0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện thanh chương tỉnh nghệ an

129 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VÕ VĂN THÀNH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH CHƯƠNG TỈNH NGHỆ AN Ngành: Quản lý đất đai Mã: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Vũ Thị Bình NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Võ Văn Thành i LỜI CẢM ƠN Trong trình điều tra, nghiên cứu để hoàn thành luận văn, nỗ lực thân, nhận hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo nhà khoa học, thầy giáo giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo quan, đồng nghiệp nhân dân địa phương Nhân dịp xin chân thành cảm ơn PGS.TS Vũ Thị Bình trực tiếp hướng dẫn, bảo suốt thời gian thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn góp ý chân thành thầy, cô giáo Khoa Quản lý đất đai, Ban Quản lý đào tạo - Học viện nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn UBND huyện Thanh Chương, Hội đồng bồi thường phóng mặt Dự án huyện giúp đỡ tơi thời gian nghiên cứu thực luận văn địa phương Tơi xin cảm ơn tới gia đình, người thân, cán bộ, đồng nghiệp bạn bè tạo điều kiện mặt cho trình thực đề tài Một lần tơi xin trân trọng cảm ơn ! Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Võ Văn Thành ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa, khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở lý luận công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 2.1.1 Khái niệm bồi thường, hỗ trợ tái định cư 2.1.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt số nước giới 2.2 Một số vấn đề ảnh hưởng đến công tác bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất 11 2.2.1 Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 11 2.2.2 Đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 12 2.2.3 Giá đất 13 2.3 Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất Việt Nam 14 2.3.1 Những văn pháp quy Nhà nước có liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, Nhà nước thu hồi đất 14 2.3.2 Tình hình thực cơng tác bồi thường, hỗ trợ, Nhà nước thu hồi đất toàn quốc 25 2.3.3 Công tác bồi thường, hỗ trợ, Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Nghệ An 28 iii 2.4 Một số cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 30 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 32 3.1 Địa điểm nghiên cứu 32 3.2 Thời gian nghiên cứu 32 3.3 Đối tượng nghiên cứu 32 3.4 Nội dung nghiên cứu 32 3.4.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An 32 3.4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An 3.4.3 Đánh giá tình hình thực công tác bồi thường GPMB 02 dự án nghiên cứu 3.4.4 32 33 Đánh giá ảnh hưởng việc thu hồi đất đến sinh kế người dân có đất bị thu hồi 33 3.4.5 Đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB thực dự án đảm bảo sinh kế cho người dân có đất bị thu hồi 33 3.5 Phương pháp nghiên cứu 33 3.5.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp 33 3.5.2 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 33 3.5.3 Phương pháp xử lý số liệu, phân tích so sánh 34 3.5.4 Phương pháp lựa chọn tiêu đánh giá ảnh hưởng 34 Phần Kết nghiên cứu 35 4.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An 35 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 35 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 36 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 40 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện Chương tỉnh Nghệ An 42 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 42 4.2.2 Tình hình quản lý nhà nước đất đai 44 4.2.3 Về công tác bồi thường, hỗ trợ, số dự án đầu tư địa bàn huyện Thanh Chương từ ngày 1/7/2004 đến 4.3 48 Đánh giá tình hình thực cơng tác bồi thường, hỗ trợ 02 dự án nghiên cứu iv 50 4.3.1 Giới thiệu 02 Dự án 52 4.3.2 Tổng hợp, đánh giá trình thực kết thực việc bồi thường, hỗ trợ Dự án nghiên cứu 4.3.3 Đánh giá ảnh hưởng công tác bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất đến tiến độ GPMB dự án nghiên cứu: 4.4 53 65 Đánh giá ảnh hưởng việc thu hồi đất đến sinh kế người dân có đất bị thu hồi 66 4.4.1 Dự án 66 4.4.2 Dự án 70 4.5 Đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB thực dự án đảm bảo sinh kế cho người dân có đất bị thu hồi 73 4.5.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 73 4.4.2 Các giải pháp cụ thể đề xuất 76 Phần Kết luận đề nghị 79 5.1 Kết luận 79 5.2 Kiến nghị 81 Tài liệu tham khảo 82 Phụ lục 84 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BT Bồi thường BT GPMB Bồi thường giải phóng mặt CHXHCN Cộng hịa xã hội chủ nghĩa CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa- đại hóa DA Dự án GCN Giấy chứng nhận GPMB Giải phóng mặt HT Hỗ trợ KT-XH Kinh tế- xã hội NN &PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn QH Quy hoạch QSDĐ Quyền sử dụng đất TĐC Tái định cư THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TNHH Trách nhiệm hữu hạn TTCN Tiểu thủ công nghiệp TW Trung ương UBND Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Thanh Chương (đến 31/12/2017) 43 Bảng 4.2 Tình hình thực thu hồi đất thực cơng trình Dự án địa bàn huyện Thanh Chương ( Từ ngày 1/7/2004 đến nay) Bảng 4.3 50 Tình hình thu hồi đất để thực BTHT địa bàn huyện Thanh Chương (Từ ngày 1/7/2004 đến nay) 51 Bảng 4.4 Thực trạng thu hồi đất thực dự án 55 Bảng 4.5 Tổng hợp kinh bồi thường hỗ trợ dự án 57 Bảng 4.6 Thực trạng thu hồi đất dự án 60 Bảng 4.7 Tổng hợp kinh bồi thường hỗ trợ dự án 61 Bảng 4.8 Thực trạng sử dụng tiền bồi thường 67 Bảng 4.9 Tình trạng việc làm hộ dân trước sau thu hồi đất 68 Bảng 4.10 Thực trạng bình quân thu nhập sau thu hồi đất 69 Bảng 4.11 Thực trạng sử dụng tiền bồi thường 70 Bảng 4.12 Tình trạng việc làm hộ dân trước sau thu hồi đất 71 Bảng 4.13 Thực trạng bình quân thu nhập sau thu hồi đất 72 Bảng 4.14 Đơn giá đất để thực bồi thường, hỗ trợ 02 Dự án .101 Bảng 4.15 Đơn giá tài sản đất Dự án (Dự án Xây dựng Đường giao thơng phục vụ Quốc phịng an ninh biên giới ) 102 Bảng 4.16 Tiến độ thực công tác BTGPMB Dự án theo kế hoạch 103 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Võ Văn Thành Tên Luận văn: Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Tên sở đào tạo: Học viện Nơng nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ, nhà nước thu hồi đất 02 Dự án địa bàn huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An Đánh giá tác động việc bồi thường, hỗ trợ, dự án nghiên cứu đến đời sống, việc làm người dân có đất bị thu hồi Đề xuất số giải pháp khắc phục bất hợp lý công tác bồi thường, hỗ trợ Phương pháp nghiên cứu * Nội dung nghiên cứu: - Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An: - Tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An - Đánh giá tình hình thực cơng tác bồi thường GPMB 02 dự án nghiên cứu; - Đánh giá ảnh hưởng việc thu hồi đất đến sinh kế người dân có đất bị thu hồi; Đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ GPMB thực dự án đảm bảo sinh kế cho người dân có đất bị thu hồi * Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp; Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp; Phương pháp xử lý số liệu, phân tích so sánh;Phương pháp lựa chọn tiêu đánh giá ảnh hưởng Kết kết luận Thanh Chương huyện miền núi phía tây nam tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh 45 km, với diện tích đất đai 112.697,87 ( 86,28 % đất nơng nghiệp), địa giới hành có 39 xã Thị trấn Thanh Chương, dân số địa bàn toàn huyện 252.459 người Một số tiềm bước đầu phát huy, địa phương nằm vùng ưu tiên đầu tư tỉnh Trong năm gần việc quản lý đất đai ngày chặt chẽ, vào nề viii nếp khuôn khổ pháp luật Từ năm 2004 đến thực việc thu hồi 246,6 đất cho 53 Dự án, cơng trình giai đoạn từ 1/7/2014 đến thu hồi cho 14 dự án với kinh phí thực 32,965 tỷ đồng gồm: Bồi thường đất 10,6 tỷ đồng, tiền bồi thường tài sản đất 7, tỷ đồng, tiền hỗ trợ khác 14, tỷ đồng 3.Tại Dự án thực việc thu hồi đất nông nghiệp (đất hàng năm, đất trồng lúa) 53 hộ gia đinh UBND Thị trấn với diện tích 5.972 m , tổng kinh phí thực cho giai đoạn 1,16 tỷ đồng lớn kinh phí hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tìm việc làm 505,81 triệu đồng Tại Dự án thực việc thu hồi đất nông nghiệp (đất rừng sản xuất, đất hàng năm, lâu năm) 77 hộ gia đinh UBND xã với diện tích 53360,8 m , tổng kinh phí thực cho giai đoạn 1,6 tỷ đồng lớn kinh phí hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tìm việc làm 497,65 triệu đồng kinh phí bồi thường cối hoa màu 344,2 triệu đồng Phương thức sử dụng tiền sau chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ hộ gia đình cá nhân Dự án chủ yếu đầu tư vào sản xuất kinh doanh dịch vụ (47,16 %) Dự án chủ yếu vào đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp (79,22 %) Sau bị thu hồi đất nơng nghiệp số lao động nơng nghiệp Dự án chuyển sang phi nông nghiệp 15 người ( người tiểu thủ công nghiệp, người buôn bán nhỏ lẻ người làm thuê); Số lao động nông nghiệp Dự án chuyển sang phi nơng nghiệp 11 người có giảm khơng đáng kể Tại dự án bình quân thu nhập hộ gia đình từ nơng nghiệp giảm 800.000 đồng/ năm/khẩu, bình quân thu nhập từ kinh doanh dịch vụ tăng lên 4.200.000 đồng/năm/khẩu, bình quân thu nhập từ tiểu thủ công nghiệp tăng 1.200.000 đồng/năm/khẩu Đối với Dự án bình qn thu nhập từ nơng nghiệp tăng lên 5000.000 đồng/ năm/khẩu, bình quân thu nhập từ kinh doanh dịch vụ tăng lên 3.000.000 đồng/năm/khẩu Cần có nhóm giải pháp sau: đẩy nhanh tiến độ thực công tác BTGPMB, đảm bảo sinh kế cho người dân có đất sau bị thu hồi việc tổ chức thực cần trọng xây dựng có bản, thực đồng bộ, linh hoạt đảm bảo quy định quyền lợi cho người có đất bị thu hồi ix 92 93 PHỤ LỤC Phiếu điều tra 94 95 96 97 98 99 100 PHỤ LỤC Bảng 4.8 Đơn giá đất để thực bồi thường, hỗ trợ 02 Dự án STT Dự án Dự án 1: Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi Thanh Chương Dự án 2: Dự án Xây dựng Đường giao thông phục vụ Quốc phòng an ninh biên giới đoạn nối từ đường Hồ Chí Minh cục thuế huyện đến cầu Sướn lên mốc 10 đường tuần tra biên giới 101 Bảng 4.9 Đơn giá tài sản đất Dự án (Dự án Xây dựng Đường giao thông phục vụ Quốc phòng an ninh biên giới ) STT Một số loại tài sản I Cây cối hoa màu Chè cành Keo Chuối Chanh, na, ổi, khế, bưởi, chay, thị, xoài, hồng Nhãn, vải thiều Cau II Cơng trình vật kiến trúc 10 11 12 13 14 Mái che không tường Sân láng xi măng Sân láng xi măng Mái che không tường bao Sân láng xi măng Tường xây Trát tường mặt Móng xây 102 Bảng 4.10 Tiến độ thực công tác BTGPMB Dự án theo kế hoạch STT Dự án Dự án 1: Dự Kế hoạch án Xây dựng trụ sở Chi cục So sánh Thực tế thuế huyện Thanh Chương tiến độ 13/6/2016 13/6/2016 Dự án 2: Dự Kế án Xây dựng Đường giao hoạch Thực tế thông phục vụ Quốc phịng Khơng an ninh biên giới So sánh độ 103 ... cứu Đánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ, nhà nước thu hồi đất 02 Dự án địa bàn huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An Đánh giá tác động việc bồi thường, hỗ trợ, dự án nghiên cứu đến đời sống,... LUẬN VĂN Tên tác giả: Võ Văn Thành Tên Luận văn: Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Ngành: Quản lý đất đai Mã số: ... Thanh Chương Trên sở với hướng dẫn PGS.TS Vũ Thị Bình tiến hành thực Đề tài: “ Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An? ??
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện thanh chương tỉnh nghệ an , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện thanh chương tỉnh nghệ an