0

Giải pháp đẩy mạnh khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty bảo hiểm BSH kinh đô luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm

74 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:02

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Hà nội, ngày… tháng… năm 2020 Sinh viên Lê Thị Huệ Sinh viên: Lê Thị Huệ i Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, cho phép em gửi lời cảm ơn đến anh/chị lãnh đạo nhân viên Công ty Bảo hiểm BSH Kinh Đô; đặc biệt anh Đỗ Việt Dũng, phó giám đốc cơng ty tồn thể anh/chị công ty người suốt trình em thực tập trực tiếp hướng dẫn, bảo tạo điều kiện cho em tiếp xúc với cơng việc thực tế, có thêm kiến thức hữu ích cho cơng việc sau Bên cạnh tạo điều kiện giúp đỡ em việc tổng hợp số liệu để em hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Em xin cảm ơn cô giáo Thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt hướng dẫn em suốt q trình hồn thiện luận văn tốt nghiệp; nhờ hướng dẫn bảo tận tình em hồn thành luận văn cách hoàn thiện Tuy nhiên, trình làm kinh nghiệm cịn hạn chế khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong quý (thầy) đóng góp ý kiến giúp em hồn thiện chun đề thực tập tốt Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020 Tác giả luận văn Lê Thị Huệ Sinh viên: Lê Thị Huệ ii Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 1.1 Tổng quan bảo hiểm hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển 1.1.1 Tầm quan trọng vận tải biển xuất nhập hàng hóa kinh tế thương mại quốc tế 1.1.2 Sự đời phát triển bảo hiểm hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển 1.2 Rủi ro tổn thất bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đường biển 1.3 Những nội dung bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đường biển 11 1.4 Lý luận chung công tác khai thác nghiệp vụ hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển công ty bảo hiểm BSH Kinh Đô 20 1.4.1Quy trình khai thác 20 1.4.2 Vai trò công tác khai thác 23 1.4.3 Hệ thống kênh phân phối sản phẩm 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HĨA XNK VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CƠNG TY BẢO HIỂM BSH KINH ĐÔ (từ năm 2018-2019) 26 2.1 Giới thiệu chung Công ty Bảo hiểm BSH Kinh Đô 26 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Bảo hiểm BSH Kinh Đô26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 28 Sinh viên: Lê Thị Huệ iii Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.1.3 Các nghiệp vụ bảo hiểm mà BSH Kinh Đô triển khai thực kinh doanh bảo hiểm 30 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh công ty từ năm 2018-2019 31 2.2 Thực trạng khai thác bảo hiểm hàng hóa xuất nhập đường biển công ty bảo hiểm BSH Kinh Đô 32 2.2.1 Tình hình XNK hàng hóa Việt Nam số năm gần 32 2.2.2 Tình hình khai thác bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đường biển công ty bảo hiểm BSH Kinh Đô từ năm 2018-2019 33 2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đường biển 45 2.3.1 Những kết đạt 45 2.4 Những tồn nguyên nhân 48 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ THÚC ĐẢY KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XNK VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 50 3.1 Định hướng phát triển công ty bảo hiểm BSH Kinh Đô thời gian tới 50 3.1.1 Định hướng phát triển chung 50 3.1.2 Định hướng phát triển công tác khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đường biển 51 3.2 Giải pháp nhằm đẩy mạnh khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đường biển Cơng ty bảo hiểm BSH Kinh Đô 52 3.2.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh chung nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đường biển 53 3.2.2 Tăng cường công tác tuyên truyền quảng cáo 53 3.2.3 Làm tốt công tác chăm sóc khách hàng 54 Sinh viên: Lê Thị Huệ iv Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.4 Thực tốt công tác đánh giá rủi ro trước ký hợp đồng 56 3.2.5 Tổ chức thi đua khen thưởng 57 3.2.6 Mở rộng nâng cao chất lượng mạng lưới đại lý 58 3.2.7 Nâng cao chất lượng cán bộ, khai thác viên 59 3.2.8 Mở rộng mối quan hệ hợp tác 59 3.3 Kiến nghị 60 3.3.1 Về phía nhà nước 60 3.3.2 Với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam 61 3.3.3 Về phía Tổng cơng ty Bảo hiểm Sài Gịn – Hà Nội 62 3.3.4 Về phía doanh nghiệp bảo hiểm 62 KẾT LUẬN 63 Sinh viên: Lê Thị Huệ v Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BHHH XNK Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập TBCN Tư chủ nghĩa HDBH Hợp đồng bảo hiểm DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm DNBH PNT Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ TGBH Tham gia bảo hiểm BMBH Bên mua bảo hiểm SPBH Sản phẩm bảo hiểm STBH Số tiền bảo hiểm GTBH Giá trị bảo hiểm KTV Khai thác viên GYCBH Giấy yêu cầu bảo hiểm DN XNK Doanh nghiệp xuất nhập XNK Xuất nhập KNXK Kim ngạch xuất KNNK Kim ngạch nhập Sinh viên: Lê Thị Huệ vi Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty bảo hiểm BSH Kinh Đô từ năm 2018-2019 31 Bảng 2.2 Kim ngạch XNK nước từ năm 2017-2019 32 Bảng 2.3Tình hình khai thác bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đường biển taị công ty bảo hiểm BSH Kinh Đô 34 Bảng 2.4: Tình hình khai thác bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đường biển qua kênh phân phối BSH Kinh Đô 37 Bảng 2.5 Chi phí giám định hàng hóa XNK vận chuyển đường biển cơng ty bảo hiểm BSH Kinh Đô 41 Bảng2.6 Tình hình bồi thường bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đường biển BSH Kinh Đô từ năm 2018-2019 43 Bảng 2.7Tỷ trọng doanh thu phí nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển: 46 Bảng 2.8 Tình hình thực kế hoạch doanh thu phí bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đường biển BSH Kinh Đô(từ 2018-2019) 47 Bảng 3.1 Kế hoạch doanh thu cụ thể nghiệp vụ BSH Kinh Đô năm 2020 50 Sinh viên: Lê Thị Huệ vii Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình Sơ đồ cấu tổ chức Phịng/ Ban nghiệp vụ BSH Kinh Đơ thời điểm 28 Sinh viên: Lê Thị Huệ viii Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU Khi giao thương quốc tế ngày phát triển, hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa quốc gia diễn ngày sôi động đa dạng với khối lượng giao dịch tăng dịch vụ vận tải bảo hiểm phát triển dần trở thành tập quán thương mại quốc tế Trên thực hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển chiếm vị trí lớn tổng khối lượng hàng hóa xuất nhập giới.Hơn thế, Việt Nam nước có đường bờ biển dài – cầu nối quan trọng nước khu vực giới.Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, dồi dào, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển lĩnh vực quan trọng đầy hội Giá trị hàng hóa xuất nhập thường lớn nên việc mua bảo hiểm tạo điều kiện cho nhà xuất nhập yên tâm mở rộng quy mô hoạt động, đảm bảo khả tài cho doanh nghiệp mà bảo hiểm hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển đến trở thành tập quán thương mại quốc tế Để hoạt động bảo hiểm thực tốt việc thực tốt cơng tác khai thác quan trọng ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm Nhận thức tầm quan trọng nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển nói chung cơng tác khai thác nghiệp vụ nói riêng em lựa chọn đề tài: “ Giải pháp đẩy mạnh khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển Công ty bảo hiểm BSH Kinh Đô” cho luận văn tốt nghiệp Luận văn có kết cấu gồm ba chương: Sinh viên: Lê Thị Huệ Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chương 1: Những vấn đề lý luận bảo hiểm hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển hoạt động khai thác nghiệp vụ Chương 2: Thực trạng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển Công ty bảo hiểm BSH Kinh Đô Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển Công ty bảo hiểm BSH Kinh Đô Do điều kiện thời gian, kiến thức thực tế kinh nghiệm hạn chế nên chuyên đề em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn để chuyên đề thực tập em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình giáo viên hướng dẫn Ths.Nguyễn Ánh Nguyệt anh chị làm việc Công ty bảo hiểm BSH Kinh Đô cung cấp tài liệu, hỗ trợ em số liệu giúp đỡ em hoàn thành chuyên để thực tập Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Lê Thị Huệ Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài kênh khai thác BSH Kinh Đô cần phải phát huy tối đa thời gian tới Đẩy mạnh phát triển kênh khai thác qua ngân hàng - Duy trì bước nâng cao hiệu nghiệp vụ khai thác qua kênh môi giới - Tiếp tục tăng cường củng cố triển khai mạng lưới đại lý cá nhân cộng tác viên - Đẩy mạnh hoạt động chăm sóc sau bán hàng: Tặng quà Tết cho khách hàng, có chế độ ưu đãi sử dụng sản phẩm, tăng cường nhân - Nâng cao vai trò, tham gia hệ thống tổng đài hỗ trợ khách hàng call center 24/7 quy trình tiếp nhận thơng tin từ khách hàng - Xây dựng áp dụng tiêu đánh giá hiệu công việc (KPIs) theo đơn vị 3.2 Giải pháp nhằm đẩy mạnh khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đường biển Công ty bảo hiểm BSH Kinh Đô Hoạt động khai thác khâu quan trọng đóng vai trị định thành cơng DNBH Nó bao gồm nhiều mặt nghiên cứu thị trường, thiết kế sản phẩm tối ưu, quảng cáo tiếp thị, trì mói quan hệ để trì hợp đồng cũ đồng thời tăng cường hoạt động khai thác để tìm kiếm khách hàng mới… rõ ràng để làm tốt cơng tác khai thác địi hỏi nhiều nỗ lực cơng cần tập trung tồn diện vào tất khâu Sau phân tích nghiên cứu thực trạng khai thác BSH Kinh Đô thấy nguyên nhân tồn theo em để đẩy mạnh hoạt động khai thác BSH Kinh Đô cần phải xem xét giải pháp sau: Sinh viên: Lê Thị Huệ 52 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh chung nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đường biển Chiến lược kinh doanh vấn đề đặc biệt qua trọng, mang tính chất định hướng đường, chiến lược kinh doanh thực tốt dựa sở phân tích thị trường tốt để xác định đâu nhóm khách hàng mà doanh nghiệp cần tập trung phục vụ để có kết tốt Chỉ mục tiêu khách hàng tiềm rõ ràng chiến lược kinh doanh phát huy hết tác dụng Trên sở kế hoạch định hướng kinh doanh chung công ty, lãnh đạo công ty phịng bảo hiểm hàng hóa lên kế hoạch kinh doanh cụ thể đề mục tiêu cần thực giải pháp để thực mục tiêu Về vấn đề này, cơng tác tìm hiểu, nghiên cứu phân tích thị trường cần tiến hành sở thu thập thông tin thực tế tình hình diễn biến thị trường Bên cạnh đó, chiến lược phải dựa tảng định hướng cương lĩnh chung công ty nhằm đảm bảo thống cấp quản lý khâu nghiệp vụ 3.2.2 Tăng cường công tác tuyên truyền quảng cáo Tuyên truyền quảng cáo sách marketing hiệu để đưa sản phẩm đến với khách hàng Đặc biệt với Việt Nam nước có điều kiện kinh tế chưa cao, hiểu biết nhu cầu sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm thấp cơng tác tun truyền quảng cáo lại cần thiết Thực tế cho thấy, hoạt động tuyên truyền quảng cáo doanh nghiệp bảo hiểm chưa nhiều khơng muốn nói ỏi Đối với Cơng ty Bảo hiểm Sài Gịn – Hà Nội nói chung Bảo hiểm Sài Gịn – Hà Nội khu vực Hà Nội nói riêng cơng tác tun truyền quảng cáo chưa tốt có để ý đến, chủ yếu thơng qua áp phích, Ca-nơ Sinh viên: Lê Thị Huệ 53 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài quảng cáo đường phố không để lại ấn tượng đặc biệt Nhất BSH Kinh Đô chưa có cách tuyên truyền quảng cáo bật nên khách hàng chưa biết đến công ty nhiều mà quen thuộc với thành viên, đơn vị Tổng cơng ty đời trước có hoạt động kinh doanh bật Điều thật đáng để cơng ty lưu ý cơng ty hoạt động địa bàn mà hoạt động kinh tế tương đối phát triển, nơi mà hoạt động tuyên truyền quảng cáo đến khách hàng tiềm khơng q khó khăn cơng ty chưa tận dụng lợi mà bỏ ngỏ chưa đầu tư cho hoạt động quảng cáo với tầm quan trọng Do đó, để tăng cường hiệu hoạt động kinh doanh BSH Kinh Đơ cần đầu tư thích đáng cho cơng tác tuyên truyền, quảng cáo, chủ yếu cần tập trung vào khâu quảng bá hình ảnh chung cơng ty quảng cáo cụ thể cho nghiệp vụ thông qua việc mô tả nêu bật lợi ích sản phẩm điều khơng giúp khách hàng hiểu rõ bảo hiểm, cơng ty mà cịn giúp họ hình dung lợi ích mà họ nhận mua bảo hiểm công ty 3.2.3 Làm tốt cơng tác chăm sóc khách hàng Trong điều kiện kinh tế thị trường, muốn trì phát triển hoạt động kinh doanh, trước hết doanh nghiệp phải bảo vệ thị trường mình, sau biện pháp cạnh tranh phát triển dần sang thị trường tiềm mà xác định Nếu thực tốt công tác dịch vụ khách hàng gớp phần cải thiện mơi trường làm việc nâng cao uy tín cho doanh nghiệp từ làm cho phận khai thác dễ dàng BSH thành công nắm bắt nhu cầu khách hàng biết khách hàng cần từ phục vụ mình: Sinh viên: Lê Thị Huệ 54 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài - Sự quan tâm mối quan hệ cá nhân khách hàng khơng muốn nhận hợp đồng bảo hiểm sau bị lãng quên Phục vụ đầy đủ, tận tình nhu cầu đáng khách hàng tiêu dùng sản phẩm doanh nghiệp Cần phải có phục vụ cơng đối tượng khách hàng khác - Giữ lời hứa bảo hiểm sản phẩm vơ hình khách hàng khơng thể trực tiếp sử dụng sản phẩm hữu hinhg khác Vì niềm tin khách hàng doanh doanh yếu tố quan trọng định khách hàng có lựa mua sản phẩm doanh nghiệp hay không - Tiếp tục quan tâm khách hàng khách hàng chấm dứt hợp đồng Bởi họ lại tiếp tục tham gia bảo hiểm giới thiệu thêm khách hàng quan tâm cơng ty - Có ưu đãi phí khách hàng tái tục nhiều lần, xảy tổn thất - Tổ chức hệ thống thông tin phản hồi để thu nhận kịp thời xác nhu cầu, góp ý, đề xuất khách hàng - Tư vấn cho khách hàng thuê tàu chở hàng tàu có mua bảo hiểm P&I, tàu có chất lượng tốt - Tư vấn cho khách hàng cách bốc xếp, vận chuyển hàng hóa cách tốt nhất, tránh trường hợp hàng hóa bị bốc xếp không cách gây tổn hại, ảnh hưởng đến việc bồi thường sau - Khi có khiếu nại hay tổn thất xảy khách hàng, công ty cần nhanh chóng cử giám định viên xuống trường để giám định hướng dẫn cho khách hàng chuẩn bị thủ tục cần thiết để khiếu nại, địi bồi thường Nếu cơng tác làm tốt tăng tin tưởng trách nhiệm Sinh viên: Lê Thị Huệ 55 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài cơng ty khách hàng giảm phiền hà tiết kiệm thời gian cho khách hàng - Một vấn đề quan trọng làm để tư vấn cho khách hàng xuất hàng theo giá CIF nhập hàng theo giá FOB nhằm tăng tỷ lệ mua bảo hiểm nước Điều nói đơn giản thực khơng đơn giản DN XNK Việt Nam vốn quen với cách cũ, khơng dễ thay đổi điều sớm chiều Hơn phải hiểu nguồn vấn đề lực DN XNK Việt Nam hạn chế, họ tự thuế tàu mua bảo hiểm mà đành phải dựa vào bạn hàng nước ngồi Thêm DN XNK nước ngồi thường khơng tin tưởng vào chất lượng cơng ty chuyên chở bảo hiêmr Việt Nam Để thay đổi vấn đề cần có cố gắng lớn cơng ty bảo hiểm nói chung MIC Hà Thành nói riêng BSH cần đánh vào lợi ích cách chào mức phí bảo hiểm phù hợp cung cấp lợi ích kèm cho khách hàng tỷ lệ hoa hồng, giải khiếu nại nước đơn giản thuận tiện nhiều công ty mua bảo hiểm nước Công tác cần đến hỗ trợ lớn từ ban lãnh đạo công ty mặt sách nghiệp vụ chăm chỉ, động cán bảo hiểm, đặc biệt cán khai thác 3.2.4 Thực tốt công tác đánh giá rủi ro trước ký hợp đồng Phân tích đánh giá rủi ro khâu quan trọng làm khâu không tốt trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp cơng tác đánh giá rủi ro thực tốt nhờ yếu tố; BSH Kinh Đô yêu cầu khai thác viện, đại lý bảo hiểm thực nghiêm chỉnh bước quy trình khai thác cố tình vi phạm cán đại lý phải chịu hoàn toàng trách nhiệm Việc làm cho cán khai thác, đại lý có trách nhiệm cấp đơn cho khách hàng Sinh viên: Lê Thị Huệ 56 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Yêu cầu người tham gia bảo hiểm cung cấp thơng tin hàng hóa bảo hiểm phải xác Việc giám định tình trạng hàng hóa đánh giá tổn thất xảy có ích cho việc tìm nhà tái bảo hiểm thích hợp đáp ứng yêu càu khách hàng Công ty nên hợp tác với công ty đăng kiểm tàu có uy tín quốc tế để đánh giá xác chất lượng tàu chở hàng Thiết lập mối quan hệ với đội tàu nước để giới thiệu dịch vụ tàu có chất lượng tốt họ đề nghị 3.2.5 Tổ chức thi đua khen thưởng Hàng năm BSH Kinh Đô quán triệt tiêu doanh số khai thác Điều nên tiếp tục trì Trong trình thực nhân viên khai thác hoàn thành đặc biệt vượt tiêu đề ra, việc họ hưởng lợi hoa hồng từ doanh số thu mà kí hợp đồng, BSH Kinh Đơ có phần q động viên, khen ngợi giấy khen, có buổi tuyên dương cuối tháng, cuối năm toàn đơn vị người đạt thành tích xuất sắc Những việc làm nhỏ, lại đòn bẩy tuyệt vời để người doanh nghiệp thi đua lập thành tích Chúng tạo nên cạnh tranh doanh nghiệp, tạo hưng phấn cho người làm việc là công việc áp lực cao, cạnh tranh khốc liệt nhân viên doanh nghiệp nhân viên doanh nghiệp khác Từ thi đua này, người hoàn thiện dần nâng cao kĩ năng, phương pháp khai thác để khai thác đạt hiệu cao Năm 2020, BSH Kinh Đơ phát động nhiều thi đua thành tích phòng kinh doanh Phần làm tăng thêm tinh thần phấn đấu cán nhân viên riêng phịng kinh doanh nói chung Sinh viên: Lê Thị Huệ 57 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.2.6 Mở rộng nâng cao chất lượng mạng lưới đại lý Đại lý bảo hiểm phận thiếu DNBH việc phân phối sản phẩm BHHH XNK đến tay khách hàng Tuy nhiên hệ thống đại lý BSH Kinh Đơ cịn tương đối mỏng, chất lượng đại lý chưa đồng đều, tồn nhiều yếu Vì vậy, thời gian tới BSH Kinh Đơ nên mở rộng hệ thống đại lý Đồng thời, doanh nghiệp lơ công tác đào tạo đại lý, nâng cao trình độ hiểu biết nghiệp vụ bảo hiểm Để đạt kết tốt nhất, BSH Kinh Đô cần trọng thực đề sau: - Trang bị không ngừng cập nhật cho đại lý cộng tác viên kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, họ phải nắm nghiệp vụ mà họ tư vấn cho khách hàng, cơng tác thực thông qua việc áp dụng buổi đào tạo nâng cao chuyên môn, buổi giao lưu học hỏi kinh nghiệm Ví dụ họ muốn tư vấn cho khách hàng nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa XNK họ phải nắm rõ điều kiện, điều khoản thủ tục cần thiết cho việc ký kết hợp đồng bảo hiểm hàng hóa XNK hay thủ tục việc giải khiếu nại tổn thất… Bên cạnh họ cịn tư vấn cho khách hàng việc chọn loại tàu, cách bốc xếp vận chuyển hàng hóa tốt nhất… Đồng thời họ cần trang bị kiến thức luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam ngày mở cửa so với giới nên kinh doanh luật cách kinh doanh chuyên nghiệp cần thiết, chí có đáp ứng nhu cầu khách hàng, đủ sức cạnh tranh với công ty bảo hiểm quốc tế phù hợp với nhu cầu thời đại - Cần mở rộng quyền hạn cho đại lý cách phù hợp đồng thời tăng cường trách nhiệm họ khách hàng họ đủ điều kiện Sinh viên: Lê Thị Huệ 58 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài khả giải vụ việc khơng q lớn phức tạp, tăng tính thuyết phục khách hàng giảm thời gian khách hàng Hiện thị trường bảo hiểm nói chung dựa nhiều vào tích cực đại lý họ cầu nối vơ hữu hiệu DNBH khách hàng Vì thế, BSH Kinh Đơ cần nhận biết vai trị hệ thống đại lý để có sách hợp lý hệ thống từ tăng thêm sức mạnh cho mơi trường cạnh tranh gay gắt 3.2.7 Nâng cao chất lượng cán bộ, khai thác viên BHHH XNK vận chuyển dường biển khơng địi hỏi cán khai thác có trình độ chun mơn cao mà cịn phải am hiểu lĩnh vực khác đời sống Vì vậy, vai trò yếu tố người quan trọng Điều địi hỏi BSH Kinh Đơ phải trọng công tác đào tạo quản lý cán Như vậy, công ty cần mở nhiều lớp tập huấn nâng cao, lớp bồi dưỡng, lớp nghiệp vụ định kỳ…để không ngừng làm phương thức kinh doanh cán khai thác Hơn nữa, có điều kiện, cơng ty nên thường xuyên gửi cán dự lớp đào tạo, hội thảo chuyên ngành nước để tiếp cận nắm bắt thị trường giới Thực tế, cán quản lý nghiệp vụ mỏng phải đảm đương nhiều khâu nghiệp vụ Vì cơng ty nên bố trí cán theo phương thức chun mơn hóa, cần quan tâm đến chế độ đãi ngộ cho cán công ty, có khen thưởng thỏa đáng, ngồi nên thắt chặt biện pháp kỷ luật… 3.2.8 Mở rộng mối quan hệ hợp tác BSH Kinh Đô phải tranh thủ giúp đỡ Cục đăng kiểm, Cục hải quan, Ngân hàng, khách hàng truyền thống… để có thơng tin cần thiết tình hình kinh doanh khách hàng, khách hàng tiềm năng; Sinh viên: Lê Thị Huệ 59 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tuyên truyền quảng cáo công ty để thuyết phục doanh nghiệp tham gia bảo hiểm BSH Kinh Đô 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Về phía nhà nước Cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm hoạt động tài có liên quan Phát ngăn chặn kịp thời tượng đổ vỡ có tính dây chuyền ngành có liên quan nhiều đến lĩnh vực bảo hiểm ngân hàng, tài chính, chứng khoán kinh doanh bất động sản Theo dõi chặt chẽ diến biến thị trường tài thị trường bảo hiểm giới để có thông tin dự báo cần thiết cho donah nghiệp bảo hiểm Việt Nam Điều giúp doanh nghiệp bảo hiểm đưa sách kịp thời liên quan đến hoạt động tái bảo hiểm hoạt động đàu tư tài Biện pháp cần phối hợp thực quan quản lý Nhà nước bảo hiểm, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam quan khác có liên quan như: Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công An, Bộ thông tin truyền thông… Cơ quan quản lý Nhà nước bảo hiểm cần tiếp tục hoàn thiện cụ thể hóa Luật Kinh doanh bảo hiểm văn hướng dẫn cụ thể phù hợp với cam kết WTO Cần có sách nhằm nâng cao tỷ trọng hàng hóa XNK tham gia bảo hiểm nước Hiện có quy định bắt buộc phải mua bảo hiểm nước cho hàng hóa XNK Điều nghị định 42/2001/NĐCP ngày 07/08/2001 quy định chi tiết thi hành số điều Luật kinh doanh bảo hiểm có ghi nguyên tắc tham gia bảo hiểm tổ chức cá nhân có hàng hóa XNK có nhu cầu tham gia bảo hiểm cho hàng hóa tham gia bảo hiểm DNBH hoạt động Việt Nam trừ trường hợp theo Sinh viên: Lê Thị Huệ 60 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài luật định Mặc dù luật quy định bắt buộc có nhiều trường hợp vi phạm chế tài xử phạt cịn chưa chặt chẽ khơng kiểm sốt DN XNK q quen với kiểu mua bán hàng hóa mà quyền mua bảo hiểm thuộc phía doanh nghiệp nước ngồi Vì kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền phải thắt chặt việc quản lý mua bán DN XNK nước Các chế tài xử phạt việc giám sát thực thi luật phải tiến hành cách nghiêm túc có khoa học mong cải thiện tình hình bảo hiểm Việt Nam tiềm lớn lại khơng thể triển khai Bên cạnh Nhà nước phải có sách linh hoạt, mềm dẻo trước diễn biến khủng hoảng tác động đến thị trường bảo hiểm Việt Nam Cần sớm đưa cảnh báo kinh tế có liên quan đến thị trường hoạt động kinh doanh bảo hiểm Kiên xử lý trường hợp lợi dụng tình hình kinh tế-xã hội gặp khó khăn để chiếm dụng vốn lẫn thực hành vị trục lợi bảo hiểm 3.3.2 Với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam phải đóng vai trò trung tâm cầu nối thực DNBH với quan quản lý nhà nước bảo hiểm quan giám sát thị trường Chủ động nắm bắt thông tin nước liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm để từ có khuyến cáo kịp thời DNBH quan quản lý Nhà nước bảo hiểm việc: lựa chọn đối tác chiến lược tin cậy; giám sát thị trường, lục tài chính, khả toán DNBH mối quan hệ DNBH nước với doanh nghiệp bảo hiểm nước hoạt động tái bảo hiểm… Sinh viên: Lê Thị Huệ 61 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 3.3.3 Về phía Tổng cơng ty Bảo hiểm Sài Gịn – Hà Nội Vì đơn vị thành lập, kinh nghiệm hoạt động khả tài cịn hạn chế nên BSH Kinh Đô cần hỗ trợ tích cực từ phía Tổng cơng ty Tổng cơng ty cần phải phối hợp giúp đỡ BSH Kinh Đô việc tăng cường công tác marketing, thực sách marketing phù hợp quán với Tổng công ty công ty thành viên khác với mục đích quảng bá thương hiệu bảo hiểm Sài Gịn – Hà Nội Bên cạnh Tổng cơng ty cần có biện pháp hỗ trợ BSH Kinh Đô thiết lập mối quan hệ với tổ chức tín dụng, ngân hàng, thuế mua tài địa bàn Hà Nội số tỉnh lân cận thơng qua hình thức đầu tư Về mặt đào tạo cán bộ, sở vật chất cơng ty cịn hạn chế nên cơng ty cần Tổng cơng ty giúp đỡ để đào tạo nâng cao chuyên sâu bảo hiểm, quản trị doanh nghiệp cho cán công nhân viên 3.3.4 Về phía doanh nghiệp bảo hiểm Các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam cần tiếp tục ổn định hoàn thiện tổ chức máy, chiến lược kinh doanh, nghiên cứu thiết kế sản phẩm bảo hiêm phù hợp với thực trạng thị trường Nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm tất khâu kinh doanh bảo hiểm, từ khâu khai thác đến khâu đề phòng hạn chế tổn thất, giải khiếu nại, giám định bồi thường Kiên trì xây dựng thương hiệu uy tín dianh nghiệp để bước vươn thị trường bảo hiểm nước Xây dựng kênh phân phối sản phẩm phù hợp với điều kiện công nghệ thông tin ngày phát triển xu hướng liên doanh, liên kết ngân hàng với bảo hiểm diễn phổ biến giới Sinh viên: Lê Thị Huệ 62 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Bảo hiểm hàng hóa đóng vai trị vơ quan trọng thương mại quốc tế, đó, BHHH XNK vận chuyển đường biển chiếm tỷ trọng cao nhất, có sức ảnh hưởng lớn Hiện thị trường bảo hiểm ngày cạnh tranh gay gắt DNBH với kinh nghiệm lâu năm tiềm lực tài vững ngày chiếm lĩnh thị trường Việt Nam Để đứng vững thị trường cơng ty bảo hiểm nước nói chung BSH Kinh Đơ nói riêng cần phải có biện pháp tích cực để thu hút khách hàng, tích cực nâng cao tỷ lệ khách hàng tham gia bảo hiểm nước Muốn vậy, từ BSH Kinh Đô cần đẩy mạnh chất lượng phục vụ hiệu khâu khai thác, giám định đến khâu giải khiếu nại, bồi thường tổn thất Trong khâu khai thác ln khâu quan trọng Vì vậy, phải ln hồn thiện quy trình khai thác, sử dụng có hiệu kênh phân phối cách: mở rộng nâng cao chất lượng hệ thống đại lý; đẩy mạnh quan hệ hợp tác với hệ thống ngân hàng công việc không thiếu tổ chức đào tạo nâng cao chất lượng cán nhân viên, khai thác viên công ty để hoạt động khai thác đạt kết tốt Có nâng cao thị phần, uy tín, kết kinh doanh thị trường BSH Kinh Đơ nói riêng Tổng cơng ty Bảo hiểm Sài Gịn – Hà Nội nói chung Nhờ giúp đỡ cô giáo Thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, anh chị Phịng Nghiệp vụ BSH Kinh Đơ, em có kiến thức cần thiết, có nhìn thực tế sản phẩm bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đường biển hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tuy cố gắng hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tế, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong đóng góp ý kiến thầy để đề tài hồn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Lê Thị Huệ 63 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Võ Thị Pha (chủ biên) (2010), “ Giáo trình lý thuyết bảo hiểm”, Nhà xuất Tài 2.Giáo trình “Bảo hiểm phi nhân thọ” (2010) TS Đoàn Minh Phụng chủ biên 3.Tổng cơng ty Bảo hiểm Sài Gịn – Hà Nội “Báo cáo thường niên” năm, 2018,2019 4.Hồ sơ lực Công ty Bảo hiểm BSH Kinh Đô 5.Báo cáo tổng kết kinh doanh Công ty Bảo hiểm BSH Kinh Đô cung cấp từ năm 2018-2019 6.Luật kinh doanh bảo hiểm (2010) 7.Niên giám thống kê 2018-2019 8.Bảo hiểm giám định hàng hóa XNK vận chuyển đường biển – Đỗ Hữu Vinh, NXB Tài 9.Luận văn, nghiên cứu khoa học anh chị khóa trước 10.Trang web: Trang Web Tổng cơng ty Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội: Website: http://www.bshc.com.vn Cổng thơng tin điện tử Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn Cổng thơng tin bảo hiểm Việt Nam: Sinh viên: Lê Thị Huệ http://www.webbaohiem.net/ 64 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên giáo viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Lê Thị Huệ Khóa 54; Lớp 03.02 Đề tài: “Giải pháp đẩy mạnh khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển Công ty bảo hiểm BSH Kinh Đô” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tâp sinh viên Về chất lượng nội dung Khóa luận Điểm: Bằng số: Bằng chữ: Hà Nội, ngày .tháng .năm 2020 Người nhận xét Sinh viên: Lê Thị Huệ 65 Lớp: CQ54/03.02 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Họ tên giáo viên phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp sinh viên: Lê Thị Huệ Khóa 54; Lớp 03.02 Đề tài: “Giải pháp đẩy mạnh khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển Công ty bảo hiểm BSH Kinh Đô” Nội dung nhận xét: Điểm: Bằng số: Bằng chữ: Hà Nội, ngày .tháng .năm 2020 Người nhận xét (Ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên: Lê Thị Huệ 66 Lớp: CQ54/03.02 ... động khai thác nghiệp vụ Chương 2: Thực trạng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển Công ty bảo hiểm BSH Kinh Đô Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh khai thác nghiệp vụ bảo. .. tác khai thác nghiệp vụ nói riêng em lựa chọn đề tài: “ Giải pháp đẩy mạnh khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập vận chuyển đường biển Công ty bảo hiểm BSH Kinh Đơ” cho luận văn tốt nghiệp. .. triển công tác khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đường biển 51 3.2 Giải pháp nhằm đẩy mạnh khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển đường biển Công ty bảo hiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp đẩy mạnh khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty bảo hiểm BSH kinh đô luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm , Giải pháp đẩy mạnh khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty bảo hiểm BSH kinh đô luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tài chính bảo hiểm