0

(Luận văn thạc sĩ) đặc điểm sinh trưởng phát triển, năng suất của một số dòng lúa thuần và ảnh hưởng của đạm bón đến giống lúa hương thơm số 1, bắc thơm 7 vụ xuân 2016 tại gia lâm hà nội

109 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:48

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ LĨNH ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ DỊNG LÚA THUẦN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠM BĨN ĐẾN GIỐNG LÚA HƯƠNG THƠM SỐ 1, BẮC THƠM VỤ XUÂN 2016 TẠI GIA LÂM - HÀ NỘI Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã ngành: 60.62.01.10 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Phú NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan rằng, cơng trình nghiên cứu khoa học trực tiếp thực vụ Xuân năm 2016 huyện Gia Lâm – Hà Nội, hướng dẫn TS Nguyễn Văn Phú Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, chưa sử dụng luận văn nước Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Lĩnh i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Văn Phú, người tận tình hướng dẫn, bảo, tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài q trình hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Bộ môn Sinh lý thực vật, Khoa Nông học, Ban quản lý đào tạo sau đai học - Học viện Nông Nghiệp Việt Nam tạo điều kiện hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu để thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị cán công nhân viên Công ty cổ phần giống trồng vật tư nông nghiệp Hà Nội giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi trình cơng tác học tập sở nghiên cứu để thực tốt đề tài Xin cảm ơn giúp đỡ bạn bè người thân, người ủng hộ, động viên tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập, cơng tác hồn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Lĩnh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Trích yếu luận văn vii Thesis abstract viii Phần Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Yêu cầu 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.1 Tình hình sản xuất lúa gạo giới Việt Nam 2.1.1 Tình hình sản xuất lúa gạo giới 2.1.2 Tình hình sản xuất lúa gạo Việt Nam 2.2 Tình hình chọn tạo giống lúa giới Việt Nam 10 2.2.1 Tình hình chọn tạo giống lúa giới 10 2.2.2 Tình hình chọn tạo giống lúa Việt Nam 11 2.3 Các kết nghiên cứu ảnh hưởng đạm đến lúa giới Việt Nam 13 2.3.1 Các nghiên cứu ảnh hưởng đạm cho lúa giới 13 2.3.2 Các nghiên cứu ảnh hưởng đạm đến lúa Việt Nam 16 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 24 3.1 Địa điểm nghiên cứu 24 3.2 Thời gian nghiên cứu 24 3.3 Đối tượng vật liệu nghiên cứu 24 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu 24 3.3.2 Vật liệu nghiên cứu 24 3.4 Nội dung nghiên cứu 24 3.5 Phương pháp nghiên cứu 25 iii 3.5.1 Thí nghiệm 1: Đánh giá đặc điểm sinh trưởng 35 dòng lúa chọn từ hai giống 25 3.5.2 Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng đạm bón đến sinh trưởng, suất hai giống lúa Hương thơm 1, Bắc thơm 25 3.5.3 Các biện pháp kỹ thuật 26 3.5.4 Các tiêu phương pháp xác định 27 Phần Kết nghiên cứu 31 4.1 Đánh giá đặc điểm sinh trưởng 35 dòng lúa chọn từ hai giống lúa 31 4.1.1 Thời gian qua giai đoạn số dòng lúa 31 4.1.2 Khả tăng trưởng chiều cao dòng lúa 32 4.1.3 Động thái đẻ nhánh dòng lúa 34 4.1.4 Khả chống chịu sâu bệnh dòng lúa 37 4.1.5 Các yếu tố cấu thành suất dòng lúa 39 4.2 Ảnh hưởng lượng đạm bón đến sinh trưởng, phát triển suất số giống lúa 43 4.2.1 Ảnh hưởng lượng đạm bón đến chiều cao giống lúa thí nghiệm 43 4.2.2 Ảnh hưởng lượng đạm bón đến số nhánh giống lúa thí nghiệm 45 4.3 Ảnh hưởng lượng đạm bón đến số diện tích giống lúa 47 4.4 Ảnh hưởng lượng đạm bón đến số diệp lục (spad) hai giống lúa 50 4.5 Khả tích lũy chất khơ giống lúa 51 4.6 Ảnh hưởng lượng đạm bón đến tình hình sâu bệnh hại giống lúa 52 4.7 Ảnh hưởng lượng đạm bón đến suất yếu tố cấu thành suất 53 4.7.1 Ảnh hưởng lượng đạm bón đến yếu tố cấu thành suất giống lúa 53 4.7.2 Ảnh hưởng lượng đạm bón đến suất thực thu hệ số kinh tế giống lúa 56 Phần Kết luận kiến nghị 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Đề nghị 60 Tài liệu tham khảo 61 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CCCC Chiều cao cuối SNHH Số nhánh hữu hiệu TSC NSTT Tuần sau cấy Năng suất thực thu NSLT Năng suất lý thuyết NSSVH Năng suất sinh vật học HSKT Hệ số kinh tế TGST Thời gian sinh trưởng OECD Tổ chức hợp tác phát triển Kinh tế PTNT Phát triển nông thôn KHCN Khoa học công nghệ BT7KBL Bắc thơm kháng bạc KLCK Khối lượng chất khô SNC Siêu nguyên chủng BNNPTNT Bộ Nông nghiệp phát triển Nơng thơn Đ/C Đối chứng LAI Chỉ số diện tích SPAD Chỉ số diệp lục P1000 Khối lượng 1000 hạt v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Sản xuất lúa gạo giới từ năm 2000-2014 Bảng 2.2 Tình hình sản xuất lúa gạo nước sản xuất giới năm 2014 Bảng 2.3 Tình hình sản xuất lúa gạo Việt Nam từ năm 2005 - 2015 Bảng 2.4 Sản lượng lúa vùng nước ta Bảng 4.1 Thời gian sinh trưởng dòng lúa Hương thơm số (ngày) 31 Bảng 4.2 Thời gian sinh trưởng dòng lúa Bắc thơm (ngày) .32 Bảng 4.3 Chiều cao dòng lúa Hương thơm số (cm) 33 Bảng 4.4 chiều cao dòng lúa Bắc thơm (cm) 34 Bảng 4.5 Động thái đẻ nhánh dòng lúa Hương thơm số 35 Bảng 4.6 Động thái đẻ nhánh dòng lúa Bắc thơm 36 Bảng 4.7 Tình hình sâu bệnh hại dòng lúa Hương thơm số 37 Bảng 4.8 Tình hình sâu bệnh hại dòng lúa Bắc thơm 38 Bảng 4.9 yếu tố cấu thành suất dòng lúa Hương thơm số 39 Bảng 4.10 yếu tố cấu thành suất dòng lúa Bắc thơm 40 Bảng 4.11 Ảnh hưởng lượng đạm bón đến tăng trưởng chiều cao giống lúa thí nghiệm 44 Bảng 4.12 Ảnh h hưởng lượng đạm bón đến số nhánh giống lúa thí nghiệm 46 Bảng 4.13 Ảnh hưởng lượng đạm bón đến số diện tích giống 2 lúa (m lá/m đất) 48 Bảng 4.14 Chỉ số SPAD giống lúa giai đoạn sinh trưởng .50 Bảng 4.15: Khối lượng chất khơ tích lũy giống lúa giai đoạn sinh trưởng (gam/khóm) 51 Bảng 4.16 Ảnh hưởng lượng đạm bón đến tình hình sâu bệnh hại giống lúa 53 Bảng 4.17 Ảnh hưởng lượng đạm bón đến yếu tố cấu thành suất giống lúa 54 Bảng 4.18 Ảnh hưởng lượng đạm bón đến suất thực thu hệ số kinh tế giống lúa 56 Bảng 4.19 Ảnh hưởng lượng đạm bón đến hiệu suất sử dụng đạm giống lúa 59 vi TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Thị Lĩnh Tên Luận văn: Đặc điểm sinh trưởng phát triển, suất số dòng lúa ảnh hưởng đạm bón đến giống lúa Hương Thơm số 1, Bắc Thơm vụ xuân 2016 Gia Lâm - Hà Nội Ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Tuyển chọn dịng lúa có suất, chất lượng tốt giới thiệu cho công tác chọn giống xác định mức đạm bón cho suất, hiệu cao sản xuất Phương pháp nghiên cứu Đề tài thực vụ xuân 2016 điều kiện đồng ruộng khu sản xuất Trại giống trồng Yên Khê (Yên Thường – Gia Lâm – Hà Nội) Thí nghiệm tuyển chọn dịng lúa có suất cao chất lượng tốt bố trí kiểu khơng nhắc lại, dịng cơng thức lấy hai giống Hương thơm số 1, Bắc thơm làm công thức đối chứng Thí nghiệm xác định mức đạm bón bố trí kiểu Spit- splot với mức đạm: N1 (0kg N/ha), mức đạm bón thấp N2 (60kgN/ha), mức đạm bón trung bình N3 (90kg N/ha) mức đạm bón cao N4 (120kg N/ha), hai giống sủ dụng Hương thơm số 1, Bắc thơm Kết kết luận Kết nghiên cứu cho thấy dịng lúa H1, H5, H8, H13, H18 có thời gian sinh trưởng đồng tương tự TGST công thức Đ/C (153 ngày), dòng cho số nhánh hữu hiệu, suất thực thu cao so với Đ/C (Hương thơm số 1) khả chống chịu sâu bệnh tương đối tốt Giống lúa Bắc thơm có dịng: B3, B5, B10, B14 có thời gian sinh trưởng tương đương giống đối chứng (143 ngày), có suất thực thu cao so với giống đối chứng Mức đạm bón khác ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển suất hai giống lúa Hương thơm số Bắc thơm Lượng đạm bón 60kgN/ha hợp lý, cho suất thực thu tương đối cao hai giống (Hương thơm số 59,7 tạ/ha, Bắc thơm đạt 59,7 tạ/ha) có hiệu suất sử dụng đạm cao (Hương thơm số 21,47 kg thóc/ kg N; Bắc thơm 21,49 kg thóc/kg N) vii 75 GIONG$ GIONG$*DAM$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DTL1 7/ 4/17 11:12 :PAGE phan tich ket qua dien tich la MEANS FOR EFFECT NLAI - SE(N= 5%LSD - 8) 8DF MEANS FOR EFFECT DAM$ DAM$ N1 N2 N3 N4 SE(N= 5%LSD - 6) 6DF MEANS FOR EFFECT error(a) NLAI 1 1 2 2 3 3 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 SE(N= 5%LSD - 2) 8DF MEANS FOR EFFECT GIONG$ GIONG$ G1 G2 SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT GIONG$*DAM$ G1 G1 G1 GIONG$ N1 N2 N3 76 G1 G2 G2 G2 G2 N4 N1 N2 N3 N4 SE(N= 5%LSD - 3) 8DF ANALYSIS OFVARIANCESUMMARYTABLE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE |error(a)|GIONG$ |GIONG$*D| GRAND MEAN (N= |AM$ | | | | | DENHANH 0.0001 0.1128 NO OBS 24 TRO 0.0002 CHINSAP 0.0110 24 0.8727 24 0.3549 Khối lượng chất khô BALANCED ANOVAFORVARIATE VARIATE V004 DENHANH LN ============================================================================= NLAI DAM$ error(a) GIONG$ GIONG$*DAM$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V005 TRO LN ============================================================================= NLAI DAM$ error(a) GIONG$ GIONG$*DAM$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE 77 phan tich khoi luong chat kho VARIATE V006 CHINSAP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI DAM$ error(a) GIONG$ GIONG$*DAM$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CHKHO 7/ 4/17 11:19 :PAGE phan tich khoi luong chat kho MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI SE(N= 5%LSD - 8) 8DF MEANS FOR EFFECT DAM$ DAM$ N1 N2 N3 N4 SE(N= 5%LSD - 6) 6DF MEANS FOR EFFECT error(a) NLAI 1 1 2 2 3 3 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT GIONG$ GIONG$ G1 G2 SE(N= 78 2) 8DF 5%LSD - 8DF MEANS FOR EFFECT GIONG$*DAM$ GIONG$ G1 G1 G1 G1 G2 G2 G2 G2 SE(N= 5%LSD - 3) 8DF ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE |error(a)|GIONG$ GRAND MEAN (N= 24) |AM$ | | | | | NO OBS DENHANH 0.3224 24 TRO 0.0611 CHINSAP 0.0002 24 Chỉ số spad BALANCED ANOVAFORVARIATE VARIATE V004 DENHANH LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NLAI DAM$ error(a) GIONG$ GIONG$*DAM$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE VARIATE V005 TRO 24 LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NLAI DAM$ error(a) 79 GIONG$ GIONG$*DAM$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE CHINSAP FILE SPAD :PAGE phan tich chi so spad 7/ 4/17 12:59 VARIATE V006 CHINSAP LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI DAM$ error(a) GIONG$ GIONG$*DAM$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE SPAD phantichchisospad MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI SE(N= 5%LSD - 8) 8DF MEANS FOR EFFECT DAM$ DAM$ N1 N2 N3 N4 SE(N= 5%LSD - 6) 6DF MEANS FOR EFFECT error(a) 1 1 2 2 3 3 NLAI N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 SE(N= 5%LSD - 80 2) 8DF MEANS FOR EFFECT GIONG$ G1 G2 GIONG$ SE(N= 5%LSD - 12) 8DF MEANS FOR EFFECT GIONG$*DAM$ G1 G1 G1 G1 G2 G2 G2 G2 GIONG$ SE(N= 5%LSD N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 3) 8DF ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE SPAD F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE |error(a)|GIONG$ |GIONG$*D| GRAND MEAN (N= |AM$ | | | | | NO OBS DENHANH 0.6517 TRO 0.0006 CHINSAP 0.0012 24 0.9706 24 0.1640 24 0.2234 Các yếu tố cấu thành suất BALANCED ANOVAFORVARIATE VARIATE V004 SOBONG LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NLAI GIONG$ DAM$ error(a) GIONG$*DAM$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) - 81 BALANCED ANOVA FOR VARIATE SOHAT FILE NSUAT 20/ 4/17 15:46 :PAGE phan tich yeu to cau nang suat VARIATE V005 SOHAT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI GIONG$ DAM$ error(a) GIONG$*DAM$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE phantichyeutocauthanhnangsuat VARIATE V006 P1000 LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NLAI GIONG$ DAM$ error(a) GIONG$*DAM$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE NSUAT 20/ 4/17 15:46 :PAGE phan tich yeu to cau nang suat VARIATE V007 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI GIONG$ DAM$ error(a) GIONG$*DAM$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLECHAC FILE NSUAT 20/ 4/17 15:46 :PAGE phan tich yeu to cau nang suat VARIATE V008 TLECHAC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI GIONG$ DAM$ error(a) GIONG$*DAM$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE NSUAT 20/ 4/17 15:46 :PAGE 82 phan tich yeu to cau nang suat VARIATE V009 NSLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI GIONG$ DAM$ error(a) GIONG$*DAM$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE phantichyeutocauthanhnangsuat VARIATE V010 NSSVH LN SOURCE OF VARIATION ============================================================================= NLAI GIONG$ DAM$ error(a) GIONG$*DAM$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) BALANCED ANOVA FOR VARIATE HSKT FILE NSUAT 20/ 4/17 15:46 :PAGE phan tich yeu to cau nang suat VARIATE V011 HSKT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NLAI GIONG$ DAM$ error(a) GIONG$*DAM$ * RESIDUAL * TOTAL (CORRECTED) TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE NSUAT 20/ 4/17 15:46 :PAGE phan tich yeu to cau nang suat MEANS FOR EFFECT NLAI NLAI SE(N= 5%LSD 8) 8DF NLAI SE(N= 5%LSD 8) 8DF 83 MEANS FOR EFFECT GIONG$ G1 G2 GIONG$ SE(N= 5%LSD G1 G2 GIONG$ SE(N= 5%LSD MEANS FOR EFFECT DAM$ DAM$ N1 N2 N3 N4 SE(N= 5%LSD 6) 8DF DAM$ N1 N2 N3 N4 SE(N= 5%LSD - 6) 8DF MEANS FOR EFFECT error(a) 1 1 2 2 3 3 NLAI N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 SE(N= 5%LSD 1 1 2 2 3 2) 3DF NLAI N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 84 N4 SE(N= 5%LSD 2) 3DF NLAI 1 1 2 2 3 3 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 N1 N2 N3 N4 SE(N= 5%LSD - 2) 3DF MEANS FOR EFFECT GIONG$*DAM$ G1 G1 G1 G1 G2 G2 G2 G2 GIONG$ N N N N N N N N SE(N= 5%LSD G1 G1 G1 G1 G2 G2 G2 G2 3) 8DF GIONG$ N N N N N N N N SE(N= 5%LSD G1 G1 G1 G1 G2 G2 G2 G2 3) 8DF GIONG$ N N N N N N N N SE(N= 5%LSD - 3) 8DF ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE NSUAT 20/ 4/17 15:46 :PAGE phan tich yeu to cau nang suat F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - 85 10 VARIATE |AM$ | | | NO | | SOBONG 0.9710 24 0.0103 SOHAT 0.9582 0.1148 P1000 0.1111 NSTT 0.5592 TLECHAC 0.4602 NSLT 0.0131 NSSVH 0.8498 HSKT 0.9129 0.4212 0.7153 0.8737 0.9958 0.2256 0.0919 86 24 24 24 24 24 24 24 0.46208 ... suất cao hai giống lúa Hương Thơm số Bắc Thơm 1.3 YÊU CẦU - Đánh giá đặc điểm sinh trưởng dòng, giống lúa - Đánh giá ảnh hưởng lượng đạm bón đến số tiêu sinh trưởng, sinh lý, suất hai giống lúa. .. phân bón, nhiễm mơi trường nơng sản Xuất phát từ thực tế đó, tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: ? ?Đặc điểm sinh trưởng phát triển, suất số dòng lúa ảnh hưởng đạm bón đến giống lúa Hương Thơm số 1, Bắc. .. 4 .7 Ảnh hưởng lượng đạm bón đến suất yếu tố cấu thành suất 53 4 .7. 1 Ảnh hưởng lượng đạm bón đến yếu tố cấu thành suất giống lúa 53 4 .7. 2 Ảnh hưởng lượng đạm bón đến
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đặc điểm sinh trưởng phát triển, năng suất của một số dòng lúa thuần và ảnh hưởng của đạm bón đến giống lúa hương thơm số 1, bắc thơm 7 vụ xuân 2016 tại gia lâm hà nội , (Luận văn thạc sĩ) đặc điểm sinh trưởng phát triển, năng suất của một số dòng lúa thuần và ảnh hưởng của đạm bón đến giống lúa hương thơm số 1, bắc thơm 7 vụ xuân 2016 tại gia lâm hà nội