoạt động giáo dục sáng tạo Quận tổ chức, tạo hội cho trẻ tự khám phá đồng thời khuyến khích ý tưởng sáng tạo trẻ 2.4.3 Điểm yếu: Trong tổ chức cho trẻ hoạt động các giáo viên thiếu kinh nghiệm dẫn đến việc lựa chọn hình thức tổ chức, phương pháp dạy chưa phù hợp nên hiệu chưa cao 2.4.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: - Thường xuyên tạo điều kiện cho giáo viên cập nhật các phần mềm mới, tìm tư liệu hướng dẫn giáo viên tận dụng tài nguyên trên internet phù hợp và hiệu Tiếp tục dự và tạo điều kiện cho giáo viên tham gia dự rút kinh nghiệm 2.4.5 Tự đánh giá: Đạt 2.5 Tiêu chí 5: Nhân viên nhà trường đạt các yêu cầu theo quy định Điều lệ trường mầm non a) Có đủ số lượng nhân viên theo quy định; b) Nhân viên y tế học đường và kế toán có trình độ trung cấp trở lên theo đúng chuyên môn; nhân viên thủ quỹ, văn thư, bảo vệ và các nhân viên khác bồi dưỡng nghiệp vụ theo công việc giao; nhân viên nấu ăn có chứng nghề nấu ăn; c) Thực đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định 2.5.1 Mô tả trạng: - Nhà trường có đủ số lượng nhân viên theo quy định Thông tư số 71/2007/TTLT – BGDĐT – BNV ngày 28 tháng 11 năm 2007 liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ việc Hướng dẫn định mức biên chế nghiệp các (43) sở giáo dục mầm non công lập: 01 nhân viên y tế, 02 kế toán, 03 bảo vệ, 01 thủ quỹ kiêm thủ kho, 08 cấp dưỡng và 04 nhân viên đảm nhiệm vệ sinh chung toàn trường, 01 nhân viên hấp khăn [H2.2.01.01] - Nhân viên y tế có trình độ chuyên môn sơ cấp dược; 01 kế toán trưởng trình độ Trung cấp kế toán hành chính nghiệp; 01 kế toán phụ trách công tác bán trú trình độ Đại học kinh tế; 07/08 nhân viên cấp dưỡng đã qua lớp đào tạo sơ cấp nấu ăn, 01 chưa qua đào tạo; 03 nhân viên bảo vệ đã học bồi dưỡng nghiệp vụ [H2.2.01.01]; thủ quỹ kiêm thủ kho và nhân viên phục vụ bồi dưỡng qua thực tế công việc [H2.2.01.01] - Nhân viên các phận Hiệu trưởng phân công thực các nhiệm vụ theo chức quy định điều 36 Điều lệ trường mầm non, theo lực cá nhân và tình hình thực tế nhà trường; tạo phối hợp nhịp nhàng toàn hoạt động chung nhà trường [H2.2.05.01] 2.5.2 Điểm mạnh: Nhà trường có đầy đủ nhân viên các phận theo quy định; nhân viên thực đúng chức năng, nhiệm vụ phân công 2.5.3 Điểm yếu: Nhân viên y tế chưa đạt trình độ trung cấp và 01 cấp dưỡng chưa có chứng nghề nấu ăn 2.5.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: - Năm học 2013- 2014, cử nhân viên y tế học bồi dưỡng trình độ trung cấp y tế (dự kiến tháng 01/2014 ) (44) - Cử 01 cấp dưỡng chưa có chứng nghề học lớp sơ cấp nấu ăn (tháng 12/2013 đến tháng 6/2014) 2.5.5 Tự đánh giá: Không đạt 2.6 Tiêu chí 6: Cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đánh giá xếp loại năm a) Có ít 50% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến và có ít người đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua từ cấp sở trở lên; b) Có ít 50% giáo viên xếp loại khá trở lên, không có giáo viên bị xếp loại kém, theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; c) Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên 2.6.1 Mô tả trạng: - Qua kết thi đua năm gần nhất, tỷ lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến đạt đến 91,46 % [ H2.2.06.01]; số cán bộ, giáo viên công nhận chiến sĩ thi đua cấp sở đến là 24 [H2.2.06.02]; cấp Thành phố đến là 11, 01 giáo viên Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo [H2.2.06.02]; 02 giáo viên đạt giải thưởng Võ Trường Toản [H2.2.06.02]; khối nhân viên chưa có cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua mức phấn đấu chưa cao, chưa đạt kết bật công tác - Từ năm học 2011-2012, thực đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường tổ chức đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, kết quả: 100 % giáo viên xếp loại khá trở lên đó có 36,58% xếp loại xuất sắc; không có giáo viên xếp loại kém [H1.1.09.04] - Trong nhiều năm qua, với ý thức tự giác và tinh thần kỷ luật cao, không có cán bộ, giáo viên, nhân viên nào nhà trường vi phạm nội quy, quy chế chuyên môn và bị xử lý kỷ luật [H1.1.03.01] (45) 2.6.2 Điểm mạnh: Số cán bộ, giáo viên công nhận các danh hiệu thi đua tăng cao qua các năm 2.6.3 Điểm yếu: không có 2.6.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tiếp tục giữ vững tỷ lệ cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Trong năm học 2013-2014 phấn đấu có thêm nhân viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua; thường xuyên nhắc nhở đội ngũ thực tốt nhiệm vụ 2.6.5 Tự đánh giá: Đạt 2.7 Tiêu chí 7: Cán bộ, giáo viên và nhân viên đảm bảo các quyền lợi theo quy định pháp luật a) Được đảm bảo các điều kiện để thực nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ; b) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; c) Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự; hưởng quyền lợi vật chất, tinh thần theo quy định pháp luật 2.7.1 Mô tả trạng: - Hiệu trưởng luôn quan tâm bổ sung các trang thiết bị nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ như: Trường có 01 máy chiếu đa năng, 01 máy chụp ảnh kỹ thuật số, 01 máy quay phim, hệ thống âm toàn trường; văn phòng làm việc cán quản lý và nhân viên văn phòng, ngoài các trang thiết bị tối thiểu (tủ hồ sơ, bàn làm việc, điện thoại, bảng biểu) còn trang bị thêm máy vi tính, máy in, máy photocopy; trường phối hợp với cha mẹ học sinh trang bị 100% máy vi tính, ti vi, đầu đĩa cho các lớp, đó 50% các lớp trang bị tivi màn hình LCD, loa, micro và các loại trang thiết bị tối thiểu (46) theo danh mục Bộ Giáo dục và Đào tạo, lớp có máy nước nóng, bình nước uống Lavie, bình nước khoáng để trẻ súc miệng, tầng có bình nước uống nóng lạnh, nhà bếp có tủ hấp cơm, tủ sấy chén, đồ dùng phục vụ bán trú inox, máy hấp khăn; phòng y tế có đủ các thiết bị y tế theo quy định [H1.1.05.06] [H2.2.07.01] - Nhà trường luôn tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ như: Bồi dưỡng tin học, anh văn, các chuyên đề chăm sóc giáo dục, công tác y tế trường học, tập huấn phòng chống cháy nổ, kỹ thuật nấu ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm, văn thư hành chính [H1.1.04.09] Cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng nguyên lương, phụ cấp và các chế độ khác cử học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Đồng thời khen thưởng tốt nghiệp lớp học đạt kết khá, tốt theo Nghị hội nghị cán công chức năm [H2.2.07.02] - Với phương châm đoàn kết, xây dựng, yêu thương, chia sẻ: Tất cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có ý thức tự bảo vệ và bảo vệ nhân phẩm, danh dự; Hiệu trưởng đảm bảo thực đúng chế độ tiền lương, tiền thưởng, đóng các loại bảo hiểm bắt buộc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; khen thưởng nhân các ngày lễ tết, tổ chức tham quan du lịch; cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng các quyền khác theo quy định pháp luật nghỉ ốm, thai sản, phép thường niên, nghỉ hè, nghỉ việc riêng gia đình có hiếu hỷ, tang ma [H2.2.01.01] 2.7.2 Điểm mạnh: Nhà trường quan tâm trang bị đủ các điều kiện sở vật chất cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực nhiệm vụ; chăm lo chế độ chính sách, đảm bảo các quyền lợi theo quy định pháp luật để đội ngũ an tâm công tác 2.7.3 Điểm yếu: Không có (47) 2.7.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: - Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, nhân viên thực tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ; đồng thời năm học 2013-2014 nhà trường hỗ trợ kinh phí cho giáo viên, nhân viên tham gia học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ và hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định 2.7.5 Tự đánh giá: Đạt * Kết luận Tiêu chuẩn 2: Điểm mạnh bật trường: Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cấu đầy đủ theo quy định Điều lệ trường mầm non Cán quản lý có đủ lực để triển khai các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ; có phẩm chất đạo đức tốt, giáo viên, nhân viên nhà trường và nhân dân tín nhiệm 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn và tỷ lệ đạt trên chuẩn cao; thực nghiêm túc công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo Chương trình Giáo dục mầm non, tự giác học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; ứng dụng tốt công nghệ thông tin chăm sóc giáo dục trẻ Nhà trường có đủ số lượng nhân viên theo quy định và nhân viên đào tạo để thực nhiệm vụ.Tỷ lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua từ cấp sở trở lên năm tăng; tỷ lệ giáo viên xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đạt yêu cầu; nhà trường không có cán bộ, giáo viên, nhân viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên Cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo đủ điều kiện để thực nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; quan tâm chăm lo các chế độ để làm việc, học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ nhân phẩm, danh dự và hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định pháp luật Điểm yều trường: Có 01/8 nhân viên cấp dưỡng chưa đạt trình độ chuẩn theo quy định Điều lệ trường mầm non (48) * Số tiêu chí đạt: 06/07 * Số tiêu chí không đạt: 01/07 Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị Mở đầu: Cơ sở vật chất trường mầm non là toàn điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ Đầu tư sở vật chất trường mầm non chính là tạo môi trường sư phạm có đầy đủ trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi phục vụ nhu cầu sinh hoạt trẻ ngày; đó là tạo cho trẻ môi trường hoạt động hấp dẫn mang tính giáo dục cao đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy lực việc chăm sóc giáo dục trẻ Để đạt chất lượng giáo dục mục tiêu nhà trường đề ra, song song với việc nâng chất lượng đội ngũ, Trường Mầm non Bé Ngoan đã bước kiện toàn điều kiện sở vật chất và trang thiết bị nhà trường 3.1 Tiêu chí 1: Nhà trường có diện tích, khuôn viên và các công trình đảm bảo yêu cầu về thiết kế theo quy định Điều lệ trường mầm non a) Có đủ diện tích đất sử dụng theo quy định, các công trình nhà trường xây dựng kiên cố bán kiên cố; b) Có biển tên trường, khuôn viên có tường, rào bao quanh; c) Có nguồn nước và hệ thống cống rãnh hợp vệ sinh 3.1.1 Mô tả trạng: - Trường Mầm non Bé Ngoan có tổng diện tích là 5.613,95m 2/827 trẻ, tỷ lệ: 6,78 m2/trẻ Trường xây và đưa vào sử dụng theo Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 16/08/2002 Ủy ban nhân dân Quận với nhiều công trình phòng học, phòng y tế, phòng hành chính quản trị, nhà bếp, hồ bơi xây dựng kiên cố; diện (49) tích đất sử dụng là 2.475m2/545 trẻ, đạt 4,54m2/trẻ (năm học đầu tiên); đến nhu cầu cha mẹ gửi vào trường tăng qua năm nên tính luôn tổng diện tích xây dựng: 4.765,3m2 và diện tích sân chơi: 848,65m2 [H3.3.01.01] - Biển tên trường đặt vị trí cổng trước, khuôn viên có tường rào xây dựng kiên cố và trang trí đẹp, phù hợp với trường mầm non [H3.3.01.02] - Nhà trường sử dụng nguồn nước Sở Y tế cấp giấy chứng nhận để phục vụ cho sinh hoạt chung [H3.3.01.03] có hệ thống cống rãnh thoát nước hợp vệ sinh [H3.3.01.01] 3.1.2 Điểm mạnh: Nhà trường có các công trình xây dựng kiên cố, có biển tên trường, khuôn viên bao quanh tường rào chắn, có hệ thống nước và hệ thống cống rãnh hợp vệ sinh 3.1.3 Điểm yếu: Diện tích đất so với số trẻ chưa đủ 8m2/trẻ theo quy định 3.1.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tiếp tục giảm sỉ số trẻ năm học 2013-2014 3.1.5 Tự đánh giá: Không đạt 3.2 Tiêu chí 2: Nhà trường có sân, vườn và khu vực cho trẻ chơi đảm bảo yêu cầu a) Diện tích sân chơi quy hoạch, thiết kế phù hợp, có cây xanh, cắt tỉa đẹp, tạo bóng mát sân trường; b) Có vườn cây dành riêng cho trẻ chăm sóc, giúp trẻ khám phá, học tập Vườn cây trẻ trồng đa dạng, nhiều chủng loại; (50) c) Khu vực trẻ chơi ngoài trời lát gạch, láng xi măng trồng thảm cỏ; có 06 loại đồ chơi ngoài trời đảm bảo an toàn, phù hợp với trẻ 3.2.1 Mô tả trạng: - Trường có 05 khu vực sân chơi với tổng diện tích 848,65 m2: 01 sảnh và sân chơi có mái che cổng chính Nguyễn Đình Chiểu diện tích: 218 m2 liên thông với cổng phụ Mạc Đĩnh Chi, 02 sảnh nhỏ tầng và tầng có diện tích sảnh là 90m2; 01 sân chơi lớn tầng diện tích: 450,65m2 [H3.3.01.01]; sân chơi rộng, thoáng, có khu vực cho trẻ chơi với cát, nước, có hồ bơi diện tích 140 m [H3.3.02.01]; lớp có hiên chơi xung quanh lớp, diện tích tối thiểu hiên chơi là 21m2; có cây xanh chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên để trẻ có thể vui chơi, học tập bóng mát cây [H3.3.02.02] - Vườn cây trường có nhiều loại cây phong phú, đa dạng: Cây to cho bóng mát, cây ăn trái, cây cảnh, cây leo [H3.3.02.02]; cổng sau và vị trí sảnh lớp có các bồn để ươm, gieo trồng số cây rau củ cho trẻ khám phá, học tập, chăm sóc cây xanh [H3.3.02.02] - Sân chơi ngoài trời rộng rãi, lát gạch và láng xi-măng, phủ xanh cỏ và cây tạo bóng mát [H3.3.02.01]; trang bị 10 loại đồ chơi vận động an toàn, phù hợp: Cầu trượt, đồ chơi liên hoàn, xích đu, bập bênh sắt, thang leo sắt và dây thừng, xe đạp, đu quay, thú nhún, cưỡi ngựa sắt, xe lửa [H3.3.02.03] 3.2.2 Điểm mạnh: Trường có sân chơi rộng rãi, thoáng mát, phủ xanh và có nhiều đồ chơi an toàn, phù hợp cho trẻ vận động ngoài trời 3.2.3 Điểm yếu: Không có 3.2.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: (51) Năm học 2013-2014 tiếp tục trang bị, đầu tư sân chơi, bổ sung thêm đồ chơi ngoài trời bóng rổ, bóng đá, nệm mút dầy và các bồn trồng rau vườn trường nhằm đáp ứng nhu cầu và đảm bảo an toàn cho trẻ 3.2.5 Tự đánh giá: Đạt 3.3 Tiêu chí 3: Nhà trường có phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ và hiên chơi đảm bảo yêu cầu a) Phòng sinh hoạt chung (có thể dùng làm nơi ăn, ngủ cho trẻ) đảm bảo diện tích trung bình 1,5 - 1,8m2 cho một trẻ, đủ ánh sáng tự nhiên và thoáng, láng xi măng, lát gạch gỗ mầu sáng không trơn trượt; có đủ bàn ghế cho giáo viên và trẻ, tranh ảnh, hoa, cây cảnh trang trí đẹp, phù hợp; có đủ đồ dùng, thiết bị theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo; b) Phòng ngủ đảm bảo diện tích trung bình 1,2 -1,5m cho một trẻ, yên tĩnh, thoáng mát mùa hè, ấm áp mùa đông, có đủ các đồ dùng phục vụ trẻ ngủ; c) Hiên chơi (vừa có thể là nơi trẻ ăn trưa) đảm bảo diện tích trung bình 0,50,7m2 cho một trẻ, chiều rộng không dưới 2,1m; có lan can bao quanh cao 0,8 -1m; khoảng cách các gióng đứng không lớn 0,1m 3.3.1 Mô tả trạng: - Phòng sinh hoạt trẻ có diện tích trung bình 80 m 2/lớp (bình quân 1,70 m2/trẻ), có 03 cửa vào và 02 khung cửa sổ cánh đảm bảo đủ ánh sáng tự nhiên [H3.3.03.01]; nhà lát gạch không trơn trợt; 03 lớp nhà trẻ trãi si mi li, có đủ bàn ghế cho trẻ và cho giáo viên, tranh ảnh, hoa, cây cảnh trang trí đẹp, phù hợp; trang bị thiết bị, đồ dùng đủ theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo, xếp khoa học và trang trí thẩm mỹ phù hợp lứa tuổi các phòng sinh hoạt, hành lang, hiên chơi đảm bảo theo quy định, đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ theo lứa tuổi [H3.3.03.01] (52) - Phòng ngủ sử dụng chung với phòng sinh hoạt, diện tích trung bình 80 m2/lớp (bình quân 1,70 m2/trẻ) [H3.3.03.01]; trang bị quạt máy phục vụ cho nghỉ trưa vào mùa nắng nóng; có rèm cửa sổ giảm ánh sáng và trang bị đủ đồ dùng phục vụ ngủ trẻ như: nệm, gối, mền [H3.3.03.01] - Hiên chơi các lớp có diện tích trung bình 21m 2, đảm bảo diện tích trung bình 0,5- 0,7m2 cho trẻ; hành lang phục vụ diện tích trung bình 18m 2; hiên chơi trên lầu có lan can bao quanh cao 1m, khoảng cách các gióng đứng là 0,1m và có mái che [H3.3.03.01] 3.3.2 Điểm mạnh: - Phòng sinh hoạt chung (dùng làm nơi ăn, ngủ cho trẻ) đảm bảo yêu cầu diện tích, ánh sáng, an toàn và trang bị đầy đủ các thiết bị, đồ dùng phục vụ cho trẻ 3.3.3 Điểm yếu: Không có 3.3.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Năm học 2013- 2014 tiếp tục xếp khoa học và trang trí thẩm mỹ phù hợp lứa tuổi các phòng sinh hoạt, hành lang, hiên chơi đảm bảo theo qui định 3.3.5 Tự đánh giá: Đạt 3.4 Tiêu chí 4: Nhà trường có phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật, nhà vệ sinh, bếp ăn theo quy định Điều lệ trường mầm non a) Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật có diện tích tối thiểu là 60m2, thoáng mát, đủ ánh sáng, có đủ trang bị, thiết bị phục vụ dạy và học; b) Có bếp ăn xây dựng theo quy trình vận hành một chiều, đồ dùng nhà bếp đầy đủ, đảm bảo vệ sinh; có kho thực phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn; c) Có nhà vệ sinh cho trẻ, nhà vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo yêu cầu và thuận tiện cho sử dụng Được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho cô (53) và trẻ: Bồn tiểu bé trai, gái riêng biệt, bồn rửa tay, bệ làm vệ sinh cho trẻ, máy sấy tay 3.4.1 Mô tả trạng: - Phòng giáo dục thể chất có diện tích 171 m 2, sàn lót gỗ đảm bảo an toàn; có nhiều cửa sổ đón gió và ánh sáng tự nhiên, trang bị quạt máy tăng cường phục vụ cho trẻ mùa nắng nóng; có thang leo và các dụng cụ phục vụ vận động cho trẻ [H3.3.04.01] Phòng giáo dục nghệ thuật có diện tích 84 m sàn nhà trải thảm, có gióng múa, gương, 02 đàn organ và số nhạc cụ, trang phục biểu diễn cô và trẻ [H3.3.04.02] - Bếp ăn có diện tích 192m2: Có 03 cửa vào, 08 cửa sổ đảm bảo quy trình chiều đường thực phẩm từ khâu sống đến khâu chín, trang bị đầy đủ đồ dùng nấu ăn chất liệu inox [H3.3.04.03], các thiết bị đại như: Máy hấp cơm, máy xay thịt, máy sấy chén; hệ thống bếp gas đảm bảo an toàn, vệ sinh; bồn rửa thực phẩm, bồn rửa trái cây và bồn rửa chén riêng biệt; có kho thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tủ lạnh lưu nghiệm thức ăn đúng quy định [H3.3.04.04] - 18/18 nhóm lớp có nhà vệ sinh phòng, trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ vệ sinh, thuận tiện sử dụng cho cô và trẻ như: Bồn tiểu bé trai, bé gái riêng, bồn rửa tay trẻ, ghế làm vệ sinh cho trẻ, hộp khăn giấy lau tay, hộp xà phòng, máy nghe nhạc, lớp có nhà vệ sinh riêng cho giáo viên lớp, các cán bộ, nhân viên văn phòng, bảo vệ có nhà vệ sinh riêng biệt các phòng, các phòng chức có phòng vệ sinh cho cô và trẻ, tầng và tầng lầu trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ vệ sinh, thuận tiện sử dụng cho nhân viên khác [H3.3.03.01] 3.4.2 Điểm mạnh: Trường có đủ các phòng giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật, bếp ăn, nhà vệ sinh trẻ và nhà vệ sinh người lớn 3.4.3 Điểm yếu: Không có (54) 3.4.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tiếp tục trang thiết bị cho phòng hoạt động thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật; xây dựng phòng vệ sinh thân thiện: Có cây xanh, âm nhạc phòng 3.4.5 Tự đánh giá: Đạt 3.5 Tiêu chí 5: Nhà trường có khối phòng hành chính quản trị đảm bảo yêu cầu a) Văn phòng trường có diện tích tối thiểu 30m2, có bàn ghế họp và tủ văn phòng, có các biểu bảng theo quy định; phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có diện tích tối thiểu 15m2, có đầy đủ các phương tiện làm việc và bàn ghế tiếp khách; phòng hành chính quản trị có diện tích tối thiểu 15m 2, có máy vi tính và các phương tiện làm việc; b) Phòng Y tế có diện tích tối thiểu 10m 2, có các trang thiết bị y tế và đồ dùng theo dõi sức khoẻ trẻ, có biểu bảng thông báo các biện pháp tích cực can thiệp chữa bệnh và chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì, có bảng kế hoạch theo dõi tiêm phòng và khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ, có tranh ảnh tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ, phòng bệnh cho trẻ; c) Phòng bảo vệ, thường trực có diện tích tối thiểu - 8m 2, có bàn ghế, đồng hồ, bảng, sổ theo dõi khách; phòng dành cho nhân viên có diện tích tối thiểu 16m 2, có tủ để đồ dùng cá nhân; khu để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có đủ diện tích và có mái che 3.5.1 Mô tả trạng: - Phòng Hội trường vị trí tầng 2, diện tích 154 m 2, trang bị đầy đủ bàn ghế, máy chiếu, màn hình, máy điều hòa và hệ thống âm thuận lợi cho việc hội họp, sinh hoạt chuyên môn, tập huấn chuyên môn Phòng Hiệu trưởng có diện tích 47,3 m với đầy đủ các phương tiện làm việc gồm 01 máy vi tính, tủ hồ sơ, bàn ghế làm việc và tiếp khách Phòng 02 Phó Hiệu trưởng có diện tích 15m 2, có 01 máy vi tính, (55) máy in, tủ đựng hồ sơ, bàn ghế làm việc và tiếp khách; phòng hành chính có diện tích 21,7m2, kế toán, thủ quỹ, văn thư trang bị tủ hồ sơ, 02 máy in và 03 máy vi tính [H3.3.05.01] - Phòng y tế có diện tích 20m [H3.3.05.02], trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ sơ cấp cứu, cân điện tử, thước đo, tranh ảnh tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cho trẻ và các loại sổ sách theo dõi theo yêu cầu y tế, sổ kế hoạch công tác [H3.3.05.03] - Phòng bảo vệ có diện tích 15m2 vị trí cổng vào chính thuận tiện cho việc quan sát, bao quát khách đến trường [H3.3.05.04], trang bị quạt máy, ti vi, có bàn ghế, đồng hồ cho bảo vệ làm nhiệm vụ trực cổng [H3.3.05.04], có sổ công văn [H3.3.05.05], chưa có sổ theo dõi khách Trường có phòng dành riêng làm nơi nghỉ trưa cho nhân viên có diện tích 31,5m 2, đồ dùng nhân viên tập trung cất giữ tủ riêng tầng Cổng sau trường có bố trí khu vực để xe cán bộ, giáo viên, nhân viên có diện tích: 48 m2, có mái che và rào chắn an toàn không cho trẻ đến gần [H3.3.05.06], nhiên số lượng xe tăng nhiều nên năm học 2012-2013 phần diện tích khu vực để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa có mái che 3.5.2 Điểm mạnh: Trường có khối phòng hành chính quản trị, diện tích các phòng đạt tối thiểu theo quy định và trang bị đầy đủ phương tiện làm việc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 3.5.3 Điểm yếu: Phòng bảo vệ chưa có sổ theo dõi khách, phần diện tích khu vực để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa có mái che 3.5.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: - Tiếp tục xây dựng kế hoạch nâng cấp, sửa chữa và bổ sung các trang thiết bị tốt cho các phòng Năm học 2013-2014 tiếp tục làm mái che cho khu vực để xe (56) 3.5.5 Tự đánh giá: Đạt 3.6 Tiêu chí 6: Nhà trường có các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định về Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành a) Có đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định và sử dụng có hiệu quả chăm sóc, giáo dục trẻ; b) Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ngoài danh mục quy định phải đảm bảo tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ; c) Hằng năm, có kế hoạch bảo quản, sửa chữa, thay thế, bổ sung, nâng cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi 3.6.1 Mô tả trạng: - Trong năm học, nhà trường có kế hoạch trang bị dần theo thứ tự ưu tiên đồ dùng trang thiết bị theo Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT cho nhóm lớp, đến đã đầy đủ và sử dụng hiệu [H1.1.05.06] - Ngoài danh mục quy định, nhà trường còn trang bị thêm số đồ dùng đồ chơi đảm bảo tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ như: máy vi tính, tivi, micro, amply loa [H3.3.06.01] - Để bảo quản tốt đồ dùng đồ chơi, Hiệu trưởng giao trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo dõi, kịp thời phát đồ dùng đồ chơi hư hỏng, đề xuất sửa chữa (nếu cấp bách) có kế hoạch sửa chữa dần, nâng cấp, thay [H3.3.06.02] 3.6.2 Điểm mạnh: Nhà trường đầu tư đầy đủ đồ dùng đồ chơi theo danh mục Đồ dùng - Đồ chơi Thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ 3.6.3 Điểm yếu: Không có (57) 3.6.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: - Năm học 2013-2014, nhà trường tiếp tục trang bị đồ dùng đồ chơi theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo và tăng cường kiểm tra cán bộ, giáo viên, nhân viên việc sử dụng và bảo quản thường xuyên, định kỳ 3.6.5 Tự đánh giá: Đạt * Kết luận Tiêu chuẩn 3: Điểm mạnh bật trường: Trong năm qua Trường Mầm non Bé Ngoan đã vận dụng các nguồn kinh phí, tranh thủ nguồn lực để đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp sở vật chất, bổ sung trang thiết bị phục vụ hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng đạt chất lượng tốt Bên cạnh việc đã làm được, nhà trường tiếp tục có kế hoạch hoàn thiện điều kiện sở vật chất và trang thiết bị để ngày càng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Điểm yếu trường: Diện tích đất so với số trẻ chưa đủ 8m2/trẻ theo quy định * Số tiêu chí đạt: 05/06 * Số tiêu chí không đạt: 01/06 Tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội Mở đầu: Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc giáo dục giúp trẻ phát triển cách toàn diện và chuẩn bị tâm cho trẻ bước vào lớp Một Song không thể coi trường mầm non là nơi đảm bảo hoàn toàn quá trình giáo dục cho trẻ, vì ngày trẻ trường với thời gian định, còn lại trẻ sống gia đình và chịu ảnh (58) hưởng sâu sắc môi trường giáo dục gia đình Do đó, để thực mục tiêu giáo dục nói chung, giáo dục mầm non nói riêng, không phải làm tốt công tác giáo dục nhà trường mà còn phải kết hợp chặt chẽ với gia đình và xã hội Xác định tầm quan trọng vai trò, vị trí công tác kết hợp nhà trường, gia đình và xã hội, ngoài phấn đấu nỗ lực các lực lượng nhà trường còn có đóng góp vật chất, tinh thần cha mẹ học sinh và các quan đoàn thể, các lực lượng xã hội Thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, nhà trường tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu cha mẹ học sinh để thống kế hoạch nhằm hỗ trợ thực công trình, thúc đẩy các hoạt động giáo dục tổ chức năm học 4.1 Tiêu chí 1: Nhà trường chủ động phối hợp với cha mẹ trẻ để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ a) Có Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, nhà trường và hoạt động theo quy định Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; b) Nhà trường có các biện pháp và hình thức phù hợp để tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà Có mời bác sĩ đến để tư vấn trực tiếp cho phụ huynh sức khỏe, dinh dưỡng trẻ; c) Giáo viên phụ trách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và gia đình thường xuyên trao đổi thông tin tình hình ăn, ngủ và các hoạt động khác trẻ 4.1.1 Mô tả trạng: - Trường mầm non Bé Ngoan có 18 Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp (mỗi lớp 02 cha mẹ học sinh); Ban đại diện cha mẹ học sinh trường gồm 07 cha mẹ học sinh thành lập theo Quyết định số 388/QĐ-PGDĐT ngày 31/10/2012 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận [H4.4.01.01]; hoạt động theo đúng chức quy định (59) Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các biện pháp giúp nhà trường tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ [H4.4.01.02]; thực nhiều công trình giúp nhà trường ngày càng hoàn thiện sở vật chất và trang thiết bị đồ dùng đồ chơi đáp ứng công tác chăm sóc giáo dục trẻ; có báo cáo tổng kết hoạt động Ban đại diện vào cuối năm học để các bậc cha mẹ học sinh nắm [H4.4.01.03] - Hằng năm nhà trường phối hợp với Trung tâm Y tế Quận 1, Công ty sữa Abbott tổ chức tuyên truyền, hội thảo chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, phòng chống dịch bệnh cho trẻ tuổi mầm non; phát thanh, phát hình, tư vấn đón trả trẻ, qua tin giới thiệu các thông tin hướng dẫn cha mẹ chăm sóc giáo dục trẻ nhà để có quán giáo dục [H4.4.01.04] Giáo viên các nhóm lớp luôn phối hợp với cha mẹ học sinh việc chăm sóc giáo dục như: Thực bảng tin tuyên truyền nhóm lớp, trao đổi trực tiếp cách chăm sóc, giáo dục trẻ nhà Tuy nhiên, còn số bảng tin (4/18 nhóm lớp ) ít nội dung và hình ảnh sinh hoạt trẻ nên còn hạn chế việc thu hút chú ý, quan tâm cha mẹ học sinh Giáo viên thường xuyên thông tin tình hình sức khỏe và học tập trẻ qua sổ quan sát đánh giá trẻ lớp mẫu giáo, sổ liên lạc nhóm nhà trẻ [H2.2.03.05] Tổ chức cho cha mẹ học sinh tham quan trường dự học trẻ để nắm bắt nội dung chương trình, là với cha mẹ học sinh lớp 5-6 tuổi luôn thường xuyên truyên truyền, tư vấn chuẩn bị tâm cho trẻ vào lớp Một, phối hợp giáo dục phù hợp tâm lý lứa tuổi [H4.4.01.04] - Giáo viên phụ trách nhóm lớp và gia đình thường xuyên trao đổi thông tin tình hình ăn, ngủ và các hoạt động khác trẻ qua đón trả trẻ điện thoại trực tiếp trao đổi các thông tin các hoạt động trẻ nhóm lớp qua sổ liên lạc, sổ quan sát đánh giá trẻ phát cho cha mẹ học sinh nắm bắt xuyên suốt năm học [H4.4.01.04], [H2.2.03.05] (60) 4.1.2 Điểm mạnh: Nhà trường có đầy đủ các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường và hoạt động theo đúng quy định, giáo viên thường xuyên trao đổi thông tin đến cha mẹ học sinh 4.1.3 Điểm yếu: Góc tuyên truyền số lớp có nội dung chưa phong phú nên còn hạn chế việc thu hút chú ý, quan tâm cha mẹ học sinh 4.1.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Năm học 2013-2014, tổ chức chuyên đề trường thực góc tuyên truyền các lớp Tiếp tục trì hoạt động Hội cha mẹ học sinh và nhắc nhở giáo viên thường xuyên trao đổi thông tin đến cha mẹ học sinh qua sổ, bảng tin và email 4.1.5 Tự đánh giá: Đạt 4.2 Tiêu chí 2: Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cá nhân địa phương nhằm huy động các nguồn lực về tinh thần, vật chất để xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục a) Chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương để có chính sách phù hợp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; b) Phối hợp có hiệu quả với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân ở địa phương huy động các nguồn lực để xây dựng sở vật chất cho nhà trường; c) Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân ở địa phương để xây dựng nhà trường xanh - - đẹp; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho trẻ 4.2.1 Mô tả trạng: (61) - Nhà trường thường xuyên trực tiếp báo cáo, tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân Quận 1; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Đa Kao ý kiến đóng góp chủ trương, chính sách tham mưu phối hợp chính quyền địa phương để có chính sách phù hợp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, thực Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi [H4.4.02.01], đề xuất hỗ trợ kinh phí việc sửa chữa sở vật chất nhà trường - Để đầu tư, cải tạo, nâng cấp điều kiện sở vật chất, nhà trường huy động tham gia đóng góp các tổ chức, đoàn thể, cá nhân địa phương (chủ yếu là nhân dân có học trường) đã thực các công trình xây dựng môi trường xanh, sửa chữa trường lớp, trang bị đồ dùng đồ chơi [H3.3.02.01], [H3.3.02.02] - Nhà trường đã phối hợp cùng với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân địa phương hỗ trợ số công tác như: Xây dựng quy chế phối hợp với Công an phường đảm bảo an ninh trật tự nhà trường, cùng Đoàn phường tham gia nhiều hoạt động cho đồng bào phường, phối hợp với đội phòng chống cháy nổ kiểm tra các điều kiện phòng cháy chữa cháy [H1.1.07.01], [ H1.1.07.04] 4.2.2 Điểm mạnh: Nhà trường huy động tham gia đóng góp tích cực cha mẹ học sinh để cải tạo, nâng cấp điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ trường 4.2.3 Điểm yếu: Chưa huy động nhiều nguồn lực khác các tổ chức ngoài quốc doanh, nhân dân không phải là cha mẹ học sinh trường, để đóng góp xây dựng sở vật chất cho nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho trẻ 4.2.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Từ năm học 2013-2014, nhà trường tiếp tục tăng cường tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ ba môi trường gia đình - nhà (62) trường - xã hội; các tổ chức, đoàn thể, cá nhân địa phương huy động các nguồn lực để xây dựng sở vật chất cho nhà trường Thực tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ nhằm tạo đồng thuận việc huy động tham gia đóng góp tích cực cha mẹ học sinh để cải tạo, nâng cấp điều kiện chăm sóc, giáo dục cháu trường 4.2.5 Tự đánh giá: Đạt * Kết luận Tiêu chuẩn 4: Điểm mạnh bật trường: Nhà trường có đủ Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường, đã thực có hiệu công tác phối hợp với gia đình để phối kết hợp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu, chủ động phối hợp có hiệu với chính quyền và nhân dân địa phương nhằm huy động các nguồn lực để xây dựng sở vật chất cho nhà trường, xây dựng nhà trường xanh – – đẹp, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho trẻ Điểm yếu trường: Nhà trường chưa huy động nhiều nguồn lực khác các tổ chức ngoài quốc doanh, nhân dân không phải là cha mẹ học sinh trường để đóng góp xây dựng sở vật chất cho trường * Số tiêu chí đạt: 02/02 * Số tiêu chí không đạt: 00/02 Tiêu chuẩn 5: Kết chăm sóc, giáo dục trẻ Mở đầu: Việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là mục tiêu nhất, là nhiệm vụ hàng đầu Trường Mầm non Bé Ngoan 05 năm qua nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện thể chất, ngôn ngữ, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, hình thành yếu tố đầu tiên nhân cách và chuẩn bị tâm vào lớp Một 5.1 Tiêu chí 1: Trẻ có phát triển về thể chất theo mục tiêu Chương trình Giáo dục mầm non (63) a) Chiều cao, cân nặng, phát triển bình thường theo độ tuổi; b) Thực các vận động bản, có khả phối hợp các giác quan và vận động, có kỹ khéo léo phù hợp với độ tuổi; c) Có khả làm một số việc tự phục vụ ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân, có kỹ tốt ăn uống, giữ gìn sức khỏe phù hợp với độ tuổi 5.1.1 Mô tả trạng: - Trẻ phát triển bình thường: 807/827 trẻ - tỷ lệ 97,6%; trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân: 4/827 trẻ, tỉ lệ 0.5%; trẻ béo phì: 43/827 trẻ, tỉ lệ 5,2% Tỉ lệ này tính thời điểm tháng 12/2012 [H5.5.01.01] - Trẻ có khả thực tốt các vận động bản, khả phối hợp các giác quan và vận động, có kỹ khéo léo phù hợp với độ tuổi theo kết mong đợi lĩnh vực phát triển thể chất Chương trình Giáo dục mầm non Cụ thể trẻ lứa tuổi 19-24 tháng đã bước đầu thực các vận động phối hợp tay và mắt lăn, ném bóng ; trẻ lứa tuổi 25-36 tháng có số vận động tương đối hoàn chỉnh đi, chạy, bò trườn ; trẻ 3-4 tuổi và 4-5 tuổi thực đúng, nhịp nhàng các bài tập thể dục theo hiệu lệnh và thể nhanh, mạnh, khéo bài tập tổng hợp [H5.5.01.02]; trẻ 5-6 tuổi đạt các tiêu chí Bộ chuẩn phát triển trẻ em tuổi lĩnh vực phát triển thể chất [H5.5.01.03] - Trẻ hình thành số thói quen tự phục vụ ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân cất chén muỗng đúng chỗ, tự lấy và cất gối, tự rửa tay, lau mặt… Tuy nhiên, có 7.5% trẻ lớp 3-4 tuổi, 4-5 tuổi chưa có ý thức tự rửa tay; còn phải nhắc nhở trẻ rửa tay sau chơi Trẻ có kỹ tốt ăn uống, giữ gìn sức khỏe phù hợp với độ tuổi ăn không nói chuyện, không làm rơi vãi cơm, không xúc cơm sang bát bạn, mặc quần áo phù hợp với thời tiết [H5.5.01.04] 5.1.2 Điểm mạnh: (64) Trẻ phát triển chiều cao và cân nặng bình thường, có khả thực các vận động tốt và kỹ tự phục vụ sinh hoạt 5.1.3 Điểm yếu: Không có 5.1.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Giáo viên trì các hoạt động giúp trẻ phát triển thể lực và hoàn thiện các vận động bản, đồng thời để trì tốt thói quen tự phục vụ giáo viên thường xuyên nhắc nhở trẻ rửa tay sau chơi, tay dơ, tăng cường tuyên truyền cha mẹ nhắc nhở trẻ nhà để hình thành ý thức tự rửa tay cho trẻ lớp 3-4 tuổi và 4-5 tuổi 5.1.5 Tự đánh giá: Đạt 5.2 Tiêu chí 2: Trẻ có phát triển về nhận thức theo mục tiêu Chương trình Giáo dục mầm non a) Thích tìm hiểu, khám phá giới xung quanh; b) Có nhạy cảm, có khả quan sát, ghi nhớ, so sánh, phán đoán, phát và giải vấn đề phù hợp với độ tuổi; c) Có một số hiểu biết ban đầu bản thân, người, vật, tượng xung quanh và một số khái niệm phù hợp với độ tuổi 5.2.1 Mô tả trạng: - Trẻ thích tìm hiểu, khám phá giới xung quanh, cụ thể qua các hoạt động với môi trường thiên nhiên, hoạt động phám phá khoa học, … trẻ tích cực, thường đặt nhiều câu hỏi thắc mắc: Ai đây ?; cái gì đây ?; ?; làm nào? để làm gì ? [H5.5.02.01] - Qua các hoạt động, trẻ có nhạy cảm, trẻ Nhà trẻ có khả quan sát nét bề ngoài vật tượng, ghi nhớ, hành động trực tiếp với đồ vật, thử nghiệm và rút cách làm; trẻ Mẫu giáo đã thực thao tác trí tuệ đơn giản (65) tập phân tích tổng hợp, so sánh, khái quát dựa trên điều quan sát được, trẻ biết phát và giải vấn đề phù hợp với độ tuổi [H5.5.02.01] - Trẻ có số hiểu biết ban đầu thân, người, vật, tượng xung quanh và số khái niệm phù hợp với độ tuổi, đạt kết mong đợi theo Chương trình Giáo dục mầm non Cụ thể: + Trẻ Nhà trẻ nói số thông tin quan trọng mình, thể số điều mình thích và không thích, nhận biết và biểu lộ cảm xúc với người và vật gần gũi + Trẻ mẫu giáo biết tên tuổi, giới tính, sở thích thân; hiểu biết số nghề phổ biến xã hội; biết đặc điểm bật số di tích, danh lam thắng cảnh, kiện văn hóa quê hương đất nước [H5.5.02.01] 5.2.2 Điểm mạnh: Trẻ thích tìm hiểu khám phá giới xung quanh, có hiểu biết ban đầu thân, người, vật xung quanh 5.2.3 Điểm yếu: Không có 5.2.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Cán quản lý đạo giáo viên thường xuyên bồi dưỡng tri giác, trí nhớ, phát triển ngôn ngữ, tưởng tượng cho trẻ thông qua các hoạt động tham quan, trò chơi… nhằm giúp trẻ phát triển tốt nhận thức 5.2.5 Tự đánh giá: Đạt 5.3 Tiêu chí 3: Trẻ có phát triển về ngôn ngữ theo mục tiêu Chương trình Giáo dục mầm non a) Nghe và hiểu các lời nói giao tiếp phù hợp với độ tuổi; (66) b) Có khả diễn đạt hiểu biết lời nói cử phù hợp với độ tuổi; c) Biết sử dụng lời nói để giao tiếp; có một số kỹ ban đầu đọc và viết phù hợp với độ tuổi 5.3.1 Mô tả trạng: - Mức độ nghe và hiểu các lời nói giao tiếp trẻ phát triển phù hợp theo độ tuổi Trẻ từ 19-36 tháng thực các hành động đơn giản theo lời dẫn người lớn; trẻ mẫu giáo thích thú nghe câu chuyện người lớn, xem cô và bạn nói gì, thích nghe các truyện cổ tích, truyện ngắn, bài thơ, điều chỉnh hành vi theo lời dẫn người lớn [H5.5.02.01] - Trẻ có khả diễn đạt hiểu biết lời nói cử phù hợp với độ tuổi Cụ thể trẻ 19-24 tháng dùng các từ rời rạc để diễn đạt yêu cầu, nguyện vọng mình, trẻ 25-36 tháng diễn đạt câu đơn cấu trúc ngữ pháp chưa hoàn chỉnh, câu chưa rõ ý; tuổi mẫu giáo trẻ biết sử dụng ngôn ngữ mạch lạc để diễn đạt và nói lên nhu cầu, cảm xúc thân [H5.5.02.01] Tuy nhiên, số trẻ 3-4 tuổi và 4-5 tuổi gia đình hay nói nhạy theo trẻ nên trẻ phát âm còn chưa chính xác khoanh tay đổi thành khanh tay; xanh đổi thành chanh ) - Trẻ biết sử dụng lời nói để giao tiếp, có số kỹ ban đầu đọc và viết phù hợp với độ tuổi giả vờ đọc truyện, kể chuyện theo tranh, chép từ, viết tên mình, ba mẹ [H5.5.02.01], [H2.2.03.02] 5.3.2 Điểm mạnh: Trẻ có khả nghe hiểu tốt, có kỹ ban đầu đọc và viết 5.3.3 Điểm yếu: Còn 12.5% trẻ 3-4 tuổi và 4-5 tuổi khả phát âm chưa chính xác 5.3.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: (67) Trong năm học 2013-2014, cán quản lý đạo giáo viên tăng cường tổ chức các hoạt động phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ, nhắc nhở giáo viên dạy trẻ phát âm đúng, rõ, có ngữ điệu phù hợp với tình cảm trẻ thông qua các hoạt động đặc biệt là thơ, truyện…để luyện ngữ âm cho trẻ có hệ thống; thường xuyên đặt câu hỏi cho trẻ trả lời, khuyến khích cha mẹ trẻ đọc truyện cho trẻ nghe, phát âm đúng trò chuyện cùng trẻ Tổ chức nhiều hoạt động cho trẻ giao tiếp, làm quen chữ viết môi trường chữ nhằm giúp trẻ phát triển tốt khả nghe hiểu và đọc viết 5.3.4 Tự đánh giá: Đạt 5.4 Tiêu chí 4: Trẻ chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động văn nghệ, có số kỹ và khả cảm nhận, có thể cảm xúc về âm nhạc và tạo hình a) Chủ động, tích cực, hứng thú tham gia các hoạt động văn nghệ phù hợp với độ tuổi; b) Có một số kỹ bản âm nhạc và tạo hình phù hợp với độ tuổi, trẻ tích cực sáng tạo các hoạt động phát triển thẩm mỹ; c) Có khả cảm nhận và thể cảm xúc các hoạt động âm nhạc và tạo hình phù hợp với độ tuổi 5.4.1 Mô tả trạng: - Trẻ thích tham gia vào các hoạt động âm nhạc, cụ thể: qua các học âm nhạc, các tiết mục biểu diễn văn nghệ các ngày lễ hội [H5.5.04.01] - Trẻ lĩnh hội và rèn luyện các kỹ âm nhạc qua các học âm nhạc trên lớp và ngoại khóa, hoạt động văn nghệ vỗ tay theo tiết tấu, theo nhịp, theo phách; vào nhạc đúng, hát đúng cao độ, trường độ, số trẻ mẫu giáo lớn chưa phát triển khả sáng tạo vận động theo nhạc; trẻ rèn luyện kỹ tạo hình vẽ, cắt, xé, dán, nặn, bố cục cân đối cho tranh qua các học, (68) hoạt động vui chơi, hoạt động lễ hội theo giai đoạn và phù hợp với lứa tuổi trẻ [H5.5.04.01], [H5.5.03.01] - Trẻ có khả cảm nhận giai điệu, hiểu nội dung, biết thể cảm xúc với các tác phẩm âm nhạc; cảm nhận sắc thái, hiểu nội dung, biết thể cảm xúc với các tác phẩm tạo hình [H5.5.04.01], [H5.5.03.01] 5.4.2 Điểm mạnh: Trẻ hứng thú, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, tạo hình 5.4.3 Điểm yếu: Còn 12.5% trẻ 5-6 tuổi chưa phát triển khả sáng tạo vận động theo nhạc 5.4.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Từ năm học 2013-2014, nhà trường đạo giáo viên tiếp tục tạo điều kiện cho trẻ tự chủ động đề đạt ý kiến, cảm xúc hoạt động, đồng thời nhà trường tổ chức hiệu quả, sáng tạo các hoạt động lễ hội, văn nghệ các nhóm lớp, trường và tổ chức chuyên đề trường nhằm giúp cho trẻ tự tin, mạnh dạn, thể khả cảm nhận và thể cảm xúc các hoạt động âm nhạc, tạo hình 5.4.5 Tự đánh giá: Đạt 5.5 Tiêu chí 5: Trẻ tự tin, biết bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân, đoàn kết với bạn bè, mạnh dạn giao tiếp, lễ phép với người lớn a) Tự tin, biết bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân phù hợp với độ tuổi; b) Thân thiện, chia sẻ, hợp tác với bạn bè các hoạt động sinh hoạt, vui chơi học tập phù hợp với độ tuổi; c) Mạnh dạn giao tiếp với người xung quanh, lễ phép với người lớn phù hợp với độ tuổi 5.5.1 Mô tả trạng: (69) - Trẻ tự tin, biết bày tỏ cảm xúc mình qua trao đổi với bạn, với cô, có ý kiến cá nhân phù hợp với độ tuổi qua các hoạt động trên lớp, diễn đạt cảm xúc cá nhân thể qua các sản phẩm tranh vẽ ngày đầu trẻ đến lớp, cô giáo em, chú đội [H5.5.03.01] - Trẻ thân thiện, chia sẻ, hợp tác với bạn bè các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, học tập phù hợp với độ tuổi chơi cạnh, chơi cùng (nhà trẻ); mẫu giáo thông qua hoạt động theo nhóm vui chơi, sinh hoạt và học tâp trẻ biết hợp tác, chia sẻ và cùng thỏa thuận thực công việc [H5.5.02.01] - Trường thường xuyên đón cha mẹ học sinh, các đoàn và ngoài quận tham quan, đón học viên Trường Cán quản lý Thành phố Hồ Chí Minh, đón sinh viên kiến - thực tập Do đó trẻ mạnh dạn giao tiếp với người xung quanh Trẻ nhà trẻ: Biết chào cô, chào khách đến lớp, về, thích bắt tay, vỗ tay, biết vui chơi trò chuyện với các cô giáo sinh; trẻ mẫu giáo mạnh dạn mời cô, khách vào lớp xem các em hoạt động sinh hoạt, học tập , biết trò chuyện, trao đổi ý kiến, biết quan tâm chào hỏi người lớn [H2.2.03.05] Lễ phép với người lớn phù hợp với độ tuổi: trẻ biết nói chuyện lễ phép thưa, biết đưa và nhận đồ từ người lớn hai tay và nói lời cảm ơn [H2.2.03.05] Tuy nhiên, số trẻ lớp 3-4 tuổi và 4-5 tuổi gặp khách đến thăm trường thường chào hỏi các cô trẻ đã biết không tự chào hỏi khách cùng còn phải nhắc nhở 5.5.2 Điểm mạnh: Trẻ mạnh dạn, tự tin và bày tỏ cảm xúc tốt các hoạt động 5.5.3 Điểm yếu: Còn 14.7% trẻ lớp 4-5 tuổi còn lớn tiếng giao tiếp với bạn và tính tự giác chào hỏi khách đến thăm trường còn chưa cao 5.5.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: (70) Cán quản lý đạo giáo viên tăng cường các hoạt động theo nhóm Qua nhóm chơi dạy trẻ biết lắng nghe, chia sẻ, giao tiếp thân thiện với bạn; tạo tình để giáo dục trẻ thói quen chào hỏi khách 5.5.5 Tự đánh giá: Đạt 5.6 Tiêu chí 6: Trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường; giữ gìn vệ sinh cá nhân; quan tâm chăm sóc, bảo vệ cây xanh, vật nuôi; có ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông a) Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, gia đình và nơi công cộng, có nếp, thói quen vệ sinh cá nhân phù hợp với độ tuổi; b) Quan tâm, thích chăm sóc, bảo vệ cây xanh và vật nuôi; c) Có ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông đã hướng dẫn phù hợp với độ tuổi 5.6.1 Mô tả trạng: - Trẻ hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, gia đình và nơi công cộng; có nề nếp, thói quen vệ sinh cá nhân phù hợp với độ tuổi không vứt rác bừa bãi, không vẽ bậy; rửa tay xà bông trước ăn và sau vệ sinh, chải răng, súc miệng sau ăn [H5.5.02.01] Để củng cố thói quen tốt cho trẻ, cần có phối hợp với gia đình để thực nhà và làm gương cho trẻ; nhiên, số cha mẹ chưa quan tâm nên trẻ hay vứt rác bừa bãi sân trường ngồi chơi với cha mẹ đón, trả trẻ - Trẻ quan tâm và thích chăm sóc, bảo vệ cây xanh, thể qua tham gia tích cực giao nhiệm vụ lao động thiên nhiên như: nhặt lá vàng, tưới nước cho cây, ươm, gieo trồng cây xanh [H3.3.02.02] (71) - Trẻ chấp hành tốt quy định an toàn giao thông đã hướng dẫn phù hợp với độ tuổi như: Lên xuống cầu thang nhẹ nhàng và bên tay phải, đường phải có người lớn cùng và lề đường bên phải, đội mũ bảo hiểm ngồi trên xe máy phải ngồi ngắn trên xe, trẻ 4- tuổi có ý thức tốt an toàn giao thông, biết nhắc nhở ba mẹ không đậu xe lòng đường, dừng xe đèn đỏ [H5.5.06.01] 5.6.2 Điểm mạnh: Trẻ có thói quen, nề nếp tốt giữ vệ sinh cá nhân, quan tâm chăm sóc, bảo vệ cây xanh, vật nuôi; có ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông 5.6.3 Điểm yếu: Còn 15% trẻ chưa tự giác vứt rác đúng nơi quy định 5.6.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền cho các bậc cha mẹ, giáo viên tổ chức cho trẻ làm slogan, hình ảnh tuyên truyền dán khuôn trường, lên tin các hình ảnh hoạt động tự phục vụ và bảo vệ môi trường trẻ nhằm nhắc nhở và trì thường xuyên các thói quen tốt trẻ Tiếp tục tạo điều kiện cho trẻ chăm sóc cây xanh lớp, vườn trường và tham gia các hoạt động giáo dục an toàn giao thông nhằm giúp trẻ trì các thói quen tốt giữ vệ sinh cá nhân, quan tâm chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi; có ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông 5.6.5 Tự đánh giá: Đạt 5.7 Tiêu chí 7: Trẻ suy dinh dưỡng, béo phì và khuyết tật chú trọng chăm sóc và có tiến rõ rệt a) Phục hồi ít 80% trẻ bị suy dinh dưỡng; có biện pháp hạn chế tốc độ tăng cân và bảo đảm sức khỏe cho trẻ béo phì b) Tỷ lệ trẻ mầm non bị suy dinh dưỡng dưới 10% c) Có ít 80% trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có) đánh giá có tiến bộ (72) 5.7.1 Mô tả trạng: - Đầu năm học toàn trường có 07 trẻ suy dinh dưỡng và 01 trẻ thấp còi trên tổng số trẻ toàn trường là 827 trẻ, trẻ suy dinh dưỡng chiếm tỷ lệ 0,8%, trẻ thấp còi chiếm tỷ lệ 0,1% Các giáo viên lên kế hoạch phục hồi dinh dưỡng cho trẻ bị suy dinh dưỡng như: Thường xuyên tổ chức cho trẻ hoạt động ngoài trời, trao đổi với cha mẹ học sinh thực phẩm ăn cho trẻ tăng cường đạm, béo sữa, phô mai, thịt cá, trứng, động viên trẻ ăn hết suất, thực cân tháng Kết các trẻ tăng cân rõ rệt, xóa suy dinh dưỡng nhẹ cân 6/7 chiếm tỷ lệ 85,7%, xóa suy dinh dưỡng thấp còi 1/1 chiếm tỷ lệ 100% [H5.5.07.01], [H5.5.01.01] - Có biện pháp hạn chế tốc độ tăng cân và bảo đảm sức khỏe cho trẻ béo phì Tăng cường vận động cho trẻ béo phì dư cân, theo dõi cân đo hàng tháng, trao đổi với cha mẹ học sinh phối hợp điều chỉnh chế độ ăn cho trẻ Hằng ngày nhà trường cung cấp cho trẻ béo phì ăn thêm rau củ luộc trước ăn Đầu năm toàn trường có 67 trẻ béo phì trên tổng số 827 trẻ chiếm tỷ lệ 8,1%, giảm 26/67 chiếm tỷ lệ 38,8% [H5.5.07.01], [H5.5.01.01] - Trong năm học 2012-2013 nhà trường không có trẻ khuyết tật học hòa nhập Năm học 2007-2008 trường nhận giấy khen Sở giáo dục công tác “Giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập” [H5.5.07.02] 5.7.2 Điểm mạnh: Nhà trường có tỷ lệ trẻ mầm non bị suy dinh dưỡng thấp, chiếm tỉ lệ 0.5% 5.7.3 Điểm yếu: Không có 5.7.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Phân công Phó hiệu trưởng phụ trách công tác chăm sóc năm học 2013-2014 thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ để giáo viên đạt kết tốt công tác chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, béo phì, khuyết tật 5.7.5 Tự đánh giá: Đạt (73) * Kết luận Tiêu chuẩn 5: Điểm mạnh bật trường: Trường Mầm non Bé Ngoan nhiều năm liền đã có chủ động, sáng tạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ nên chất lượng luôn đạt kết tốt: Tỷ lệ trẻ bình thường, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, suy dinh dưỡng thấp còi và giảm suy dinh dưỡng nhẹ cân, suy dinh dưỡng thấp còi đạt tiêu quy định; có nhiều biện pháp hạn chế tăng cân và đảm bảo sức khoẻ cho trẻ dư cân – béo phì; thu nhận và quan tâm trẻ khuyết tật học hòa nhập, trẻ phát triển toàn diện các lĩnh vực thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm cá nhân và quan hệ xã hội, thẩm mỹ, có thói quen, nề nếp các sinh hoạt Điểm yếu trường: Một số trẻ còn hạn chế khả sáng tạo, nếp chào hỏi khách, nói lớn tiếng và vứt rác vào trả trẻ * Số tiêu chí đạt: 07/07 * Số tiêu chí không đạt: 00/07 III KẾT LUẬN Số lượng và tỷ lệ các số đạt và không đạt: - Đạt : 91/93 (97,85%) - Không đạt : 02/93 (2,15%) Số lượng và tỷ lệ các tiêu chí đạt và không đạt: * Căn Báo cáo tự đánh giá và kết đánh giá ngoài, so sánh với Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT, ngày 17 tháng 02 năm 2011 Bộ trưởng Bộ (74) Giáo dục và Đào tạo, Trường Mầm non Bé Ngoan Quận đạt số lượng số và tiêu chí sau: - Đạt : 29/31 (93,55%) - Không đạt : 02/31 (06,45%) * Căn theo Điều 14, Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT, ngày 11 tháng 10 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, Trường Mầm non Bé Ngoan Quận tự đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Cấp độ - Công tác tự đánh giá không giúp nhà trường có cái nhìn tổng quát thực trạng chất lượng các hoạt động giáo dục mà còn giúp nhà trường hiểu rõ mức độ yêu cầu cần đạt số, tiêu chí cụ thể Việc xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu giúp nhà trường có kế hoạch cải tiến chất lượng thích hợp nhằm đạt mục tiêu đổi và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường - Với mục tiêu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng vững mạnh, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Bé Ngoan không ngừng cố gắng trì và phát huy điểm mạnh Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh chất lượng giáo dục nhà trường, lãnh đạo nhà trường đã có quan tâm, đạo các hoạt động quản lý tài chính, sở vật chất, phối hợp tốt với các lực lượng tổ chức xã hội và ngoài nhà trường, góp phần vào việc chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng nhu cầu xã hội Quận 1, ngày 08 tháng 01 năm 2014 KT HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG (75) NGUYỂN THỊ THU DUNG (76)
- Xem thêm -

Xem thêm: bao cao kiem dinh, bao cao kiem dinh