Bao cao kiem dinh chat luong 2012 v1

140 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 18:15

a Ban đại diện cha mẹ học sinh có nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; b Nhà trường tạo điều kiện thuận[r] (1)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẢO THẮNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN PHỐ LU BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN PHỐ LU LÀO CAI, NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2011 (2) DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ Danh sách và chữ ký các thành viên Hội đồng tự đánh giá TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Nguyễn Tiến Thành Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ Nguyễn Thúy Mai Phó hiệu trưởng Phó CTHĐ Cù Thị Oanh Giáo viên Văn Sử Thư ký HĐ Trần Thị Kim Hoa TT tổ Toán Lý Uỷ viên HĐ Bùi Thị Thanh TT tổ Văn Sử Uỷ viên HĐ Nguyễn Thị Toán TT tổ Sinh Hoá Địa Uỷ viên HĐ Nguyễn Thị Hồng Minh TT tổ Văn phòng Uỷ viên HĐ Trần Anh Tuấn GV Tin học Uỷ viên HĐ Lê Thị Đào Nhân viên y tế Uỷ viên HĐ 10 Trần Thị Nga GV Văn Sử Uỷ viên HĐ 11 Nguyễn Thị Minh Huệ Bí thư chi đoàn Uỷ viên HĐ 12 Vũ Thị Thanh Mai Chủ tịch CĐ Uỷ viên HĐ 13 Lê Thị Kim Loan Tổng phụ trách Đội Uỷ viên HĐ Chữ ký 2/ Danh sách các thư ký TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ Vũ Thị Thanh Mai Chủ tịch Công đoàn Tổ trưởng Phan Việt Anh Giáo viên Tin học Thành viên Nguyễn Thị Xuyến Giáo viên Toán Thành viên (3) MỤC LỤC Trang Danh sách và chữ ký các thành viên Hội đồng tự đánh giá Mục lục Danh mục các chữ viết tắt (nếu có) PHẦN I: CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NHÀ TRƯỜNG I Thông tin chung nhà trường 1 Thông tin chung lớp học và học sinh Thông tin nhân Danh sách cán quản lý II sở vật chất, thư viện, tài chính 10 Cơ sở vật chất, thư viện năm gần đây 10 Tổng kinh phí từ các nguồn thu trường năm gần đây 13 III Tóm tắt thành tích bật trường 14 PHẦN II TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRƯỜNG 16 I ĐẶT VẤN ĐỀ 16 II TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG 18 Tiêu chuẩn Chiến lược phát triển trường trung học sơ sở 18 1.1 Tiêu chí Chiến lược phát triển nhà trường xác định rõ ràng, phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông cấp trung học sở quy định Luật Giáo dục và công bố công khai 19 1.2 Tiêu chí Chiến lược phát triển phù hợp với các nguồn lực nhà trường, định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương và định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh 21 Tiêu chuẩn Tổ chức và quản lý nhà trường 23 2.1 Tiêu chí 1: Nhà trường có cấu tổ chức phù hợp với quy định Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy định khác Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 23 2.2 Tiêu chí Thủ tục thành lập, cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động Hội đồng trường đúng quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo 25 2.3 Tiêu chí Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường có thành phần, nhiệm vụ, hoạt động theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hành khác 27 2.4 Tiêu chí Hội đồng tư vấn khác Hiệu trưởng định thành lập, thực các nhiệm vụ theo quy định Hiệu trưởng 28 2.5 Tiêu chí Tổ chuyên môn nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định 30 (4) 2.6 Tiêu chí Tổ văn phòng nhà trường (tổ Quản lý nội trú trường phổ thông nội trú cấp huyện) hoàn thành các nhiệm vụ phân công 31 2.7 Tiêu chí Hiệu trưởng có các biện pháp đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch dạy, học tập các môn học và các hoạt động giáo dục khác theo quy định Chương trình giáo dục trung học cấp trung học sở Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 33 2.8 Tiêu chí Hiệu trưởng có các biện pháp đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú (nếu có) 34 2.9 Tiêu chí Nhà trường đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo 36 2.10 Tiêu chí 10 Nhà trường đánh giá, xếp loại học lực học sinh theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo 37 2.11 Tiêu chí 11 Nhà trường có kế hoạch và triển khai hiệu công tác bồi dưỡng, chuẩn hoá, nâng cao trình độ cho cán quản lý, giáo viên 39 2.12 Tiêu chí 12 Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhà trường theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác 40 2.13 Tiêu chí 13 Nhà trường thực quản lý hành chính theo các quy định hành 41 2.14 Tiêu chí 14 Công tác thông tin nhà trường phục vụ tốt các hoạt động giáo dục 43 2.15 Tiêu chí 15 Nhà trường thực công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo các quy định hành 44 Tiêu chuẩn Cán quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 46 3.1 Tiêu chí 1: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đạt các yêu cầu theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo 47 3.2 Tiêu chí 2: Giáo viên nhà trường đạt các yêu cầu theo quy định Bộ GD&ĐT và các quy định khác 50 3.3 Tiêu chí 3: Các giáo viên nhà trường phụ trách công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu theo quy định và hoàn thành các nhiệm vụ giao 51 3.4 Tiêu chí 4: Nhân viên giáo viên kiêm nhiệm tổ văn phòng (nhân viên giáo viên kiêm nhiệm tổ Quản lý nội trú trường phổ thông nội trú cấp huyện) đạt các yêu cầu theo quy định và đảm bảo các quyền theo chế độ chính sách hành 53 3.5 Tiêu chí 5: Học sinh nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hành 54 (5) 3.6 Tiêu chí 6: Nội nhà trường đoàn kết, không có cán quản lý, giáo viên, nhân viên bị xử lý kỷ luật 04 năm liên tiếp tính từ năm đánh giá trở trước 56 Tiêu chuẩn Thực chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục 58 4.1 Tiêu chí Nhà trường thực kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quan có thẩm quyền 59 4.2 Tiêu chí Mỗi năm học, nhà trường thực hiệu các hoạt động dự giờ, hội giảng, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi các cấp 60 4.3 Tiêu chí Sử dụng thiết bị dạy học và viết, đánh giá, vận dụng sáng kiến, kinh nghiệm các hoạt động giáo dục giáo viên thực theo kế hoạch nhà trường 62 4.4 Tiêu chí Mỗi năm học, nhà trường thực đầy đủ các hoạt động giáo dục ngoài lên lớp theo kế hoạch nhà trường, theo quy định Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và Bộ Giáo dục và Đào tạo 63 4.5 Tiêu chí Giáo viên chủ nhiệm lớp nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ giao 65 4.6 Tiêu chí Hoạt động giúp đỡ học sinh học lực yếu, kém đạt hiệu theo kế hoạch nhà trường, theo quy định Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và Bộ Giáo dục và Đào tạo 67 4.7 Tiêu chí Hoạt động giữ gìn, phát huy truyền thống nhà trường, địa phương theo kế hoạch nhà trường, theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định khác cấp có thẩm quyền 68 4.8 Tiêu chí Nhà trường thực đầy đủ các hoạt động giáo dục thể chất và y tế trường học theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác cấp có thẩm quyền 70 4.9 Tiêu chí Nhà trường thực đầy đủ nội dung giáo dục địa phương theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo 71 4.10 Tiêu chí 10 Hoạt động dạy thêm, học thêm nhà trường theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo và cấp có thẩm quyền 73 4.11 Tiêu chí 11 Hằng năm, nhà trường thực tốt chủ đề năm học và các vận động, phong trào thi đua các cấp, các ngành phát động 74 4.12 Tiêu chí 12 Học sinh giáo dục kỹ sống thông qua học tập các chương trình chính khoá và rèn luyện các hoạt động xã hội theo kế hoạch nhà trường, theo quy định Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và Bộ Giáo dục và Đào tạo 75 Tiêu chuẩn Tài chính sở vật chất 77 5.1 Tiêu chí 1: Nhà trường thực quản lý tài chính theo quy định và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ hoạt động giáo dục 78 (6) 5.2 Tiêu chí 2: Nhà trường có khuôn viên riêng biệt, tường bao, cổng trường, biển trường và xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo 80 5.3 Tiêu chí 3: Nhà trường có khối phòng học thông thường, phòng học môn đó có phòng máy tính kết nối internet phục vụ dạy học, khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính đảm bảo quy cách theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo 81 5.4 Tiêu chí 4: Thư viện nhà trường đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập cán quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 82 5.5 Tiêu chí 5: Nhà trường có đủ thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học và quản lý sử dụng theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo 83 5.6 Tiêu chí 6: Nhà trường có đủ khu sân chơi, bãi tập, khu để xe, khu vệ sinh và hệ thống cấp thoát nước theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác 85 Tiêu chuẩn Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội 87 6.1 Tiêu chí 1: Ban đại diện cha mẹ học sinh có nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm, hoạt động theo quy định; nhà trường phối hợp hiệu với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường để nâng cao chất lượng giáo dục 88 6.2 Tiêu chí 2: Nhà trường phối hợp có hiệu với tổ chức đoàn thể và ngoài nhà trường, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân thực các hoạt động giáo dục 90 Tiêu chuẩn Kết học tập và rèn luyện học sinh 92 7.1 Tiêu chí Kết đánh giá, xếp loại học lực học sinh nhà trường đáp ứng mục tiêu giáo dục cấp trung học sở 92 7.2 Tiêu chí 2: Kết đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh nhà trường đáp ứng mục tiêu giáo dục cấp trung học sở 95 7.3 Tiêu chí 3: Kết hoạt động giáo dục nghề phổ thông và hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh nhà trường đáp ứng yêu cầu và điều kiện theo kế hoạch nhà trường và quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo 96 7.4 Tiêu chí 4: Kết hoạt động xã hội, công tác đoàn thể, hoạt động giáo dục ngoài lên lớp học sinh đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch nhà trường, quy định Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo 98 IV KẾT LUẬN CHUNG 100 PHẦN III PHỤ LỤC 103 Phụ lục 1: DANH MỤC MÃ THÔNG TIN VÀ MINH CHỨNG 103 Phụ lục 2: DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, TRANH ẢNH 127 (7) DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO Chuỗi ký tự viết tắt Cụm từ, thuật ngữ viết tắt BCH TW Ban chấp hành trung ương BGH Ban Giám hiệu CBGV Cán giáo viên CBGV, NV Cán giáo viên, nhân viên CĐ Công đoàn CĐSP Cao đẳng sư phạm CNTT Công nghệ thông tin CNXH Chủ nghĩa xã hội CSVC Cơ sở vật chất CT Chủ tịch CTHĐ Chủ tịch hội đồng ĐHSP Đại học sư phạm GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo GV Giáo viên HĐGD Hội đồng giáo dục HĐGDNGLL Hoạt động giáo dục ngoài lên lớp HS Học sinh KHKT Khoa học kỹ thuật KTXH Kinh tế xã hội PCGD Phổ cập giáo dục TDTT Thể dục thể thao THCS Trung học sở TNCSHCM Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TNTP HCM Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh TPT Tổng phụ trách TT Tổ trưởng UBND Ủy ban nhân dân VHXH Văn hóa xã hội XHCN Xã hội chủ nghĩa (8) BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển trường trung học sở Tiêu chí Đạt Không đạt Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí a) a) b) b) c) c) Đạt Không đạt Đạt Không đạt Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý nhà trường Tiêu chí Đạt Không đạt Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí a) a) b) b) c) c) Tiêu chí Tiêu chí 10 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí Tiêu chí 11 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí Tiêu chí 12 (9) a) a) b) b) c) c) Tiêu chí Tiêu chí 13 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí Tiêu chí 14 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí Tiêu chí 15 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí a) b) c) Tiêu chuẩn 3: Cán quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh Tiêu chí Tiêu chí Đạt Không đạt Tiêu chí Tiêu chí Đạt Không đạt (10) a) a) b) b) c) c) Tiêu chí Tiêu chí a) a) b) b) c) c) Tiêu chí Tiêu chí a) a) b) b) c) c) Tiêu chuẩn 4: Thực chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục Tiêu chí Đạt Không đạt Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí a) a) b) b) c) c) Tiêu chí Tiêu chí a) a) b) b) c) c) Đạt Không đạt (11) Tiêu chí Tiêu chí a) a) b) b) c) c) Tiêu chí Tiêu chí 10 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí Tiêu chí 11 a) a) b) b) c) c) Tiêu chí Tiêu chí 12 a) a) b) b) c) c) Tiêu chuẩn 5: Tài chính và sở vật chất Tiêu chí Đạt Không đạt Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí a) a) b) b) c) c) Đạt Không đạt (12) Tiêu chí Tiêu chí a) a) b) b) c) c) Tiêu chí Tiêu chí a) a) b) b) c) c) Tiêu chuẩn 6: Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội Tiêu chí Đạt Không đạt Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí a) a) b) b) c) c) Đạt Không đạt Tiêu chuẩn 7: Kết rèn luyện và học tập học sinh Tiêu chí Đạt Không đạt Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí a) a) b) b) c) c) Tiêu chí Tiêu chí a) a) Đạt Không đạt (13) b) b) c) c) - Tổng số các số 141: Đạt 137; không đạt: 04 - Tổng số các tiêu chí 47: Đạt 45 tiêu chí, tỉ lệ 95,7%; không đạt: 02 tiêu chí, tỉ lệ 4,3% (14) PHẦN I: CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NHÀ TRƯỜNG I Thông tin chung nhà trường Tên trường: Trung học sở thị trấn Phố Lu Tên trước đây: Trường cấp II, III thị trấn Phố Lu Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo Thắng Tỉnh: Lào Cai Tên Hiệu trưởng: Huyện: Bảo Thắng Điện thoại trường: 020 3862 714 Thị trấn: Phố Lu Fax: 31/12/2009 Web: violet.vn/thcspholu 01/9/1959 Số điểm trường: Đạt chuẩn quốc gia: Năm thành lập trường: Nguyễn Tiến Thành Công lập Thuộc vùng đặc biệt khó khăn Dân lập Trường liên kết với nước ngoài Tư thục Có học sinh khuyết tật Loại hình khác (ghi rõ) Có học sinh bán trú Có học sinh nội trú Thông tin chung lớp học và học sinh Số liệu thời điểm tự đánh giá: Tổng Chia số Lớp Lớp Lớp Lớp 503 130 119 127 127 - Học sinh nữ: 240 50 57 70 63 - Học sinh dân tộc thiểu số: 37 11 10 - Học sinh nữ dân tộc thiểu số: 19 5 Học sinh tuyển vào lớp 130 130 0 Học sinh Trong đó: (15) Tổng Chia số Lớp Lớp Lớp Lớp Trong đó: - Học sinh nữ: 49 49 - Học sinh dân tộc thiểu số: 9 - Học sinh nữ dân tộc thiểu số: 2 Học sinh lưu ban năm học trước: 13 - Học sinh nữ: 2 0 - Học sinh dân tộc thiểu số: 0 0 - Học sinh nữ dân tộc thiểu số: 0 0 Học sinh chuyển đến hè: Học sinh chuyển hè: 1 Học sinh bỏ học hè: - Học sinh nữ: 0 0 - Học sinh dân tộc thiểu số: 0 0 - Học sinh nữ dân tộc thiểu số: 0 0 Trong đó: Trong đó: Nguyên nhân bỏ học - Hoàn cảnh khó khăn: - Học lực yếu, kém: - Xa trường, lại khó khăn: - Thiên tai, dịch bệnh: - Nguyên nhân khác: Học sinh là Đội viên: 503 130 119 127 127 Học sinh là Đoàn viên: 0 0 Học sinh bán trú dân nuôi: 0 0 Học sinh nội trú dân nuôi: 0 0 Học sinh khuyết tật hoà nhập: 0 0 (16) Tổng Chia số Lớp Lớp Lớp Lớp Học sinh thuộc diện chính sách 30 14 - Con liệt sĩ: 0 0 - Con thương binh, bệnh binh: 1 - Hộ nghèo: 11 0 - Vùng đặc biệt khó khăn: - Học sinh mồ côi cha mẹ: 0 - Học sinh mồ côi cha, mẹ: 1 - Diện chính sách khác: 1 Học sinh học tin học: 503 130 119 127 127 0 0 Học sinh học ngoại ngữ: 503 130 119 127 127 - Tiếng Anh: 503 130 119 127 127 - Tiếng Pháp: 0 0 - Tiếng Trung: 0 0 - Tiếng Nga: 0 0 - Ngoại ngữ khác: 0 0 Học sinh theo học lớp đặc biệt 0 0 - Học sinh lớp ghép: 0 0 - Học sinh lớp bán trú: 0 0 - Học sinh bán trú dân nuôi: 0 0 HS học tiếng dân tộc thiểu số: Các thông tin khác (nếu có) Số liệu 04 năm gần đây: Năm học Năm học Năm học Năm học 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 638/17≈37,5 575/16≈35,9 531/16≈33,2 503/16=31,4 Sĩ số bình quân HS trên lớp (17) Năm học Năm học Năm học Năm học 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 638/34≈18,8 575/34≈16,9 531/34≈15,7 503/34≈14,8 6/638≈0,9% 3/575≈0,5% 3/531≈0,6% 5/503≈1% 9/638≈1,4% 17/575≈3% 25/531≈4,7% 14/503≈2,8% 286/638≈44, 272/575≈47,3 272/531≈51, 231/503≈45,9 8% % 2% % sinh có kết 286/638≈44, 238/575≈41,4 238/531≈46, 194/503≈38,6 học tập 8% % 7% % 48/531≈9,03 64/503≈12,7 % % Tỷ lệ học sinh trên giáo viên Tỷ lệ bỏ học Tỷ lệ HS có kết học tập trung bình Tỷ lệ HS có kết học tập trung bình Tỷ lệ học khá Tỷ lệ HS có kết học tập giỏi 57/638≈8,9 % 48/575≈8,3% và xuất sắc Số lượng HS đạt giải các kỳ thi học - Trường: 84 - Huyện: 42 - Tỉnh: 13 - Trường: 61 - Trường:183 - Trường: 74 - Huyện: 30 - Huyện: 65 - Huyện: 66 - Tỉnh: 11 - Tỉnh: 21 - Tỉnh: 22 sinh giỏi (18) Năm học Năm học Năm học Năm học 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 - Huy chương vàng cầu lông khu Đạt giải A, Đạt giải A, Đạt giải giải C thi Các thông vực: 1; giải B thi Nhất, giải "Tiếng hát nhà tin khác - Đá cầu cấp "Tiếng hát Nhì cầu lông giáo (nếu có) tỉnh: Huy nhà giáo giáo viên cấp huyện"; giải huyện" huyện; cầu lông học chương Vàng: 1, sinh cấp tỉnh Đồng: 2 Thông tin nhân Số liệu thời điểm tự đánh giá: Chia theo chế độ lao động Tổng Trong số đó nữ Dân tộc thiểu số Biên Hợp Thỉnh Tổng chế đồng giảng số Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ Cán bộ, giáo viên, nhân viên Đảng viên - Đảng viên là giáo viên: - Đảng viên là cán quản lý: - Đảng viên là nhân viên: GV giảng dạy: 40 34 39 34 0 25 22 25 22 0 0 23 21 23 21 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 34 31 34 31 0 0 (19) Chia theo chế độ lao động Tổng Trong số đó nữ Dân tộc thiểu số Biên Hợp Thỉnh Tổng chế đồng giảng số Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ - Thể dục: 2 0 0 - Âm nhạc: 2 2 0 0 0 - Mỹ thuật: 1 1 0 0 0 - Tin học: 2 0 0 0 3 0 0 1 - Tiếng dân tộc thiểu số: - Tiếng Anh: - Tiếng Pháp: - Tiếng Nga: - Tiếng Trung: - Ngoại ngữ khác: - Ngữ văn: 6 6 0 0 0 - Lịch sử: 3 3 0 0 0 - Địa lý: 1 1 0 0 0 - Toán học: 7 0 0 0 - Vật lý: 4 0 0 0 - Hoá học: 1 1 0 0 0 - Sinh học: 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 - Giáo dục công dân: - Công nghệ: - Môn học khác: Giáo viên trách đội: chuyên (20) Dân tộc Chia theo chế độ lao động Tổng Trong số đó nữ thiểu số Biên Hợp Thỉnh Tổng chế đồng giảng số Nữ TS Nữ TS Nữ TS Nữ Giáo viên chuyên trách đoàn: Cán quản lý: 2 - Hiệu trưởng: 1 0 0 0 - Phó Hiệu trưởng: 1 1 0 0 0 Nhân viên 3 0 0 3 3 0 0 0 - Văn phòng (văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế): - Thư viện: - Thiết bị dạy học: 0 0 0 - Bảo vệ: 0 0 0 - Nhân viên khác: Các thông tin khác (nếu có) Tuổi trung bình 41 giáo viên hữu: Số liệu 04 năm gần đây: Số giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo Số giáo viên đạt chuẩn đào tạo Năm học Năm học Năm học Năm học 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 0 0 22 21 23 21 (21) Số giáo viên trên chuẩn đào tạo Năm học Năm học Năm học Năm học 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 10 12 12 14 13 0 13 0 0 0 0 13 14 Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia Số lượng bài báo giáo viên đăng các tạp chí và ngoài nước Số lượng sáng kiến, kinh nghiệm cán bộ, giáo viên cấp có thẩm quyền nghiệm thu (22) Năm học Năm học Năm học Năm học 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 0 0 0 0 0 0 Số lượng sách tham khảo cán bộ, giáo viên các nhà xuất ấn hành Số phát minh, sáng chế cấp (ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người cấp) Các thông tin khác Danh sách cán quản lý Chức vụ, chức Họ và tên danh, danh hiệu Điện thoại, nhà giáo, học vị, Email học hàm Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Tiến Thành trường Hiệu trưởng Nguyễn Tiến Thành Phó hiệu trưởng Các tổ chức Bí Thư chi bộ, Hiệu trưởng 0982455396 Hiệu trưởng 0982455396 Nguyễn Thuý Mai Phó hiệu trưởng 0948441296 - Nguyễn Tiến Thành - Bí thư Chi 0982455396 Đảng, Đoàn - Nguyễn Thị Minh Huệ - Bí thư Chi Đoàn 01659332066 TNCS Hồ - Lê Thị Kim Loan - TPT Đội 0973360913 Chí Minh, - Vũ Thị Thanh Mai - Chủ tịch CĐ 0984783309 (23) Tổng phụ trách Đội, Công đoàn… - Trần Thị Kim Hoa - Tổ Toán-Lý 0917293606 Các Tổ - Bùi Thị Thanh - Tổ Văn-Sử 01688451399 trưởng tổ - Nguyễn Thị Toán - Tổ Sinh-Hoá- 0983578497 chuyên môn Địa - Nguyễn Thị Hồng Minh - Tổ Văn phòng 0934580013 II sở vật chất, thư viện, tài chính Cơ sở vật chất, thư viện năm gần đây Năm học Năm học Năm học Năm học 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Tổng diện tích đất sử 8.576 8.576 8.576 8.576 Số phòng học văn hoá: 17 16 16 16 Số phòng học môn: 5 1 1 1 1 0 1 1 1 dụng trường (tính m2): Khối phòng học theo chức năng: - Phòng học môn Vật lý: - Phòng học môn Hoá học: - Phòng học môn Sinh học: - Phòng học môn Tin học: 10 (24) Năm học - Phòng học môn Năm học Năm học Năm học 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 0 1 0 0 0 0 0 0 2 - Phòng truyền thống 1 1 - Phòng Đoàn, Đội: 1 1 0 0 2 0 1 1 1 1 - Phòng giáo viên: 3 - Văn phòng: 2 - Phòng y tế học 0 1 Ngoại ngữ: - Phòng học môn khác: Khối phòng phục vụ học tập: - Phòng giáo dục rèn luyện thể chất nhà đa năng: - Phòng giáo dục nghệ thuật: - Phòng thiết bị giáo dục: - Phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật hoà nhập: - Phòng khác: Khối phòng hành chính quản trị - Phòng Hiệu trưởng: - Phòng phó hiệu trưởng: 11 (25) Năm học Năm học Năm học Năm học 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 đường: - Kho: 1 1 2 0 0 2 1 2 - Khu vệ sinh học sinh: 2 - Khu để xe học sinh: 3 2 2 0 0 36 54 54 54 4075 4325 4852 4999 - Phòng thường trực, bảo vệ - Khu nhà ăn, nhà nghỉ đảm bảo điều kiện sức khoẻ học sinh bán trú (nếu có) - Khu đất làm sân chơi, sân tập: - Khu vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên: - Khu để xe giáo viên và nhân viên: - Các hạng mục khác (nếu có): Thư viện: - Diện tích (m2) thư viện (bao gồm phòng đọc giáo viên và học sinh): - Tổng số đầu sách thư viện nhà trường (cuốn): 12 (26) Năm học Năm học Năm học Năm học 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 - Máy tính thư viện đã kết nối 1 0 0 12 27 27 27 3 24 24 24 10 21 24 24 - Tivi: 5 - Nhạc cụ: 7 - Đầu Video: 1 1 - Đầu đĩa: 4 3 3 - Máy chiếu Projector: - Thiết bị khác: 4 4 0 0 internet - Các thông tin khác (nếu có) Tổng số máy tính trường: - Dùng cho hệ thống văn phòng và quản lý: - Số máy tính kết nối internet: - Dùng phục vụ học tập: Số thiết bị nghe nhìn: - Máy chiếu OverHead: Các thông tin khác (nếu có) Tổng kinh phí từ các nguồn thu trường năm gần đây 13 (27) Năm học Năm học Năm học Năm học 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 1366176000 1644440000 Tổng kinh phí cấp từ ngân sách Nhà 19750000000 2385800000 nước Tổng kinh phí chi năm (đối với trường 0 0 ngoài công lập) Tổng kinh phí huy động từ các tổ chức xã hội, 92275600 125456800 157180000 155329000 doanh nghiệp, cá nhân III Tóm tắt thành tích bật trường Nhà trường đã đạt nhiều danh hiệu thi đua, giai đoạn 1962-1965 tặng danh hiệu Tổ đội Lao động XHCN Năm 2000, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen phong trào phát triển nghiệp giáo dục; năm 2003, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen công tác thực nhiệm vụ năm học; năm 2004, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen công tác giáo dục và đào tạo; năm 2008, Chủ tịch UBND tỉnh tặng khen công tác Phổ cập giáo dục; ngoài nhà trường còn tặng các khen các lĩnh vực công tác Đội (năm 1989), Viết thư Quốc tế UPU (năm 2000, 2011), công tác chữ thập đỏ (năm 1992), tìm hiểu Bộ Luật dân (năm 1997) 52 năm phát triển nhà trường, có trên 40 năm là trường Tiên tiến và Tiên tiến xuất sắc 14 (28) Các đoàn thể Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội luôn công nhận là vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; Công đoàn đã Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen và Bằng khen Công đoàn giáo dục Việt Nam Nhiều cá nhân cán giáo viên tặng danh hiệu khen thưởng Huyện, Tỉnh; năm 1994, cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Việt Kim vinh dự Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” Những năm gần đây có nhiều giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và có học sinh đạt giải cấp Quốc gia; chất lượng đại trà nâng lên rõ rệt; tỉ lệ tuyển sinh vào lớp đạt 100%, học sinh thi vào lớp 10 đạt trên 90% Tỉ lệ phổ cập giáo dục THCS đạt cao, trên 95% HS độ tuổi PCGD tốt nghiệp THCS Ngày 31 tháng 12 năm 2009, nhà trường công nhận đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001-2010 15 (29) PHẦN II TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRƯỜNG I ĐẶT VẤN ĐỀ Trường THCS thị trấn Phố Lu thành lập ngày 01 tháng năm 1959, đó gọi là trường phổ thông cấp thị trấn Phố Lu Với 52 năm phát triển và trưởng thành, nhà trường đã trải qua lần di chuyển thay đổi địa điểm, có 11 Hiệu trưởng tham gia quản lý qua các thời kỳ, trải qua nhiều khó khăn thử thách, song vững bước, kiên trì xây dựng, phát huy truyền thống và mạnh trường đặt trung tâm huyện Bảo Thắng; với vị trí địa bàn thị trấn Phố Lu nằm dọc ven Sông Hồng, Phía Bắc giáp xã Phong Niên, xã Thái Niên, phía Đông giáp xã Xuân Quang, phía Tây giáp xã Sơn Hà, phía Nam giáp xã Phố Lu, xã Trì Quang; việc giao thông lại khá thuận lợi hệ thống đường quốc lộ, đường sắt và đường sông; thị trấn Phố Lu có diện tích 1.462 ha, thôn khu phố, dân số 9.863 người 2.676 hộ, có 13 dân tộc; các ngành nghề kinh tế phát triển đa dạng gồm tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, kinh doanh dịch vụ thương mại, sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi thuỷ sản; đây là các điều kiện thuận lợi cho công tác giáo dục nhà trường Năm học 2010-2011, trường có 16 lớp với 503 học sinh, CSVC tương đối đầy đủ, nhà trường lấy việc giáo dục đạo đức, nâng cao trình độ đội ngũ và đổi công tác quản lý để thực giáo dục toàn diện, nâng cao hiệu hoạt động giáo dục; với biện pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng, đổi phương pháp dạy học đã tạo nên chất lượng giáo dục nhà trường ngày càng vững chắc, luôn dẫn đầu khối các trường THCS huyện Những năm gần đây, nhà trường có phát triển mạnh mẽ sở vật chất, đội ngũ và chất lượng giáo dục, từ năm 2004 với việc quy hoạch chuyển đổi địa điểm nhà trường với trường Tiểu học số thị trấn Phố Lu để xây dựng quy hoạch lại hệ thống trường lớp, đến đã có dãy nhà kiên cố hóa và các công trình khác, đó có phòng học môn và các trang thiết bị khá đầy đủ; đến năm 2008, có 100% đội ngũ giáo viên chuẩn hóa Với các điều kiện vậy, đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo 16 (30) dục toàn diện, thúc đẩy phong trào giáo dục mũi nhọn nhà trường; có thể khẳng định trường THCS thị trấn Phố Lu là trường THCS điển hình huyện Những năm tiếp theo, trường tiếp tục phát huy truyền thống, đáp ứng tốt các yêu cầu chất lượng giáo dục cách vững Nhà trường xác định mục đích tự đánh giá kiểm định chất lượng là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời báo cáo với các quan chức và xã hội để đánh giá, công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, cụ thể việc đánh giá đó là: - Làm rõ thực trạng qui mô, chất lượng và hiệu các hoạt động giáo dục theo tiêu chuẩn, tiêu chí, xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu và giải pháp cải tiến, khắc phục tồn tại, nâng cao chất lượng giáo dục, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ nhà trường và nghiệp phát triển KTXH địa phương - Các giải thích, nhận định, kết đưa quá trình tự đánh giá dựa trên minh chứng cụ thể rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy, bao quát đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn tự đánh giá kiểm định chất lượng - Đề xuất các biện pháp cải tiến để phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu, nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động, qua đó khẳng định rõ mức độ phát triển, các ưu điểm, mạnh nhà trường, đánh giá nhà trường đạt mức độ nào cấp độ kiểm định chất lượng giáo dục và định hướng cho phát triển năm Nhà trường đã sử dụng Bộ tiêu chí gồm tiêu chuẩn, 47 tiêu chí và 141 số theo thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12/5/2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông công cụ để cải tiến chất lượng giáo dục, xác định rõ tầm nhìn, điểm mạnh, điểm yếu, thời và thách thức, đồng thời để xây dựng kế hoạch, đề xuất biện pháp cụ thể để nhà trường liên tục phát triển Nhà trường đã lập nhóm chuyên trách thực nhiệm vụ tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục, phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà 17 (31) trường thực thu thập thông tin, minh chứng để đánh giá số, tiêu chí, tiêu chuẩn; tiêu chí, số, nhận định kèm theo minh chứng và có ký hiệu nã hóa minh chứng theo bảng mã hóa minh chứng Kết tự đánh giá đã khẳng định rõ thành quả, nỗ lực cố gắng nhà trường quá trình phát triển; đặc biệt là năm học gần đây, đã khẳng định các mặt hoạt động trội nhà trường quá trình đổi công tác giáo dục trên nhiều phương diện Trường đã có đủ điều kiện CSVC để phục vụ dạy và học Chất lượng giáo dục bền vững và phát triển qua năm học Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, đa số có lực chuyên môn tốt Công tác giáo dục đã phối hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình và xã hội đạt hiệu cao, nhà trường thực đúng qui định việc công tác công khai Bên cạnh đó, nhà trường còn số khó khăn cần tiếp tục khắc phục đó là, việc quy hoạch tổng thể CSVC nhà trường chưa hoàn thiện, giáo viên chuyên trách công tác Đội TNTP HCM còn thiếu Qua việc triển khai thực kiểm định chất lượng giáo dục, nhà trường đã tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ, các tổ chức đoàn thể nhà trường đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục, phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đã tạo động lực thúc đẩy nhanh, mạnh các hoạt động giáo dục nhà trường; đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục nhà trường đã thể hài hoà lợi ích Nhà nước, nhà trường, xã hội và người học II TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG Tiêu chuẩn Chiến lược phát triển trường trung học sơ sở Căn các điều kiện, tình hình nhà trường, mục tiêu phát triển giáo dục và thực tế phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thị trấn Phố Lu, đồng thời nghiên cứu triển khai thực Luật Giáo dục, các nghị lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể thị trấn 18 (32) Phố Lu và huyện Bảo Thắng, nhà trường xác định chiến lược phát triển năm, tầm nhìn, sứ mạng nhà trường nhằm đáp ứng chất lượng giáo dục toàn diện theo mục tiêu các cấp ủy Đảng năm, giai đoạn 20112015, tầm nhìn đến năm 2020 1.1 Tiêu chí Chiến lược phát triển nhà trường xác định rõ ràng, phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông cấp trung học sở quy định Luật Giáo dục và công bố công khai a) Được xác định rõ ràng văn và quan chủ quản phê duyệt; b) Phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông cấp trung học sở quy định Luật Giáo dục; c) Được công bố công khai hình thức niêm yết trụ sở nhà trường, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương và trên Website Sở Giáo dục và Đào tạo Website của nhà trường (nếu có) 1.1.1 Mô tả thực trạng: Nhà trường đã xây dựng Chiến lược phát triển trường THCS thị trấn Phố Lu giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn năm 2020, Chiến lược phát triển trình bày văn rõ ràng, định hướng rõ việc phát triển nghiệp giáo dục trên địa bàn thị trấn Phố Lu giai đoạn 2010-2015, năm học và tầm nhìn đến năm 2020 [H1.1.01.01]; Nhà trường đã tranh thủ quan tâm các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương và quan chuyên môn để xem xét và phê duyệt Chiến lược phát triển trường THCS thị trấn Phố Lu giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn năm 2020 [H1.1.01.01] Chiến lược phát triển nhà trường phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông theo quy định khoản 1, khoản 3, Điều 27, Luật Giáo dục (2005) [H1.1.01.02]; đó, xác định rõ mục tiêu phát triển giáo dục trên địa bàn thị trấn Phố Lu tình hình mới, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động và sáng tạo, hình thành nhân cách người 19 (33) Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho hầu hết học sinh tiếp tục học trung học phổ thông, có thể học trung cấp nghề, học nghề vào sống lao động tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc [H1.1.01.01] Chiến lược phát triển nhà trường công khai niêm yết, thông báo họp cán công chức, tuyên truyền đến học sinh, đăng trên Website trường (http://violet.vn/thcspholu), ngoài còn lưu trữ thư viện nhà trường [H25.2.13.01] 1.1.2 Điểm mạnh: Chiến lược phát triển nhà trường xác định rõ ràng, tập trung đẩy nhanh việc quy hoạch xây dựng trường lớp, quy hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán giáo viên, nhân viên, nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng giáo dục mũi nhọn, tăng cường giáo dục toàn diện phù hợp với thực tế phát triển văn hóa xã hội và điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thị trấn Phố Lu Chiến lược phát triển nhà trường có tác động tích cực đến hoạt động giáo dục, là nâng cao nhận thức CBGV, NV, cha mẹ học sinh, làm cho công tác xã hội hóa giáo dục địa phương phát triển ngày càng bền vững 1.1.3 Điểm yếu: Hình thức tuyên truyền công khai chiến lược phát triển nhà trường chưa phong phú 1.1.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Nhà trường tiếp tục tuyên truyền thông tin lồng ghép các hoạt động trường, qua các họp cha mẹ học sinh để nhân rộng thông tin chiến lược phát triển nhà trường; đồng thời, qua việc cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục hàng năm, bổ sung làm rõ định hướng phát triển nhà trường năm và giai đoạn 1.1.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt 20 (34) - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 1.2 Tiêu chí Chiến lược phát triển phù hợp với các nguồn lực nhà trường, định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương và định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh a) Phù hợp với các nguồn lực nhân lực, tài chính và sở vật chất nhà trường; b) Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương; c) Định kỳ 02 năm rà soát, bổ sung và điều chỉnh 1.2.1 Mô tả thực trạng: Chiến lược phát triển trường phù hợp với nhu cầu phát triển và điều kiện thực tiễn nhà trường, đặc biệt là phù hợp với nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính và sở vật chất; Nhà trường xác định đẩy nhanh việc nâng cao trình độ trên chuẩn cho đội ngũ và phát huy mạnh bồi dưỡng học sinh giỏi; năm gần đây, tỷ lệ đội ngũ cán giáo viên, nhân viên đã bồi dưỡng trên chuẩn tăng nhanh [H2.1.01.01], [H1.1.02.03] Nhà trường tham mưu đầu tư đẩy nhanh quy hoạch xây dựng CSVC trường lớp, năm 2007 xây dựng phòng học; năm 2009 xây dựng nhà vệ sinh, cổng trường; năm 2010 xây tường rào, bê tông hóa sân trường; năm 2011 xây dựng phòng kiên cố hóa, làm nhà để xe, phòng trực nhân viên bảo vệ [H1.1.02.02], [H1.1.02.04] Chiến lược phát triển phù hợp định hướng phát triển kinh tế - văn hóa xã hội thị trấn Phố Lu, bám sát các nghị lãnh đạo các cấp ủy Đảng [H26.1.02.01], [H26.1.02.02] và tiêu kế hoạch chính quyền địa phương [H1.1.02.01], [H1.1.02.05] Từ năm 2005 đến 2009, nhà trường xác định chiến lược phát triển còn đơn điệu, không có văn chiến lược rõ ràng, định hướng phát triển, nhà trường tập trung vào việc xây dựng trường đạt trường chuẩn Quốc gia, xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm và giai đoạn năm, năm; đến năm 2010 chiến lược phát triển nhà trường chính 21 (35) thức hoàn thiện đầy đủ văn và công khai; nhà trường thực việc rà soát điều chỉnh định kỳ sau năm 1.2.2 Điểm mạnh: Chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện nhà trường, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thị trấn Phố Lu, các mục tiêu phát triển hàng năm kiểm soát gắn với mục tiêu các nghị lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đạo phòng Giáo dục và Đào tạo Hiệu trưởng có biện pháp tổ chức thực hiện, bổ sung điều chỉnh kế hoạch phù hợp theo năm học 1.2.3 Điểm yếu: Sự phát triển quy hoạch nhà trường còn chậm, chưa tương xứng nhu cầu đòi hỏi xã hội; đó có nguyên nhân khả nguồn lực tài chính nhà trường có hạn, việc đầu tư kinh phí cho nhà trường còn nhỏ lẻ, lẽ thị trấn Phố Lu giai đoạn nâng cấp quy hoạch thành đô thị, các trường lớp quy hoạch lại thời gian gần đây 1.2.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tăng cường tham mưu hoàn thiện quy hoạch hệ thống trường lớp đến năm 2013; thực tốt quản lý tài chính, tranh thủ quan tâm các cấp lãnh đạo và chính quyền địa phương, chú trọng công tác XHHGD để cải tạo cảnh quan, bổ sung phòng chức năng, củng cố mở rộng sân chơi, bãi tập hoàn thiện, đầy đủ Tháng hàng năm, nhà trường tham mưu cho UBND thị trấn dự toán thu chi thực XHHGD, dự báo, hoạch định quy mô phát triển trường lớp; bám sát tình hình phát triển KTXH để củng cố hệ thống trường lớp theo hướng kiên cố hóa, tranh thủ đầu tư nhà nước, phát huy vai trò Ban đại diện cha mẹ học sinh 1.2.5 Tự đánh giá -Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 22 (36) Kết luận Tiêu chuẩn 1: Điểm mạnh: Chiến lược nhà trường đã thể rõ, công khai và tác động tích cực đến các tổ chức đoàn thể và ngoài nhà trường quá trình xây dựng củng cố trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bám sát đúng định hướng phát triển giáo dục địa phương Chiến lược nhà trường phù hợp với mục tiêu giáo dục, với tình hình địa phương và nguồn nhân lực, tài chính nhà trường Điểm yếu: Việc định hướng quy hoạch, đầu tư xây dựng trường còn chậm và nhỏ lẻ, sở vật chất chưa đáp ứng kịp với nhu cầu phát triển số lượng và chất lượng giáo dục tình hình * Số lượng các số đạt yêu cầu: 6/6 * Số lượng các tiêu chí đạt yêu cầu: 2/2 Tiêu chuẩn Tổ chức và quản lý nhà trường Nhà trường có đủ cấu tổ chức theo quy định Điều lệ trường THCS; có đủ giáo viên dạy các môn học và có giáo viên chuyên trách dạy các môn khiếu Các tổ chuyên môn thành lập và hoạt động có nề nếp, các tổ trưởng chuyên môn là giáo viên có kinh nghiệm việc điều hành công việc nên hoạt động tổ chuyên môn là tảng thúc đẩy và góp phần quan trọng thành tích chung nhà trường, là động lực tích cực cho hoạt động mũi nhọn, bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức hoạt động ngoài lên lớp Các tổ chức nhà trường hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ giao 2.1 Tiêu chí 1: Nhà trường có cấu tổ chức phù hợp với quy định Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy định khác Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành a) Có Hội đồng trường trường công lập, Hội đồng quản trị trường tư thục (sau đây gọi chung là Hội đồng trường), Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tư vấn khác, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các phận khác (nếu có); 23 (37) b) Có các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội; c) Có đủ các khối lớp từ lớp đến lớp và lớp học không quá 45 học sinh (không quá 35 học sinh trường chuyên biệt); lớp có lớp trưởng, lớp phó tập thể lớp bầu vào đầu năm học; lớp chia thành nhiều tổ học sinh; tổ có tổ trưởng, tổ phó học sinh tổ bầu 2.1.1 Mô tả trạng: Nhà trường đã lập và có đủ hồ sơ đề nghị Phòng GD&ĐT xét đề nghị UBND huyện định thành lập Hội đồng trường [H25.2.01.01], [H25.2.01.02]; hàng năm nhà trường Quyết định thành lập và kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng [H9.2.01.01]; có định thành lập hội đồng tư vấn [H25.2.01.03], Ban xanh hóa trường học [H25.2.01.04], tổ kiểm tra và quản lý thiết bị thí nghiệm [H25.2.01.05]; định chọn cử giáo viên làm tổ trưởng chuyên môn (ba tổ chuyên môn và tổ Văn phòng) [H25.2.01.06]; phân công giáo viên phụ trách kiêm nhiệm thư viện, thiết bị dạy học, công tác y tế và nhiệm vụ các giáo viên [H3.2.01.01] Trường có chi Đảng Cộng sản Việt Nam gồm 26 đảng viên [H26.2.01.01], [H26.2.01.02]; Công đoàn sở có 40 đoàn viên [H27.2.01.01]; chi đoàn trường có đoàn viên [H28.2.01.01]; có tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Liên đội có 16 chi đội [H29.2.01.01], [H29.2.01.02]; hàng năm trì và kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh [H30.2.01.01], [H30.2.01.02] Những năm gần đây, quy mô lớp, học sinh ổn định, nhà trường có đủ các khối lớp từ lớp đến lớp và lớp học không quá 45 học sinh, cụ thể năm học 2010-2011, có 16 lớp, 503 học sinh đó khối là lớp, 130 học sinh; Khối là lớp, 119 học sinh; khối là lớp, 127 học sinh; Khối là lớp, 127 học sinh [H6.2.01.01]; Mỗi lớp có lớp trưởng, có lớp phó 24 (38) tập thể lớp bầu vào đầu năm học; lớp chia thành tổ; tổ có tổ trưởng, tổ phó học sinh tổ bầu [H23.2.01.01] 2.1.2 Điểm mạnh: Nhà trường luôn quan tâm củng cố, kiện toàn máy tổ chức, quy hoạch đội ngũ hàng năm; kiện toàn đủ các hội đồng, tổ chức đoàn thể, xây dựng quy mô lớp, học sinh phù hợp; chủ động lựa chọn bồi dưỡng CBGV, HS có lực hoạt động, nên các tổ chức đoàn thể nhà trường sớm ổn định và hoạt động từ đầu năm học, có nhiều giáo viên có kinh nghiệm là cốt cán chuyên môn, đoàn thể, động, nhiệt tình công việc Các đoàn thể, tổ chức nhà trường hoạt động thống lãnh đạo chi Đảng, phát huy điểm mạnh và phối hợp hoạt động tốt 2.1.3 Điểm yếu: Việc củng cố, ổn định tổ chức Đội có năm học chưa kịp thời, thiếu chủ động từ tập hợp học sinh đầu năm học, các giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách còn nhiều thời gian việc ổn định tổ chức đầu năm học, nhất là khối lớp 2.1.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Ban Giám hiệu nhà trường, Tổng phụ trách Đội phải có kế hoạch triển khai sớm và kiểm tra giám sát kịp thời, có giải pháp hướng dẫn giáo viên nghiên cứu hồ sơ học sinh, nắm thông tin học sinh từ các trường tiểu học, từ giáo viên chủ nhiệm cũ, đồng thời chủ động bồi dưỡng quy hoạch đội ngũ cốt cán, quy hoạch kế cận 2.1.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 2.2 Tiêu chí Thủ tục thành lập, cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động Hội đồng trường đúng quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo 25 (39) a) Thủ tục thành lập, cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn Hội đồng trường trường công lập thực theo quy định Điều lệ trường trung học; trường tư thục thực theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường tư thục; b) Hội đồng trường trường công lập hoạt động theo quy định Điều lệ trường trung học; trường tư thục theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường tư thục; c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá để cải tiến các hoạt động Hội đồng trường 2.2.1 Mô tả trạng: Trường đã có văn đề nghị phòng GD&ĐT, UBND huyện Bảo Thắng định thành lập Hội đồng trường; Hội đồng trường trì đảm bảo nề nếp hoạt động [H25.2.01.02] Hội đồng trường trì sinh hoạt lần năm và có nghị [H25.2.02.02], có quy chế làm việc [H25.2.02.01], có kế hoạch hoạt động, biên làm việc rõ ràng [H25.2.02.03], [H25.2.02.04] Thông qua hội họp cùng với việc đổi công tác giáo dục giai đoạn, Hội đồng trường chú trọng kiểm điểm, đánh giá cải tiến hoạt động để định hướng và định các chủ trương, kế hoạch hoạt động nhà trường [H25.2.02.02], [H25.2.02.04] 2.2.2 Điểm mạnh: Đã có văn hồ sơ Hội đồng trường, đảm bảo đủ, đúng thành phần tham gia hội đồng trường và phát huy tốt vai trò tham mưu định hướng các hoạt động nhà trường Đảm bảo nề nếp sinh hoạt, thường xuyên đổi nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng trường 2.2.3 Điểm yếu: Do yếu tố khách quan nêu việc định thành lập Hội đồng trường còn chậm, số thành viên lực, kinh nghiệm hạn chế nên việc tham mưu góp phần đổi hoạt động còn hạn chế 2.2.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: 26 (40) Tiếp tục tham mưu đề nghị kiện toàn Hội đồng trường, chú trọng quy hoạch đội ngũ, bồi dưỡng kinh nghiệm thông qua hoạt động thực tiễn học tập, bồi dưỡng đội ngũ qua nhiều kênh thông tin đó coi trọng tự học, tích cực ứng dụng CNTT 2.2.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 2.3 Tiêu chí Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường có thành phần, nhiệm vụ, hoạt động theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hành khác a) Hội đồng thi đua và khen thưởng có nhiệm vụ xét thi đua khen thưởng, có thành phần và hoạt động theo các quy định hành; b) Hội đồng kỷ luật học sinh, Hội đồng kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên thành lập có thành phần, hoạt động theo quy định Điều lệ trường trung học và các quy định hành; c) Hằng năm, rà soát, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật 2.3.1 Mô tả trạng: Hội đồng thi đua khen thưởng có nhiệm vụ xét thi đua cho toàn thể cán - giáo viên - nhân viên và học sinh học kỳ và năm học, có đầy đủ thành phần và phân công nhiệm vụ thành viên hoạt động theo chức và phạm vi công tác [H9.2.01.01]; Hội đồng hoạt động theo quy định hành [H8.2.03.01], [H5.2.03.01] Hội đồng kỷ luật học sinh hoạt động đảm bảo đúng theo quy định Điều lệ trường trung học và các quy định hành [H10.2.03.01], [H10.2.03.02] Hàng năm đánh giá thi đua khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích [H5.2.03.01], [H4.2.03.01] 2.3.2 Điểm mạnh: 27 (41) Hội đồng thi đua khen thưởng thành lập hàng năm, có đầy đủ thành phần, làm việc khoa học, bám sát hoạt động trường, đánh giá động viên kịp thời, có hiệu quả; khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu giảng dạy, học tập, các phong trào VHVN-TDTT, hội khỏe Phù Đổng Kịp thời phê bình góp ý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có biểu vi phạm nội quy trường lớp, là học sinh cá biệt, đồng thời giáo dục và răn đe học sinh khác 2.3.3 Điểm yếu: Kinh phí phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng còn hạn hẹp nhà trường có số lượng nhiều học sinh có thành tích cần động viên khen thưởng nên chưa đáp ứng nhu cầu thi đua khen thưởng 2.3.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tham mưu hàng năm cho UBND thị trấn để đạo xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, tranh thủ quan tâm các ban ngành đoàn thể; phát huy tiềm XHHGD và vai trò Ban đại diện cha mẹ học sinh việc khuyến học, khuyến tài 2.3.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 2.4 Tiêu chí Hội đồng tư vấn khác Hiệu trưởng định thành lập, thực các nhiệm vụ theo quy định Hiệu trưởng a) Có quy định rõ ràng thành phần, nhiệm vụ, thời gian hoạt động Hội đồng tư vấn; b) Có các ý kiến tư vấn cho Hiệu trưởng thực tốt nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và quyền hạn mình; c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá các hoạt động Hội đồng tư vấn 2.4.1 Mô tả trạng: 28 (42) Nhà trường có đủ cấu, tổ chức máy theo quy định Luật giáo dục và Điều lệ trường THCS, có các hội đồng tư vấn Hiệu trưởng định nhằm giúp nhà trường thực tốt nhiệm vụ năm học, cụ thể như: - Hội đồng tư vấn nhà trường [H25.2.01.03]; - Ban đạo xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia [H16.2.04.01]; - Ban đạo xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực [H17.2.04.01]; - Tổ công tác phổ cập giáo dục [H15.2.04.01]; - Tổ chủ nhiệm lớp [H23.2.04.01]; - Ban Xanh hóa trường học [H25.2.01.04]; - Ban Sức khỏe, giáo dục thể chất [H22.2.04.01]; - Ban đạo phòng chống dịch bệnh [H22.2.04.02]; Có các ý kiến tư vấn cho Hiệu trưởng thực tốt nhiệm vụ; cụ thể là xây dựng trường học đạt chuẩn năm 2009 [H16.2.04.02]; tích cực xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực [H17.2.04.02]; nâng cao chất lượng PCGD [H15.2.04.02]; thực công tác chủ nhiệm lớp [H23.2.04.02], [H23.2.04.03], củng cố cảnh quan trường lớp [H17.2.04.03] Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá các hoạt động Hội đồng tư vấn [H17.2.04.04], [H15.2.04.03], [H15.2.04.04], [H23.2.04.03], [H16.2.04.03] 2.4.2 Điểm mạnh: Các hội đồng tư vấn có kế hoạch hoạt động cụ thể, thực theo đúng chương trình nhiệm vụ đã Hiệu trưởng phê duyệt, tích cực góp phần đẩy mạnh chất lượng hiệu hoạt động nhà trường, lực cá nhân số giáo viên cốt cán phát huy 2.4.3 Điểm yếu: Một số ý kiến tư vấn chưa thật khả thi, hoạt động đôi chưa liên tục, hệ thống hồ sơ sổ sách hội đồng tư vấn trình bày chưa khoa học 2.4.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Kiện toàn quy chế làm việc cán công nhân viên chức nhà trường, phát huy mạnh, nề nếp hoạt động hội đồng tư vấn Tích cực 29 (43) bồi dưỡng nâng cao lực đội ngũ, bồi dưỡng kế cận thông qua hoạt động thực tiễn, tăng cường kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn đạo các hoạt động, xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể hội đồng tư vấn, tăng cường củng cố, cập nhật hệ thống hồ sơ hội đồng tư vấn Tăng cường hướng dẫn, kiểm soát việc thực quy định trình bày thể thức văn 2.4.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 2.5 Tiêu chí Tổ chuyên môn nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định a) Có kế hoạch công tác và hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ trường trung học; b) Sinh hoạt ít hai tuần lần hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác; c) Mỗi tháng, rà soát, đánh giá việc thực các nhiệm vụ phân công 2.5.1 Mô tả trạng: Nhà trường có tổ chuyên môn (Tổ Toán Lý, Tổ Văn Sử, Tổ Sinh Hóa Địa), thực theo nhiệm vụ Hiệu trưởng phân công [H25.2.01.06]; hàng năm các tổ có kế hoạch thực nhiệm vụ năm học, đó có nội dung dạy chuyên đề; tổ chức chuyên đề tổ chuyên môn với quy mô lớn có chiều sâu môn chuyên đề “Hình ảnh anh đội cụ Hồ thơ ca”, “Phòng chống ma túy ”, có kế hoạch dạy tự chọn, tích cực sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học, làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém [H31.2.05.01], [H32.2.05.01], [H33.2.05.01]; năm, các tổ chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ [H31.2.05.02], [H32.2.05.02], [H33.2.05.02] Các tổ chuyên môn trì tốt nếp sinh hoạt ít lần/tháng vào tuần thứ 2, tháng và có biên ghi chép sinh hoạt chuyên môn theo quy định [H31.2.05.02], [H32.2.05.02], [H33.2.05.02] 30 (44) Các tổ trì họp đúng lịch quy định, có rà soát, đánh giá việc thực các nhiệm vụ phân công tổ, các cá nhân [H31.2.05.02], [H32.2.05.02], [H33.2.05.02], [H4.2.03.01] 2.5.2 Điểm mạnh: Thực tốt quy định nề nếp dạy học, có kế hoạch công tác, trì nề nếp sinh hoạt chuyên môn, hàng tháng có rà soát đánh giá việc thực nhiệm vụ phân công, phát huy tốt vai trò giáo viên cốt cán, tổ trưởng chuyên môn, đặc biệt là tổ Sinh Hóa Địa Sinh hoạt tổ chuyên môn bám sát trọng tâm, có nhiều chuyên đề có quy mô lớn, có chiều sâu, bám sát việc đổi phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT, huy động tham gia nhiều đối tượng như: Cựu giáo chức, Nhà giáo ưu tú, Hội người cao tuổi, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ban ngành đoàn thể xã hội địa phương Phát huy mũi nhọn bồi dưỡng học sinh giỏi 2.5.3 Điểm yếu: Chất lượng dạy học số môn chưa cao, kết thi học sinh giỏi môn lịch sử chưa tốt 2.5.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tăng cường việc kiểm tra, tổ chức tập huấn trao đổi nghiệp vụ và phương pháp quản lý chuyên môn cho tổ trưởng, tổ phó thông qua hoạt động thực tế, tiếp tục quy hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán cốt cán, kế cận đặc biệt là giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử Tiếp tục bồi dưỡng đổi phương pháp dạy học, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, giao lưu tham quan học tập chuyên môn 2.5.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 2.6 Tiêu chí Tổ văn phòng nhà trường (tổ Quản lý nội trú trường phổ thông nội trú cấp huyện) hoàn thành các nhiệm vụ phân công a) Có kế hoạch công tác rõ ràng; 31 (45) b) Hoàn thành các nhiệm vụ phân công; c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá việc thực các nhiệm vụ phân công 6.1 Mô tả trạng Tổ Văn phòng hàng năm có kế hoạch hoạt động theo tuần, theo tháng và năm học [H34.2.06.01] Tổ Văn phòng thực đầy đủ và hiệu các nhiệm vụ phân công, lãnh đạo nhà trường nhận xét việc thực các nhiệm vụ năm học tổ đạt tương đối tốt, nhân viên tổ văn phòng nhiệt tình, phục vụ kịp thời, đảm bảo các điều kiện cho việc tổ chức chương trình dạy học và các hoạt động khác trường [H34.2.06.02], đảm bảo việc cập nhật và lưu giữ hồ sơ nhà trường [H34.2.06.03] Mỗi học kỳ, tổ Văn phòng trì việc rà soát, đánh giá thực các nhiệm vụ phân công, có sổ sách theo dõi hội họp, đánh giá tổ viên [H34.2.06.02] 6.2 Điểm mạnh: Nhân viên văn phòng nhiệt tình, tận tâm với công việc thực và hoàn thành kế hoạch giao công tác văn thư, kế toán, bảo vệ, phục vụ kịp thời các hoạt động trường 6.3 Điểm yếu: Năng lực các thành viên tổ Văn phòng chưa đều, có lúc chưa linh hoạt công việc nên chưa phát huy tốt vai trò cá nhân yêu cầu ngày càng cao các hoạt động nhà trường, là công tác thường trực bảo vệ nhà trường 6.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Duy trì nề nếp sinh hoạt tổ, rà soát việc thực chức năng, nhiệm vụ thành viên, qua đó bồi dưỡng nâng cao lực, kinh nghiệm công tác; Đồng thời Ban Giám hiệu kiểm soát kế hoạch hoạt động tổ Văn phòng sát với thực tế nhà trường, tranh thủ các điều kiện nhân viên học tập 32 (46) bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là thường xuyên kiểm tra nề nếp trực bảo vệ 6.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 2.7 Tiêu chí Hiệu trưởng có các biện pháp đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch dạy, học tập các môn học và các hoạt động giáo dục khác theo quy định Chương trình giáo dục trung học cấp trung học sở Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành a) Phổ biến công khai, đầy đủ kế hoạch giảng dạy, học tập các môn học và các hoạt động giáo dục khác; b) Có các biện pháp đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy và học tập, dự giờ, thi giáo viên dạy giỏi các cấp, sinh hoạt chuyên đề, nội dung giáo dục địa phương và hoạt động giáo dục nghề phổ thông - hướng nghiệp; c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá để cải tiến quản lý hoạt động giáo dục trên lớp, hoạt động giáo dục nghề phổ thông - hướng nghiệp và các hoạt động giáo dục khác 2.7.1 Mô tả trạng: Hàng năm, Hiệu trưởng có kế hoạch thông tin, thông báo các kế hoạch nhà trường theo định kỳ hàng tuần, tháng, học kỳ và năm học, triển khai họp toàn thể CBGV, NV, thông báo bảng kế hoạch trường, làm rõ việc đánh giá hoạt động và triển khai công việc, có phân công nhiệm vụ cho các phận chuyên môn và cá nhân thực hiện, các hoạt động giáo dục giáo dục ngoài lên lớp kế hoạch hóa, thể kế hoạch chung nhà trường và kế hoạch triển khai hoạt động, sinh hoạt các chủ điểm 26/3, 20/11 [H3.2.07.01], [H25.2.01.01]; các kế hoạch công tác, hoạt động phổ biến công khai [H5.2.03.01] Hiệu trưởng có biện pháp đạo thông qua việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên [H3.2.01.01]; đảm bảo việc kiểm tra 33 (47) đánh giá thực kế hoạch và hoạt động cán bộ, giáo viên [H42.2.07.01], [H5.2.07.01] Phó hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng đạo, kiểm tra, đánh giá công tác chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề [H42.2.07.02] Làm tốt việc rà soát đánh giá để cải tiến quản lý hoạt động giáo dục qua việc sinh hoạt nhà trường chiều ngày thứ tuần đầu hàng tháng và các sinh hoạt đoàn thể, tổ chuyên môn [H5.2.03.01], [H5.2.07.01] 2.7.2 Điểm mạnh: Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng, các Tổ trưởng có lực chuyên môn và quản lý, xác định và thống rõ các chương trình kế hoạch, phát huy vai trò cá nhân và trí tuệ tập thể hoạt động lãnh đạo, điều hành, kiểm tra đánh giá, thực tốt nhiệm vụ, tạo chuyển biến bật kết giáo dục hàng năm các cấp lãnh đạo đánh giá cao 2.7.3 Điểm yếu: Việc đầu tư cho công tác kiểm tra chuyên môn Hiệu trưởng đôi lúc chưa thực hợp lý 2.7.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Bố trí thời gian và kế hoạch công tác khoa học, chủ động xếp thời gian, tăng cường cho công tác kiểm tra chuyên môn 2.7.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 2.8 Tiêu chí Hiệu trưởng có các biện pháp đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú (nếu có) a) Có kế hoạch quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú (nếu có); b) Có các biện pháp đạo, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú (nếu có); c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm và quản lý học sinh nội trú (nếu có) 2.8.1 Mô tả trạng: 34 (48) Nhà trường có kế hoạch quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm, việc dạy thêm học thêm tổ chức tất các lớp với các môn: Toán, Ngữ Văn, Anh văn, Vật lý, Hoá học [H3.2.08.01]; Bồi dưỡng học sinh tham gia thi học sinh giỏi các cấp, phụ đạo kèm cặp học sinh yếu kém [H3.2.08.02], [H3.2.08.03] Việc học thêm, dạy thêm quản lý chặt chẽ, có thời khóa biểu và phân công giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy [H3.2.08.04], [H3.2.08.05], [H3.2.08.06] Nhà trường trì tốt việc thường trực, kiểm soát các hoạt động, Phó hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách, theo dõi, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm, phụ đạo học sinh [H5.2.08.01], [H5.2.08.02] Qua sinh hoạt tháng, nhà trường rà soát, đánh giá việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm, có bổ sung điều chỉnh kế hoạch và biện pháp để nâng cao hiệu giáo dục [H5.2.03.01], [H4.2.08.01] 2.8.2 Điểm mạnh: Có chương trình kế hoạch, phân công cụ thể giáo viên giảng dạy, có thời khóa biểu theo lớp, theo đối tượng học sinh: Khá - Giỏi; Trung bình; Yếu - Kém Hầu hết học sinh tự nguyện tham gia học tập, nên thuận lợi việc tổ chức, quản lý Tỷ lệ chất lượng giáo dục hàng năm luôn tăng, số học sinh đạt giải thi học sinh giỏi các cấp, thi vào trường chuyên và vào THPT tỷ lệ ngày càng cao 2.8.3 Điểm yếu: Công tác kiểm tra chưa toàn diện, việc dự dạy thêm còn ít 2.8.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tiếp tục tăng cường và thường xuyên quản lý việc dạy thêm, học thêm, chú trọng đổi công tác quản lý nâng cao chất lượng dạy học, đầu tư thời gian cho công tác kiểm tra dự cùng tổ chuyên môn và các giáo viên môn Phát huy vai trò giúp việc Phó hiệu trưởng và Tổ trưởng chuyên việc dự giờ, kiểm tra chuyên môn 2.8.5 Tự đánh giá 35 (49) - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 2.9 Tiêu chí Nhà trường đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo a) Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh theo quy định; b) Công khai kết đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh; c) Hằng năm, rà soát và đánh giá để cải tiến hoạt động xếp loại hạnh kiểm học sinh 2.9.1 Mô tả trạng: Mỗi học kỳ, năm học nhà trường có đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo [H36.2.09.01], [H23.2.09.01], [H37.2.09.01]; có xem xét khen thưởng học sinh hàng năm [H10.2.09.01], [H10.2.03.01]; giáo viên chủ nhiệm đã phối hợp với các giáo viên để lập dự kiến đánh giá xếp loại học sinh [H12.2.09.01]; xếp loại hạnh kiểm học sinh duyệt thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường, có đóng góp ý kiến các giáo viên, đoàn thể nhà trường [H5.2.09.01] Kết hạnh kiểm học sinh thông báo tới cán giáo viên, học sinh và gia đình học sinh [H23.2.09.02], [H23.2.09.01]; trên bảng thông báo và trang website trường, và ghi nhận sổ học bạ, sổ liên lạc học sinh [H37.2.09.01], [H38.2.09.01] Hằng năm, nhà trường rà soát và đánh giá tình hình chất lượng giáo dục, việc đánh giá, xếp loại học sinh giáo viên, đồng thời cải tiến hoạt động đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh và đã tiếp cận sử dụng phần mềm quản lý học sinh [H5.2.09.01] 2.9.2 Điểm mạnh: Việc đánh giá hạnh kiểm học sinh đúng quy định, trì đánh giá hàng tháng lớp và theo học kỳ thông qua họp đánh giá nhà trường, kết hạnh kiểm học sinh ổn định và bước nâng cao 36 (50) Kết đánh giá đúng thực chất và sử dụng triệt để công tác giáo dục nên học sinh đã ý thức việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, hạn chế số lượng học sinh cá biệt 2.9.3 Điểm yếu: Một số HS chưa ngoan, mải chơi, việc giáo dục cá biệt hiệu chưa cao, còn học sinh phải rèn luyện thêm đạo đức hè Kế hoạch cải tiến chất lượng: Phát huy vai trò Hiệu trưởng, vai trò đoàn thể xã hội, giáo viên chủ nhiệm lớp, phụ huynh học sinh, thường xuyên giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh, chú trọng nâng cao hiệu sinh hoạt chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, tổ nhóm và hoạt động tập thể, giáo dục cá biệt Lồng ghép tích hợp giáo dục đạo đức qua các môn học, theo dõi đôn đốc, nhắc nhở học sinh, thực tốt nội quy trường lớp Tổ chức nghiêm túc, khách quan việc đánh giá phân xếp loại học sinh 2.9.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 2.10 Tiêu chí 10 Nhà trường đánh giá, xếp loại học lực học sinh theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo a) Đánh giá, xếp loại học lực học sinh theo quy định; b) Công khai kết đánh giá, xếp loại học lực học sinh; c) Mỗi học kỳ, rà soát và đánh giá hoạt động xếp loại học lực học sinh 2.10.1 Mô tả trạng: Hằng năm, nhà trường đánh giá, xếp loại học lực học sinh theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo [H36.2.09.01], [H37.2.09.01], [H5.2.09.01]; kết đánh giá thể rõ báo cáo tổng kết năm học [H4.2.03.01] Kết đánh giá, xếp loại học sinh thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường cách công khai [H5.2.09.01], sau đó thông báo cho học sinh và gia đình học sinh thông qua sổ liên lạc, họp sơ kết, tổng kết lớp 37 (51) [H38.2.09.01], [H23.2.09.02]; công khai trên trang website trường (violet.vn/thcspholu) Cuối học kỳ, nhà trường rà soát đánh giá hoạt động xếp loại học lực học sinh [H5.2.09.01], [H4.2.03.01] 2.10.2 Điểm mạnh: Việc đánh giá, xếp loại học lực học sinh đúng theo quy định Bộ GD&ĐT, có tác dụng làm rõ việc phân loại lực học sinh, là động lực phát huy số lượng học sinh giỏi, hạn chế học sinh yếu kém hàng năm, tác động tích cực đến tham gia quản lý học tập gia đình học sinh Nhà trường đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tổng hợp đánh giá xếp loại học sinh 2.10.3 Điểm yếu: Một số môn học việc ghi điểm chưa cẩn thận, còn sửa chữa; Tỉ lệ học sinh yếu kém còn, học sinh không đầu tư thời gian tự học nhà, gia đình học sinh chưa quan tâm đến việc học nhà học sinh nên chất lượng học tập thấp, còn có học sinh lưu ban 2.10.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tăng cường trách nhiệm và ý thức giáo viên, có kế hoạch sát sao, thường xuyên và kịp thời đánh giá học lực học sinh, tổ chức chặt chẽ việc phụ đạo với phương châm kết hợp thường xuyên, chặt chẽ với phụ huynh, tạo môi trường thuận lợi để học sinh tương trợ giúp cùng tiến Tổ chuyên môn tích cực đổi phương pháp dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh, phân loại đối tượng và xây dựng nội dung bồi dưỡng sát hợp., kết hợp với phụ huynh học sinh để sát với học sinh thời gian tự học nhà Giáo dục cho học sinh ý thức tự giác học tập 2.10.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 38 (52) 2.11 Tiêu chí 11 Nhà trường có kế hoạch và triển khai hiệu công tác bồi dưỡng, chuẩn hoá, nâng cao trình độ cho cán quản lý, giáo viên a) Có kế hoạch năm và dài hạn việc bồi dưỡng, chuẩn hoá, nâng cao trình độ cho cán quản lý, giáo viên; b) Phấn đấu đến năm 2012 để 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo và có ít 50% giáo viên nhà trường, 50% tổ trưởng tổ chuyên môn có trình độ từ đại học trở lên; c) Hằng năm, rà soát, đánh giá để cải tiến công tác bồi dưỡng, chuẩn hoá, nâng cao trình độ cho cán quản lý, giáo viên 2.11.1 Mô tả trạng : Có kế hoạch bồi dưỡng chuẩn hóa, nâng cao trình độ giáo viên, cán quản lý năm và dài hạn [H3.2.11.01], [H3.2.08.03] Hiện đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn, đó có 44% giáo viên trên chuẩn; trường tạo điều kiện thuận lợi để cán quản lý, giáo viên học, có giáo viên học đại học [H3.2.11.01], [H2.2.11.01], [H2.2.11.02], đảm bảo yêu cầu đến năm 2012 có ít 50% giáo viên và 100% tổ trưởng chuyên môn có trình độ đại học Hằng năm, nhà trường rà soát, đánh giá để cải tiến công tác bồi dưỡng cán quản lý, giáo viên, vận động, khích lệ giáo viên học đại học [H5.2.09.01], [H4.2.03.01], bổ sung giáo viên học trên chuẩn, tranh thủ quan tâm đào tạo các cấp, ngành [H2.2.11.02] 2.11.2 Điểm mạnh: Quán triệt tốt tư tưởng, định hướng kế hoạch năm và dài hạn để nâng cao trình độ cho cán quản lý, giáo viên, tạo hội cho giáo viên học; cán quản lý, giáo viên có ý thức tốt nâng cao trình độ, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục Có nhiều giáo viên cốt cán góp phần đẩy mạnh việc tự bồi dưỡng và bồi dưỡng để thực tốt mục tiêu, kế hoạch trường 2.11.3 Điểm yếu: 39 (53) Một số giáo viên tuổi cao, hoàn cảnh khó khăn nên chưa xếp thời gian để tham gia các lớp đào tạo trên chuẩn 2.11.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Có kế hoạch, tham mưu năm và dài hạn việc bồi dưỡng, chuẩn hoá, xếp đội ngũ giáo viên, đồng thời với việc động viên và tạo điều kiện cho giáo viên học; quy hoạch xây dựng máy CBGV hợp lý đảm bảo tính dài hạn lâu dài và có kế hoạch xây dựng đội ngũ kế cận vững Lấy việc tự bồi dưỡng làm yêu cầu 2.11.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 2.12 Tiêu chí 12 Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhà trường theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác a) Có kế hoạch cụ thể đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhà trường; b) An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhà trường đảm bảo; c) Mỗi học kỳ, tổ chức rà soát, đánh giá để cải tiến các hoạt động đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội nhà trường 2.12.1 Mô tả trạng: Nhà trường có kế hoạch cụ thể năm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội [H3.2.08.03], [H3.2.12.01], đã tham mưu hợp đồng nhân viên bảo vệ [H2.2.12.01], triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn theo tháng, tuần và chủ điểm sinh hoạt, có nội dung tích hợp lồng ghép các hoạt động tuyên truyền giáo dục để thực kế hoạch các hoạt động trường [H3.2.07.01], [H3.2.07.01] Trong năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhà trường đảm bảo [H29.2.12.01], [H34.2.12.01]; nhà trường đã triển khai kịp thời các văn công tác bảo vệ an ninh trật tự trường học, quán triệt CBGV, NV, HS nêu cao cảnh giác bảo vệ trường lớp [H5.2.09.01]; Nhà 40 (54) trường đã triển khai tập huấn cho CBGV, NV và HS chuyên đề phòng cháy, chữa cháy [H28.2.12.01] Mỗi học kỳ, nhà trường đánh giá, điều chỉnh và có giải pháp để làm tốt công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội nhà trường [H34.2.06.02], [H5.2.09.01]; tranh thủ quan tâm UBND thị trấn và phối kết hợp với chi đoàn Công an huyện, các đoàn thể và tổ chức xã hội để có giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuyên truyền và giáo dục học sinh, đặc biệt là sinh hoạt lễ hội, Hội khỏe Phù Đổng, VHVN-TDTT [H5.2.12.01] 2.12.2 Điểm mạnh: Phát huy tốt nội lực, vai trò CBGV, các đoàn thể nhà trường và tham mưu tranh thủ quan tâm đạo cấp Ủy Đảng, Ủy ban nhân dân thị trấn, các đoàn thể xã hội và phụ huynh học sinh nên an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo 2.12.3 Điểm yếu: Việc lưu hồ sơ biên chưa khoa học, chưa thực đầy đủ Năng lực tổng hợp thông tin báo cáo nhân viên bảo vệ chưa thực tốt, chưa chủ động và có nề nếp ghi sổ nhật ký bảo vệ 2.12.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Thường xuyên theo dõi đánh giá tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhà trường, đánh giá phân loại rõ đối tượng học sinh, các tổ chức đoàn thể xã hội để cùng tham gia giáo dục, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Ban Giám hiệu đạo sát sao, đôn đốc thực việc ghi chép sổ nhật ký, ghi biên bản, thường xuyên kiểm tra hoạt động nhân viên bảo vệ 2.12.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 2.13 Tiêu chí 13 Nhà trường thực quản lý hành chính theo các quy định hành 41 (55) a) Hệ thống hồ sơ, sổ sách theo quy định Điều lệ trường trung học; b) Chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất các hoạt động giáo dục với các quan chức có thẩm quyền theo quy định c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá để cải tiến công tác quản lý hành chính 2.13.1 Mô tả trạng: Hồ sơ, sổ sách nhà trường luôn cập nhật đầy đủ theo quy định hành, theo Điều 27, Điều lệ trường THCS, công văn số 1044/SGD&ĐTGDTrH ngày 14/9/2011 Sở GD&ĐT số quy định chuyên môn các trường THCS, trường THPT và trung tâm GDTX [H3.2.13.01], [H5.2.03.01] Nhà trường trì và thực kịp thời chế độ báo cáo định kỳ [H4.2.13.01], [H4.2.13.02], [H4.2.03.01], [H4.2.13.03] và đột xuất [H4.2.13.04]; Nhà trường có thống kê danh mục các loại báo cáo định kỳ và đột xuất [H4.2.13.05] Mỗi học kỳ, nhà trường rà soát, xếp hệ thống văn bản, cải tiến, đổi công tác hành chính, đạo đoàn thể, các tổ chuyên môn đảm bảo hồ sơ, sổ sách theo đúng yêu cầu [H5.2.09.01], [H5.2.03.01]; có kiểm tra định kỳ hồ sơ sổ sách các đoàn thể, tổ chuyên môn và giáo viên [H8.2.03.01] 2.13.2 Điểm mạnh: Được đạo cụ thể Hiệu trưởng, các đoàn thể, tổ chuyên môn nên hệ thống thông tin, hồ sơ sổ sách cập nhật, lưu trữ đầy đủ Hồ sơ sổ sách rõ ràng, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã đẩy mạnh năm Hồ sơ, sổ sách kiểm tra thường xuyên, theo định kỳ, có nhận xét và bổ sung thiếu sót, tồn để khắc phục 2.13.3 Điểm yếu: Một số giáo viên lực tin học hạn chế nên chưa trình bày đúng thể thức văn theo thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn hành chính 2.13.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: 42 (56) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc trình bày văn bản, tăng cường ứng dụng công nghề thông tin thông qua việc bồi dưỡng chuyên môn tổ, kiểm tra, tổ chức thực Động viên khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành tốt hồ sơ, sổ sách, thực định kỳ tổng kết đúc rút kinh nghiệm 2.13.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 2.14 Tiêu chí 14 Công tác thông tin nhà trường phục vụ tốt các hoạt động giáo dục a) Trao đổi thông tin kịp thời và chính xác nội nhà trường, nhà trường - học sinh, nhà trường - cha mẹ học sinh, nhà trường - địa phương, nhà trường - các quan quản lý nhà nước; b) Cán quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tạo điều kiện khai thác thông tin để phục vụ các hoạt động giáo dục; c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá để cải tiến công tác thông tin nhà trường 2.14.1 Mô tả trạng: Kế hoạch hoạt động, công tác thông tin nhà trường phục vụ tốt các công tác giáo dục [H3.2.08.03]; thường xuyên có trao đổi thông tin nội nhà trường [H5.2.09.01], nhà trường - học sinh, nhà trường - cha mẹ học sinh, nhà trường - địa phương, nhà trường - các quan quản lý nhà nước [H23.2.14.01], [H30.2.01.01], [H4.2.03.01]; kịp thời giao nhận công văn đi, công văn đến [H34.2.06.03] Nhà trường luôn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường khai thác thông tin thông qua mạng internet, có nội quy quy định rõ ràng [H20.2.14.01], [H20.2.14.02]; luôn có biện pháp thích hợp để cải tiến công tác thông tin nhà trường [H5.2.03.01] Mỗi học kỳ, nhà trường rà soát, đánh giá để cải tiến công tác thông tin, quán triệt việc cập nhật thống kê báo cáo, sử dụng sách báo, tài liệu nhà trường [H5.2.03.01], [H4.2.03.01] 43 (57) 2.14.2 Điểm mạnh: Trao đổi thông tin thường xuyên Ban giám hiệu với giáo viên, học sinh, phụ huynh và chính quyền địa phương, tạo kết hợp giáo dục có hiệu tốt nhà trường, gia đình và xã hội Thư viện hoạt động có hiệu quả, có máy tính kết nối Internet để giáo viên, học sinh khai thác tốt thông tin, báo cáo qua địa email, hỗ trợ học tập, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Phát huy hiệu thông tin, thông báo qua các biểu bảng, bảng tin để công khai tuyên truyền 2.14.3 Điểm yếu: Sự kết hợp thông tin nhà trường với gia đình học sinh đôi chưa đảm bảo tính kịp thời; vậy, còn số học sinh yếu kém học tập và rèn luyện 2.14.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Đầu tư tạo điều kiện cho công tác thông tin phát triển, phối hợp và linh hoạt việc thông tin tuyên truyền, phát huy tốt vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp, các tổ chức đoàn thể và phụ huynh học sinh Tăng cường chế độ thông tin báo cáo là GVCN với phụ huynh và học sinh 2.14.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 2.15 Tiêu chí 15 Nhà trường thực công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo các quy định hành a) Quy trình khen thưởng, kỷ luật đảm bảo tính khách quan, công theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác pháp luật; b) Khen thưởng và kỷ luật học sinh thực theo quy định Điều lệ trường trung học và các quy định hành c) Khen thưởng, kỷ luật có tác dụng tích cực việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường 44 (58) 2.15.1 Mô tả trạng: Nhà trường thực quy trình khen thưởng, kỉ luật đảm bảo khách quan, công bằng, có giao ước ký kết thi đua để làm sở xem xét đánh giá CBGV, NV, HS [H7.2.15.01], [H7.2.15.02], [H7.2.15.03], [H7.2.15.04], [H8.2.03.01] Hàng năm nhà trường tiến hành bình xét khen thưởng học sinh, quy trình thực thông qua việc theo dõi và đề xuất từ giáo viên, học sinh, có xét duyệt Hội đồng thi đua khen thưởng [H9.2.01.01], có tổng hợp danh sách học sinh, tập thể lớp khen thưởng [H10.2.15.01]; việc xem xét kỷ luật học sinh thực đúng quy định theo vụ việc cụ thể [H10.2.03.01] Hàng năm công tác khen thưởng, kỷ luật rà soát, đánh giá kịp thời [H5.2.09.01]; việc khen thưởng đã có tác dụng tích cực việc nâng cao chất lượng giáo dục [H10.2.15.01], [H10.2.15.02] 2.15.2 Điểm mạnh: Công tác Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật thực đúng quy trình, đảm bảo khách quan, công bằng, có tác dụng tích cực việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV, NV và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh; có tác dụng tốt, góp phần động viên học sinh thi đua học tập, tu dưỡng đạo đức; việc kỷ luật học sinh có tác động tích cực giáo dục học sinh cá biệt Hiệu công tác giáo dục đạo đức học sinh nâng lên rõ rệt 2.15.3 Điểm yếu: Kinh phí khen thưởng còn hạn chế 2.15.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tích cực huy động nguồn lực để có nguồn kinh phí phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng, phát huy vai trò Ban đại diện cha mẹ học sinh, thực tốt công tác khuyến học khuyến tài 2.15.5 Tự đánh giá 45 (59) - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt Kết luận Tiêu chuẩn Nhà trường có cấu tổ chức phù hợp với điều lệ trường THCS và các qui định khác Bộ GD&ĐT, có các hội đồng, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo cấu qui mô nhà trường Có đủ các đoàn thể nhà trường, có đủ các khối lớp học theo qui định Điều lệ trường THCS Hội đồng trường thành lập và hoạt động theo đúng chức và có tác dụng điều chỉnh các hoạt động tổ chức trường Hội đồng thi đua khen thưởng hoạt động đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt nhà trường Hoạt động Hội đồng kỉ luật đã có tác dụng tốt việc giáo dục đạo đức học sinh Hoạt động các tổ chuyên môn có chiều sâu, hiệu tốt Tổ văn phòng hoàn thành nhiệm vụ giao Ban giám hiệu kiểm tra các hoạt động dạy và học, kiểm tra các hoạt động giáo dục khác theo qui định, đạo dạy thêm, học thêm thường xuyên, sát và đúng qui định, không để xảy tiêu cực dạy thêm, đánh giá xếp loại hạnh kiểm, học lực theo đúng qui định Bộ GD&ĐT, có tác dụng và hiệu rõ rệt Công tác bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ, chất lượng đội ngũ nâng lên Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn nhà trường đảm bảo Hệ thống hồ sơ, sổ sách quản lí theo qui định hành Trường đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lí trường học Xây dựng thư viện đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo qui định Công tác thi đua khen thưởng thực công khai, có tác dụng thúc đẩy thi đua hai tốt và giáo dục học sinh Trong thời gian tới, trường tiếp tục cải tiến công tác kiểm tra hoạt động các tổ chức đoàn thể trường, đảm bảo đánh giá chính xác khách quan và công Chỉ đạo có hiệu để nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng với yêu cầu địa phương, ngành * Số lượng các số đạt yêu cầu: 45/45 * Số lượng các tiêu chí đạt yêu cầu: 15/15 Tiêu chuẩn Cán quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 46 (60) Trong năm qua, đặc biệt là năm gần đây với việc định hướng xây dựng và phát triển nhà trường theo hướng đạt chuẩn và là trung tâm chất lượng giáo dục huyện, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã quan tâm đầu tư, có quy hoạch và đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển nhà trường; Năm học 2007-2008, thực việc tăng cường bồi dưỡng trên chuẩn cho đội ngũ, thực Quy chế luân chuyển, xếp cán giáo viên không có khả nâng cấp trình độ chuyên môn đạt chuẩn, nhà trường bố trí đủ số lượng cán giáo viên đạt chuẩn theo quy định Bên cạnh đó, nhà trường có đội ngũ cán giáo viên có nhiều kinh nghiệm, là cốt cán chuyên môn ngành, học sinh quý mến, nhân dân tin tưởng, quý trọng, quan chuyên môn đánh giá cao Hàng năm, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đánh giá hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều học sinh học giỏi, chăm ngoan, phát huy tốt lực sở trường, đạt nhiều thành tích các phong trào thi đua 3.1 Tiêu chí 1: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đạt các yêu cầu theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo a) Đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định Điều lệ trường trung học và các quy định khác; b) Thực các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Điều lệ trường trung học và các quy định khác; c) Hằng năm, cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại từ khá trở lên trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lực quản lý giáo dục 3.1.1 Mô tả trạng: Có Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng đảm bảo các điều kiện, yêu cầu theo quy định khoản và Điều 18 Điều lệ trường trung học và các quy định khác Bộ Giáo dục và Đào tạo: - Hiệu trưởng có trình độ đào tạo Đại học sư phạm Toán và có thời gian công tác 31 năm, đó, trực tiếp giảng dạy năm, làm công tác chuyên môn và học 11 năm, làm công tác quản lý 14 năm, giữ chức vụ Hiệu trưởng 47 (61) nhà trường năm, đạt tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trình độ quản lý, đã bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tập thể giáo viên và nhân viên tín nhiệm [H39.3.01.01], [H5.2.09.01] - Phó hiệu trưởng có trình độ đào tạo Đại học sư phạm Sinh và có thời gian có thời gian công tác 29 năm, đó, trực tiếp giảng dạy 20 năm, làm công tác quản lý năm, đạt tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, tập thể giáo viên và nhân viên tín nhiệm [H39.3.01.01], [H5.2.09.01] Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng thực các nhiệ m vụ, quyền hạn đúng theo quy định Điều 19 Điều lệ trường trung học và các quy định khác Bộ Giáo dục và Đào tạo: - Hiệu trưởng thực đầy đủ các nhiệ m vụ và quyền hạn: Xây dựng, tổ chức máy nhà trường, phân công nhiệm vụ cho GV, nhân viên hợp lý, thực tốt các hoạt động giáo dục, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực tốt nhiệm vụ năm học [H3.2.01.01], [H3.2.08.03]; Quản lý giáo viên, nhân viên, quản lý chuyên môn, kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên đúng quy trình, chính xác [H8.2.03.01]; quản lý đánh giá, phân xếp loại học sinh và các hoạt động nhà trường tổ chức [H10.2.09.01], [H10.2.03.01], [H5.2.09.01]; quản lý tài chính tài sản nhà trường đúng quy chế, đúng nguyên tắc; thực đúng chế độ chính sách Nhà nước giáo viên, nhân viên, học sinh, thực tốt quy chế dân chủ, công tác xã hội hóa giáo dục [H18.3.01.01], [H18.3.01.02] - Phó Hiệu trưởng thực đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn, chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng nhiệm vụ hiệu trưởng phân công, cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên việc giao [H3.2.01.01]; đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định pháp luật [H39.3.01.01] Hằng năm, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại từ khá trở lên trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lực 48 (62) quản lý giáo dục [H8.3.01.01], [H8.3.01.02], đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp sở [H9.3.01.01], [H39.3.01.01]; nhiều năm liên tục trường đạt danh hiệu trường tiên tiến [H9.3.01.01] 3.1.2 Điểm mạnh: Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng là người động, nhiệt tình, gương mẫu công việc, sinh hoạt và quan hệ đoàn kết thân ái Tích cực tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đúc rút kinh nghiệm công tác quản lí, đạo Trong công tác thực tốt kế hoạch, coi trọng việc kiểm tra, động viên và hướng dẫn tổ chức thực hiện, có tinh thần tương trợ giúp đỡ, tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên rèn luyện và học tập nâng cao trình độ Luân tôn trọng và phát huy tính dân chủ, tranh thủ và lắng nghe ý kiến tập thể, quần chúng Trong việc điều hành đã phát huy tốt lực cá nhân, giáo viên, thực tốt các chủ điểm, sinh hoạt ngoại khóa Tranh thủ lãnh đạo các cấp ủy Đảng, Phòng GD&ĐT, phối hợp tốt với tổ chức Công đoàn, chăm lo đời sống mặt cho giáo viên, nhân viên và học sinh 3.1.3 Điểm yếu Phó hiệu trưởng chưa qua lớp đào tạo bồi dưỡng lí luận chính trị 3.1.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng Tham mưu với Phòng Giáo dục và Đào tạo, với UBND thị trấn để quy hoạch, đưa vào danh sách đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán quản lí, có chiến lược lâu dài bồi dưỡng đội ngũ kế cận Nhà trường xếp công việc quản lý hoạt động hè, tạo điều kiện, đồng thời giao nhiệm vụ cho Phó hiệu trưởng để có đủ thời gian tham gia học tập và hoàn thành chương trình đào tạo 3.1.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 49 (63) 3.2 Tiêu chí 2: Giáo viên nhà trường đạt các yêu cầu theo quy định Bộ GD&ĐT và các quy định khác a) Đủ số lượng, cấu cho tất các môn học; đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định và phân công giảng dạy theo đúng chuyên môn đào tạo; năm, 100% giáo viên nhà trường đạt kết từ trung bình trở lên tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị b) Thực các nhiệm vụ, hưởng các quyền theo quy định Điều lệ trường trung học và các quy định khác; không vi phạm các quy định Điều lệ trường trung học và thực theo Quy định đạo đức nhà giáo; c) Mỗi học kỳ, giáo viên tự rà soát, đánh giá để cải tiến các nhiệm vụ giao 3.2.1 Mô tả trạng: Nhà trường đã có đủ số lượng cấu giáo viên cho tất các môn học [H2.3.02.01], [H2.2.11.01];; 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định, giáo viên có trình độ trên chuẩn là 14/37 = 40,5% [H39.3.01.02];; Cơ giáo viên phân công giảng dạy theo đúng chuyê n môn đào tạo [H3.2.01.01];; hàng năm, 100% giáo viên nhà trường đạt kết từ khá trở lên tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ [H4.3.02.01], [H2.3.02.02] Giáo viên thực đúng các chức trách, nhiệm vụ giao, thực đúng quy chế chuyên môn, đảm bảo tác phong nhà giáo, có ý thức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực tốt việc phối hợp dạy học và giáo dục học sinh, thực đúng các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật [H3.2.01.01]; giáo viên hưởng các quyền lợi theo quy định Điều lệ trường trung học và các quy định khác [H9.3.01.01], [H8.3.02.01], [H9.3.01.01], [H9.3.02.01];; Không có giáo viên vi phạm các nội quy, quy định [H5.2.09.01], [H8.2.03.01] 50 (64) Cuối học kỳ, thông qua việc tự kiểm điểm, đánh giá, giáo viên tự rà soát đánh giá để cải tiến đúc rút kinh nghiệm thực nhiệm vụ giao [H8.2.03.01], [H39.3.01.02] 3.2.2 Điểm mạnh: Từ năm học 2007-2008, có 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn trở lên, giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm với công việc, nhiều giáo viên có lực chuyên môn tốt tín nhiệm các hoạt động chuyên môn: Cốt cán cấp huyện, cấp tỉnh, có lực và trình độ vững việc bồi dưỡng học sinh giỏi Nhà trường phân công, bố trí, sử dụng đội ngũ giáo viên hợp lí, đạt hiệu cao hoạt động dạy học, quản lý giáo dục học sinh Có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giúp giáo viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hầu hết giáo viên đã sử dụng máy vi tính, ứng dụng công nghệ thông tin chuyên môn 3.2.3 Điểm yếu: Còn có giáo viên tuổi cao, hạn chế việc đổi mới, đặc biệt là lực tiếp cận công nghệ thông tin 3.2.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Phân công cụ thể cho tổ trưởng chuyên môn giúp đỡ giáo viên, tăng cường biện pháp bồi dưỡng đội ngũ việc sinh hoạt hàng tuần tổ Xây dựng số chuyên đề, đề tài sử dụng thiết bị thí nghiệm, khai thác công nghệ thông tin ứng dụng vào giảng dạy theo tổ, môn học kỳ Bố trí và trì nề nếp sinh hoạt chuyên môn, tham quan học tập các đơn vị trường khu vực 3.2.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Chưa đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Chưa đạt 3.3 Tiêu chí 3: Các giáo viên nhà trường phụ trách công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên 51 (65) Tiền phong Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu theo quy định và hoàn thành các nhiệm vụ giao a) Giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội đáp ứng yêu cầu theo quy định Điều lệ trường trung học; b) Có kế hoạch hoạt động rõ ràng và hoàn thành các nhiệm vụ giao; c) Mỗi học kỳ, tự rà soát, đánh giá để cải tiến các nhiệm vụ giao 3.3.1 Mô tả trạng: Giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội hàng năm kiện toàn, nhà trường tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác Đoàn, Đội và hoạt động chữ thập đỏ phòng GD&ĐT phối hợp với huyện Đoàn và Hội đồng Đội huyện tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhà trường [H28.2.01.01], [H28.2.01.02], [H3.2.01.01], [H29.3.03.02] Tổng phụ trách Đội và Bí thư chi Đoàn có kế hoạch hoạt động theo năm, tháng, tuần và hoàn thành tốt nhiệm vụ giao [H28.3.03.01], [H29.3.03.03]; việc tổ chức các hoạt động đã góp phần tích cực tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức rèn luyện học tập học sinh, củng cố tổ chức Đoàn, Đội nhà trường, trì và phát huy tốt các hoạt động chủ điểm, giáo dục kỹ sống cho học sinh [H29.3.03.01], [H28.3.03.02] Tham mưu và phối hợp với Nhà thiếu nhi huyện củng cố và xây dựng câu lạc phóng viên nhỏ, đội nghi thức, thành lập câu lạc văn nghệ, đội hiphoop; phối hợp với các đoàn thể, các thôn khu phố tổ chức hoạt động hè cho học sinh đạt hiệu cao [H29.3.03.04], H29.3.03.02]; Chi đoàn, Liên đội liên tục đánh giá đạt vững mạnh xuất sắc, đạt Liên đội vững mạnh xuất sắc cấp Tỉnh [H28.3.03.02], [H29.3.03.05] Mỗi học kỳ, Bí thư chi đoàn, Tổng phụ trách đã cùng nhà trường rà soát kiểm điểm, đánh giá, cải tiến đúc rút kinh nghiệm thực nhiệm vụ giao và thực thông tin báo cáo đầy đủ [H28.3.03.03], [H29.3.03.06], [H39.3.01.02] 3.3.2 Điểm mạnh: 52 (66) Giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội đã phát huy lực để thực tốt nhiệm vụ, nhiệt tình công việc, sôi hoạt động, có khiếu VHVN, TDTT và tổ chức hoạt động tập thể, cùng nhà trường thực tốt việc giao lưu với các đơn vị kết nghĩa, giúp đỡ các trường vùng sâu vùng xa, tích cực phối hợp, cộng tác với Nhà thiếu nhi huyện, tổ chức nhiều hoạt động quy mô cấp huyện và quan tâm bồi dưỡng thường xuyên cho lực lượng đội viên nòng cốt trường, huyện 3.3.3 Điểm yếu: Giáo viên làm công tác Đoàn, Đội trường là kiêm nhiệm và có luân chuyển công tác nên việc đào tạo xây dựng đội ngũ gặp khó khăn Giáo viên phụ trách Đoàn, Đội đôi công tác vắng, tham gia hoạt động ngành, huyện nên việc trì nề nếp đôi chưa thường xuyên 3.3.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Chủ động các giải pháp, phát huy vai trò giáo viên phụ trách Đoàn, Đội để triển khai hoạt động phù hợp với tình hình nhà trường Đồng thời thực tốt công tác bồi dưỡng, xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán Đoàn, Đội quá trình tổ chức hoạt động, đặc biệt là các đoàn viên giáo viên Tham mưu cho quan lãnh đạo các cấp điều động giáo viên sát tình hình sở để giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội trì và hoàn thành tốt nhiệm vụ 3.3.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 3.4 Tiêu chí 4: Nhân viên giáo viên kiêm nhiệm tổ văn phòng (nhân viên giáo viên kiêm nhiệm tổ Quản lý nội trú trường phổ thông nội trú cấp huyện) đạt các yêu cầu theo quy định và đảm bảo các quyền theo chế độ chính sách hành a) Đạt các yêu cầu theo quy định; b) Được đảm bảo các quyền theo chế độ chính sách hành; 53 (67) c) Mỗi học kỳ, nhân viên tự rà soát, đánh giá để cải tiến các nhiệm vụ giao 3.4.1 Mô tả trạng: Nhân viên, giáo viên kiêm nhiệm Tổ Văn phòng đạạt các yêu cầ u theo quy định [H39.3.04.01], [H2.2.12.01] Đảm bảo các yêu cầu trình độ, lực và ý thức trách nhiệm công việc [H39.3.04.01], [H4.2.03.01], [H3.2.01.01] Hằng năm nhân viên tổ Văn phòng đảm bảo các quyền lợi theo chế độ chính sách hành [H27.3.04.01], [H35.3.04.01], [H35.3.04.02] Nhân viên văn phòng trì việc tự kiểm điểm học kì, cuối năm học, rà soát đánh giá để cải tiến các biện pháp thực nhiệm vụ giao [H39.3.01.02], [H34.2.06.02] 3.4.2 Điểm mạnh: Các nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao với công việc giao, kế toán nhà trường thực tốt việc tham mưu thực kịp thời, đảm bảo chế đô chính sách cho CBGV, NV, HS 3.4.3 Điểm yếu: Nhân viên thiết bị, thư viện là giáo viên kiêm nhiệm 3.4.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tham mưu với các cấp lãnh đạo bổ sung cho nhà trường nhân viên có chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời thực tốt công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng đội ngũ nhân viên, tăng cường việc kiểm tra giám sát việc thực nhiệm vụ giáo viên làm công tác kiêm nghiệm, tổ chức giao lưu học tập với các trường khu vực 3.4.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 3.5 Tiêu chí 5: Học sinh nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hành 54 (68) a) Đảm bảo quy định tuổi học sinh theo quy định Điều lệ trường trung học; b) Nhiệm vụ, hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục thực theo quy định Điều lệ trường trung học và các quy định hành; c) Thực quy định các hành vi không làm theo các quy định Điều lệ trường trung học và các quy định hành khác 3.5.1 Mô tả trạng: Nhà trường tham mưu thực tốt công tác PCGD từ nhiều năm [H15.3.05.01], đó học sinh trường học đúng theo độ tuổi quy định Điều lệ trường trung học, năm qua tuyển sinh 100% HS vào học đầu cấp học, học sinh vào lớp độ tuổi từ 11 đến 13 tuổi [H13.3.05.01], huy động 100% học sinh tốt nghiệp tiểu học và học THCS, trì kết học tập các năm học đạt tỷ lệ cao [H2.3.05.01], [H15.3.05.01], [H4.2.13.01], [H4.3.05.01] Học sinh kính trọng thầy cô giáo, có ý thức đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, thực tốt nội quy nhà trường, pháp luật Nhà nước, thực tốt nhiệm vụ học tập, có ý thức rèn luyện thân thể, gữi gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, tích cực tham gia hoạt động tập thể [H29.3.03.06], [H10.3.05.01], [H4.2.03.01]; học sinh bình đẳng việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, tôn trọng và bảo vệ, tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hưởng các chế độ chính sách xã hội [H28.3.03.03], [H29.3.03.06], học sinh có hành vi ngôn ngữ ứng xử văn hóa phù hợp đạo đức lối sống, trang phục gọn gàng phù hợp [H28.3.03.03], [H29.3.03.06] Đánh giá chung, học sinh nhà trường thực tốt và nghiêm túc các quy định các hành vi không làm Điều lệ trường trung học [H28.3.03.03], [H29.3.03.06], [H29.3.03.05]; bên cạnh đó, đôi lúc có học sinh ý thức rèn luyện chưa cao [H10.2.03.01] 3.5.2 Điểm mạnh: Nhà trường có số lượng học sinh đông công tác giáo dục đạo đức quan tâm thường xuyên, sát sao, đồng nên hầu hết học sinh thực 55 (69) đúng quy định hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục Không có tượng học sinh vi phạm kỉ luật đến mức bị đuổi học từ năm trở lên; 100% học sinh tuyển sinh đúng độ tuổi quy định Xây dựng và trì hoạt động Đội Thiếu niên xung kích tự quản, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các biểu vi phạm đạo đức 3.5.3 Điểm yếu: Còn số ít học sinh có lúc ý thức chưa tốt, thực chưa đúng hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục 3.5.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục; kết hợp với các tổ chức và ngoài nhà trường đặc biệt là Ban đại diện cha mẹ học sinh để giúp học sinh thực tốt nội quy, quy định trường Tăng cường vai trò giáo viên có lực và tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, có giải pháp hữu hiệu để giáo dục học sinh cá biệt 3.5.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 3.6 Tiêu chí 6: Nội nhà trường đoàn kết, không có cán quản lý, giáo viên, nhân viên bị xử lý kỷ luật 04 năm liên tiếp tính từ năm đánh giá trở trước a) Xây dựng khối đoàn kết cán quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; b) Không có cán quản lý, giáo viên, nhân viên bị xử lý kỷ luật chuyên môn, nghiệp vụ; c) Không có cán quản lý, giáo viên và nhân viên vi phạm Quy định đạo đức nhà giáo và pháp luật Mô tả trạng: Liên tục các năm học, nhà trường trì khối đoàn kết CBGV, NV, HS, nhà trường luôn quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị và chăm lo tổ chức các hoạt động, các đoàn thể nhà trường hoạt động đồng bộ, 56 (70) thể tốt tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học [H9.3.02.01], [H9.3.01.01]; học sinh thực tốt nội quy, nề nếp nhà trường [H29.3.03.05] Trong năm qua nhà trường không có cán giáo viên, nhân viên bị xử lý kỷ luật chuyên môn nghiệp vụ [H8.2.03.01], [H9.3.01.01]; năm đánh giá công chức viên chức xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên [H8.3.02.01] Không có cán quản lý, giáo viên và nhân viên vi phạm Quy định đạo đức nhà giáo và pháp luật [H9.3.01.01], [H27.3.04.01] Điểm mạnh: Trong năm qua, không có đơn thư khiếu nại tố cáo nhà trường; không có mâu thuẫn, xung đột cán bộ, giáo viên, nhân viên, tập thể nhà trường đoàn kết Các đoàn thể nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, coi trọng sinh hoạt tư tưởng, đấu tranh phê và tự phê, biểu sai lệch uốn nắn và nhắc nhở kịp thời; vì CBGV, CN nhà trường không vi phạm đạo đức nhà giáo và vi phạm pháp luật; 100% giáo viên thực nghiêm túc quy chế chuyên môn và kỉ luật lao động Công đoàn trường THCS thị trấn Phố Lu thực là tổ ấm, luôn quan tâm chăm sóc đến thành viên, các thành viên luôn có ý thức trách nhiệm việc chăm lo, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh Điểm yếu: Cá biệt còn có giáo viên sơ xuất việc thực nề nếp chuyên môn, thời gian làm việc, nhiên không đến mức vi phạm quy chế và bị kỷ luật Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, học và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức tự giác, tích cực, chủ động, gương mẫu cán giáo viên, nhân viên và học sinh Ban giám hiệu, Công đoàn trường cùng các tổ chuyên môn tăng cường kiểm tra, kiểm soát, 57 (71) đôn đốc kịp thời việc thực nề nếp, kỷ cương cá nhân việc thực nề nếp chuyên môn 3.6.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt Kết luận Tiêu chuẩn Cán quản lý nhiệt tình, đoàn kết, động, đạt tiêu chuẩn phẩm chất, chính trị đạo đức, lối sống và chuyên môn; có lực quản lý, đã bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ và quản lý giáo dục, có đủ sức khoẻ theo yêu cầu nghề nghiệp, tập thể giáo viên, nhân dân tín nhiệm Giáo viên, nhân viên đảm bảo 100% đạt chuẩn chuyên môn đào tạo, có phẩm chất đạo đức nhà giáo, có truyền thống đoàn kết, có ý thức tự hoàn thiện để xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh, đạt chuẩn Các tổ chức chính trị, chuyên môn, đoàn thể nhà trường phát huy tốt vai trò nhiệm vụ giáo dục đạo đức, xây dựng tập thể đoàn kết nhà trường Bên cạnh đó, còn số giáo viên tuổi đời cao nên trình độ tin học còn hạn chế; nhân viên thiết bị, thư viện là giáo viên kiêm nhiệm * Số lượng các số đạt yêu cầu: 17/18 * Số lượng các tiêu chí đạt yêu cầu: 5/6 Tiêu chuẩn Thực chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục Nhà trường thực nghiêm túc, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập theo đúng quy định Bộ, Sở và phòng GD&ĐT Nhiệm vụ các năm học thông qua Hội nghị công chức hàng năm; Nhà trường đề các biện pháp tích cực để đẩy mạnh công tác giảng dạy và các hoạt động ngoài lên lớp, hoạt động đoàn thể Hàng năm trì nề nếp dự hội giảng và đổi phương pháp giảng dạy, viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng và sử dụng thiết bị dạy học Bên cạnh đó đã trường quan tâm đúng mức đến các hoạt động giáo dục thể chất, y tế trường 58 (72) học Thực tốt chủ đề năm học và tích cực thực các vận động, phong trào thi đua các cấp, ngành giáo dục phát động 4.1 Tiêu chí Nhà trường thực kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quan có thẩm quyền a) Thực kế hoạch thời gian năm học theo quy định; b) Thực kế hoạch giảng dạy và học tập môn học theo quy định; c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá việc thực kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập 4.1.1 Mô tả trạng: Nhà trường thực kế hoạch thời gian [H3.4.01.01], kế hoạch năm học theo qui định Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Lào Cai [H3.2.08.03], [H41.4.01.01] Thực nghiêm túc kế hoạch giảng dạy và học tập môn học theo qui định [H40.4.01.01], 100% giáo viên dạy đúng phân phối chương trình Bộ GD&ĐT và hướng dẫn Sở GD&ĐT, không có cắt xén dồn ép chương trình [H45.4.01.01], [H8.2.03.01] Hàng tháng, lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn tổ chức kiểm tra rà soát đánh giá kịp thời việc thực kế hoạch giảng dạy và học tập; từ đó có kế hoạch đạo thực điều chỉnh, bổ sung kịp thời chương trình giảng dạy [H5.2.09.01] 4.1.2 Điểm mạnh: Nhà trường thực nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học, thực kế hoạch giảng dạy và học tập môn học theo đúng quy định Bộ GD&ĐT và hướng dẫn Sở, phòng GD&ĐT; Hàng tháng thường xuyên rà soát, kiểm tra đánh giá việc thực kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập để đạo dạy thay, dạy bù đảm bảo tiến độ chương trình 4.1.3 Điểm yếu: 59 (73) Việc thực kế hoạch giảng dạy vài giáo viên số thời điểm chưa đảm bảo đúng tiến độ công tác chuyên môn, là giáo viên đặc thù thuộc môn Âm nhạc, Mỹ thuật 4.1.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Phát huy vai trò quản lý, tiếp tục thực tốt nhiệm vụ năm học và kế hoạch giảng dạy môn học, thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh đảm bảo tiến độ chương trình Tham mưu đề nghị quan quản lý điều động hợp lý đội ngũ giáo viên công tác để sở chủ động bố trí chuẩn bị nội dung lên lớp, dạy thay đặc biệt là các môn chuyên biệt ít giáo viên 4.1.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 4.2 Tiêu chí Mỗi năm học, nhà trường thực hiệu các hoạt động dự giờ, hội giảng, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi các cấp a) Lãnh đạo nhà trường (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng) đảm bảo dự ít 01 tiết dạy / giáo viên; tổ trưởng, tổ phó đảm bảo dự giáo viên tổ chuyên môn ít 04 tiết dạy / giáo viên; giáo viên thực ít 02 bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin, 04 tiết dạy hội giảng thao giảng nhà trường tổ chức và 18 tiết dự đồng nghiệp ngoài nhà trường; b) Hằng năm, các quan cấp trên tổ chức, nhà trường có giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện, quận, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh trở lên (sau đây gọi chung là cấp huyện); 04 năm liên tiếp tính từ năm đánh giá trở trước, có ít 30% giáo viên tổng số giáo viên nhà trường đạt tiêu chuẩn giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên và không có giáo viên xếp loại yếu theo Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên; c) Định kỳ, rà soát, đánh giá các hoạt động dự giờ, hội giảng, thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi các cấp 4.2.1 Mô tả trạng: 60 (74) Lãnh đạo nhà trường, các tổ trưởng chuyên môn và giáo viên trì việc dự giờ, thăm lớp giúp đỡ chuyên môn theo đúng quy định [H42.2.07.01], [H42.2.07.02], [H42.4.02.01]; hầu hết giáo viên đã tích cực thực ứng dụng công nghệ thông tin chuyên môn, số ít giáo viên cao tuổi còn hạn chế đổi phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm [H43.4.02.01] Nhiều năm liên tục, nhà trường có đội ngũ giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp, có 13/34 (đạt 38,2%) giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, có 06 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2010-2011 [H4.2.03.01], [H9.4.02.01]; không có giáo viên xếp loại yếu theo Qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên [H8.2.03.01], [H8.3.02.01] Định kỳ nhà trường, tổ chuyên môn rà soát, đánh giá các hoạt động dự giờ, hội giảng, thi giáo viên dạy giỏi các cấp, rút kinh nghiệm làm rõ ưu điểm để phát huy, nhân rộng, phát tồn cần khắc phục [H4.2.03.01], [H31.2.05.02], [H32.2.05.02], [H33.2.05.02] 4.2.2 Điểm mạnh: Nhà trường thực tốt công tác dự giờ, thăm lớp đảm bảo theo quy định, đã cải tiến công tác hội giảng, coi trọng chất lượng, đổi phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT, bổi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ, từ đó chất lượng giáo dục nâng lên Năm học 2010-2011 số lượng giáo viên tham gia hội giảng các cấp đạt kết cao có 13 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 100% đạt chuẩn nghề nghiệp không có nhân viên, có nhiều giáo viên có lực chuyên môn vững vàng 4.2.3 Điểm yếu: Một số ít giáo viên cao tuổi còn hạn chế đổi phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm, còn có giáo viên tay nghề chưa thực vững vàng cho nên số lượng giáo viên tham gia hội giảng cấp huyện còn khiêm tốn 4.2.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: 61 (75) Động viên và giao nhiệm vụ cho giáo viên, đồng thời tăng cường các hoạt động dự thăm lớp, học hỏi các đồng nghiệp, đổi phương pháp dạy học; tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng khả sử dụng và áp dụng CNTT giảng dạy, tổ chức nhiều chuyên đề, hội thảo nâng cao chất lượng dạy học, cải tiến hoạt động hội giảng, tham quan học tập kinh nghiệm các đơn vị bạn 4.2.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 4.3 Tiêu chí Sử dụng thiết bị dạy học và viết, đánh giá, vận dụng sáng kiến, kinh nghiệm các hoạt động giáo dục giáo viên thực theo kế hoạch nhà trường a) Giáo viên thực đầy đủ và có hiệu thiết bị có nhà trường hoạt động dạy học; b) Viết, đánh giá, vận dụng sáng kiến, kinh nghiệm các hoạt động giáo dục giáo viên tập thể giáo viên thực theo kế hoạch nhà trường; c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá để cải tiến việc sử dụng thiết bị dạy học và viết, đánh giá, vận dụng sáng kiến, kinh nghiệm các hoạt động giáo dục giáo viên tập thể giáo viên 4.3.1 Mô tả trạng: Giáo viên thường xuyên sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học các tiết dạy học, trì hoạt động các phòng học môn [H19.2.05.01], [H41.4.01.01] Tuy nhiên số thiết bị dạy học chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng (môn Hoá học và môn Vật lý) nên việc sử dụng các thiết bị dạy học chưa thật hiệu Nhà trường đã triển khai cho giáo viên đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm từ đầu năm học, viết và vận dụng vào các hoạt động giáo dục nhà trường [H44.4.03.01], [H31.2.05.02], [H32.2.05.02], [H33.2.05.02] Cuối học kỳ lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên rà 62 (76) soát đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học và vận dụng sáng kiến kinh nghiệm vào các hoạt động giáo dục [H15.2.05.02] 4.3.2 Điểm mạnh: Giáo viên nhà trường đã tích cực sử dụng thiết bị dạy học các lên lớp, đăng ký và viết, ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm vào các hoạt động giáo dục Ngoài việc trì tốt hoạt động phòng học môn, giáo viên còn tự làm nhiều đồ dùng dạy học để nâng cao chấy lượng giảng dạy Hàng kỳ nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá để cải tiến việc sử dụng thiết bị dạy học và viết, đánh giá, vận dụng sáng kiến, kinh nghiệm các hoạt động giáo dục giáo viên 4.3.3 Điểm yếu: Một số thiết bị dạy học chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng (môn Hoá học và môn Vật lý) nên việc sử dụng các thiết bị dạy học chưa thật hiệu Hiệu viết sáng kiến kinh nghiệm chưa cao, ít giáo viên đầu tư thời gian, tập trung chủ yếu là cán giáo viên đăng ký chiến sĩ thi đua 4.3.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Nhà trường chủ động đánh giá, kiểm kê, phân loại để bổ sung thêm đảm bảo thiết bị, đồ dùng đồng đủ số lượng, chất lượng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dạy học; tổ chức các chuyên đề sử dụng thiết bị dạy học Tăng cường lãnh đạo, tuyên truyền, vận động và triển khai phong trào đăng ký, viết sáng kiến kinh nghiệm và ứng dụng vào các hoạt động giáo dục rộng rãi CB, GV, NV nhà trường 4.3.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 4.4 Tiêu chí Mỗi năm học, nhà trường thực đầy đủ các hoạt động giáo dục ngoài lên lớp theo kế hoạch nhà trường, theo quy định 63 (77) Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và Bộ Giáo dục và Đào tạo a) Có kế hoạch triển khai các hoạt động giáo dục ngoài lên lớp; b) Các hoạt động giáo dục ngoài lên lớp thực theo kế hoạch đã đề ra; c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá để cải tiến các hoạt động giáo dục ngoài lên lớp 4.4.1 Mô tả trạng : Từ kế hoạch thực nhiệm vụ năm học hàng năm, nhà trường triển khai và có kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài lên lớp, bám sát các hoạt động chủ điểm, các vận động và các phong trào thi đua [H3.4.04.01], [H3.2.07.01] Trong các năm học nhà trường trì, tổ chức tốt các HĐGDNGLL theo chủ điểm tháng cho tất các lớp, nội dung phong phú các hoạt động ngoài lên lớp, chào cờ và các hoạt động ngoại khóa khác [H4.2.03.01], [H9.3.01.01], [H10.2.09.01] Mỗi học kỳ, Ban lãnh đạo nhà trường, GVCN và Tổng phụ trách Đội rà soát đánh giá rút kinh nghiệm HĐGDNGLL, Trong năm gần đây, các hoạt động ngoài lên lớp tổ chức với quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng xã hội tham gia [H4.2.03.01], [H29.3.03.06] 4.4.2 Điểm mạnh: Các hoạt động ngoài lên lớp có đạo, quan tâm đặc biệt chi bộ, Ban Giám hiệu và các đoàn thể Hoạt động giáo dục ngoài lên lớp phù hợp nhu cầu học sinh, có tác dụng động viên khuyến khích học sinh học tập, rèn luyện tốt Thông qua hoạt động giáo dục ngoài lên lớp đã góp phần tích cực cho việc giáo dục cho học sinh kỹ sống 4.4.3 Điểm yếu: Nhà trường đã xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL và tổ chức thực đảm bảo theo kế hoạch đã đề Hàng kỳ đã tiến hành rà soát, đánh giá để cải tiến các hoạt động giáo dục ngoài lên lớp Tuy nhiên Tổng phụ trách 64 (78) đội là giáo viên kiêm nghiệm, thường xuyên thay đổi, số gia đình học sinh chưa thực quan tâm nên hiệu HĐGDNGLL còn bị hạn chế 4.4.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tham mưu quy hoạch bồi dưỡng giáo viên làm công tác Đoàn, Tổng phụ trách Đội đảm bảo tính lâu dài, tính kế cận; đồng thời coi trọng việc tự bồi dưỡng, giao lưu với các trường phát triển Phối hợp tốt với gia đình học sinh việc triển khai HĐGDNGLL, tăng cường phối hợp các tổ chức, đoàn thể và ngoài nhà trường để thực có hiệu HĐGDNGLL 4.4.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 4.5 Tiêu chí Giáo viên chủ nhiệm lớp nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ giao a) Có kế hoạch chủ nhiệm, sổ chủ nhiệm; thực đầy đủ các nhiệm vụ phân công, theo quy định Điều lệ trường trung học và các quy định khác; b) Mỗi năm học, giáo viên chủ nhiệm lãnh đạo nhà trường đánh giá hoàn thành các nhiệm vụ giao; c) Hằng tháng, giáo viên chủ nhiệm tự rà soát, đánh giá hoạt động chủ nhiệm lớp; có báo cáo định kỳ và đột xuất công tác chủ nhiệm lớp với Hiệu trưởng nhà trường 4.5.1 Mô tả trạng: 100% giáo viên chủ nhiệm có đầy đủ kế hoạch, sổ chủ nhiệm [H23.2.09.01]; giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu và nắm vững học sinh lớp nọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, thúc đẩy tiến lớp, cộng tác chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên môn, đoàn thể, các tổ chức xã hội để giáo dục Vào cuối học kỳ và năm học, giáo viên chủ nhiệm nhận xét, đánh giá, xếp loại, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, có danh sách học sinh lên lớp 65 (79) thẳng, phải kiểm tra lại, rèn luyện thêm hạnh kiểm kỳ nghỉ hè, phải lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh [H38.2.09.01], [H30.2.01.01], [H23.2.09.01], [H12.4.05.01] Bên cạnh đó còn số giáo viên chưa có biện pháp hữu hiệu giáo dục học sinh cá biệt nên hiệu giáo dục đạo đức học sinh chưa cao Hàng năm, nhà trường đánh giá xếp loại giáo viên, đó các giáo chủ nhiệm lớp hoàn thành các nhiệm vụ giao, trì khá tốt nề nếp hoạt động các lớp, hiệu giáo dục toàn diện trì bền vững [H8.2.03.01], [H8.3.02.01] Hàng tháng, giáo viên chủ nhiệm tự rà soát, đánh giá hoạt động chủ nhiệm lớp [H23.2.09.01], [H23.2.04.03]; trì thông tin báo cáo định kì và đột xuất công tác chủ nhiệm lớp với tổ chủ nhiệm và Hiệu trưởng [H23.2.04.03] 4.5.2 Điểm mạnh: GVCN có đầy đủ kế hoạch chủ nhiệm, sổ chủ nhiệm và thực đầy đủ các nhiệm vụ phân công, theo quy định Điều lệ trường trung học và các quy định khác Hằng năm 100% giáo viên chủ nhiệm lãnh đạo nhà trường đánh giá hoàn thành các nhiệm vụ giao Hàng tháng, giáo viên chủ nhiệm tự rà soát, đánh giá hoạt động chủ nhiệm lớp; đã báo cáo định kì và đột xuất công tác chủ nhiệm lớp đầy đủ 4.5.3 Điểm yếu: Một số giáo viên chưa có biện pháp hữu hiệu giáo dục học sinh cá biệt nên hiệu giáo dục đối tượng học sinh chưa cao 4.5.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Cải tiến hoạt động tổ chủ nhiệm để bồi dưỡng lực GVCN, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm đảm bảo lực sư phạm, nghiệp vụ chủ nhiệm; giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, giáo dục cho tinh thần tự giác học, rèn luyện, phối hợp với gia đình và các ban ngành đoàn thể để quản lý học sinh 66 (80) 4.5.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 4.6 Tiêu chí Hoạt động giúp đỡ học sinh học lực yếu, kém đạt hiệu theo kế hoạch nhà trường, theo quy định Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và Bộ Giáo dục và Đào tạo a) Đầu năm học, rà soát, phân loại học sinh học lực yếu, kém và có các biện pháp giúp đỡ học sinh vươn lên học tập; b) Đáp ứng nhu cầu học tập văn hoá với các hình thức khác học sinh học lực yếu, kém; c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá để cải tiến hoạt động giúp đỡ học sinh học lực yếu, kém 4.6.1 Mô tả trạng: Đầu các năm học, nhà trường đã rà soát phân loại học sinh, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và có các biện pháp giúp đỡ học sinh vươn lên học tập [H12.4.06.01], [H3.2.08.01]; tổ chức họp phụ huynh, thảo luận thống các biện pháp quản lý kèm cặp học sinh học tập và phổ biến công khai các qui định dạy thêm, học thêm để phối hợp thực [H23.2.09.02], [H30.2.01.01] Nhà trường đã tổ chức bồi dưỡng học sinh yếu kém nhiều hình thức thực chính khoá, các tiết học phụ đạo học sinh yếu kém, phối hợp với phụ huynh hướng dẫn học sinh học bài nhà đã đáp ứng nhu cầu học tập học sinh [H3.2.08.03], [H4.2.03.01], [H5.2.09.01] Mỗi học kỳ nhà trường tổ chức khảo sát học sinh; kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình học tập học sinh yếu kém [H23.2.04.03], [H5.2.09.01] 4.6.2 Điểm mạnh: Nhà trường đã tổ chức rà soát, phân loại học sinh học lực yếu kém và có nhiều giải pháp giúp đỡ học sinh vươn lên học tập, đáp ứng nhu cầu học tập văn hoá với các hình thức khác học sinh Thường xuyên 67 (81) rà soát, đánh giá để cải tiến hoạt động bồi dưỡng, giúp đỡ học sinh học lực yếu, kém Đa số phụ huynh đã phối kết hợp với nhà trường quản lý thời gian học tập nhà học sinh 4.6.3 Điểm yếu: Chất lượng học học sinh chưa thật đồng đều, còn phận học sinh lười học, số gia đình chưa thực quan tâm tới việc học tập học sinh nên hiệu công tác bồi dưỡng học sinh yếu kém chưa cao 4.6.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Ban lãnh đạo nhà trường, các ban ngành đoàn thể và ngoài nhà trường tích cực phối hợp giúp đỡ tạo điều kiện cho học sinh có học lực yếu, kém có điều kiện học tập tốt; cải tiến phương pháp quản lý, phụ đạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng học sinh có học lực yếu kém có hiệu Tăng cường kiểm tra việc học và làm bài tập học sinh Phân công giúp đỡ học tập, quan tâm kiểm soát học sinh chính khoá, bổi dưỡng buổi chiều, thời gian học nhà 4.6.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 4.7 Tiêu chí Hoạt động giữ gìn, phát huy truyền thống nhà trường, địa phương theo kế hoạch nhà trường, theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định khác cấp có thẩm quyền a) Giữ gìn và phát huy truyền thống nhà trường theo kế hoạch nhà trường và theo quy định Điều lệ trường trung học; b) Giữ gìn, phát huy truyền thống địa phương theo kế hoạch nhà trường và các quy định khác cấp có thẩm quyền; c) Hằng năm, rà soát, đánh giá để cải tiến hoạt động giữ gìn, phát huy truyền thống nhà trường và địa phương 4.7.1 Mô tả trạng: Nhà trường quan tâm tuyên truyền, thực tốt việc xây dựng phòng 68 (82) truyền thống, hàng năm lấy ngày 01/9 là ngày truyền thống và có nhiều giải pháp, hoạt động giữ gìn và phát huy truyền thống nhà trường, địa phương theo kế hoạch nhà trường và các quy định khác cấp có thẩm quyền [H46.4.07.01], [H46.4.07.02]; có ban liên lạc các cựu giáo chức, các học sinh để giữ gìn và phát huy truyền thống nhà trường [H21.4.07.01]; có nhiều hoạt động giáo dục, phát huy truyền thống nhà trường qua các hoạt động chủ điểm [H29.3.03.03], [H28.3.03.01] Phòng truyền thống nhà trường còn nhỏ, chưa sưu tập nhiều tư liệu nhà trường năm đầu thành lập, Ban liên lạc học sinh hoạt động còn chưa thường xuyên Tổ chức cho học sinh giao lưu, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà gia đình chính sách [H29.3.03.03], [H28.3.03.01], [H46.4.07.03] Hàng năm nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá để cải tiến hoạt động giữ gìn, phát huy truyền thống nhà trường, địa phương [H4.2.03.01], [H29.3.03.06] 4.7.2 Điểm mạnh: Nhà trường đã tổ chức giữ gìn và phát huy truyền thống nhà trường, địa phương theo theo quy định điều lệ trường trung học và các quy định khác cấp có thẩm quyền Hàng năm đã rà soát, đánh giá để cải tiến hoạt động giữ gìn, phát huy tốt truyền thống nhà trường và địa phương 4.7.3 Điểm yếu: Các hồ sơ, tranh ảnh tài liệu hoạt động giữ gìn phát huy truyền thống nhà trường còn ít, là gia đoạn đầu phát triển nhà trường Phòng truyền thống còn trật hẹp chưa đủ CSVC để đầu tư nâng cấp Ban liên lạc học sinh hoạt động chưa thường xuyên, hiệu thấp 4.7.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Hằng năm, rà soát, đánh giá để cải tiến hoạt động giữ gìn, phát huy truyền thống nhà trường và địa phương; tăng cường truy cập sưu tầm tư liệu Đề xuất tham mưu quy hoạch trường lớp để mở rộng củng cố phòng truyền thống nhà 69 (83) trường; tăng cường tuyên truyền thông tin liên lạc để phát huy vai trò ban liên lạc các khóa học 4.7.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 4.8 Tiêu chí Nhà trường thực đầy đủ các hoạt động giáo dục thể chất và y tế trường học theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác cấp có thẩm quyền a) Thực đầy đủ các hình thức hoạt động giáo dục thể chất và các nội dung hoạt động y tế trường học; b) Đảm bảo đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác giáo dục thể chất và y tế trường học; c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá để cải tiến hoạt động giáo dục thể chất và y tế trường học 4.8.1 Mô tả trạng: Có đủ giáo viên thể dục để thực tốt việc dạy thể dục và các hoạt động thể dục thể thao Hằng năm tổ chức Hội khỏe Phù Đổng theo kế hoạch nhà trường và các cấp quản lý giáo dục, chọn cử các vận động viên học sinh tham gia thi đấu TDTT các cấp tổ chức [H3.2.08.03], [H4.2.03.01]; giáo viên dạy thể dục tham gia Hội giảng các cấp [H9.3.01.01]; sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy học thể dục đầu tư hàng năm; tất học sinh tuyên truyền, tư vấn giáo dục sức khoẻ, vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm [H3.2.08.03], [H4.2.03.01], [H22.4.08.01]; 100% học sinh khám sức khoẻ định kì và tiêm chủng, tỉ lệ học sinh đánh giá rèn luyện sức khoẻ từ trung bình trở lên đạt 95% [H22.4.08.01], [H22.4.08.02] Nhà trường có đủ sân chơi, bãi tập, trang thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao phục vụ các hoạt động giáo dục thể chất [H19.4.08.01]; có nhân viên y tế thuộc biên chế tổ văn phòng [H39.3.04.01], có phòng y tế và các trang thiết bị phục vụ tốt cho hoạt động y tế học đường, tư vấn chăm sóc sức 70 (84) khỏe học sinh [H22.4.08.05], [H18.3.01.01]; trang bị số thuốc đầy đủ, hàng năm bổ sung thuốc y tế phục vụ tốt công tác y tế trường học [H22.4.08.03], [H18.3.01.02] Mỗi học kỳ nhà trường rà soát, đánh giá để cải tiến hoạt động giáo dục thể chất và y tế học đường [H22.4.08.04] 4.8.2 Điểm mạnh: Giáo viên giảng dạy thể dục có chuyên môn vững thường xuyên tham gia các hoạt động thể dục thể thao các cấp Cán y tế trường học tham mưu và thực tốt việc lập sổ, tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh định kỳ, kịp thời phát bệnh thông thường cho học sinh, trì vệ sinh trường lớp, chủ động phòng chống dịch bệnh kịp thời 4.8.3 Điểm yếu: Sân bãi thể dục chưa phù hợp với hoạt động giáo dục thể chất nhà trường theo nhu cầu phát triển 4.8.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tích cực tham mưu với các cấp có thẩm quyền mở rông diện tích, đầu tư kinh phí san lấp đất làm sân bãi TDTT, làm nhà đa năng, phát huy các nguồn lực XHHGD để nâng cấp trang thiết bị TDTT 4.8.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 4.9 Tiêu chí Nhà trường thực đầy đủ nội dung giáo dục địa phương theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo a) Thực đầy đủ nội dung giáo dục địa phương, góp phần thực mục tiêu môn học và gắn lý luận với thực tiễn; b) Thực kiểm tra, đánh giá các nội dung giáo dục địa phương theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo; c) Mỗi năm học, rà soát, đánh giá, cập nhật tài liệu, điều chỉnh nội dung giáo dục địa phương 4.9.1 Mô tả trạng: 71 (85) Nhà trường thực đầy đủ nội dung giảng dạy, giáo dục địa phương theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo [H45.4.09.01], [H43.4.09.01], [H40.4.01.01], [H41.4.01.01] Thực việc kiểm tra, đánh giá công tác giảng dạy giáo dục địa phương theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo [H36.2.09.01], [H4.2.03.01] Hàng năm có rà soát, đánh giá, cập nhật tài liệu nội dung giáo dục địa phương [H32.2.05.02], [H33.2.05.02] 4.9.2 Điểm mạnh: Nhà trường quan tâm tổ chức cho học sinh tiếp cận vấn đề địa phương như: Thăm viếng, chăm sóc nghĩa trang, tìm hiểu lịch sử địa phương, nghe nói chuyện chuyên đề quá trình đấu tranh giải phóng thị trấn Phố Lu, phát huy vốn hiểu biết học sinh thông qua hoạt động giáo dục địa phương Giáo viên sưu tầm, bổ sung, cập nhật tài liệu để giảng dạy chương trình giáo dục địa phương, bảo đảm nội dung phong phú, phù hợp thực tế, góp phần nâng cao chất lượng môn học 4.9.3 Điểm yếu: Tư liệu cho giáo viên còn ít và chưa chi tiết, cụ thể, việc cung cấp thông tin cho học sinh chưa thật đầy đủ Việc tổ chức tham quan thực tế cho học sinh còn hạn chế 4.9.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Luôn cập nhật tài liệu, tư liệu, điều chỉnh nội dung giáo dục địa phương theo sát thực tế Tổ nhóm chuyên môn thảo luận thống chương trình, phương pháp giảng dạy, sưu tầm tư liệu, thông tin, phô tô tài liệu cung cấp cho học sinh đủ để học tập Tham mưu phối hợp với phụ huynh, các ban ngành để tạo điều kiện cho học sinh tham quan thực tế 4.9.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 72 (86) 4.10 Tiêu chí 10 Hoạt động dạy thêm, học thêm nhà trường theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo và cấp có thẩm quyền a) Các văn quy định việc dạy thêm, học thêm phổ biến công khai đến cán quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh; b) Hoạt động dạy thêm, học thêm và ngoài nhà trường cán quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh thực theo quy định; c) Định kỳ, báo cáo tình hình hoạt động dạy thêm, học thêm nhà trường theo yêu cầu quan quản lý giáo dục 4.10.1 Mô tả trạng: Nhà trường thực đúng công văn hướng dẫn dạy thêm, học thêm UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT [H21.4.10.01]; lãnh đạo nhà trường tiến hành phổ biến công khai dạy thêm học thêm tới toàn thể giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh thông qua hội đồng sư phạm, hoạt động đầu tuần, họp phụ huynh [H5.2.09.01], [H30.2.01.01] Hoạt động dạy thêm, học thêm thực đúng quy định hành, có kế hoạch dạy thêm học thêm [H3.2.08.01]; có đơn xin học thêm theo nhu cầu học sinh và cha mẹ học sinh [H37.2.09.01]; hoạt động dạy thêm nhà trường bàn bạc thống nội dung chương trình dạy thêm, có thời khoá biểu, sổ đầu bài theo dõi việc dạy thêm, học thêm [H3.2.08.04], [H40.4.10.01]; Giáo viên dạy thêm trường có lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, trách nhiệm Lãnh đạo nhà trường thực quản lý sát việc dạy thêm, học thêm [H3.2.08.05], [H5.2.08.01], [H5.2.08.02] Định kỳ, báo cáo tình hình hoạt động dạy thêm, học thêm nhà trường theo yêu cầu quan quản lý giáo dục [H4.2.08.01] 4.10.2 Điểm mạnh: Việc dạy thêm, học thêm đạt hiệu nâng cao chất lượng giáo dục Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức kiểm tra giám sát đạo chặt chẽ việc dạy thêm giáo viên Giáo viên đăng kí dạy thêm có chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm với học sinh 73 (87) 4.10.3 Điểm yếu: Còn có giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu cao việc thực nâng cao chất lượng, số giáo viên hay phải công tác vì việc theo dõi, kèm cặp học sinh không liên tục 4.10.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tăng cường kiểm tra và quản lý tốt hoạt động dạy thêm giáo viên, động viên và phát huy nâng cao tinh thần trách nhiệm công tác bồi dưỡng, kèm cặp học sinh, chủ động kiểm tra, dự thăm lớp và phát huy nòng cốt chuyên môn các tổ, đồng thời thực tốt việc bồi dưỡng kế cận 4.10.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 4.11 Tiêu chí 11 Hằng năm, nhà trường thực tốt chủ đề năm học và các vận động, phong trào thi đua các cấp, các ngành phát động a) Có kế hoạch thực chủ đề năm học và các vận động, phong trào thi đua; b) Thực tốt các nhiệm vụ chủ đề năm học và các vận động, phong trào thi đua; c) Định kỳ, rà soát, đánh giá để cải tiến việc thực các nhiệm vụ chủ đề năm học và các vận động, phong trào thi đua 4.11.1 Mô tả trạng: Hàng năm, nhà trường có kế hoạch triển khai thực chủ đề năm học và các vận động, các phong trào thi đua [H3.2.08.03], [H27.4.11.01], [H17.2.04.02] Lãnh đạo nhà trường quán triệt, tổ chức triển khai để CBGV, NV học tập nội dung chủ đề năm học, các vận động, nâng cao nhận thức, nắm rõ mục tiêu, ý nghĩa để thực tốt nhiệm vụ năm học; các đoàn thể, các tổ chuyên môn, giáo viên xác định rõ nhiệm vụ đề kế hoạch, phương pháp giảng dạy phù hợp [H5.2.09.01], [H27.3.04.01], [H4.2.03.01] Theo định kỳ và cuối học kỳ, năm học, nhà trường tiến hành sơ 74 (88) kết, tổng kết đánh giá thực chủ đề năm học và các phong trào thi đua Nhà trường rút kinh nghiệm việc thực hiện, quan tâm động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích cao việc thực các vận động và các phong trào thi đua [H27.3.04.01], [H4.2.03.01] 4.11.2 Điểm mạnh: Việc thực kế hoạch nhiệm vụ năm học và các vận động thống cao cán giáo viên, nhân viên Việc triển khai thực các chủ đề đã góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, tạo môi trường thiết thực cho học sinh hoạt động, rèn luyện tốt Đa số CBGV, NV có tinh thần trách nhiệm công việc và thực tốt các nhiệm vụ giao Phụ huynh đã quan tâm đến các hoạt động giáo dục theo chủ đề 4.11.3 Điểm yếu: Việc tham gia số giáo viên đôi chưa thực nhiệt tình các vận động Một phận học sinh chưa ngoan nên việc thực các vận động hiệu chưa cao Còn có phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc hoạt động rèn luyện em mình 4.11.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Lập kế hoạch khoa học cho hoạt động, các vận động, phong trào thi đua Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên nâng cao lực quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để triển khai các hoạt động, các phong trào thi đua Rèn luyện cho học sinh tính tự giác học tập, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tập thể tốt 4.11.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 4.12 Tiêu chí 12 Học sinh giáo dục kỹ sống thông qua học tập các chương trình chính khoá và rèn luyện các hoạt động xã hội theo kế hoạch nhà trường, theo quy định Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và Bộ Giáo dục và Đào tạo 75 (89) a) Chương trình giáo dục kỹ sống lồng ghép các môn học trên lớp và các hoạt động nhà trường; b) Xây dựng và thực quy định ứng xử văn hóa nhà trường; c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá hoạt động giáo dục kỹ sống học sinh 4.12.1 Mô tả trạng: Học sinh giáo dục kỹ sống thông qua học tập các chương trình chính khoá và rèn luyện các hoạt động thông qua các chương trình ngoại khoá theo kế hoạch nhà trường và ngành giáo dục [H43.4.12.01], [H40.4.01.01], [H33.4.12.01] Nhà trường có nội quy trường học, quy định ứng xử văn hóa [H23.4.12.01], [H27.4.12.01]; Quán triệt học sinh thực nghiêm túc nội quy, quy định ứng xử văn hoá, đảm bảo nề nếp trường lớp, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực [H4.2.03.01], [H9.3.01.01], [H9.3.02.01] Mỗi học kỳ rà soát đánh giá ưu điểm, tồn và có giải pháp khắc phục cụ thể Trên sở đó đề phương hướng và chương trình giáo dục lồng ghép chương trình kỹ sống cho phù hợp [H5.2.03.01] 4.12.2 Điểm mạnh: Nhà trường thực giáo dục kĩ sống cho học sinh thông qua nhiều hình thức và nội dung phong phú, phát huy tốt vai trò đoàn thể và giáo viên Chương trình giáo dục kĩ sống lồng ghép các môn học chính khóa và các hoạt động ngoại khoá đạt hiệu cao Triển khai các chuyên đề với hình thức đa dạng phù hợp nhu cầu học sinh 4.12.3 Điểm yếu: Điều kiện sở vật chất, phương tiện, thời gian hoạt động ngoài còn hạn chế Một số học sinh còn yếu kỹ giao tiếp là học sinh khu vực nông thôn 4.12.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tăng cường đầu tư sở vật chất, phương tiện, thời gian cho hoạt động 76 (90) giáo dục kỹ sống Làm tốt việc cải tiến lập kế hoạch, cụ thể hóa chương trình hoạt động Tăng cường rèn luyện để học sinh mạnh dạn kỹ giao tiếp Cải tiến hình thức tổ chức hoạt động các tổ chức nhà trường 4.12.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt Kết luận tiêu chuẩn Điểm mạnh: Nhà trường có đủ các loại kế hoạch; hàng tháng và định kỳ có rà soát, đánh giá các hoạt động thực kế hoạch nhà trường Nhà trường thực dạy đủ, đúng các môn theo quy định Nhà trường phát huy tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ, không có giáo viên, nhân viên xếp loại yếu kém Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh phù hợp nên chất lượng giáo dục nâng lên rõ rệt Giáo viên chủ nhiệm thực tốt nhiệm vụ Các đoàn thể nhà trường hoạt động đồng bộ, có chiều sâu, luôn cải tiến đổi nội dung, đa dạng hóa hoạt động để phù hợp đối tượng học sinh và tình hình nhà trường Điểm yếu: Sân chơi, bãi tập chưa quy hoạch hoàn thiện nên chưa đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao công tác giáo dục thể chất cho học sinh Một số phụ huynh chưa tích cực quan tâm đến hoạt động giáo dục học sinh * Số lượng các số đạt yêu cầu: 36/36 * Số lượng các tiêu chí đạt yêu cầu: 12/12 Tiêu chuẩn Tài chính sở vật chất Tài chính và sở vật chất là điều kiện quan trọng liên quan trực tiếp và tác động lớn tới hiệu dạy và học nhà trường; vì vậy, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch quản lý và sử dụng Phát huy vai trò tự quản, huy động hợp lý các nguồn lực, phát huy hiệu công tác XHHGD Nhà trường luôn quan tâm đạo và đầu tư các tổ chức và ngoài nhà trường Hàng năm đã bổ sung, củng cố tích cực sở vật chất, trang thiết bị phụ vụ cho việc dạy và học, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi 77 (91) quản lý giáo dục, đổi phương pháp dạy học 5.1 Tiêu chí 1: Nhà trường thực quản lý tài chính theo quy định và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ hoạt động giáo dục a) Có đủ hệ thống các văn quy định quản lý tài chính và lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định; b) Lập dự toán, thực thu chi, toán, thống kê, báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán, tài chính Nhà nước; có quy chế chi tiêu nội rõ ràng; học kỳ công khai tài chính để cán quản lý, giáo viên, nhân viên biết và tham gia giám sát, kiểm tra; định công tác tự kiểm tra tài chính; c) Có kế hoạch và huy động hiệu các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ hoạt động giáo dục 5.1.1 Mô tả trạng: Nhà trường có đầy đủ hệ thống văn quy định quản lý tài chính, thực đúng nguyên tắc, quy định tài chính [H35.5.01.01]; lưu trữ hồ sơ, chứng từ đầy đủ theo quý và hàng năm [H35.3.04.01]; có quy chế chi tiêu nội rõ ràng, quản lý tài chính chặt chẽ [H35.3.04.02], [H18.3.01.02], [H35.5.01.02] Hằng năm, kế toán nhà trường tham mưu, lập dự toán rõ ràng [H35.5.01.03], báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán tài chính, công khai tài chính theo quy chế, quy định, toán thống kê báo cáo tài chính theo đúng chế độ [H35.3.04.02], công khai thu chi tài chính theo học kì, cuối năm để Hội đồng sư phạm biết và giám sát [H35.5.01.02], [H35.5.01.04]; kiểm tra định kì theo quy định [H11.5.01.01] Nhà trường có kế hoạch và huy động nguồn kinh phí từ hoạt động xã hội hoá giáo dục theo đúng quy trình [H35.5.01.05]; nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng có hiệu cao cho hoạt động dạy và học [H4.2.03.01], [H35.5.01.06], [H35.5.01.07] 5.1.2 Điểm mạnh: 78 (92) Có đầy đủ hệ thống văn quy định quản lý tài chính, bám sát Thông tư liên tịch số 71/2006/TTLT-BTC ngày 09/8/2006 Tài chính hướng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 Chính phủ; Thông tư số 54/2008/TT-BTC ngày 20/6/2008 Bộ Tài chính; Thông tư số 03/2005/TT-BTC, ngày 06/1/2005, Thông tư số 19, 21/2005/TTBTC ngày 11-22/3/2005 Bộ Tài chính hướng dẫn thực chế độ báo cáo tài chính, công khai đơn vị dự toán NSNN , lưu trữ hồ sơ, chứng từ đúng theo quy định Trường đã tách tài khoản và tự chủ tài chính nên công tác quản lý thu - chi giúp nhà trường chủ động nguồn tài chính, trang bị, mua sắm sở vật chất phù hợp điều kiện nhà trường Quyết toán thu chi rõ ràng, kịp thời, minh bạch Có kế hoạch và huy động nguồn kinh phí XHHGD xây tường rào, làm sân khấu, sân bê tông, đường bê tông, nhà để xe, phòng bảo vệ, cửa xếp nhà lớp học, lắp đèn cao áp nhà trường luôn quan tâm ủng hộ từ cha mẹ học sinh giúp cho việc đầu tư sở vật chất Công tác công khai tài chính thực nghiêm túc, đúng quy định, không có tượng thất thoát, tham ô sai phạm quản lý, chi tiêu 5.1.3 Điểm yếu: Việc huy động nguồn xã hội hóa còn thất thu số ít học sinh gia đình học sinh không có thu nhập ổn định 5.1.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền nhân dân, các đoàn thể tích cực hỗ trợ các điều kiện sở vật chất, phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh làm tốt công tác tuyên truyền vận động 5.1.5 Tự đánh giá: - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 79 (93) 5.2 Tiêu chí 2: Nhà trường có khuôn viên riêng biệt, tường bao, cổng trường, biển trường và xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo a) Có khuôn viên riêng biệt, tường bao, cổng trường, biển trường; b) Tổng diện tích mặt nhà trường tính theo đầu học sinh đạt ít m2/học sinh trở lên (đối với nội thành, nội thị) và 10 m2/học sinh trở lên (đối với các vùng còn lại); c) Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp nhà trường 5.2.1 Mô tả trạng: Nhà trường có đủ hồ sơ, sơ đồ cấp đất với khuôn viên riêng biệt [H18.5.02.01]; có tường rào, cổng trường, biển trường theo quy định, có hệ thống thoát nước, hệ thống vệ sinh (được thông tin tuyên truyền giới thiệu trên website nhà trường - violet.vn/thcspholu), [H18.5.02.02] Diện tích mặt nhà trường là 6104 m2 [H18.5.02.01]; tính bình quân theo đầu học sinh đảm bảo trên 12m2/học sinh [H4.3.05.01] Có hệ thống cây xanh bóng mát, bồn hoa cây cảnh, khuôn viên trường lớp luôn vệ sinh sẽ, cây xanh chăm tưới thường xuyên đảm bảo môi trường xanh đẹp, có cây bóng mát cho học sinh hoạt động, vui chơi [H17.2.04.03] có hình ảnh trên website (violet.vn/thcspholu) 5.2.2 Điểm mạnh: Đảm bảo diện tích mặt theo quy định tính Khuôn viên bảo vệ tốt, có môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn cho học sinh học tập và vui chơi 5.2.3 Điểm yếu: Việc quy hoạch mở rộng hệ thống sân chơi, bãi tập, hoạt động tập thể còn chậm, làm ảnh hưởng đến các lớp học Hệ thống lớp học và nơi làm việc giáo viên chưa tách riêng biệt theo khu vực, giai đoạn tiếp tục quy hoạch xin bổ sung thay số phòng học nhà cấp 5.2.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: 80 (94) Tiếp tục tham mưu với cấp có thẩm quyền bổ sung nguồn vốn đầu tư kinh phí san lấp đất mở rộng sân chơi, bãi tập, tiếp tục xây dựng nhà hiệu bộ; đồng thời tranh thủ các nguồn lực để củng cố cảnh quan nhà trường giai đoạn đến năm 2015 5.2.5 Tự đánh giá: - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 5.3 Tiêu chí 3: Nhà trường có khối phòng học thông thường, phòng học môn đó có phòng máy tính kết nối internet phục vụ dạy học, khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính đảm bảo quy cách theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo a) Có đủ phòng học để học nhiều ca ngày; phòng học đảm bảo đủ ánh sáng, thoáng mát, đủ bàn ghế phù hợp với các đối tượng học sinh, có bàn ghế giáo viên, bảng viết, có nội quy học sinh niêm yết phòng học; b) Có đủ và đảm bảo quy cách theo quy định phòng học môn, khối phòng phục vụ học tập; phòng làm việc, bàn, ghế, thiết bị làm việc Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, văn phòng, phòng họp toàn thể cán quản lý, giáo viên, nhân viên; phòng giáo viên, phòng truyền thống, phòng Đoàn Đội, phòng y tế học đường, phòng thường trực, nhà kho và các phòng khác; c) Việc quản lý, sử dụng các khối phòng nói trên thực có hiệu và theo các quy định hành 5.3.1 Mô tả trạng: Có 16 phòng học riêng cho lớp, đó có 14 phòng cấp 3; phòng cấp 4; có đủ bàn ghế theo tiêu chuẩn cho học sinh trung học sở, đủ hệ thống bảng chống loá, ánh sáng và quạt điện, cửa kính bố trí hợp lý [H18.3.01.01], [H4.3.05.01], [H22.5.03.01] Nhà trường đã có hệ thống các phòng chức năng, phòng tổ môn, trang thiết bị đảm bảo cho việc dạy và học [H18.3.01.01], thư viện nhà trường công nhận đạt chuẩn [H20.5.03.01] 81 (95) Có phòng làm việc Ban Giám hiệu, các đoàn thể, phòng thường trực, phòng Y tế, phòng Bảo vệ trang bị tủ, bàn ghế đảm bảo tiện nghi cho cán giáo viên, nhân viên làm việc [H4.3.05.01], [H18.3.01.01] 5.3.2 Điểm mạnh: Nhà trường có đủ hệ thống phòng học cho học sinh, bố trí đủ khối phòng chức năng, phòng làm việc tối thiểu, thuận tiện phục vụ cho các hoạt động giáo viên, nhân viên Giáo viên, học sinh thực tốt các nội quy, quy định sử dụng 5.3.3 Điểm yếu: Các phòng chức năng, khu vực quản trị, hành chính chưa chia theo phân khu riêng biệt, phòng truyền thống diện tích còn hẹp 5.3.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Nhà trường tiếp tục tham mưu với cấp có thẩm quyền đề nghị cấp kinh phí san lấp đất mở rộng diện tích khu sân chơi, bãi tập và quy hoạch lại hệ thống trường lớp 5.3.5 Tự đánh giá: - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 5.4 Tiêu chí 4: Thư viện nhà trường đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập cán quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh a) Có phòng đọc riêng cho cán quản lý, giáo viên, nhân viên và phòng đọc riêng cho học sinh với tổng diện tích tối thiểu phòng là 40 m2; b) Hằng năm, thư viện bổ sung sách, báo, tạp chí, tài liệu tham khảo, các văn quy phạm pháp luật đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập cán quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; có kế hoạch bước xây dựng thư viện điện tử; c) Việc quản lý và tổ chức phục vụ thư viện đáp ứng yêu cầu cán quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 5.4.1 Mô tả trạng: 82 (96) Thư viện nhà trường đã công nhận đạt chuẩn theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo, có phòng đọc giành riêng cho học sinh, với diện tích 54 m2, phòng đọc cho giáo viên bố trí riêng biệt với diện tích 36 m2 [H20.5.03.01] Thư viện có 5219 sách, có các loại báo theo quy định nhà trường, có 1512 tài liệu tham khảo, có đủ các loại sổ liên theo quy định hành [H20.5.04.01], có sổ theo dõi giáo viên, học sinh mượn sách [H20.5.04.02], [H20.5.04.03], có sổ đăng kí cá biệt [H20.5.04.04]; cập nhật khá đầy đủ các văn liên quan tới hoạt động thư viện và công tác giáo dục [H20.5.04.05], [H20.5.04.08] Thư viện nhà trường trì nề nếp hoạt động, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, học tập cán bộ, giáo viên [H20.5.04.06], [H20.5.04.03]; thư viện có máy tính nối mạng internet [H20.2.14.01], có hướng dẫn, quy định hoạt động thư viện [H20.5.04.09], [H20.5.04.10], [H20.5.04.11]; cán thư viện xây dựng chương trình giới thiệu sách [H20.5.04.07] 5.4.2 Điểm mạnh: Thư viện có đầy đủ các loại sách, báo và các loại sổ sách liên quan đến hoạt động thư viện Có trang bị máy vi tính nối mạng interrnet thuận tiện cho cán giáo viên tra cứu tài liệu 5.4.3 Điểm yếu: Kế hoạch xây dựng thư viện điện tử còn chậm 5.4.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Giao nhiệm vụ cho cán thư viện tham mưu và đẩy nhanh việc thực kế hoạch xây dựng thư viện điện tử; Tăng cường tra cứu tài liệu trên mạng và công tác tuyên truyền đọc, mượn sách thư viện 5.4.5 Tự đánh giá: - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 5.5 Tiêu chí 5: Nhà trường có đủ thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học và quản lý sử dụng theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo 83 (97) a) Có đủ thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học theo quy định; b) Có các biện pháp quản lý sử dụng hiệu các thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học; c) Mỗi năm học, rà soát, đánh giá để cải tiến việc sử dụng thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học 5.5.1 Mô tả trạng: Nhà trường đã có đủ thiết bị đồ dùng dạy học tối thiểu, đáp ứng nhu cầu dạy học theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo, bố trí 01 phòng thiết bị, 06 phòng học môn để xếp đồ dùng, thiết bị, đảm bảo ngăn nắp, tiện cho việc sử dụng và bảo quản [H19.4.08.01], [H19.5.05.04] Nhà trường đã phân công giáo viên phụ trách thiết bị và các phòng học môn, xây dựng hệ thống hồ sơ sổ sách, theo dõi việc sử dụng, có bảo dưỡng thiết bị dạy học định kỳ theo nội quy, quy định sử dụng thiết bị nhà trường [H19.2.05.01], [H19.5.05.01] Định kỳ Ban Giám hiệu kiểm tra việc mượn, trả và tự làm đồ dùng dạy học giáo viên, nhà trường thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở việc giáo viên sử dụng và cập nhật đầy đủ thông tin vào các loại hồ sơ theo quy định [H19.2.05.01] Định kỳ kiểm kê, lí, đánh giá việc bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học, có kế hoạch mua bổ sung hàng năm [H19.5.05.02], [H19.5.05.03] 5.5.2 Điểm mạnh: Hệ thống thiết bị dạy học, các phòng học môn trang bị tương đối đồng bộ, việc sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học thiện nghiêm túc, góp phần thúc đẩy việc tổ chức học tập, nâng cao chất lượng dạy học; Nhà trường bố trí đủ giáo viên phụ trách quản lý thiết bị, phòng học môn, chủ động mua sắm bổ sung thiết bị hàng năm 5.5.3 Điểm yếu: Một số loại thiết bị chất lượng không tốt nên việc dụng dụng hạn chế; việc đặt mua bổ sung thiết bị dạy học hàng năm nhu cầu đặt mua ít 84 (98) (bản đổ, lược đổ lịch sử, số hoá chất ) thị trường khan nên việc đáp ứng còn chậm không đáp ứng 5.5.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng Năm học 2011-2012 nhà trường chủ động dự báo kế hoạch thiết bị thí nghiệm, tiếp tục liên hệ các sở chuẩn bị trước các thiết bị cần bổ sung, liên kết với các trường cùng nhu cầu để chủ động kế hoạch đặt mua trực tiếp các loại hoá chất với các đơn vị cung ứng, thời quán triệt việc sử dụng tiết kiệm, bảo quản tốt đồ dùng thiết bị dạy học 5.5.5 Tự đánh giá: - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 5.6 Tiêu chí 6: Nhà trường có đủ khu sân chơi, bãi tập, khu để xe, khu vệ sinh và hệ thống cấp thoát nước theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác a) Khu sân chơi, bãi tập có diện tích ít 25% tổng diện tích mặt nhà trường; khu sân chơi có cây bóng mát, đảm bảo vệ sinh và thẩm mỹ; khu bãi tập có đủ thiết bị phục vụ học tập thể dục thể thao học sinh theo quy định; b) Bố trí hợp lý khu để xe cho giáo viên, nhân viên, học sinh khuôn viên trường, đảm bảo an toàn, trật tự và vệ sinh; c) Khu vệ sinh bố trí hợp lý theo khu làm việc, học tập cho giáo viên, nhân viên, học sinh; có đủ nước sạch, ánh sáng và không ô nhiễm môi trường; có hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước cho tất các khu vực và đảm bảo vệ sinh môi trường 5.6.1 Mô tả trạng: Nhà trường có khu sân chơi bãi tập có diện tích trên 2.000 m2, chiếm 30% tổng diện tích mặt nhà trường, có đủ thiết bị phục vụ thể dục thể thao, có cây bóng mát, bồn hoa [H18.3.01.01], [H19.5.05.04] Có khu để xe riêng cho giáo viên, riêng cho học sinh và bố trí hợp lý, có quy định cụ thể việc gửi, trông giữ xe đảm bảo an toàn, trật tự, vệ 85 (99) sinh [H2.5.05.01], [H21.5.05.01] Trường có khu vệ sinh dành riêng cho học sinh và khu dành riêng cho cán giáo viên [H18.5.02.02]; nhân viên y tế và Tổng phụ trách Đội, Đội cờ đỏ và lớp trực tuần kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, định kỳ công tác vệ sinh môi trường [H22.5.03.01]; hệ thống cấp thoát nước bao quanh sân trường và các công trình vệ sinh đảm bảo hợp lí, an toàn [H18.5.02.02] 5.6.2 Điểm mạnh: Công trình vệ sinh đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt thày và trò, đảm bảo vệ sinh môi trường Học sinh đã thực tốt các quy định vệ sinh môi trường 5.6.3 Điểm yếu: Do quy hoạch mở rộng diện tích đất nhà trường để hoàn thiện sân bãi thể dục thể thao nên việc bố trí sân bãi chưa ổn định đó việc đầu tư nâng cấp thiết bị TDTT hạn chế 5.6.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tham mưu với cấp có thẩm quyền đầu tư kinh phí, đồng thời tuyên truyền vận động, huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa để san lấp đất mở rộng và hoàn thiện sân bãi thể dục thể thao năm học 2012-2013 5.6.5 Tự đánh giá: - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt Kết luận tiêu chuẩn Nhà trường thực tốt công tác quản lý tài chính, đảm bảo chế độ chính sách theo quy định; việc lập và lưu trữ các loại hổ sơ thực đầy đủ, trình tự thu chi đảm bảo, không có tượng gian lận, thất thoát hay tham ô, lãng phí, đã phát huy nguồn lực để củng cố CSVC bước vững Hàng năm bổ sung và kiện toàn nội dung quy chế chi tiêu nội bộ, tập thể trí thông qua Hội nghị cán viên chức Nhà trường làm tốt việc tham mưu với địa phương triển khai huy động XHHGD, phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh làm tốt công tác khen 86 (100) thưởng, động viên giáo viên và học sinh có thành tích và học sinh có hoàn cảnh gia đinh khó khăn, học sinh diện chính sách Nhà trường có đủ diện tích mặt đảm bảo quy định Khuôn viên nhà trường bố trí khá hợp lý, có đủ các công trình phụ đảm bảo phục vụ các hoạt động nhà trường, chăm lo sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, đảm bảo môi trường xanh - - đẹp, góp phần đẩy mạnh "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Các phòng học, phòng chức năng, nơi làm việc cán bộ, giáo viên nhà trường bố trí, trang bị đủ bàn ghế thiết bị theo đặc thù phòng và công việc chuyên môn, đảm bảo cho việc phát huy khai thác hiệu cao các điều kiện CSVC nhà trường, nâng cao chất lượng hoạt động nhà trường Việc quản lý, sử dụng và bảo quản CSVC, thiết bị dạy học thực nghiêm túc, phát huy hiệu cao và thực đồng việc mua sắm với sử dụng, bảo quản và sửa chữa thường xuyên Trong điều kiện thực tế, nhà trường còn phải tích cực đầu tư nâng cấp sở vật chất, quy hoạch khu sân chơi, bãi tập cho học sinh, bổ sung thêm phòng học bô môn, số đồ dùng thiết bị dạy học * Số lượng các số đạt yêu cầu: 18/18 * Số lượng các tiêu chí đạt yêu cầu: 06/06 Tiêu chuẩn Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội Qua thực tế hoạt động, nhà trường đã xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội chăm lo cho nghiệp giáo dục và nhận quan tâm phối hợp có hiệu các ban ngành, đoàn thể và ngoài nhà trường Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức và hoạt động theo đúng Điều lệ Bộ GD&ĐT ban hành và đã phối hợp cùng các tổ chức và ngoài nhà trường thực tốt các biện pháp nâng chất lượng giáo dục toàn diện Các hoạt động chăm sóc, giáo dục kỹ sống, động viên khuyến học khuyến tài, chăm lo cho học sinh diện chính sách, gia đình khó khăn, đầu tư sở vật chất cho nhà trường ngày khang trang, đã 87 (101) đáp ứng các hoạt động nhà trường tình hình đổi 6.1 Tiêu chí 1: Ban đại diện cha mẹ học sinh có nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm, hoạt động theo quy định; nhà trường phối hợp hiệu với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường để nâng cao chất lượng giáo dục a) Ban đại diện cha mẹ học sinh có nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; b) Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thực Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và nghị đầu năm học; c) Định kỳ, nhà trường tổ chức các họp với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường để tiếp thu ý kiến công tác quản lý nhà trường, các biện pháp giáo dục học sinh, giải các kiến nghị cha mẹ học sinh; nhà trường góp ý kiến cho hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh 6.1.1 Mô tả trạng: Ban đại diện cha mẹ học sinh thành lập và kiện toàn năm học, thực nghiêm túc nhiệm vụ quyền hạn đảm bảo nội dung, hình thức hoạt động theo quy định Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh [H30.2.01.01], [H30.2.01.02] Hàng năm nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trì tốt nề nếp hoạt động nhằm thông báo tình hình nhà trường, triển khai kế hoạch năm học; Hiệu trưởng cùng với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên phối kết hợp các hoạt động giáo dục học sinh và xây dựng CSVC [H30.2.01.01], [H30.2.01.02]; Ban đại diện cha mẹ học sinh có kế hoạch hoạt động năm học theo quy chế [H30.6.01.02], [H30.6.01.03]; Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách công tác phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh làm tốt việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động nhà trường [H30.6.01.04], [H30.6.01.05] 88 (102) Định kỳ tổ chức các họp, thực công khai kết rèn luyện học sinh, tiếp thu ý kiến đóng góp cha mẹ học sinh [H30.2.01.01], [H30.2.01.02]; giáo viên chủ nhiệm trao đổi kịp thời với cha mẹ học sinh qua sổ liên lạc, điện thoại gặp gỡ để thông báo tình hình học sinh [H38.2.09.01], [H23.2.09.01] Hiện nay, còn số ít cha mẹ học sinh chưa thực phối hợp chặt chẽ với nhà trường việc giáo dục và quản lý học sinh Chi hội cha mẹ học sinh số lớp hoạt động chưa có chiều sâu [H23.2.09.01]; Định kỳ có tổng kết đánh giá, đề nghị khen thưởng [H30.6.01.06], [H30.6.01.01] 6.1.2 Điểm mạnh: Ban đại diện cha mẹ học sinh thành lập đủ số lượng, thành phần theo đúng Điều lệ Bộ GD&ĐT ban hành, trì chế độ hội họp, phối hợp tốt công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, hoạt động tập thể, chăm lo đến đời sống CBGV, NV và học sinh, đặc biệt là quan tâm giáo dục học sinh chưa ngoan Hiệu trưởng phát huy vai trò, tranh thủ quan tâm Ban đại diện cha mẹ học sinh; đội ngũ giáo viên nhiệt tình công tác chủ nhiệm 6.1.3 Điểm yếu: Còn số ít cha mẹ học sinh chưa nhiệt tình công tác phối hợp giáo dục học sinh; số chi hội cha mẹ học sinh các lớp hoạt động chưa thực tích cực 6.1.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tiếp tục phát huy mặt tích cực Ban đại diện cha mẹ học sinh đã làm được, tăng cường phối hợp hiệu với gia đình học sinh cách sử dụng sổ liên lạc, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương Chủ động trao đổi kinh nghiệm cho các chi hội cha mẹ học sinh, đồng thời củng cố tốt hệ thống hồ sơ ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp theo quy định 6.1.5 Tự đánh giá - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt; - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt; 89 (103) 6.2 Tiêu chí 2: Nhà trường phối hợp có hiệu với tổ chức đoàn thể và ngoài nhà trường, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân thực các hoạt động giáo dục a) Có kế hoạch phối hợp nhà trường với tổ chức đoàn thể và ngoài nhà trường, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân thực các hoạt động giáo dục; b) Có ủng hộ tinh thần, vật chất tổ chức đoàn thể và ngoài nhà trường, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân các hoạt động giáo dục; c) Hằng năm, tổ chức rút kinh nghiệm phối hợp nhà trường với tổ chức đoàn thể và ngoài nhà trường, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân các hoạt động giáo dục 6.2.1 Mô tả trạng: Hàng năm, nhà trường có kế hoạch phối hợp với tổ chức Công đoàn, cùng Đoàn TNCS HCM, Liên đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chuyên môn [H27.6.02.01], H3.2.08.03], [H3.6.02.01]; Nhà trường đã chủ động phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể xã hội để tổ chức các hoạt động, sinh hoạt ngoài lên lớp với nhiều nội dung thiết thực hiệu vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn [H29.6.02.01], [H21.6.02.01], [H29.3.03.06] Bên canh đó, việc phối hợp với số tổ chức xã hội và cá nhân các hoạt động giáo dục, thực XHHGD chưa liên tục, việc tổ chức nhân rộng đôi lúc còn hạn chế [H35.6.02.01] Hàng năm nhà trường nhận ủng hộ tinh thần và vật chất các đoàn thể và ngoài nhà trường, đặc biệt là các doanh nghiệp, đơn vị kết nghĩa; kết ủng hộ 04 năm gần đây là 30.110.000 đồng [H35.6.02.01], [H4.2.03.01] Cuối học kỳ, năm nhà trường tổ chức đánh giá phối hợp nhà trường với các tổ chức đoàn thể xã hội để rút kinh nghiệm, tạo điều 90 (104) kiện thuận lợi cho học sinh có đủ điều kiện vật chất và tinh thần để học tập và rèn luyện [H4.2.03.01], [H5.2.03.01] 6.2.2 Điểm mạnh: Nhà trường đã thực tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể xã hội, chủ động xây dựng kế hoạch, tranh thủ quan tâm để huy động các nguồn lực củng cố CSVC, phát huy vai trò các tổ chức nhà trường 6.2.3 Điểm yếu: Công tác phối hợp với các tổ chức xã hội ngoài trường đôi chưa thường xuyên liên tục, hiệu còn khiêm tốn, chưa thu hút nhiều nguồn đầu tư cho nhà trường 6.2.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Đẩy mạnh việc tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, tăng cường vai trò Hiệu trưởng, các đoàn thể nhà trường để phát huy phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục củng cố sở vật chất nhà trường ngày càng tốt 6.2.5 Tự đánh giá -Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt Kết luận tiêu chuẩn Nhà trường chủ động xây dựng thực nhiệm vụ năm học, củng cố kiện toàn các tổ chức đoàn thể nhà trường, phối hợp thực xây dựng môi trường nhà trường - gia đình - xã hội, tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật Nhà nước, đặc biệt là các vấn đề giáo dục Ban đại diện cha mẹ học sinh thành lập đúng Điều lệ quy định, nhà trường quan tâm và tạo điều kiện hoạt động đạt hiệu cao Nhà trường phát huy tốt vai trò các tổ chức đoàn thể và ngoài nhà trường để thực các hoạt động giáo dục, thực chủ đề năm học, góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Nhà trường tranh thủ quan tâm lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, 91 (105) đã nhận ủng hộ tinh thần, vật chất để củng cố xây dựng nhà trường Bên cạnh đó còn số chi hội cha mẹ học sinh hoạt động chưa thường xuyên, hiệu còn thấp; số ít gia đình chưa thực quan tâm phối hợp để giáo dục cho học sinh, việc trao đổi thông tin GVCN và số phụ huynh học sinh đôi chưa kịp thời * Số lượng các số đạt yêu cầu: 06/06 * Số lượng các tiêu chí đạt yêu cầu: 02/02 Tiêu chuẩn Kết học tập và rèn luyện học sinh Quá trình đánh giá chất lượng giáo dục đã ảnh hưởng tích cực đến kết học tập và rèn luyện học sinh, phản ánh thực trạng công tác giáo dục nhà trường Từ việc đổi công tác quản lý, phát huy nỗ lực thành viên, các đoàn thể nhà trường và quan tâm các tổ chức xã hội, Nhà trường có chất lượng giáo dục ngày càng ổn định vững chắc, luôn đứng đầu các trường huyện Kết xếp loại học lực và hạnh kiểm học sinh trung bình trở lên năm gần đây tăng dần, tỷ lệ học sinh lưu ban giảm; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%; tỷ lệ học sinh thi vào lớp 10 THPT và THPT chuyên luôn đạt kết cao; số học sinh tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp đạt thành tích ngày càng cao, năm gần đây nhà trường có học sinh giỏi cấp khu vực, cấp Quốc gia Việc xếp loại hạnh kiểm học sinh thực công khai, đúng quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo Kết xếp loại hạnh kiểm khá và tốt đạt từ 88% trở lên; tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm yếu giảm, không có học sinh mắc các tệ nạn xã hội Nhà trường chưa tổ chức việc dạy nghề cho học sinh; công tác giáo dục hướng nghiệp đã dược quan tâm, tạo điều kiện cho học sinh học tập THPT sau tốt nhiệp THCS 7.1 Tiêu chí Kết đánh giá, xếp loại học lực học sinh nhà trường đáp ứng mục tiêu giáo dục cấp trung học sở a) Học sinh khối lớp 6, và có học lực từ trung bình đạt ít 80% trở lên, đó xếp loại khá, giỏi từ 30% trở lên, loại yếu và kém không quá 92 (106) 20%, học sinh phải lại lớp không quá 10% (được tính sau học sinh yếu học lực đã thi lại) và tỉ lệ học sinh bỏ học năm không quá 1%; b) Học sinh khối lớp đạt ít 80% có học lực đủ điều kiện xét tốt nghiệp trung học sở; c) Có đội tuyển học sinh giỏi nhà trường và có học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện trở lên 7.1.1 Mô tả trạng: Nhà trường đánh giá xếp loại học lực học sinh theo đúng quy định Bộ GD&ĐT và hướng dẫn Sở GD&ĐT Công tác đánh giá học sinh đã đạt yêu cầu mục tiêu, kế hoạch đề ra, chất lượng học tập có xu hướng ổn định và ngày càng nâng cao bền vững; học sinh khối lớp 6, và có học lực từ trung bình đạt bình quân bốn năm gần đây từ 96% trở lên; đó, xếp loại khá, giỏi 45% trở lên, loại yếu và kém 4% trở xuống, tỷ lệ học sinh lại lớp giảm dần mức 4% [H4.3.05.01]; Tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm 0,7% [H4.7.01.01] Trong bốn năm gần đây, 100% học sinh khối lớp có đủ điều kiện xét và đã tốt nghiệp THCS; số học sinh thi vào THPT và THPT chuyên đạt tỷ lệ cao [H14.7.01.01] Hằng năm nhà trường thành lập các đội tuyển học sinh giỏi tham dự thi các cấp, gồm học sinh giỏi các môn văn hóa theo khối lớp, có các đội tuyển vận động viên tham gia thi đấu TDTT, có đội văn nghệ tham gia các hội thi theo chủ điểm [H3.7.01.01], [H24.7.01.01]; số lượng và chất lượng học sinh giỏi các cấp ngày càng nâng lên; năm học 2010-2011 có 156 học sinh đạt giải cấp huyện, 38 giải cấp tỉnh, 04 giải cấp Quốc gia [H10.7.01.01]; để có thành tích đó nhà trường đã lựa chọn giáo viên có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn tốt để bồi dưỡng học sinh từ đầu cấp học [H3.7.01.02]; các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao đầu tư luyện tập, nên đã có nhiều học sinh đạt giải các kỳ thi [H10.3.05.01] 7.1.2 Điểm mạnh: 93 (107) Ban Giám hiệu xác định công tác chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm nên đã đạo sát các hoạt động dạy học, đánh giá, xếp loại học sinh, đảm bảo chính xác, công khai trên sở quán triệt, tổ chức học tập quy định đánh giá xếp loại học sinh; đồng thời quan tâm tổ chức nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy vai trò giáo viên cốt cán, quan tâm đầu tư bồi dưỡng HSG; phát huy lực và nề nếp học tập học sinh Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt luôn đẩy mạnh, số học sinh giỏi ngày càng tăng cao, tỷ lệ học sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT chuyên có xu hướng ổn định, đạt tỷ lệ cao 7.1.3 Điểm yếu: Một số ít giáo viên còn hạn chế phương pháp tổ chức quản lý học sinh, ít kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi; bên cạnh đó còn số ít gia đình phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập em mình, nên việc học tập học sinh hiệu thấp Học sinh nhận thức không đồng đều, thích học các môn tự nhiên, ít chú ý đến môn xã hội nên các môn này còn ít học sinh giỏi (môn văn, sử) 7.1.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Xây dựng kế hoạch, đề cương bồi dưỡng học sinh từ đầu năm học; bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua hoạt động chuyên môn hàng ngày, qua các chuyên đề dạy học; đẩy mạnh việc rèn nề nếp kỷ cương, tăng cường kiểm tra đôn đốc việc học tập nhiều hình thức; phối hợp chặt chẽ với gia đình phụ huynh học sinh giúp cho học sinh học tập Tạo điều kiện cho giáo viên CSVC và các điều kiện phục vụ cho công tác dạy học và tổ chức học sinh học thêm, phụ đạo học sinh yếu kém Kết hợp với Hội khuyến học, Ban đại diện cha mẹ học sinh động viên khích lệ học sinh Tăng cường công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng cán giáo viên, kiểm tra sát chất lượng dạy học 7.1.5 Tự đánh giá: - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt 94 (108) - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 7.2 Tiêu chí 2: Kết đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh nhà trường đáp ứng mục tiêu giáo dục cấp trung học sở a) Học sinh khối lớp 6, và xếp loại hạnh kiểm loại khá và tốt đạt 80% trở lên, xếp loại yếu không quá 5%; b) Học sinh khối lớp xếp loại hạnh kiểm loại khá và tốt đạt 85% trở lên, xếp loại yếu không quá 5%; c) Học sinh bị kỷ luật buộc thôi học có thời hạn theo quy định Điều lệ trường trung học không quá % tổng số học sinh toàn trường 7.2.1 Mô tả trạng: Nhà trường xác định công tác giáo dục đạo đức học sinh là sở cho giáo dục toàn diện, vì nhiệm vụ này coi trọng và trì thường xuyên cùng với hoạt động dạy học, có kiểm tra đôn đốc việc thực hiện; Nhà trường đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh đúng quy định, hàng năm số học sinh các khối lớp 6, 7, xếp loại hạnh kiểm khá và tốt tăng dần, năm gần đây tỷ lệ đạt trên 88%, xếp loại yếu không quá 4% [H4.3.05.01], [H4.2.03.01] Hàng năm số học sinh khối lớp xếp loại hạnh kiểm khá và tốt tăng dần, tỷ lệ đạt trên 90%, không có học sinh xếp loại yếu [H4.3.05.01], [H4.2.03.01] Trong năm qua, số học sinh hạnh kiểm yếu giảm rõ rệt, nhiên còn vài học sinh chưa thật tự giác chấp hành nội quy, quy định nhà trường, còn có học sinh bị kỷ luật, năm học 2010-2011 có học sinh bị kỷ luật đình học tập năm, tỷ lệ 0,2% [H10.2.03.01] 7.2.2 Điểm mạnh: Có nhiều biện pháp tích cực để rèn luyện, giáo dục đạo đức học sinh, việc phối kết hợp chặt chẽ nhà trường, gia đình, với các ban ngành đoàn thể Học sinh trường đã có ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, thực tốt nội quy trường lớp; đa số học sinh ngoan, có tư cách đạo đức tốt, tích cực các hoạt động ngoại khóa 95 (109) 7.2.3 Điểm yếu: Còn số ít học sinh chưa thực tự giác và gia đình chưa có quan tâm thích đáng học sinh số học sinh còn có hành vi vi phạm đạo đức 7.2.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tích cực tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ học sinh sổ liên lạc, hội họp, trao đổi trực tiếp, thông tin kịp thời tình hình học tập, rèn luyện học sinh; đặc biệt quan tâm tới học sinh ý thức rèn luyện chưa tốt; thực tốt chương trình hoạt động giáo dục sinh hoạt lớp, sinh hoạt trường, chào cờ, sơ kết hàng tuần Coi trọng rèn kỷ cương nề nếp, lao động, trật tự kỷ luật theo nội quy trường học… Làm tốt việc xếp loại đạo đức học sinh tháng, giai đoạn, học kỳ Quán triệt học tập Điều lệ và các nội quy, quy định ngành và trường; lồng ghép và gắn việc thực các vận động, phong trào thi đua với việc rèn đạo đức, kỹ sống cho học sinh 7.2.5 Tự đánh giá: - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt 7.3 Tiêu chí 3: Kết hoạt động giáo dục nghề phổ thông và hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh nhà trường đáp ứng yêu cầu và điều kiện theo kế hoạch nhà trường và quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo a) Các ngành nghề dạy cho học sinh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương; b) Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề đạt từ 70% trở lên tổng số học sinh khối lớp và 9; c) Kết xếp loại môn học nghề học sinh đạt 80% trung bình trở lên tổng số học sinh khối lớp và tham gia học nghề 7.3.1 Mô tả trạng: 96 (110) Nhà trường đã có hướng quan tâm đến công tác dạy nghề, có thống kê các ngành nghề có địa phương [H24.7.03.01]; điều kiện thực tế, nhà trường chưa triển khai công tác học nghề cho học sinh Nhà trường quan tâm giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thông qua tổ chức thực hành lao động tự phục vụ, hướng dẫn kĩ lao động, vệ sinh môi trường, củng cố cảnh quan; dạy hướng nghiệp, dạy công nghệ, hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học [H3.2.08.03], [H3.4.04.01]; tư vấn cho HS các ngành nghề thông qua các hoạt động chủ điểm; có giáo án dạy hướng nghiệp cho học sinh lớp [H24.7.03.03], [H24.7.03.02] Do điều kiện thực tế, nhà trường chưa triển khai công tác học nghề cho học sinh Vì không tổ chức dạy nên không có kết xếp loại học nghề, nhà trường thực việc dạy hướng nghiệp cho học sinh [H24.7.03.02] 7.3.2 Điểm mạnh: Giáo viên bám sát yêu cầu nhiệm vụ, quan tâm đến việc tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua các hoạt động nhà trường, lớp, là học sinh lớp 9; thực đúng các văn hướng dẫn giáo dục hướng nghiệp ngành, bám sát tình tình thực tế phát triển địa phương và xã hội 7.3.3 Điểm yếu: Chưa tổ chức việc học nghề cho học sinh lớp 8, 7.3.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Quan tâm đến việc tổ chức học nghề để học sinh có định hướng tốt nghề nghiệp, để từ đó giúp học sinh nhận thức đúng đắn nghề nghiệp phù hợp với nguyện vọng học sinh Tư vấn cho HS các ngành nghề thông qua các hoạt động chủ điểm Tham mưu phối hợp với cha mẹ học sinh để vận động học sinh lớp 8, tham gia học nghề Liên hệ với Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm dạy nghề để dạy nghề điện, Tin học cho học sinh lớp 8, từ năm học 2012-2013 97 (111) 7.3.5 Tự đánh giá: - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Chưa đạt; số b: Chưa đạt; số c: Chưa đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Chưa đạt 7.4 Tiêu chí 4: Kết hoạt động xã hội, công tác đoàn thể, hoạt động giáo dục ngoài lên lớp học sinh đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch nhà trường, quy định Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo a) Các hoạt động xã hội, công tác đoàn thể, hoạt động giáo dục ngoài lên lớp học sinh thực đáp ứng yêu cầu theo quy định; b) Có ít 90% học sinh nhà trường tham gia các hoạt động xã hội, công tác đoàn thể và hoạt động giáo dục ngoài lên lớp; c) Các hoạt động xã hội, công tác đoàn thể và hoạt động giáo dục ngoài lên lớp học sinh cấp có thẩm quyền ghi nhận 7.4.1 Mô tả trạng: Nhà trường đóng trung tâm Huyện nên có nhiều thuận lợi việc tổ chức các hoạt động xã hội, hoạt động giáo dục ngoài lên lớp, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các vận động; các hoạt động giáo dục thường xuyên trì và tổ chức thực có hiệu như: Hội khoẻ Phù Đổng, thể thao, văn hoá văn nghệ, vệ sinh môi trường, thực an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội [H3.2.07.01], [H24.7.04.01], tích cực hưởng ứng các phong trào ủng hộ [H24.7.04.02], số hình ảnh hoạt động lưu trên website (violet.vn/thcspholu); Các hoạt động trường quan tâm phối hợp các tổ chức đoàn thể nhà trường, phát huy tốt vai trò Tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm, hình thức tổ chức phong phú, linh hoạt và đổi mới, đó hầu hết các hoạt động có 100% học sinh nhà trường tham gia [H24.7.04.02] Các hoạt động xã hội, công tác đoàn thể và hoạt động giáo dục ngoài lên lớp học sinh cấp có thẩm quyền ghi nhận thể qua khen 98 (112) thưởng hàng năm các cấp cho cá nhân và tập thể nhà trường [H29.3.03.05], [H10.2.09.01] 7.4.2 Điểm mạnh: Trường quan tâm các cấp có thẩm quyền; đồng thời học sinh có khả nhận thức tốt nên các kế hoạch hoạt động nhà trường triển khai thuận lợi, bám sát nhiệm vụ năm học nhà trường góp phần tích cực việc giáo dục toàn diện, tạo môi trường sinh hoạt tốt cho học sinh Hưởng ứng phong trào xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" nhà trường đã triển khai tốt hoạt động, đa số học sinh tích cực tham gia các hoạt động tập thể, giáo dục ngoài giớ lên lớp Nhiều năm liền tổ chức Đoàn niên và Đội Thiếu niên tiền phong các cấp khen thưởng và ghi nhận 7.4.3 Điểm yếu: Còn số ít học sinh ý thức chưa tốt việc thực các hoạt động xã hội, chưa tự giác, còn phải gò ép và theo dõi quản lý sâu sát Kinh phí cho việc tổ chức hoạt động ngoài lên lớp còn hạn chế 7.4.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Tổ chức tốt việc phối kết hợp với các đoàn thể và ngoài nhà trường chặt chẽ hơn; nhà trường quan tâm sát đến các đối tượng học sinh cá biệt Sau hoạt động rà soát, kiểm tra đánh giá kịp, thời rút kinh nghiệm tạo tiền đề cho hoạt động Cải tiến các hoạt động giáo dục để học sinh tham gia tốt các hoạt động xã hội 7.4.5 Tự đánh giá: - Tự đánh giá số: Chỉ số a: Đạt; số b: Đạt; số c: Đạt - Tự đánh giá tiêu chí: Đạt Kết luận tiêu chuẩn Hầu hết học sinh nhà trường chăm ngoan, có ý thức rèn luyện và học tập khá tốt; học sinh tích cực tham gia các phong trào hoạt động và 99 (113) ngoài nhà trường; đây là điều kiện thuận lợi để nhà trường phát huy điểm mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phát huy lực đội ngũ giáo viên Có nhiều biện pháp tích cực rèn luyện đạo đức học sinh đặc biệt là có phối kết hợp chặt chẽ nhà trường và gia đình, các đoàn thể Nhà trường quan tâm đầu tư, trang bị máy móc công nghệ thông tin, từ đó HS có môi trường học tập tốt vì chất lượng giáo dục hàng năm tăng vững Bên cạnh đó còn có học sinh yếu kém, số phụ huynh chưa quan tâm sâu sát đến học sinh Nhà trường chưa tổ chức việc dạy nghề cho học sinh Trong thời gian tới, nhà trường tăng cường công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng cán giáo viên, kiểm tra sát đánh giá công tác giảng dạy và cách tổ chức quản lý học sinh giáo viên Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để có biện pháp giáo dục có hiệu hơn, giúp học sinh nhận thức đúng đắn nhiệm vụ học tập rèn luyện, tích cực tham hoạt động ngoài lên lớp đạt hiệu cao Tham mưu phối hợp để triển khai dạy nghề cho học sinh lớp 8, * Số lượng các số đạt yêu cầu: 9/12 * Số lượng các tiêu chí đạt yêu cầu: 3/4 IV KẾT LUẬN CHUNG Trường THCS thị trấn Phố Lu đóng trung tâm huyện lỵ với điều kiện kinh tế xã hội địa phương phát triển, quan tâm thường xuyên các cấp quản lý, chính quyền địa phương, đó có nhiều điều kiện thuận lợi công tác giáo dục Chiến lược nhà trường năm thể rõ ràng Nghị Chi Đảng, phù hợp với mục tiêu giáo dục quy định Luật Giáo dục, phù hợp với tình hình địa phương và nguồn nhân lực tài chính nhà trường Công tác quản lý chất lượng nhà trường đã có kế hoạch, đảm bảo nguyên tắc, thể tính dân chủ, công khai, tính toàn diện, phù hợp với các hoạt động giáo dục nhà trường Cán quản lý nhiệt tình, đoàn kết, động, phẩm chất, chính trị đạo đức, lối sống và 100 (114) chuyên môn tốt Giáo viên, nhân viên đảm bảo 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, có phẩm chất đạo đức nhà giáo, có truyền thống đoàn kết, có ý thức tự hoàn thiện để xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh, đạt chuẩn Các tổ chức chính trị, chuyên môn, đoàn thể nhà trường phát huy tốt vai trò mình nhiệm vụ giáo dục đạo đức, xây dựng tốt mối đoàn kết nhà trường Nhà trường đã chủ động kế hoạch phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội và nhận nhiệt tình ủng hộ Hầu hết học sinh chăm ngoan, kết xếp loại toàn diện học sinh hàng năm ổn định và đạt tỷ lệ cao Các phong trào hoạt động xã hội học sinh tham gia tích cực Công tác chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn giữ vững, số lượng học sinh giỏi tăng cao Bên cạnh đó, nhà trường cần phải khắc phục số khó khăn chưa có nhân viên chuyên trách thư viện, thiết bị, phải bố trí giáo viên kiêm nhiệm, chưa có giáo viên công nghệ Việc dạy nghề chưa thực Việc giáo dục học sinh còn số học sinh chưa ngoan, kết học tập thấp, CSVC nhà trường chưa quy hoạch toàn diện Số lượng và tỉ lệ các số: - Tổng số đạt : 137 = 97,2% - Tổng số không đạt : 04 = 2,8% Số lượng và tỉ lệ các tiêu chí: - Tổng số các tiêu chí đạt : 45 = 95,7% - Tổng số các tiêu chí không đạt : = 4,3% Căn theo Điều 24, Quy định quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐBGDĐT ngày 31/12/2008, nhà trường tự đánh giá đạt cấp độ Trên đây là toàn báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS thị trấn Phố Lu công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường phổ thông Nhà trường kính mong quan chủ quản, các thành viên 101 (115) Hội đồng đánh giá ngoài đóng góp ý kiến để công tác tự đánh giá nhà trường đảm bảo yêu cầu và hoàn thiện Nhà trường kính mong quan tâm đánh giá và đạo giúp đỡ các cấp lãnh đạo, Hội đồng tự đánh giá ngoài Phố Lu, ngày 03 tháng năm 2012 TM HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Tiến Thành 102 (116) PHẦN III PHỤ LỤC Phụ lục 1: DANH MỤC MÃ THÔNG TIN VÀ MINH CHỨNG Số, ngày / tháng ban hành, thời điểm vấn, quan sát) TT Mã thông tin, minh chứng H1.1.01.01 Chiến lược phát triển trường THCS TT Phố Lu giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn năm 2020 Ngày 25/08/2010 H1.1.01.02 Luật Giáo dục 2005; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục Số 38/2005/QH11; Số 44/2009/QH12 H1.1.02.01 H1.1.02.02 H1.1.02.03 H1.1.02.04 H1.1.02.05 Chỉ tiêu kế hoạch nhà nước các năm (Của UBND huyên giao) Biểu thống kê thông tin nhân sự, CSVC, tài chính Mô hình kế hoạch năm THCS giai đoạn 2011-2015 Sơ đồ quy hoạch tổng thể nhà trường Chỉ tiêu kế hoạch nhà nước các năm (Của UBND thị trấn Phố Lu giao) năm, từ năm 2008 đến năm 2012 Ngày 25/08/2010 Ngày 25/4/2011 Ngày 25/08/2010 năm, từ năm 2008 đến năm 2012 H2.1.01.01 Sổ quản lý nhân Quyển số 01 H2.2.11.01 10 H2.2.11.02 Tên thông tin, minh chứng Nơi ban hành người thực Ghi chú Trường THCS TT Phố Lu Quốc hội khóa 11; Quốc hội khóa 12 UBND huyện Hiệu trưởng Hiệu trưởng Hiệu trưởng UBND thị trấn Trường THCS TT Phố Lu Bản tổng hợp trình độ, chuyên ngành, nơi đào tạo, Từ năm 2008 đến Hiệu trưởng đạt chuẩn, trên chuẩn giáo viên năm 2012 Năm học 2009-2010; Danh sách giáo viên học Đại học sư phạm các 2010-2011, giai đoạn Hiệu trưởng năm 2011-2015 103 (117) 11 H2.2.12.01 Hợp đồng nhân viên bảo vệ 12 H2.3.02.01 Danh sách giáo viên nhà trường các năm 13 H2.3.02.02 Quyết định, thông báo cử giáo viên học huyện các năm 14 H2.3.05.01 Sổ đăng 15 H2.5.05.01 Hợp đồng nhân viên trông xe đạp, xe máy Số 59/PGDĐT-HĐ, ngày 01/9/2007; Số 10/PGDĐT-HĐ, ngày 30/8/2008; Số 246/PGDĐT-HĐ, ngày 16/9/2011; Số 246/PGDĐT-HĐ, ngày 16/9/2011 Từ năm 2008 đến năm 2012 Số 5396/QĐ-UBND, ngày 03/11/2009; Số 2673/QĐ-UBND, ngày 01/6/2009 Từ năm 1999 đến Số 02/HĐLĐ, ngày 30/8/2007; Số 43/HĐ-LĐ, ngày 16/8/2008; Số 71/THCS-HĐLĐ, ngày 01/8/2010; Số 71b/THCS-HĐLĐ, ngày 01/8/2010; Số 80/THCS-HĐLĐ, ngày 01/8/2011; Số 92/THCS-HĐLĐ, Phòng GD&ĐT Bảo Thắng Hiệu trưởng UBND huyện Bảo Thắng Trường THCS TT Phố Lu Hiệu trưởng 104 (118) 16 H3.2.01.01 Phân công nhiệm vụ, chuyên môn giáo viên, nhân viên 17 H3.2.07.01 Kế hoạch công tác tháng, tuần nhà trường 18 H3.2.08.01 Kế hoạch dạy thêm học thêm 19 H3.2.08.02 Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu kém 20 H3.2.08.03 Kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 21 H3.2.08.04 Thời khóa biểu dạy thêm học thêm 22 H3.2.08.05 Phân công dạy chiều (dạy thêm, học thêm) 23 H3.2.08.06 Danh sách giáo viên tham gia dạy thêm học thêm 24 H3.2.11.01 Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên ngày 01/9/2011 Từ năm học 20072008 đến Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20092010 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2011-2012 Từ năm học 20092010 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20092010 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học Hiệu trưởng Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phố Lu Phó hiệu trưởng Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng Phó hiệu trưởng Phó hiệu trưởng Hiệu trưởng 105 (119) 25 H3.2.12.01 Kế hoạch bảo an ninh nhà trường các năm học 26 H3.2.13.01 Danh mục hồ sơ nhà trường 27 H3.4.01.01 Kế hoạch thời gian thực nhiệm vụ năm học 28 H3.4.04.01 Kế hoạch hoạt động ngoài lên lớp 29 H3.6.02.01 Kế hoạch trường giúp trường 30 H3.7.01.01 DS các đội tuyển thi học sinh giỏi các môn văn hóa các năm 31 H3.7.01.02 Danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi các năm 32 H4.2.03.01 Báo cáo tổng kết các năm học 33 H4.2.08.01 Báo cáo tình hình hoạt động dạy thêm, học thêm 34 H4.2.13.01 Báo cáo đầu năm 2010-2011 Số 01/KH-THCS, ngày 13/8/2011 01 bản, năm 2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Hiệu trưởng Hiệu trưởng Hiệu trưởng Hiệu trưởng Hiệu trưởng Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20092010 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Hiệu trưởng Hiệu trưởng Hiệu trưởng Hiệu trưởng Hiệu trưởng 106 (120) 35 H4.2.13.02 Báo cáo sơ kết các năm học 36 H4.2.13.03 Báo cáo giao ban tháng 37 H4.2.13.04 Báo cáo đột xuất 38 H4.2.13.05 Danh sách các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất 39 H4.3.02.01 Bảng tổng hợp danh sách GV tham gia các đợt bồi dưỡng 40 H4.3.05.01 Báo cáo thống kê nhà trường 41 H4.7.01.01 Thống kê số lượng học sinh bỏ học các năm 42 H5.2.03.01 Sổ biên và ghi chép họp hội đồng giáo dục các năm 43 H5.2.07.01 Biên họp các tổ trưởng chuyên môn 44 H5.2.08.01 Biên kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20092010 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20092010 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20092010 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến Năm học 2009-2010 và 2010-2011 Năm học 2009-2010 Hiệu trưởng Hiệu trưởng Hiệu trưởng Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phố Lu Trường THCS thị trấn Phố Lu Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phố Lu Các tổ chuyên môn Trường THCS 107 (121) 45 H5.2.08.02 Danh sách học sinh học thêm 46 H5.2.09.01 Sổ nghị nhà trường 47 H5.2.12.01 Cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông 48 H6.2.01.01 Bản tổng hợp các khối lớp, lớp (giáo viên chủ nhiệm, sĩ số học sinh, lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó, ) 49 H7.2.15.01 Cam kết giao ước thi đua các năm học 50 H7.2.15.02 Đăng ký thi đua nhà trường, CBGV, NV 51 H7.2.15.03 Quyết định việc thành lập đoàn kiểm thi đua 52 H7.2.15.04 Biên họp hội đồng tư vấn 53 H8.2.03.01 Hồ sơ kiểm tra, đánh giá giáo viên và nhân viên và 2010-2011 Từ năm học 20092010 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20092010 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20082008 đến năm học 2011-2012 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20092010 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 2007- thị trấn Phố Lu Phó hiệu trưởng Trường THCS TT Phố Lu Trường THCS TT Phố Lu Hiệu trưởng Trường THCS TT Phố Lu Trường THCS TT Phố Lu Trường THCS TT Phố Lu Trường THCS TT Phố Lu Trường THCS 108 (122) 54 H8.3.01.01 55 H8.3.01.02 56 H8.3.02.01 57 H9.2.01.01 58 H9.3.01.01 59 H9.3.02.01 60 H9.4.02.01 61 H10.2.03.01 2008 đến năm học 2010-2011 Số Đánh giá xếp loại cán quản lý phòng GD&ĐT 104/QĐPGD&ĐT ngày 02/8/2011 Phiếu đánh giá Phó hiệu trưởng Hiệu trưởng Từ năm học 2009Bảng tổng hợp phiếu đánh giá CBGV, NV 2010 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 2007Quyết định thành lập và định kiện toàn hội 2008 đến năm học đồng thi đua khen thưởng 2010-2011 Các định, khen, giấy khen cấp trên 01 trường Từ năm học 2007Giấy công nhận trường tiên tiến các năm học 2008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 2007Bảng tổng hợp giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi các 2008 đến năm học cấp năm 2010-2011 Số 122/QĐ-THCS, ngày 13/2/2010; Số 127/QĐ-THCS, Hồ sơ kỷ luật học sinh các năm học ngày 17/12/2010; Số 128/QĐ-THCS, ngày 17/12/2010; Số TT Phố Lu Phòng GD&ĐT Bảo Thắng Hiệu trưởng Hiệu trưởng Hiệu trưởng Trường THCS TT Phố Lu UBND huyện Bảo Thắng Hiệu trưởng Hiệu trưởng 109 (123) 62 H10.2.03.02 Các biên xử lý vi phạm kỷ luật học sinh 63 H10.2.09.01 Hồ sơ khen thưởng học sinh 64 H10.2.15.01 Sổ theo dõi kết thi đua khen thưởng học sinh 65 H10.2.15.02 Bảng tổng hợp theo dõi tiến học sinh bị kỷ luật 66 H10.3.05.01 Quyết định khen thưởng học sinh các cấp 67 H10.7.01.01 DS học sinh đạt giải thi học sinh giỏi các năm 68 H12.2.09.01 Dự kiến đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh 69 H12.4.05.01 Hồ sơ học sinh lên lớp, thi lại, lại lớp 121/QĐ-THCS, ngày 01/01/2011; Số 20/QĐ-THCS, ngày 04/3/2011 Từ năm học 20082009 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20082009 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20082009 đến năm học 2010-2011 Năm học 2009-2010 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Năm học 2008-2009 đến 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phố Lu Năm học 20092010 Năm học 20092010 UNDN huyện, UBND thị trấn Trường THCS thị trấn Phố Lu GVCN lớp Hiệu trưởng 110 (124) 70 H12.4.06.01 Hồ sơ thi khảo sát chất lượng 71 H13.3.05.01 Hồ sơ tuyển sinh học sinh 72 H14.7.01.01 Hồ sơ tốt nghiệp 73 H23.2.14.01 Biên sơ kết lớp hai năm gần đây 74 H15.2.04.01 Quyết định thành lập tổ công tác phổ cập giáo dục 75 H15.2.04.02 Kế hoạch PCGD các năm 76 H15.2.04.03 Sổ tổng hợp kết PCGD các năm 77 H15.2.04.04 Báo cáo kết PGGD các năm 78 H15.3.05.01 Sổ theo dõi phổ cập trung học sở 79 H16.2.04.01 Quyết định thành lập BCĐ xây dựng trường chuẩn quốc gia Năm học 2009-2010, 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Năm học 2009-2010 Năm học 2010-2011 Năm học 2007-2008 đến 2010-2011 Năm 2007 đến năm 2012 01 Năm 2008 đến năm 2011 Quyển số 01 Số 07/QĐ, ngày 29/10/2005; Số 23/QĐ- THCS, ngày 15/12/2006; Số 29/QĐ, ngày 27/9/2007; Số 35/QĐ-THCS, ngày Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phố Lu Hiệu trưởng GV chủ nhiệm Hiệu trưởng Hiệu trưởng Ban đạo PCGD Hiệu trưởng Hiệu trưởng Hiệu trưởng 111 (125) 80 H16.2.04.02 81 H16.2.04.03 82 H17.2.04.01 83 H17.2.04.02 84 H17.2.04.03 85 H17.2.04.04 86 H18.3.01.01 87 H18.3.01.02 88 H18.5.02.01 15/8/2008; Số 68/QĐ-THCS, ngày 28/8/2009; Số 87/QĐ-THCS, ngày 10/9/2010; Số 87/QĐ-THCS, ngày 26/8/2011 Số 14/KH-THCS, Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia ngày 10/11/2005 Báo cáo kết quá trình phấn đấu trường đạt chuẩn Giai đoạn 2001quốc gia 2010; 2006-2010 Số 105/QĐ-THCS, Quyết định thành lập BCĐ xây dựng trường học thân ngày 05/10/2011 Số thiện, học sinh tích cực 94/QĐ-THCS, ngày 05/10/2010 Kế hoạch "xây dựng trường học thân thiện, học sinh Số 81/KH-TrTT, tích cực" ngày 17/9/2009 Số 33/QĐ-THCS, Kế hoạch xây dựng cảnh quan trường học ngày 05/10/2007 Báo cáo sơ kết năm thực phong trào “Xây Số 17/BC-THCS, dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ngày 28/2/2010 Từ năm học 2007Sổ quản lý tài sản 2008 đến Từ năm học 2007Sổ quản lý tài chính 2008 đến Quyết định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử Số 2167/QĐ-UBND Hiệu trưởng Trường THCS TT Phố Lu Hiệu trưởng Hiệu trưởng Hiệu trưởng Trường THCS TTlu Hiệu trưởng Hiệu trưởng UBND huyện 112 (126) dụng đất ngày 14/8/2006 UBND huyện Số 124/TT-THCS ngày 07/12/2009 89 H18.5.02.02 Hồ sơ xây dựng các công trình nhà trường 90 H19.2.05.01 Sổ sử dụng thiết bị giáo dục 17 91 92 H19.4.08.01 H19.5.05.01 Sổ thiết bị giáo dục Nội quy, quy định sử dụng các phòng chức 93 H19.5.05.02 Biên kiểm kê thiết bị 94 H19.5.05.03 Kế hoạch đặt mua thiết bị dạy học 95 H19.5.05.04 Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu 01 07 nội quy Từ năm 2007 đến năm 2011 Năm học 2008-2009 đến năm học 20092010 Số 4903/BGDĐTKHTC, ngày 13/6/2006 96 H20.2.14.01 Nội quy thư viện và sử dụng mạng internet, website 97 H20.2.14.02 Danh mục hồ sơ thư viện 98 H20.5.03.01 Quyết định công nhận thư viện đạt chuẩn 99 H20.5.04.01 Sổ đăng ký tổng quát 100 H20.5.04.02 Sổ mượn sách GV 01 Ngày 01 tháng năm 2009 Số 277/QĐSGD&ĐT, ngày 18/5/2009 Quyển số 01 ngày 18/2/2009 04 Bảo Thắng Hiệu trưởng Trường THCS TTlu Hiệu trưởng Hiệu trưởng NV thiết bị Hiệu trưởng Bộ GDĐT Trường THCS TT Phố Lu Hiệu trưởng UBND Tỉnh Lào Cai Trường THCS TT Phố Lu Nhân viên thư 113 (127) 101 H20.5.04.03 Sổ mượn sách HS 07 102 H20.5.04.04 Sổ đăng ký cá biệt (sách mới, tình trạng sách) 03 103 H20.5.04.05 Sổ đăng báo, ký tạp chí 06 Năm học 20082009; 2009-2010; 2010-2011 Năm học 20082009; 2009-2010; 2010-2011, 20112012 104 H20.5.04.06 Lịch hoạt động thư viện 105 H20.5.04.07 Chương trình giới thiệu sách 106 H20.5.04.08 Sổ đăng ký SGK 01 107 H20.5.04.09 Biên kiểm kê sách thư viện 01 108 H20.5.04.10 Quy định hướng dẫn hoạt động thư viện trường học Số 164/HĐPGD&ĐT, ngày 29/9/2008 109 H20.5.04.11 Báo cáo tình hình sử dụng, bảo quản sách hàng năm Số ngày 02/4/2007 110 H21.4.07.01 Ban liên lạc học sinh Một số năm học 111 H21.4.10.01 Các văn dạy thêm học thêm Số 7291/BGDĐT- viện Nhân viên thư viện Trường THCS TT Phố Lu Trường THCS TT Phố Lu Hiệu trưởng Nhân viên thư viện Nhân viên thư viện Nhân viên thư viện Phòng GD&ĐT Bảo Thắng Trường THCS TT Phố Lu Trường THCS TT Phố Lu Bộ GD&ĐT 114 (128) GDTrH, ngày 01/11/2010; Số 180/SGD&ĐTGDTrH, ngày 21/02/2008; Số 15/PGD&ĐT-THCS, ngày 15/2/2012 112 H21.5.05.01 Quy dịnh việc gửi, trông giữ xe nhà trường 113 H21.6.02.01 Các văn trao đổi nhà trường với quan cấp trên và các tổ chức xã hội khác 114 H22.2.04.01 Quyết định thành lập ban sức khỏe giáo dục thể chất 115 H22.2.04.02 Quyết định thành lập Ban đạo phòng chống dịch bệnh 116 H22.4.08.01 Hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh 117 H22.4.08.02 Kế hoạch hoạt động y tế, giáo dục thể chất Các năm học Năm học 2007-2008; 2008-2009; 20092010; 2010-2011 Số 11/QĐ-THCS ngày 15/10/2008; Số 16/QĐ-THCS ngày 30/9/2009; Số 120b/QĐ-THCS ngày 15/10/2010; Số 102a/QĐ-THCS ngày 15/10/2011 Năm học 2007-2008; 2008-2009; 20092010; 2010-2011 Năm học 2009-2010 Năm học 2010-2011 Từ năm học 2007- Trường THCS thị trấn Phố Lu Trường THCS thị trấn Phố Lu Hiệu trưởng Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phố Lu Hiệu trưởng 115 (129) 118 H22.4.08.03 Sổ cấp phát thuốc 119 H22.4.08.04 Báo cáo công tác y tế, giáo dục thể chất 120 H22.4.08.05 Sổ theo dõi các loại thuốc thông dụng 121 H22.5.03.01 Biên kiểm tra công tác y tế trường học 122 H23.2.01.01 Biên kiện toàn tổ chức máy tự quản lớp các năm 123 H23.2.04.01 Quyết định thành lập tổ chủ nhiệm 124 H23.2.04.02 Kế hoạch công tác tổ chủ nhiệm 125 H23.2.04.03 Biên họp tổ chủ nhiệm 126 H23.2.09.01 Sổ chủ nhiệm 127 H23.2.09.02 Biên họp phụ huynh các lớp 2008 đến năm học 2010-2011 Năm học 2008-2009; 2009-2010; 2010Nhân viên y tế 2011 Từ năm học 20072008 đến năm học Hiệu trưởng 2010-2011 01 Nhân viên y tế TTYT dự Ngày 06/12/2010 phòng tỉnh Năm học 2009-2010; GVCN lớp 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học Hiệu trưởng 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học Hiệu trưởng 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học Tổ chủ nhiệm 2010-2011 Năm học 2010-2011 GV chủ nhiệm Từ năm học 2007Chi hội phụ 2008 đến năm học huynh 2010-2011 116 (130) 128 H23.4.12.01 Nội quy trường học, lớp học 129 H24.7.01.01 DS các đội tuyển thi học sinh giỏi khiếu các năm 130 H24.7.03.01 Biểu thống kê các ngành nghề địa phương 131 H24.7.03.02 Giáo án dạy hướng nghiệp 132 H24.7.03.03 Danh sách HS lớp học hướng nghiệp 133 H24.7.04.01 Giáo án hoạt động ngoài lên lớp 134 H24.7.04.02 Bản tổng hợp số lượng và tỉ lệ HS tham gia hoạt động xã hội, công tác đoàn thể, hoạt động giáo dục ngoài lên lớp 135 H25.2.01.01 Hồ sơ đề nghị thành lập hội đồng trường 136 H25.2.01.02 Quyết định thành lập hội đồng trường 137 H25.2.01.03 Quyết định thành lập hội đồng tư vấn Các năm học Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008, đến năm học 2010-2011 Số 97/TTr-THCS ngày 25/10/2010; Số 97/TTr-THCS ngày 19/11/2010 Số 1476/QĐ-UBND, ngày 20/4/2012 Từ năm học 2007- Hiệu trưởng Trường THCS TT Phố Lu Hiệu trưởng Giáo viên Hiệu trưởng Giáo viên Tổng phụ trách Đội Hiệu trưởng CT UBND huyện Hiệu trưởng 117 (131) 138 H25.2.01.04 Quyết định thành lập, định kiện toàn ban xanh hóa trường học 139 H25.2.01.05 Quyết định kiện toàn Tổ thiết bị thí nghiệm; 140 H25.2.01.06 Quyết định thành lập tổ và tổ trưởng chuyên môn 141 H25.2.02.01 Quy chế làm việc Hội đồng trường nhiệm kỳ 2010-2015 142 H25.2.02.02 Sổ nghị hội đồng trường 143 H25.2.02.03 Kế hoạch hoạt động Hội đồng trường 144 H25.2.02.04 Biên họp hội đồng trường 145 H26.1.02.01 146 H26.1.02.02 147 H26.2.01.01 Nghị Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, Đảng huyện Bảo Thắng Nghị Đại hội Đảng thị trấn Phố Lu lần thứ XVIII, Nhiệm kỳ 2010-2015 Danh sách đảng viên 148 H26.2.01.02 Nghị Đại hội chi 2008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20082009 đến năm học 2010-2011 Năm học 2009-2010 và năm học 20102011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Số 42/QC-HĐT, ngày 17/5/2010 Hiệu trưởng Hiệu trưởng Hiệu trưởng Hội đồng trường Hội đồng Giai đoạn 2010-2015 trường Số 01/KH-HĐT, Hội đồng ngày 15/5/2012 trường Hội đồng Giai đoạn 2010-2015 trường Số 01-NQ/HU, ngày Huyện ủy Bảo 25/8/2010 Thắng Số 01-NQ/ĐH, ngày Đảng thị 06/4/2010 trấn Phố Lu Năm 2011 Bí thư chi Nhiệm kỳ 2008Đại hội chi 2010, ngày 118 (132) 149 H11.5.01.01 Biên tự kiểm tra tài chính 150 H27.2.01.01 Biên bản, nghị Đại hội Công đoàn, quy chế hoạt động 151 H27.3.04.01 Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn 152 H27.4.11.01 Kế hoạch công đoàn năm 153 H27.4.12.01 Quy tắc ứng xử nội 154 H27.6.02.01 Quy chế phối hợp chuyên môn 155 H28.2.01.01 Quyết định công nhận BCH chi đoàn trường THCS thị trấn 156 H28.2.01.02 Biên Đại hội chi đoàn trường 157 H28.2.12.01 Kế hoạch tập huấn phòng cháy, chữa cháy 22/11/2008; Nhiệm kỳ 2010-2013, ngày 03/12/2010 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Nhiệm kỳ 20092011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20092010, đến năm học 2010-2011 01 quyển, ngày 25/10/2010 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Năm học 2009-2010, 2010-2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Số 24/KH-ĐTN ngày 17/12/2011 CT công đoàn Đại hội Công đoàn trường CT công đoàn CT công đoàn Hiệu trưởng CT công đoàn Bí thư đoàn thị trấn Đại hội chi đoàn trường Bí thư chi đoàn 119 (133) 158 H28.3.03.01 Kế hoạch hoạt động chi đoàn 159 H28.3.03.02 Giấy khen BCH chi đoàn trường THCS thị trấn Phố Lu 160 H28.3.03.03 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn 161 H29.2.01.01 Biên Đại hội Liên đội 162 H29.2.01.02 Biên Đại hội chi đội 163 H29.2.12.01 Sổ trực đội cờ đỏ 164 H29.3.03.01 Giấy khen Tổng phụ trách đội 165 H29.3.03.02 Kế hoạch tập huấn đoàn đội, CTĐ 166 H29.3.03.03 Kế hoạch hoạt động đội 167 H29.3.03.04 Danh sách các câu lạc học sinh Từ năm học 20092010 đến năm học 2011-2012 Năm 2010 và năm 2011 Từ năm học 20082009 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008, đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008, đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20092010 đến năm học 2010-2011 Năm 2010 và năm 2011 Số 03/KH-ĐTN ngày 20/4/2011 Từ năm học 20072008 đến năm học 2010-2011 Từ năm học 2009- Chi Đoàn THCS thị trấn Phố Lu UBND huyện Bảo Thắng Bí thư chi đoàn Đại hội Liên đội Chi Đội TNTP HCM Tổng phụ trách Đội UBND huyện Bảo Thắng Đoàn TNCS HCM thị trấn Phố Lu Tổng phụ trách Đội Hiệu trưởng 120 (134) 2010 đến năm học 2010-2011 Giai đoạn 2005-2010 và năm học 20092010 Từ năm học 20072008, đến năm học 2010-2011 168 H29.3.03.05 Giấy khen Liên đội vững mạnh xuất sắc 169 H29.3.03.06 Báo cáo tổng kết công tác Đội 170 H29.6.02.01 Các văn Đoàn, Đội trao đổi với quan đoàn thể Năm 2010, 2011 171 H30.2.01.01 172 H30.2.01.02 173 H30.6.01.01 174 H30.6.01.02 175 H30.6.01.03 176 H30.6.01.04 Từ năm học 2007Biên họp ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp 2008, đến năm học 2011-2012 Biên họp ban đại diện cha mẹ học sinh nhà Từ năm học 2007trường; danh sách Ban đại diện cha mẹ học sinh các 2008 đến năm học năm 2010-2011 Số 4784/QĐ-UBND Giấy khen Ban đại diện cha mẹ học sinh ngày 26/10/2011 Từ năm học 2007Kế hoạch hoạt động Ban đại diện cha mẹ học 2008 đến năm học sinh 2010-2011 Từ năm học 2009Quy chế hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh 2010, đến năm học 2011-2012 Quyết định hiệu trưởng phân công trách nhiệm Từ năm học 2009đại diện ban giám hiệu làm nhiệm vụ thường xuyên 2010, đến năm học UBND huyện Bảo Thắng Tổng phụ trách Đội Chi đoàn Liên đội Trưởng ban đại diện CMHS Ban đại diên cha mẹ học sinh UBND huyện Bảo Thắng Ban đại diên cha mẹ học sinh Ban đại diên cha mẹ học sinh Hiệu trưởng 121 (135) phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh 177 H30.6.01.05 178 H30.6.01.06 179 H31.2.05.01 180 H31.2.05.02 181 H32.2.05.01 182 H32.2.05.02 183 H33.2.05.01 184 H33.2.05.02 185 H33.4.12.01 2011-2012 Số 55/2011/TTĐiều lệ ban đại diện cha mẹ HS Bộ GD&ĐT ban BGDĐT hành ngày 22-11-2011 Từ năm học 2007Báo cáo tổng kết hoạt động cha mẹ học sinh 2008 đến năm học 2010-2011 Năm học 2009-2010, Kế hoạch công tác tháng, tuần tổ (có sơ kết, tổng kết) 2010-2011, 20112012 Năm học 2009-2010, Sổ ghi biên các họp chuyên môn Toán Lý 2010-2011, 20112012 Năm học 2009-2010, Kế hoạch công tác tháng, tuần tổ (có sơ kết, tổng kết) 2010-2011, 20112012 Năm học 2009-2010, Sổ ghi biên các họp chuyên môn Văn Sử 2010-2011, 20112012 Năm học 2009-2010, Kế hoạch công tác tháng, tuần tổ (có sơ kết, tổng kết) 2010-2011, 20112012 Năm học 2009-2010, Sổ ghi biên các họp chuyên môn Sinh Hóa 2010-2011, 2011Địa 2012 Chuyên đề phòng chống ma túy học đường - giáo Năm học 2009-2010, Bộ GD&ĐT Ban đại diện cha mẹ học sinh Tổ chuyên môn Tổ chuyên môn Tổ chuyên môn Tổ chuyên môn Tổ chuyên môn Tổ chuyên môn Tổ chuyên môn 122 (136) dục sức khỏe sinh sản vị thành niên - phòng chống buôn bán phụ nữ 186 H34.2.06.01 Kế hoạch hoạt động tổ theo năm, tháng, tuần 187 H34.2.06.02 Biên họp tổ Văn phòng 188 H34.2.06.03 Sổ giao nhận công văn đi, đến (quản lý hồ sơ và các văn bản) 189 H34.2.12.01 Sổ trực bảo vệ 190 H35.3.04.01 Chứng từ kế toán 191 H35.3.04.02 Quy chế chi tiêu nội 192 H35.5.01.01 Các văn quy định chi tiêu tài chính 193 H35.5.01.02 Báo cáo tài chính 194 H35.5.01.03 Dự toán chi ngân sách 195 H35.5.01.04 Báo cáo công khai tài chính 2010-2011, 20112012 Năm học 2009-2010, 2010-2011, 20112012 Từ năm học 20072008, đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008, đến Năm học 2009-2010, 2010-2011, 20112012 Từ năm học 20072008, đến Từ năm học 20072008, đến Các năm học Từ năm học 20072008, đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20072008, đến năm học 2010-2011 Từ năm học 2007- Tổ chuyên môn Tổ Văn phòng Nhân viên văn phòng Nhân viên bảo vệ Hiệu trưởng Trường THCS TT Phố Lu Trường THCS TT Phố Lu Hiệu trưởng Hiệu trưởng Hiệu trưởng 123 (137) 2008, đến năm học 2010-2011 Từ năm học 2007Kế hoạch dự toán các khoản thu chi XHHGD 2008, đến năm học 2010-2011 Từ năm học 2007Kết huy động các nguồn lực XHHGD 2008, đến năm học 2010-2011 Từ năm học 2007Báo cáo các nguồn thu chi XHHGD 2008, đến năm học 2010-2011 Sổ theo dõi thu, chi các nguồn ủng hộ các đơn vị, Từ năm học 2007cá nhân cho nhà trường 2008, đến Từ năm học 2007Sổ gọi tên và ghi điểm học sinh 2008, đến năm học 2010-2011 196 H35.5.01.05 197 H35.5.01.06 198 H35.5.01.07 199 H35.6.02.01 200 H36.2.09.01 201 H37.2.09.01 Học bạ học sinh Các khối lớp 202 H38.2.09.01 Sổ liên lạc Năm học 2010-2011 203 H39.3.01.01 Hồ sơ lý lịch Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng cán quản lý 204 H39.3.01.02 Hồ sơ lý lịch giáo viên 34 giáo viên 205 H39.3.04.01 Hồ sơ lý lịch nhân viên nhân viên 206 H40.4.01.01 Sổ ghi đầu bài Từ năm học 2007- Trường THCS TT Phố Lu Hiệu trưởng Trường THCS TT Phố Lu Hiệu trưởng Trường THCS TT Phố Lu Trường THCS TT Phố Lu GV chủ nhiệm Trường THCS TT Phố Lu Trường THCS TT Phố Lu Trường THCS TT Phố Lu Hiệu trưởng 124 (138) 207 H40.4.10.01 Sổ ghi đầu bài dạy thêm buổi chiều 208 H41.4.01.01 Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn 209 H42.2.07.01 Sổ dự Hiệu trưởng 210 H42.2.07.02 Sổ dự Phó hiệu trưởng 211 H42.4.02.01 Sổ dự giáo viên nhà trường 212 H43.4.02.01 Giáo án có ứng dụng công nghệ thông tin 213 H43.4.09.01 Giáo án dạy chương trình địa phương 214 H43.4.12.01 Giáo án các năm học 2008, đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20092010, đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20092010, đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20092010, đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20092010, đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20092010, đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20092010, đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20092010, đến năm học 2010-2011 Từ năm học 20092010, đến năm học 2010-2011 Hiệu trưởng Tổ trưởng chuyên môn Hiệu trưởng Hiệu trưởng Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên 125 (139) 215 H44.4.03.01 Sáng kiến kinh nghiệm các năm học 216 H45.4.01.01 Phân phối chương trình THCS 217 H45.4.09.01 Tài liệu giáo dục địa phương 218 H46.4.07.01 219 H46.4.07.02 220 H46.4.07.03 Hình ảnh minh họa minh hoạ phòng tuyền thống và các hoạt động Hình ảnh hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường Từ năm học 20092010, đến năm học 2010-2011 Các năm học Tài liệu khối lớp Năm học 2010-2011 Năm 1999 Hình ảnh học sinh chăm sóc, viếng nghĩa trang liệt sĩ Năm học 2010-2011 Giáo viên Bộ GD&ĐT Sở GD&ĐT Lào Cai Trường THCD thị trấn Phố Lu Trường THCD thị trấn Phố Lu Trường THCD thị trấn Phố Lu 126 (140) Phụ lục 2: DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, TRANH ẢNH TT Tên, hình vẽ, sơ đồ, tranh ảnh Sơ đổ qui hoạch tổng thể nhà trường Sơ đồ khu nhà trường Nơi phát hành Ghi chú Trường THCS thị trấn Phố Lu Trường THCS thị trấn Phố Lu Sơ đồ hệ thống thoát nước, hệ thống Trường THCS nhà vệ sinh thị trấn Phố Lu Ảnh chụp khuôn viên riêng, tường Trường THCS bao, cổng trường, biển trường thị trấn Phố Lu Ảnh chụp phòng học Trường THCS thị trấn Phố Lu Trường THCS Ảnh chụp phòng chức Ảnh chụp thư viện Ảnh chụp khu nhà để xe thị trấn Phố Lu Trường THCS thị trấn Phố Lu Trường THCS thị trấn Phố Lu Trường THCS Ảnh chụp khu nhà vệ sinh thị trấn Phố Lu 127 (141)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao kiem dinh chat luong 2012 v1, Bao cao kiem dinh chat luong 2012 v1