TRAC NGHIEM HINH HOC 10 1

7 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2021, 22:37

Có bao nhiêu vectơ khác nhau mà gốc và ngọn là 2 đỉnh phân biệt của tứ giác?. c AB, DC cùng hứơnga[r] (1)CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC 10   MN PQ là chúng : Câu : Điều kiện cần và đủ để A Cùng hướng cùng độ dài B Cùng độ dài C Cùng phương , cùng độ dài D Cùng hướng Câu : Cho tam giác MNP Gọi M’ , N’ , P’ là trung điểm các cạnh NP , PM , MN Vectơ M ' N ' cùng hướng với vectơ nào các  vectơ sau đây ?  NM ' A  B MP  C MN D P ' M Câu : Cho điểm A, B ,C thẳng hàng , đó điểm B nằm hai điểm  hướng ?  A và C Khi đó các cặp vectơ nào sau đây cùng A  AB và AC B AB và CB C AC và CB D BA và BC Câu : Cho   bốn  điểm A , B , C , D Đẳng thức nào đây đúng ?  AD  CB ; A AB  CD    AC  BD ; B AB  CD    AD  BC ; C AB  CD   D AB  CD DA  BC Câu : Cho tam giác ABC với trung tuyến AM và trọng tâm G Khi đó GA  A  2 AM ; 2 GM ; B  2GM ; C 1 AM ; D   AB  AC thì đẳng Câu : Cho ba điểm phân biệt A , B , C Nếu thức nào  đúng ? A BC 4 AC ;   BC 2 AC ; B   BC  AC ;   BC  AC ; C D Câu : Gọi AM là trung tuyến tam giác ABC , và I là trung điểm AM  thức nào sau đây là đúng ?  Đẳng     0;  IB  IC 0; A 2IA  IB  IC B  IA     C IA  IB  IC 0; D IA  IB  IC 0; Câu : Điều kiện nào đây là cần và đủ để điểm O là trung điểm đoạn thẳng AB ? (2)     OB 0; A OA   C AO BO;   OA OB; B D OA OB; Câu : Cho hình bình hành ABCD có A  1;   , B  2;3 , C   1;   Toạ độ đỉnh D là :  2;   A  2;7 B   7; C    7;   D  Câu 10 : Cho tam giác ABC có trọng tâm G là : A  3;8  , B  10;  , C   10;   1;1 A   .Toạ độ 2;1 B   C  1;  D   1;  1 Câu 11 Cho tứ giác ABCD Có bao nhiêu vectơ khác mà gốc và là đỉnh phân biệt tứ giác? a b 10 c 12 d kết khác Câu 12: cho hình thang cân ABCD có đáy là AB và CD Mệnh đề nào sau đây sai?   , BA cùng phương a) AB  b) AB,DC cùng phương c) AB, DC cùng hứơng d) AD BC Câu 13: Cho tam giác ABC  Đẳng thức nào sau đây sai?  a)  AB  = BA b) AB  BA   c) AB BA d) AB  BC  CA Câu 14:  lồi ABCD Phát biểu nào  Cho   tứ giác  sau  đây sai?  CD  DA 0  AB  CD a AB  BC b AC BD     c AB  CD  AD  CB d AD  BC  AC  BD       a a, b 0 Nếu  b  a  b thì: Câu 15: Cho   a , b a a  cùng hướng b , b ngược hướng c a b c a  b   Câu 16: Cho tam giác ABC cạnh a Độ dài AB  AC bao nhiêu? a a) 2a b) a c) d) đáp số khác Câu 17:  hình bình hành ABCD tâm O  Cho  phát  biểu nào sau đây sai? 0  AB a) AC BD b) OC  OB    c) OA  OC OB  OD d) OA  OB CD Câu 18: Cho tam giác ABC Phát biểu nào sau đây đúng? (3)   AB AC 1 a)  BC   AB  BC  AC 12    R AB BC CA b)     AB  BC  CA 0 c) d)  Câu 19: Cho điểm A(2;0) và B(0;-3) Vectơ đối vectơ AB có toạ độ là: a (-3;-2) b (3;2) c (2;3) d (-2;3) Câu 20: Cho điểm A(3;-5) và B(1;7) Toạ độ trung điểm đọan thẳng AB là: a.(2;-1) b (-2;1) c (-2;-1) d (2;1) Câu 21 Trong các phát bi?u sau, phát bi?u nào dúng? (A) Hai vécto b?ng thì cùng hu?ng ; (B) Hai vécto cùng phuong thì cùng hu?ng ; (C) Hai vécto khơng cùng hu?ng thì luơn ngu?c hu?ng ; (D) Hai vécto cĩ d? dài b?ng   thì b?ng Câu 22 Cho ba di?m A, B, C th?a AB CA Trong các phát bi?u sau, phát bi?u nào nào dúng? (A) A là trung di?m BC ; (B) B là trung di?m AC ; (C) Tam giác ABC cân ; (D) Ði?m B trùng di?m C Câu 23 Cho tam giác ABC M và N l?n lu?t là trung di?m c?a AB, AC Trong các phát bi?u sau, phát bi?u nào sai?  1 ( A) CN  AC ;  2 (C ) AC 2 NC ;   ( B) AB 2 AM ;   ( D ) BC 2 MN Câu 24 Cho hình vuơng ABCD tâm I Trong các phát bi?u sau, phát bi?u nào dúng?     ( A)  AB CD ;   (C ) AB CD ; ( B) IA IB ;   ( D ) IA IC Câu 25 Cho ba di?m A, B, C Trong các phát bi?u sau, phát bi?u nào dúng?       ( A) AB  CA CB ;    (C ) AB  AC BC ; (B) AB  BC CA ;    (D ) CA  BA BC Câu 26 Cho b?n di?m A, B, C, D Trong các phát bi?u sau, phát bi?u nào dúng?           ( A) AB  DC  BD  CA 0;      (C ) AB  DC  BD  CA  AC ; (B) AB  DC  BD  CA 2 AC ;      (D) AB  DC  BD  CA  AC Câu 27 Cho tam giác ABC G là tr?ng tâm tam giác, M là trung di?m BC Trong các phát bi?u sau, phát bi?u nào sai? (4)     (B) GA  GB  GC 0;     ( D ) OA  OB  OC 3OG    ( A) AB  AC  AM ;    (C ) MB  MC 0; Câu 28 Cho tam giác ABC vuơng t?i A, AB= 3, AC = Khi dĩ, giá tr?   AB  AC b?ng bao nhiêu? (A) ; (B) ; (C) 25 ; (D) 49 Câu 29 Cho tam giác vuơng t?i A, BC = 15, G là tr?ng tâm tam  ABC  GB  GC giác Khi dĩ giá tr? b?ng bao nhiêu? (A) ; (B) ; (C) ; (D) Câu   30  Cho tam giác ABC, cĩ bao nhiêu di?m M th?a : MA  MB  MC 1 ? (A) vơ s? ; (D) (B) ; (C) ; Câu 31 Cho tam giác ABC G?i A’, B’, C’ l?n lu?t là trung di?m các c?  nh BC, CA, AB Vécto A ' B ' cùng hu?ng v?i vécto nào các vécto sau?   ( A) BA ;  (C ) AB ; (B) AB ';  (D ) C ' B Câu 32 Cho ba di?m M, N, P th?ng hàng, dĩ di?m N n?m gi?a hai di?m M và P.Khi dĩ các c?p vécto nào sau dây cùng  hu?ng?  ( A) MN vaø MP ;   (C ) MP vaø PN ; (B ) MN vaø PN ;   (D ) NM vaø NP Câu 33 Cho hình ch? nh?t ABCD Trong các d?ng th?c du?i dây, d?ng th?c nào dúng?     ( A) AD BC ;   (C ) AC BD ; ( B) BC DA ;   ( D) AB CD Câu 34 Cho tam giácd?u ABC v?i du?ng cao AH Ð?ng th?c nào du?i dây dúng?  3 ( A) AH  BC ;   (C ) HB HC ;   ( B) AC 2 HC ;   (D ) AB AC Câu 35 Cho di?m B n?m gi?a hai di?m A và C v?i AB = 2a, CB = 5a Ð?  dài vécto AC b?ng bao nhiêu? ( A) a ; 5a (C ) ; ( B)3a ; ( D )10a (5) Câu 36 Cho A, B, C, D Ð?ng th?c nào du?i dây  b?n  di?m   dúng?  ( A) AB  CD AD  CB ;     (C ) AB  CD AC  BD ; (B) AB  CD AD  BC ;     (D ) AB  CD DA  BC Câu 37 Cho  sáu  di?m   A,  B, C, D, E, F Ð?ng th?c nào du?i dây dúng? ( A) AB  CD  FA  BC  EF  DE 0;        ( B) AB  CD  FA  BC  EF  DE AF ;        (C ) AB  CD  FA  BC  EF  DE AE ;        ( D ) AB  CD  FA  BC  EF  DE AD Câu 38 Cho hình   thang ABCD v?i hai c?nh dáy là AB = 3a và CD = 6a Khi dĩ giá tr? AB  CD ( A)3a ; (C )  3a ; b?ng bao nhiêu? ( B)9 a ; ( D)   AC  BD Câu 39 Cho hình vuơng ABCD cĩ c?nh b?ng a Khi dĩ giá tr? b?ng bao nhiêu? ( A)2a ; (C ) a ; (B)2a ; (D) Câu 40 Cho  badi?m b?t kì A, B, C Ð?ng th?c nào  du?i   dây dúng? ( A) AB CB  CA ;    (C ) AC  CB BA ; ( B) BC AB  AC ;    ( D ) CA  CB AB   AB  CA Câu 41 Cho tam giác d?u ABC cĩ c?nh b?ng a Giá tr? nhiêu? b?ng bao ( A) a ; ( B) a ; (C )2 a ; ( D) a Câu 42 Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ l?n lu?t cĩ tr?ng tâm G và G’ Ð?ng th?c  nào  du?i dây sai?     ( A)3GG ' A ' A  BB '  CC ';     (C )3GG ' AC '  BA '  CB '; (B)3GG ' AB '  BC '  CA ';     ( D)3GG ' AA '  BB '  CC ' Câu 43 Cho di?m B n?m gi?a hai di?m A và C, v?i AB = 2a, AC = 6a Ð?ng th?cnào du?i dây dúng?    ( A) BC  BA ;   (C ) BC 4 AB ;  AB  AC thì d?ng th?c Câu 44 Cho ba di?m phân bi?t A, B, C N?u nào du?i dây  dúng?  ( A) BC 4 AC ;   (C ) BC 2 AC ;  ( B) BC  AB ;   ( D) BC AB   ( B) BC  AC ;   ( D ) BC  AC (6) Câu 45 Ði?u ki?n nào du?i dây là di?u ki?n c?n và d? d? di?m O là trung di?m c?a do?n AB?    th?ng   ( A) OA  OB 0;   (C ) AO BO ; ( B) OA OB ; ( D ) OA OB Câu 46 N?u G là tr?ng tâm tam giác ABC thì d?ng th?c nào du?i dây dúng?      AB  AC ( A) AG  ;    3( AB  AC ) (C ) AG  ;  AB  AC ( B) AG  ;    2( AB  AC ) ( D ) AG  Câu 47 G?i AM là trung tuy?n c?a tam giác ABC, và I là trung di?m c?a AM Ð?ng th?c  nào  du?i dây dúng?     ( A)2IA  IB  IC 0;    (C ) IA  IB  IC 0; (B)  IA  IB  IC 0;     (D ) IA  IB  IC 0 Câu 48 Trong m?t ph?ng  t?a d? Oxy cho hai di?m A( -1 ; 4) và B(3 ; -5) Khi dĩ t?a d? c?a vécto BA là c?p s? nào? ( A) ( 4;9); ( B) (2;  1); (C ) (4;  9); ( D ) (4;9) Câu 49 Trong m?t ph?ng t?a d? Oxy cho hai di?m A( ; 5) và B(2 ; -7) T?a d? trung di?m c?a do?n th?ng AB là c?p s? nào? ( A) (1;  1); (C ) ( 1;6); ( B) (  2;12); ( D ) (2;  2) Câu 50 Trong m?t ph?ng t?a d? Oxy cho hai di?m A( ; -1) và B(3 ; 2) N?u P là di?m d?i x?ng v?i di?m M qua di?m N thì t?a d? c?a P là c?p s? nào? ( A) ( 2;5); (C ) (13;  3); 11 ; ); 2 ( D ) (11;  1) ( B) ( Câu 51 Trong m?t ph?ng t?a d? Oxy cho hai di?m A( ; -2) và B(0 ; 3), C(-5 ; -1) Khi dĩ tr?ng tâm tam giác ABC cĩ t?a d? là c?p s? nào? ( A) (0; 0); (C ) (0;11); ( B) (1;  1); ( D) (10; 0) Câu 52 Trong m?t ph?ng t?a d? Oxy cho tam giác ABC v?i tr?ng tâm G Bi?t A(-1 ; 4), B(2 ; 5), G(0 ; 7) H?i t?a d? d?nh C là c?p s? nào? ( A) ( 1;12); (C ) (3;1); ( B) (2;12); ( D) (1;12) Câu 53 Trong m?t ph?ng t?a d? Oxy cho b?n di?m A(3 ; 1), B(2 ; 2), C(1 ; 6), D(1 ; -6) H?i di?m G(2 ; -1) là tr?ng tâm c?a tam giác nào sau dây? (7) (A) Tam giác ABD ; (C) Tam giác ACD ; giác BCD (B) Tam giác ABC ; (D) Tam (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: TRAC NGHIEM HINH HOC 10 1, TRAC NGHIEM HINH HOC 10 1