Giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn ở huyện ngọc hồi, tỉnh kon tum

18 793 0
Giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn ở huyện ngọc hồi, tỉnh kon tum

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trang 1

Giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn ở huyện Ngọc Hồi,

Trang 5

1 Các loại hình việc làm ở nông thôn - Việc làm nông nghiệp

- Việc làm phi nông nghiệp

2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn

- Các nhân tố tự nhiên

- Các nhân tố kinh tế - xã hội

3 Ý nghĩa của giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn

Trang 6

Thị trấn Plei Cần

Ngọc Hồi - Kon Tum

Trang 7

1 Điều kiện tự nhiên:

- Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội đến giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn ở huyện Ngọc Hồi

Trang 8

Bảng 1: Cơ cấu việc làm phân theo ngành của huyện Ngọc Hồi giai đoạn 2009 – 2011

2.Tổng số lao động làm việc trong nền kinh tế

Nông – Lâm – Ngư nghiệpCông nghiệp – Xây dựng

3.Cơ cấu lao động

Nông – Lâm – Ngư nghiệpCông nghiệp – Xây dựng

Trang 9

Bảng 2: Thu nhập bình quân đầu người huyện Ngọc Hồi

Trang 10

Bảng 3: Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Ngọc Hồi giai đoạn 2009 - 2011

Chỉ tiêuĐơn vị2009201020111.Giá trị gia tăng trên địa bàn Tỷ đồng 186,14 231,62 267,32 Nông – Lâm – Ngư nghiệp

Công nghiệp – Xây dựng

2.Cơ cấu GDP theo nhóm % 100 100 100 Nông – Lâm – Ngư nghiệp

Công nghiệp – Xây dựng

Trang 11

Bảng 4: Tổng hợp diện tích cây trồng chính huyện Ngọc Hồi

Trang 12

Bảng 5: Dự báo lao động trong các ngành kinh tế huyện Ngọc Hồi giai đoạn 2015 - 2025

Chỉ tiêuĐơn vị201520202025 Số lao động trong độ tuổi Người 24755 29250 33750

Số người làm việc trong các ngành

Trang 13

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện nhằm giải quyết được nhiều việc làm cho lao động nông thôn

- Phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế trang trại ở nông thôn

- Phát triển các ngành nghề dịch vụ ở nông thôn - Đẩy mạnh xuất khẩu lao động

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho người lao động nông thôn

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn

Trang 17

KIẾN NGHỊ

Kiến nghị

Trang 18

Em xin chân thành cảm ơn thầy cô và các bạn đã quan tâm, theo dõi !

Ngày đăng: 13/12/2013, 14:46

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan