0

Quản lý chi thường xuyên ngân sách quận tây hồ, thành phố hà nội luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công

81 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:42

Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Học viện Tài BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TRỊNH MỸ LINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chun ngành : Quản lý Tài cơng Mã số : 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN ThS Phạm Thanh Hà HÀ NỘI – 2020 i Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Học viện Tài BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TRỊNH MỸ LINH Lớp: CQ54/01.02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chun ngành : Quản lý Tài cơng Mã số : 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN ThS Phạm Thanh Hà HÀ NỘI - 2020 ii Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Trịnh Mỹ Linh iii Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Học viện Tài DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CQNN : CƠ QUAN NHÀ NƢỚC DT : DỰ TOÁN HĐND : HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KT-XH: KINH TẾ XÃ HỘI NS : NGÂN SÁCH NSNN : NS NHÀ NƢỚC TCKH : TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH TDTT: THỂ DỤC THỂ THAO TX : THƢỜNG XUYÊN UBND : ỦY BAN NHÂN DÂN VHTT : VĂN HĨA THƠNG TIN XHCN : XÃ HỘI CHỦ NGHĨA iv Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 1.1 Những vấn đề chung chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện 1.1.1 Những vấn đề chung ngân sách cấp huyện chi ngân sách cấp huyện 1.1.2 Những vấn đề chung chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện 1.2 Những vấn đề chung quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện 1.2.1 Khái niệm quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện 1.2.2 Nội dung quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớccấp huyện 10 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP QUẬN TẠI QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 20 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội quận Tây Hồ máy tổ chức, quản lý NS nhà nƣớc cấp quận quận Tây Hồ 20 2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội quận Tây Hồ 20 2.1.2 Bộ máy tổ chức, quản lý ngân sách nhà nƣớc cấp huyện quận Tây Hồ 22 2.2 Thực trạng quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp quận quận Tây Hồ giai đoạn 20172019 24 2.2.1 Thực trạng chi thƣờng xuyên nguồn ngân sách nhà nƣớc cấp quận quận Tây Hồ giai đoạn 2017-2019 24 2.2.2 Khâu lập tổng hợp dự toán chi thƣờng xuyên ngân sách cấp quận 27 2.2.3 Khâu chấp hành dự toán chi thƣờng xuyên ngân sách cấp quận 30 2.2.4 Cơng tác tốn chi thƣờng xun cấp quận 41 2.2.5 Công khai ngân sách 42 2.3 Đánh giá chung thực trạng công tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp quận quận Tây Hồ 42 2.3.1 Kết đạt đƣợc 42 2.3.2 Những hạn chế, bất cập tồn nguyên nhân 44 v Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Học viện Tài CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI UBND QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 48 3.1 Mục tiêu, phƣơng hƣớng phát triển kinh tế, quản lý chi thƣờng xuyên cấp quận quận Tây Hồ năm tới 48 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quận Tây Hồ 48 3.1.2 Mục tiêu phƣơng hƣớng hồn thiện cơng tác quản lý chi thƣờng xuyên cấp quận quận Tây Hồ 49 3.2 Một số giải pháp tăng cƣờng, hồn thiện cơng tác quản lý chi thƣờng xuyên cấp quận quận Tây Hồ 50 3.2.1 Hoàn thiện cơng tác quản lý chu trình ngân sách 50 3.2.2 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch 52 3.2.3 Nâng cao lực chuyên môn cán quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp huyện đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp quận quận Tây Hồ 53 KẾT LUẬN 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vi vi Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Học viện Tài DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH Số hiệu Tên bảng, hình Trang Bảng 2.1 Tình hình chi TX NS cấp huyện quận Tây Hồ giai đoạn 26 2017-2019 Bảng 2.2 Tình hình dự tốn tốn chi TX NS nhà nƣớc quận 32 Tây Hồ giai đoạn 2017-2019 Bảng 2.3 Tình hình chi TX việc quản lý hành giai đoạn 34 2017-2019 Bảng 2.4 Tình hình chi TX cho nghiệp GD-ĐT dạy nghề giai đoạn 35 2017-2019 Bảng 2.5 Tình hình chi TX cho nghiệp y tế giai đoạn 36 2017-2019 Bảng 2.6 Tình hình chi TX cho nghiệp văn hóa thơng tin, thể dục thể 37 thao du lịch giai đoạn 2017-2019 Bảng 2.7 Tình hình chi TX việc đảm bảo xã hội giai đoạn 2017- 38 2019 Bảng 2.8 Tình hình chi TX cho an ninh, quốc phịng giai đoạn 2017-2019 39 Bảng 2.9 Tình hình chi TX cho nghiệp kinh tế giai đoạn 2017-2019 40 Bảng 2.10 Tình hình chi TX cho nghiệp mơi trƣờng giai đoạn 2017- 41 2019 Bảng 2.11 Tình hình chi TX việc chi khác giai đoạn 2017-2019 vii 42 Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Học viện Tài MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Hiện nay, q trình cơng nghiệp hố, đại hố phát triển nông nghiệp đặt yêu cầu cần thiết cho phát triển kinh tế quốc dân C ng với thay đổi chế sách, kinh tế nƣớc ta liên tục tăng trƣ ng phát triển qua năm cách ổn định, tạo nguồn lực tài nhằm th c đ y phát triển lâu dài Từ thành tựu đạt đƣợc, Nhà nƣớc ta không ngừng cải cách, đổi hệ thống ngân sách nhà nƣớc cho ph hợp với kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ ngh a mà Đảng ta đề ra, nhằm thực thắng lợi mục tiêu cơng nghiệp hố, đại hố đất nƣớc, giữ vững an ninh tài quốc gia th c đ y hội nhập kinh tế quốc tế Trong năm qua, Việt Nam có đổi quản lý tài cơng, đặc biệt quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc với việc áp dụng nguyên lý mang tính phổ biến thể giới để gắn với thực tiễn Việt Nam Những đổi đƣợc thể văn Luật, Quyết định, Nghị định, Công văn,… quan Nhà nƣớc ban hành Đặc biệt với chủ trƣơng nhà nƣớc việc đổi hoàn thiện chế tự chủ tài quan nhà nƣớc đơn vị nghiệp cơng lập địi hỏi công tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc nói chung chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc quận, huyện nói riêng phải đƣợc trọng Trên thực tế, chế, sách đƣợc ban hành đƣa vào thực cấp ngân sách địa phƣơng gặp nhiều vƣớng mắc chƣa hiểu đ ng, hiểu rõ, hiểu đầy đủ tinh thần văn dẫn tới hiệu quản lý chƣa cao, gây lãng phí, thất nguồn ngân sách nhà nƣớc Xuất phát từ lí Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Học viện Tài trên, chọn đề tài : “Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội” đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp với mong muốn tìm hiểu thực trạng quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc cấp huyện quận Tây Hồ thành phố Hà Nội, từ đƣa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi thƣờng xun ngân sách nhà nƣớc đơn vị cho sát với chế sách Nhà nƣớc, phù hợp với tình hình kinh tế trị địa phƣơng Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn - Tổng hợp hệ thống hóa s lý luận chung công tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc cấp huyện quận Tây Hồ nói chung để làm tảng cho việc phân tích đề xuất giải pháp hữu hiệu tình hình hoạt động thực tế UBND quận Tây Hồ - Đánh giá thực trạng công tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp quận quận Tây Hồ giai đoạn năm 2017-2019 Từ phân tích, đánh giá đƣa nguyên nhân ảnh hƣ ng đến công tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp quận quận Tây Hồ Kết phân tích làm s đề xuất giải pháp thực tế cho hoạt động chi thƣờng xuyên ngân sách cấp quận quận Tây Hồ - Đề xuất giải pháp tăng cƣờng công tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp quận quận Tây Hồ, nhằm phát huy đƣợc điểm mạnh khắc phục điểm yếu đƣợc nhận diện qua phân tích thực tế Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận thực tiễn công tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp quận quận Tây Hồ, giai đoạn 2017-2019 Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Học viện Tài - Phạm vi nghiên cứu:  Nội dung: Nội dung nghiên cứu vấn đề quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp quận quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp quận quận Tây Hồ  Về thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu, thu thập, phân tích sử dụng số liệu liên quan đến thực trạng quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp quận quận Tây Hồ giai đoạn 2017 – 2019 Phƣơng pháp nghiên cứu cách thu thập, phân tích liệu - Phương pháp nghiên cứu  Phƣơng pháp thực nghiệm thông qua quan sát: Đến đơn vị thực tập quan sát hoạt động diễn  Phƣơng pháp vấn trực tiếp: Tích cực, chủ động tìm hiểu, nêu vấn đề chƣa hiểu rõ, hỏi trực tiếp cán tài chính, kế tốn chun viên đơn vị, cách thức làm việc giải hoạt động thƣờng ngày  Phƣơng pháp đối chiếu - so sánh: Đối chiếu số liệu qua năm tài liệu thu thập đƣợc, từ so sánh thay đổi việc chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc đơn vị thực tập  Phƣơng pháp phân tích - tổng hợp: Thu thập toàn tài liệu liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu, phân loại để sử dụng, phân tích thay đổi - Cách thức thu thập, phân tích số liệu  Các số liệu đƣợc thu thập thông qua văn luật, nghị định, thông tƣ, sách báo chuyên ngành báo cáo phịng ban chun mơn Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Học viện Tài Phụ lục Tổng hợp kết luận kết quả, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp kiến nghị thực giải pháp luận văn Kết quả/Hạn chế Nguyên nhân Kết 1: Trong quy trình lập dự tốn - Quy trình lập dự tốn - Các cán Phòng chi TX NS cấp huyện TCKH cải thiện đƣợc quận Tây Hồ đƣợc lập chuyên môn trình độ theo đ ng quy định, yêu việc thực lập cầu văn dự toán, nâng cao trình hƣớng dẫn xây dựng dự độ hƣỡng dẫn cho toán cấp ban đơn vị để việc lập dự hành, định mức phân bổ toán bám sát với quy chi TX HĐND quận định, văn hƣớng dẫn định, lập đ ng mẫu nhà nƣớc yêu cầu, biểu, đ ng nội dung mục nghị HĐND lục NS nhà nƣớc, đ ng quận thời gian quy định - Quy trình lập dự tốn - Các đơn vị r t kinh có thảo luận, kết nghiệm việc lập theo ý hợp đơn vị lập kiến cá nhân, khơng tham dự tốn đơn vị dự toán khảo ý kiến quan cấp I quận, nhƣ trực thuộc, có đơn vị dự toán cấp I tiến việc ix Giải pháp/Kiến nghị thực giải pháp Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Học viện Tài với phịng TCKH quận trao đổi hỏi ý kiến Tây Hồ, đảm bảo số dự cấp nhƣ toán đƣợc định quan tài quận khơng vƣợt trần NS, đảm bảo tính đ ng đắn việc bố trí NS theo nhóm chi, vừa đảm bảo nhu cầu chi TX đơn vị - Lập dự toán đƣợc tiến - Bộ máy quản lý hành qua quy trình theo quận có chủ động quy định, chịu giám việc giám sát, kiểm sát nhiều quan tra; máy quản lý chức đƣợc báo dần hoàn thiện cáo công khai nhằm việc cải tổ NS với việc tăng tính trung thực, cơng khai minh bạch để dân chủ, tạo điều kiện ngƣời dân tốt cho công tác chấp ngƣời giám sát, kiểm hành dự tốn tra NS Kết 2: Trong cơng tác chấp hành chi TX NSNN - Công tác chấp hành chi - Các cán đơn TX quận Tây Hồ đƣợc vị, phịng ban hồn thực đ ng quy trình, thiện tiến khoản chi theo đ ng chuyên môn lẫn nghiệp x Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Học viện Tài tiêu chu n, định mức chi vụ; nắm rõ HĐND giao cho sách, nghị định đơn vị nhà nƣớc - Có phối hợp chặt chẽ phòng TCKH với KBNN quận Tây Hồ việc phân bổ dự toán đầy đủ, kịp thời cho đơn vị thụ hƣ ng NS, kiểm soát cấp phát toán khoản chi theo đ ng quy định Khi phát sinh nhiệm vụ mới, NS cấp huyện đảm bảo nguồn bổ sung để thực nhiệm vụ - Thực tế quận Tây - Hoàn thiện Hồ cho ta thấy hầu hết công tác quản lý, giám kinh phí đƣợc sử dụng sát kiểm tra chặt chẽ đ ng mục đích theo dự tốn đƣợc duyệt, phần lớn chứng từ chi hợp lý, hợp lệ - Triệt để thực tiết - Việc nắm vững quy kiệm chi NS; quản lý định khoản chi, xi Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Học viện Tài chặt chẽ việc sử dụng quản lý theo kết quả, đặt dự phòng NS; sử ƣu tiên chi cần dụng để phòng, chống thiết lên đầu đƣợc nâng khắc phục hậu cao hơn; thực tiết thiên tai, dịch bệnh, kiệm chi triệt để nhiệm vụ quan trọng quốc phòng, an ninh nhiệm vụ cấp bách phát sinh - Thực lồng ghép nội dung, vấn đề, công việc cần xử lý kết hợp họp, tăng cƣờng sử dụng hình thức họp trực tuyến đạo điều hành xử lý cơng việc có liên quan qua tiết kiệm, giảm chi phí NS không thực cần thiết xii Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Học viện Tài Kết 3: Trong khâu toán chi TX NSNN - Khâu toán NS - Các đơn vị nắm rõ quận đƣợc thực từ trình tự, cấp bậc dƣới lên, từ đảm bảo khâu tốn; hồn tổng hợp đầy đủ, thiện việc tuân xác khoản chi TX NS thủ yêu cầu nhà quận Tây Hồ nƣớc khâu - Báo cáo tốn, báo tốn, trình độ cáo thuyết minh chi tiết cán đơn vị khoản thu, chi đƣợc nâng cao đƣợc lập đ ng mẫu biểu quy định - Quá trình kiểm tra, xét duyệt toán đƣợc thực cách nghiêm túc, công khai, minh bạch, để tránh sai sót q trình phê duyệt báo cáo tốn xiii Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Học viện Tài Kết 4: Trong công tác công khai NS - Toàn đơn vị sử - Hoàn thiện việc thực dụng NS quận Tây hiện, chấp hành công tác Hồ thực đ ng công khai dự toán và đầy đủ nội dung toán đơn vị cơng khai dự tốn, nói riêng UBND quận tốn theo chế độ nói chung hành Việc công khai đƣợc thực từ khâu lập dự toán khoản chi đơn vị, phân bổ NS đế báo cáo toán chế độ sách Hạn chế 1: Trong Nguyên nhân Giải pháp trình hướng dẫn xây dựng dự toán a, Dự toán chưa thực * Nguyên nhân chủ quan: * Giải pháp: Các cán sát với thực tế, Phòng Do đơn vị chƣa thực TCKH chưa có văn nghiêm túc cơng nghiêm túc nghiên cứu hướng dẫn xây dựng dự tác giám sát, kiểm tra tốn riêng dựa tình bám sát vấn đề xảy lập báo cáo trình cho hình thực tế địa bàn thực tế địa bàn quận xiv đơn vị nên vấn đề thực tiễn, UBND, đƣa Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Học viện Tài quận mà dựa liên quan đến đơn vị phƣơng án định mức văn hướng dẫn để báo cáo lấy dựa thực tế để chung Sở Tài làm làm định UBND xem xét lấy thành phố Hà Nội mức làm lập dự toán *Nguyên nhân khách * Kiến nghị thực quan: Do tình hình thực giải pháp: UBND quận tế địa bàn quận thay Tây Hồ với hỗ trợ đổi liên tục phịng TCKH tăng cƣờng năm nên dự tốn khó có việc quản lý, giám sát thể dựa vào tình hình tình hình thực tế thực tế để đƣa số quận Tây Hồ, nâng cao liệu dự tốn, trình độ khả dự báo phải dựa vào định cán tài mức để lập dự tốn NS từ đƣa đƣợc số liệu hƣớng dẫn sát với thực tế địa bàn quận b, Dự toán NS thường * Nguyên nhân chủ quan: * Giải pháp: Các đơn vị xây dựng dựa Tổ chức máy quản lý phải nâng cao việc xác sở yếu tố đầu vào thay UBND quận chƣa định đƣợc kết dựa kết đầu sách, chƣơng thực gắn kết chặt chẽ làm cho ưu tiên với đơn vị trực thuộc, trình dự án nhiệm vụ phân bổ dự tốn chƣa tham mƣu, có sử dụng NSNN; chưa thực hiệu hƣớng dẫn cụ thể cho thiết lập hệ thống đánh xv Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Học viện Tài Dẫn tới thực dự đơn vị xác định giá kết toán xảy nhiều phát kết đầu ra, khắc sách, chƣơng trình, dự án sinh, phải điều chỉnh lại phục tồn đọng và nhiệm vụ có sử dụng dự tốn bổ sung dự sai sót q trình lập NSNN; nâng cao tốn nhiều dự tốn nói riêng lực quản lý cấp, q trình quản lý NS nói đơn vị dự toán chung đơn vị sử dụng dự toán * Nguyên nhân khách * Kiến nghị thực quan: Do có nhiều khoản giải pháp: UBND quận chi năm thực cần hƣớng dẫn cho có thay đổi đơn vị hiểu rõ việc lập chế độ, sách dự tốn theo kết quả, nhà nƣớc thay đổi, ví dụ hƣớng dẫn cốt lõi nhƣ sách tăng quan trọng việc lƣơng… lập dự toán theo kết c, Dự toán năm * Nguyên nhân chủ quan: * Giải pháp: Các đơn vị thường lập Do đơn vị chƣa kịp cần chủ động sở dự toán năm trước mà thời chủ động cập nhật việc cập nhật thông không xét đến việc có nên sách, chế độ tin tiếp tục trì số dẫn đến việc lập dự trang thông tin Chính hoạt động khơng hiệu tốn cịn chậm trễ phải phủ, Bộ tài chính, S Tài việc phát triển dựa vào số liệu năm chính,… kinh tế - xã hội trƣớc để xây dựng dự cung cấp NS hay toán xvi Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Học viện Tài khơng, dẫn tới việc chi * Nguyên nhân khách * Kiến nghị thực tiêu NS không hiệu quả, quan: Trong giai đoạn giải pháp : Các đơn vị lãng phí này, có nhiều đặc biệt phịng TCKH sách, thơng tƣ, chế cần cập nhật kịp thời độ đƣợc ban hành sách, chế độ nhƣng chƣa đƣợc hồn để kịp thời hƣớng thiện nên việc lập dự dẫn cho đơn vị dự toán xảy tốn lập dự tốn cách khó khăn việc đ ng giảm lãng hƣớng dẫn cho đơn phí NS, sử dụng NS vị nên phải dựa vào cách hiệu số liệu năm trƣớc làm s cho năm * Nguyên nhân chủ quan: * Giải pháp: Các cán d, Mặc dù có Do trình độ số cần chủ động việc quy định xây dựng kế cán tài cịn non học hỏi chun mơn, hoạch tài chính, thu - chi nớt, chƣa có nhiều kinh nghiệp vụ, tham khảo NS, vào nghiệm việc thực cách giải sai sót từ thực cịn nhiều giải cán có nhiều vướng mắc, việc xây vấn đề thu - chi NS kinh nghiệp hay quan dựng kế hoạch không * Nguyên nhân khách tài cấp thực hiệu làm ảnh qua: Trong trình * Kiến nghị thực hưởng đến dự toán hàng đơn vị lập dự toán NS giải pháp: UBND quận năm hàng năm, khâu cần đƣa buổi xvii Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Học viện Tài hƣớng dẫn, giao số kiểm đánh giá kiểm tra trình tra, phân bổ, tiến hành độ chuyên môn thảo luận để lập dự tốn cán bộ; Phịng TCKH phức tạp thực nên đƣa phƣơng án thời gian dài tinh giản quy nên thƣờng kết thúc trình lập dự toán nhƣng thỏa hiệp đáp ứng đầy đủ các bên liên quan yêu cầu dự tốn mà cấp u cầu, từ giảm bớt đƣợc thời gian lập dự toán tăng cƣờng giám sát khâu lập DT Hạn chế 2: Trong khâu Nguyên nhân 2: Giải pháp 2: chấp hành dự toán a, Dù thực theo * Nguyên nhân chủ quan: * Giải pháp: Định kì dự tốn, tồn Cơng tác kiểm tra giám hàng tháng, hàng quý tình trạng có sát mang tính TX chƣa đơn vị dự tốn, quan khoản chi sai, chi khơng cao, thực tài nên lập báo cáo nội dung so với dự kiểm tra chi tiết tình hình thực thời tốn dẫn đến chi dồn vào điểm định cuối năm… khâu chi TX NS nhằm tốn nên khơng thể cung cấp thơng tin, cập đánh giá xác tình nhật tình hình sử dụng hình sử dụng nguồn kinh NS xviii Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Học viện Tài phí đƣợc cấp phát * Nguyên nhân khách * Kiến nghị thực quan: Do có giải pháp: Phịng TCKH khoản phát sinh khơng có UBND quận tăng dự tốn, có cƣờng giám sát nguồn khoản chi khó để NS chi đơn vị thực sách Đƣa hƣớng dẫn cho nhiều yếu tố tác động đơn vị có vào nhƣ sách, phát sinh liên quan việc diễn đến sách hay thực tế khúc mắc đơn vị không giải đƣợc b, Phương pháp cấp * Nguyên nhân khách * Giải pháp: Tăng cƣờng phát, tốn quan: Cơng tác quản lý từ khâu lập dự toán lập nội dung chi nghiệp vụ chi NS theo kết đầu ra, từ chun mơn, chi mua trì chế cấp phát, chi nâng cao kiểm sắm, sửa chữa, xây dựng NS chƣa gắn với kết soát khoản chi, nhỏ… nhiều phức thực nhiệm vụ, dẫn tạp khoản chi tới khó khăn việc tạm ứng nên đơn vị giám sát đánh giá hiệu khó kiểm sốt chi TX NS xix đánh giá hiệu chi đơn vị Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Học viện Tài c, Đối với số đơn vị * Nguyên nhân chủ quan: * Giải pháp: Cải thiện thụ hưởng thực Do khả dự báo chuyên môn, nghiệp vụ khơng quy trình đơn vị cịn hạn chế, cán tài quản lý chi NS, chi TX lập dự toán chƣa bám sát đơn vị, tuyển NS khơng theo dự tốn thực tế dẫn đến thực thêm cán tài lại không đề nghị xảy thiếu nhƣng phải chất lƣợng điều chỉnh dẫn đến sót, trình độ chun mơn Nâng cao, tăng cƣờng số thực số dự cán chƣa cao khả dự báo NS tốn có chênh lệch lớn chi TX duyệt * Nguyên nhân khách *Kiến nghị thực giải toán quan: Do NSNN có hạn pháp: UBND quận nguồn nhân Phịng TCKH cần tăng lực ngành tài cƣờng quản lý, kiểm tra so với khối lƣợng việc chấp hành dự công việc dẫn đến toán, thực tốt vấn sai sót nhƣ chƣa đề tiết kiệm chi từ hạn hoàn thành tốt khâu chế đƣợc sai sót, chấp hành tránh lãng phí NS d, Tình hình thực * Nguyên nhân chủ quan: * Giải pháp: Nghiên cứu số khoản chi chưa Chƣa nắm rõ quy nắm rõ ý quan thực tiết kiệm, chi TX định chế độ trọng, cốt lõi số khoản chưa sách, thơng tƣ, sách, quy định thực chế nghị định, hiểu phần nhà nƣớc, làm tốt từ khâu độ tài chính, thực bên ngồi chƣa hiểu phần lập dự tốn đƣa đến xx Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 chưa hiệu xảy Học viện Tài cốt lõi bên dẫn đế việc chấp hành tốt dự mức độ khác tình trạng chi sai, tốn từ tránh đƣợc chưa thực nghiêm khoản khơng cần chi lãng phí số túc pháp lệnh chống lãng đơn vị thiết, từ thực tốt phí tiết kiệm chi NS UBND quận với gi p đỡ phòng TCKH nên giám sát, kiểm tra thật k việc tiết kiệm chi, chống lãng phí đơn vị Hạn chế 3: Trong công Nguyên nhân 3: Giải pháp 3: tác tốn NS - Cơng tác tốn * Nguyên nhân chủ quan: * Giải pháp: Các cán diễn chậm, số đơn Do cán quản lý tài tài cần xếp vị cịn nộp muộn báo cáo đơn vị cịn cơng việc cách khoa tốn so với thời chƣa xếp đƣợc cơng học để hoàn hạn việc cách hợp lý dẫn thành tốt nhiệm vụ đƣợc đến việc nộp chậm báo giao - Các đơn vị thường thiếu cáo thoe quy định, báo cáo thuyết minh chi thiếu sót loại báo tiết khoản chi cáo nhƣ số liệu đơn vị mình, dẫn đến báo cáo khó khăn xxi Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Học viện Tài cơng tác tra, kiểm * Nguyên nhân khách * Kiến nghị thực tra quan: Do việc thay đổi hệ giải pháp: Phòng TCKH thống mục lục NSNN nhƣ UBND quận giai đoạn cần yêu cầu đơn vị gây nhiều khó khăn cho nghiên cứu, cập nhật đơn vị việc thay đổi sớm nhất, thực toán dẫn hƣớng dẫn điểm đến việc phải điều chỉnh thay đổi cho báo cáo toán nhiều đơn vị, đƣa lần thời gian cố định để nộp báo cáo NS, khơng để tình trạng nộp chậm, nộp muộn tiếp diễn lâu.Yêu cầu đơn vị nộp đ ng, nộp đủ loại báo cáo Tránh tình trạng thiếu báo cáo, gây khó khan việc giám sát, kiểm tra dẫn đến sai sót, lãng phí NSNN xxii Trịnh Mỹ Linh - CQ54/01.02 Hạn chế 4: Trong việc Học viện Tài Nguyên nhân 4: Giải pháp 4: công khai minh bạch dự tốn tốn - Việc cơng khai dự toán * Nguyên nhân chủ quan: * Giải pháp: Yêu cầu tốn cịn chậm Do cán chƣa nắm cán tài nắm chễ chƣa đ ng theo rõ đầy đủ quy định vững thông tƣ quy định, chƣa thực Thông tƣ liên quan đến 61/2017/TT-BTC ngày công khai minh bạch việc cơng khai dự tốn 15/06/2017 hƣớng dẫn trang điện tử quận tốn NS cơng khai NS đơn vị dự toán NS, tổ chức đƣợc nhà nƣớc hỗ trợ ; tăng cƣờng việc kiểm tra giám sát việc công khai minh bạch hệ thống điện tử, đƣa quy định thời gian, hình thức riêng UBND quận để đơn vị nghiêm t c việc công khai NS xxiii ... viện Tài BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TRỊNH MỸ LINH Lớp: CQ54/01.02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành : Quản. .. sách nhà nước quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội? ?? đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp với mong muốn tìm hiểu thực trạng quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc cấp huyện quận Tây Hồ thành phố. .. vấn đề quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp quận quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách cấp quận quận Tây Hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi thường xuyên ngân sách quận tây hồ, thành phố hà nội luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công , Quản lý chi thường xuyên ngân sách quận tây hồ, thành phố hà nội luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công