0

Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tiến về mục tiêu của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE)

66 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN TRÍ BÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ NỢ TIẾN VỀ MỤC TIÊU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP PHI TÀI CHÍNH NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP.HCM (HOSE) TRONG GIAI ĐOẠN 2014 - 2017 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN TRÍ BÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ NỢ TIẾN VỀ MỤC TIÊU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP PHI TÀI CHÍNH NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP.HCM (HOSE) TRONG GIAI ĐOẠN 2014 - 2017 Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng (hướng Ứng dụng) Mã ngành: 8340201 TRANG PHỤ BÌA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS TRẦN NGỌC THƠ TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan: Toàn nội dung Luận văn thạc sĩ với đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tiến mục tiêu doanh nghiệp phi tài niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) giai đoạn 2014 – 2017” nghiên cứu viết nên Các số liệu sử dụng nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan sở liệu thu thập Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm với lời cam đoan trước Nhà trường, Viện Đào tạo Sau đại học, Giảng viên hướng dẫn GS.TS Trần Ngọc Thơ Học viên thực Luận văn Nguyễn Trí Bá MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG TÓM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý lựa chọn đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phương pháp thực nghiên cứu 1.4 Kết nghiên cứu ý nghĩa CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU 2.1 Các lý thuyết cấu trúc vốn 2.1.1 Lý thuyết cấu trúc vốn Modigliani Miller (Mô hình M&M) 2.1.2 Lý thuyết đánh đổi 2.1.3 Lý thuyết trật tự phân hạng 2.1.4 Lý thuyết định thời điểm thị trường 2.2 Các nghiên cứu trước liên quan đến đề tài luận văn 2.2.1 Những nghiên cứu liên quan đến mục tiêu nghiên cứu: nhận diện nhân tố (biến) có tác động, ảnh hưởng mạnh đến tỷ lệ nợ doanh nghiệp 2.2.2 Những nghiên cứu liên quan đến mục tiêu nghiên cứu: tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tiến tỷ lệ nợ tối ưu CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 3.1 Dữ liệu sử dụng nghiên cứu 10 3.2 Mơ hình nghiên cứu 10 3.2.1 Mơ hình tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tỷ lệ tối ưu 10 3.2.2 Mơ hình tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tỷ lệ nợ doanh nghiệp lệch khỏi tỷ lệ tối ưu 13 3.2.3 Mô hình tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ doanh nghiệp có thặng dư vốn thâm hụt vốn 13 3.2.4 3.3 Mơ hình tổng hợp 14 Phương pháp ước lượng mơ hình 14 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 16 4.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ 16 4.1.1 Mơ hình hồi quy nhân tố đưa vào nghiên cứu 16 4.1.2 Kiểm định để tìm nhân tố có ảnh hưởng mạnh mơ hình 18 4.1.3 Mơ hình hồi quy nhân tố có ảnh hưởng mạnh đến tỷ lệ nợ doanh nghiệp 18 4.2 Tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tiến tỷ lệ nợ tối ưu 20 4.2.1 Tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tiến tỷ lệ nợ tối ưu 311 doanh nghiệp phi tài niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM (HOSE) giai đoạn 2014-2017 20 4.2.2 Tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tỷ lệ nợ lệch khỏi tỷ lệ nợ tối ưu 21 4.2.3 Tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tiến tỷ lệ nợ tối ưu doanh nghiệp thặng dư thâm hụt vốn 22 4.2.4 Tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ có tác động đồng thời việc lệch khỏi tỷ lệ nợ tối ưu doanh nghiệp có thặng dư vốn thâm hụt vốn23 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ doanh nghiệp 11 Bảng 2: Chiều hướng ảnh hưởng, tác động nhân tố đến tỷ lệ nợ doanh nghiệp 12 Bảng 1: Khái quát thống kê mô tả nhân tố 16 Bảng 2: Bảng tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến ty lệ nợ doanh nghiệp 17 Bảng 3: Khái quát thống kê mô tả nhân tố 18 Bảng 4: Bảng tổng hợp nhân tố cốt lõi ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ doanh nghiệp 19 Bảng 5: Tóm tắt kết lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ doanh nghiệp 20 Bảng 6: Tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ 21 Bảng 7: Tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tiến tỷ lệ nợ tối ưu tỷ lệ nợ lệch khỏi tỷ lệ nợ tối ưu 22 Bảng 8: Tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tiến tỷ lệ nợ tối ưu doanh nghiệp có thặng dư vốn thâm hụt vốn 23 Bảng 9: Tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tiến tỷ lệ nợ tối ưu có tác động đồng thời 24 Bảng 10: Tổng hợp tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ 25 TÓM TẮT Lý lựa chọn đề tài nghiên cứu Tỷ lệ nợ (tổng nợ/tổng tài sản) chủ đề doanh nghiệp quan tâm, học viên muốn thơng qua nghiên cứu để có nhìn rõ nét tỷ lệ nợ trung bình tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tiến mục tiêu doanh nghiệp phi tài niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) giai đoạn 2014 – 2017 Từ đó, phục vụ cơng việc – đưa ý kiến, giải pháp hữu ích việc đánh giá tỷ lệ nợ tại, điều chỉnh tỷ lệ nợ cho doanh nghiệp thành viên nơi học viên công tác Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu tập trung vào vấn đề sau:  Nhận diện nhân tố (biến) có tác động, ảnh hưởng mạnh đến tỷ lệ nợ doanh nghiệp phi tài niêm yết Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) giai đoạn 2014 – 2017 dựa tảng lý thuyết truyền thống cấu trúc vốn (lý thuyết đánh đổi, lý thuyết trật tự phân hạng lý thuyết định thời điểm thị trường) Từ xác định mức độ tương quan lý thuyết với tỷ lệ nợ doanh nghiệp điều kiện thực tế Việt Nam  Tốc độ (thời gian) điều chỉnh tỷ lệ nợ tiến tỷ lệ nợ tối ưu doanh nghiệp phi tài niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) giai đoạn 2014 – 2017 bị ảnh hưởng bới yếu tố: (1) tỷ lệ nợ doanh nghiệp lệch khỏi tỷ lệ nợ tối ưu; (2) doanh nghiệp có thặng dư vốn thâm hụt vốn Phương pháp nghiên cứu Bài nghiên cứu này, học viên sử dụng nghiên cứu nước trước để làm sở lý thuyết cho việc nhận diện nhân tố (biến) ảnh hưởng, tác động đến tỷ lệ nợ tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tiến tỷ lệ nợ tối ưu (1) tỷ lệ nợ doanh nghiệp lệch khỏi tỷ lệ nợ tối ưu; (2) doanh nghiệp có thặng dư vốn thâm hụt vốn Dữ liệu đưa vào nghiên cứu thu thập từ báo cáo tài cơng bố hàng năm 311 doanh nghiệp phi tài niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) giai đoạn 2014 - 2017 Dữ liệu sau xử lý excel đưa vào phần mềm Eviews để chạy kết Phương pháp ước lượng mơ hình nghiên cứu phương pháp ước lượng hai bước: (1) ước lượng để tìm tỷ lệ nợ tối ưu doanh nghiệp; (2) ước lượng để tìm tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tiến tỷ lệ nợ tối ưu Kết nghiên cứu Bài nghiên cứu thu kết định phù hợp với mục tiêu đề ra:  Nhận diện nhân tố (biến) yếu nhân tố lựa chọn đưa vào phân tích ảnh hưởng, tác động đến tỷ lệ nợ doanh nghiệp  Tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tiến tỷ lệ nợ tối ưu 311 doanh nghiệp giai đoạn 77,49%  Doanh nghiệp có tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ nhanh (hay thời gian điều chỉnh ngắn nhất) doanh nghiệp đồng thời thoả hai điều kiện: tỷ lệ nợ cao tỷ lệ nợ mục tiêu có thâm hụt vốn Kết luận hàm ý Kết nghiên cứu giúp doanh nghiệp nhận diện nhân tố (biến) yếu (trong nhân tố lựa chọn đưa vào phân tích) ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ doanh nghiệp xác định tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tiến tỷ lệ nợ tối ưu doanh nghiệp phi tài niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Tp.Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2017 Từ kết này, học viên đưa ý kiến, giải pháp thiết thực hiệu cho doanh nghiệp thành viên nơi học viên công tác Bài nghiên cứu hạn chế định việc thu thập liệu (trong khoảng thời gian ngắn), số liệu tương đối nhiều nên thật khó tránh khỏi sai sót trình thu thập xử lý Bên cạnh đó, đề cập phần trên, thực tế nhiều nhân tố khác ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ doanh nghiệp mà học viên chưa đủ khả để đề cập pham vi nghiên cứu Tất hạn chế hướng cho nghiên cứu Từ khóa Cấu trúc vốn Tỷ lệ nợ Tỷ lệ nợ tối ưu Các nhân tố ảnh hưởng ABSTRACT Reason for writing Debt ratio (total debt/ total assets) is a topic which attracts lots of concern from enterprises, hence, in this research I want to have deeper understanding about the average debt ratio as well as the speed adjusted the debt ratio towards the goal of nonfinancial businesses listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) in the period of 2014 – 2017, and base on these findings to make useful suggestions to the corporation where I am working for Problem The objective of the research is to address the following key problems:  Identify the factors (variables) that have a strong impact on the debt ratio (total debt/total assets) of non-financial businesses listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) in the period of 2014 – 2017 based on the basis of the traditional theories of the capital structure (the theory of trade-offs, the hierarchy of theory and the theory of market timing) Since then, determine the correlation of each theory with the debt ratio of the business in real conditions in Vietnam  Determine the speed (time) of adjusting the debt ratio towards to the optimal debt ratio of non-financial businesses listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) in the period of 2014 – 2017 which is affected by these following factors: (1) the debt ratio of the business deviates from the optimal debt ratio which means above-target or below-target debt; and (2) when the enterprise in situation of financing surplus or financing deficit Kiểm định lựa chọn phương pháp ước lượng (giữa FEM REM) PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY TÌM TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH KHI DOANH NGHIỆP THẶNG DƯ/THÂM HỤT VỐN Ước lượng theo FEM Ước lượng theo REM Kiểm định lựa chọn phương pháp ước lượng (giữa FEM REM) PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY TÌM TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH KHI DOANH NGHIỆP CÓ TỶ LỆ NỢ LỆCH KHỎI TỶ LỆ NỢ TỐI ƯU VÀ THẶNG DƯ/THÂM HỤT VỐN Ước lượng theo FEM Ước lượng theo REM Kiểm định lựa chọn phương pháp ước lượng (giữa FEM REM) PHỤ LỤC DANH SÁCH 311 DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ĐƯA VÀO BÀI NGHIÊN CỨU STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 MÃ CK AAA AAM ABT ACC ACL ADS AGF AGM AMD ANV APC ASM ASP ATG BBC BCE BCG BFC BHN BMC BMP BRC BTP BTT BWE C32 C47 CAV CCI TÊN DOANH NGHIỆP CTCP Nhựa Môi trường Xanh An Phát CTCP Thủy Sản MeKong CTCP XNK Thủy Sản Bến Tre CTCP Bê Tông Becamex CTCP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang CTCP Damsan CTCP XNK Thủy Sản An Giang CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang CTCP Đầu tư Khoáng sản FLC AMD CTCP Nam Việt CTCP Chiếu Xạ An Phú CTCP Tập đoàn Sao Mai CTCP Tập Đồn Dầu Khí An Pha CTCP An Trường An CTCP Bibica CTCP XD & Giao Thơng Bình Dương CTCP Bamboo Capital CTCP Phân Bón Bình Điền Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội CTCP Khoáng Sản Bình Định CTCP Nhựa Bình Minh CTCP Cao Su Bến Thành CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa CTCP Thương Mại DV Bến Thành CTCP Nước - Mơi trường Bình Dương CTCP Đầu Tư Xây Dựng 3-2 CTCP Xây Dựng 47 CTCP Dây Cáp Điện Việt Nam CTCP ĐT Phát Triển CN - TM Củ Chi STT 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 MÃ CK CCL CDC CEE CHP CIG CII CLC CLG CLL CLW CMG CMT CMV CMX CNG COM CSM CSV CTD CTI CVT D2D DAG DAT DBD DCL DCM DGW DHA DHC DHG 61 DHM TÊN DOANH NGHIỆP CTCP Đầu tư Phát triển Đơ thị Dầu khí Cửu Long CTCP Chương Dương CTCP Xây dựng hạ tầng CII CTCP Thủy điện miền Trung CTCP COMA18 CTCP ĐT Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.Hồ Chí Minh CTCP Cát Lợi CTCP Đầu tư Phát triển Nhà đất COTEC CTCP Cảng Cát Lái CTCP Cấp Nước Chợ Lớn CTCP Tập Đồn Cơng Nghệ CMC CTCP Công Nghệ Mạng & Truyền Thông CTCP Thương Nghiệp Cà Mau CTCP Chế Biến Thủy Sản & XNK Cà Mau CTCP CNG Việt Nam CTCP Vật Tư Xăng Dầu CTCP CN Cao Su Miền Nam CTCP Hóa chất Cơ miền Nam CTCP Xây Dựng Cotec CTCP ĐT PT Cường Thuận IDICO CTCP CMC CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số CTCP Tập Đồn Nhựa Đơng Á CTCP Đầu tư Du lịch Phát triển Thủy sản CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định CTCP Dược Phẩm Cửu Long CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau CTCP Thế giới số CTCP Hóa An CTCP Đơng Hải Bến Tre CTCP Dược Hậu Giang CTCP Thương Mại & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu STT 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 MÃ CK DIC DIG DLG DMC DPG DPM DPR DQC DRC DRH DRL DSN DTA DTL DTT DVP DXG DXV ELC EMC EVE EVG FCM FCN FDC FIT FLC FPT FTM GAS GDT GEX TÊN DOANH NGHIỆP CTCP Đầu Tư &Thương Mại DIC TCT Cổ Phần Đầu Tư Phát triển Xây Dựng CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai CTCP XNK Y Tế Domesco CTCP Đạt Phương TCT Phân Bón & Hóa Chất Dầu Khí - CTCP CTCP Cao Su Đồng Phú CTCP Bóng Đèn Điện Quang CTCP Cao Su Đà Nẵng CTCP DRH Holdings CTCP Thủy Điện - Điện Lực CTCP Công Viên Nước Đầm Sen CTCP Đệ Tam CTCP Đại Thiên Lộc CTCP Kỹ Nghệ Đô Thành CTCP ĐT & PT Cảng Đình Vũ CTCP Tập đồn Đất Xanh CTCP Vicem Vật Liệu Xây Dựng Đà Nẵng CTCP ĐT Phát Triển Công Nghệ Điện Tử - Viễn Thông CTCP Cơ Điện Thủ Đức CTCP Everpia CTCP Đầu tư Everland CTCP Khoáng sản FECON CTCP Kỹ Thuật Nền Móng & Cơng Trình Ngầm FECON CTCP Ngoại Thương & PT ĐT Tp.HCM CTCP Tập đoàn F.I.T CTCP Tập đoàn FLC CTCP FPT CTCP Đầu tư Phát triển Đức Quân TCT Khí Việt Nam - CTCP CTCP Chế Biến Gỗ Đức Thành Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam STT 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 MÃ CK GIL GMC GMD GSP GTA GTN HAG HAH HAI HAP HAR HAS HAX HBC HDC HDG HHS HLG HMC HNG HOT HPG 116 HQC 117 118 119 120 121 122 123 124 125 HRC HSG HT1 HTI HTL HTV HU1 HU3 HUB TÊN DOANH NGHIỆP CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh CTCP SX-TM May Sài Gịn CTCP Gemadept CTCP Vận Tải Sản Phẩm Khí Quốc Tế CTCP Chế Biến Gỗ Thuận An CTCP GTNfoods CTCP Hoàng Anh Gia Lai CTCP Vận Tải & Xếp Dỡ Hải An CTCP Nơng Dược H.A.I CTCP Tập Đồn Hapaco CTCP Đầu tư TM BĐS An Dương Thảo Điền CTCP Hacisco CTCP Dịch Vụ Ơ Tơ Hàng Xanh CTCP XD & KD Địa Ốc Hịa Bình CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu CTCP Tập Đồn Hà Đơ CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy CTCP Tập Đoàn Hồng Long CTCP Kim Khí Tp.HCM CTCP Nơng nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai CTCP Du Lịch Dịch Vụ Hội An CTCP Tập Đồn Hịa Phát CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Đại ốc Hoàng Quân CTCP Cao Su Hịa Bình CTCP Tập Đồn Hoa Sen CTCP Xi Măng Hà Tiên CTCP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng IDICO CTCP Kỹ Thuật & Ơtơ Trường Long CTCP Vận Tải Hà Tiên CTCP Đầu Tư & Xây Dựng HUD1 CTCP Đầu Tư & Xây Dựng HUD3 CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế STT 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 MÃ CK HVX ICF IDI IJC IMP ITA ITC ITD JVC KAC KBC KDC KDH KHP KMR KPF KSB KSH L10 LAF LBM LCG LCM LDG LEC LGC LGL LHG LIX LM8 LSS MCG TÊN DOANH NGHIỆP CTCP Xi Măng Vicem Hải Vân CTCP Đầu Tư Thương Mại Thủy Sản CTCP Đầu Tư & Phát Triển Đa Quốc Gia - IDI CTCP Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật CTCP Dược Phẩm Imexpharm CTCP Đầu Tư Công Nghiệp Tân Tạo CTCP Đầu tư - Kinh doanh nhà CTCP Công Nghệ Tiên Phong CTCP Thiết Bị Y Tế Việt Nhật CTCP Đầu tư địa ốc An Khang Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP CTCP Tập đoàn KIDO CTCP Đầu tư kinh doanh nhà Khang Điền CTCP Điện Lực Khánh Hịa CTCP Mirae CTCP Đầu tư tài Hồng Minh CTCP Khống Sản & Xây Dựng Bình Dương CTCP Đầu Tư & Phát Triển KSH CTCP Lilama 10 CTCP Chế Biến Hàng XK Long An CTCP Khoáng Sản & VLXD Lâm Đồng CTCP Licogi 16 CTCP Khai Thác & Chế Biến Khoáng Sản Lào Cai CTCP Đầu tư LDG CTCP BĐS Điện lực Miền Trung CTCP Đầu Tư Cầu Đường CII CTCP ĐT & PT Đô Thị Long Giang CTCP Long Hậu CTCP Bột Giặt Lix CTCP Lilama 18 CTCP Mía Đường Lam Sơn CTCP Cơ Điện & XD Việt Nam (MECO) STT 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 MÃ CK MCP MDG MHC MSH MSN MWG NAF NAV NBB NCT NKG NLG NNC NSC NT2 NTL NVT OGC OPC PAC PAN PC1 PDN PDR PET PGC PGD PHC PHR PIT PJT PLX TÊN DOANH NGHIỆP CTCP In & Bao Bì Mỹ Châu CTCP Miền Đông CTCP MHC CTCP May Sông Hồng CTCP Tập Đoàn Masan CTCP Đầu Tư Thế Giới Di Động CTCP Nafoods Group CTCP Nam Việt CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy CTCP Dịch Vụ Hàng Hóa Nội Bài CTCP Thép Nam Kim CTCP Đầu tư Nam Long CTCP Đá Núi Nhỏ CTCP Giống Cây Trồng Trung Ương CTCP Điện Lực Dầu Khí Nhơn Trạch CTCP Phát triển Đơ thị Từ Liêm CTCP BĐS Du lịch Ninh Vân Bay CTCP Tập đoàn Đại Dương CTCP Dược Phẩm OPC CTCP Pin Ắc Quy Miền Nam CTCP Tập Đoàn Pan CTCP Xây lắp điện CTCP Cảng Đồng Nai CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt TCT Cổ Phần DV Tổng Hợp Dầu Khí TCT Gas Petrolimex - CTCP CTCP Phân Phối Khí Thấp Áp Dầu khí Việt Nam CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings CTCP Cao Su Phước Hòa CTCP Xuất Nhập Khẩu Petrolimex CTCP Vận Tải Xăng Dầu Đường Thủy Petrolimex Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam STT 190 191 192 193 194 MÃ CK PME PNC PNJ POM PPC 195 PPI 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 PTB PTC PTL PVD PVT PXI PXS PXT QBS QCG RAL RDP REE RIC S4A SAB SAM SAV SBA SBT SBV SC5 SCD SCR SCS SFC TÊN DOANH NGHIỆP CTCP Pymepharco CTCP Văn Hóa Phương Nam CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận CTCP Thép Pomina CTCP Nhiệt Điện Phả Lại CTCP Đầu Tư & Phát Triển Dự Án Hạ Tầng Thái Bình Dương CTCP Phú Tài CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Bưu Điện CTCP Đầu tư hạ tầng Đô thị Dầu khí PVC TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí TCT Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí CTCP XD Cơng Nghiệp & Dân Dụng Dầu Khí CTCP Kết Cấu Kim Loại & Lắp Máy Dầu Khí CTCP Xây Lắp Đường Ống Bể Chứa Dầu Khí CTCP Xuất nhập Quảng Bình CTCP Quốc Cường Gia Lai CTCP Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đơng CTCP Nhựa Rạng Đơng CTCP Cơ Điện Lạnh CTCP Quốc Tế Hoàng Gia CTCP Thủy điện Sê San 4A Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn CTCP Đầu Tư & Phát Triển Sacom CTCP Hợp Tác Kinh Tế & XNK Savimex CTCP Sơng Ba CTCP Mía Đường Thành Thành Cơng Tây Ninh CTCP Siam Brothers Việt Nam CTCP Xây Dựng Số CTCP Nước Giải Khát Chương Dương CTCP Địa ốc Sài Gịn Thương Tín CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn CTCP Nhiên Liệu Sài Gòn STT 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 MÃ CK SFG SFI SGR SGT SHA SHI SHP SII SJD SJS SKG SMA SMB SMC SPM SRC SRF SSC ST8 STG STK SVC SVI SVT SZC SZL TAC TBC TCD TCL TCM TCO TÊN DOANH NGHIỆP CTCP Phân Bón Miền Nam CTCP Đại Lý Vận Tải SAFI CTCP Địa ốc Sài Gịn CTCP Cơng Nghệ Viễn Thơng Sài Gịn CTCP Sơn Hà Sài Gòn CTCP Quốc Tế Sơn Hà CTCP Thủy Điện Miền Nam CTCP Hạ Tầng Nước Sài Gòn CTCP Thủy Điện Cần Đơn CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị KCN Sông Đà CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang CTCP Thiết Bị Phụ Tùng Sài Gòn CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung CTCP Đầu Tư Thương Mại SMC CTCP SPM CTCP Cao Su Sao Vàng CTCP Kỹ Nghệ Lạnh CTCP Giống Cây Trồng Miền Nam CTCP Siêu Thanh CTCP Kho Vận Miền Nam CTCP Sợi Thế Kỷ CTCP Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gịn CTCP Bao Bì Biên Hịa CTCP Cơng Nghệ Sài Gịn Viễn Đơng CTCP Sonadexi Châu Đức CTCP Sonadezi Long Thành CTCP Dầu Thực Vật Tường An CTCP Thuỷ Điện Thác Bà CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Vận tải CTCP Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ Tân Cảng CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công CTCP Vận Tải Đa Phương Thức Duyên Hải STT 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 MÃ CK TCR TCT TDC TDH TDW THG THI TIE TIP TIX TLG TLH TMP TMS TMT TNA TNC TNI TNT TPC TRA TRC TS4 TSC TTB TTF TVT TYA UDC UIC VAF VCF TÊN DOANH NGHIỆP CTCP Công Nghiệp Gốm Sứ Taicera CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh CTCP KD & PT Bình Dương CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức CTCP Cấp Nước Thủ Đức CTCP Đầu Tư Và Xây Dựng Tiền Giang CTCP Thiết bị điện CTCP TIE CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa CTCP SX KD XNK Dịch vụ Đầu tư Tân Bình CTCP Tập Đồn Thiên Long CTCP Tập Đồn Thép Tiến Lên CTCP Thủy Điện Thác Mơ CTCP Transimex-SaiGon CTCP Ô Tô TMT CTCP Thương Mại XNK Thiên Nam CTCP Cao Su Thống Nhất CTCP Tập đoàn Thành Nam CTCP Tài Nguyên CTCP Nhựa Tân Đại Hưng CTCP Traphaco CTCP Cao Su Tây Ninh CTCP Thủy Sản Số CTCP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ CTCP Tập đoàn Tiến Bộ CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành TCT Việt Thắng - CTCP CTCP Dây & Cáp Điện Taya Việt Nam CTCP XD & PT Đô Thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu CTCP ĐT PT Nhà & Đô Thị Idico CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển CTCP Vinacafé Biên Hòa STT 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 MÃ CK VDP VFG VHC VHG VIC VID VIP VIS VJC VMD VNE VNG VNL VNM VNS VOS VPD VPH VPK VPS VRC VSC VSH VSI VTB VTO TÊN DOANH NGHIỆP CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA CTCP Khử Trùng Việt Nam CTCP Vĩnh Hoàn CTCP Đầu Tư Cao Su Quảng Nam Tập đoàn Vingroup - CTCP CTCP ĐT PT Thương Mại Viễn Đông CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vipco CTCP Thép Việt Ý CTCP Hàng không Vietjet CTCP Y Dược Phẩm Vimedimex TCT Cổ Phần Xây dựng Điện Việt Nam CTCP Du Lịch Thành Thành Công CTCP Logistics Vinalink CTCP Sữa Việt Nam CTCP Ánh Dương Việt Nam CTCP Vận Tải Biển Việt Nam CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam CTCP Vạn Phát Hưng CTCP Bao Bì Dầu Thực Vật CTCP Thuốc Sát Trùng Việt Nam (VIPESCO) CTCP Xây Lắp & Địa Ốc Vũng Tàu CTCP Container Việt Nam CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh CTCP Đầu Tư & Xây Dựng Cấp Thoát Nước CTCP Vietronics Tân Bình CTCP Vận Tải Xăng Dầu Vitaco ... nợ tiến tỷ lệ nợ tối ưu doanh nghiệp có tỷ lệ nợ cao tỷ lệ nợ tối ưu  λ3: tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tiến tỷ lệ nợ tối ưu doanh nghiệp có tỷ lệ nợ thấp tỷ lệ nợ tối ưu 3.2.3 Mơ hình tốc độ điều. .. Size + - + Tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tiến tỷ lệ nợ tối ưu 4.2.1 Tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tiến tỷ lệ nợ tối ưu 311 doanh nghiệp phi tài niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM (HOSE) giai... xem xét nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ doanh nghiệp  Mơ hình tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tiến tỷ lệ tối ưu  Mơ hình tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tỷ lệ nợ doanh nghiệp lệch khỏi tỷ lệ tối ưu 
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tiến về mục tiêu của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) , Luận văn các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ điều chỉnh tỷ lệ nợ tiến về mục tiêu của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE)

Từ khóa liên quan