0

Quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện tại huyện quốc oai, thành phố hà nội luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công

68 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:03

Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH -*** - TẠ THỊ KIM TUYẾN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÍ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN QUỐC OAI – THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chun ngành : Quản lý Tài cơng Mã số : 01 Giáo viên hướng dẫn: ThS Phạm Văn Hào Hà Nội - 2020 SV: Phạm Minh Hằng i CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH -*** - TẠ THỊ KIM TUYẾN CQ54/01.01 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÍ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN QUỐC OAI – THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chun ngành : Quản lý Tài cơng Mã số : 01 Giáo viên hướng dẫn: ThS Phạm Văn Hào Hà Nội - 2020 SV: Phạm Minh Hằng ii CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Tạ Thị Kim Tuyến SV: Tạ Thị Kim Tuyến i Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HĐND : Hội đồng nhân dân KBNN : Kho bạc Nhà nước KT- XH : Kinh tế xã hội MLNS : Mục lục ngân sách NSCH Ngân sách cấp huyện : NSNN : Ngân sách nhà nước TC- KH : Tài chính- Kế hoạch UBND : Ủy ban Nhân dân SV: Tạ Thị Kim Tuyến ii Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính MỤC LỤC Lời cam đoan i Danh mục chữ viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng, hình vi MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ QUẢN LÍ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 1.1 Tổng quan chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.1.1 Khái niệm chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.1.2 Đặc điểm chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.2 Tổng quan quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.2.1 Khái niệm quản lí chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.2.2 Nguyên tắc quản lí chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.2.3 Phương thức quản lí chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 1.2.4 Nội dung quản lí chi thường xuyên ngân sách cấp huyện Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÍ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 15 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội quan tài chinh huyện Quốc Oai 15 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên huyện Quốc Oai 15 2.1.2 Tình hình kinh tế xã hội huyện Quốc Oai 16 2.1.3 Phòng Tài – Kế hoạch huyện Quốc Oai 18 SV: Tạ Thị Kim Tuyến iii Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính 2.2 Thực trạng chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyện Quốc Oai – Thành phố Hà Nội 22 2.2.1 Phân cấp nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 22 2.2.2 Chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyện Quốc Oai 25 2.3 Thực trạng quản lí chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyện Quốc Oai – Thành phố Hà Nội 27 2.3.1 Khâu lập dự toán 27 2.3.2 Khâu chấp hành dự toán 39 2.3.3 Khâu toán 41 2.4 Đánh giá chung thực trạng quản lí chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyên Quốc Oai 42 2.4.1 Kết đạt 42 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 43 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 47 3.1 Mục tiêu, phương hướng hồn thiện quản lí chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyện Quốc Oai – Thành phố Hà Nội 47 3.1.1 Mục tiêu hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyện Quốc Oai 47 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyện Quốc Oai 47 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyện Quốc Oai – Thành phố Hà Nội 48 SV: Tạ Thị Kim Tuyến iv Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính 3.2.1.Hồn thiện cơng tác lập dự toán chi thường xuyên NSCH huyện Quốc Oai 48 3.2.2 Hồn thiện cơng tác chấp hành chi thường xuyên NSCH huyện Quốc Oai 49 3.2.3 Hồn thiện cơng tác toán chi thường xuyên NSCH huyện Quốc Oai 50 3.2.4 Các kiến nghị thực giải pháp 51 KẾT LUẬN 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vii PHỤ LỤC viii SV: Tạ Thị Kim Tuyến v Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính DANH MỤC CÁC BẢNG, CÁC HÌNH Số hiệu Tên bảng, hình Trang Bảng 2.1 Cơ cấu chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 25 huyện Quốc Oai giai đoạn 2017-2019 Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy phịng Tài 18 - Kế hoạch huyện Quốc Oai Bảng 2.2 Số liệu dự toán toán chi thường xuyên 31 ngân sách cấp huyện huyện Quốc Oai giai đoạn 2017-2019 Bảng 2.3 Chi thường xuyên NSCH huyện Quốc Oai 33 giai đoạn 2017 – 2019 SV: Tạ Thị Kim Tuyến vi Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Ngân sách huyện phận cấu thành NSNN, cơng cụ tài giúp quyền huyện huy động phân phối nguồn lực tài nhằm thực chức năng, nhiệm vụ giao trình quản lý KT XH, an ninh quốc phòng máy nhà nước Trong điều kiện kinh tế nước ta cịn nhiều khó khăn, thu ngân sách nhiều hạn chế, nhu cầu nguồn lực để đáp ứng nhiệm vụ chi NSNN, đặc biệt chi thường xuyên NSNN đặt nhiều Chính vậy, việc quản lý chặt chẽ khoản chi thường xuyên ngân sách huyện nhằm đảm bảo việc chi tiêu tiết kiệm, có hiệu quả, phù hợp với quy định hành Nhà nước cần thiết Huyện Quốc Oai huyện trình xây dựng phát triển, kinh tế cịn gặp nhiều khó khăn chủ yếu nhận trợ cấp từ ngân sách cấp Do yêu cầu quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu chi thường xuyên NSNN nhiệm vụ cán lãnh đạo, quan quản lý sử dụng NSNN huyện Quốc Oai Vì việc nghiên cứu, phân tích tình hình thực tiễn cơng tác quản lý chi thường xuyên NSCH huyện Quốc Oai vô cấp thiết, để tồn tại, thiếu sót, thấy rõ vấn đề xúc cơng tác quản lý cần giải quyết, từ có giải pháp việc xây dựng phát triển NSNN huyện Quốc Oai, giúp công tác quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Quốc Oai ngày hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương tình hình Trước u cầu tơi chọn đề tài “Quản lí chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyện Quốc Oai – Thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn SV: Tạ Thị Kim Tuyến Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn Trên sở văn pháp luật hành , đề tài có nhiệm vụ nghiên cứu tình hình quản lí chi thường xuyên NSCH huyện Quốc Oai giai đoạn 2017-2019, từ hạn chế cịn tồn đề xuất số giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên NSCH huyện Quốc Oai để đảm bảo việc chi tiêu ngân sách tiết kiệm, mục đích có hiệu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề lý luận thực tiễn chi thường xuyên quản lý chi thường xuyên NSCH Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động quản lý chi thường xuyên NSCH thông qua chu trình quản lí NSNN gồm: quản lí lập dự tốn NSCH, quản lí chấp hành dự tốn NSCH quản lí tốn NSCH Về thời gian: Luận văn nghiên cứu thực trạng chi thường xuyên quản lý chi thường xuyên NSCH huyện Quốc Oai năm từ 20172019, đưa giải pháp, kiến nghị, phương hướng hoạt động cho giai đoạn Về không gian: Đề tài triển khai nghiên cứu huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Dữ liệu phương pháp phân tích liệu Đề tài luận văn nghiên cứu dựa sở phương pháp vật biện chứng vật lịch sử, kết hợp với số phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể thực nghiệm, thu thập tài liệu, số liệu, đối chiếu so sánh, thống kế, tổng hợp, phân tích,… để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu SV: Tạ Thị Kim Tuyến Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính khơng có hỗ trợ từ người trước nên gặp khó khăn q trình cơng tác Việc phối kết hợp quan quản lý nhà nước chưa thực chặt chẽ hiệu quả, chế phối hợp quan đơn vị chưa xác định cách rõ ràng nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn bên Chất lượng công tác tra, kiểm tra, giám sát q trình thực cịn lỏng lẻo, tạo hội cho việc phát sinh định, hành vi tiêu cực công tác quản lý NSNN nói chung quản lý chi thường xuyên NSCH nói riêng SV: Tạ Thị Kim Tuyến 46 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG HỒN THIỆN QUẢN LÍ CHI THƯỜNG XUN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN QUỐC OAI – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1.1 Mục tiêu hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyện Quốc Oai Một là, Mục tiêu việc hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên NSCH thời gian tới khắc phục nhược điểm bước hồn thiện nâng cao cơng tác quản lí chi thường xuyên ngân sách Hai là, Quản lý chi thường xuyên cần phải trì cân đối NSCH, củng cố hồn thiện cơng tác phân tích, dự báo nguồn thu để lên kế hoạch bảo đảm chi tiêu thường xuyên NSCH giới hạn nguồn thu nhằm đạt mục tiêu kỉ luật tài khóa Ba là, Quản lý chi thường xuyên NSCH hướng tới hiệu phân bổ nguồn lực Bốn là, Quản lý chi thường xuyên cần hướng tới hiệu sử dụng ngân sách Năm là, Quản lý chi thường xuyên NSCH hướng tới mục tiêu KT- XH huyện 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyện Quốc Oai Một là, Quản lý chi thường xuyên phải đảm bảo nguồn kinh phí kịp thời cho quan, đơn vị thực chức nhiệm vụ SV: Tạ Thị Kim Tuyến 47 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Hai là, Quản lý chi thường xuyên NSCH phải đảm bảo khoản chi thực chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định, đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, hiệu Ba là, Quản lý chi thường xuyên NSCH gắn với kết đầu việc thực chức nhiệm vụ, nâng cao vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm quan đơn vị trực thuộc cấp huyện quản lý Bốn là, Thực cơng khai dự tốn, toán NSCH đầy đủ, kịp thời, theo quy định pháp luật để người dân tham gia giám sát hoạt động quản lý NSCH Năm là, Cần củng cố hoàn thiện máy quản lý NSCH, rèn luyện đạo đức nâng cao lực cán quản lý NSCH để đáp ứng yêu cầu ngày cao quản lý phù hợp với khối lượng công việc cần thực Đồng thời cần có phối hợp chặt chẽ quan Tài đơn vị dự toán trực thuộc KBNN huyện việc giám sát thực chi thường xuyên ngân sách theo quy định 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN QUỐC OAI – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.2.1.Hoàn thiện cơng tác lập dự tốn chi thường xun NSCH huyện Quốc Oai Căn vào thông tư hướng dẫn xây dựng dự tốn năm Bộ tài chính, văn hướng dẫn xây dựng dự toán Sở tài thành phố Hà Nội số kiểm tra UBND huyện thơng báo, Phịng TC- KH huyện có trách nhiệm xây dựng văn hướng dẫn chi tiết đến đơn vị dự toán cấp huyện phù hợp với đặc điểm riêng của đơn vị thay hướng dẫn chung chung hồn tồn dựa văn hướng dẫn Sở Tài chinh SV: Tạ Thị Kim Tuyến 48 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Các quan, đơn vị phải lựa chọn xếp thứ tự ưu tiên khoản chi, mục tiêu phát triển KT-XH huyện để phân bổ sử dụng hợp lí nguồn kinh phí giao Lập dự tốn chi thường xuyên NSCH phải dựa sở kết phân tích, đánh giá tình hình thực ngân sách năm trước đặc biệt năm báo cáo, dựa chế độ, tiêu chuẩn, định mức cụ thể chi thường xuyên, đồng thời đảm bảo thời gian trình tự lập, tổng hợp dự tốn từ lên, đảm bảo dự toán chi thường xuyên lập sát với thực tế Trong trình định dự toán cần đề cao tầm quan trọng cơng tác thảo luận dự tốn đơn vị dự toán cấp với đơn vị dự toán cấp trên, phòng TC - KH với đơn vị cấp nhằm đạt thống số kiểm tra với nhu cầu sử dụng ngân sách đơn vị, có dự tốn định sát với thực tế đồng thời đảm bảo cân đối ngân sách 3.2.2 Hồn thiện cơng tác chấp hành chi thường xuyên NSCH huyện Quốc Oai Chấp hành chi thường xuyên NSCH phải theo dự toán giao, thực chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả, nội dung, mục đích; tuân thủ chế độ, sách, định mức theo quy định pháp luật Các nhiệm vụ chi đột xuất ngồi dự tốn phải cân nhắc, tính tốn trước định, với nguyên tắc tìm nguồn bổ sung hợp pháp định chi, trường hợp phát sinh nhiệm vụ chi ngồi dự tốn khơng thể trì hỗn mà dự phịng ngân sách khơng đủ đáp ứng, quan đơn vị cần xếp lại nhiệm vụ chi chưa cần thiết SV: Tạ Thị Kim Tuyến 49 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Cơ cấu lại chi thường xuyên NSCH để nâng cao hiệu sử dụng ngân sách, thực nghiêm quy định Luật NSNN, bố trí ngân sách tập trung, chống dàn trải gây thất thoát vốn, sử dụng ngân sách có mục đích, hiệu Q trình cấp phát kinh phí chi thường xun cần có phối hợp phòng TC - KH KBNN huyện nhằm kiểm soát chặt chẽ khoản cam kết chi thường xuyên, kiểm soát tạm ứng toán chi thường xuyên NSCH Các quan đơn vị phải có kế hoạch, phương án phân bổ dự tốn chi thường xuyên chi tiết đến quý, tháng, cân đối phù hợp với nguồn thu để từ chủ động điều hành chi, đảm bảo hợp lý đạt hiệu Đồng thời tránh tình trạng ứ đọng khoản chi cuối năm, dẫn đến tình trạng để tồn ngân sách nguồn NSCH hạn hẹp Về khoản chi hành Nhà nước, yêu cầu phải đảm bảo cho quyền cấp huyện hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, nguyên tắc chi phải đảm bảo chế độ Khuyến khích đơn vị thực chế khốn chi hành để đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, thiết thực hiệu quả, tránh lãng phí khoản chi hội nghị, tiếp khách, khánh tiết mua sắm tài sản 3.2.3 Hồn thiện cơng tác tốn chi thường xun NSCH huyện Quốc Oai Cơng tác tốn chi thường xuyên phải xác, trung thực, thời hạn quy định Số liệu tốn phải xác, trung thực, đầy đủ phải đối chiếu, xác nhận với Kho bạc huyện Tăng cường trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách, quan tài đồng thời hồn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn Để khắc phục hạn chế cơng tác toán chi thường xuyên NSCH, quan đơn vị cần trình bày báo cáo tốn NSCH SV: Tạ Thị Kim Tuyến 50 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính cách rõ ràng, đánh giá khái qt tình hình thực dự tốn, phân tích rõ nguyên nhân tăng, giảm tiêu thu, chi ngân sách so với dự toán giao đầu năm để có sở cho HĐND thảo luận phê chuẩn toán Báo cáo toán chi thường xuyên NSCH nộp phòng TC- KH cần phải đảm bảo thời gian theo quy định, thuyết minh đầy nội dung theo yêu cầu, tránh trường hợp nộp chậm, thiếu biểu mẫu, thiếu nội dung, không thuyết minh nội dung theo u cầu, gây khó khăn cho q trình tổng hợp tốn cấp Cơng tác thẩm định tốn phịng TC- KH huyện cần phải tăng cường, không dừng việc thẩm định số thu, số chi so với số dự toán qua KBNN, việc hạch toán kế toán, hồ sơ chứng từ…mà cần quan tâm đến việc quản lý sử dụng chi thường xuyên NSCH: tính hợp lý, hợp pháp khoản chi ngân sách 3.2.4 Các kiến nghị thực giải pháp Kiến nghị Chính Phủ Cần tạo điều kiện thúc đẩy phối hợp hoạt động quan, đơn vị máy quản lí ngân sách để đảm bảm hiệu cao quy trình quản lí NSNN quy trình quản lí chi thường xuyên NSCH Đảm bảo thẩm quyền định ngân sách HĐND cấp, có HĐND cấp huyện Tránh tình trạng định dự tốn phân bổ ngân sách trùng lặp, chồng chéo, mang tính hình thức Tăng cường cơng khai, minh bạch NSNN, gắn trách nhiệm UBND cấp công tác điều hành ngân sách Kiến nghị quan tài cấp SV: Tạ Thị Kim Tuyến 51 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính Sở Tài thành phố Hà Nội tham mưu cho UBND thành phố cần bổ sung, hoàn thiện lại hệ thống định mức phân bổ, bổ sung tiêu chí phân bổ cho phù hợp với đặc điểm địa phương, ngành, để bước chuyển quản lý ngân sách theo đầu vào sang quản lý theo đầu kết Nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, trọng đến việc bồi dưỡng trình độ phận kế toán ngân sách cấp sở Thường xuyên mở lớp tập huấn, đào tạo cho cán có trình độ hạn chế, cần có sách quản lý chặt chẽ vấn đề dạy học để đảm bảo chất lượng đào tạo Kiến nghị với HĐND - UBND huyện Quốc Oai Huyện cần lắng nghe, trao đổi đưa giải pháp để giải khó khăn q trình lập dự toán, chấp hành chi toán chi ngân sách Huyện cần có chủ trương sử dụng tiết kiệm, hiệu ngân sách giao, hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế cách triệt để Cần có biện pháp nghiêm minh để kịp thời xử lí trường hợp sử dụng lãng phí, không hiệu nguồn ngân sách giao, gây thất thốt, tổn thất cho nhà nước Huyện nên có sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực, tăng cường hỗ trợ vật lực tài lực lĩnh vực cụ thể, tháo gỡ khó khăn cịn tồn q trình thực nhiệm vụ KTXH,…nhằm tạo điều kiện tối đa cho đơn vị thực tốt cơng việc giao SV: Tạ Thị Kim Tuyến 52 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính KẾT LUẬN Ngân sách huyện nói chung ngân sách cấp huyện nói riêng phận cấu thành NSNN, công cụ quản lý kinh tế- xã hội địa bàn huyện Thực quản lý chi thường xuyên NSCH nội dung quan trọng quản lý chi NSNN cần đảm bảo tính cơng khai, minh bạch quy định pháp luật Tuy nhiên, công tác quản lý chi thường xuyên NSCH huyện Quốc Oai cịn tồn điểm hạn chế Do đó, việc hồn thiện cơng tác quản lý chi thường NSCH điều tất yếu Trên sở tìm hiểu, nghiên cứu lí luận thực trạng chi thường xuyên quản lí chi thường xuyên NSCH huyện Quốc Oai, luận văn có đánh giá chung tình hình thực số ưu điểm, hạn chế cơng tác quản lí chi Từ đưa giải pháp số kiến nghị nhằm hồn thiện, nâng cao hoạt động quản lí chi thường xuyên NSCH huyên Quốc Oai Trong trình nghiên cứu cố gắng trình độ nhận thức cịn hạn chế tác giả mong nhận ý kiến đóng góp thầy cơ, bạn bè để viết hồn thiện SV: Tạ Thị Kim Tuyến 53 Lớp: CQ54/01.01 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Chính DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính (2017), Thơng tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn công khai ngân sách đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ Bộ Tài (2016), Thơng tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều nghị định 163/2016/NĐ-CP Chính phủ (2016), Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 việc quy định chi tiết thi hành số điều Luật ngân sách nhà nước năm 2015 Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội (2016), Nghị 13/2016/NQHĐND ngày 5/12/2016 phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu cấp ngân sách định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 PGS,TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt, Giáo trình lý thuyết quản lý tài cơng, NXB Tài Chính Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật ngân sách nhà nước TS Bùi Tiến Hanh (2018), Giáo trình quản lý chi ngân sách nhà nước, NXB Tài Chính Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai (2017, 2018, 2019), Báo cáo dự toán thu - chi NSNN huyện Quốc Oai từ 2017 đến 2019 Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai (2017, 2018, 2019), Báo cáo toán thu- chi NSNN huyện Quốc Oai từ 2017 đến 2019 SV: Tạ Thị Kim Tuyến vii Lớp: CQ54/01.01 PHỤ LỤC Kết quả/ Hạn chế Nguyên nhân Giải pháp/ Kiến nghị thực giải pháp Công tác xây dựng Sự đạo quản lí dự tốn chi thường HĐND, UBND xuyên NSCH huyện công tác huyện Quốc Oai xây dựng dự toán chi đảm bảo thường xuyên NSCH trình tự theo quy định ngày sát sao, chặt Luật NSNN chẽ Trinh độ cán 2015, thực theo phòng TC- KH huyện nghị cải thiện HĐND huyện tình hình thực tế huyện Các khoản chi Thực tốt cơng tác thường xun quản lí chấp hành dự đảm bảo chi toán chi thường xuyên mục đích, kế NSCH Lãnh đạo huyện hoạch, chi đủ hợp quan tâm giám sát lí, đáp ứng việc sử dụng ngân sách nhiệm vụ chi thường quan, đơn vị xuyên cấp huyện huyện Công khai minh bạch Công tác cải cách hành ngân sách máy nhà trọng thực nước từ trung ương đến khâu quản lí : địa phương đạt kết xây dựng dự tốn, tốt, dần hồn thiện việc viii chấp hành dự toán cải tổ ngân sách với tốn giám sát người dân, có quản lý chi thường xuyên NSCH Số chi thực tế cao - Chưa có phối hợp - Tăng cường công tác lập số dự toán chi chặt chẽ dự toán bám sát với tình phận, ban ngành; hình thực tế mục tiêu cấp công tác lập kinh tế huyện đồng quản lý việc thời kiểm soát số chi thường xuyên NSCH bám xây dựng dự tốn -Trình độ cán xây dựng dự tốn cịn hạn chế, chưa tìm hiểu thực kĩ tình hình thực tế huyện Việc nắm bắt hiểu văn hướng dẫn xây dựng dự tốn cịn sát theo dự tốn Nâng cao lực cán làm cơng tác tài chính, kế toán - Tăng cường phối hợp ban ngành đồn thể liên quan đến cơng tác quản lý chi thường xuyên NSCH huyện Quốc Oai hạn chế Công tác quản lý chi Công tác phân bổ dự - Hồn thiện cơng tác lập thường xun NSCH tốn cịn mang tính định mức phân bổ dự tốn chưa thực gắn với bình qn, lấy tiêu chí với tiêu chí cụ thể hơn, mục tiêu, chưa dân số biên chế sát với thực tế tình hình khuyến khích chi tiêu chủ yếu nên chưa thực cấp huyện tiết kiệm đáp ứng với - Quán triệt nguyên tắc chi tình hình cấp huyện tiêu tiết kiệm, hiệu ix NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét:……………………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: …………………… Khóa, lớp: ……………………………………………………………… Đề tài: …………………………………………………………………… Nội dung nhận xét Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên ……………………………………………………………………………… Về ý thức kỷ luật, tuân thủ quy định đơn vị thực tập ……………………………………………………………………………… Về kỹ giao tiếp, kỹ mềm ……………………………………………………………………………… Về kiến thức chuyên môn ……………………………………………………………………………… …… , ngày… tháng… năm 2020 Người nhận xét (Ký tên, đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: ……………………………………… Nhận xét trình thực tập Sinh viên: ………………………………… Khóa, lớp: …………………………………………………………………… Đề tài: ……………………………………………………………………… Nội dung nhận xét Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên ……………………………………………………… ……………………… Về chất lượng nội dung luận văn 2.1 Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành ……………………………………………………… …………………… 2.2 Mục đích đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………… ………………… 2.3 Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………… ………………… 2.4 Nội dung khoa học luận văn ……………………………………………………… …………………… …………………………………………… ……………………………… Điểm: Bằng số: …………………………………………………………… Bằng chữ: ………………………………………………………… Hà Nội, ngày……tháng……năm 2020 Người nhận xét (Ký, ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: ………………………………………………… Nhận xét trình thực tập Sinh viên: ………………………………… Khóa, lớp: …………………………………………………………………… Đề tài: ………………………………………………………………………… Nội dung nhận xét Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành ……………………………………………………… ……………………… Mục đích đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………… ……………………… Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………… ……………………… Nội dung khoa học luận văn ……………………………………………………… ……………………… ……………………………………………………… ……………………… ……………………………………………………… ……………………… Điểm: Bằng số: …………………………………………………………… Bằng chữ: ………………………………………………………… Hà Nội, ngày……tháng……năm 2020 Người nhận xét (Ký, ghi rõ họ tên) ... HIỆU QUẢ QUẢN LÍ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 47 3.1 Mục tiêu, phương hướng hồn thiện quản lí chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyện Quốc. .. Chương 1: Tổng quan chi thường xuyên quản lí chi thường xuyên ngân sách cấp huyện; Chương 2: Thực trạng quản lí chi thường xuyên ngân sách cấp huyện Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội; Chương 3: Một... viện Tài Chính 2.2 Thực trạng chi thường xuyên ngân sách cấp huyện huyện Quốc Oai – Thành phố Hà Nội 22 2.2.1 Phân cấp nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách cấp huyện 22 2.2.2 Chi thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện tại huyện quốc oai, thành phố hà nội luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công , Quản lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện tại huyện quốc oai, thành phố hà nội luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công