0

BAI TAP TINH CHAT DUONG TRUNG TRUC CUA DOAN THANG

1 0 0
  • BAI TAP TINH CHAT DUONG TRUNG TRUC CUA DOAN THANG

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 03:51

Cho 4ABC, hai đường trung trực của hai cạnh AB và AC cắt nhau tại điểm M nằm trên cạnh BC.. Lấy điểm M nằm trong 4ABC.[r] (1)Họ và tên: Đại số - GV Nguyễn Phương TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA ĐOẠN THẲNG TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC Bài Cho 4AEF, 4BEF, 4CEF, 4DEF là tam giác cân có chung đáy EF Chứng minh bốn điểm A, B, C, D thẳng hàng Bài Cho 4ABC, hai đường trung trực hai cạnh AB và AC cắt điểm M nằm trên cạnh BC Chứng minh a) M là trung điểm BC b) 4ABC vuông A [ = 60o Lấy điểm M nằm 4ABC Lấy điểm E cho BC là Bài Cho 4ABC có ABC đường trung trực M E Lấy điểm F cho M F là đường trung trực AB a) Chứng minh BE = BF \ b) Tính EBF b > 90o Đường trung trực AB và AC cắt I và cắt BC theo Bài Cho 4ABC có A thứ tự M và N Chứng minh a) 4AON = 4CON \ b) AO là tia phân giác M AN Bài Cho 4ABC vuông A Vẽ phía ngoài 4ABC các tam giác ABC và ACE vuông cân D và E Gọi M là trung điểm BC, F là giao điểm M D và AB, K là giao điểm M E và AC Chứng minh a) D, A, E thẳng hàng b) DM ⊥ AB và EM ⊥ AC c) 4DM E vuông cân d) F K k BC và F K = BC b = 1080 Gọi O là giao điểm các đường trung trực, I là giao Bài Cho 4ABC cân A, A điểm các đường phân giác tam giác Chứng minh BC là đường trung trực OI Bài Cho 4ABC , AB < AC Trên cạnh AC lấy điểm D cho CD = AB Hai đường trung trực BD và CE cắt E Chứng minh a) 4AEB = 4CED [ b) AE là phân giác BAC Bài Cho hai điểm A, B phân biệt, cố định và nằm cùng phía đường thẳng d Hãy tìm trên đường thẳng d điểm M để M A + M B nhỏ Học để biết - Học để làm - Học để khẳng định1 thân - Học để cùng chung sống (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TAP TINH CHAT DUONG TRUNG TRUC CUA DOAN THANG, BAI TAP TINH CHAT DUONG TRUNG TRUC CUA DOAN THANG