0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hyện tuần giáo, tỉnh điện biên

135 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:41

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM MAI MINH HUYỀN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆPHUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH ĐIỆN BIÊN Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: TS Phan Quốc Hưng NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Mai Minh Huyền i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thiện luận văn tốt nghiệp nỗ lực thân, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành sâu sắc tới thầy giáo TS Phan Quốc Hưng, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài, q trình hồn chỉnh luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Ban Quản lý đào tạo; Khoa Quản lý đất đai, Học viện nông nghiệp Việt Nam; Xin trân trọng cảm ơn cán nhân dân địa phương nơi tiến hành điều tra, nghiên cứu đặc biệt tập thể cán phịng Tài ngun & Mơi trường, phịng nơng nghiệp phát triển nơng thơn huyện Tuần Giáo, Chi cục Thống kê huyện Tuần Giáo, Trạm khuyến nông – khuyến ngư huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biện tận tình giúp đỡ để tơi hồn thành cơng việc Trân trọng cảm ơn bạn bè khích lệ thực đề tài Qua cho xin gửi lời cảm ơn người thân gia đình ln tạo điều kiện mặt giúp đỡ, động viên tơi q trình học tập thực đề tài Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận văn Mai Minh Huyền ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Trích yếu luận văn viii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Khái quát đất đai, đất nông nghiệp đất sản xuất nông nghiệp 2.1.1 Khái niệm đất đai, đất nông nghiệp đất sản xuất nông nghiệp 2.1.2 Vai trò ý nghĩa đất đai sản xuất nông nghiệp 2.1.3 Nguyên tắc quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 2.2 Quan điểm đánh giá đất đánh giá hiệu sử dụng đất 11 2.2.1 Quan điểm đánh giá đất 11 2.2.2 Quan điểm đánh giá hiệu sử dụng đất 12 2.3 Kết đánh giá hiệu sử dụng đất giới Việt Nam 16 2.3.1 Kết đánh giá hiệu sử dụng đất giới 16 2.3.2 Kết đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 20 2.4 Những nhận xét chung 24 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 25 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 25 3.2 Nội dung nghiên cứu 25 3.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội có liên quan đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 25 3.2.2 Các loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tuần Giáo 25 3.2.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tuần Giáo 25 iii 3.2.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu quả, hợp lý, bền vững huyện Tuần Giáo 26 3.3 Phương pháp nghiên cứu 26 3.3.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 26 3.3.2 Điều tra thu thập liệu, số liệu 26 3.3.3 Điều tra thực địa 26 3.3.4 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất 26 3.3.5 Phương pháp so sánh 29 Phần Kết nghiên cứu 30 4.1 Điều kiện tự nhiên thực trạng phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 30 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 30 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 39 4.2 Hiện trạng sử dụng đất, tình hình biến động đất sản xuất nơng nghiệp thực trạng loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tuần Giáo 47 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 47 4.2.2 Tình hình biến động đất sản xuất nơng nghiệp 49 4.2.3 Thực trạng loại sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 52 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 53 4.3.1 Đánh giá hiệu kinh tế 53 4.3.2 Đánh giá hiệu xã hội 61 4.3.3 Đánh giá hiệu môi trường 68 4.3.4 Đánh giá tổng hợp LUT kiểu sử dụng đất 79 4.4 Định hướng sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp có hiệu đề xuất giải pháp theo hướng sử dụng bền vững đát sản xuất nông nghiệp 81 4.4.1 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có hiệu 81 4.4.2 Đề xuất giải pháp theo hướng sử dụng bền vững đất sản xuất nông nghiệp 86 Phần Kết luận kiến nghị 90 5.1 Kết luận 90 5.2 Kiến nghị 91 Tài liệu tham khảo 92 Phụ lục 95 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng việt BVTV Bảo vệ thực vật CLĐ Công lao động CPTG Chi phí trung gian CN - TTCN Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp GTSX Giá trị sản xuất GTNC Giá trị ngày công HQĐV Hiệu đồng vốn HTX Hợp tác xã KHKT Khoa học kỹ thuật KT-XH Kinh tế - xã hội LĐ Lao động LUT Loại sử dụng đất NS Năng suất SDĐ Sử dụng đất SL Sản lượng TNHH Thu nhập hỗn hợp TB Trung bình UBND Ủy ban nhân dân XD Xây dựng v DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân cấp hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất 27 Bảng 3.2 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu xã hội (tính cho ha) 28 Bảng 3.3 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu môi trường 29 Bảng 4.1 Cơ cấu ngành kinh tế huyện Tuần Giáo qua năm 2011, 2015, 2016 40 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 huyện Tuần Giáo 48 Bảng 4.3 Diện tích loại đất nơng nghiệp huyện qua năm 2010, 2015, 2016.49 Bảng 4.4 Biến động số loại đất sản xuất nông nghiệp huyện Tuần Giáo năm 2010 – 2016 51 Bảng 4.5 Loại sử dụng đất vùng 52 Bảng 4.6 Loại sử dụng đất vùng 52 Bảng 4.7 Loại sử dụng đất vùng 53 Bảng 4.8 Hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất tiểu vùng 55 Bảng 4.9 Hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất tiểu vùng 57 Bảng 4.10 Hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất tiểu vùng 59 Bảng 4.11 Đánh giá hiệu xã hội loại sử dụng đất tiểu vùng 63 Bảng 4.12 Đánh giá hiệu xã hội loại sử dụng đất tiểu vùng 65 Bảng 4.13 Đánh giá hiệu xã hội loại sử dụng đất tiểu vùng 67 Bảng 4.14 So sánh mức phân bón nơng hộ với quy trình kỹ thuật tiểu vùng 70 Bảng 4.15 So sánh mức phân bón nơng hộ với quy trình kỹ thuật tiểu vùng 71 Bảng 4.16 So sánh mức phân bón nơng hộ với quy trình kỹ thuật tiểu vùng 72 Bảng 4.17 Lượng thuốc BVTV thực tế khuyến cáo trồng (tính ha) 74 Bảng 4.18 Mức độ che phủ đất loại sử dụng đất 76 Bảng 4.19 Tổng hợp đánh giá hiệu môi trường tiểu vùng 77 Bảng 4.20 Tổng hợp đánh giá hiệu môi trường tiểu vùng 77 Bảng 4.21 Tổng hợp đánh giá hiệu môi trường tiểu vùng 78 Bảng 4.22 Tổng hợp đánh giá hiệu LUT kiểu sử dụng đất 79 vi DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Cơ cấu sử dụng đất năm 2016 huyện Tuần Giáo .48 Hình 4.2 Diện tích tự nhiên, diện tích đất nơng nghiệp,diện tích đất phi nông nghiệp chưa sử dụng huyện qua năm 2010, 2015, 2016 49 vii 100 101 Tiểu vùng 102 103 104 105 106 Tiểu vùng 107 108 109 110 111 Phụ lục Một số hình ảnh trồng huyện Cây Sa nhân gia đình ơng Vàng A Tủa - Sơng Ia - xã Tỏa Tình Vườn táo mèo + cà phê nhà ông Giàng A Pháng - Háng Tàu xã Tỏa Tình 112 Ngơ + cà phê + Lúa nương nhà ông Thào A Khoa Hua Sa B - xã Tỏa Tình Cà phê nhà ơng Lị Văn Hồn Bản Sái Trong – xã Qi Cang 113 Ruộng lúa nhà ơng Lị Văn Quý Bản Huổi Lóng – xã Mùn Chung Điều tra nông hộ xã Quài Cang – Mùn Chung 114 ... huyện Tuần Giáo Thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tuần Giáo Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiệu. .. ? ?Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên? ?? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá trạng hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tuần Giáo - Định hướng sử. .. động sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tuần Giáo - Nghiên cứu loại sử dụng đất trạng huyện Tuần Giáo 3.2.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Tuần Giáo - Đánh giá hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hyện tuần giáo, tỉnh điện biên , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hyện tuần giáo, tỉnh điện biên