0

Quản lý thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế quận tây hồ, thành phố hà nội luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công

56 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:42

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Nguyễn Minh Tâm LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chun ngành : Tài cơng Mã số : 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN ThS Phạm Thị Lan Anh HÀ NỘI – 2020 BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Nguyễn Minh Tâm Lớp: CQ54/01.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chun ngành : Tài cơng Mã số : 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN ThS Phạm Thị Lan Anh HÀ NỘI – 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp (ký ghi rõ họ tên ) Nguyễn Minh Tâm i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiêp ĐTNT : Đối tượng nộp thuế GTGT : Giá trị gia tăng HĐND : Hội đồng nhân dân HKD : Hộ kinh doanh NNT : Người nộp thuế NSNN : Ngân sách nhà nước UBND : Ủy ban nhân dân ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Danh mục chữ viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng, hình iv MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài luận văn Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn Đối tượng phạm vi nghiên cứu Dữ liệu phương pháp nghiên cứu đề tài luận văn Kết cấu luận văn .3 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm .4 1.1.3 Vai trò 1.1.4 Các đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng 1.1.5 Các đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng .8 1.1.6 Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng .9 1.2 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 11 1.2.1 Lập dự toán thu thuế giá trị gia tăng 12 1.2.2 Tổ chức công tác thu thuế giá trị gia tăng 12 1.2.3 Thanh tra, kiểm tra thuế 14 1.2.4 Quyết toán thu thuế giá trị gia tăng 14 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 16 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 16 2.1.1 Lịch sử hình thành, chức nhiệm vụ đơn vị 16 2.1.2 Cơ cấu máy tổ chức Chi cục Thuế quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 17 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 21 2.2.1 Cơng tác lập dự tốn thu thuế giá trị gia tăng 21 2.2.2 Tổ chức chấp hành thu thuế giá trị gia tăng .25 2.2.3 Quyết toán thu thuế giá trị gia tăng 31 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THỰC HIỆN QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 32 2.3.1 Một số thành tựu đạt 32 2.3.2 Những tồn hạn chế công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng địa bàn quận Tây Hồ 33 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 34 Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 36 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 36 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP 37 3.2.1 Về công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế .37 3.2.2 Về công tác quản lý kê khai thuế 38 3.2.3 Về công tác kiểm tra, tra thuế 39 3.2.4 Về công tác quản lý nợ, cưỡng chế thuế 40 3.3 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 40 3.3.1 Đối với Chi cục Thuế quận Tây Hồ 40 3.3.2 Đối với Nhà nước .41 KẾT LUẬN 43 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vii PHỤ LỤC viii DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 2.1 Kết thu thuế GTGT địa bàn Bảng 2.1 quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội giai đoạn 24 năm 2017 – 2019 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.2 Kết thu thuế giá trị gia tăng chi tiết theo nguồn thu giai đoạn từ năm 2017-2019 Bảng 2.3: Biến động cấu nguồn thu thuế giá trị gia tăng giai đoạn năm 2017-2019 Bảng 2.4: Kết tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp giai đoạn 2017-2019 iv 25 26 31 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Một quốc gia vững mạnh quốc gia có nguồn tài đủ mạnh từ bên kinh tế Và nguồn tài thuế Thuế coi khoản thu quan trọng khoản thu mang tính chất ổn định kinh tế đất nước ngày phát triển, khoản thu ngày tăng lên Thuế đóng vai trị khơng nhỏ nguồn thu NSNN, qua thực nhiệm vụ chi Trong nhiều năm gần đây, sách thuế, chế thu quản lý thu thuế có nhiều đổi mới, góp phần làm tăng thu cho NSNN khuyến khích kinh doanh hướng Cùng với phát triển kinh tế, quản lý thu thuế GTGT ngày phức tạp, đòi hỏi phối hợp ngành, địa phương với quan quản lý thu thuế Để đạt mục tiêu tăng thu cho NSNN, nâng cao hiệu quản lý thu thuế giá trị gia tăng, góp phần đẩy lùi, giảm bớt thủ tục hành rườm rà, đẩy mạnh cơng cho đối tượng nộp thuế việc hoàn thiện quản lý thu thuế GTGT yêu cầu cần thiết Đặc biệt, cấp sở, đơn vị trực tiếp liên quan đến vấn đề thu thuế GTGT phải làm rõ cụ thể Chi cục thuế quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội Thuế GTGT khoản thu thuế lớn sắc thuế thu NSNN quận Tây Hồ Do đó, đề tài “Quản lý thuế giá trị gia tăng Chi cục Thuế quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội” chọn để làm luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Tài cơng Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn Mục đích việc nghiên cứu đề tài luận văn nhằm phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thu thuế GTGT Chi cục Thuế quận Tây Hồ; tồn tại, hạn chế nguyên nhân tồn hạn chế đó; từ kiến nghị số giải pháp để khắc phục hạn chế đó, cao hiệu quản lý thu thuế giá trị gia tăng Chi cục Thuế quận Tây Hồ thành phố Hà Nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: quản lý thu thuế giá trị gia tăng Dữ liệu phương pháp nghiên cứu đề tài luận văn Dữ liệu nghiên cứu đề tài luận văn: + Tài liệu trình hình thành phát triển, chức nhiệm vụ, cấu tổ chức Chi cục Thuế quận Tây Hồ + Các văn pháp luật hành liên quan đến thuế, quản lý thu thuế GTGT + Các số liệu dự toán thực thu Ngân sách Chi cục thuế quận Tây Hồ Phương pháp nghiên cứu đề tài luận văn: Thứ vấn Bằng cách hỏi trực tiếp người hướng dẫn thực tập đơn vị, anh chị cô làm đơn vị có kinh nghiệm cơng tác quản lý thu thuế GTGT để hiểu thêm quy trình quản lý, kinh nghiệm quý báu kiến thức thực tiễn cơng tác Có DN chưa chấp hành sách pháp luật thuế, kê khai thiếu, sơ sót kế tốn thuế cố tình trốn thuế Do số DN bị ảnh hưởng tình hình chung kinh tế, khó khăn tài dẫn đến tình trạng sản xuất kinh doanh bị đình trệ, nguồn tài hạn hẹp nên nộp phần số tiền nợ 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Thứ nhất, công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT Về việc chậm tiến độ công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT, nguyên nhân nằm việc số lượng DN, NNT đơng nguồn nhân lực cịn hạn chế đối tượng chưa quan tâm mức đến sách thuế DN thành lập Trình độ hiểu biết thuế, ý thức chấp hành pháp luật thuế nhiều DN, HKD chưa cao, yêu cầu luật thuế chưa tự giác thực hiện, tình trạng vi phạm pháp luật thuế diễn Thứ hai, kê khai hồ sơ thuế Đối với công tác kê khai hồ sơ thuế, vi phạm trình đăng ký ngừng hoạt động kinh doanh DN gây khó khăn cho hoạt động quản lý thu thuế GTGT Chi cục Thuế quận Tây Hồ Đồng thời, thói quen người tiêu dùng khơng địi hỏi hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ khơng quan tâm đến nội dung hóa đơn yếu tố ảnh hưởng tới công tác kê khai hồ sơ thuế Thứ ba, công tác kiểm tra thuế Ngồi ra, việc triển khai cơng tác kiểm tra thuế cịn chậm phần lớn q trình quản lý, kiểm tra, giám sát DN sau đăng ký kinh doanh quan 34 cấp phép đăng ký kinh doanh quan chức có liên quan thiếu chặt chẽ; số lượng theo dõi DN, HKD hoạt động quan đăng ký, quan thống kê quan thuế chưa có thống với nên gây tình trạng thiếu sót DN, HKD hoạt động khơng đóng thuế Số lượng cán kiểm tra cịn mỏng mà khối lượng cơng việc lớn, dẫn đến tình trạng q tải cơng tác kiểm tra thuế Thứ tư, công tác quản lý nợ thuế Nền kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng gặp khơng khó khăn cạnh tranh thương mại Các DN kinh doanh thu lỗ, phá sản, khỏi địa đăng ký kinh doanh không nộp tiền thuế phát sinh dẫn đến nợ thuế Bên cạnh DN thực gặp khó khăn cịn tồn số NNT chưa chấp hành tốt quy định pháp luật thuế, cố tình kéo dài, trì hỗn khơng nộp thuế hạn, nợ thuế kéo dài dẫn đến nợ thuế ngày tăng Sự đổi máy theo dõi quản lý Nhà nước chưa bắt kịp nhịp độ phát triển DN, thiếu phối hợp việc hướng DN hoạt động khuôn khổ pháp luật gây khó khăn cho cơng tác quản lý thu thuế 35 Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thứ nhất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức tồn Chi cụ thuế nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý thu thuế khách quan, toàn diện đạt hiệu Nâng cao khả linh hoạt với thay đổi sách thuế Thực tốt sách mà Tổng Cục thuế đề là: Chất lượng – Hiệu - Niềm tin Thứ hai, tập trung hoàn thiện cơng tác quản lý thu thuế nói chung quản lý thu thuế GTGT nói riêng nhằm đảm bảo tập trung, huy động kịp thời đầy đủ số thu cho NSNN Thứ ba, tích cực phối hợp với quan chức quận Tây Hồ nhằm đấu tranh, ngăn chặn, phát xử lý kịp thời NNT có hành vi vi phạm thuế Thứ tư, thực tốt công tác quản lý, kiểm tra tra thuế nhằm góp phần tăng thu cho NSNN, với tạo bình đẳng nghĩa vụ nộp thuế ĐTNT; khai thác nguồn thu có hiệu quả; tăng cường quản lý thu thuế GTGT theo hướng đại hóa Thứ năm, nâng cao cơng tác nộp thuế Thường xuyên phối hợp với Kho bạc Nhà nước ngân hàng ủy nhiệm thu, phối hợp thu địa bàn quận Tây Hồ để quản lý tốt công tác thu nộp thuế đầy đủ, thời hạn 36 Đối với DN, HKD có ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước cần có khích lệ, biểu dương, tặng thưởng định để khuyến khích, nâng cao uy tín, niềm tin DN, HKD Xử lý hành vi nộp chậm, nộp thiếu, không nộp thuế DN, HKD biện pháp kịp thời, có dấu hiệu hình cần phải làm thật cương để răn đe, tránh việc lợi dụng linh hoạt sách thuế mà trốn thuế 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP 3.2.1 Về công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Đẩy mạnh việc đối thoại với DN, HKD để lắng nghe ý kiến NNT, đồng thời trả lời vướng mắc thủ tục, sách thuế GTGT NNT kịp thời, hạn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc thuế cho đơn vị địa bàn quận Tây Hồ, góp phần cải thiện mơi trường đầu tư nâng cao hiệu lực quản lý thu thuế GTGT Nâng cao hiệu trả lời thắc mắc NNT thơng qua hịm thư điện tử Trả lời thắc mắc cách nhanh chóng để kịp thời giải vấn đề NNT liên quan đến sách thuế Cần có kế hoạch tun truyền, hỗ trợ giai đoạn; Nội dung, hình thức thời điểm tuyên truyền hỗ trợ phải phù hợp với nhóm giúp cho người thấy tính ưu việt sách thuế, tạo tin tưởng tự nguyện chấp hành Cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền cho dễ hiểu, dễ tiếp cận dễ thực Thực tốt việc tuyên truyền, tư vấn sách thuế cho người nộp thuế, thực công khai, dân chủ lĩnh vực thuế 37 Đa dạng hóa đối tượng tuyên truyền; tuyên truyền tầng lớp dân cư ý thức nhận hóa đơn mua hàng, dịch vụ để người dân hiểu rõ chất lợi ích việc sử dụng hóa đơn từ giúp góp phần hạn chế thất thu thuế GTGT Chuẩn hóa nội dung tuyên truyền, hỗ trợ, xây dựng kho liệu phục vụ công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán tuyên truyền hỗ trợ NNT để chỗ trả lời thắc mắc NNT phạm vi thẩm quyền cho phép, tránh tình trạng NNT phải đợi văn trả lời quan thuế thời gian lâu 3.2.2 Về công tác quản lý kê khai thuế Đẩy mạnh công tác kiểm tra đăng ký thuế; Tăng cường kiểm tra việc thực kê khai thuế NNT, đảm bảo NNT nộp tờ khai hạn, mẫu biểu Phát sớm trường hợp có tờ kê khai chưa đúng, khơng đủ số thuế phải nộp để cịn yêu cầu khai lại nộp bổ sung số thuế cịn thiếu Phân loại rõ nhóm đối tượng nộp thuế để có cách rà sốt kiểm tra quản lý rủi ro, nâng cao hiệu quản lý hồ sơ Xử lý trường hợp nộp tờ khai chậm có yêu cầu nộp tờ khai thuế cán quan thuế, không nộp tờ khai khơng nộp bổ sung số thuế cịn thiếu quan thuế email gửi văn nhắc nhở yêu cầu nộp bổ sung Chú trọng tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán để nâng cao lực, hiệu kiểm tra hồ sơ kê khai thuế NNT, nhanh chóng phát lỗi sai để 38 yêu cầu NNT chỉnh sửa bổ sung để nộp lại cho quan thuế thời hạn sớm nhất, tiết kiệm thời gian cho NNT quan thuế Nắm nguồn thu, đặc biệt với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đảm bảo thu đúng, đủ, tâm hoàn thành tiêu giao, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh 3.2.3 Về công tác kiểm tra, tra thuế Kiểm tra quan thuế: Tiến hành rà soát hồ sơ khai thuế dựa sở liệu kê khai thuế DN gửi đến quan thuế để chọn danh sách hồ sơ khai thuế cần kiểm tra Kiểm tra trụ sở NNT: Để thực tốt công tác tra, kiểm tra trụ sở NNT cần tiến hành thực tốt bước sau đây: + Thứ nhất, cần thực tốt công tác lập kế hoạch kiểm tra, tra + Thứ hai, dựa kế hoạch phê duyệt, trưởng phận tra, kiểm tra tiến hành phân giao kế hoạch theo nhóm cán + Thứ ba, thực tốt công tác chuẩn bị kiểm tra kỹ lưỡng trước lúc trình định kiểm tra, xây dựng đề cương tra, kiểm tra, phân công công việc cho thành viên Đoàn tra, kiểm tra + Thứ tư, tiến hành tra, kiểm tra trụ sở NNT: Dựa hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán DN cung cấp, tiến hành kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ khai thuế phát dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật thuế DN 39 Ngoài ra, cần thực việc xác minh, đối chiếu chéo hoá đơn, chứng từ liên quan đến hồ sơ hoàn thuế (hoá đơn GTGT đầu vào, đầu liên quan đến người mua, người bán; hợp đồng lý hợp đồng; chứng từ vận tải ) 3.2.4 Về công tác quản lý nợ, cưỡng chế thuế Gửi văn thông báo tình hình nợ thuế DN, HKD vào email Bộ phận “một cửa” Chi cục Thuế Chủ động phối hợp lực lượng: Thuế - Công an - Quản lý thị trường – UBND phường, kịp thời xử lý vướng mắc, khiếu nại, thắc mắc doanh nghiệp, hộ kinh doanh thu hồi nợ đọng, trốn thuế Đẩy mạnh công tác kiểm tra chống thất thu, chống chuyển giá; xử lý kịp thời hành vi vi phạm hóa đơn; quản lý chặt chẽ số nợ đọng thuế, kiên xử lý thu hồi nợ đọng thuế, giảm nợ đọng thuế Phối hợp chặt chẽ với phận kiểm tra thuế để thu thập thông tin liên quan đến DN nợ thuế để có biện pháp thu nợ kịp thời Thực nghiêm việc tính phạt chậm nộp tiền nợ thuế Áp dụng linh hoạt biện pháp cưỡng chế mạnh theo luật định 3.3 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 3.3.1 Đối với Chi cục Thuế quận Tây Hồ Cơ cấu máy tổ chức phải thật gọn nhẹ, không dàn trải nhiều cán làm nhiệm vụ Bộ máy phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ mà mục tiêu cần hồn thành để từ có phân cơng kế hoạch cụ thể, không trùng chéo nhiệm vụ không giao nhiều việc cho cán Bộ máy 40 gắn kết, làm việc nhịp nhàng, nâng cao hiệu làm việc công tác quản lý thu thuế Chi cục Đặc biệt, trình độ cán thuế cần nâng cao liên tục Tổ chức lớp buổi huấn luyện chuyên đề hay nghiệp vụ chuyên sâu quan, song song với học huấn luyện Cục thuế thành phố Hà Nội Tổng cục Thuế Liên tục nang cao kiến thức kỹ để giải tốt thắc mắc tình xảy trình quản lý thu thuế Yếu tố người quan trọng 3.3.2 Đối với Nhà nước Ngày hoàn thiện sách thuế, chặt chẽ khơng q cứng nhắc, ln có linh hoạt phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội nay, phát triển ngành kinh tế, dịch vụ, phát triển DN tổ chức kinh doanh, cá nhân HGĐ Các sách thuế tạo điều kiện tốt cho việc phát triển sản xuất kinh doanh nước, đảm bảo phát triển nguồn thu cho NSNN Cùng với việc DN, tổ chức kinh doanh, cá nhân HGĐ cần phải nắm kỹ quy định, sách, văn pháp luật liên quan đến thuế nhằm đảm bảo quyền lợi NNT thực tốt nghĩa vụ NSNN Ý thức chấp hành thuế cần ưu tiên, đặt lên hàng đầu Sự nghiêm chỉnh chấp hành NNT xứng đáng biểu dương khen ngợi, khích lệ để thực tốt Tất nhiên quản lý thu thuế GTGT khơng thể thiếu phối hợp Chi cục thuế với quan, đơn vị liên quan tới hoạt động quản lý thu thuế quận Tây Hồ Kho bạc Nhà nước quận Tây Hồ, Ngân hàng ủy 41 nhiệm thu…, quan ban ngành từ trung ương đến địa phương nhằm đảm bảo việc quản lý thu thuế diễn cách xách, minh bạch hiệu 42 KẾT LUẬN Công tác thực quản lý thu thuế GTGT Chi cục Thuế quận Tây Hồ thực tương đối tốt, nhiên cịn có số hạn chế Qua thời gian thực tập Chi cục Thuế quận Tây Hồ , có thêm cho học, kinh nghiệm thực tiễn quý báu công tác quản lý thu thuế GTGT quận Tây Hồ Chi cục Thuế khác khắp 63 tỉnh thành nói chung Chi cục Thuế quận Tây Hồ nói riêng có khó khăn, hạn chế cịn tiếp tục hồn thiện qua thời gian để phù hợp với nhu cầu phát triển đất nước Chi cục Thuế quận Tây Hồ cố gắng hoàn thiện nhiệm vụ giao, làm tốt chức mình, đặc biệt thuế GTGT vấn đề khó khăn quy mơ rộng đối tượng chịu thuế, cần phải làm rõ, thật chặt chẽ giai đoạn hàng hóa dịch vụ phát sinh từ q trình sản xuất, kinh doanh đến lưu thơng tiêu dùng Một yêu cầu trọng hàng đầu nâng cao hiệu quản lý thu thuế nói chung đặc biệt thuế GTGT nói riêng Chi cục Thuế quận Tây Hồ Thơng qua việc phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý thu thuế GTGT luận văn nêu ưu điểm hạn chế Mặc dù cố gắng luận văn khơng tránh khỏi có sai sót Kính mong q thầy dẫn để luận văn hoàn thiện Rất mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy cơ! Tôi xin chân thành cảm ơn! 43 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 Quyết định 245/QĐ-TCT ngày 25/03/2019 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Điều Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (được sửa đổi Thông tư 151/2014/TT-BTC Thông tư 26/201/TT-BTC) quy định 26 nhóm đối tượng khơng chịu thuế giá trị gia tăng BÁO CÁO “Tổng kết công tác thuế năm 2017, triển khai giái pháp thực nhiệm vụ năm 2018” Chi cục Thuế quận Tây Hồ BÁO CÁO “Tổng kết công tác thuế năm 2018, triển khai giái pháp thực nhiệm vụ năm 2019” Chi cục Thuế quận Tây Hồ BÁO CÁO “Tổng kết công tác thuế năm 2019, triển khai giái pháp thực nhiệm vụ năm 2020” Chi cục Thuế quận Tây Hồ Giáo trình “Quản lý thu Ngân sách Nhà nước” PGS.TS Hoàng Thị Thúy Nguyệt TS Đào Thị Bích Hạnh đồng chủ biên vii PHỤ LỤC Bảng tóm tắt mối quan hệ kết quả/hạn chế/nguyên nhân/giải pháp Kết quả/Hạn chế Nguyên nhân Giải pháp/Kiến thực giải pháp Kết 1: Chi cục Thuế Do khâu lập dự tốn thực đồng có tổ chức thực hiệu giải pháp Chi cục Thuế làm tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý sát sao, hiệu thu NSNN giao doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ gia đình cá nhân kinh doanh Kết 2: Hệ thống quản Ln trọng hồn lý thông tin người nộp thiện theo giai đoạn thuế ngày kế hoạch đề hoàn thiện Kết 3: Việc chuẩn Phương châm hỗ trợ tối hóa liệu thơng tin đa, tạo điều kiện người nộp thuế thuận lợi cho người quan tâm thực nhằm nộp thuế xây dựng sở liệu đầy đủ, xác viii nghị Kết 4: Kê khai qua Chi cục Thuế quận mạng đạt 100%; nộp thuế ứng dụng tốt công nghệ điện tử đạt 97%; thông tin công tác triển khai tốt hóa đơn quản lý kê khai thuế, liên điện tử doanh tục cập nhập thay nghiệp địa bàn quận đổi hỗ trợ công nghệ thông tin Tổng cục Thuế Hạn chế 1: Về công tác Vẫn tuyên truyền, hỗ chưa có người Đẩy mạnh việc đối thoại trợ chuyên trách làm công với DN, HKD để lắng người nộp thuế, hiệu việc giải đáp thắc mắc nghe ý kiến NNT, đồng giáp đáp thắc mắc hướng dẫn người nộp thời trả lời vướng mắc người nộp thuế qua email thuế qua mail thủ tục, sách thuế chưa cao GTGT NNT kịp thời, hạn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc thuế cho đơn vị địa bàn quận Tây Hồ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư nâng cao hiệu lực quản lý thu thuế GTGT Hạn chế 2: Rà soát doanh Nhiều DN, HKD Tăng cường kiểm tra việc thu chưa sát thực tế, đăng ký tạm ngừng, tạm thực kê khai thuế Công tác quản lý kê khai nghỉ kinh doanh NNT Nắm ix kế toán thuế chưa chủ kinh doanh, từ nguồn thu, đặc biệt với động nắm bắt phân gây khó khăn cho hoạt doanh nghiệp, hộ kinh loại nhóm đối tượng động quản lý thu thuế doanh, đảm bảo thu thường xuyên kê khai khơng kiểm sốt đúng, đủ, tâm hoàn thuế GTGT sai, chậm hết thành tiêu giao, nộp vướng ứng dụng công nghệ mắc nhóm NNT thơng tin vào quản lý doanh nghiệp, hộ kinh kê khai thuế GTGT doanh Hạn chế 3: Triển khai Số lượng theo dõi Tiến hành rà sốt hồ sơ cơng tác kiểm tra trụ DN, HKD hoạt khai thuế dựa sở sở NNT chậm, động quan đăng liệu kê khai thuế số lượng đơn vị ký, quan thống kê DN gửi đến quan kiểm tra thực tế đạt tỷ lệ quan thuế chưa có thuế để chọn danh thấp so với số đơn vị thống với nên sách hồ sơ khai thuế cần quản lý gây tình trạng thiếu kiểm tra Phân loại hồ sơ sót DN, HKD khai thuế theo mức hoạt động độ để tiến hành kiểm tra khơng đóng thuế Cùng phù hợp với số lượng cán kiểm tra cịn mỏng Hạn chế 4: Có DN Bên cạnh DN thực Chủ động phối hợp chưa chấp hành gặp khó khăn lực lượng: Thuế sách pháp luật cịn tồn số NNT Công an - Quản lý thị thuế, kê khai thiếu, chưa chấp hành tốt trường – UBND x sơ sót kế tốn quy định pháp luật phường, kịp thời xử lý thuế cố tình trốn thuế, cố tình kéo dài, trì vướng mắc, khiếu thuế hỗn khơng nộp thuế nại, thắc mắc doanh hạn, nợ thuế kéo nghiệp, hộ kinh doanh dài dẫn đến nợ thuế thu hồi nợ ngày tăng đọng, trốn thuế Phối hợp chặt chẽ với phận kiểm tra thuế để thu thập thông tin liên quan đến DN nợ thuế để có biện pháp thu nợ kịp thời xi ... THIỆN QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 36 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI... THIỆN QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thứ nhất,... tăng quản lý thuế giá trị gia tăng; Chương 2: Thực trạng quản lý thuế giá trị gia tăng Chi cục Thuế quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế gia trị gia tăng Chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế quận tây hồ, thành phố hà nội luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công , Quản lý thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế quận tây hồ, thành phố hà nội luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài chính công