0

GIAO AN LOP4 TUAN2 HOAI NAM TUY DUC

34 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 08:17

2.1 Hoàng Liên Sơn – dãy núi cao và đồ soä nhaát Vieät Nam Hoạt động 1: Làm việc cá nhân GV chỉ vị trí của dãy núi Hoàng Liên Sơn +HS dựa vào kí hiệu, tìm vị Trên bản đồ Địa lý tự nhiên [r] (1)Tuần Từ ngày đến ngày tháng năm 2012 Thứ Môn Tập đọc Toán Khoa học Đạo đức Âm nhạc Toán Luyện từ & Câu Kể chuyện Tập đọc Toán Tập làm văn Chính tả Khoa học Lịch sử Toán Luyện từ& Câu Kỹ thuật Địa lý Toán Tập làm văn Tên bài dạy Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) Các số có sáu chữ số Trao đổi chất người Luyện tập củng cố Học bài hát: Em yêu hòa bình Luyện tập MRVT Nhân hậu – Đoàn kết Kể chuyện đã nghe, đã đọc Truyện cổ nước mình Hàng và lớp Kể lại hành động nhân vật (Nghe - viết) Mười năm cõng bạn học Các chất dinh dưỡng có thức ăn Vai trò chất bột đường Làm quen với đồ (tiếp theo) So sánh các số có nhiều chữ số Dấu hai chấm Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu ( T2) Dãy núi Hoàng Liên Sơn Triệu và lớp triệu Tả ngoại hình nhân vật baì văn kể chuyện (2) Tiết Thứ hai ngày tháng năm 2012 Tập đọc Bài: DẾ MÈN BÊNH VỰC KỂ YẾU I./Muïc tieâu: - Giọng đọc phù hợp tính cách mạnh mẽ cảu nhân vật Dế Mèn - Hiểu ND bài: Ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp, ghét áp bức, bất công, bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối - Học sinh khá giỏi chọn đúng danh hiệu hiệp sĩ và giải thích lí vì lựa chọn ( câu hỏi 4) KNS: - Thể cảm thông -Xác định giá trị -Tự nhận thức thân II./ Đồ dùng dạy – học -Tranh minh hoạ bài Tập đọc trang 15, SGK - Giấy khổ to ( bảng phụ)viết câu, đoạn văn cần hướng dẫn đọc III./ Các hoạt động dạy – học: TL Hoạt động Thầy 5’ 1.Kieåm tra baøi cuõ: Goïi HS leân baûng hoïc thuộc lòng bài thơ Mẹ ốm và trả lời câu hoûi veà noäi dung baøi GV nhaän xeùt ghi ñieåm 30’ Bài * Giới thiệu bài: GV treo tranh minh hoạ bài Tập đọc và hỏi : Nhìn vào tranh em hình dung caûnh gì? GV giới thiệu : Ở phần đoạn trích , các em đã biết gặp gỡ Dế mèn và Nhà Trò Dế Mèn biết tình cảnh đáng thương, khốn khó Nhà Trò và dắt Nhà Trò gặp bọn nhện Dế Mèn đã làm gì để giúp đỡ Nhà Trò, các em cùng hoïc baøi hoâm * Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài a) Luyện đọc: - GV gọi HS tiếp nói đọc bài đọc từ Hoạt động Trò -3 HS leân baûng hoïc thuoäc loøng bài thơ và trả lời -Em hình dung caûnh Deá Meøn trừng trị bọn Nhện HS tiếp nối đọc bài - HS đọc (3) 2-3 lượt -Gọi HS đọc lại toàn bài Yêu cầu HS tìm hiểu nghĩa các từ giới thiệu phần Chú giải Gv đọc mẫu lần b) Tìm hieåu baøi: GV hoûi: Truyeän xuaát hieän theâm nhaân vaät naøo? + Dế Mèn gặp bọn nhện để làm gì? * GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn và trả lời câu hỏi: Trận địa mai phục bọn nhện đáng sợ nào? 3’ GV ghi ý chính đoạn * GV gọi HS đọc đoạn , yêu cầu lớp đọc thầm đoạn và trả lời câu hỏi : + Dế Mèn làm nào để bọn Nhện phải sợ ? + Đoạn giúp em hình dung cảnh gì? GV ghi ý chính đoạn * GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn và trả lời câu hỏi : + Dế Mèn đã nói nào để bọn Nhện nhaän leõ phaûi ? + Ý chính đoạn là gì ? + Vậy đại ý đoạn trích là gì ? GV ghi đại ý lên bảng c) Đọc diễn cảm: Gọi HS khá đọc toàn bài GV đưa cách đọc và hướng dẫn HS cách đọc Yêu cầu HS thi đọc diễn cảm Gv uốn nắn, sửa chữa cách đọc 3./ Cuûng coá - daën doø: - Thể cảm thông -Xác định giá trị -Thể cảm thông -HS đọc bài -Xuaát hieän theâm boïn Nheän -Để hỏi bọn Nhện lại ức hiếp chị Nhà Trò -HS đọc thầm đoạn và trả lời:Bọn Nhện tơ kín ngang đường bố trí Nhện goäc canh gaùc, taát caû nhaNheän núp kín các hang đá * HS đọc đoạn , yêu cầu lớp đọc thầm đoạn và trả lời : +Dế Mèn oai với bọn Nhện +Caûnh Deá Meøn oai laøm cho bọn Nhện phải sợ + Dế Mèn giảng giải để bọn nheän nhaän leõ phaûi +Ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp , ghét áp bức, bất công, bênh vực chị nhà Trò yeáu ñuoái, baát haïnh HS khá đọc HS thi đọc diễn cảm (4) -Xác định giá trị Gọi1 HS đọc lại toàn bài GV hỏi : Qua đoạn trích em học tập Dế Mèn đức tính gì? Nhaän xeùt tieát hoïc, daën doø Tiết HS đọc lại toàn bài Bênh vực, giúp đỡ người yếu, ghét áp bức,bất công.hện độc ác Toán Bài:CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ I./MUÏC TIEÂU: - Biết mối quan hệ đơn vị các hàng liền kề - Biết viết và đọc các số có tới sáu chữ số - HS laøm BT 1, 2, vaø BT ( caâu a,b) Caùc baøi coøn laïi HS khaù gioûi laøm II./ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Phoùng to baûng ( trang – SGK) III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: TL Hoạt động Thầy 5’ 1.Kieåm tra baøi cuõ: 30’ Goïi HS leân baûng laøm baøi taäp GV nhaän xeùt ghi ñieåm Bài * Giới thiệu bài: Gv nêu mục tiêu bài học 2.1 Số có chữ số a) OÂn veà caùc haøng ñôn vò, chuïc, traêm, nghìn, chuïc nghìn -GV cho HS nêu quan hệ đơn vị các haøng lieàn keà b) Haøng traêm nghìn Gv giới thiệu : 10 chục nghìn trăm nghìn traêm nghìn vieát laø 100 000 c) Viết và đọc số có chữ số Gv cho HS quan saùt baûng coù vieát caùc hàng từ đơn vị đến trăm nghìn GV cho HS xaùc ñònh laïi soá naøy goàm bao nhieâu traêm nghìn, bao nhieâu chuïc nghìn…, bao nhiêu đơn vị, hướng dẫn HS viết số và đọc số Hoạt động Trò HS leân baûng laøm -HS nêu quan hệ đơn vị caùc haøng lieàn keà 10 ñôn vò = 1chuïc 10chuïc = 1traêm 10traêm = nghìn 10nghìn =1chuïc nghìn HS quan saùt HS xaùc ñònh laïi soá vaø neâu (5) 5’ GV viết số, sau đó yêu cầu HS lấy các theû soá 100 000; 10 000 ; 1000 ; 10; vaø các ghi các chữ số ; ; …vào các cột tương ứng trên bảng 2.2 Thực hành: Baøi taäp 1: Gv cho Hs phaân tích maãu GV ñöa hình veõ nhö SGK, neâu keát quaû cần viết vào ô trống 523453, cho lớp đọc số Bài tập 2: GV cho Hs đọc và viết số theo baûng nhö SGK GV chấm chữa bài Bài 3: Cho học sinh nêu miệng sau đó làm vào -HS laøm baøi taäp: Vieát: 523453 -HS laøm baøi -HS đọc các số - a/ 63 upload.123doc.net b/ 723 936 c/ 943 103 ; d/ 860 372 ; Baøi 4: HS vieát soá Cuûng coá – Daën doø: - GV nhaän xeùt tieát hoïc , daën doø HS Tiết Khoa hoïc Bài:TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI I./MUÏC TIEÂU: - Kể số quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất người : tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết - Biết các quan trên ngừng hoạt động, thể người cheát II./ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC -Hình trang 8,9 SGK -Bộ đồ chơi “Ghép chữ vào chỗ sơ đồ” III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: T G 4’ Hoạt động Thầy Hoạt động Trò 1.Kieåm tra baøi cuõ: Gọi HS lên bảng vẽ sơ đồ trao đổi HS lên bảng vẽ chất người GV nhaän xeùt ghi ñieåm 29’ 2Bài mới: (6) * Giới thiệu bài: Gv nêu mục tiêu bài daïy Hoạt động 1: Xác định quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất người  Muïc tieâu: - Kể tên biểu bên ngoài trình trao đổi chất và quan thực quá trình đó -Nêu vai trò quan tuần hoàn quá trình trao đổi chất xảy beân cô theå  Caùch tieán haønh: B1: GV giao nhieäm vuï cho HS quan saùt caùc hình trang SGk vaø thaûo luaän theo caëp noäi dung : + Nói tên và chức quan + Trong số quan có hình trang SGK, quan nào trực tiếp thực quá trình trao đổi chất thể với môi trường bên ngoài? B2 : HS laøm vieäc theo caëp -GV cho cặp HS ngồi cùng bàn đứng chỗ em hỏi, 1em nói tên và chức quan -GV ghi tóm tắt ý HS trình bày lên bảng GV kết hợp giảng vai trò quan tuần hoàn việc thực quá trình trao đổi chất diễn bên cô theå Hoạt động 2: Tìm hiểu mối quan hệ các quan việc thực trao đổi chất người  Muïc tieâu: Trình bày phối hợp hoạt động các quan tiêu hoa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết việc thực trao đổi chất bên thể và -HS quan saùt caùc hình trang SGk vaø thaûo luaän theo caëp -từng cặp HS ngồi cùng bàn đứng chỗ em hỏi, 1em nói tên và chức quan (7) 2’ giữ thể với môi trường  Caùch tieán haønh: B1: Laøm vieäc caù nhaân GV yêu cầu HS xem sơ đồ trang SGK (hình 5) để tìm các từ còn thiếu cần bổ sung vào sơ đồ cho hoàn chænh vaø taäp trình baøy veà moái lieân heä các quan: tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết quá trình trao đổi chất B2 : Laøm vieäc theo caëp -GV yêu cầu HS quay lại với nhau, taäp kieåm tra cheùo xem baïn boå sung caùc từ còn thiếu cần bổ sung vào sơ đồ đúng hay sai -Sau đó bạn nói với mối quan hệ các quan quá trình thực trao đổi chất thể với môi trường B3: Làm việc lớp GV chæ ñònh HS leân noùi veà vai troø quan quan quá trình trao đổi chất 3./ Cuûng coá : GV hỏi : Hằng ngày, thể người phải lấy gì từ môi trường và thải môi trường gì? -HS xem sơ đồ trang SGK Điền các từ còn thiếu cần bổ sung vào sơ đồ cho hoàn chỉnh -2 HS quay lại với , tập kieåm tra cheùo xem baïn boå sung các từ còn thiếu cần bổ sung vào sơ đồ đúng hay sai +2 bạn nói với mối quan hệ các quan quá trình thực trao đổi chất thể với môi trường -4 HS lên nói vai trò cô quan cô quan quaù trình trao đổi chất -Cơ thể lấy nước, khí ô- xi và thức ăn từ môi trường và thải môi trường khí các bô níc, + Nhờ quan nào mà quá trình trao phân,nước tiểu, … đổi chất bên thể thực + Nhờ quan tuần hoàn hieän * Daën doø : Daën HS veà nhaø chuaån bò baøi tuaàn sau Thứ ba ngày tháng năm 2012 Tiết Đạo đức Bài: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP (8) I./MUÏC TIEÂU: - Nêu số biểu trung thực học tập - Biết : Trung thực học tập giúp em học tập tiến bộ, người yêu mến - Hiểu trung thực học tập là trách nhiệm học sinh - Nêu ý nghĩa trung thực học tập - Có thái độ và hành vi trung thực học tập *Kó naêng soáng : - Tự nhận thức trung thực học tập thân - Bình luận, phê phán hành vi không trung thực học tập - Laøm chuû baûn thaân hoïc taäp - Bồi dưỡng tác phong chuẩn mực giao tiếp II./ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Sách đạo đức III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: TL Hoạt động Thầy 4’ 1.Kieåm tra baøi cuõ: Gọi Hs đọc ghi nhớ bài GV nhaän xeùt ghi ñieåm 29’ 2.Thực hành * Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài dạy Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (BT3 – SGK) GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï thaûo luaän nhoùm Gọi đại diện các nhóm trình bày GV kết luận cách ứng xử đúng moãi tình huoáng: a) Chòu nhaän ñieåm keùm roài quyeát taâm hoïc để gỡ lại b) Báo lại cho cô giáo biết để chữa lại điểm cho đúng c) Noùi baïn thoâng caûm, vì laøm nhö vaäy laø không trung thực học tập Hoạt động 2: Trình bày tư liệu đã sưu tầm (BT4,SGK) GV yêu cầu HS trình bày, giới thiệu GV nhaän xeùt phaàn trình baøy cuûa HS Hoạt động Trò Hs đọc -HS ngoài theo nhoùm thaûo luaän Đại diện các nhóm trình bày.Cả lớp trao đổi, chất vấn, nhaän xeùt, boå sung - HS trình bày, giới thiệu theo tổ sau đó đại diện các tổ cử người lên trình bày (9) 2’ GV KL : Xung quanh chuùng ta coù nhieàu gương trung thực học tập, chúng ta cần học tập các bạn đó Cuûng coá – Daën doø: - Kĩ nhận thức trung thực học tập thân - Kĩ bình luận, phê phán hành vi không trung thực học tập - Kĩ làm chủ thân học tập THTTHCM: Cần, kiệm, liêm chính GV nhận xét tiết học tuyên dương em học tập tốt cón chuẩn bị bài chu đáo Daën : veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau Tiết Âm nhạc HỌC HÁT : EM YÊU HÒA BÌNH I.MỤC TIÊU : - Biết hát bài “Em yêu hòa bình” Nhạc và lời Nguyễn Đức Toàn - Hát đúng giai điệu lời ca, đồng rõ lời - Biết hát gõ đệm theo bài phách,nhịp - Bồi dưỡng HS lòng yêu hòa bình, yêu tổ quốc, tự hào và gắn bó với quê hương theo gương đạo đức Bác Hồ II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : * GV : Tranh SGK Đàn, Phách tre * HS : SGK, phách tre III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Khởi động : ( 1’ ) - Hướng dẫn HS luyện 2.Kiểm tra bài cũ : ( 4’ ) - Hỏi: tiết trước học bài gì ? - Mời HS biểu diễn - Nhận xét biểu dương 3.Bài : ( 25’ ) a.Giới thiệu bài : Học hát:“Em yêu hòa bình” Nhạc và lời :Nguyễn Đức Toàn b.Các hoạt động : Thời Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh (10) lượng 15’ 10’ Hoạt động : Dạy hát * Mục tiêu : Biết hát bài “Em yêu hòa bình” Hát đúng giai điệu lời ca, đồng rõ lời * Cách tiến hành : - Treo tranh nêu câu hỏi và giới thiệu bài - Hát mẫu - Hướng dẫn đọc lời ca - Chia bài hát làm câu - Dạy hát câu hết bài - Luyện hát bài - Quan sát sửa sai -Chỉ định HS hát * Kết luận: Biết hát đúng các tiếng có luyến Hoạt động : Hát gõ đệm theo phách, nhịp * Mục tiêu : Biết thể bài hát qua cách gõ đệm theo phách , nhịp * Cách tiến hành : -Thực mẫu câu - Bắt nhịp cho HS thực lại bài -Quan sát sửa sai - Luyện hát kết hợp vỗ tay theo phách.nhịp -Kiểm tra -Nhận xét biểu dương * Kết luận: HS hát biết kết hợp gõ đệm chuẩn xác theo hướng dẫn -Nhìn tranh và trả lời câu hỏi -Chú ý lắng nghe -Cả lớp thực -Cả lớp thực -Tổ, nhóm, cá nhân -Nhóm,cá nhân - Cả lớp theo dõi - Cả lớp thực - Tổ, nhóm, cá nhân - Tổ, nhóm, cá nhân 4.Củng cố : ( 3’ ) - Vừa học bài gì ? Nhạc và lời ? - Bồi dưỡng HS lòng yêu hòa bình, yêu tổ quốc, tự hào và gắn bó với quê hương theo gương đạo đức Bác Hồ IV.HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : ( 2’ ) - Nhận xét tiết học - Mời HS lên biểu diễn - Nhận xét biểu dương - Về nhà luyện hát - Chuẩn bị : Ôn hát bài “Em yêu hòa bình” - Rút kinh nghiệm tiết dạy (11) Tiết Toán Bài:LUYỆN TẬP I./MUÏC TIEÂU: - Giúp HS luyện viết và đọc số có tới sáu chữ số (cả các trường hợp có các chữ số 0) - HS laøm baøi taäp: 1, 2, ( caâu a, b, c); baøi caâu a,b caùc caâu coøn laïi HS khaù gioûi laøm III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động Thầy 5’ 1.Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS leân baûng laøm baøi taäp GV nhaän xeùt ghi ñieåm 32’ 2.OÂn taäp 2.1 OÂn laïi haøng -GV cho HS ôn lại các hàng đã học; quan hệ các đơn vị hàng liền kề -GV vieát 825713, cho HS xaùc ñònh caùc hàng và chữ số thuộc hàng đó là chữ số naøo -GV cho HS đọc các số : 850 203; 820 004 ; 800 007 ; 832 100; 832 010 3) Thực hành Bài tập1: Cho HS tự làm bài sau đó chữa bài Bài tập2: GV cho HS đọc các số Sau đó Gv cho HS xác định hàng ứng với chữ số số đã cho Hoạt động Trò HS leân baûng laøm baøi -HS xác định các hàng và chữ số thuộc hàng các chữ số GV neâu -HS đọc các số : 850 203; 820 004 ; 800 007 ; 832 100; 832 010 HS tự làm bài sau đó chữa bài HS đọc các số HS xác định hàng ứng với chữ số số đã cho, như: 2453 – chữ số thuộc hàng chuïc, … HS tự làm bài , sau đó gọi HS leân baûng ghi soá cuûa mình, caû lớp nhận xét HS tự nhận xét quy luật viết tiếp các số dãy số, tự viết các số Bài tập3: GV cho HS tự làm bài , sau đó gọi HS lên bảng ghi số mình, cho 3’ lớp nhận xét Bài tập 4: GV cho HS tự nhận xét quy luật viết tiếp các số dãy số, tự viết các số Gv nhaän xeùt keát quaû 3./ Cuûng coá - daën doø: GV daën HS veà nhaø chuaån bò baøi tieát sau Tiết Luyện từ và câu (12) Bài:MRVT:NHÂN HẬU-ĐOÀN KẾT I./MUÏC TIEÂU: Biết thêm số từ ngữ ( gồm thành ngữ, tục ngữ và từ hán việt thông dụng) chủ điểm thương người thể thương thân ( BT1, BT4); nắm cách dùng số từ có tiếng “nhân” theo hai nghĩa khác nhau: người, lòng thương người ( BT2, BT3) II./ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Giaáy khoå to keû saün baûng + buùt daï VBT tieáng vieät III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: TL Hoạt động Thầy 5’ 1.Kieåm tra baøi cuõ: Yêu cầu HS tìm các tiếng người gia ñình maø phaàn vaàn : Coù aâm , coù aâm GV nhận xét các từ HS tìm 32’ Bài * Giới thiệu bài: Gv giới thiệu chủ điểm tuần và nội dung baøi hoïc : Mở rộng vốn từ: Nhân hậu- đoàn kết * Hướng dẫn làm bài tập Bài tập1: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập Chia HS thành nhóm nhỏ, phát giấy và bút cho trưởng nhóm, yêu cầu các nhóm tìm từ và điền vào giấy Theå hieän loøng nhaân haäu yeâu thöông đồng loại Traùi nghóa với nhân haäu yêu thöông Độc ác… Theå hieän tinh thaàn đùm bọc, giúp đỡ đồng loại Hoạt động Trò HS tìm các tiếng người gia ñình maø phaàn vaàn coù aâm, aâm: Coâ, chuù, baùc… -1 HS đọc -HS ngoài theo nhoùm nhoû tìm từ và điền vào giấy Traùi nghĩa với đùm bọc giúp đỡ laøm xong daùn Loøng Cöu Ưùc hiếp… -nhóm phieáu leân baûng thöông mang… lớp nhận xét người… GV yeâu caàu nhoùm naøo laøm xong daùn phieáu leân baûng Gv cùng lớp nhận xét (13) Bài tập2: Gọi Hs đọc yêu cầu HS trao đổi theo cặp làm GV phaùt giaáy keû baûng thaønh coät noäi dung BT vaøo giaáy nhaùp 2a,2b HS leân baûng laøm baøi Tieáng “nhaân” coù Tieáng “nhaân” coù lớp nhận xét nghĩa là người nghóa laø loøng thương người Nhaân daân Nhân đức Yêu cầu HS trao đổi theo cặp làm vào giấy nhaùp Goïi HS leân baûng laøm baøi Gv cho lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng 3’ Bài tập3: Cho HS tự làm bài- GV chữa bài Bài tập 4: Gọi Hs đọc yêu cầu HS tự làm bài Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi ý nghĩa Hs đọc yêu cầu câu tục ngữ HS thaûo luaän caëp ñoâi veà yù Gọi HS trình bày Gv nhận xét câu trả lời nghĩa câu tục ngữ HS HS trình baøy 3./ Cuûng coá - daën doø: Nhaän xeùt tieát hoïc Dặn HS nhà học thuộc các từ ngữ ,câu tục ngữ, thành ngữ vừa tìm Tiết Keå chuyeän Bài:KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC I./MUÏC TIEÂU: -Kể lại ngôn ngữ và cách diễn đạt mình truyện thơ Nàng tiên Ốc đã học -Thể lời kể tự nhiên,phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt biết thay đổi giọng kể phù hợp với nội dung truyện -Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Con người cần yêu thương, giúp đỡ lẫn II./ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Tranh minh hoạ câu chuyện trang 18 SGK III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: TL Hoạt động Thầy Hoạt động Trò 5’ 1.Kieåm tra baøi cuõ: Gọi HS kể lại câu chuyện Sự tích Hồ Ba Beå -3 HS keå 32’ GV nhaän xeùt ghi ñieåm Bài * Giới thiệu bài: GV treo tranh minh (14) hoạ và hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì? GV giới thiệu câu chuyện thông qua tranh veõ 2.1 Tìm hieåu caâu chuyeän -GV đọc diễn cảm toàn bài thơ -Gọi HS đọc bài thơ Yêu cầu HS đọc thầm đoạn và trả lời câu hỏi: + Bà lão nghèo làm nghề gì để sống ? + Con Ốc bà bắt có gì lạ ? + Bà lão làm gì bắt Ốc ? Yêu cầu HS đọc thầm đoạn và trả lời câu hỏi : từ có Ốc, bà lão thấy nhaø coù gì laï? Yêu cầu HS đọc thầm đoạn cuối và trả lời câu hỏi + Khi rình xem baø laõo thaáy ñieàu gì kì lạ ? đo,ù bà lão đã làm gì ? + Caâu chuyeän keát thuùc nhö theá naøo? 2.2 Hướng dẫn kể chuyện GV hoûi : Theá naøo laø keå laïi caâu chuyeän lời em? Gọi HS khá kể mẫu đoạn Chia nhóm HS, yêu cầu HS dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi tìm hiểu kể lại đoạn cho các bạn nghe Kể trước lớp, yêu cầu các nhóm cử đại dieän leân trình baøy 2.3 Hướng dẫn kể toàn câu chuyện Yêu cầu HS kể toàn câu chuyện nhoùm Tổ chức cho HS thi kể trước lớp Yeâu caàu HS nhaän xeùt vaø tìm baïn keå hay nhaát 2.4 Tìm hieåu yù nghóa caâu chuyeän Yeâu caàu HS thaûo luaän caëp ñoâi veà yù 3’ nghóa caâu chuyeän Goïi HS phaùt bieåu - HS trả lời -HS đọc bài thơ -HS đọc thầm đoạn và trả lời + Baø laõo moø cua baét oác + Con oác raát xinh, voû bieâng bieác xanh, bà đã giữ lại không nỡ bán ñi HS đọc thầm đoạn và trả lời HS đọc thầm đoạn cuối và trả lời: + Bà lão thấy cô gái đẹp ñang laøm vieäc nhaø giuùp cho baø, bà lão vào đập vỏ ốc +Caâu chuyeän keát thuùc coù haäu… + Là em đóng vai người kể kể laïi caâu chuyeän HS khaù keå HS dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi tìm hiểu kể lại đoạn cho các bạn nghe các nhóm cử đại diện lên trình baøy +HS kể toàn câu chuyện nhoùm cho HS thi kể trước lớp +HS nhaän xeùt vaø tìm baïn keå hay nhaát +HS thaûo luaän caëp ñoâi veà yù nghóa caâu chuyeän (15) 3./ Cuûng coá - daën doø: GV hoûi: Caâu chuyeän Naøng tieân OÁc giuùp em hieåu ñieàu gì ? Daën HS veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho người thân nghe Tiết HS phaùt bieåu +Caâu chuyeän noùi veà tình thöông yêu lẫn bà lão và Naøng tieân OÁc Thứ tư ngày tháng năm 2012 Tập đọc Bài: TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH I./MUÏC TIEÂU: Bước đầu biết đọc đoạn thơ với giọng tự hào tình cảm Hiểu nội dung: Ca ngợi truyện cổ nước ta vừa nhân hậu, thông minh vừa chứa đựng kinh nghiệm quý báu cha ông ( Trả lời các câu hỏi SGK; thuộc 10 dòng thơ đầu 12 dòng thơ cuối) II./ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 19,SGK Bảng phụ viết sẵn 10 dòng thơ đầu III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: TL Hoạt động Thầy 5’ 1.Kieåm tra baøi cuõ: Gọi HS lên bảng tiếp nối đọc đoạn trích Dế Mèn bênh vực kẻ yếu và trả lời câu hỏi: Qua đoạn trích em thích hình aûnh naøo veà Deá Meøn? Vì Sao? 30’ GV nhaän xeùt ghi ñieåm Bài * Giới thiệu bài: GV treo tranh minh hoạ bài tập đọc và hỏi: Bức tranh có nhân vật nào? nhân vật đó em thường gặp đâu ? GV thông qua đó nêu mục tiêu bài dạy 5’ Gv ghi đề bài: Truyện cổ nước mình 2.1 * Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu baøi a) Luyện đọc: -Gọi HS tiếp nối đọc bài trước lớp, Gv kết hợp sửa lỗi phát âm HS - HS luyện đọc theo cặp Hoạt động Trò HS lên bảng tiếp nối đọc và trả lời -HS tiếp nối đọc bài - HS đọc theo cặp -2 Hs đọc (16) -Gọi Hs đọc toàn bài -Gv đọc mẫu lần b) Tìm hieåu baøi: Gọi Hs đọc từ đầu đến .đa mang Yêu cầu Hs đọc thầm và trả lời câu hỏi + Vì tác giả yêu truyện cổ nước nhà ? -2 Hs đọc Hs đọc thầm và trả lời : + Truyeän coù noäi dung raát nhaân haäu vaø coù yù nghóa raát sâu xa, giúp ta nhận phaåm chaát quyù baùu cuûa oâng cha,truyện cổ cho đời sau nhiều lời dặn quý báu oâng cha… + Đoạn thơ ca ngợi truyện cổ + Đoạn thơ này nói lên điều gì? đề cao lòng nhân hậu, ăn hieàn laønh HS đọc thầm đoạn còn lại và +Yêu cầu HS đọc thầm đoạn còn lại và trả lời trả lời câu hỏi : Bài thơ gợi cho em nhớ + Nhớ đến truyện cổ Tấm đến truyện cổ nào ? Cám,, Đẽo cày đường + Truyeän Traàu cau, Thaïch + Em biết truyện cổ nào thể Sanh., Sự tích dưa hấu… lòng nhân hậu người Việt Nam ta? Nêu ý nghĩa câu chuyện đó? + Là bài học quý,ông + Đoạn thơ cuối bài nói lên điều gì? cha ta muoán raên daïy chaùu đời sau -1 HS đọc -Gọi HS đọc lại toàn bài Bài thơ ca ngợi kho tàng -GV hỏi : Bài thơ truyện cổ nước mình nói truyện cổ đất nước vì leân ñieàu gì ? câu chuyện có đề cao GVghi noäi dung baøi thô leân baûng phẩm chất tốt đẹp oâng cha ta c) Đọc diễn cảm và học thuộc lòng bài thô: -Gọi HS đọc toàn bài Yêu cầu HS đọc thầm để thuộc lòng khổ thô, -Gọi HS đọc thuộc lòng đoạn thơ Tổ chức cho HS thi học thuộc lòng bài Nhaän xeùt, cho ñieåm HS HS đọc HS đọc thầm để thuộc lòng khoå thô, HS đọc thuộc lòng đoạn thô HS thi hoïc thuoäc loøng caû baøi Khuyeân chaùu haõy soáng (17) nhân hậu, độ lượng, công 3./ Cuûng coá - daën doø: GV hỏi : Qua câu chuyện cổ, ông cha ta bằng, chăm chỉ, tự tin khuyeân chaùu ñieàu gì? Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc baøi thô Tiết Toán Bài: HÀNG VÀ LỚP I./MUÏC TIEÂU: -Biết các hàng lớp đơn vị, lớp nghìn - Biết giá trị chữ số theo vị trí chữ số đó số - Bieát vieát soá thaønh toång theo haøng - HS laøm caùc baøi taäp 1, 2, Caùc baøi coøn laïi HS khaù gioûi laøm II./ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC bảng phụ đã kẻ sẵn phần đầu bài học III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: TL Hoạt động Thầy 5’ 1.Kieåm tra baøi cuõ: GV goïi HS laøm baøi 4.GV kieåm tra soá VBT cuûa HS GV nhaän xeùt ghi ñieåm 32’ 2.Bài 3’ * Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài hoïc 2.1 Giới thiệu lớp đơn vị,lớp nghìn -GV cho HS nêu tên các hàng đã học xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn -GV giới thiệu: Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị ; haøng nghìn, haøng chuïc nghìn, haøng traên nghìn hợp thành lớp nghìn -GV đưa bảng phụ đã kẻ sẵn cho HS neâu -Gv vieát soá 321 vaøo coät soá baûng phụ cho HS lên bảng viết số vaøo coät ghi haøng -Gv cho HS làm tương tự với các số 654000 vaø 654321 -GV löu yù cho HS : Khi vieát caùc soá coù Hoạt động Trò -1 HS laøm baøi -HS neâu teân caùc haøng: haøng ñôn vò, haøng chuïc, haøng traêm, haøng nghìn, haøng chuïc nghìn, haøng traêm nghìn -Haøng ñôn vò, haøng chuïc, haøng trăm hợp thành lớp đơn vị -HS lên bảng viết số vào coät ghi haøng (18) nhiều chữ số nên viết cho khoảng cách hai lớp rộng chút 2.2 Thực hành: Baøi taäp1: Gv cho HS quan saùt vaø phaân tích maãu SGK GV cho HS neâu keát quaû caùc phaàn coøn laïi Baøi taäp2: Gv viết số 46 307 lên bảng vào các chữ số 7;0;3;6;4;yêu cầu HS nêu tên hàng tương ứng HS làm các bài còn lại GV chấm chữa baøi Bài tập3: Cho HS tự làm bài theo mẫu Phaân tích soá thaønh toång -HS quan saùt vaø phaân tích maãu SGK -HS neâu keát quaû -HS neâu teân haøng caùc soá -HS tự làm bài -HS laøm baøi: 503 060 = 500 000 + 3000 + 60 83 760 = 80 000 + 000 + 700 + Bài tập 4,5 : Cho Hs tự làm bài –GV 60 HS nhắc lại : lớp gồm chấm chữa bài hàng và nêu lớp nghìn và lớp 3./ Cuûng coá - daën doø: Cho HS nhắc lại : lớp gồm hàng đơn vị Cho HS nêu lớp nghìn và lớp đơn vị Daën doø Tiết Taäp laøm vaên Bài: KỂ LẠI HÀNH ĐỘNG CỦA NHÂN VẬT I./MUÏC TIEÂU: - Hiểu: Hành động nhân vật thể tích cách nhân vật; nắm cách kể hành động nhân vật ( ND ghi nhớ) - Biết dựa vào tính cách để xác định hành động nhân vật ( Chim Sẻ, Chim Chích) , bước đầu biết xếp các hành động theo thứ tự trước – sau để thaønh caâu chuyeän II./ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Giaáy khoå to keû saün baûng vaø buùt da- VBT tieáng vieät, taäp III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: T G 5’ Hoạt động Thầy Hoạt động Trò 1.Kieåm tra baøi cuõ: Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi : HS lên bảng trả lời + Thế nào là kể chuyện? Những điều gì (19) theå hieän tính caùch cuûa nhaân vaät truyeän ? 32’ GV nhaän xeùt ghi ñieåm 2.Bài * Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài -HS đọc truyện daïy 2.1 Nhaän xeùt -Gọi HS đọc truyện -GV đọc diễn cảm câu chuyện -HS thảo luận nhóm và hoàn Chia HS thaønh nhoùm nhoû Phaùt giaáy vaø thaønh phieáu hoïc taäp buùt daï cho HS Yeâu caàu HS thaûo luaän nhóm và hoàn thành phiếu Hành động Yù nghóa cuûa caäu beù hành động 3’ + Là ghi nội dung chính quan troïng -GV hoûi : + Theá naøo laø ghi laïi vaén taét ? -Gọi nhóm dán phiếu và đọc kết +2 nhóm dán phiếu và đọc kết laøm vieäc nhoùm Cho caùc nhoùm quaû caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung khaùc nhaän xeùt, boå sung -Qua hành động cậu bé bạn nào +2 HS kể coù theå keå laïi caâu chuyeän ? + Em có nhận xét gì thứ tự kể các +Hành động nào xảy trước thì kể trước, xảy sau thì kể hành động nói trên? + Khi kể lại hành động nhân vật cần sau +Khi kể cần chú ý kể nhỡng chú ý đến điều gì? hành động tiêu biểu 2.2* Ghi nhớ : Gọi Hs đọc Ghi nhớ Hs đọc 2.3) Luyeän taäp : -Gọi HS đọc yêu cầu bài tập +1 HS đọc -GV hoûi: + Baøi taäp yeâu caàu gì? -Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi để làm +Điền đúng tên nhân vật bài tập , yêu cầu Hs lên bảng thi gắn +HS thảo luận cặp đôi để làm baøi tên nhân vật phù hợp với hành động -Yeâu caàu HS thaûo luaän vaø saép xeáp caùc Hs leân baûng thi gaén teân nhaân vật phù hợp với hành động hành động thành câu chuyện -Goïi HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn vaø ñöa HS thaûo luaän +HS nhaän xeùt baøi cuûa baïn vaø keát luaän -Gọi HS kể lại câu chuyện theo dàn ý đã đưa kết luận +HS keå laïi saép xeáp 3./ Cuûng coá - daën doø: Nhaän xeùt tieát hoïc (20) Dặn Hs nhà học thuộc ghi nhớ, viết laïi caâu chuyeän Chim Seû vaø Chim chích Tiết Chính taû ( Nghe vieát): Bài:MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC I./MUÏC TIEÂU: - Nghe, viết đúng chính xác, trình bày bài chính tả đúng quy định - Làm đúng BT2 và BT3(a,b) BTCT phương ngữ GV soạn II./ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Bảng lớp viết bài tập VBT tieáng vieät, taäp III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: TL Hoạt động Thầy Hoạt động Trò 5’ 1.Kieåm tra baøi cuõ: Gọi HS lên bảng, HS lớp viết HS lên bảng, HS lớp viết vào nháp từ GV đọc vào nháp GV nhận xét chữ viết HS 32’ Bài * Giới thiệu bài: GV nêu bài viết : Mười năm cõng bạn học * Hướng dẫn nghe- viết chính tả : a) Tìm hiểu nội dung đoạn văn -GV yêu cầu HS đọc đoạn văn -HS đọc đoạn văn , lớp đọc thầm và trả lời : GV hỏi : + Bạn Sinh làm gì để giúp đỡ -Sinh cõng bạn học suốt Hanh ? mười năm + Việc làm Sinh đáng trân trọng Tuy còn nhỏ Sinh đã ñieåm naøo ? khoâng quaûn khoù khaên, ngaøy b) Hướng dẫn viết từ khó : ngày cõng Hanh tới trường GV yêu cầu HS nêu các từ khó HS nêu từ khó Yêu cầu HS đọc và viết các từ vừa nêu HS đọc và viết các từ vừa nêu c) Vieát chính taû HS viết chính tả vào GV đọc cho HS viết HS đổi chấm d) Soát lỗi và chấm bài HS chaám baøi GV kieåm tra laïi vaø cho ñieåm 3) Hướng dẫn làm bài tập chính tả Bài 2,3 : Gọi HS đọc yêu cầu HS đọc yêu cầu 3’ Cho Cả lớp tự làm bài HS tự làm bài (21) Gọi HS nhận xét chữa bài 3./ Cuûng coá - daën doø: Nhaän xeùt tieát hoïc Daën Hs veà nhaø chuaån bò baøi sau Tiết HS nhận xét chữa bài Thứ năm ngày tháng năm 2012 Khoa hoïc Bài:CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CÓ TRONG THỨC ĂN VAI TRÒ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNG I./MUÏC TIEÂU: - Kiến thức &Kĩ : - Kể tên các chất dinh dưỡng có thức ăn : chất bột đường, chất đạm, chất béo, vi-ta-min, chất khoáng - Kể tên thức ăn chứa chất bột đường : gạo, bánh mì, khoai, ngô, saén - Nêu vai trò chất bột đường thể : cung cấp lượng cần thiết cho hoạt động và trì nhiệt cho thể - Giaùo duïc: - Có ý thức ăn uống để giữ gìn bảo vệ thể chống lại bệnh tật * GDBVMT : Mối quan hệ người với môi trường : người cần đến không khí, thức ăn, nước uống từ môi trường II./ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Hình trang 10,11 SGK, phieáu hoïc taäp III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: TL Hoạt động Thầy 4’ 1.Kieåm tra baøi cuõ: GV Gọi HS nêu tên quan tham gia vào quá trình trao đổi chất GV nhaän xeùt ghi ñieåm 29’ Bài * Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài daïy Hoạt động 1: Tập phân loại thức ăn  Muïc tieâu: -HS biết xếp thức ngày vào nhóm thức ăncó nguồn gốc động vật nhóm thức ăn có nguồn gốc thực vaät -Phân loại thức ăn dựa vào chất Hoạt động Trò HS nêu : quan tham gia vào quá trình trao đổi chất Là quan tiêu hoá, bài tiết, nước tiểu (22) dinh dưỡng có nhiều thức ăn đó  Caùch tieán haønh: B1: GV yêu cầu nhóm HS mở SGK cùng trả lời câu hỏi SGK trang 10: Các em nói với tên các thức ăn, đồ uống mà thân các em thường dùng hàng ngày B2 : Làm việc lớp Gv gọi đại diện số cặp trình bày kết mà các em đã cùng làm việc GVKL: Người ta có thể phân loại thức aên theo caùc caùch sau : + Phân loại theo nguồn gốc, đó là thức ăn thực vật hay thức ăn + Phân loại theo lượng các chất dinh dưỡng chứa nhiều hay ít thức ăn đó Theo cách này có thể chia thức ăn thành nhóm : + Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường + Nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm +Nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo +Nhóm thức ăn chứa nhiều vi-ta-min và chất khoáng Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò chất bột đường  Muïc tieâu:Noùi teân vsf vai troø cuûa thức ăn chứa nhiều chất boät  Caùch tieán haønh: B1: Làm việc với SGK theo cặp B2: Làm việc lớp GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: + Nói tên thức ăn giàu chất bột đường các hình trang 11 SGK? + Kể tên các thức ăn chứa chất bột đường mà các em ăn hàng ngày + nêu vai trò nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường Hoạt động 3: Xác định nguồn gốc +Nhóm HS mở SGK cùng trả lời câu hỏi SGK trang 10: Các em nói với tên các thức ăn, đồ uống mà thân các em thường dùng haøng ngaøy +Đại diện số cặp trình bày kết mà các em đã cùng laøm vieäc +HS Làm việc với SGK theo caëp +Làm việc lớp +HS noùi teân (23) các thức ăn chứa nhiều chất bột đường  Muïc tieâu: Nhận các thức ăn chứa nhiều chất bột đường có nguồn gốc tùe thực 2’ vaät +HS laøm vieäc theo nhoùm +HS làm việc với phiếu học tập  Caùch tieán haønh B1: GV phaùt phieáu hoïc taäp, HS laøm +3 –4 HS trình baøy keát quaû laøm việc theo nhóm HS làm việc với phiếu việc với phiếu học tập trước lớp hoïc taäp B2 : Goïi –4 HS trình baøy keát quaû laøm +HS khaùc nhaän xeùt,boå sung +HS đọc mục Bạn cần biết việc với phiếu học tập trước lớp +Cho HS khaùc nhaän xeùt,boå sung + cho HS đọc mục bạn cần biết 3./ Cuûng coá - daën doø: Gọi HS đọc mục Bạn cần biết SGK GV daën doø HS Tiết Lịch sử Bài: LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ(TT) I./MUÏC TIEÂU: - Nêu các bước sử dụng đồ :đọc tên đồ, xem chú giải, tìm đối tượng lịch sử hay địa lý trên đồ - Biết đọc đồ ûmức độ đơn giản : nhận biết vị trí, đặc điểm đối tượng trên đồ ; dựa vào kí hiệu màu sắc phân biệt độ cao, nhận biết núi, cao nguyên, đồng bằng, vùng biển II./ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam Bản đồ hành chính Việt Nam III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: TL Hoạt động Thầy Hoạt động Trò 4’ 1.Kieåm tra baøi cuõ: GV nêu câu hỏi:Bản đồ là gì? Tên -HS trả lời đồ cho ta biét điều gì? Tỉ lệ đồ cho 29’ ta bieát ñieàu gì? Bài * Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài hoïc (24) 2’ 2.1 Cách sử dụng đồ Hoạt động 1: Làm việc lớp Gv yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học bài trước, trả lời câu hỏi: + Tên đồ cho ta biết điều gì ? + Dựa vào bảng Chú giải hình để đọc các kí hiệu số đối tượng địa lý + Chỉ đường biên giới phần đất liền Việt Nam với các nước láng giềng trên hình và giải thích vì đó là biên giới quoác qia ? GV yêu cầu đại diện HS trả lời và lên đồ GV giúp HS nêu các bước sử dụng đồ 2.2 Baøi taäp : Cho HS nhóm làm bài tập a,b SGK Gọi đại diện các nhóm trình bày trước lớp kết làm việc nhóm GV KL: Các nước láng giềng Việt Nam: trung Quoác, Laøo, Cam-pu- chia Vùng biển nước ta là phần biển Đông.Quần đảo Việt Nam: Hoàng Sa, Trường Sa, Một số đảo Việt Nam : Phú Quốc, Côn đảo, Cát Bà… Moät soá soâng chính: soâng Hoàng, soâng Tieàn, soâng Haäu, soâng Thaùi Bình… Hoạt động 3: Làm việc lớp GV treo đồ hành chính Việt Nam lên baûng GV yêu cầu : HS lên bảng đọc tên đồ và các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây trên đồ Goïi HS leân chæ vò trí cuûa tænh mình sống trên đồ 3./ Cuûng coá - daën doø: GV gọi HS lên thực hành trên đồ và nêu tên tỉnh, thành phố giáp -HS dựa vào kiến thức đã học bài trước, trả lời -Vị trí, giới hạn, hình dáng …của moät laõnh thoå -HS lên bảng trên đồ -Đại diện HS trả lời và lên đồ -HS nêu các bước sử dụng đồ HS nhóm làm bài taäp a,b SGK đại diện các nhóm trình bày trước lớp kết làm việc nhoùm HS lên bảng đọc tên đồ và các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây trên đồ HS leân chæ vò trí cuûa tænh mình sống trên đồ HS lên thực hành trên đồ (25) với tỉnh mình Daën doø Tiết Toán Bài:SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ I./MUÏC TIEÂU: - So sánh các số có nhiều chữ số - Biết xếp số tự nhiên có không quá sáu chữ số theo thứ tự từ bé đến lớn - HS laøm baøi taäp 1, 2, Baøi HS khaù gioûi III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: TL Hoạt động Thầy 5’ 1.Kieåm tra baøi cuõ: GV gọi HS lên bảng làm bài toán GV nhaän xeùt ghi ñieåm 32’ 2.Bài * Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài daïy 2.1 So sánh các số có nhiều chữ số: So saùnh 99 578 vaø 100 000 Gv vieát leân baûng caùc soá : 99 578 100 000 vaø yeâu caàu Hs viết dấu thích hợp vào chỗ chấm giaûi thích vì laïi choïn daáu < GVCho HS neâu nhaän xeùt : Trong số, số nào có số chữ số ít thì số đó bé b) So saùnh 693 251 vaø 693500 GV vieát leân baûng : 693 251 ø 693500 Và yêu cầu HS điền dấu thích hợp vaøo choã chaám vaø giaûi thích vì laïi choïn daáu < GVgiuùp HS neâu nhaän xeùt chung : Khi so sánh hai số có cùng số chữ số, cặp chữ số đầu tiên bên trái, chữ số nào lớn thì số tương ứng lớn hơn, chúng thì ta so sánh đến Hoạt động Trò HS leân baûng laøm baøi Hs viết dấu thích hợp vào chỗ chaám 99 578 < 100 000 roài giaûi thích: Trong soá, soá naøo có số chữ số ít thì số đó bé hôn HS điền dấu thích hợp vào chỗ chaám 693251 < ø 693500 vaø giaûi thích :hai soá coù cuøng soá chữ số, cặp chữ số đầu tiên bên trái, chữ s[s nào lớn thì số tương ứng lớn hơn, chúng thì ta so sánh đến cặp chữ số hàng (26) cặp chữ số hàng 2.2 Thực hành: Bài tập1: GV cho Hs tự làm bài tập vừa học Bài tập2: GV cho HS tự làm bài, sau đó chữa bài +Hs tự làm bài ví dụ như: 999 <10 000 ; 653 211 = 653 211 +HS tự làm bài sau đó nêu cách làm và nêu kết qua: Số lớn laø: 902 011 Baøi taäp3: Cho HS neâu caùch laøm HS tự làm bài , sau đó thống kết 3’ quaû 2467; 28092 ; 932018;943 567 2467; 28092 ; 932018;943 567 Bài tập 4: GV cho HS tự làm bài,yêu cầu HS nêu số lớn nhất, số bé baèng caùch neâu soá cuï theå 3./ Cuûng coá - daën doø: Daën HS veà nhaø laøm laïi baøi taäp vaø chuaån bò cho tieát hoïc sau Tiết Luyện từ và câu Bài:DẤU HAI CHẤM I./MUÏC TIEÂU: 1.Hiểu tác dụng dấu hai chấm câu ( ND ghi nhớ) Nhận biết tác dụng dấu hai chấm ( BT1); bước đầu biết dùng dấu hai chaám vieát vaên (BT2) II./ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Bảng phụ viết nội dung cần ghi nhớ- VBT tiếng việt III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: TL Hoạt động Thầy Hoạt động Trò 5’ 1.Kieåm tra baøi cuõ: Yêu cầu HS đọc các từ ngữ đã tìm +2 HS đọc bài và tục ngữ bài 4, tiết Luyện từ và câu : nhân hậu, đoàn kết GV nhaän xeùt ghi ñieåm 32’ 2.Bài * Giới thiệu bài:Ở lớp các em đã Dấu chấm, dấu phảy, dấu chấm học dấu câu nào? hoûi , daáu chaám than Baøi hoïc hoâm ta seõ cuøng tìm hieåu veà taùc duïng vaø caùch duøng daáu hai chaám +HS đọc yêu cầu 2.1Tìm hieåu ví duï (27) + Gv gọi HS đọc yêu cầu Yêu cầu Hs đọc thầm và trả lời câu hoûi: + Trong caâu vaên daáu hai chaám coù taùc dụng gì ? Nó phối hợp với dấu câu naoø? +Qua ví duï a; b; c em haõy cho bieát daáu hai chaám coù taùc duïng gì ? Hs đọc thầm và trả lời: +Báo hiệu phần sau là lời nói Bác Hồ.Nó dùng phối hợp với dấu ngoặc kép +Dấu hai chấm dùng để báo hiệu phận câu đứng sau nó là lời nhân vật nói hay là lời giải thích cho phận đứng trước +Được dùng phối hợp với dấu ngoặc kép dấu gạch ngang + dấu hai chấm thường phối hợp với đầu dòng dấu khác nào? * Ghi nhớ : +3 Hs đọc Ghi nhớ Yêu cầu Hs đọc Ghi nhớ Yêu cầu HS học thuộc phần ghi nhớ 2,2) Luyeän taäp +HS đọc Baøi 1: +HS thaûo luaän caëp ñoâi veà taùc Gọi HS đọc yêu cầu và ví dụ Yeâu caàu HS thaûo luaän caëp ñoâi veà taùc duïng cuûa moãi daáu hai chaám dụng dấu hai chấm câu văn HS chữa bài và nhận xét câu văn Gọi HS chữa bài và nhận xét HS đọc Bài tập2: Gọi HS đọc yêu cầu GV hỏi: + Khi dấu hai chấm dùng để +Khi dấu hai chấm dùng để dẫn dẫn lời nhân vật có thể phối hợp với lời nhân vật có thể phối hợp với dấu ngoặc kép dấu gạch daáu naøo? 3’ + Còn nó dùng để giải thích thì ngang đầu dòng +Trường hợp cần giải thích thì ? duøng daáu hai chaám +HS viết đoạn văn +HS đọc đoạn văn trước lớp +Yêu cầu HS viết đoạn văn +Gọi HS đọc đoạn văn trước lớp -HS nhaéc laïi baøi 3./ Cuûng coá - daën doø: GV hoûi : Daáu hai chaám coù taùc duïng gì? Nhaän xeùt tieát hoïc Thứ sáu ngày tháng năm 2012 Tiết Đạo đức Bài: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP (28) I./MUÏC TIEÂU: - Nêu số biểu trung thực học tập - Biết : Trung thực học tập giúp em học tập tiến bộ, người yêu mến - Hiểu trung thực học tập là trách nhiệm học sinh - Nêu ý nghĩa trung thực học tập - Có thái độ và hành vi trung thực học tập *Kó naêng soáng : - Tự nhận thức trung thực học tập thân - Bình luận, phê phán hành vi không trung thực học tập - Laøm chuû baûn thaân hoïc taäp - Bồi dưỡng tác phong chuẩn mực giao tiếp II./ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Sách đạo đức III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: TL Hoạt động Thầy 4’ 1.Kieåm tra baøi cuõ: Gọi Hs đọc ghi nhớ bài GV nhaän xeùt ghi ñieåm 29’ 2.Thực hành * Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài dạy Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (BT3 – SGK) GV chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï thaûo luaän nhoùm Gọi đại diện các nhóm trình bày GV kết luận cách ứng xử đúng moãi tình huoáng: a) Chòu nhaän ñieåm keùm roài quyeát taâm hoïc để gỡ lại b) Báo lại cho cô giáo biết để chữa lại điểm cho đúng c) Noùi baïn thoâng caûm, vì laøm nhö vaäy laø không trung thực học tập Hoạt động 2: Trình bày tư liệu đã sưu tầm (BT4,SGK) GV yêu cầu HS trình bày, giới thiệu GV nhaän xeùt phaàn trình baøy cuûa HS Hoạt động Trò Hs đọc -HS ngoài theo nhoùm thaûo luaän Đại diện các nhóm trình bày.Cả lớp trao đổi, chất vấn, nhaän xeùt, boå sung - HS trình bày, giới thiệu theo tổ sau đó đại diện các tổ cử người lên trình bày (29) 2’ Tiết GV KL : Xung quanh chuùng ta coù nhieàu gương trung thực học tập, chúng ta cần học tập các bạn đó Cuûng coá – Daën doø: - Kĩ nhận thức trung thực học tập thân - Kĩ bình luận, phê phán hành vi không trung thực học tập - Kĩ làm chủ thân học tập THTTHCM: Cần, kiệm, liêm chính GV nhận xét tiết học tuyên dương em học tập tốt cón chuẩn bị bài chu đáo Daën : veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau Ñòa lí Bài: DÃY NÚI HOÀNG LIÊN SƠN I./MUÏC TIEÂU: - Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình, khí hậu dãy Hoàng Liên Sơn : + Dãy núi cao và đồ sộ Việt Nam : có nhiều đỉnh nhọn, sườn núi dốc, thung lũng thường hẹp và sâu + Khí hậu nơi cao lạnh quanh năm - Chỉ dãy Hoàng Liên Sơn trên đồ ( lược đồ ) tự nhiên Việt Nam - Sử dụng số liệu để nêu đặc điểm khí hậu mức độ đơn giản : dựa vào bảng số liệu đã cho sẵn để nhận xét nhiệt độ Sa Pa vào tháng và thaùng * Hoïc sinh khaù, gioûi : *Chỉ và đọc tên dãy núi chính Bắc Bộ : Sông Gâm, Ngân Sơn, Baéc Sôn, Ñoâng Trieàu * Giải thích Sa Pa trở thành nơi du lịch nghỉ mát tiếng vùng núi phía Baéc - Tự hào cảnh đẹp thiên nhiên đất nước Việt Nam II./ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Bản đồ Địa lý tự nhiên Việt Nam Tranh, ảnh dãy núi Hoàn Liên Sơn và đỉnh núi Phan – xi- păng (30) III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: TL Hoạt động Thầy Hoạt động Trò 4’ 1.Kieåm tra baøi cuõ: 28’ GV kiểm tra: Nêu các bước sử dụng -HS trả lời:Đọc tên đồ đồ? xem chú giải và tìm đối GV nhận xét câu tyar lời HS, ghi điểm tượng lịch sử địa lí trên đồ 2.Bài * Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài daïy 2.1 Hoàng Liên Sơn – dãy núi cao và đồ soä nhaát Vieät Nam Hoạt động 1: Làm việc cá nhân GV vị trí dãy núi Hoàng Liên Sơn +HS dựa vào kí hiệu, tìm vị Trên đồ Địa lý tự nhiên Việt Nam treo trí dãy núi Hoàng Liên tường và yêu cầu HS dựa vào kí hiệu, tìm Sơn hình vị trí dãy núi Hoàng Liên Sơn hình +HS dựa vào lược đồ hình SGK.Yêu cầu HS dựa vào lược đồ và kênh chữ mục trả lời hình và kênh chữ mục trả lời câu Hoàng Liên Sơn ;Phan –xihỏi : paêng … + Kể tên dãy núi chính phía Bắc +Dãy Hoàng Liên Sơn, dãy nước ta soâng Gaâm,daõy Ñoâng Sôn, daõy Baéc Sôn, daõy Ñoâng trieàu + Dãy núi Hoàng Liên Sơn nằm phía nào +Nằm sông Hồng và sông Hồng và sông Đà ? sông Đà + Đỉnh núi, sườn và thung lũng dãy núi +HS trình baøy trước Hoàng Liên Sơn nào? lớp:Đỉnh núi nhọn sườn dốc Yêu cầu HS trình bày trước lớp coù nhieàu thung luõng Gọi HS lên bảng vị trí dãy núi Hoàng HS lên bảng… Liên Sơn và mô tả dãy núi Hoàng Liên -HS làm việc nhóm Sơn trên đồ Địa lý tự nhiên Việt Nam Hoạt động 2: Thảo luận nhóm +Chỉ định núi Phan – xiYêu cầu HS làm việc nhóm theo gợi păng trên hình và nêu độ yù sau: cao 3143 m + Chæ ñònh nuùi Phan – xi- paêng treân hình và cho biết độ cao nó + Quan sát hình tranh, ảnh đỉnh (31) nuùi Phan-xi- paêng, moâ taû ñænh nuùi GV gọi đại diện các nhóm trình bày kết +Đại diện các nhóm trình làm việc trước lớp bày kết làm việc trước 3’ 2.2Khí haäu laïnh quanh naêm lớp Hoạt động 3: Làm việc lớp GV Yêu cầu HS đọc thầm mục SGK và cho biết khí hậu nơi cao -HS đọc thầm mục Hoàng Liên Sơn nào ? SGK và trả lời GV goïi HS chæ vò trí cuûa Sa Pa treân baûn HS chæ vò trí cuûa Sa Pa treân đồ địa lý tự nhiên Việt Nam đồ địa lý tự nhiên Việt 3./ Cuûng coá - daën doø: Nam GV toång keát baøi vaø cho HS xem moät soá tranh, ảnh dãy núi Hoàng Liên Sơn, dặn doø Tiết Toán Bài: TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU I./MUÏC TIEÂU: - Giúp HS biết hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu và lớp triệu - Biết viết các số đến lớp triệu - HS laøm caùc baøi taäp: 1, vaø baøi ( coät 2) III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động Thầy 5’ 1.Kieåm tra baøi cuõ: Gv ghi soá : 653 720 leân baûng Goïi HS nêu rõ chữ số thuộc hàng nào, lớp naøo? Yêu cầu Hs nêu lớp đơn vị g[mf nhưngc 32’ hàng nào?lớp nghìn gồm hàng nào? Bài * Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học 2.1 Giới thiệu lớp triệu gồm các haøng : trieäu, chuïc trieäu, traêm trieäu GV yêu cầu HS lên bảng viết số nghìn, mười nghìn, trăm nghìn yêu cầu em đó viết tiếp số mười trăm nghìn 1000 ; 10 000 ; 100 000 ; …… GV giới thiệu: mười trăm nghìn gọi là trieäu, moät trieäu vieát laø 000 000 Hoạt động Trò HS leân baûng neâu HS leân baûng vieát soá 1000 ; 10 000 ; 100 000 ; 000 000 (32) 3’ Tiết GV yêu cầu HS thử đếm xem 1triệu có tất chữ số GV giới thiệu tiếp: Mười triệu còn gọi là chục triệu cho HS tự viết số mười trieäu 1HS leân baûng vieát GV giới thiệu tiếp: Mười chục triệu còn goïi laø moät traêm trieäu vaø cho HS ghi soá traêm trieäu leân baûng GV giới thiệu tiếp: Hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu hợp thành lớp triệu Gv cho HS neâu laïi GV cho HS nêu lại các hàng, các lớp từ bé đến lớn 2.2 Thực hành: Bài tập1: GV cho HS đếm thêm triệu từ triệu đến 10 triệu: triệu, hai triệu, ba trieäu, Yêu cầu HS đếm thêm 10 triệu đến trăm triệu , 100 triệu đến 900 triệu Bài tập2: Gv cho HS quan sát mẫu và tự laøm baøi GV chữa bài Baøi taäp3: Goïi Hs leân baûng laøm Baøi taäp 4: Cho Hs phaân tích maãu vaø laøm phaàn coøn laïi 3./ Cuûng coá - daën doø: GV hỏi : Lớp triệu gồm hàng nào? Dặn Hs nhà làm lại bài tập vào HS đếm và trả lời : có chữ số HS tự viết số mười triệu 1HS leân baûng vieát 10 000 000 HS ghi soá :100 000 000 HS nêu lại : lớp triệu gồm caùc haøng: haøng trieäu, haøng chuïc trieäu, haøng traêm trieäu -HS tiếp nối đếm thêm triệu từ triệu đến 10 trieäu: moät trieäu, hai trieäu, ba triệu, …mười triệu -HS quan sát mẫu và tự làm baøi -Học sinh làm và chữa bài -Hs phaân tích maãu vaø laøm phần còn lại vào -Goàm haøng trieäu, haøng chuïc trieäu, haøng traêm trieäu Tập laøm vaên Bài: TẢ NGOẠI HÌNH CỦA NHÂN VẬT TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN I./MUÏC TIEÂU: - Hiểu: Trong bài văn kể chuyện, việc tả ngoại hình nhân vật là cần thiết để thể tính cách nhân vật( ND ghi nhớ) - Biết dựa vào đặc điểm ngoại hình để xác định tính cách nhân vật ( BT1, mục III); kể lại đoạn câu chuyện Nàng tiên ốc có kết hợp tả ngoại hình bà lão nàng tiên ( BT2) KNS: Tìm kiếm xử lý thông tin tư sáng tạo (33) II./ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Giấy khổ to để viết yêu cầu BT1 ( để chỗ trống để HS điền đặc điểm ngoại hình cuûa nhaân vaät.) VBT tieáng vieät III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: TL Hoạt động Thầy 5’ 1.Kieåm tra baøi cuõ: Gọi Hs lên bảng kể chuyện và trả lời câu hỏi: Khi kể lại hành động nhân vật cần chuù yù ñieàu gì? GV nhaän xeùt ghi ñieåm 32’ Bài * Giới thiệu bài: GV hỏi : + Tính cách nhân vật thường biểu qua ñieåm naøo ? Trong baøi vaên keå chuyeän taïi có cần phải miêu tả ngoại hình nhân vật? Bài học hôm trả lời câu hỏi đó Gv ghi đề bài 2.1 Nhaän xeùt : -Yêu cầu HS đọc đoạn văn -GV chia nhoùm HS, phaùt phieáu vaø buùt daï cho HS Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm vaø hoàn thành phiếu Goïi caùc nhoùm leân daùn phieáu vaø trình baøy Goïi caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt,boå sung GVKL: Những đặc điểm ngoại hình tiêu bieåu coù theå goùp phaàn noùi leân tính caùch thân phận nhân vật và làm cho câu chuyện thêm sinh động, hấp dẫn 2.2 Ghi nhớ : Gọi HS đọc lại phần Ghi nhớ 2.3 Luyeän taäp Bài tập1: Yêu càu HS đọc bài Yêu cầu Hs đọc thầm và trả lời câu hỏi : + Chi tiết nào miêu tả đặc điểm ngoại hình cuûa chuù beù lieân laïc? Caùc chi tieát aáy noùi leân điều gì chú bé? Hoạt động Trò Hs kể chuyện vàtrả lời câu hoûi +Tính caùch cuûa nhaân vaät thường biểu qua hình dáng, hành động,lời nói, ý nghó -HS đọc đoạn văn -HS thảo luận nhóm và hoàn thaønh phieáu caùc nhoùm leân daùn phieáu vaø trình baøy caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt,boå sung -2 HS đọc lại phần Ghi nhớ +Hs đọc thầm và dùng bút chì gạch chân chi tieát mieâu taû ñaëc ñieåm ngoại hình (34) Goïi HS leân baûng duøng phaán maøu gaïch +1 HS leân baûng duøng phaán chân chi tiết miêu tả đặc điểm màu gạch chân chi ngoại hình tiết miêu tả đặc điểm ngoại hình -Hs đọc Bài tập2: Gọi Hs đọc yêu cầu Cho HS quan sát tranh minh hoạ truyện thơ HS quan sát tranh minh hoạ 3’ Naøng Tieân OÁc truyeän thô Naøng Tieân OÁc Nhắc HS cần kể đoạn có kết hợp tả -HS tự làm bài ngoại hình nhân vật -Khi tả ngoại hình nhân vật Gv yêu cầu HS tự làm bài cần chú ý tả đặc điểm ngoại 3./ Cuûng coá - daën doø: GV hỏi : Khi tả ngoại hình nhân vật cần hình tiêu biểu có thể góp phaàn noùi leân tính caùch cuûa chú ý tả gì ? + Tại tả ngoại hình nên tả nhân vật đặc điểm tiêu biểu Nhaän xeùt tieát hoïc Dặn Hs nhà học thuộc phần Ghi nhớ và chuaån bò baøi sau Tiết Sinh hoạt (35)
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN LOP4 TUAN2 HOAI NAM TUY DUC, GIAO AN LOP4 TUAN2 HOAI NAM TUY DUC