0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại dự án mở rộng đường vành đai III đoạn mai dịch cầu thăng long

129 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:43

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐÀO MINH VŨ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI DỰ ÁN MỞ RỘNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI III ĐOẠN MAI DỊCH – CẦU THĂNG LONG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 8850103 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Nguyên Hải NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đào Minh Vũ i LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực đề tài, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình, đóng góp q báu nhiều cá nhân tập thể tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Trước hết, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Đỗ Nguyên Hải người tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Trắc địa đồ, Khoa Quản lý đất đai – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán Ban bồi thường, giải phóng mặt quận Cầu Giấy, phịng Tài ngun Mơi trường quận Cầu Giấy, Trung tâm phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy, Chi cục thống kê quận Cầu Giấy, UBND phường Dịch Vọng Hậu, phường Mai Dịch cán dự án mà điều tra vấn thực đề tài Xin chân thành cảm ơn tới gia đình người thân, cán bộ, đồng nghiệp bạn bè quan tâm, động viên tạo điều kiện mặt cho trình thực luận văn Một lần tơi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 27 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Đào Minh Vũ ii MỤC LỤC Lờı cam đoan i Lờı cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Danh mục chữ viết tắt viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan nghiên cứu 2.1 Cơ sở lý luận sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất 2.1.1 Khái niệm bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư kh nhà nước thu hồi đất 2.1.2 Đặc điểm trình bồi thường, hỗ trợ tái định cư 2.1.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất 2.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất số nước số tổ chức giới 2.2.1 Trung Quốc 2.2.2 Thái Lan 10 2.2.3 Hàn Quốc 11 2.2.4 Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư số tổ chức giới 12 2.2.5 Kinh nghiệm cho Việt Nam 13 2.3 Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất Việt Nam 14 2.3.1 Giai đoạn trước Luật Đất đai 1987 có hiệu lực 14 iii 2.3.2 Giai đoạn Luật Đất đai 1987 có hiệu lực 15 2.3.3 Giai đoạn Luật Đất đai 1993 có hiệu lực 16 2.3.4 Giai đoạn Luật Đất đai 2003 có hiệu lực đến 17 2.3.5 Giai đoạn Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến 18 2.4 Thực trạng bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất Việt Nam 19 2.4.1 Tình hình thu hồi đất địa bàn nước 19 2.4.2 Tình hình thực sách bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất 22 2.4.3 Tình hình thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Hà Nội 23 2.5 Nhận xét tổng quan 28 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 30 3.1 Địa điểm nghiên cứu 30 3.2 Thời gian nghiên cứu 30 3.3 Đối tượng nghiên cứu 30 3.4 Nội dung nghiên cứu 30 3.4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội quận Cầu Giấy 30 3.4.2 Tình hình quản lý đất đai thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 30 3.4.3 Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nghiên cứu .31 3.4.4 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác GPMB 31 3.5 Phương pháp nghiên cứu 31 3.5.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp 31 3.5.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 31 3.5.3 Phương pháp tồng hợp, phân tích xử lý số liệu 32 3.5.4 Phương pháp so sánh 32 3.5.5 Phương pháp minh họa hình ảnh 32 Phần Kết thảo luận 33 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội quận Cầu Giấy 33 4.1.1 Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên 33 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 36 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện kinh tế - xã hội 41 iv 4.2 Tình hình quản lý đất đai thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 42 4.2.1 Tình hình cơng tác quản lý nhà nước đất đai 42 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất quận Cầu Giấy 46 4.3 Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án nghiên cứu 55 4.3.1 Quy mô ý nghĩa dự án 55 4.3.2 Các văn pháp lý có liên quan đến dự án 59 4.3.3 Trình tự, thủ tục thực cơng tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án 61 4.3.4 Trách nhiệm cấp, ngành công tác bồi thường, giải phóng mặt 66 4.3.5 Kết cơng tác thực sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án nghiên cứu 66 4.3.6 Đánh giá người dân bị thu hồi đất dự án công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư 81 4.3.7 Đánh giá chung công tác thực thu hồi đất, BTHT &TĐC dự án 84 4.4 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho dự án địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 86 4.4.1 Giải pháp hoàn thiện sách, pháp luật 86 4.4.2 Giải pháp tổ chức thực 87 4.4.2 Giải pháp tăng cường nguồn nhân lực 87 Phần Kết luận kiến nghị 89 5.1 Kết luận 89 5.2 Kiến nghị 90 Tài liệu tham khảo 91 Phụ lục 94 v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Cơ cấu lao Bảng 4.2 Diện tích, c Bảng 4.3 Diện tích, c Bảng 4.4 Biến động 2017 Bảng 4.5 Biến động 2017 Bảng 4.6 Khái quát Bảng 4.7 Trình tự, th cư dự Bảng 4.8 Xác định đố Bảng 4.9 Mức hỗ trợ Bảng 4.10 Đơn giá bồ Bảng 4.11 Kết bồ Bảng 4.12 Xác định đối tượng bồi thường, hỗ trợ tài sản đất dự án nghiên Bảng 4.13 Kết bồ Bảng 4.14 Đối tượng Bảng 4.15 Mức thưởn Bảng 4.16 Tổng hợp c Bảng 4.17 Giá bán că Bảng 4.18 Giá bán că Yên Bảng 4.19 Đánh giá c thường, hỗ Bảng 4.20 Đánh giá c Bảng 4.21 Đánh giá c Bảng 4.22 Đánh giá c cấp, ng vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ địa lý quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 33 Hình 4.2 Biểu đồ cấu kinh tế quận Cầu Giấy năm 2017 37 Hình 4.3 Cơ cấu sử dụng đất quận Cầu Giấy năm 2017 49 Hình 4.4 Quy hoạch tuyến đường vành đai III, nguồn: trích từ đồ QHC xây dựng Thủ đến năm 2030 55 Hình 4.5 Tiến độ xây dựng tuyến đường, tính đến cuối năm 2017 56 Hình 4.6 Vị trí dự án Mở rộng đường vành đai III đoạn Mai Dịch – Cầu Thăng Long vii 57 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BT Bồi thường CSHT Cơ sở hạ tầng DT Diện tích GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB Giải phóng mặt HĐG Hộ gia đình HĐND Hội đồng nhân dân HT Hỗ trợ KT – XH Kinh tế - xã hội MTTQ Mặt trận tổ quốc PA Phương án PTQĐ Phát triển quỹ đất QSDĐ Quyền sử dụng đất SDĐ Sử dụng đất TC Tổ chức TĐC Tái định cư UBND Uỷ ban nhân dân VT Vị trí viii 94 Phụ lục 02 Đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, cơng trình đất Dự án nghiên cứu (Nguồn tài liệu: Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 UBND Thành phố) BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở STT LOẠI NHÀ Nhà tầng, tường 110 bổ trụ, tường bao quanh cao >3m (khơng tính chiều cao tường thu hồi), mái ngói mái tơn (khơng có trần), lát gạch ceramic Nhà có khu phụ Nhà khơng có khu phụ Nhà tầng, tường 220, tường bao quanh cao >3m (khơng tính chiều cao tường thu hồi), mái ngói mái tơn (khơng có trần), lát gạch ceramic Nhà có khu phụ Nhà khơng có khu phụ Nhà tầng, mái bê tông cốt thép Nhà có khu phụ Nhà khơng có khu phụ Nhà cao từ đến tầng, tường xây gạch, mái BTCT mái BTCT lợp tôn mái ngói Nhà cao từ đến tầng mái BTCT mái BTCT lợp tơn; móng không gia cố cọc BTCT Nhà cao từ đến tầng mái BTCT mái BTCT lợp tơn; móng gia cố cọc BTCT Dạng nhà chung cư cao từ đến tầng mái BTCT mái BTCT lợp tôn; móng khơng gia cố cọc 95 LOẠI NHÀ STT BTCT Dạng nhà chung cư cao từ đến tầng mái BTCT mái BTCT lợp tơn; móng gia cố cọc BTCT Nhà riêng lẻ cao từ đến tầng mái BTCT mái BTCT lợp tơn, móng gia cố cọc BTCT Nhà cao từ đến tầng, tường xây gạch, mái BTCT Nhà cao từ đến tầng, tường xây gạch, mái BTCT BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI CÁC LOẠI NHÀ Cấp, loại cơng trình Cấp Loại Nhà kho, nhà xưởng BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ TẠM, VẬT KIẾN TRÚC STT NHÀ TẠM VẬT KIẾN TRÚC I Nhà tạm Tường xây gạch 220, cao ≤ 3m (khơng tính chiều cao tường thu hồi) lát gạch xi măng, gạch láng xi măng có đánh màu Tường xây gạch 110, cao 3m trở xuống (khơng tính chiều cao tường thu hồi) lát gạch xi măng, gạch láng xi 96 STT NHÀ TẠM VẬT KIẾN TRÚC măng có đánh màu Nhà có khu phụ, mái ngói, fibrơximăng tơn, lát gạch xi măng Nhà khơng có khu phụ, mái ngói, phibrơximăng tơn, lát gạch xi măng Nhà khơng có khu phụ, mái ngói, phibrơximăng tơn, láng xi măng Nhà khơng có khu phụ, mái giấy dầu, láng xi măng Nhà tạm vách cót, mái giấy dầu mái Nhà bán mái Nhà bán mái tường xây gạch 220 cao < 3m (khơng tính chiều cao tường thu hồi) mái ngói, phibrơximăng tơn Nhà bán mái tường xây gạch 110 cao < 3m (khơng tính chiều cao tường thu hồi) Mái ngói, phibrơximăng tơn Mái giấy dầu Nhà sàn Gỗ tứ thiết đường kính cột > 30 cm Gỗ tứ thiết đường kính cột < 30 cm Gỗ hồng sắc (Hoặc cột bê tơng) đường kính cột > 30 cm Gỗ hồng sắc (Hoặc cột bê tông) đường kính cột < 30 cm Nhà sàn khung gỗ bạch đàn, sàn gỗ, lợp cọ Quán Cột tre, mái lá, đất Cột tre, mái lá, láng xi măng Sân, đường Lát gạch đất nung đỏ 30x30 Lát gạch Lát gạch bê tông xi măng Lát gạch dừa, gạch đất 20x20 Lát gạch xi măng hoa Bê tông Đường rải cấp phối đá ong rải đá Láng xi măng (hoặc đổ vữa tam hợp) a b c d II a b III IV V 97 STT NHÀ TẠM VẬT KIẾN TRÚC VI Nền Granitô Tường rào Tường gạch 110, xây cao 2m, móng gạch, có bổ trụ Tường gạch 220, xây cao 2m, móng gạch, có bổ trụ Xây tường, kè đá hộc Xây tường rào gạch đá ong Hoa sắt Khung sắt góc lưới B40 Dây thép gai (Bao gồm cọc) Mái vẩy Tấm nhựa phibrôximăng (đã bao gồm hệ khung thép đỡ) Ngói tơn (đã bao gồm hệ khung thép đỡ) Các cơng trình khác Gác xép bê tông Gác xép gỗ Bể nước Bể phốt Giếng khơi xây gạch, bê tông đá Giếng khoan sâu ≤ 25m Giếng khoan sâu > 25m Rãnh thoát nước xây gạch có nắp BTCT Cây hương Di chuyển mộ Mộ đất (Đơn giá bao gồm: Công đào, khiêng chuyển, hạ, chơn đắp mộ, kích thước hố đào: Dài 2,2m x rộng 0,8m x sâu 1,5m) Mộ xây Mộ xây gạch, trát vữa xi măng, quét nước xi măng; kích thước mộ (dài 2,4 x rộng 1,24 x cao 0,8m) Mộ xây gạch, ốp đá xẻ; kích thước VII VIII IX X 2.1 2.2 mộ (dài 2,4 x rộng 1,24 x cao 0,8m) Mộ xây gạch, ốp đá xẻ trát vữa xi măng, quét nước xi măng; kích thước mộ (dài 1,44 x rộng 0,96 x cao 1,6m) 2.3 98 Phụ lục 03: PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ Tên dự án:……………………………………………………………… Họ tên cán bộ:……….……………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………… NỘI DUNG ĐIỀU TRA Ông (bà) cho biết giá đất để áp dụng tính giá bồi thường, hỗ trợ phù hợp chưa? Phù hợp Ông (bà) cho biết đơn giá để áp dụng tính giá bồi thường tài sản, cơng trình kiến trúc phù hợp chưa? Chưa phù hợp Phù hợp Ông (bà) cho biết trình tự thực cơng tác bồi thường, hỗ trợ hợp lý chưa? Hợp lý Không hợp lý Khi thực công tác ông (bà) có bị người bị thu hồi đất gây khó khăn khơng? Có Khơng 5.Theo ơng (bà) kinh phí hỗ trợ cho người thực công tác bồi thường, hỗ trợ phù hợp chưa? Chưa phù hợp Phù hợp Ông (bà) có phải chịu áp lực từ cấp tiến độ thực bồi thường, hỗ trợ không? Khơng Có Ơng (bà) có ý kiến để nâng cao hiệu thực công tác bồi thường, hỗ trợ? Thay đổi giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ Nâng chi phí hỗ trợ cho người thực công tác GPMB Thực tốt công tác chỉnh lý biến động đất đai tháng Cầu Giấy, ngày Người điều tra Người trả lời (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (Ghi chú): Đánh dấu “X” trống có câu trả lời thích hợp) 99 Phụ lục 04: PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ DÂN DỰ ÁN Tên dự án: Họ tên chủ hộ: Địa chỉ: Diện tích bị thu hồi/loại đất: NỘI DUNG ĐIỀU TRA Đối tượng bồi thường, hỗ trợ tái định cư - Gia đình Ơng (Bà) có thuộc đối tượng bồi thường, hỗ trợ tái định cư không? Khơng Có - Gia đình Ơng (Bà) có gặp khó khăn trình xét duyệt đối tượng điều kiện đươc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khơng? Khơng Có Khó khăn (nếu có) là: - Ý kiến hộ gia đình việc xác định đối tượng điều kiện BTHT&TĐC nào? Hợp lý Một số vấn đề nhỏ chưa hợp lý Chưa hợp lý Lý chưa hợp lý (nếu có): 100 Mức giá bồi thường, hỗ trợ Diện tích bị thu hồi giá bồi thường, hỗ trợ cụ thể hộ gia đình: STT Loại đất Đất nơng nghiệp Đất Tổng cộng - Ý kiến hộ gia đình mức giá bồi thường, hỗ trợ nào? Phù hợp Một số điểm chưa phù hợp Chưa phù hợp Lý chưa phù hợp (nếu có): Cần điều chỉnh nào? Chính sách hỗ trợ tái định cư - Mức độ đảm bảo cho đời sống, sản xuất sau thu hồi đất? Ổn định Lý chưa ổn định (nếu có) là: - Việc tái định cư, bố trí nhà nào? Phù hợp Một số điểm chưa phù hợp Chưa phù hợp Lý chưa phù hợp (nếu có): Trình tự thực trách nhiệm cấp, ngành - Ý kiến hộ gia đình tình tự thực trách nhiệm Hội đồng bồi thường nào? 101 Đất đất sả doanh PN Phù hợp Chưa phù hợp Một số điểm chưa phù hợp Lý chưa phù hợp (nếu có): - Theo Ông (Bà) công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư có tuân thủ nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai không? Đã tuân thủ C h a t u â n t h ủ M ộ t s ố v ấ n đ ề c h a t u â n t h ủ Chưa tuân thủ (nếu có) ở: - Gia đình Ơng (Bà) có đơn thư trình tự thực trách nhiệm cấp, ngành công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khơng? Có 102 Khơng Lý viết đơn thư (nếu có) Xin chân thành cảm ơn ông (bà)! Phụ lục 05: Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp dự án nghiên cứu Tên đường Phạm Văn Đồng 103 Phụ lục 06 TỔNG HỢP PHIẾU Ý KIẾN ĐIỀU TRA CÁN BỘ STT Diễn giải Giá đất để áp dụng tính bồi thường, hỗ trợ Phù hợp Chưa phù hợp Đơn giá để áp dụng tính giá bồi thường đối v sản, cơng trình kiến trúc Phù hợp Chưa phù hợp Trình tự thực cơng tác bồi thường, hỗ t Hợp lý Không hợp lý Khi thực công tác, người bị thu hồi đất g khăn khơng? Có Khơng Kinh phí hỗ trợ cho người thực công tá thường, hỗ trợ Phù hợp Chưa phù hợp Áp lực từ cấp tiến độ thực bồi th hỗ trợ Có Khơng Nâng cao hiệu thực công tác bồi thư hỗ trợ Thay đổi giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ Nâng chi phí hỗ trợ cho người thực công t GPMB Thực tốt công tác chỉnh lý biến động đất đ Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra trực tiếp 104 ... phát từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài : “ Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất dự án mở rộng đường vành đai BI đoạn Mai Dịch – Cầu Thăng Long địa... 3.4.3 Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nghiên cứu - Giới thiệu dự án nghiên cứu - Kết thực công tác, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nghiên cứu - Đánh giá công tác bồi. .. Tên luận văn: ? ?Đánh giá thực trạng công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất dự án mở rộng đường vành đai III đoạn Mai Dịch- Cầu Thăng Long địa bàn quận Cầu Giấy thành phố Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại dự án mở rộng đường vành đai III đoạn mai dịch cầu thăng long , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại dự án mở rộng đường vành đai III đoạn mai dịch cầu thăng long