0

Tìm hiểu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã ngọc động, huyện hà quảng, tỉnh cao bằng

75 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NƠNG VĂN THẮNG Tên đề tài: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGỌC ĐỘNG - HUYỆN HÀ QUẢNG - TỈNH CAO BẰNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Nghiên cứu Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Khoa : Kinh Tế & PTNT Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NÔNG VĂN THẮNG Tên đề tài: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGỌC ĐỘNG - HUYỆN HÀ QUẢNG - TỈNH CAO BẰNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Nghiên cứu Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Lớp : K46 - KTNN - N02 Khoa : Kinh Tế & PTNT Khóa học : 2014 - 2018 Giáo viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Mạnh Hùng Thái Nguyên, năm 2020 i LỜI CẢM ƠN Được trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế phát triển nông thôn trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, sau hồn thành khóa học trường em tiến hành thực tập tốt nghiệp xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng với đề tài: “Tìm hiểu thực trạng đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn địa bàn xã Ngọc Động – huyện Hà Quảng – tỉnh Cao Bằng” Khóa luận hoàn thành nhờ hướng dẫn, quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thầy cô, cá nhân, quan nhà trường Em xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới thầy ThS Nguyễn Mạnh Hùng giảng viên khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, người trực tiếp hướng dẫn bảo giúp đỡ tận tình em suốt thời gian thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Kinh tế Phát triển nông thôn tạo điều kiện giúp đỡ Đồng thời em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ UBND xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, đặc biệt đồng chí Triệu Thị Hà đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức bà xã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ q trình thực để em hồn thành tốt đề tài Trong q trình thực khóa luận, em cố gắng nhiều khơng tránh khỏi sai xót mong thầy, bảo, góp ý để khóa luận em tốt Một lần em xin chân thành cảm ơn! Ngọc Động,ngày14 tháng 05 năm2020 Sinh viên Nông Văn Thắng ii DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1: Diễn biến tình hình sử dụng đất xã Ngọc Động hai năm 2018 2019 .24 Bảng 4.2: Tình hình kinh tế xã năm 2018 - 2019 .26 Bảng 4.3: Dân số lao động xã Ngọc Động năm 2019 26 Bảng 4.4: Tình hình lao động xã năm 2019 .27 Bảng 4.5: Hiện trạng quy hoạch xã Ngọc Động năm 2019 28 Bảng 4.6: Hiện trạng đường giao thông xã Ngọc Động năm 2019 29 Bảng 4.7: Hệ thống thủy lợi xã Ngọc Động năm 2019 31 Bảng 4.8: Hiện trạng điện xã Ngọc Động năm 2019 32 Bảng 4.9: Hiện trạng Trường học sở vật chất văn hóa xã Ngọc Động năm 2019 .33 Bảng 4.10: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn xã Ngọc Động năm 2019 .34 Bảng 4.11: Thông tin truyền thông xã Ngọc Động năm 2019 35 Bảng 4.12: Hiện trạng nhà dân cư xã Ngọc Động năm 2019 36 Bảng 4.13: Thực trạng số tiêu kinh tế tổ chức sản xuất xã Ngọc Động năm 2019 .36 Bảng 4.14: Tình hình GD&ĐT xã Ngọc Động năm 2019 39 Bảng 4.15: Thực trạng Y tế xã Ngọc Động năm 2019 .40 Bảng 4.16: Tình hình văn hóa xã Ngọc Động năm 2019 41 Bảng 4.17: Thực trạng mơi trường an tồn thực phẩm xã Ngọc Động năm 2019 .41 Bảng 4.18: Thực trạng hệ thống trị tiếp cận pháp luật xã Ngọc Động năm 2019 .43 Bảng 4.19: Thực trạng Quốc phòng An ninh xã Ngọc Động năm 2019 .45 Bảng 4.20: So sánh trạng xã Ngọc Động với tiêu chí quốc gia nơng thơn 46 Bảng 4.21 Khảo sát đánh giá hộ nông dân .47 iii Bảng 4.22: Ý kiến người nông dân nghe hiểu mục đích, ý nghĩa nội dung xây dựng NTM xã Ngọc Động .48 Bảng 4.23: Mức độ sẵn sàng đóng góp người dân .49 Bảng 4.24: Ý kiến người dân chất lượng sở hạ tầng nông thôn xã Ngọc Động 50 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa QG : Quốc gia NTM : Nông thôn THCS : Trung học sở UBND : Uỷ ban nhân dân BQ : Bình qn VH : Văn hóa ĐVT : Đơn vị tính KH – KT : Khoa học – Kỹ thuật HĐND : Hội đồng nhân dân BCĐ : Ban đạo MTQG : Mặt trận quốc gia ANTQ : An ninh tổ quốc GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo ATTP : An toàn thực phẩm iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa tên đề tài 1.3.1 Về mặt lý luận 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Về sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm nông thôn, phát triển nông thôn nông thôn .3 2.1.2 Sự cần thiết xây dựng nông thôn .5 2.1.3 Vai trò xây dựng mơ hình nơng thơn 2.2 Cơ sở thực tiễn .7 2.2.1 Kinh nghiệm xây dựng mơ hình nơng thôn giới 2.2.2 Kinh nghiệm xây dựng nông thôn số địa phương Việt Nam Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Đối tượng phạm vi tìm hiểu 18 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 18 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 18 3.2 Nội dung nghiên cứu 18 3.3 Phương pháp nghiên cứu 18 v 3.3.1 Điều tra thu thập số liệu 18 3.3.2 Phương pháp phân tích số liệu 19 3.3.3 Các tiêu chí xây dựng mơ hình nơng thơn .19 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .23 4.1 Điều kiện tự nhiên 23 4.1.1 Vị trí địa lý địa hình 23 4.1.2 Khí hậu – thủy văn 23 4.1.3 Đặc điểm đất đai 24 4.1.4 Đặc điểm kinh tế - xã hội 26 4.1.5 Tình hình dân số cấu lao động .27 4.2 Thực trạng xây dựng nông thôn xã Ngọc Động 28 4.2.1.Quy hoạnh 28 4.2.2 Hạ tầng kinh tế - xã hội 29 4.2.3 Kinh tế tổ chức sản xuất .36 4.2.4 Văn hóa - Xã hội - Mơi trường 38 4.2.5 Hệ thống trị 43 4.3 Tổng hợp kết so sánh trạng xã Ngọc Động với tiêu chí Quốc gia nông thôn 46 4.3.1.Khảo sát ý kiến hộ diều tra xây dựng nông thôn xã Ngọc Động 47 4.4 Phân tích khó khăn xã Ngọc Động 51 4.4.1 Phân tích SWOT điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức địa bàn xã Ngọc Động xây dựng nông thôn 51 4.4.2 Thuận lợi khó khăn việc thực chương trình dựng nơng thơn 52 4.5 Giải pháp cụ thể để hồn thành tiêu chí xây dựng nông thôn xã Ngọc Động 53 4.6 Giải pháp cốt lõi để xã hoàn thành tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 57 vi Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Kiến nghị 60 5.2.1 Đối với phủ 60 5.2.2 Đối với địa phương 61 5.2.3 Đối với người dân 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 I Tài liệu Tiếng Việt 63 II Tài liệu tham khảo từ Internet 63 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết Cao Bằng tỉnh miền núi có địa bàn rộng, nơi sinh sống nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, nằm khu vực có trình độ phát triển thấp nhiều mặt, đời sống người dân cịn gặp nhiều khó khăn Đặc biệt số xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng chậm phát triển Do việc xây dựng nông thôn cấp xã cần thiết Xây dựng nông thôn cấp xã phát triển theo quy hoạch gắn nông thôn phát triển nhanh tiểu thủ công nghiệp dịch vụ bền vững Kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần người dân cải thiện, kinh tế - xã hội phát triển sắc văn hóa bảo tồn phát huy, môi trường sinh thái xanh – – đẹp, chất lượng hệ thống trị sở nâng cao Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, địa bàn cấp xã nhằm phát triển nơng thơn tồn diện bao gồm nội dung liên quan đến hầu hết lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, mơi trường, hệ thống trị sở có yêu cầu riêng vùng miền, có điều kiện đặc trưng kinh tế, xã hội khác nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg Thủ tướng phủ nhằm đẩy nhanh tốc độ thị hóa nơng thơn, góp phần thúc đẩy q trình CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp Đảng: “Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng đại, hiệu bền vững, tăng kim ngạch xuất nông sản Nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia” Xã Ngọc Động xã cách trung tâm thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng 5km đường phía Tây Trong năm qua, tình hình kinh tế - xã hội xã Ngọc Động có bước phát triển tốc độ chậm, thu nhập người dân thấp, hệ thống dân cư phân bố rải rác Điều đó, gây khó khăn cho việc bố trí, đầu tư xây dựng hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã 52 - Vẫn tồn nhiều tệ nạn xã hội cờ bạc, nghiện hút, Cơ hội (O) Thách thức (T) - Giao thông lại thuận lợi có đường rải - Huy động nguồn vốn cịn gặp nhiều nhựa chạy qua xã khó khăn - Có hội tiếp cận với KH - KT - Điều kiện tự nhiên khác nghiệt ảnh đại chế mở cửa phát triển hưởng đến sản xuất trồng vật nuôi kinh tế nhiều thành phần với nhiều - Thị trường đầu sản phẩm nơng chương trình dự án nghiệp cịn gặp nhiều khó khăn - Được quan tâm lãnh đạo cấp quyền, quan ban ngành - Thị trường mở rộng cho sản phẩm nơng nghiệp 4.4.2 Thuận lợi khó khăn việc thực chương trình dựng nơng thơn - Thuận lợi: Trong năm qua thực chương trình nơng thơn địa bàn xã ln nhận quan tâm lãnh đạo, đạo sát huyện ủy, HĐND – UBND huyện đặc biệt BCĐ xây dựng nông thôn huyện Bên cạnh cấp ủy, quyền địa phương ln xác định xây dựng NTM nội dung quan trọng, nhiệm vụ hàng đầu ưu tiên thực từ tạo niềm tin khuyến khích thúc đẩy cho nhân dân tích cực tham gia thực Chương trình MTQG xây dựng NTM địa bàn xã Nhận thức, trình độ dân trí người dân ngày nâng lên tin tưởng vào lãnh đạo Đảng Nhà nước, ln đồn kết, cần cù, sáng tạo lao động sản xuất, giúp phát triển kinh tế; tình hình an ninh trị trật tự địa bàn xã củng cố giữ vững - Khó khăn: Trình độ nhận thức phận người dân hạn chế, số phong tục, tập quán lạc hậu lưu giữ dẫn đến khó khăn q trình triển 53 khai thực nhiệm vụ; số tiêu chí cần nguồn lực đầu tư lớn nguồn lực chưa đáp ứng được, phận người dân cịn có tư tưởng trơng chờ, ỷ lại vào đầu tư Nhà nước chưa có ý thức vươn lên nghèo Trình độ, lực chun mơn số cán cịn hạn chế, thiếu kinh nghiệm công tác, đặc biệt 4.5 Giải pháp cụ thể để hoàn thành tiêu chí xây dựng nơng thơn xã Ngọc Động - Đối với tiêu chí số 1: Quy hoạch + UBND xã tiếp tục thực tốt công tác quản lí quy hoạch, rà sốt, điều tra nắm tình hình kiến nghị đề xuất để điều chỉnh quy hoạch cho hợp lý với tình hình xã + Tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân địa bàn thực tốt việc quản lý công tác quy hoạch thực quy hoạch địa bàn xã - Đơi với tiêu chí số 2: Giao thông + Tiếp tục vận động người dân tham gia đóng góp ngày cơng lao động thực việc xây dựng cơng trình sở hạ tầng thuộc chương trình MTQG xây dựng NTM Đẩy nhanh tiến độ thi cơng đường liên xóm Mần Thượng hạ + Đối với tuyến đường đầu tư xây dựng UBND xã giao cho ban phát triển thôn tự quản lý, bảo vệ, phát dọn, khơi thông cống rãnh, vệ sinh đường làng, ngõ, xóm vào ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan khu dân cư - Đối với tiêu chí số 3: Thủy lợi Tiếp tục trì nguồn nước để đảm bảo đủ nước cho sản xuất nông nghiệp, tưới tiêu dùng cho sản xuất sinh hoạt - Đối với tiêu chí số 4: Điện Phối hợp với công ty điện lực quản lý, bảo vệ tốt trạm biến áp, đường dây có, đẩy mạnh tiến độ thi cơng đường điện lên xóm Lũng Nặm xóm Cốc Phát - 54 - Đối với tiêu chí số 5: Trường học Phối hợp với đơn vị trường tuyên truyền vận động em lớp đảm bảo độ tuổi, tiếp tục trì, nâng cao tỷ lệ chuyên cần 98% Vận động trường tiếp tục xây dựng cở sở vật chất để phục vụ cho việc dạy học - Đối với tiêu chí số 6: sở vật chất văn hóa Cần xây dựng nhà văn hóa xóm Thin Thượng, Mần Thượng Hạ Lũng Nặm - Đối với tiêu chí số 7: Cơ sở hạ tầng thương mại Phát triển thêm loại hàng hóa dịch vụ phục vụ nhu cầu ngày thay đổi người dân, đảm bảo việc buôn bán trao đổi hàng hóa ngày đa dạng - Đối với tiêu chí số 8: Về thơng tin truyền thơng + Đề nghị UBND huyện Hà Quảng xem xét nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống loa công cộng cho xóm cịn lại - Đối với tiêu chí số 9: Nhà dân cư + Huy động hộ gia đình tu sửa, gia cố nhà cửa đảm bảo nhà đạt chuẩn theo quy định + Huy động tổ chức đoàn thể xã vận động hội viên, đồn viên đóng góp ngày cơng lao động giúp đỡ hộ gia đình khó khăn gia cố nhà cửa Đề nghị nhà nước, tổ chức xã hội hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo gia cố nhà cửa - Đối với tiêu chí số 10: Thu nhập + Tăng cường công tác tuyên truyền phát triển kinh tế, xã hội nhằm nâng cao thu nhập cho người dân Đẩy mạnh cơng tác đào tạo nghề, nâng cao trình độ nghề cho lao động nông thôn, tuyên truyền vận động việc xuất lao động, tạo nguồn thu nhập cao, lâu dài, ổn định cho người dân + Tiếp tục đạo phát triển sản xuất, sản suất nông nghiệp gắn với chế biến, nâng cao tỷ trọng thương mại dịch vụ để nâng cao thu nhập cho người dân + Tập trung đạo trồng chăm sóc keo, mỡ, bảo vệ diện tích trồng Lạc, chăn nuôi gia súc, quản lý địa bàn để đảm bảo nguồn sản phẩm nông nghiệp nguồn thu nhập nhân dân + Đề nghị cấp nghiên cứu, xem xét có nguồn vốn hỗ trợ hộ dân phát triển trồng cây, chăn nuôi gia súc 55 - Đối với tiêu chí số 11: Hộ nghèo + Các ban ngành cần phải tích cực thực tuyên truyền, vận động người dân thực tốt việc bảo vệ diện tích rừng chi trả dịch vụ mơi trường rừng, chăm sóc tốt số diện tích trồng keo, có, phát triển chăn ni, tăng gia sản xuất, thâm canh tăng vụ Gắn với mơ hình liên doanh liên kết từ tạo đầu bền vững cho sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân nâng cao thu nhập Đẩy mạnh thực mô hình sản xuất mang tính mạnh xã, nâng cao thu nhập cho người dân + Xác định 214 hộ nghèo để tập trung hướng dẫn, hỗ trợ phát triển sản xuất để đến cuối năm thoát nghèo, đến hết năm số hộ nghèo xã giảm xuống 35% - Đối với tiêu chí số 12: Lao động có việc làm Tiếp tục thực mở rộng vùng sản xuất trồng diện tích lâu năm tập trung thành vùng, khu vực, xây dựng mơ hình sản xuất tập trung Thực giao rừng, giao đất rừng để khoanh nuôi, bảo vệ phát triển bền vững đất lâm nghiệp, gắn nguồn thu ổn định lâu dài người dân với việc chăm sóc, bảo vệ rừng, tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân - Đối với tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất Tiếp tục khuyến khích hộ dân có diện tích đất sản xuất phù hợp đẩy mạnh phát triển trồng, chăn nuôi loại nông sản có chất lượng cao( đảm bảo theo quy trình kỹ thuật) bên cạnh đẩy mạnh việc liên kết với doanh nghiệp, sở chế biến, buôn bán địa bàn huyện, đảm bảo đầu bền vững cho người dân - Đối với tiêu chí số 14: Giáo dục Đào tạo Tiếp tục thực tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học sở Vận động học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trung học ( phổ thông, bổ túc, học nghề) trì mức > 97% Thực mở lớp đào tạo nghề theo nhu cầu người dân theo tình hình điều kiện thực tế xã 56 - Đối với tiêu chí số 15: Y tế Vận động chương trình cấp sữa miễn phí cho trẻ em tuổi bị suy dinh dưỡng cộng đồng tất trẻ em trường mầm non nhằm cải thiện thể dinh dưỡng thấp còi trẻ Tổ chức hướng dẫn thực hành chế biến thức ăn bổ sung cho bà mẹ trẻ em xã, bản, thay đổi thói quen bà mẹ dinh dưỡng, nâng cao chất lượng bữa ăn Đồng thời, trẻ em suy dinh dưỡng phải chăm sóc theo dõi cân nặng hàng tháng, từ đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ để có chế độ dinh dưỡng phù hợp Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi năm 2019 xuống 15% - Đối với tiêu chí 16: Văn hóa Tăng cường cơng tác tun truyền vận động người dân thực tốt chủ trương, sách Đảng, nhà nước, trọng tâm sách dân số kế hoạch hóa gia đình, giảm thiểu tối đa số trường hợp sinh thứ trở lên - Đối với tiêu chí số 17: Mơi trường an tồn thực phẩm Tăng cường cơng tác tổng dọn vệ sinh môi trường địa bàn Tăng cường công tác tuyên truyền vận động hộ sản xuất kinh doanh địa bàn thực nghiêm việc cam kết bảo vệ môi trường Tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân thực xây dựng cảnh quan môi trường, vệ sinh làng bản, phát huy vai trò chi hội phụ nữ việc thực phong trào không - Đẩy mạnh phát huy tốt phong trào vệ sinh làng bản, khơi thông cống rãnh vào ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần Tuyên truyền vận động người dân xây dựng chuồng trại, nhà tiêu hợp vệ sinh, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt theo quy định - Đối với tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức trị tiếp cận pháp luật - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục đến cán Đảng viên tầng lớp nhân dân địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức việc thực chủ trương sách Đảng Nhà nước Đảm bảo thực tốt pháp luật bình đẳng giới phịng chống bạo lực gia đình - Đối với tiêu chí số 19: Quốc phịng An ninh + Tiếp tục củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ Công an viên, Dân quân địa bàn xã, thực lực lượng nịng cốt 57 cơng tác tuần tra, kiểm sốt, phịng ngừa, ngăn chặn vi phạm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn xã + Tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, quản lý tốt hộ tịch, hộ hoạt động người nước địa bàn theo quy định công truy quét loại tội phạm + Chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức thực tốt nhiệm vụ giao, kịp thời nắm bắt, báo cáo, giải xử lý tốt vấn đề nóng, nhậy cảm phát sinh cơng tác tuyệt đối khơng để xảy tình trạng khiếu kiện đơng người kéo dài, không để xảy trọng án, tội phạm tệ nạn xã hội ( ma túy, trộm cắp,cờ bạc, nghiện hút), không phát sinh số vụ người mắc tệ nạn xã hội địa bàn 4.6 Giải pháp cốt lõi để xã hoàn thành tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn Để đạt mục tiêu đề xây dựng nông thôn mới, xã Ngọc Động cần xác định rõ số giải pháp cần tập trung thực thời gian tới, là: Thứ nhất, tập trung đạo thực có hiệu cơng tác tun truyền, vận động xây dựng nông thôn gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả xã chung sức xây dựng nông thôn mới”, xem nhiệm vụ trị địa phương quan, đơn vị, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên tầng lớp dân cư, làm tảng để xây dựng thành công nông thôn Thứ hai, cấp ủy, quyền cấp tăng cường lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, huy động hệ thống trị vào Thực Chương trình kiên trì, liệt, làm đến đâu đến đó, khơng chủ quan, nóng vội Xã có văn đạo, UBND xã thành lập tổ công tác đạo xóm đăng ký đạt chuẩn nơng thơn đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Tổ trưởng Thứ ba, ngành, địa phương xã vào cách liệt, đồng bộ, sở tiêu chí phân cơng phụ trách, ngành có kế hoạch, giải pháp cụ thể để đạo, hướng dẫn xóm thực đạt tiêu chí theo lộ trình; 58 gắn trách nhiệm hồn thành tiêu chí nơng thơn phân cơng với nhiệm vụ ngành công tác thi đua năm Thứ tư, tranh thủ huy động nhiều nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; thực tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ chương trình, dự án, đóng góp hợp tác xã, doanh nghiệp địa bàn để tạo nguồn lực tổng hợp, đặc biệt tích cực huy động nguồn lực nhân dân để xây dựng nông thôn theo phương châm “Dân làm - Nhà nước hỗ trợ”, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ toàn xã hội chung tay xây dựng nông thôn Thứ năm, tập trung triển khai thực có hiệu chế, sách hỗ trợ Nhà nước, huy động tối đa nguồn lực để tạo khâu đột phá xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, trọng việc đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập mức sống người dân Thứ sáu, tập trung đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, đồng cho nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt giao thông, thủy lợi, sở vật chất văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học cơng nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải việc làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo nhanh, bền vững Phát huy tối đa vai trò chủ thể người dân; lấy phục vụ lợi ích cho cư dân nông thôn làm động lực xây dựng nông thôn Thứ bảy, xây dựng nông thôn thực chất, bền vững sở đánh giá thực trạng, tiềm năng, lợi xóm, vùng để xác định cụ thể nội dung, nhiệm vụ đầu tư có trọng tâm, trọng điểm Tập trung đạo kiên trì, thực hồn thành nhiệm vụ, tiêu chí theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau” Đẩy mạnh nâng cao hiệu công tác tuyên truyền tạo đồng thuận cao toàn xã hội; thường xuyên vận động tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng thành công nông thôn địa bàn xã Thứ tám, kiến nghị huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng bổ sung nguồn vốn xây dựng nông thôn cho địa phương 59 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập nghiên cứu đề tài xây dựng nông thôn xã ngọc Động Tơi có số kết luận sau: Xã Ngọc Động đạt 5/19 tiêu chí nơng thơn cịn 14 tiêu chí chưa đạt cịn non yếu mục như: Tiêu chí giao thông ( Mục 2.2 Đường trục thôn, đường liên thôn, đảm bảo ô tô lại thuận tiện quanh năm Mục 2.3 Đường ngõ xóm không lầy lội vào mùa mưa Mục 2.4 Đường trục nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa quanh năm ); Tiêu chí Điện ( Mục 4.2.Tỷ lệ số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ nguồn ) Tiêu chí Trường học Tiêu chí sở vật chất văn hóa Tiêu chí sở hạ tầng thương mại Tiêu chí Thơng tin truyền thơng (Mục 8.2 Xã có điểm phục vụ bưu viễn thơng, internet Mục 8.3 Xã có đài truyền hệ thống loa) Tiêu chí nhà dân cư Tiêu chí hộ nghèo Tiêu chí thu nhập 10 Tiêu chí lao động có việc làm 11 Tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất ( Mục 13.1 Xã có hợp tác xã hoạt động theo quy định luật hợp tác xã năm 2012 ) 12 Tiêu chí giáo dục ( Mục14.3 Tỷ lệ lao động có việc làm đào tạo ) 13 Tiêu chí văn hóa 14 Tiêu chí mơi trường an tồn thực phẩm Xã có thuận lợi khó khăn q trình xây dựng nơng thơn : 60 - Thuận lợi Luôn nhận quan tâm, đạo Đảng ủy, quyền từ huyện đến sở với ban ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo, đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân với tâm thực UBND, Ban Quản lý xây dựng nông thôn xã Là xã sản xuất chủ yếu nông nghiệp, Cơ sở hạ tầng đầu tư tương đối đồng so với xã khác huyện Việc xây dựng chỉnh trang cứng hóa, hệ thống đường lên đầu tư tương đối thuận lợi Ngọc Động xã có quy mơ dân số, lao động, đất đai, có đường rải nhựa đến xã thuận lợi cho phát triển thương mại dịch vụ Điều kiện nhà ở, điện nước sinh hoạt nhân dân đảm bảo, đời sống cải thiện rõ rệt An ninh trị, trật tự xã hội nhân dân đảm bảo - Khó khăn Địa bàn rộng, giao thơng lại khó khăn, dân cư sinh sống khơng tập trung, trình độ dân trí hạn chế, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa phát triển Thời tiết diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến công tác đạo tiến độ gieo trồng sản xuất, ý thức bảo vệ tài sản chăn nuôi đại gia súc nhân dân chưa cao làm ảnh hưởng đến công tác phát triển mơ hình suất chất lượng trồng phát triển vật nuôi Một số cán bộ, cơng chức kinh nghiệm cơng tác cịn hạn chế, chưa thực tâm huyết với nhiệm vụ giao, triển khai số cơng việc cịn chậm, lung túng 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với phủ Làm tốt cơng tác tun truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung chương trình xây dựng nơng thơn Đảng nhà nước cho tất đối tượng, đặc biệt người dân Cần phải có chế quản lý đắn để khơng thất vốn q trình triển khai chương trình nơng thơn mới, xây dựng nông thôn yêu cầu nguồn 61 vốn lớn, cần sách ưu tiên, quan tâm tới xã, giúp việc thực tiêu chí dễ dàng Tăng cường phối hợp chặt chẽ quan bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương để chương trình xây dựng nơng thôn không bị gián đoạn 5.2.2 Đối với địa phương * Đối với tỉnh Cao Bằng, huyện Hà Quảng: Đề nghị Tỉnh, Huyện quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để xã Ngọc Động tiếp tục đẩy mạnh, trì thực tiêu chí xây dựng nơng thơn thời gian tới, như: tiêu chí trường học, môi trường, thu nhập, hộ nghèo Và đặc biệt tiêu chí trường học hộ nghèo Để có hướng đắn cho việc thực xây dựng mơ hình nơng thơn xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Cần có thêm nghiên cứu cụ thể để đánh giá việc thực tiêu chí, xác định rõ tiêu chí đạt được, chưa đạt lại chưa đạt từ đề kế hoạch, biện pháp để thực mơ hình tốt *Đối với xã Ngọc Động: Cán xã cần thực tốt vai trị lãnh đạo việc đạo thực xây dựng mơ hình nơng thơn mới, việc quản lý, giám sát tiến độ thực Quyết định mức độ đóng góp xây dựng cơng trình cơng cộng thơn, xã Tổ chức quản lý, vận hành bảo dưỡng cơng trình sau hồn thành Đẩy mạnh cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán thơn, xây dựng mơ hình nơng thôn lý luận, kiến thức kinh tế, xã hội để từ nâng cao hiệu triển khai chương trình địa bàn Sử dụng lao động địa phương tận dụng tốt hợp lý nguồn lao động địa phương Tăng cường công tác tuyên truyền chủ chương cửa Đảng nhà nước tới người dân, từ nâng cao ý thức họ tham gia vào trình triển khai 62 chương trình Vận động tham gia, đóng góp tích cực người dân vào việc xây dựng mơ hình nơng thơn xã 5.2.3 Đối với người dân Tất người xã cần tham gia ý kiến vào đề án xây dựng nông thôn đồ án quy hoạch nông thôn xã cho việc thực thuận lợi thuận với nhu cầu người dân Người dân cộng đồng phải có ý thức xây dựng, giữ gìn nơi ở, sinh hoạt, hay kinh doanh sản xuất không gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới môi trường xung quanh Xây dựng, nâng cấp nhà ở, xây dựng đủ cơng trình vệ sinh, cải tạo, bố trí lại cơng trình phục vụ khu chăn nuôi hợp vệ sinh theo chuẩn nông thôn Tham gia vào với cán xã, để lựa chọn cơng việc cần làm trước việc làm sau để thiết thực với yêu cầu người dân xã phù hợp với khả năng, điều kiện địa phương Cử đại diện ban giám sát để tham gia quản lý giám sát cơng trình xây dựng nơng thơn xã 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Ban Chấp hành Trung ương (2008), Nghị số 26-NQ/TW ngày 05/08/2008 nông nghiệp, nông dân, nơng thơn xác định nhiệm vụ: “Chương trình xây dựng nông thôn mới” Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (2000), số văn pháp luật hành phát triển nông nghiệp, nông thôn, NXB lao động – xã hội, số 36 ngõ Hịa Bình – Minh Khai Quận Hai bà Trưng – Hà nội Bộ Nông nghiệp PTNT (2013), Thông tư 41/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013, việc hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn Mai Thanh Cúc – Quyền Đình Hà – Nguyễn Thị Tuyết Lan – Nguyễn Trọng Đắc (2005), giáo trình phát triển nông thôn, NXB nông nghiệp Hà Nội Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới, (Nhà xuất Lao động 2010) Lê Thị Nghệ (2002), tổng quan lý luận thực tiễn mơ hình phát triển nông thôn cấp xã Đặng Kim Sơn (2001), công nghiệp hóa từ nơng nghiệp – lý thuyết, thực tiễn triển vọng áp dụng Việt Nam, NXB nông nghiệp Hà Nội Đặng Kim Sơn (2008), nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam hôm mai sau, NXB Chính trị quốc gia Lê Đình Thắng (2000), sách phát triển nơng nghiệp nơng thơn sau nghị 10 trị, NXB Chính trị quốc gia 10 Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2009 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 20102020 11 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 sửa đổi nguyên tắc chế hỗ trợ vốn thực chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010-2020 II Tài liệu tham khảo từ Internet 64 14 http://www.nongthonmoi.gov.vn/Pages/GioiThieu.aspx 15.http://www.nongthonmoi.gov.vn/vn/tintuc/Lists/vanhoaxahoi/View_Detail.aspx? ItemId=55 16 http://kientrucvietnam.org.vn/xay-dung-nong-thon-moi-quang-ninh-tien-phongva-sang-tao/ 17 ( http://www.tapchicongsan.org.vn) 18 ( http://nongthonmoi.gov.vn) 19 https://baodautu.vn/xay-dung-nong-thon-moi-tai-ha-tinh-lang-que-thay-ao-saugan-8-nam-d89209.html 20 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/Quyet-dinh-371-QDUBND-2019-tieu-chi-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-nang-cao-tinh-Cao-Bang415318.aspx 21 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-1980-QD-TTgbo-tieu-chi-quoc-gia-xa-nong-thon-moi-2016-2020-325989.aspx PHIẾU KHẢO SÁT CÁC HỘ NÔNG DÂN VỀ XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI I Thơng tin chung chủ hộ - Họ tên:…………………………………………………………… - Giới tính:……………………… Năm sinh………………………… - Địa chỉ: xóm…………………… xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng Trình độ  Cấp  Cấp  Cấp  khác………………………………………………………………………… Bình quân nhân hộ  người  người  người  người Diện tích nông nghiệp ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… II Thông tin cần điều tra Ông (bà) nghe giới thiệu mục đích, ý nghĩa nội dung xây dựng nơng thôn chưa?  Đã nghe đầy đủ;  Đã nghe chưa nhiều lắm;  Chưa nghe Ơng (bà) hiểu mục đích, ý nghĩa nội dung xây dựng nông thôn chưa?  Đã hiểu được;  Chưa thật hiểu lắm;  Chưa hiểu Ơng bà có tham gia vào chương trình xây dựng nơng thơn khơng ?  Có  Khơng Nếu có tham gia Ơng (bà) có sẵn sàng đóng góp cơng, để xây dựng nơng thơn khơng?  Sẵn sàng đóng góp  Cịn tùy  Khơng muốn đóng góp Nếu khơng muốn đóng góp cơng, để xây dựng nơng thơn lý gì?  Do nghèo  Do không tin tưởng vào việc xây dựng nông thôn  Do sợ tham nhũng, cho việc Chính phủ Những khó khăn q trình xây dựng nơng thơn ………………………………………………………………………………… Ơng (bà) cho ý kiến chất lượng sở hạ tầng hạng mục sau: TT Hạng mục Giao thông Thủy lợi Điện Trường học Nhà văn hóa thơn, xã Chợ nơng thôn Bưu điện Y tế Tốt Trung bình Xin trân trọng cảm ơn Ơng (bà) cộng tác CHỦ HỘ (Ký, họ tên) ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NƠNG VĂN THẮNG Tên đề tài: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGỌC ĐỘNG - HUYỆN HÀ QUẢNG - TỈNH CAO BẰNG KHÓA LUẬN... huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng với đề tài: ? ?Tìm hiểu thực trạng đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn địa bàn xã Ngọc Động – huyện Hà Quảng – tỉnh Cao Bằng? ?? Khóa luận hồn thành nhờ hướng dẫn, quan... tiến tới tìm hiểu đề tài ‘? ?Tìm hiểu thực trạng đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn xã Ngọc Động huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng? ??’ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá việc thực tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã ngọc động, huyện hà quảng, tỉnh cao bằng , Tìm hiểu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã ngọc động, huyện hà quảng, tỉnh cao bằng