0

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông của hộ nông dân huyện gia lâm thành phố hà nội

151 11 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 11:58

Bộ giáo dục đào tạo Trờng đại học Nông nghiệp hà nội - phạm tài thắng Nghiên cứu khả tiếp cận dịch vụ khuyến nông hộ nông dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội luận văn thạc sĩ kinh tế Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp M· sè: 60.31.10 Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: PGS TS Ngô Thị Thuận Hà Nội 2009 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực cha đợc sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn đ đợc cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn đ đợc rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009 Tác giả luận văn Phạm Tài Thắng Trng ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc s khoa hc Nụng nghip i Lời cảm ơn Trong trình thực luận văn này, đ nhận đợc giúp đỡ nhiệt tình tổ chức cá nhân Tôi xin chân thành cảm ơn tổ chức, cá nhân Lời xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Ngô Thị Thuận, ngời thày đ hớng dẫn giúp đỡ suốt trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thày giáo, cô giáo Khoa Sau đại học, Khoa Kinh tế PTNT, Bộ môn Phân tích định lợng đ giúp đỡ tạo điều kiện mặt để học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Trạm Khuyến nông Gia Lâm; UBND huyện Gia Lâm, HTX nông nghiệp nhân dân x Văn Đức, Cổ Bi Yên Thờng đ tạo điều kiện thuận lợi trình nghiên cứu thực tế Tôi xin chân thành cảm ơn ngời thân bạn bè đ chia sẻ khó khăn, động viên học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009 Tác giả luận văn Phạm Tài Thắng Trng i hc Nụng nghip Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp…………… ii Mơc lơc Trang Lêi cam ®oan i Lêi cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục biểu đồ viii Danh mục sơ đồ viii Danh mục hộp viii Đặt vấn đề 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tợng nghiên cứu 1.4 Phạm vi gnhiên cứu Cơ sở lý luận thực tiễn khuyến nông kinh tế nông hộ 2.1 Cơ së lý ln 2.2 Thùc tiƠn vỊ tiÕp cËn khuyến nông cho phát triển nông nghiệp, nông thôn 28 Đặc điểm địa bàn phơng pháp nghiên cứu 41 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 41 3.2 Phng pháp nghiên cu 53 Khả tiếp cận dịch vụ khuyến nông hộ nông dân huyện Gia Lâm 60 4.1 Thực trạng tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến nông huyện Gia Lâm 60 4.1.1 Cơ cấu tổ chức dịch vụ khuyến nông cđa hun 60 4.1.2 KÕt qu¶ cung cÊp DVKN 63 4.1.3 Các chơng trình dự án hỗ trợ khuyến nông huyện 65 4.1.4 Đánh giá chung công tác khuyến nông huyện Gia Lâm 66 Trng i hc Nụng nghip Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghip iii 4.2 Thực trạng khả tiếp cận dịch vụ khuyến nông hộ nông dân huyện Gia Lâm 67 4.2.1 Điều kiện tiếp cận dịch vụ khuyến nông nhóm hộ điều tra 68 4.2.2 Khả tiếp cận dịch vụ khuyến nông hộ nông dân 72 4.3 Đánh giá khả tiếp cận dịch vụ khuyến nông hộ nông dân Gia lâm 91 4.3.1 Đánh giá kết tiếp cận dịch vụ khuyến nông 91 4.3.2 Đánh giá nguồn thông tin khuyến nông 93 4.3.3 Mức độ tiếp cận hoạt động khuyến nông 95 4.3.4 Đánh giá kết áp dụng tiến kỹ thuật vào sản xuất hộ nông dân 97 4.3.5 Đánh giá mức độ u tiên hình thức khuyến nông 98 4.3.6 Đánh giá mối quan hệ mức độ tiếp cận DVKN vói phát triển kinh tế hộ 99 4.3.7 Đánh giá hạn chế tiếp cận DVKN hộ nông dân 4.4 Các yếu tố ảnh hởng tới khả tiếp cận dịch vụ khuyến nông 105 hộ nông dâ huyện Gia Lâm 107 4.4.1 Nguồn lực sản xuất 107 4.4.2 Trình độ văn hoá chủ hộ 110 4.4.3 Điều kiện kinh tế ngành nghề hộ 113 4.5 Định hớng giải pháp nâng cao khả tiếp cận DVKN nông dân huyện Gia Lâm 116 4.5.1 Căn 116 4.5.2 Định hớng tăng khả tiếp cận DVKN nông dân huyện Gia Lâm 119 4.5.3 Giải pháp 119 Kết luận khuyến nghÞ 129 5.1 KÕt luËn 129 5.2 KhuyÕn nghÞ 130 Tài liệu tham khảo 132 Phụ lục 135 Trng i học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa hc Nụng nghip iv Danh mục chữ viết tắt Từ viết tắt Từ đầy đủ BVTV Bảo vệ thực vật CB Cán CBKN Cán khuyến nông DVKN Dịch vụ khuyến nông GDP (Gross Domestic Product) Tổng sản phẩm HĐTVKN Hội đồng t vấn khuyến nông HTX Hợp tác x KHKT Khoa học kỹ thuật KN Khuyến nông KNV Khuyến nông viên MHTD Mô hình trình diễn NN Nông nghiệp NXB Nhà xuất PTNT Phát triển nông thôn SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh TBKT TiÕn bé kü thuËt TTKN Th«ng tin khuyÕn n«ng TTKNQG Trung tâm Khuyến nông Quốc gia UBND Uỷ ban nhân dân WAI(Weight Average Indext) Chỉ số mức độ TCKN WTO (World Trade Organization) Tổ chức Thơng mại Thế giới XDMHKN Xây dựng mô hình khuyến nông GINI Chỉ số bất bình đẳng thu nhập TACN Thức ăn chăn nuôi Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nơng nghiệp…………… v Danh mơc b¶ng STT 2.1 Tên bảng Kinh phí đầu t cho khuyến nông từ ngân sách trung ơng Trang 37 3.1 Tình hình đất đai huyện Gia Lâm qua năm 44 3.2 Tình hình dân số, lao động huyện Gia Lâm 46 3.3 Giá trị sản xuất cấu giá trị sản xuất huyện Gia Lâm 50 3.4 Số hộ đại diện đợc chọn từ x huyện Gia Lâm 54 3.5 Tổng hợp tiêu chí theo mức độ tiếp cận dịch vụ khuyến nông 56 4.1 Một số tiêu kết triển khai DVKN trạm khuyến nông huyện Gia Lâm 63 4.2 Đặc điểm nhóm hộ điều tra 69 4.3 Tài sản vốn sản xuất hộ điều tra 72 4.4 Tỷ lệ hộ nông dân hiĨu biÕt vỊ khun n«ng 73 4.5 Tû lƯ nông dân tiếp xúc với cán khuyến nông huyện Gia Lâm 75 4.6 Tỷ lệ hộ nông dân tham dự tập huấn khuyến nông huyện Gia Lâm 76 4.7 Kết thăm dò ý kiến hộ nông dân lớp tập huấn khuyến nông huyện Gia Lâm 78 4.8 Nhận thức khả tiếp cận hộ nông dân mô hình trình diễn 79 4.9 Kết đánh giá hộ nông dân XDMH trình diễn Gia Lâm 80 4.10 Tổng hợp ý kiến đánh giá tiếp cận thông tin khuyến nông hộ nông dân 81 4.11 Tỷ lệ số hộ đợc tiếp cận dịch vụ t vấn khuyến nông huyện Gia Lâm 84 4.12 Thực trạng đảm nhiệm công việc theo giới hộ điều tra huyện Gia Lâm 85 4.13 Tiếp cận giới hoạt động khuyến nông hộ nông dân Gia Lâm 87 4.14 KÕt qu¶ tỉ chøc tham quan – héi th¶o đầu bờ x 89 4.15 Tổng hợp kết điều tra tiếp cận hoạt động khuyến nông hộ nông dân Gia Lâm 4.16 4.17 92 Tổng hợp kết điều tra nguồn thông tin khuyến nông mà hộ nông dân Gia Lâm đ tiếp cận 94 Mức độ tiếp cận DVKN hộ điều tra huyện Gia Lâm 95 Trng i hc Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nơng nghiệp…………… vi 4.18 So s¸nh chØ sè WAI mức độ tiếp cận khuyến nông x hun 96 4.19 Sè vµ tØ lƯ nông dân áp dụng TBKT vào sản suất huyện Gia lâm 97 4.20 Xếp hạng u tiên hình thức khuyến nông Gia Lâm 98 4.21 Thu - chi thu nhập thực tế hộ điều tra huyện Gia Lâm tính bình quân cho hộ điều tra 4.23 Mức độ tiếp cận khuyến nông Sự phân bố thu nhập nhóm hộ nông dân huyện Gia Lâm 4.24 105 Tổng hợp kết khảo sát khó khăn hộ nông dân TCDVKN 4.25 99 106 Các yếu tố ảnh hởng đến khả tiếp cận DVKN cuả hộ nông d©n hun Gia L©m Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp…………… 109 vii Danh mục biểu đồ STT Tên biểu đồ Trang 4.1 Trình độ văn hoá hộ nông dân huyện Gia Lâm 70 4.2 Tỷ lệ hộ đợc tập huấn áp dụng vào sản xuất x 77 4.3 Cơ cấu thu nhập nhóm hộ huyện Gia Lâm 4.4 Đờng cong Lorenz chênh lệch thu nhập nhóm hộ nông 4.5 101 dân huyện Gia lâm 104 Tỷ lệ hộ có kiến nghị sách cần quan tâm 115 Danh mục sơ đồ STT Tên sơ đồ Trang 2.1 Khuyến nông nông nghiệp 2.2 Mối quan hệ khuyến nông với tổ chức nông dân 2.3 Tiến trình công tác khuyến nông 10 2.4 Thay đổi hành vi nhận thức tiếp nhận dịch vụ khuyến nông 14 2.5 Mô mối quan hệ kinh tế hộ nông dân với khuyến nông 27 2.6 Tổ chức khuyến nông Việt Nam [19] 31 4.1 Cơ cấu tổ chức Trạm Khuyến nông huyện Gia Lâm 61 Danh mơc hép STT Tªn hép Trang 4.1 VỊ nhËn thøc khuyÕn n«ng 70 4.2 NhËn thøc khuyÕn n«ng 71 4.3 Đánh giá chất lợng nội dung tập huấn 75 4.4 Đánh giá nội dung tham quan trao đổi chia sẻ KN 84 4.5 Thông tin khuyến nông 89 4.6 Vai trò tiến KT 93 4.7 Tham dự tập huấn KN 109 4.8 Định hớng khuyến nông 113 4.9 Đổi phơng pháp KN 116 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thc s khoa hc Nụng nghip viii Đặt vấn đề 1.1 Tính cấp thiết đề tài Sau hai mơi năm đổi mới, với phát triển kinh tế đất nớc gia nhập kinh tế quốc tế, nông nghiệp Việt Nam đ có bớc tiến vợt bậc Sự phát triển mang tính toàn diện tất ngành: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp nuôi trồng thuỷ sản Tốc độ tăng trởng nông nghiệp mức ổn định 4-5%/năm Năm 2007, tỷ trọng nông nghiệp GDP khoảng 19,8% Nông nghiệp nớc ta đ đáp ứng nhu cầu lơng thực thực phẩm nớc, an ninh lơng thực đảm bảo, đ hình thành vùng sản xuất nông sản hàng hoá quy mô tơng đối lớn, lợng nông sản xuất tăng nhanh Một số mặt hàng nông sản đ khảng định đợc vị trí thị trờng giới nh hồ tiêu (đứng thứ nhất), gạo (đứng thứ giới), cà phê (đứng thứ giới) kim ngạch xuất nông sản, thuỷ sản chiếm khoảng 27% kim ngạch xuất nớc năm 2006, lực lợng lao động nông thôn chiếm 70% tổng lao động x hội.[1] Bên cạnh thành tựu đạt đợc, ngành nông nghiệp nớc ta hạn chế cần đợc khắc phục nh: Sản xuất nông nghiệp nớc ta sản xuất thủ công, quy mô nhỏ, chất lợng sản phẩm thấp, giá thành sản phẩm cao, khả cạnh tranh thị trờng yếu; Trình độ khoa học công nghệ sản xuất, chế biến nông lâm sản, trình độ thơng mại hoá nông sản thấp Cơ sở hạ tầng nông thôn đợc cải thiện nhiều năm qua nhng yếu kém, cha đáp ứng đợc yêu cầu nông nghiệp sản xuất hàng hoá; Tổ chức sản xuất, sách, chế gắn kết khâu sản xuât, chế biến, tiêu thụ nông sản, thúc đẩy chuyển đổi ngành nông nghiệp theo hớng hàng hoá, chuyên nghiệp hoá, đại hoá cha đồng hạn chế Đặc biệt sản phẩm không an toàn thực phẩm, môi trờng ô nhiễm, trớc rủi ro nên chịu thua thiệt, an sinh x hội bất ổn, nông dân ứng xử Trong tình hình đó, việc nâng cao chất lợng dịch vụ khuyến nông đờng ngắn tạo sức mạnh thực chiến lợc công nghiệp hoá đại hoá nông nghiệp nông thôn nh hội nhập kinh tÕ quèc tÕ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp…………… - Đăng ký kinh doanh(nếu cần) - Xây dựng Hợp đồng hợp tác - Đại diện tổ hợp tác Tổ trởng tổ viên cử Tổ hợp tác bầu tổ trởng, tổ phó ( tổ có nhiều tổ viên thấy cần có tổ phó) Th ký tổ để thực công việc ghi chép ( th−êng chän ng−êi am hiĨu vỊ kÕ to¸n, sỉ sách ) họp bàn phơng thức hoạt động Tổ hợp tác chịu trách nhiệm dân tài sản tổ; tài sản không đủ để thực nghĩa vụ chung tổ tổ viên phải chịu trách nhiệm liên đới theo phần tơng ứng với phần đóng góp tài sản riêng - KN sở thờng xuyên giúp họ kỹ pháp triển HTX - Thực quản lý, giám sát nh©n réng Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp…………… 128 Kết luận khuyến nghị 5.1 Kết luận Nghiên cứu khả tiếp cận DVKN hộ nông dân huyện Gia Lâm có số kết luận sau: DVKN cã vai trß rÊt quan träng hỗ trợ phát triển kinh tế x hội nói chung phát triển kinh tế nông hộ nói riêng Khuyến nông Gia Lâm đ góp phần đa nhanh tiến kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng diện tích, tăng suất, nâng cao sản lợng chất lợng hàng nông sản, góp phần xoá đói giảm nghèo Tuy nhiên, thời gian tới cần đổi phơng pháp, nội dung hoạt động khuyến nông theo hớng lấy nông dân làm trọng tâm Khả tiếp cận DVKN đợc thể thông qua tiêu chí nh nhận thức nông dân khuyến nông, thái độ tham gia, mục đích, mức độ sử dụng DVKN thông tin khuyến nông cho hộ nông dân Các tiêu chí đánh giá đ sử dụng cách cho điểm theo mức độ cho tiêu chí tính toán tổng, hợp chúng thông qua số WAI Kết tiếp cận dịch vụ khuyến nông hộ nông dân huyện Gia Lâm tơng đối cao Chỉ số WAI đạt đợc 0,68 Trong x đại diƯn Cỉ Bi chØ sè WAI cao nhÊt (0,74) Kh¶ tiếp cận DVKN có liên quan chặt chẽ đến thu nhập hộ nông dân X có số WAI cao chênh lệch vế thu nhập thấp Thực trạng tiếp cận DVKN nông dân huyện Gia Lâm tơng đối cao (WAI = 0,68) nhng bộc lộ hạn chế nh DVKN cha xuất phát từ nhu cầu ngời dân, ngời dân thụ động tiếp cận, nội dung bó hẹp kỹ thuật, phơng pháp mang tính áp đặt từ xuống Các yếu tố ảnh hởng tới khả tiếp cận DVKN hộ nông dân nguồn lực sản xt cđa hé, ®iỊu kiƯn kinh tÕ, giíi, ti chđ hộ, trình độ chủ hộ, ngành nghề sản xuất Trong điều kiện kinh tế trình độ chủ hộ yếu tố ảnh hởng rõ nét Đáp ứng hớng phát triển sản xuất nông nghiệp PTNT huyện Gia lâm hộ nông dân huyện Gia Lâm cần nâng cao khả tiếp cận DVKN theo h−íng chđ Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp…………… 129 động đề xuất nhu cầu, áp dụng tiến KHKT, sản xuất hàng hoá liên kết hợp tác Để nâng cao khả tiếp cận DVKN hộ nông dân huyện Gia Lâm cần áp dụng tốt sáu giải pháp là: kiện toàn mạng lới khuyến nông, nâng cao lực cho cán khuyến nông sở, x hội hoá công tác khuyến nông, tăng cờng đầu t kinh phí, đổi nội dung, phơng pháp tập huấn cho nông dân liên kết hợp tác nhóm hộ 5.2 Khuyến nghị * Với Bộ Nông nghiệp PTNT - Hoàn chỉnh hớng dẫn tổ chức quản lý tổ chức hệ thống khuyến nông tất cấp, để thống việc xây dựng hệ thống khuyến nông sở - Trung tâm Khuyến nông quốc gia xây dựng ban hành giáo trình đào tạo hệ thống khuyến nông Thống tiêu chuẩn cán KN cấp làm sở để xác định nhu cầu nội dung đào tạo, bồi dỡng nâng cao trình độ cho cán KN cấp * §èi víi UBND thµnh Hµ Néi - UBND thµnh phố sớm bổ sung, xây dựng ban hành quy định hệ thống tổ chức, định mức biên chế, chế độ phụ cấp trách nhiệm cho hệ thống khuyến nông từ huyện đến sở - Tỉnh có chế động viên, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khuyến nông, đặc biệt doanh nghiệp, tăng cờng thu hút nguồn lực đầu t cho hoạt động khuyến nông - Sở Nông nghiệp PTNT: tăng cờng quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động khuyến nông tỉnh, có đạo kịp thời để hệ thống khuyến nông hoạt động có hiệu - Nâng cao lực cho hệ thống khuyến nông Gia Lâm nguồn nhân lực sở vật chất phục vụ công tác khuyến nông - Tăng cờng kinh phí hoạt động cho hệ thống khuyến nông từ cấp huyện tới sở * Đối với UBND huyện - Đẩy mạnh công tác x hội hoá khuyến nông nhằm huy động kinh phí từ nhiều nguồn cho hoạt động khuyến nông sở Trng i hc Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa hc Nụng nghip 130 - Tăng cờng liên kết với đơn vị nghiên cứu, đào tạo, hiệp hội đoàn thể doanh nghiệp - Tuyn chn nhng người có đủ lực, trình độ, phẩm chất đạo ñức tham gia hoạt ñộng khuyến nông sở; quy hoạch cán làm công tác khuyến nông huyện Tạo điều kiện vật chất tổ chức để cán khuyến nông hoàn thành tốt nhÊt nhiƯm vơ cđa m×nh * ðối với cấp xã - UBND xã cần quan tâm công tác KN, bố trí có chỗ làm việc cho KNV sở văn phịng UBND HTXNN, tạo điều kiện máy vi tính trang thiết bị làm việc cho KNVCS - Tạo ñiều kiện ñể KNV xã phối hợp với tổ chức ñịa phương, Trưởng thơn, q trình triển khai hoạt động khuyến nông - Hỗ trợ KNV xã phát triển mạng lưới khuyến nông viên thôn bản, cộng tác viên khuyến nơng, CLBKN - ðầu tư kinh phí để KNV xã tổ chức hoạt động khuyến nơng cho nơng dân ti phng * Đối với nông dân huyện Gia Lâm: Nâng cao nhận thức, chủ động nghiên cứu tự đúc rút kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hoá Trng i hc Nụng nghip Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghip 131 Tài liệu tham khảo Tiếng Việt Báo cáo thờng niên ngành nông nghiệp năm 2007 Ban biên tập lịch sử Nông nghiệp Việt Nam (1994), Lịch sử nông nghiệp Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội; Bộ Nông nghiệp PTNT (2000), Một số chủ trơng sách nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi phát triển nông thôn, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, (2003), Dự án Hỗ trợ chơng trình cải cách hành Bộ Nông nghiệp PTNT-VIE/98/004, Báo cáo Nghiên cứu nhu cầu nông dân-VIE/98/004/B/01/99, Báo cáo dự án, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, (2004), Dự án Hỗ trợ chơng trình cải cách hành Bộ Nông nghiệp PTNT-VIE/02/016, Báo cáo Tổ chức hoạt động dịch vụ khuyến nông cấp Trung ơng địa phơng, Báo cáo dự án, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, (2005), Kế hoạch phát triển Khuyến nông Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh tham gia chơng trình phát triển ngành nông nghiệp, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, (2005), Tổng kết hoạt động khuyến nông giai đoạn 1993-2005, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, (2006), Quyết định việc phê duyệt kế hoạch tổng thể tiểu dự án tăng cờng lực công tác khuyến nông, Hà Nội; Trung tâm Khuyến nông Khuyến ng quốc gia,(2008), Báo cáo đề án Phát triển Khuyến nông Khuyến ng Việt Nam (Giai đoạn 2009-2015 định hớng 2020), Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, (2007), Đề án Phát triển khuyến nông Việt Nam thời kỳ 2007-2015, Báo cáo đề án, Hà Nội Bộ Nông nghiệp PTNT (1993), Cẩm nang công tác khuyến nông, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 10 Chính phủ, (2005), Nghị định số 56/2005/NĐ-CP công tác Khuyến nông, khuyến ng, Hà Nội Trng i học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nơng nghiệp…………… 132 11 Héi th¶o qc gia khuyến nông khuyến lâm (1998), NXB Nông nghiệp, Hà Nội; Bộ Nông nghiệp PTNT (1993), Cẩm nang công tác khuyến nông, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 12 Lơng Tiến Khiêm, (2008), Nghiên cứu nhu cầu khả cung cấp dịch vụ công hoạt động khuyến nông Nghệ An, Báo cáo luận văn Thạc sỹ kinh tế, Trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội 13 Lê Thị Băng Tâm (2006), Cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện toàn chế hoạt động Ngân hàng sách x hội Thông tin Ngân hàng sách x hội, số chuyên san 14 Ngô Thị Thuận, (2005), Phát triển lực tập huấn nông nghiệp nông thôn, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 15 Nghị số 26-NQ/T.Ư "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" 16 Phan Thanh Khôi, (2006), ý nghĩa trị-x hội hoạt động khuyến nông Việt Nam nay, Báo cáo khoa học, Hà Nội 17 Trờng Đại học Nông nghiệp I Hà Nội,(2005), Cẩm nang phơng pháp tiếp cận khuyến nông, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 18 Trung tâm Khuyến nông Khuyến ng quốc gia,(2008), Báo cáo tổng kết công tác khuyến nông khuyến ng năm 2007 định hớng khuyến nông khuyến ng 2008, Hà Nội 19 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, (2003), Tuyển tập báo cáo tổng kết đạo sản xuất khuyến nông 2000 2003, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 20 Trung tâm Khuyến nông quốc gia, (2007), Báo cáo tổng kết hoạt động khuyến nông 2006 triển khai kế hoạch khuyến nông 2007, Hà Nội 42, 43 21 Trung tâm Khuyến nông Tự nguyện, Dự án Phát triển nguồn nhân lực nông thôn thực giải pháp khuyến nông có tham gia nông dân nhằm đáp ứng nhu cầu nông dân nghèo sản xuất nhỏ ViƯt Nam, B¸o c¸o tỉng kÕt dù ¸n, th¸ng 12/2008 22 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, (2007), Đề án Phát triển khuyến nông Việt Nam thời kỳ 2007-2015, Báo cáo đề án, Hà Nội 23 Trung tâm Khuyến nông Khuyến ng quốc gia,(2008), Báo cáo đề án Phát triển Khuyến nông Khuyến ng Việt Nam (Giai đoạn 2009-2015 định hớng Trng i hc Nụng nghip H Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp…………… 133 2020), Hà Nội 24 Viện Quy hoạch Thiết kế nông nghiệp, (2007), Điều tra dịch vụ nông nghiệp, Báo cáo dự án, Hà Nội 25 Website: SANRM(the sustainable agriculture and natural resourse management TiÕng Anh 26 Anderson, J.R and G Feder, (2003), Rural Extension Services World Bank Policy Research Working Paper 2976, Washington, D.C., February 27 FAO, (1998), Improving Agricultural Extension: A Reference Manual 28 Neuchatel Initiative Group, (2000), Guide for Monitoring, Evaluation and Joint Analyses of Prulistic Extension Support 29 Neuchatel Initiative Group, (2002), Common Framework for Financing Agricultural and Rural Extension, Uppsala, Sweden 30 The impact of agricultural extension on farm production in resettlement areas of Zimbabwe, January 2001,Trudy Owens, University of Oxford 31 The Impact of Agricultural Extension Services: The Case of Grape Production in Argentina, Pedro Cerdán-Infantes, Alessandro Maffioli and Diego Ubfal 32 World Bank/USAID, (2002), Extension and Rural Development: a Convergence of Views on Institutional Approaches, International Worshop, Nov 12-14, The World Bank, Washington, DC Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp…………… 134 Phụ lục Phụ Lục 1: Các phơng pháp khuyến nông chủ yếu Theo FAO, giới đ có phơng pháp khuyến nông chủ yếu đợc áp dụng sau: [Trờng Đại học Nông nghiệp I Hà Nội,(2005), Cẩm nang phơng pháp tiếp cận khuyến nông, NXB Nông nghiệp, Hà Nội] Phơng pháp khuyến nông chung: Tập trung nhiều cán khuyến nông chi ngân sách lớn để thực chơng trình dự án khuyến nông Phơng pháp Trung tâm khuyến nông tỉnh điều hành, quản lý Phơng pháp khuyến nông chuyên ngành: Phơng pháp khuyến nông đợc quan chuyên ngành xây dựng, mang tính chuyên môn cao đợc áp dụng vùng chuyên canh Ưu điểm phơng pháp sát với thực tế kỹ thuật phù hợp với yêu cầu sản xuất, kết hợp đợc công việc cung cấp đầu vào - đầu Việc giám sát đợc tiến hành chặt chẽ, số lợng cán phụ trách cần Nhợc điểm lớn phơng pháp quyền lợi ngời nông dân cha đợc trọng Phơng pháp khuyến nông đào tạo tham quan: Phơng pháp khuyến nông cho nông dân tham quan mô hình trình diễn đ thực thành công sau tập huấn cho nông dân thực hành theo mô hình Theo phơng pháp cán khuyến nông đợc đào tạo lại thờng xuyên họ nắm bắt đợc tốt kỹ thuật, kinh nghiệm truyền đạt đến hộ nông dân đợc nâng cao, cán khuyến nông sở đợc giám sát chặt chẽ mặt kỹ thuật Các điều kiện để phục vụ cho xây dựng mô hình tham quan việc huấn luyện đợc áp dụng đầy đủ Đây phơng pháp phổ biến tính thuyết phục cao Phơng pháp khuyến nông có tham gia ngời nông dân (PRA) Phơng pháp đợc đánh giá cao việc đảm bảo tính khả thi mô hình Phơng pháp có tham gia nông dân dựa sở tích hợp kiến thức kinh nghiệm nông dân sản xuất giỏi với tiến kỹ thuật cán nghiên cứu cán khuyến nông mang lại với việc trợ giúp vật t Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nơng nghiệp…………… 135 vèn Nh»m gi¶i khó khăn, xúc nông dân đạt Ưu điểm phơng pháp nông dân tham gia trùc tiÕp, hä tham gia ®ãng gãp ý kiến đề xuất giải pháp động viên nông dân khác tham gia tích cực, đồng thời phơng pháp có chơng trình phù hợp với quyền lợi nông dân Nhợc điểm phơng pháp mang tính tự phát, khó tập trung vào quan chuyên trách, khó kiểm tra trình hoạt động thiếu sở khoa học Phơng pháp khuyến nông lập dự án: Là phơng pháp khuyến nông mà nguồn tài trợ kinh phí tổ chức cá nhân, nớc tài trợ sau có thoả thuận thống chơng trình nội dung với Chính phủ Việc tuyển chọn cán bộ, địa điểm, kế hoạch ngời cấp kinh phí thực Phơng pháp có u điểm lớn nguồn kinh phí tơng đối lớn, lại tập trung vào quy mô hẹp, thời gian ngắn, nên dễ phát huy hiệu Nhợc điểm: dễ xảy tợng l ng phí thất thoát Khi mở rộng phạm vi áp dụng thờng khó khăn vùng muốn mở rộng lại điều kiện nh vùng dự án Phơng pháp khuyến nông phát triển hệ thống nông nghiệp Là phơng pháp khuyến nông đa đến cho ngời nông dân nghèo mà họ cần kỹ thuật phù hợp, dựa sở hệ thống sinh thái nhân văn Mục tiêu phơng pháp cung cấp trang bị cho cán khuyến nông cách họ chuyển đến cho nông dân kết nghiên cứu, đáp ứng đợc nhu cầu quyền lợi đa số nông dân điều kiện canh tác sản xuất địa phơng Ưu điểm: kết đ đợc nghiên cứu nên phù hợp với điều kiện cụ thể địa phơng Nhợc điểm: đòi hỏi lợng cán nghiên cứu lớn, tốn thời gian kinh phí Phơng pháp khuyến nông chịu phí tổn Theo phơng pháp tất bên tham gia bên hởng lợi dự án có trách nhiệm đóng góp phần phí tổn theo kiểu Nhà nớc nhân dân Trng ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc s khoa hc Nụng nghip 136 làm Những vùng nông dân nghèo, tổ chức khuyến nông nhà nớc cử cán xuống địa phơng giúp nông dân học tập điều kiện cần thiết để họ đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu Chính mà nông dân sẵn sàng chịu phần phí tổn họ thấy chơng trình thiết thực với sống họ Ưu điểm phơng pháp nông dân tham gia đóng góp kinh phí nên họ chịu trách nhiệm với chơng trình, đồng thời phù hợp với quyền lợi nông dân Nhợc điểm: khó giám sát quản lý cán bộ, quản lý tài Phơng pháp khuyến nông tổ chức giáo dục đào tạo Đây phơng pháp khuyến nông có tham gia cán giảng dạy trờng đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề việc chuyển giao tiến kỹ thuật đến hộ nông dân Ưu điểm: Tạo cho cán giảng dạy có điều kiện gắn lý thuyết với thực tiễn, điều kiện đa kết vào thực tiễn sản xuất Tuy nhiên nhợc điểm là: cán giảng dạy kinh nghiệm ngại khó làm lòng tin nông dân Trên phơng pháp khuyến nông đợc tổ chức nông lơng giới đúc kết, phơng pháp có u điểm nhợc điểm riêng phơng pháp hỗ trợ tốt cho phơng pháp giáo dục không quy Do vậy, cán khuyến nông phải vận dụng cách linh hoạt phơng pháp để hạn chế nhợc điểm phơng pháp riêng, có nh kết đạt đợc cao Trng i hc Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nơng nghiệp…………… 137 Phơ Lơb 2: Sư dơng hƯ số WAI Đánh giá mức độ tiếp cận DVKN Xà Bảng Đánh giá mức độ tiếp cận DVKN Văn Đức Mức độ tiếp cận DVKN Số Tiªu chÝ % % TB % T % RT % RC % C ®tra - NhËn thøc 35 100 11 16 KN - TËp huÊn KN 35 100 12 12 - XD m« h×nh 35 100 28 tr×nh diƠn - Th«ng tin 35 100 20 11 KN - T− vÊn 35 100 25 1 DVKN - Giíi 35 100 29 0 KN Bảng Đánh giá mức độ tiếp cận DVKN Cổ Bi Số Mức độ tiếp cận DVKN Tiªu chÝ % % TB RC % C ®tra - NhËn thøc 30 100 18 KN - TËp huÊn KN 30 100 16 - XD mô hình 30 100 14 trình diễn - Th«ng tin 30 100 20 KN - T− vÊn 30 100 17 DVKN - Giíi 30 100 17 12 KN % B¶ng Đánh giá mức độ tiếp cận DVKNtại Yên Thờng Số Mức độ tiếp cận DVKN Tiêu chí hộ % % TB % RC % C ®tra - NhËn thøc 35 100 25 KN - TËp huÊn KN 35 100 15 - XD mô hình 35 100 trình diễn - Thông tin 35 100 25 KN - T− vÊn 35 100 29 DVKN - Giíi 35 100 25 KN T % RT % WAI 0,805 0,65 0,291 0,725 0,84 0,788 WAI 0,79 5 0,64 0,59 0 0,81 0.65 0 0,96 T % RT % WAI 0,78 3 31 0,57 0,23 0 0,65 0,73 0 0,72 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp…………… 138 Phô lôc 3: Xếp hạng ưu tiên tổ chức cung cấp DVKN xã ñtra Bảng 4: Xếp hạng ưu tiên tổ chức cung cấp DVKN xã Văn ðức Viện KN Trư Dự DN Chỉ tiêu lựa chọn Nhà NC ờng án Hình thức cung cấp Về thời gian Về thời ñiểm 4 Về nội dung 5 Về phương pháp 6 Về tài liệu Về tổ chức Chất lượng DVKN Hiệu Tổng 25 18 41 39 39 Xếp hạng ưu tiên (Nguồn: Tổng hợp kết thảo luận nhóm với lãnh đạo địa phương) Bảng 5: Xếp hạng ưu tiên tổ chức cung cấp DVKN xã Cổ Bi Trư Dự Viện KN DN Chỉ tiêu lựa chọn Nhà NC ờng án Hình thức cung cấp Về thời gian Về thời ñiểm 4 Về nội dung 5 Về phương pháp 6 Về tài liệu Về tổ chức Chất lượng DVKN Hiệu Tổng 19 21 38 40 46 Xếp hạng ưu tiên Tư nhâ 1 1 22 Tư nhâ 3 23 (Nguồn: Tổng hợp kết thảo luận nhóm với lãnh đạo địa phương) Bảng 6: Xếp hạng ưu tiên tổ chức cung cấp DVKN xã Yên Thường Trường Dự án KN Nhà DN Viện NC Tư nhân Chỉ tiêu lựa chọn nước đại học qtế Hình thức cung cấp 2 Về thời gian Về thời ñiểm 4 Về nội dung Về phương pháp 6 Về tài liệu Về tổ chức 3 Chất lượng DVKN Hiệu Tổng 20 22 41 41 46 17 Xếp hạng ưu tiên (Nguồn: Tổng hợp kết thảo luận nhóm với lãnh đạo địa phương) ả thảo luận nhóm với lãnh đạo địa phương) Trường ðại học Nơng nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp…………… 139 5 4 20 - 30 31 - 40 41 - 50 > 50 Trình độ Cấp I Cấp II Cấp III Trên cấp III Ngành nghề Hộ nông Hé kiªm 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.75 1.00 0.84 0.79 0.70 0.78 0.85 0.78 - 0.73 0.83 0.40 0.81 0.90 0 0 0 0 0 R C 0 C 10 10 6 11 16 2 0 2 2 0 0 0 0 0 THKN T R b T T 0.66 0.80 0.71 0.63 0.55 0.62 0.66 0.69 - 0.53 0.69 0.30 0.64 0.78 WA I 0 0 0 0 0 0 0 R C 2 0 2 0 3 C 0 0 0 0 1 0 1 0.30 0.29 1 0.40 0.29 0.35 0.29 0.28 0.24 - 0.44 0.28 0.20 0.28 0.35 WA I 1 1 0 MHTD T R b T T 1 0 1 0 0 R C 7 5 C Phụ lục 4: Tính WAI theo tiêu chí Trng ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nơng nghiệp…………… N÷ Ti chđ 1 Nam 0 NghÌo Theo giíi Tb R C Nh©n thøc KN T R WA C b T T I Khá/giầu X Văn Đức Theo ®k ktÕ Néi dung 4 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 TTKN T R b T T 0.74 1.00 0.71 0.71 0.75 0.72 0.71 0.76 0.71 0.73 0.40 0.71 0.88 - WAI 2 0 0 R C 6 0 8 C 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 TVDV T R b T T 140 0.86 1.00 0.78 0.75 0.75 0.71 0.82 0.80 - 0.73 0.78 0.70 0.75 0.88 WA I 1 4 1 Khá/giầu Tb Nghèo Theo giới Nam N÷ Ti chđ 20 - 30 31 - 40 41 - 50 > 50 Trình độ CÊp I CÊp II CÊp III Trªn cÊp III Ngành nghề Hộ nông Hộ kiêm Hộ chuyên 0 3 1 9 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.79 - 0.87 1.00 0.91 0.75 0.80 0.82 0.77 0.80 0.80 0.78 0.80 0.75 0.89 - 0.84 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 11 6 10 13 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.63 - 0.73 0.80 0.69 0.62 0.60 0.60 0.68 0.67 0.60 0.65 0.63 0.62 0.69 - 0.65 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 1 9 0 3 1 0 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nơng nghiệp…………… Hé chuyªn Cỉ Bi Theo ®k ktÕ 3 4 0 0 4 0.59 - 0.67 0.80 0.49 0.57 0.73 0.55 0.62 0.60 0.80 0.58 0.60 0.57 0.66 - 0.28 0 1 0 3 1 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.81 0.80 1.00 0.91 0.77 0.80 0.85 0.77 0.85 0.80 0.82 0.81 0.80 0.86 0.72 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 141 0.64 0.80 0.60 0.66 0.66 0.60 0.60 0.71 0.60 0.80 0.65 0.65 0.66 0.63 - 0.75 3 0 1 Tb NghÌo Theo giíi Nam N÷ Ti chđ 20 - 30 31 - 40 41 - 50 > 50 Trình độ Cấp I Cấp II Cấp III Trên cấp III Ngành nghề Hộ nông Hộ kiªm 4 8 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.79 0.77 - 0.80 0.78 0.80 0.78 0.78 - 0.87 0.80 0.79 0.40 0.80 0.85 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 3 11 2 13 12 0 4 0 0 2 0 0.56 0.63 - 0.70 0.56 0.40 0.57 0.60 - 0.47 0.60 0.57 0.40 0.59 0.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học Nụng nghip Khá/giầu Yên Thờng Theo đk ktế 1 0 1 3 1 0.23 0.23 - 0.23 0.24 0.20 0.21 0.28 - 0.27 0.20 0.21 0.20 0.21 0.33 0 0 1 0 1 1 1 9 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.76 0.73 0.77 0.78 0.67 0.71 0.78 0.73 0.80 0.76 0.70 0.76 0.80 - - 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 142 0.72 0.70 - 0.73 0.73 0.80 0.74 0.73 - 0.73 0.70 0.74 0.30 0.74 0.80 - ... khuyến nông hộ nông dân huyện Gia Lâm 67 4.2.1 Điều kiện tiếp cận dịch vụ khuyến nông nhóm hộ điều tra 68 4.2.2 Khả tiếp cận dịch vụ khuyến nông hộ nông dân 72 4.3 Đánh giá khả tiếp cận dịch vụ khuyến. .. học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc s khoa hc Nụng nghip 10 2.1.1.2 Khả tiếp cận dịch vụ khuyến nông hộ nông dân a) Khái niệm tiếp cận khả tiếp cận DVKN * Dịch vụ khuyến nông Cầu cung dịch vụ. .. viết Khả tiếp cận dịch vụ khuyến nông hộ nông dân huyện Gia Lâm cách đầy đủ, có sở khoa học thực tiễn, sâu sắc có hệ thống Vì vậy, đề tài Nghiên cứu khả tiếp cận dịch vụ khuyến nông hộ nông dân huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ nghiên cứu khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông của hộ nông dân huyện gia lâm thành phố hà nội , Luận văn thạc sĩ nghiên cứu khả năng tiếp cận các dịch vụ khuyến nông của hộ nông dân huyện gia lâm thành phố hà nội

Từ khóa liên quan