0

Phát triển kênh phân phối bancassurance tại công ty bảo hiểm VBI đông đô

78 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:42

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  SINH VIÊN THỰC HIỆN: PHAN THỊ HUYỀN TRANG LỚP: CQ54/03.03 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI BANCASSURANCE TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM VBI ĐÔNG ĐÔ CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH BẢO HIỂM MÃ SỐ: 03 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : PGS.TS ĐOÀN MINH PHỤNG HÀ NỘI - 2020 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Đây công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực dựa tình hình kinh doanh thực tế Công ty Bảo hiểm Vietinbank Đông Đô Các thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Phan Thị Huyền Trang SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG i Lớp: CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU iv LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI BANCASSURANCE TRÊN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 1.1 Một số vấn đề chung Bancassurance kinh doanh bảo hiểm 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm Bancassurance 1.1.3 Các hình thức Bancassurance 1.2 Phát triển Bancassurance doanh nghiệp bảo hiểm 13 1.2.1 Quan niệm phát triển Bancassurance 13 1.2.2 Tầm quan trọng phát triển Bancassurance 14 1.2.3 Tiêu chí phản ánh phát triển Bancassurance 17 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển Bancassurance 18 1.3 Kinh nghiệm phát triển Bancassurance số nước khác 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BANCASSURANCE TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM VBI ĐÔNG ĐÔ 26 2.1 Sơ lược Bancassurance số DNBH Việt Nam 26 2.2 Khái quát Công ty bảo hiểm VBI Đông Đô 31 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 31 2.2.2 Sơ đồ cấu tổ chức chức nhiệm vụ phòng ban 32 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh VBI Đông Đô năm 2019 34 2.3 Thực trạng triển khai Bancassurance Công ty Bảo hiểm VBI Đông Đô 35 2.3.1 Các sản phẩm Bancassurance VBI Đông Đô triển khai 35 2.3.2 Chính sách phát triển Bancassurance VBI Đơng Đô 42 SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG ii Lớp: CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài 2.3.3 Tổ chức thực Bancassurance 46 2.3.4 Đánh giá phát triển Bancassurance VBI Đông Đô 54 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP, Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN BANCASSURANCE TẠI VBI ĐÔNG ĐÔ 61 3.1 Định hướng phát triển Bancasurance VBI Đông Đô 61 3.2 Một số biện pháp nhằm phát triển Bancassurance VBI Đông Đô 61 3.2.1 Thiết kế sản phẩm chuyên biệt dành cho Bancassurance 61 3.2.2 Mở rộng mối quan hệ hợp tác với Ngân hàng khác 62 3.2.3 Chính sách hoa hồng, khen thưởng đãi ngộ 63 3.2.4 Xây dựng quy trình tổ chức thực Bancassurance theo hướng đơn giản, thuận tiện, rút ngắn thời gian giao dịch 64 3.2.5 Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng 65 3.2.6 Cải tiến công nghệ thông tin 66 3.2.7 Cần có cam kết mạnh mẽ lãnh đạo cấp cao 67 3.2.8 Tổ chức chương trình giao lưu Ngân hàng - Bảo hiểm-Khách hàng 67 3.2.9 Tổ chức chương trình xúc tiến bán hàng 68 3.3 Một số ý kiến đề xuất quan quản lý Nhà Nước 68 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG iii Lớp: CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Mơ hình 1.1: Mơ hình Hợp tác phân phối bảo hiểm – ngân hàng Mơ hình 1.2: Mơ hình liên minh chiến lược bảo hiểm - ngân hàng Mơ hình 1.3: Mơ hình kiểu liên doanh bảo hiểm – ngân hàng Mơ hình 1.4: Mơ hình tập đồn tài 10 Bảng 2.1: Tổng Doanh thu, Bồi thường VBI Đông Đô quý năm 2019 34 Bảng 2.2: Doanh thu bán hàng VBI Đông Đô quý năm 2019 35 Bảng 2.3: Cơ chế khai thác qua Ngân hàng Shinhanbank 43 Sơ đồ 2.2: Quy trình giám định giám định bồi thường xảy tổn thất 45 Sơ đồ 2.3: Quy trình cấp bảo hiểm nhóm sản phẩm VBI 51 Sơ đồ 2.4: Quy trình cấp bảo hiểm nhóm sản phẩm Ngân hàng giới thiệu cho VBI Đông Đô 52 Bảng 2.4: Doanh thu bán hàng theo kênh phân phối sản phẩm VBI Đông Đô 54 Bảng 2.5: Doanh thu Bancassurance từ Ngân hàng liên kết hợp tác 55 Bảng 2.6: Chi tiết doanh thu sản phẩm bảo hiểm triển khai qua Vietinbank 56 Bảng 2.7: Tốc độ tăng trưởng doanh thu từ Bancassurance 58 Bảng 2.8: Tăng trưởng số lượng khách hàng phục vụ 59 SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG iv Lớp: CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong kinh tế hội nhập với nhiều thách thức cạnh tranh khốc liệt, để tồn phát triển cơng ty, ngành kinh tế phải có chiến lược, phương hướng mới, phù hợp cụ thể Không ngành sản xuất kinh doanh trực tiếp tìm kiếm mở rộng thị trường để phát triển hoạt động kinh doanh mà ngành dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, du lịch…cũng khơng ngừng nỗ lực tìm kiếm hướng để phát triển phù hợp với phát triển chung kinh tế Trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm khai thác qua kênh phân phối truyền thống đại lý hay mơi giới Bancassurance kênh phân phối hữu hiệu chiến lược phát triển kinh doanh bảo hiểm ngày Bancassurance đời phát triển từ lâu thị trường bảo hiểm nước Nhưng Việt Nam hình thức triển khai rộng rãi mười năm gần Mới đầu hình thức liên kết dự thảo triển khai thí điểm số doanh nghiệp bảo hiểm lớn Bảo Việt Và ngày với tính ưu việt mà mơ hình Bancassurance đem lại triển khai rộng rãi với nhiều hình thức khác Vậy cơng ty thành lập tổ chức nào? Trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ việc triển khai có khó khăn, trở ngại gì, có khác với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ? Công ty Bảo hiểm VBI Đông Đô 33 cơng ty thành viên VBI có trụ sở đặt thành phố Hà Nội cơng ty mạnh tiềm lực việc khai thác qua kênh Bancassurance Trên sở kiến thức học hỏi thực tế trình thực tập, em chọn đề tài: “Phát triển kênh phân phối Bancassurance Công ty Bảo hiểm VBI Đông Đơ” để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm phân tích tình hình triển khai hoạt SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG Lớp: CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài động kinh doanh Bancassurance Công ty Bảo hiểm Vietinbank Đơng Đơ q năm 2019 Từ đưa giải pháp nhằm phát triển, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh theo mơ hình Bancassurance Cơng ty Bảo hiểm Vietinbank Đông Đô Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: kênh phân phối Bancassurance - Phạm vi nghiên cứu: Công ty Bảo hiểm Vietinbank Đông Đô năm 2019 Phương pháp nghiên cứu - Tiến hành tổng hợp, so sánh, phân tích số liệu theo tiêu để làm rõ tình hình phân phối kênh Bancassuarance Công ty Bảo hiểm Vietinbank Đơng Đơ Nội dung luận văn Ngồi phần mở đầu kết luận, đề tài chia thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kênh phân phối Bancassurance thị trường Bảo hiểm Phi nhân thọ Chương 2: Thực trạng phát triển Bancassurance Công ty Bảo hiểm VBI Đông Đô Chương 3: Một số biện pháp, ý kiến đề xuất nhằm phát triển kênh phân phối Bancassurance công ty Bảo hiểm VBI Đơng Đơ Trong q trình thực tập thực đề tài có nhiều cố gắng để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp song khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn để luận văn tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Đoàn Minh Phụng Anh/Chị công tác Công ty Bảo hiểm VBI Đông Đô trực tiếp giúp đỡ tạo điều kiện cho em trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn tốt nghiệp SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG Lớp: CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI BANCASSURANCE TRÊN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 1.1 Một số vấn đề chung Bancassurance kinh doanh bảo hiểm 1.1.1 Khái niệm Bancassurance kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm đời muộn kênh phân phối khác Tuy nhiên nhanh chóng khẳng định vị gặt hái nhiều thành cơng Vậy Bancassurance gì? Tại lại đạt nhiều thành cơng thế? Có nhiều khái niệm Bancassurance như: Theo Clarence Wong (2002), chuyên gia lĩnh vực bảo hiểm dịch vụ tài Cơng ty Tái Bảo hiểm Quốc gia Thụy Sĩ (Swiss Re) – công ty Tái Bảo hiểm hàng đầu giới: “Bancassurance chiến lược ngân hàng công ty bảo hiểm nhằm khai thác với phương thức nhiều thích hợp thị trường dịch vụ tài chính” Theo Munich Re – công ty Tái Bảo hiểm hàng đầu giới, Yiannis (2001) định nghĩa “Bancassurance việc phân phối dịch vụ sản phẩm ngân hàng bảo hiểm thông qua kênh phân phối chung đến sở khách hàng” Trong nghiên cứu Steven (2007) “Bancassurance việc bán sản phẩm bảo hiểm bán lẻ cho sở khách hàng ngân hàng” Đây khái niệm đưa nghiên cứu bancassurance nước giới, đặc biệt thị trường phát triển Có thể thấy khái niệm nhấn mạnh vào việc phân phối sản phẩm bảo hiểm bán lẻ qua ngân hàng cho khách hàng ngân hàng Trên thực tế lĩnh vực phân phối bảo hiểm thành công bancassurance Châu Âu (Tây Ban Nha tỷ lệ doanh thu phí BH khai thác qua Ngân hàng tổng SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG Lớp: CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài doanh thu chiếm 72%, Italia số 70%, Pháp 60%…) Sự phát triển mạnh mẽ kênh Bancassurance lý giải ưu điểm vượt trội mà kênh phân phối mang lại Bancassurance đời mang lại lợi ích cho ba bên bao gồm: khách hàng, ngân hàng công ty bảo hiểm Trong từ điển quốc tế: “ Bancassurance thuật ngữ dùng để việc bán sản phẩm bảo hiểm thông qua ngân hàng ” Bancassurance (Banca + assurance) thuật ngữ tiếng Pháp dùng để việc bán sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng cho sở khách hàng Nói cách đơn giản, việc ngân hàng bán sản phẩm bảo hiểm Tóm lại, hiểu cách tổng quát: “Bancassurance việc ngân hàng tham gia cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng mình” Việc tham gia ngân hàng nhiều cấp độ khác tùy theo hình thức Bancassurance 1.1.2 Đặc điểm Bancassurance  Khác với kênh phân phối truyền thống đại lý, môi giới, bán hàng trực tiếp, Bancassurance xuất muộn Bước đầu đơn hợp tác nhân viên bảo hiểm nhân viên tổ chức tài ngân hàng Sau đó, Ngân hàng, bảo hiểm nhận thấy tiềm phát triển lợi ích mà mang lại nên có bước cụ thể hơn, mở đường cho phát triển Bancassurance  Hoạt động Bancassurance có tham gia đội ngũ hùng hậu số lượng tri thức cán ngân hàng vào việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm  Đối tượng khách hàng Bancassurance khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng  Bancassurance mang lại lợi ích cho bên tham gia SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG Lớp: CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài hình thức phân phối khác Bảo hiểm tận dụng sở vật chất, mạng lưới hoạt động, nhân lực, liệu khách hàng ngân hàng Phía ngân hàng tối ưu hóa nguồn nhân lực, đa dạng hóa dịch vụ, tăng thêm doanh thu, lợi ích ngồi mảng truyền thống Khách hàng nhận gói sản phẩm dịch vụ trọn gói với nhiều ưu đãi  Bancassurance đánh giá hoạt động phân phối sản phẩm bảo hiểm chủ đạo nhiều thị trường phát triển, doanh thu phí bảo hiểm mà mang lại chiếm 70% tổng doanh thu bảo hiểm châu Âu, châu Mỹ, nhiều nước phát triển châu Á  Xu hướng nội hóa hoạt động Bancassurance, việc ngân hàng sở hữu công ty bảo hiểm, hay công ty bảo hiểm sở hữu ngân hàng để xây dựng hoạt động Bancassurance nội Việc làm nhân đơi lợi ích cho bên sở hữu, việc quản lý giám sát khơng tốt dẫn đến chất lượng dịch vụ khách hàng giảm xuống  Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thích hợp cho việc bán qua ngân hàng, sản phẩm tích lũy tài chính, dài hạn, đơn bán lẻ, chuẩn hóa Ngược lại, bảo hiểm phi nhân thọ sản phẩm bảo hiểm cho rủi ro, ngắn hạn, khó chuẩn hóa, gặp khó khăn hoạt động Bancassurance 1.1.3 Các hình thức Bancassurance Tuỳ thuộc vào mức độ liên kết ngân hàng công ty bảo hiểm, tuỳ thuộc vào văn hoá, phong tục quốc gia mà Bancassurance triển khai với nhiều hình thức khác Theo mức độ liên kết ngân hàng công ty bảo hiểm chia mơ hình Bancassurance thành loại 1.1.3.1 Hợp tác phân phối Ngân hàng ký thoả thuận phân phối sản phẩm cho công ty bảo hiểm nhận hoa hồng Đây hình thức đơn giản hoạt động có hiệu SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG Lớp: CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Nhưng số lượng khách hàng lớn tăng hàng năm có nghĩa ngày có nhiều khách hàng biết đến Bancassurance, hội tốt cho việc quảng bá phát triển Bancassurance cho doanh nghiệp bảo hiểm ngân hàng Bảng 2.8: Tăng trưởng số lượng khách hàng phục vụ ĐVT: Người Quý Chỉ tiêu Quý Quý Quý Số lượng 456 557 629 2061 khách hàng Số lượng khách hàng Bancasurance VBI Đông Đô tăng dần theo quý Vì thành lập nên lượng khách hàng VBI Đông Đô phục vụ khiêm tốn so với chi nhánh VBI trực thuộc địa bàn Vì tương lai VBI Đông Đô cần cố gắng để tăng lượng khách hàng qua kênh Bancas đa dạng ngân hàng đối tác 2.3.4.4 Ưu nhược điểm kênh phân phối Bancassuran công ty Bảo hiểm VBI Đông Đô Ưu điểm:  Tỷ trọng doanh thu từ Bancassurance chiếm tỷ trọng cao doanh thu tăng qua quý Điều chứng tỏ VBI Đông Đô triển khai tốt việc bán hàng qua hệ thống ngân hàng hợp tác liên kết  Sản phẩm Bancassurance VBI Đông Đô đa dạng Điều giúp công ty bảo hiểm quang bá sản phẩm vừa giúp ngân hàng có thêm sản phẩm mới, có thêm doanh thu từ phí hoa hồng vừa giúp khách hàng ngân hàng trực tiếp mua sản phẩm bảo hiểm ngân hàng  Việc tổ chức quản lý bán hàng qua kênh Bancassuran chặt chẽ có quản lý ngân hàng giúp tránh tình trạng nợ phí bảo hiểm hay trục lợi từ bảo hiểm sản phẩm Bancas SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG 59 Lớp: CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài  Có hệ thống phần mềm tách biệt thuận lợi cho cán ngân hàng nhân viên công ty  Sử dụng giấy chứng nhận điện tử hóa đơn điện tử thuận lợi cho khách hàng cán công ty Nhược điểm:  Nhìn chung doanh thu từ hoạt động Bancassurance VBI Đông Đô tăng qua quý Tuy nhiên, doanh thu Bancassurance đạt chưa thực tương xứng với tiềm năng, chủ yếu tập trung vào sản phẩm bảo hiểm bắt buộc vay vốn ngân hàng  Hơn nữa, doanh số đến chủ yếu từ ngân hàng mẹ Vietinbank, ngân hàng khác doanh thu đạt tương đối thấp Một phần nguyên nhân cạnh tranh ngày khốc liệt công ty bảo hiểm việc tìm kiếm khách hàng hợp tác với ngân hàng bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn khủng hoảng, tăng trưởng tín dụng thấp, khách hàng chi tiêu ngày chặt chẽ VBI Đông Đô chưa tận dụng lợi từ việc kí kết hợp tác Tổng cơng ty với Ngân hàng khác  Các sản phẩm bảo hiểm chưa thực có tính chun biệt hay đặc trưng riêng, mà hầu hết sản phẩm bán thị trường Sự chậm trễ việc thiết kế sản phẩm chuyên biệt cho hoạt động Bancasurance phần hoạt động Bancasurance Việt Nam mẻ, phần lớn VBI Đông Đô chưa thực trọng vào công việc Do VBI Đơng Đơ gặp nhiều khó khăn việc gây ấn tượng với khách hàng ảnh hưởng tới phát triển Bancassurance  Công tác đào tạo nhân viên Ngân hàng để bán bảo hiểm VBI Đông Đô chưa triển khai mạnh mẽ Do nhân viên ngân hàng đa phần chưa nắm rõ sản phẩm bảo hiểm để tư vấn cho khách hàng SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG 60 Lớp: CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP, Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN BANCASSURANCE TẠI VBI ĐÔNG ĐÔ 3.1 Định hướng phát triển Bancasurance VBI Đông Đô Từ thành lập đến nay, mục tiêu phát triển Bancassurance VBI Đông Đô đặt là:  Phấn đấu phát triển Bancassurance chủng loại sản phẩm chất lượng dịch vụ để cạnh tranh với doanh nghiệp bảo hiểm khác cung cấp sản phẩm Bancassurance cho khách hàng  Phát triển hoạt động Bancassurance định hướng theo nhu cầu kinh tế sở nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, cải tiến quy trình cấp đơn bảo hiểm, đồng thời tiếp cận nhanh khoa học công nghệ đại, áp dụng chúng để đáp ứng cách tốt nhu cầu Khách hàng  Hình thành hệ thống Bancassurance gắn kết chặt chẽ với Ngân hàng Nâng cao chất lượng cạnh tranh sản phẩm bảo hiểm VBI sở phát triển Bancassurance thơng thống, cạnh tranh lành mạnh, an toàn hiệu 3.2 Một số biện pháp nhằm phát triển Bancassurance VBI Đông Đô 3.2.1 Thiết kế sản phẩm chuyên biệt dành cho Bancassurance Đối với doanh nghiệp chiến lược sản phẩm vũ khí cạnh tranh giữ vị trí xương sống, định trực tiếp đến hiệu uy tín kinh doanh Do đó, sản phẩm Bancassurance VBI phải:  Sản phẩm Bancassurance cần thiết kế đơn giản, dễ hiểu nhân viên ngân hàng quan trọng khách hàng Sản phẩm phải rõ ràng biểu phí rủi ro bảo hiểm rủi ro loại trừ Nếu không dễ gây khơng hài lịng khách hàng không may xảy tổn thất, làm tổn hại đến mối quan hệ tin tưởng Ngân hàng - Bảo hiểm - Khách hàng Trên địa bàn Hà Nội, khách hàng đa dạng SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG 61 Lớp: CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài cơng ty cần phải thiết sản phẩm chuyên biệt đáp ứng nhu cầu khách hàng  Sản phẩm phải thiết kế dựa nhu cầu khách hàng điều kiện phân phối qua kênh ngân hàng Sản phẩm phân phối qua ngân hàng VBI Đông Đô nhiều, nhiên sản phẩm chưa tập trung đến đối tượng đặc biệt Ở Hà Nội, nơi có dân số đơng đồng nghĩa với nhu cầu, sở thích đa dạng hơn, VBI Đơng Đơ cần có hội thảo khách hàng, khảo sát thực tế nhu cầu khách hàng để thiết kế sản phẩm bảo hiểm phù hợp  Sản phẩm Bancassurance phải đảm bảo tính mới, tính tiên phong, có nhiều ưu điểm bật phí bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, dịch vụ sau bán hàng cạnh tranh với sản phẩm công ty bảo hiểm khác thị trường Các sản phẩm Bancassurance VBI Đông Đô sản phẩm truyền thống, khơng có tính mẻ, đặc biệt sản phẩm chủ yếu nghiệp vụ xe, người tài sản chưa có đột phá với sản phẩm loại hình nghiệp vụ khác VBI Đơng Đơ cần có phận chun nghiên cứu thị trường thiết kế sản phẩm để thiết kế thêm sản phẩm phù hợp với khách hàng  Điều chỉnh sản phẩm triển khai mà chưa phù hợp, tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm Bancassurance phù hợp với điều kiện phân phối qua hệ thống Ngân hàng Bên cạnh việc cung cấp thêm sản phẩm bảo hiểm mới, VBI Đông Đô nên lược bỏ số sản phẩm không phù hợp để phân phối qua kênh Bancassurance 3.2.2 Mở rộng mối quan hệ hợp tác với Ngân hàng khác Hiện tại, VBI đặt quan hệ hợp tác toàn diện với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Với ngân hàng khác chủ yếu hợp tác với chi nhánh, PGD đại bàn Vì vậy, thời gian tới VBI SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG 62 Lớp: CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài cần phải nỗ lực để hợp tác toàn diện với ngân hàng khác, có mở rộng mạng lưới hoạt động, tăng doanh thu Bancassurance, tăng khả cạnh tranh với Bảo Việt, BIC, ABIC,…đưa thương hiệu đến gần với nhiều đối tượng khách hàng Tuy nhiên, VBI Đông Đô cần phải thận trọng việc lựa chọn ngân hàng hợp tác phù hợp giai đoạn tới kinh tế có biến động dịch Covid 19 Ở ngân hàng thành lập Phòng Quản lý Hợp tác Bancassurance, Phịng có nhiệm vụ quản lý hợp đồng bảo hiểm ngân hàng, hợp tác với cơng ty bảo hiểm uy tín để giới thiệu bảo hiểm cho khách hàng ngân hàng, nhằm đảm bảo lợi ích cao cho ngân hàng khách hàng lĩnh vực bảo hiểm Lãnh đạo VBI Đơng Đơ cần có kế hoạch tiếp cận với Phòng Quản lý Hợp tác Bancassurance ngân hàng địa bàn để phía ngân hàng đưa vào danh mục công ty bảo hiểm giới thiệu cho khách hàng Lãnh đạo, nhân viên Phòng kinh doanh bảo hiểm khu vực cần tích cực tiếp cận chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng, chuyên viên tín dụng ngân hàng địa bàn nhằm tìm kiếm hội hợp tác Bancassurance 3.2.3 Chính sách hoa hồng, khen thưởng đãi ngộ Về sách hoa hồng ngân hàng liên kết, VBI Đông Đô nên cố gắng đưa sách hợp lý để nâng cao khả cạnh tranh hợp tác với nhiều Ngân hàng Hiện VBI Đông Đơ có chế độ sách hoa hồng khác với Ngân hàng liên kết nhiên sách phải cập nhật thường xuyên để cơng ty có khả cạnh tranh với cơng ty bảo hiểm khác Trên thực tế Vietinbank hay ngân hàng khác, phí hoa hồng công ty bảo hiểm chia cho Ngân hàng sung vào quỹ nguồn thu vào doanh thu Ngân hàng, nhân viên trực SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG 63 Lớp: CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tiếp bán bảo hiểm giới thiệu khách hàng tiềm không chia phần trăm phí hoa hồng có phần nhỏ Nhằm khích lệ tinh thần, cổ vũ đội ngũ bán hàng làm việc nhiệt tình hơn, VBI Đơng Đơ cần trao đổi với phía ngân hàng để xây dựng tỷ lệ phân chia hợp lý, theo nhân viên ngân hàng trực tiếp bán bảo hiểm giới thiệu khách hàng tiềm hưởng tỷ lệ hoa hồng tương đối, phần lại sung vào quỹ ngân hàng VBI Đơng Đơ phía ngân hàng cần kết hợp xây dựng tiêu cụ thể bảo hiểm áp dụng cho lực lượng bán hàng ngân hàng thiết lập (nhân viên ngân hàng, tư vấn tài chính…) Căn vào tiêu đó, VBI Đơng Đơ xây dựng chương trình khen thưởng cho cá nhân, phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng xuất sắc việc triển khai Bancassurance 3.2.4 Xây dựng quy trình tổ chức thực Bancassurance theo hướng đơn giản, thuận tiện, rút ngắn thời gian giao dịch Hiện nay, với sản phẩm bảo hiểm, đặc biệt sản phẩm bảo hiểm phải đánh giá rủi ro, điều kiện, điều khoản bảo hiểm, phí bảo hiểm phòng ban nghiệp vụ định, dẫn đến chậm trễ việc phục vụ khách hàng Để hạn chế tình trạng VBI Đơng Đơ cần phân quyền rộng xét duyệt bảo hiểm cho cán Bancassurance Các mẫu Biên đánh giá rủi ro, tờ khai thông tin khách hàng, thủ tục liên quan đến bồi thường áp dụng phức tạp, khó hiểu, gây khơng khó khăn cho cán ngân hàng khách hàng q trình thực Dó VBI Đơng Đơ nên tổ chức đánh giá lại mẫu biểu để có điều chỉnh phù hợp hoạt động Bancassurance Hiện nay, quy trình giám định bồi thường bảo hiểm xe ô tô khâu quan trọng, cần nhiều thời gian định đến uy tín VBI Đơng Đơ ngân hàng Nên ngồi việc xây dựng đội ngũ giám định viên chuyên nghiệp, VBI SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG 64 Lớp: CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài Đơng Đơ cần đào tạo cho cán bảo hiểm khu vực, cán ngân hàng hợp tác, nhân viên Garage hợp tác để thực việc giám định, hoàn thiện hồ sơ bồi thường cho khách hàng nhanh chóng, lúc nơi VBI Đông Đô ngân hàng nên tập trung triển khai việc thực tất quy trình nghiệp vụ bảo hiểm phần mềm nghiệp vụ, từ khâu tiếp nhận thông tin khách hàng, phát hành đơn bảo hiểm đến tốn phí bảo hiểm, việc giảm thiểu thời gian tác nghiệp bảo hiểm luân chuyển chứng từ bảo hiểm 3.2.5 Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng Bên cạnh sách thích hợp hoa hồng để khuyến khích hoạt động khai thác dịch vụ chăm sóc khách hàng yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thành cơng Bancassurance Dịch vụ chăm sóc khách hàng dịch vụ trước sau bán hàng, tư vấn đầy đủ cho khách hàng điều kiện, điều khoản bảo hiểm, hỗ trợ khách hàng thông tin hợp đồng bảo hiểm, kịp thời giải đáp tất thắc mắc, băn khoăn khách hàng, nhanh chóng việc giám định bồi thường xảy rủi ro bảo hiểm Dịch vụ chăm sóc khách hàng, đặc biệt dịch vụ sau bán hàng doanh nghiệp đánh giá đầy đủ qua công tác giám định, bồi thường tổn thất trả tiền bảo hiểm Đây thước đo quan trọng đánh giá chất lượng dịch vụ bảo hiểm công ty bảo hiểm Khâu giám định, bồi thường bảo hiểm khâu khách hàng đặc biệt quan tâm tham gia bảo hiểm VBI Đông Đô cần nhanh chóng, chun nghiệp cơng tác giám định, đơn giản hóa, linh hoạt thủ tục bồi thường để làm vừa lịng khách hàng, nâng cao uy tín công ty ngân hàng đối tác Hiện nay, nhân viên ngân hàng Vietinbank ngân hàng khác mà VBI Đơng Đơ hợp tác cịn thiếu kiến thức nghiệp vụ bảo hiểm nên việc thuyết phục khách hàng tự nguyện mua sản phẩm bảo hiểm gặp SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG 65 Lớp: CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài nhiều khó khăn Ban lãnh đạo VBI Đơng Đơ cần có đề xuất với cấp lãnh đạo ngân hàng hợp tác để hỗ trợ số nhân viên ngân hàng học trung tâm đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm Sau họ trực tiếp tư vấn cho khách hàng hướng dẫn cho nhân viên khác nghiệp vụ bảo hiểm Như giúp VBI Đông Đô giảm thiểu chi phí đào tạo ngân hàng có đội ngũ nhân viên chuyên biệt sản phẩm Bancassurance 3.2.6 Cải tiến công nghệ thông tin Có thể nói cơng nghệ thơng tin đại phần quan trọng hỗ trợ kinh doanh cho tất doanh nghiệp Hiện nay, nguyên tắc Ngân hàng không phép tiết lộ thông tin khách hàng trừ trường hợp đặc biệt Do đó, doanh nghiệp bảo hiểm tiếp cận thông tin khách hàng ngân hàng Điều làm cho việc tiếp cận, thiết kế sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu Khách hàng hệ thống Ngân hàng gặp nhiều khó khăn Vì cần có chế để thiết lập hệ thống sở liệu chung khách hàng Ngân hàng - Bảo hiểm mà đảm bảo nguyên tắc vốn có Quan hệ hợp tác Bảo hiểm - Ngân hàng phát triển nhờ phần lớn vào phát triển hệ thống sở liệu khách hàng chung Ngồi ra, VBI Đơng Đơ cần phải có chiến lược cơng nghệ thơng tin rõ ràng thích ứng với đổi thay tương lai, cần phải đầu tư thích đáng, tránh lãng phí để phục vụ công công tác quản lý, điều hành Phải xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, hợp lý để thu thập thông tin cách kịp thời đầy đủ, xác, bảo đảm bí mật, an tồn thơng tin cho doanh nghiệp Ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào hoạt động giảm chi phí lao động, chi phí quản lý điều hành, chi phí giao dịch, hoạt động giám sát dễ dàng, hiệu hơn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, từ SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG 66 Lớp: CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài gián tiếp nâng cao uy tín cơng ty bảo hiểm ngân hàng 3.2.7 Cần có cam kết mạnh mẽ lãnh đạo cấp cao Việc triển khai mơ hình Bancassurance cần có cam kết mạnh mẽ từ ngân hàng công ty bảo hiểm cấp thực hiện, đặc biệt cam kết cấp lãnh đạo cao Cam kết ngân hàng bảo hiểm cần phải quy định rõ ràng, đầy đủ thỏa thuận hình thức văn Hai bên cần tích cực hỗ trợ cho nhau, phải có quan điểm cảm thơng suốt q trình triển khai hoạt động liên kết Các nhà quản lý cán ngân hàng cần phải thay đổi tư mơ hình Bancasurance Bancassurace khơng đơn việc công ty Bảo hiểm bán sản phẩm Bảo hiểm thông qua ngân hàng mà hợp tác Ngân hàng Bảo hiểm để đạt lợi ích hai bên hướng tới phục vụ lợi ích khách hàng VBI Đơng Đơ cần có biện pháp để thay đổi tư mơ hình Bancassurance thơng qua hội thảo, khóa đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm để giúp nhân viên ngân hàng hiểu rõ lợi ích Bancassurace, điều chỉnh sách hoa hồng cán Bancassurance, 3.2.8 Tổ chức chương trình giao lưu Ngân hàng - Bảo hiểm-Khách hàng Các chương trình giao lưu hoạt động mở, tách rời với công việc hàng ngày Nhưng cách hiệu thường doanh nghiệp áp dụng để tạo gắn kết, góp phần trì phát triển mối quan hệ đối tác VBI Đông Đô thơng qua buổi đào tạo, giao lưu thể thao - văn nghệ, du lịch - hoạt động trời, …để tạo gắn kết cán bảo hiểm cán ngân hàng Nhờ hai bên có thấu hiểu cảm thơng cơng việc, giúp hồn thành mục tiêu chung phát triển Bancassurance VBI Đơng Đơ giúp khách hàng nhân viên ngân hàng hiểu rõ thêm SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG 67 Lớp: CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài sản phẩm bảo hiểm, giới thiệu sản phẩm mới, thông tin chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng,… qua buổi hội thảo với khách mời nhân viên Bảo hiểm, nhân viên Ngân hàng khách hàng 3.2.9 Tổ chức chương trình xúc tiến bán hàng Các chương trình xúc tiến bán hàng khơng giúp doanh nghiệp tăng doanh số, tăng thị phần, mà quan trọng giúp quảng bá sản phẩm thương hiệu Đặc biệt kinh doanh bảo hiểm, nơi mà sản phẩm khó chuẩn hóa, chương trình xúc tiến bán hàng giúp đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng Bước đầu tạo dựng nên thương hiệu sản phẩm góp phần nâng cao thương hiệu doanh nghiệp VBI Đông Đô cần kết hợp với Ngân hàng tổ chức chương trình khuyễn mãi, tri ân khách hàng nhằm quảng bá sản phẩm bảo hiểm phân phối kênh Bancassurance phối hợp ngân hàng tặng quà khách hàng lễ tết, gửi thư, tặng quà chúc mừng sinh nhật khách hàng, có ưu đãi phí bảo hiểm cho khách hàng lâu năm,… Điều giúp VBI Đông Đô ngân hàng nâng cao uy tín, chất lượng dịch vụ dành nhiều niềm tin khách hàng 3.3 Một số ý kiến đề xuất quan quản lý Nhà Nước  Bổ sung quy định kênh phân phối có kênh Bancassurance Hiện kênh phân phối điều chỉnh Luật Kinh doanh bảo hiểm văn hướng dẫn thi hành kênh phân phối qua đại lý môi giới bảo hiểm Thực tế triển khai hoạt động bảo hiểm Việt Nam thời gian vừa qua hình thành phát triển kênh phân phối mới, có Bancassurance Sự lựa chọn mơ hình Bancassurance phụ thuộc vào điều kiện mơi trường pháp lý nước triển khai Khơng có mơ hình phù hợp SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG 68 Lớp: CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài cho tất quốc gia Mơ hình thoả thuận hợp tác kinh doanh - coi ngân hàng kênh phân phối doanh nghiệp bảo hiểm phù hợp với Việt Nam thời điểm Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi năm 2004 có quy định ngân hàng cung cấp sản phẩm bảo hiểm Về phía quy định Luật Kinh doanh bảo hiểm văn hướng dẫn thi hành, cho phép ngân hàng làm đại lý tổ chức cho doanh nghiệp bảo hiểm  Bổ sung quy định cách thức bán giới thiệu sản phẩm bảo hiểm kênh Bancassurance Quy định nhằm phân định rõ cách thức bán giới thiệu sản phẩm kênh phân phối: đại lý, môi giới, Bancassurance, bán hàng điểm, bán hàng trực tiếp (direct marketing) đặc điểm trình độ lực lượng bán hàng kênh phân phối khác Qua nghiên cứu, cho thấy lực lượng bán hàng kênh phân phối Bancassurance Việt Nam đội ngũ nhân viên ngân hàng bán qua hệ thống chi nhánh ngân hàng Quy định nhằm đảm bảo không phân tán lực lượng bán hàng kênh phân phối này; thuận tiện công tác quản lý; đơn giản chế chi trả hoa hồng Dần dần, sau khoảng 3-5 năm, kênh phân phối Bancassurance Việt Nam trở nên quen thuộc phát triển việc bổ sung quy định lực lượng bán hàng (các chuyên gia tài chính, đại lý doanh nghiệp bảo hiểm, cộng tác viên ngân hàng ) cần thiết nhằm tăng cường lực lượng bán hàng, từ nâng cao kết kinh doanh Bancassurance  Quy định cụ thể số lượng doanh nghiệp bảo hiểm mà ngân hàng liên kết Trong hợp đồng hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp bảo hiểm ngân hàng đại lý tổ chức, theo quy định hành kinh doanh bảo hiểm đại lý doanh nghiệp bảo hiểm khơng đồng thời làm đại lý hai SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG 69 Lớp: CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài doanh nghiệp bảo hiểm khác trừ trường hợp đồng ý doanh nghiệp bảo hiểm nơi đại lý làm việc Vì vậy, thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý ngân hàng ký thỏa thuận hợp tác để làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm khác Tuy nhiên, để đảm bảo tính bảo mật thơng tin, để đảm bảo ngân hàng quan tâm đến hoạt động Bancassurance hơn, thời gian đầu ngân hàng làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm, không cho phép trường hợp ngân hàng lúc làm đại lý cho nhiều doanh nghiệp bảo hiểm tình trạng Sau 3-5 năm kể từ ban hành quy định, nghiên cứu quy định cho phép ngân hàng doanh nghiệp bảo hiểm tự liên kết hoạt động  Bổ sung quy định chế chi trả hoa hồng riêng cho đại lý bảo hiểm tổ chức Cần phải bổ sung quy định chế chi trả hoa hồng riêng cho hoạt động Bancassurance, chi tiết loại hình sản phẩm bảo hiểm cá nhân bảo hiểm nhóm mà quy định pháp luật cho phép triển khai kênh phân phối Tỷ lệ hoa hồng kênh phân phối cần hấp dẫn so với tỷ lệ hoa hồng bảo hiểm quy định đội ngũ đại lý môi giới bảo hiểm  Bổ sung quy định chương trình đào tạo cấp chứng đào tạo đại lý bảo hiểm đội ngũ bán hàng kênh Bancassurance Quy định hành đưa chương trình đào tạo đại lý cá nhân Còn đại lý tổ chức quy định "các nhân viên tham gia trực tiếp vào hoạt động bán bảo hiểm đại lý tổ chức phải đào tạo cấp chứng chỉ" lại quy định chương trình đào tạo lực lượng bán hàng Vì vậy, đề xuất có quy định riêng chương trình đào SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG 70 Lớp: CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài tạo nhân viên ngân hàng - nhân viên đại lý tổ chức Ngoài ra, nhà làm luật cần quan tâm đến quy định chế chia sẻ thông tin ngân hàng doanh nghiệp bảo hiểm, chế độ báo cáo nhằm bảo vệ thông tin khách hàng tham gia bảo hiểm kịp thời có biện pháp quản lý giám sát hiệu hoạt động SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG 71 Lớp: CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài KẾT LUẬN Qua phân tích ta thấy, hoạt động liên kết Ngân hàng – Bảo hiểm có đóng góp khơng nhỏ cho thành công thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Hoạt động năm gần chưa mang lại hiệu cao góp phần mở rộng khai thác, nâng cao uy tín tạo nên tiện lợi cho khách hàng Đứng trước thị trường bảo hiểm mà cạnh tranh ngày gia tăng với xuất nhiều công ty bảo hiểm Việt Nam cơng ty bảo hiểm nước ngồi hứa hẹn thị trường bảo hiểm ngày sôi động, công ty bảo hiểm ngân hàng phải sát cánh nhau, cố gắng phát huy tiềm lực để đứng vững phát triển điều kiện Tận dụng lợi sẵn có khắc phục tồn chìa khóa thành cơng cho hoạt động liên kết Ngân hàng – Bảo hiểm Việt Nam thời gian tới Với kiến thức thân, với việc tham khảo tài liệu, góp ý Thầy giáo bạn bè em mạnh dạn đưa số biện pháp, ý kiến đề xuất luận văn tốt nghiệp mình, mong Bancassurance nói chung Bancassurance VBI Đơng Đơ nói riêng ngày phát triển xứng đáng với tiềm Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy PGS.TS.Đoàn Minh Phụng Anh/Chị cán nhân viên Công ty Bảo hiểm VBI Đông Đô hướng dẫn, quan tâm giúp đỡ em nhiều trình làm luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG 72 Lớp: CQ54/03.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện Tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  Giáo trình "Bảo hiểm phi nhân thọ" PGS.TS Đồn Minh Phụng (Chủ biên)-2010, NXB Tài Chính  Báo cáo doanh thu VBI Đông Đô năm 2019  Báo cáo chi bồi thường VBI Đông Đô năm 2019  Luật kinh doanh Bảo hiểm 2010  https://bc.baohiem-vbi.vn/  https://portal.evbi.vn/  Một số tài liệu tham khảo khác SV: PHAN THỊ HUYỀN TRANG 73 Lớp: CQ54/03.03 ... doanh VBI Đông Đô năm 2019 34 2.3 Thực trạng triển khai Bancassurance Công ty Bảo hiểm VBI Đông Đô 35 2.3.1 Các sản phẩm Bancassurance VBI Đông Đô triển khai 35 2.3.2 Chính sách phát triển Bancassurance. .. Thực trạng phát triển Bancassurance Công ty Bảo hiểm VBI Đông Đô Chương 3: Một số biện pháp, ý kiến đề xuất nhằm phát triển kênh phân phối Bancassurance công ty Bảo hiểm VBI Đông Đơ Trong q trình... ĐỀ XUẤT NHẰM PHÁT TRIỂN BANCASSURANCE TẠI VBI ĐÔNG ĐÔ 61 3.1 Định hướng phát triển Bancasurance VBI Đông Đô 61 3.2 Một số biện pháp nhằm phát triển Bancassurance VBI Đông Đô 61 3.2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển kênh phân phối bancassurance tại công ty bảo hiểm VBI đông đô , Phát triển kênh phân phối bancassurance tại công ty bảo hiểm VBI đông đô