GA SINH 7 KYI nam hoc 20122013

55 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 17:52

KiÕn thøc : - HS trình bày đợc một số đặc điểm cấu tạo và lối sống của các đại diện giáp x¸c thêng gÆp - Nêu đợc vai trò thực tiễn của lớp giáp xác 2.. C¬ quan di Lèi sèng chuyÓn.[r] (1)TiƠt Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: giới động vật đa dạng và phong phú I môc tiªu KiÕn thøc : - hiểu đợc giới động vật đa dạng và phong phú thành phần loài,kích thớc , số lợng cá thể và môi trờng sống - Xác định đợc nớc ta đợc thiên nhiên u đãi , nêu đợc giới động vật đa d¹ng vµ phong phó nh thÕ nµo Kĩ năng: Rèn kĩ nhận biết các động vật thông qua các hình vẽ liên quan đến thùc tÕ Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ động vật và môi trờng sống chúng II ChuÈn bÞ : GV: - Su tầm số tranh ảnh các loài động vật thiên nhiên : - Tranh vÏ h×nh 1.1 → SGK: HS : Su tầm số tranh ảnh các loài động vật thiên nhiên : III Các hoạt động thầy và trò ổn định : KiÓm tra: - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò Néi dung H§1: T×m hiÓu sù ®a d¹ng loµi vµ phong phó vÒ sè lîng c¸ thÓ : I §a d¹ng loµi vµ phong phó - GV treo tranh số loài động vật sống số số lợng cá thể: nơi khác để HS quan sát : - HS quan sát kết hợp đọc phần đầu bài Thế giới động vật xung quanh - GV hái chóng ta v« cïng phong phó, ? Qua phÇn trªn cho em biÕt ®iÒu g× vÒ Sù ph©n chóng ®a d¹ng vÒ loµi, kÝch thíc bè §V vµ vai trß cña §V? c¬ thÓ, lèi sèng vµ m«i trêng sèng - Mét vµi HS ph¸t biÓu → GV chèt l¹i §éng vËt ®a d¹ng vÒ loµi vµ sè lîng c¸ thÓ : - Cho HS quan sát hình 1.1và 1.2 , đọc phần mục I SGK yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái ? Qua phÇn trªn cho em biÕt ®iÒu g×? ? Quan s¸t h×nh 1.1vµ 1.2 em cã nhËn xÐt g×? - Gäi mét vµi HS ph¸t biÓu líp bæ sung - GV tổng kếy ý đúng sai ? Từ đó em rút đợc kết luận gì? - HS ph¸t biÓu → GV chèt l¹i kiÕn thøc - GV cho HS đọc phần thứ hai để HS hiểu thêm vÒ sù phong phó, ®a d¹ng vÒ sè loµi vµ kÝch thíc H§ 2: T×m hiÓu ®a d¹ng vÒ m«i trêng sèng : - GV yªu cÇu HS qua s¸t h×nh 1.3 → nhËn biÕt II §a d¹ng vÒ m«i trêng sèng: c¸c m«i trêng sèng cña §V - HS thảo luận nhóm điền tên các ĐV nhận biết đợc Nhờ thích nghi cao với điều kiÖn sèng §V ph©n bè ë kh¾p n¬i vµo nh: Níc ngät, níc mÆn, níc lî, các dòng để trống SGK (7) - Gọi đại diện vài nhóm đọc kết → các trên cạn, trên không, vùng băng gi¸ nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV kết luận đúng sai và hỏi ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ m«i trêng sèng cña c¸c loµi §V? ? Vì ĐV sống đợc môi trờng khác nhau? - HS ph¸t biÓu → GV chèt l¹i kiÕn thøc Cñng cè - HS đọc kết luận bài - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi (2) dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - §äc tríc bµi 2; vë bµi tËp  -Ngµy so¹n: / Ngµygi¶ng: / TiƠt phân biệt động vật với thực vật đặc điểm chung động vật I môc tiªu KiÕn thøc : - HS phân biệt đợc ĐV với TV, thấy chúng có đặc điểm chung sinh vật nhng chúng khác số đặc điểm - Nêu đợc các đặc điểm ĐV để nhận biết chúng thiên nhiên - Phân biệt đợc ĐVKXS với ĐVCXS , vai trò chúng thiên nhiên và đời sống ngời *Tích hợpMT:HS hiểu đợc mối liên quan MT và chất lợng sống ngời ,có ý thøc b¶o vÖ ®a d¹ng sinh häc KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t vµ ph©n tÝch kªnh h×nh Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ động, thực vật thiên nhiên II ChuÈn bÞ : GV: - H×nh 2.1 → SGK - Mô hình tế bào thực vật và tế bào động vật HS: §äc tríc bµi 2; vë bµi tËp III Các hoạt động thầy và trò: vËt ? ổn định : KiÓm tra: Hãy chứng minh đa dạng số lợng cá thể và môi trờng sống các loài động Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò *HĐ1: Tìm hiểu các đặc điểm để phân lo¹i §V vµ TV - GV híng dÉn HS nghiªn cøu h×nh 2.1 → th¶o luËn nhãm hoµn thµnh b¶ng - Từ kết đó trả lời các câu hỏi cuối bảng - Gọi đại diện 2- nhóm phát biểu → Lớp nhËn xÐt bæ sung - GV chèt l¹i kiÕn thøc - GV cho HS nh¾c l¹i sù gièng vµ kh¸c gi÷a §V vµ TV HĐ 2:Tìm hiểu đặc điểm chung động vật: - GV cho HS nghiên cứu đặc điểm đợc giới thiệu bài chọn lấy đặc điểm quan träng nhÊt cña §V gióp ph©n biÖt víi TV - Gäi mét vµi HS tr¶ lêi - GV chốt lại ý đúng 1, 3, và hỏi ? Hãy nêu đặc điểm chung ĐV? HĐ 3:Tìm hiểu phân chia giới động vật : - Gọi 1-2 HS đọc phần mục III SGK - GV lu ý HS kiÕn thøc cÇn nhí vÒ sù ph©n chia giới động vật HĐ 4: Tìm hiểu vai trò động vật: - Yªu cÇn HS nghiªn cøu b¶ng SGK vËn dông kiÕn thøc thùc tÕ th¶o luËn nhãm hoµn thµnh b¶ng - Gọi đại diện 1-3 nhóm đọc kết các nhóm kh¸c nhËn xÐ, bæ sung *ĐV có vai trò TN và ngời nh nào ? chúng ta phải làm gì để bảo vệ đa dạng Néi dung I, Phân biệt động vật với thực vËt: - Gièng nhau: cïng cã cÊu t¹o tõ tÕ bµo, cïng cã kh¶ n¨ng sinh s¶n vµ ph¸t triÓn - Kh¸c nhau: §éng vËt kh«ng cã thµnh xenlul«z¬, chØ sö dông chÊt h÷u c¬ cã s½n, cã c¬ quan di chuyÓn, cã hÖ thÇn kinh vµ gi¸c quan H§ 2: II Đặc điểm chung động vËt: - Cã kh¶ n¨ng di chuyÓn - Cã hÖ thÇn kinh vµ gi¸c quan - dÞ dìng tøc kh¶ n¨ng dinh dìng nhê chÊt h÷u c¬ cã s½n III, Sơ lợc phân chia giới động vật (Häc phÇn môcIII SGK-10) IV Vai trò động vật: ( Học theo bảng đã hoàn thành) *Phải tạo MT sống tốt để ĐV phát triÓn (3) §v? - GV nhận xét đúng sai chốt lại kiến thức 4, Củng cố :- HS đọc kết luận bài - §äc môc "Em cã biÕt" - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ : - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - Đọc trớc bài 3; Su tầm mẫu nớc có ĐVKXS sau mang đến lớp {{{{{@&?{{{{{ Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: ch¬ng I: ngành động vật nguyên sinh TiƠt thùc hµnh quan sát số động vật nguyên sinh I, môc tiªu Kiến thức : HS nhận dạng đợc ít đại diện điển hình cho ĐVNS :Trùng roi, Trùng giầy, phân biệt đợc hình dạng, cách di chuyển đại diện KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng sö dông vµ quan s¸t mÉu vËt b»ng kÝnh hiÓn vi Thái độ : Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc, cận thận, tỉ mỉ II, ChuÈn bÞ : ThÇy :ChuÈn bÞ nh bµi 3(13) SGK Trò : Su tầm số mẫu nớc có động vật không xơng sống thiên nhiên : III, Các hoạt động thầy và trò ổn định : KiÓm tra: - GV: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò H§ : T×m hiÓu vÒ h×nh d¹ng , c¸ch di chuyÓn cña trïng đế giày - GV híng dÉn cho c¸c nhãm HS c¸c thao t¸c thùc hµnh - HS tiÕn hµnh theo c¸c thao t¸c - GV kiÓm tra trªn lam kÝnh cña c¸c nhãm - GV tiếp tục hớng dẫn HS cách cố định mẫu: Dùng la men ®Ëy trªn giät níc (cã trïng ) lÊy giÊy thÊm hÕt níc.Quan s¸t vµ vÏ h×nh d¹ng cña trïng giµy - HS lấy mẫu khác để quan sát trùng di chuyển ( Di chuyÓn kiÓu tiÕn th¼ng ho¹c xoay tiÕn ) - Yêu cầu HS làm bài tập đánh dấu vào ô trống (15)SGK - GV treo bảng phụ gọi 1-2 HS lên đánh dấu → lớp nhận xÐt, bæ sung Néi dung I, Quan s¸t trïng giµy: - C¸c thao t¸c : + Dïng èng hót lÊy giät níc nhá ë níc ng©m r¬m chç thµnh b×nh (chai, lä, ) + Nhá lªn lam kÝnh → r¶i vài sợi bông để cản tốc độ → soi dới kính hiển vi + Điều chỉnh thị kính để nh×n cho râ + Quan s¸t h×nh 3.1 nhËn biÕt trïng giµy - GV thông báo ý đúng H§ 2: T×m hiÓu vÒ trïng roi: - GV híng dÉn HS lÊy mÉu tõ níc v¸ng xanh hoÆc rò nhÑ rÔ bÌo vµ thùc hiÖn c¸c thao t¸c nh quan s¸t trïng giµy - GV theo dâi vµ kiÓm tra c¸c nhãm thao t¸c II Quan s¸t trïng roi: (4) - NÕu nhãm nµo cha t×m thÊy trïng roi th× GV hái nguyªn nhân và giúp đỡ nhóm yếu - HS lµm bµi tËp phÇn lÖnh môc SGK (16) - Gäi 1-3 nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ → c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV thông báo đáp án đúng + §Çu ®i tríc + Mµu s¾c cña h¹t diÖp lôc - §Çu ®i tríc - Mµu xanh lµ mµu cña h¹t diÖp lôc Cñng cè: - GV kh¾c s©u kiÕn thøc c¬ b¶n - GV nhận xét kết hoạt động các nhóm dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ: - Dän vÖ sinh líp häc , lau röa dông cô thùc hµnh - §äc tríc bµi {{{{{@&?{{{{{ Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng .: TiƠt trïng roi I môc tiªu KiÕn thøc : - HS nêu đợc đặc điểm dinh dỡng , sinh sản trùng roi xanh HS thấy đợc bớc chuyển quan trọng từ ĐV đa bào qua đại diện là tập đoàn trùng roi KÜ n¨ng: -RÌn kÜ n¨ng quan s¸t ,ph©n tÝch tæng hîp - Kĩ nghiên cứu và hoạt động nhóm Thái độ : -Yªu thÝch m«n häc II ChuÈn bÞ : ThÇy :- H×nh 4.1 → H4 SGK - B¶ng phô, phiÕu häc tËp Trß : §äc tríc bµi 4: III, Các hoạt động thầy và trò ổn định : KiÓm tra: - H·y nªu cÊu t¹o cña trïng ®Ð giµy? Nªu c¸ch di chuyÓn cña trïng giµy vµ trïng roi? Bµi míi Các hoạt động thầy và trò Néi dung H§ 1: T×m hiÓu vÒ Trïng roi xanh: I, trïng roi xanh: - HS đọc phần mục 1, 2, phần I SGK - GV ph¸t phiÕu häc tËp yªu cÇu quan s¸t h×nh 4.1 → SGK Th¶o luËn nhãm hoµn thµnh phiÕu häc Dinh dìng: - Dinh dìng tù dìng vµ dÞ dìng tËp - Hô hấp :Trao đổi khí qua màng S Tªn §V tÕ bµo T Trïng roi xanh - Bµi tiÕt :Nhê kh«ng bµo co bãp T §Æc ®iÓm Sinh s¶n: di chuyÓn Sinh s¶n v« tÝnh b»ng c¸ch ph©n Dinh dìng đôi theo chiều dọc thể Sinh s¶n - GV treo bảng phụ gọi đại diện 1-3 nhóm lên bảng ®iÒn → c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV nhận xét đa đáp án đúng - GV chèt l¹i kiÕn thøc tõng tiÓu môc - GV hái ? Trïng roi xanh h« hÊp vµ bµi tiÕt nh thÕ nµo? -HS tr¶ lêi c©u hái (5) -GV nhËn xÐt vµ yªu cÇu hs ®a kÕt luËn ? Nªu h×nh thøc sinh s¶n cña trung roi xanh? HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi GV nhËn xÐt vµ yªu cÇu hs ®a kÕt luËn H§ 2: T×m hiÓu vÒ tËp ®oµn trïng roi : - GV yêu cầu HS đọc phần mục II, quan sát hình 4.3 SGK trao đổi nhóm hoàn thành bài tập phần lệnh môc II - Gọi đại diện 2- trình bày → lớp nhận xét bổ sung - GV söa sai (nÕu cã) - Gv hái ? TËp ®oµn v«n vèc dinh dìng nh thÕ nµo?( Mét sè c¸ thÓ ë ngoµi lµm nhiÖm vô di chuyÓn vµ b¾t måi ) ? H×nh thøc sinh s¶n cña tËp ®oµn v«n vèc nh thÕ nµo? (khi sinh s¶n mét sè tÕ bµo chuyÓn vµo ph©n chia thµnh tËp ®oµn míi ) - HS rót kÕt luËn II, TËp ®oµn trïng roi: TËp ®oµn trïng roi, gåm nhiÒu tÕ bµo cã roi liªn kÕt l¹i víi t¹o thµnh Chóng gîi mèi quan hÖ vÒ nguån gèc gi÷a §V đơn bào và ĐV đa bào 4, Củng cố: - HS đọc kết luận bài - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ : - §äc môc "Em cã biÕt" - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - §äc tríc bµi {{{{{@&?{{{{{ TiƠt Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: trïng biÕn h×nh vµ trïng giµy I, môc tiªu KiÕn thøc : - HS nêu đợc đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dinh dỡng và sinh sản trùng biÕn h×nh ,dinh dìng , sinh s¶n cña trïng giµy - HS thấy đợc phân hoá chức các phận tế bào trùng giày đó lµ biÓu hiÖn mÇm mèng cña §V ®a bµo → KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, so s¸nh, ph©n tÝch, tæng hîp Thái độ : Giáo dục lòng yêu thích môn II, ChuÈn bÞ : ThÇy :- B¶ng phô Trò : đọc trớc bài III, Các hoạt động thầy và trò (6) ổn định KiÓm tra: - Nêu đặc điểm cấu tạo, di chuyển và hình thức dinh dỡng trungf roi ? Bµi míi Các hoạt động thầy và trò H§ 1: T×m hiÓu trïng biÕn h×nh: Néi dung I, trïng biÕn h×nh: - Là đại diện trùng chân giả, - Cho HS đọc phần mục I SGK trả lời câu hỏi sèng ë ao tï, hå níc lÆn ? TRùng biến hình sống đâu , có kích thớc nh - Kích thớc thay đổi từ nµo ? 0,1 → 0,5mm - Mét vµi HS ph¸t biÓu → GV chèt l¹i kiÕn thøc - Cho HS đọc phần mục SGK quan sát hình 5.1 th¶o 1, CÊu t¹o vµ di chuyÓn: luËn nhãm tr¶ lêi c©u hái - CÊu t¹o: Gåm mét tÕ bµo cã chÊt ? Nêu đặc diểm cấu tạo trùng biến hình? nguyªn sinh láng, nh©n, kh«ng bµo tiªu ho¸, khong bµo co bãp - Di chuyÓn: Nhê ch©n gi¶ chÊt ? Trïng biÕn h×nh di chuyÓn nh thÕ nµo? nguyªn sinh dån vÒ mét phÝa - Gọi đại diện vài trả lời → các nhóm khác nhËn xÐt bæ sung - GV chèt l¹i vµ hái tiÕp ? V× gäi lµ trïng biÕn h×nh? 2, Dinh dìng: ( Hình dạng không định) - Tiªu ho¸ néi bµo Yêu cầu HS quan sát hình 5.2 ghi nhớ kiến thức và - Bài tiết chất thừa dồn đến không th¶i ngoµi ë mäi nghiªn cøu phÇn môc Th¶o luËn nhãm s¾p xÕp bµo co bãp n¬i trªn c¬ thÓ l¹i qu¸ tr×nh theo thø tù hîp lý - Gọi đại diện vài nhóm đọc đáp án → các nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV đa đáp án đúng theo thứ tự từ trên xuống dới 2, 1, 3, - Yªu cÇu HS tù rót kÕt luËn - Yªu cÇu HS nghiªn cøu phÇn môc tr¶ lêi c©u 3, Sinh s¶n hái Sinh s¶n v« tÝnh b»ng c¸ch ph©n ? Nªu h×nh thøc sinh s¶n cña trïng biÕn h×nh? đôi thể - Gäi mét vµi HS ph¸t biÓu → líp nhËn xÐt bæ sung - GV chèt l¹i kiÕn thøc H§2:T×m hiÓu trïng giµy: - Gọi HS đọc phần môc II vµ cho biÕt ? Trïng giµy ph©n ho¸ nh thÕ nµo ? - Gäi 1-2 HS ph¸t biÓu → GV chèt l¹i 1, Dinh dìng - HS nghiªn cøu phÇn môc + quan s¸t l¹i h×nh 5.3 SGK tr¶ lêi c©u hái ? Nªu h×nh thøc dinh dìng cña trïng giµy? - Gäi mét vµi HS ph¸t biÓu → líp nhËn xÐt bæ sung - GV chèt l¹i kiÕn thøc môc 3- Sinh s¶n - HS đọc phần môc → Rót kÕt luËn vÒ sù sinh s¶n cña trïng giµy - GV chèt l¹i kiÕn thøc II, Trïng giµy: Dinh dìng: - Thøc ¨n vµo miÖng → hÇu → không bào tiêu hoá đợc biến đổi nhờ enzim - Chất thải đợc đa đến không bào co bãp qua lç tho¸t ngoµi Sinh s¶n: Sinh s¶n v« tÝnh b»ng c¸ch ph©n đôi theo chiều ngang thể và sinh s¶n h÷u tÝnh b»ng c¸ch tiÕp hîp 4, Củng cố : - HS đọc kết luận bài - §äc môc " Em cã biÕt" (7) - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi 5, dÆn dß: - Híng dÉn vÒ nhµ - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - §äc tríc bµi 6; vë bµi tËp {{{{{@&?{{{{{ Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiƠt trïng kiÕt lÞ vµ trïng sèt rÐt I môc tiªu: KiÕn thøc: - HS nêu đợc đặc điểm cấu tạo trung kiết lị và trùng sốt rét phù hợp với lèi sèng kÝ sinh - ChØ râ ddîc nh÷ng t¸c h¹i trïng kiÕt lÞ vµ trïng sèt rÐt g©y vµ c¸ch phßng tr¸nh bÖnh sèt rÐt KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng thu thËp th«ng tin qua kªnh h×nh , vµ liªn hÖ thùc tÕ Thái độ: * Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân ,vệ sinh MT , diệt muỗi ,phßng bÖnh b¶o vÖ c¬ thÓ II.ChuÈn bÞ : Gi¸o viªn: H×nh 6.1 → SGK B¶ng phô 2.Häc sinh:§äc tríc bµi 6; vë bµi tËp III TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc: ổn định : KiÓm tra : Nªu cÊu t¹o, sù di chuyÓn, c¸ch dinh dìng, sinh s¶n cña trïng biÕn h×nh? Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò HS: đọc phần đầu bài ghi nhớ kiến thức: * Hoạt động nhóm - GV:híng dÉn HS nghiªn cøu phÇn quan s¸t h×nh 6.1vµ 6.2 th¶o luËn nhãm hoµn thµnh bµi tËp phÇn môc I(23) -HS: Th¶o luËn nhãm hoµn thµnh bµi tËp *H§1 :T×m hiÓu trïng kiÕt lÞ - GV treo bảng phụ → gọi đại diện 1-2 nhóm lên b¶ng lµm → c¸c nnhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung - GV nhận xét - đa đáp án đúng + C©u 1: Cã ch©n gi¶, h×nh thµnh bµo x¸c + C©u 2: ChØ ¨n hång cÇu cã ch©n gi¶ ng¾n GV hái ? trïng kiÕt lÞ cã cÊu t¹o nh thÕ nµo? Néi dung I Trïng kiÕt lÞ: - CÊu t¹o: Cã ch©n gi¶, kh«ng cã kh«ng bµo - Dinh dìng: Thùc hiÖn qua mµng tÕ bµo, nuèt hång cÇu (8) ? Trïng kiÕt lÞ dinh dìng vµ ph¸t triÓn nhg thÕ nµo? - Gäi mét vµi HS ph¸t biÓu → Líp nhËn xÐt bæ sung - GV chèt l¹i kiÕn thøc : *H§ 2: t×m hiÓu trïng sèt rÐt: - HS đọc phần môc → rót kÕt luËn vÒ cÊu t¹o vµ dinh dìng cña trïng sèt rÐt? - GV: Gäi mét vµi HS tr¶ lêi → GV chèt l¹i kiÕn thøc - GV hái ? Cấu tạo gì phù hợp với đời sống kí sinh ( Thiếu quan di chuyÓn) - GV cho HS nghiªn cøu phÇn môc quan s¸t h×nh 6.4 ? Nêu vòng đời phát triển trùng sốt rét? - Gäi mét vµi HS tr¶ lêi → líp nhËn xÐt bæ sung - GV chèt l¹i - GV treo b¶ng phô ghi néi dung b¶ng (24) SGK → gäi 1- HS lªn ®iÒn → líp nhËn xÐt bæ sung - GV nhËn xÐt, bæ sung hoµn thiÖn néi dung b¶ng *H§3: T×m hiÓu BÖnh sèt rÐt ë níc ta: - HS đọc phần mục liên hệ thực tế nớc ta trả lời c¸c c©u hái sau: ? Níc ta bÖnh sèt rÐt xuÊt hiÖn nhiÒu nhÊt ë vïng nµo? ? T¹i bÖnh sèt rÐt hay x¶y ë miÒn nói? ? H·y nªu c¸ch phßng tr¸nh bÖnh sèt rÐt? - Gäi mét vµi HS ph¸t biÓu → Líp nhËn xÐt bæ sung - GV chèt l¹i kiÕn thøc vµ hái tiÕp; *§Ó phßng tr¸nh bÖnh sãt rÐt chóng ta ph¶i lµm g× ? ? Nêu các biện pháp diệt muỗi địa phơng em? - Gäi mét vµi HS ph¸t biÓu → Líp nhËn xÐt bæ sung - ph¸t triÓn m«i trêng → kÕt bµo x¸c → vµo ruét ngêi → chui khái bµo x¸c → b¸m vµo ruét II Trïng sèt rÐt: 1.CÊu t¹o vµ dinh dìng: - CÊu t¹o: Kh«ng cã c¬ quan di chuyÓn, kh«ng cã kh«ng bµo - Dinh dìng: Thùc hiÖn qua mµng tÕ bµo, lÊy chÊt dinh dìng tõ hång cÇu 2.Vòng đời: - Trïng sèt rÐt cã tuyÕn níc bät cña muçi A n« phen → vµo m¸u ngêi → chui vµo hång cÇu sèng, sinh s¶n vµ ph¸ huû hång cÇu, chui ngoµi tiÕp tục vòng đời 3, BÖnh sèt rÐt ë níc ta: - BÖnh sèt rÐt ë níc ta ®ang dÇn đợc toán * Phßng bÖnh : ph¶i vÖ sinh m«i trêng, vÖ sinh c¸ nh©n, diÖt muçi A n« phen Củng cố : - HS đọc kết luận bài - §äc môc "Em cã biÕt" - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi Híng dÉn häc ë nhµ : - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - §äc tríc bµi 7; Vë bµi tËp {{{{{@&?{{{{ TiƠt Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: (9) đặc điểm chung vai trò thực tiễn động vật nguyên sinh I môc tiªu KiÕn thøc: - HS nêu đợc đặc điểm chung ĐVNS - Chỉ đợc vai trò tích cực ĐVNS và tác hại ĐVNS gây KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ngquan s¸t thu thËp kiÕn thøc Thái độ : * Giáo dục ý thức phòng chống ô nhiễm MT để bảo vệ động vật có ích vµ m«i trêng sèng cña chóng II ChuÈn bÞ : Gi¸o viªn: :- H×nh 7.1 → SGK - B¶ng phô, Häc sinh: - §äc tríc bµi 7; vë bµi tËp III TiÕn tr×nh tæ chøc d¹y häc: ổn định : KiÓm tra: - Trùng kiết lị có hại nh nào sức khoẻ ngời?( Viêm loét ruét, mÊt hång cÇu) - V× bÖnh sèt rÐt hay x¶y ë miÒn nói? Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò *HĐ1: Tìm hiểu đặc điểm chungcủa ĐVNS -Hoạt động nhóm: nhóm - Yêu cầu HS đọc phần môc I Th¶o luËn nhãm hoµn thµnh b¶ng - GV treo bảng phụ gọi đại diện 1-2 nhóm lên điền Néi dung I §Æc ®iÓm chung: c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV đa đáp án chuẩn S §¹i T diÖn T Kich thC/T¹o íc tõ H lín T NhiÒu vi TB B x x Thøc ¨n Bé phËn di chuyÓn H×nh thøc sinh s¶n - C¬ thÓ chØ lµ tÕ bµo đảm nhiệm chức n¨ng sèng - Dinh dìng chñ yÕu v« tÝnh b»ng c¸ch dÞ dìng - Sinh s¶n v« tÝnh vµ v« tÝnh h÷u tÝnh vôn roi H.c¬ VKch©n x x vôn gi¶ H c¬ VKl«ng v« tÝnh x x vô Trïng b¬i H.tÝnh giµy H c¬ hång tiªu x Trïng cÇu gi¶m v« tÝnh kiÕt lÞ x trïng H«ng kh«g v« tÝnh x x sèt cÇu cã rÐt - GV yªu cÇu HS tiÕp tôc th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c©u hái phÇn môc I ? Nêu đặc điểm chung ĐVNS ? - Gọi đại diện vài nhóm đọc kết → các nhóm khác nhËn xÐt bæ sung HS: Tr¶ lêi , nhËn xÐt, bæ sung - GV bæ sung chèt l¹i kiÕn thøc Trïng roi Trung B.H×n *H§2: -HS nghiªn cøu SGK hoµn thµnh b¶ng HS: Tr×nh bµy, nhËn xÐt, bæ sung - GV nhận xét , chốt lại kiến thức đúng vai trß cña §VNS II Vai trß thùc tiÔn: - Lµ thøc ¨n cña nhiÒu động vật nớc, thị độ m«i trêng níc, gãp phÇn t¹o nªn vá trái đất - Lµ vËt chØ thi cho các địa tầng có dầu ho¶ - Mét sè g©y bÖnh cho ngời và động vật khác *Ph¶i cã ý thøc gi÷ g×n ,chèng « nhiÔm môi trờng nớc để tạo (10) - GV chèt l¹i kiÕn thøc *Chúng ta phải làm gì để bảo vệ ĐVNS? §K cho §VNS ph¸t triÓn Củng cố : - HS đọc kết luận bài - §äc môc "Em cã biÕt" - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi 5.Híng dÉn häc ë nhµ : - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi , - §äc tríc bµi {{{{{@&?{{{{{ Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: ch¬ng ii: ngµnh ruét khoang TiƠt thuû tøc I, môc tiªu KiÕn thøc : HS nêu dợc đặc điểm hình dạng, cấu tạo dinh dỡng và cách sinh sản thuỷ tức là đại diện ngành ruột khoang và là ĐV đa bào đầu tiên KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t vµ tæng hîp kiÕn thøc Thái độ: Giáo dục ý thức học tập , yêu thích môn II, ChuÈn bÞ : ThÇy :- B¶ng phô Trß : §äc tríc bµi v; vë bµi tËp III, Các hoạt động thầy và trò ổn định : KiÓm tra: Nêu đặc điểm chung vai trò thực tiễn ngành động vật nguyên sinh ? Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò - HS đọc phần đầu bài ghi nhớ kiến thức: ? Qua phÇn cho em biÕt ®iÒu g×? - Gäi mét vµi HS ph¸t biÓu → líp nhËn xÐt bæ sung - GVtæng kÕt l¹i H§ 1:T×m hiÓu h×nh d¹ng ngoµi vµ di chuyÓn Néi dung I H×nh d¹ng ngoµi vµ di chuyÓn: (11) - GV híng dÉn HS nghiªn cøu phÇn quan s¸t h×nh 8.1vµ 8.2 th¶o luËn nhãm tr×nh bµy ? H×nh d¹ng ngoµi vµ di chuyÓn cña thuû tøc? - Gọi đại diện 2- nhóm phát biểu → Lớp nhËn xÐt bæ sung - GV yªu cÇu HS m« t¶ h×nh thøc di chuyÓn cña thuû tøc ( kiÓu lén ®Çu vµ kiÓu s©u ®o) - GV chèt l¹i kiÕn thøc H§ 2: T×m hiÓu cÊu t¹o trong: - HS quan sát hình cắt dọc thuỷ tức ; đọc phÇn môc II vµ néi dung b¶ng - C¸ nh©n tù hoµn thµnh cét cuèi cña b¶ng - Gäi mét vµi HS ph¸t biÓu → Líp nhËn xÐt bæ sung - GV đa đáp án đúng (theo thứ tự từ trên xuèng díi) 1- TÕ bµo gai 4- TÕ bµo m« c¬ tiªu ho¸ 2- TÕ bµo (TBTK) 5- TÕ bµo m« b× c¬ 3- TÕ bµo sinh s¶n - GV yªu cÇu HS rót kÕt luËn vÒ cÊu t¹o cña thuû tøc H§ 3: T×m hiÓu vÒ Dinh dìng: - Gọi 1-2 HS đọc phần mục III SGK thảo luËn nhãm tr¶ lêi c©u hái phÇn ∇ môc III - Gọi đại diện 1-3 nhóm phát biểu → các nhãm kh¸c nhËn xÐ, bæ sung - GV nhËn xÐt chèt l¹i kiÕn thøc H§ 4: T×m hiÓu vÒ sinh s¶n: - Yªu cÇn HS nghiªn cøu môc IV SGK th¶o luËn nhãm hoµn tr¶ lêi c©u hái: ? Nªu h×nh thøc sinh s¶n cña thuû tøc? - Gọi đại diện 1-3 nhóm phát biểu → các nhãm kh¸c nhËn xÐ, bæ sung - GV nhËn xÐt chèt l¹i kiÕn thøc - CÊu t¹o ngoµi: H×nh trô dµi phÇn díi lµ đế bám, phần trên có lỗ miệng, xung quanh cã ta miÖng - Cơ thể có đối xứng toả tròn - di chuyÓn kiÓu lén ®Çu vµ s©u ®o II, CÊu t¹o trong: - Thµnh c¬ thÓ cã líp + Líp ngoµi gåm: TÕ bµo gai, tÕ bµo thÇn kinh, tÕ bµo m« b× c¬ + Líp trong: TÕ bµo m« c¬ tiªu ho¸ - gi÷a líp lµ tÇng keo máng -Lç miÖng th«ng víi khoang tiªu ho¸ ë gi÷a gäi lµ ruét tói III, Dinh dìng - Thuû tøc b¾t måi b»ng tua miÖng qua qu¸ tr×nh tiªu ho¸ thùc hiÖn ë khoang tiªu ho¸ nhê dÞch tõ tÕ bµo tuyÕn - Sự trao đổi khí đợc thực qua thành c¬ thÓ H§ 4: IV, Sinh s¶n: 1, Mäc chåi: sinh s¶n v« tÝnh b»ng c¸ch mäc chåi 2, Sinh s¶n h÷u tÝnh: Hình thành tế bào sinh dục đực và cái 3, T¸i sinh: Mét phÇn c¬ thÓ t¹o nªn mét c¬ thÓ míi 4, Củng cố :- HS đọc kết luận bài - §äc môc "Em cã biÕt" - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - §äc tríc bµi 9; vë bµi tËp {{{{{@&?{{{{{ (12) TiƠt Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: ®a d¹ng cña ngµnh ruét khoang I, môc tiªu KiÕn thøc : - HS rõ đợc đa dạng ngành ruột khoang đợc thể cấu tạo thể, lối sống, tæ chøc c¬ thÓ vµ di chuyÓn KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t ph©n tÝch, tæng hîp Thái độ : Giáo dục ý thức học tập , yêu thích môn II, ChuÈn bÞ : ThÇy : - H×nh → SGK; b¶ng phô Trß : - §äc tríc bµi 9; chuÈn bÞ vë bµi tËp III, Các hoạt động thầy và trò ổn định : KiÓm tra: H·y nªu h×nh d¹ng, cÊu t¹o vµ sù di chuyÓn cña thuû tøc? Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò H§ : T×m hiÓu vÒ søa - học sinh đọc phần môc I ; quan s¸t h×nh 9.1 trao đổi nhóm hoàn thành bảng SGK (33) - Các nhóm lấy bảng đã hoàn thành lên gắn vào bảng - GV treo bảng phụ ghi đáp án đúng → yêu cầu HS nhËn xÐt chÐo kÕt qu¶ - GV nhËn xÐt, bæ sung vµ hái ? Nêu đặc điểm cấu tạo sứa thích nghi với lối sèng b¬i léi tù níc? - Mét vµi HS ph¸t biÓu → GV chèt l¹i - HS gi¶i thÝch lèi sèng c¸ thÓ cña søa H§ :T×m hiÓu h¶i quú - Cho HS quan sát hình 9.2 , đọc phần mục II SGK yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái ? Nêu đặc điểm hải quỳ? - Gäi mét vµi HS ph¸t biÓu → líp bæ sung - GV nhËn xÐt, bæ sung - HS th¶o luËn nhãm : ?T×m ®iÓm tiÕn ho¸ h¬n cña h¶i quú so víi søa vµ thuû tøc? - Gọi đại diện vài nhóm báo cáo kết → c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung - GVchèt l¹i kiÕn thøc H§ 3: t×m hiÓu vÒ san h«: -đọc phần mục II SGK quan sát hình 9.3 thảo luận nhãm hoµn thµnh b¶ng SGK (35) - GV treo bảng phụ , gọi đại diện 1-2 nhóm lên điền → líp nhËn xÐt bæ sung - GVbæ sung, chèt l¹i kiÕn thøc Néi dung : I, Søa - C¬ thÓ hinh c¸i dï( c¸i «), cã kh¶ n¨ng côp xoÌ, miÖng ë díi, tÇng keo dµy, khoang tiªu ho¸ hÑp, b¬i nhê tÕ bµo cã kh¶ n¨ng co rót m¹nh - Cã lèi s«ng c¸ thÓ, b¾t måi b»ng tua miÖng; II, H¶i quú: - C¬ thÓ h×nh trô to, ng¾n, miÖng ë trªn, tÇng keo dµy, r¶i r¸c cã gai x¬ng, khoang tiªu ho¸ xuÊt hiÖn v¸ch ng¨n - Không di chuyển có đế bám - Cã lèi sèng tËp trung mét sè c¸ thÓ III, San h«: - H×nh cµnh c©y thµnh khèi lín, miệng trên, có gai xơng đá vôi vµ chÊt sõng - Khoang tiªu ho¸ cã nhiÒu ng¨n th«ng gi÷a c¸c c¸ thÓ (13) - Không di chuyển có đế bám - Sèng thµnh tËp ®oµn nhiÒu c¸ thÓ liªn kÕt l¹i 4, Củng cố :HS đọc kết luận bài - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ : - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - §äc tríc bµi 10; vë bµi tËp {{{{{@&?{{{{{ TiƠt 10 Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: đặc điểm chung vµ vai trß cña ngµnh ruét khoang I, môc tiªu KiÕn thøc : - HS nêu đợc đặc điểm chung ngành ruột khoang - Chỉ rõ vai trò ngành ruột khoang tự nhiên và đời sống ngời KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t vµ ph©n tÝch, so s¸nh Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ động có ích thiên nhiên II, ChuÈn bÞ : ThÇy :- B¶ng phô Trß : §äc tríc bµi 10; vë bµi tËp III, Các hoạt động thầy và trò ổn định : KiÓm tra: - Hãy nêu các đặc điểm giống và khác hải quỳ và san hô? Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò HĐ :Tìm hiểu đặc điểm chungcủa ĐVNS: - HS vận dụng kiến đã học kết hợp quan sát hình 10.1 SGK th¶o luËn nhãm hoµn thµnh b¶ng (37)SGK - GV treo bảng phụ , gọi đại diện 1-2 nhóm lên điền → líp nhËn xÐt bæ sung - GVbæ sung, chèt l¹i kiÕn thøc S §¹i diÖn T T §Æc ®iÓm Nh SGK Nh SGK Nh SGK Nh SGK Thuû tøc Søa San h« to¶ trßn lén ®Çu, s©u ®o to¶ trßn Co bãp dï to¶ trßn Kh«ng di chuyÓn DÞ dìng TB gai DÞ dìng TB gai, di chuyÓn DÞ dìng TB gai Néi dung I, đặc điểm chung: - Cơ thể đối sứng toả tròn - Ruét d¹ng tói, dinh dìng b»ng c¸ch di dìng - Thµnh c¬ thÓ cã líp tÕ bµo - Tù vÖ vµ tÊn c«ng b»ng tÕ bµo gai Nh SGK Hai Hai Hai Nh SGK Ruét tói Ruét tói Ruét tói Nh SGK Đơn độc Đơn độc TËp ®oµn - Từ kết bảng yêu cầu HS rút đặc điểm chung ngµnh ruét khoang - Gäi 2- HS ph¸t biÓu → Líp nhËn xÐt bæ sung II, Vai trß - GV chèt l¹i kiÕn thøc * Vai trß: (14) H§ 2:T×m hiÓu vÒVai trßcña §VNS - Gọi 1-2 HS đọc phần mục II SGK thảo luận nhóm tr¶ lêi c¸c c©u hái ? Ruét khoang cã vai trß nh thÕ nµo tù nhiªn vµ đời sống? ? Nªu nh÷ng t¸c h¹i cña ngµnh ruét khoang? - Gọi đại diện vài nhóm phát biểu → các nhóm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung - GVchèt l¹i kiÕn thøc - Trong tự nhiên: Tạo vẻ đẹp cho thiªn nhiªn, cã ý nghÜa sinh thái biển - Đối với đời sống:Làm đồ trang sức (san hô), làm đồ trang trÝ, lµ nguån cung cÊp nguyªn liÖu v«i ( san h«), lµm thùc phÈm cã gi¸ trÞ (søa), ho¸ th¹ch san h« gãp phần nghiên cứu địa chất * T¸c h¹i: - số gây độc, ngứa (søa) - Tạo đá ngầm ¶nh hëng đến giao thông đờng thuỷ 4, Củng cố :- HS đọc kết luận bài - §äc môc "Em cã biÕt" - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ : - §äc môc "Em cã biÕt" - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - §äc tríc bµi 11, vë bµi tËp {{{{{@&?{{{{{ TiƠt : 11 ch¬ng III: c¸c ngµnh giun ngµnh giun dÑp Ngµy so¹n: Ngµú gi¶ng : s¸n l¸ gan I, môc tiªu KiÕn thøc : - HS nêu đợc đặc điểm bật ngành giun dẹp là thể có đối xứng hai bên - Chỉ rõ đặc điểm cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, so s¸nh Thái độ :* Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trờng, phòng tránh giun sán kÝ sinh cho vËt nu«i II ChuÈn bÞ : ThÇy :- B¶ng phô - h×nh 11.1 → SGK: Trß : - §äc tríc bµi 11; vë bµi tËp III, Các hoạt động thầy và trò ổn định : KiÓm tra: - Nêu đặc điểm chung ngành ruột khoang? Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò - HS đọc phần đầu bài, quan sát hình SGK (40) ? Nêu đặc điểm cấu tạo, lối sống sán lông? - Mét vµi HS ph¸t biÓu → GV chèt l¹i H§ :T×m hiÓu n¬i sèng, cÊu t¹o, di chuyÓn cña Néi dung - S¸n l«ng b¬i léi tù níc, chñ yÕu ë vïng ven biÓn - Ruét nh¸nh, cã m¾t ë ®Çu cha cã hËu m«n, di chuyÓn nhê l«ng b¬i, sinh sản lỡng tính, đẻ kén có chứa trøng I n¬i sèng, cÊu t¹o vµ di chuyÓn (15) s¸n l¸ gan: - HS đọc phần mục I quan sát hình 11 thảo luận nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái ? Nêu đặc điểm sán lá gan? ? Sù di chuyÓn vµ n¬i sèng cña s¸n? - Gọi đại diện vài nhóm phát biểu → các nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung - GVchèt l¹i kiÕn thøc H§ :T×m hiÓu c¸ch dinh dìng: - Cho HS quan sát hình đọc phần mục II SGK trả lêi c©u hái ? Nªu h×nh thøc dinh dìng ccña s¸n l¸ gan? - Gäi mét vµi HS ph¸t biÓu → líp bæ sung - GV bæ sung chèt l¹i kiÕn thøc H§ 3: T×m hiÓu vÒ sinh s¶n 1-C¬ quan sinh dôc - Yªu cÇn HS nghiªn cøu th«ng tr¶ lêi c©u hái : +Sán lá gan là ĐV đơn tính hay lỡng tính ?cơ quan sinh dôc gåm mÊy bé phËn ? -HS tr¶ lêi c©u hái - GV yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 11.2 đọc phần mục Th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c©u hái phÇn ∇ môc - Gọi đại diện vài nhóm phát biểu.các nhóm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV kết luận đúng sai và hỏi - HS rút kết luận vòng đời sán *§Ó phßng chèng s¸n kÝ sinh cho vËt nu«i chóng ta ph¶i lµm g× ? cña s¸n l¸ gan: - N¬i sèng: KÝ sinh ë gan, mËt tr©u, bß - CÊu t¹o: H×nh l¸ dÑp,dµi → cm, màu đỏ máu, mắt lông bơi tiêu gi¶m, gi¸c b¸m ph¸t triÓn, lµ loµi lìng tÝnh - Di chuyÓn: C¬ quan di chuyÓn tiªu giảm, nhờ thành thể chun giãn để chui róc, luån l¸ch m«i trêng kÝ sinh II, Dinh dìng Hót chÊt dinh dìng tõ m«i tr¬ng kÝ sinh, ruét ph©n nh¸nh, cha cã hËu m«n III., Sinh s¶n: 1, C¬ quan sinh dôc: - C¬ quan sinh dôc lìng tÝnh gåm bé phËn: Cơ quan sinh dục đực Cơ quan sinh dôc c¸i vµ tuyÕn no·n hoµng - CÊu t¹o d¹ng èng, ph©n nh¸nh rÊt ph¸t triÓn 2, Vòng đời: - Trøng s¸n l¸ gan → Êu trïng l«ng → kÝ sinh èc → Êu trïng cã ®u«i → kÕt vá cøng thµnh kÐn s¸n → tr©u, bß ¨n ph¶i → s¸n trëng thµnh gan *Có ý thức giữ gìn vệ sinh MT để phßng chèng s¸n kÝ sinh cho vËt nu«i 4, Cñng cè : - HS đọc kết luận bài - §äc môc "Em cã biÕt - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - §äc tríc bµi 12 ,vë bµi tËp {{{{{@&?{{{{{ (16) Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiƠt 12 mét sè giun dÑp kh¸c I, môc tiªu KiÕn thøc : - HS nắm hình dạng, vòng đời số giun dẹp kí sinh - KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t vµ ph©n tÝch , so s¸nh Thái độ: *Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh thể và MT II, ChuÈn bÞ : ThÇy :- H×nh 12.1 → SGK - Mô hình tế bào thực vật và tế bào động vật Trß : §äc tríc bµi 12; vë bµi tËp III, Các hoạt động thầy và trò ổn định : KiÓm tra: - Hãy nêu vòng đời phát triển sán lá gan? Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò H§ 1:T×m hiÓu mét sè giun dÑp kh¸c -GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK trả lời câu hỏi : +Giun dÑp cã bao nhiªu loµi , kÓ tªn mét sè giun dÑp thêng gÆp ? Néi dung I, Mét sè giun dÑp kh¸c: - Ngoµi s¸n l«ng, s¸n l¸ gan, cßn kho¶ng 4000 loµi giun dÑp -GV yêu cầu HS quan sát H12.1 >H12.3 và đọc các chú khác nh : sán lá máu, sán bã thÝch , th¶o luËn nhãm hoµn thµnh phiÕu häc tËp “ Mét sè trÇu, s¸n d©y giun dẹp khác ” sau đó lên bảng trình bày , lớp nhận xÐt ,bæ sung -Néi dung nh phiÕu häc tËp -GV nhËn xÐt vµ yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái ? Hãy kể và nêu đặc điểm số giun dẹp kí sinh? - Chóng kÝ sinh chñ yÕu ? Giun dÑp thêng kÝ sinh ë bé phËn nµo cña c¬ thÓ ngêi gan, mËt, ruét n¬i cã nhiÒu và động vật? vì sao? chÊt dinh dìng *§Ó phßng giun dÑp kÝ sinh chóng ta cÇn ph¶i ¨n uèng giữ gìn vệ sinh nh nào cho ngời và động vật? *Ph¶i cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh ăn uống để tránh bệnh - Gọi đại diện 2- nhóm phát biểu → Lớp nhận xét s¸n bæ sung - GV nhËn xÐt, bæ sung hoµn thiÖn kiÕn thøc PhiÕu häc tËp Mét sè giun dÑp kh¸c §§ § DiÖn S¸n l¸ m¸u S¸n b· trÇu S¸n d©y MTsèng – lèi sèng VËt chñ kÝ sinh Cơ quan Con đờng Sinh dôc X©m nhËp T¸c h¹i KÝ sinh m¸u ngêi KÝ sinh ruét lîn KÝ sinh ë ruét ngêi vµ c¬ §V Ngêi §¬n tÝnh Êu trïng chui qua da ngêi Lîn Lìng tÝnh Lµm c¬ thÓ ngêi gµy yÕu Lµm lîn yÕu chËm lín Ngêi ,§V Lìng tÝnh Lîn ¨n ph¶i kÐn s¸n rau, bÌo Tr©u, bß ¨n ph¶i VËt chñ gÇy Êu trïng, ngêi ¨n yÕu 4, Cñng cè : - HS đọc kết luận bài - Đọc mục "Em có biết" - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ : - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - §äc tríc bµi 13 {{{{{@&?{{{{{ (17) TiƠt 13 Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: ngµnh giun trßn giun đũa I, môc tiªu KiÕn thøc : - HS nêu đợc đặc điểm cấu tạo, di chuyển, cách dinh dỡng và sinh sản giun đũa thích nghi với đời sống kí sinh - Nêu đợc tác hại cảu giun đũa và cách phòng tránh KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, so s¸nh Thái độ :* Giáo dục ý thức vệ sinh môi trờng và vệ sinh cá nhân ăn uống để tránh nhiÔm giun kÝ sinh g©y bÖnh II, ChuÈn bÞ : ThÇy : H×nh 13.1 → SGK: Trò : đọc trớc bài III, Các hoạt động thầy và trò ổn định : KiÓm tra: Giun dẹp thờng kí đâu? Vì sao? Nêu đặc điểm chung giun dẹp và cách phòng tránh giun dÑp ? Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò H§ : Giíi thiÖu bµi : - Gv đọc phần đầu bài và giới thiệu điểm khác giun tròn và giun dẹp để HS nắm đợc - HS đọc phần giun đũa ? Hãy nêu nơi sống và tác hại giun đũa? - HS ph¸t biÓu → GV chèt l¹i kiÕn thøc H§ 2:T×m hiÓu CÊu t¹o ngoµi: - HS tù nghiªn cøu phÇn môc I kÕt hîp quan s¸t h×nh 13.1 tr¶ lêi c©u hái ? Trình bày cấu toạ giun đũa? ? Nªu vai trß cña vá cuticun? - HS ph¸t biÓu → Líp nhËn xÐt bæ sung - GV bæ sung ,chèt l¹i kiÕn thøc H§ 3;T×m hiÓu cÊu t¹o vµ di chuyÓn: Néi dung Giun đũa kí sinh ruột non ngời, gây ®au bông, t¾c ruét, t¾c mËt I CÊu t¹o ngoµi: - Cơ thể dài đũa ( kho¶ng 25cm) cã vá cuticun bao bäc bªn ngoµi c¬ thÓ nªn c¬ thÓ lu«n c¨ng trßn vµ kh«ng bÞ dÞch tiªu ho¸ ph©n huû II CÊu t¹o vµ di chuyÓn: * CÊu t¹o trong: - Thµnh c¬ thÓ :BiÓu b× c¬ däc ph¸t - Cho HS đọc phần mục III SGK quan sát hình triển - Cha cã khoang c¬ thÓ chÝnh thøc 13.2 th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái ? Kể tên các quan giun đũa trên hình 13.2 ? - ống tiêu hoá thẳng có lỗ hậu môn * Di chuyÓn : H¹n chÕ, c¬ thÓ co duçi ? Nêu đặc điểm cấu tạo giun đũa ? để chui rúc ? Nêu đặc điểm di chuyển giun đũa? - Gọi đại diện 2- nhóm phát biểu → Các III, Dinh dìng: nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung thøc ¨n ®i theo mét chiÒu èng ruét - GV nhËn xÐt, bæ sung hoµn thiÖn kiÕn thøc thẳng từ miệng đến hậu môn, hầu H§4: T×m hiÓu C¸ch dinh dìng - Cho HS quan sát hình 13.1, đọc phần mục III phải phát triển hút chất dinh dỡng nhanh vµ nhiÒu SGK tr¶ lêi c©u hái phÇn ∇ môc III + Giun cái dài, to, đẻ nhiều trứng + Vá chèng t¸c dông cña dÞch tiªu ho¸ + Ruột thẳng, tốc độ tiêu hoá nhanh xuất hậu m«n - GV nhấn mạnh : Nhờ đặc điểm cấu toạ thể là ®Çu thu«n nhän, c¬ däc ph¸t triÓn → chui róc (18) - HS rút kết luận dinh dỡng giun đũa H§ 5: T×m hiÓu vÒ sinh s¶n 1- C¬ quan sinh dôc: - HS đọc phần mục SGK ? Nêu đặc điểm cấu tạo quan sinh sản giun đũa? - HS ph¸t biÓu → Líp nhËn xÐt bæ sung - GV bæ sung ,chèt l¹i kiÕn thøc 2- vòng đời - HS nghiªn cøu phÇn môc ; Quan s¸t h×nh 13.3 → SGK ; Tr¶ lêi c©u hái ? Trình bày vòng đời giun đũa sơ đồ? - Gäi mét vµi HS tr×nh bµy → líp nhËn xÐt bæ sung - GV chốt lại vòng đời giun đũa theo sơ đồ - HS tiÕp tôc tr¶ lêi c©u hái phÇn ∇ môc *Röa tay tríc ¨n cã t¸c dông g×? ? T¹i y häc khuyªn mçi ngêi nªn tÈy giun tõ 12 lÇn n¨m - Gäi mét vµi HS tr×nh bµy → líp nhËn xÐt bæ sung - GV chèt l¹i kiÕn thøc IV Sinh s¶n: 1, C¬ quan sinh dôc: - C¬ quan sinh dôc d¹ng èng dµi: + Con đực ống + Con c¸i èng ⇒ thô tinh - đẻ nhiều trứng 2, Vòng đời: * Vòng đời: Giun đũa → đẻ trứng → ấu trïng trøng ↓ (R ngêi) Thøc ¨n sèng ↓ trïng) R.non(Êu ↓ m¸u, phæi, gan, tim * Phßng tr¸nh: - Gi÷ vÖ sinh m«i trêng vÖ sinh c¸ nh©n - Kh«ng ¨n thøc ¨n sèng, tÈy giun theo định kì 4, Cñng cè : - HS đọc kết luận bài - §äc môc "Em cã biÕt - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ : - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - §äc tríc bµi 14; vë bµi tËp {{{{{@&?{{{{{ TiƠt 14 Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: mét sè giun trßn kh¸c I, môc tiªu KiÕn thøc : - HS nêu rõ đợc số giun tròn đặc biệt là nhóm giun tròn kí sinh gây bệnh → từ đó cã biÖn ph¸p phßng tr¸nh KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t vµ ph©n tÝch Thái độ: * Giáo dục ý thức vệ sinh môi trờng , vệ sinh cá nhân và vệ sinh ăn uống II, ChuÈn bÞ : ThÇy :- H×nh 14.4 SGK Trß :§äc tríc bµi 14; vë bµi tËp III, Các hoạt động thầy và trò ổn định : KiÓm tra: - viết và trình bày theo sơ đồ vòng đời phát triển giun đũa? Nêu cách phòng tránh? Bµi míi Các hoạt động thầy và trò H§ 1:t×m hiÓu mét sè giun trßn kh¸c: - Hs đọc phần mục I SGK; Quan sát hình 14.1 SGK Néi dung I mét sè giun trßn kh¸c: (19) → th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c©u hái phÇn ∇ môc I - Gọi đại diện 2- nhóm phát biểu → Lớp nhận xét bæ sung - GV bæ sung hoµn thiÖn kiÕn thøc vµ th«ng b¸o thªm mét sè giun trßn kh¸c nh: giun chØ, giun mãc c©u, giun tãc, giun kim, giun g©y bÖnh sÇn ë thùc vËt - §a sè giun trßn kÝ sinh nh: giun chØ, giun mãc c©u, giun tãc, giun kim, KÝ sinh chñ yếu ruột ngời và động vật; RÔ, th©n, qu¶ cña thùc vËt → g©y nhiÒu t¸c h¹i cho vËt chñ H§ 2: - HS nhớ lại kiến thức bài 13+14 trao đổi nhóm hoàn thµnh b¶ng (51) SGK - C¸c nhãm g¾n kÕt qu¶ lªn b¶ng - GV đa đáp án đúng S T T §¹i diÖn đặc điểm Nh SGK Nh SGK Nh SGK Nh SGK Nh SGK Khoang c¬ thÓ cha chÝnh thøc C¬ quan tiªu ho¸ d¹ng èng b¾t ®Çu tõ khoang miÖng kÕt thóc lµ hËu m«n Giun đũa Giun kim R R.non giµ ngêi ngêi x x x x x x x x x x Giun mãc c©u T¸ trµng x x x x x giun rÔ lóa RÔ lóa x x x x - HS nhËn xÐt chÐo kÕt qu¶ cña - GV nhận xét đúng sai kết các nhóm và đa đáp án đúng -GV đặt câu hỏi: *§Ó phßng chèng giun trßn kÝ sinh g©y bÖnh cho ngêi vµ §V chóng ta ph¶i lµm g× ? *- CÇn ph¶i gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n, vÖ sinh ¨n, uèng vµ vÖ sinh môi trờng để phòng tránh giun kÝ sinh g©y bÖnh 4, Củng cố : - HS đọc kết luận bài - §äc môc "Em cã biÕt" - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ : - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - Đọc trớc bài 15; Mỗi nhóm chuẩn bị giun đất cho bài sau {{{{{@&?{{{{ so¹n: TiƠt 15 Ngµy (20) Ngµy d¹y : Thùc hµnh Quan sát cấu tạo ngoài giun đất I, môc tiªu KiÕn thøc : - Nhận biết đợc dạng giun đốt, rõ cấu tạo ngoài: Đốt vòng tơ, đai sinh dục , các đặc điểm cấu tạo ngoài phần đầu thể giun đất KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t §VKXS Thái độ: Giáo dục ý thức học tập tự giác tí, kiên trì và hợp tác nhóm *Giáo dục ý thức phòng chống ô nhiễm MT đất ,tăng cờng độ che phủ đất thực vật để giữ ẩm và tạo mùn cho giun đất II, ChuÈn bÞ : ThÇy :- Tranh c©m h×nh 16.1 → SGK - đồ mổ; - giun đất sống Trò : Mỗi nhóm giun đất to sống III, Các hoạt động thầy và trò: 1.ổn định : KiÓm tra: - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò Néi dung (21) H§ 1: Quan s¸t cÊu t¹o ngoµi -GV yªu cÇu HS tr¶ lêi c¸c c©u hái: + Giun đất sống đâu? +Thức ăn giun đất là gì? Chúng kiếm ăn vµo thêi gian nµo? - GV yªu cÇu c¸c nhãm HS + Quan sát các đốt, vòng tơ + Quan s¸t ph¸t hiÖn mÆt lng vµ mÆt bông + T×m ®ai sinh dôc - HS th¶o luËn nhãm cho biÕt ? Làm nào để quan sát đợc vòng tơ, các đốt? ? Làm nào để quan sát phát nhận biết mặt lng vµ mÆt bông? ? Tìm đai sinh dục, lỗ sinh dục dựa trên đặc ®iÓm nµo? ? ®iÒn chó thÝch vµo h×nh 16.1? - Gọi đại diện 1-3 nhóm phát biểu → các nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung - GV nhận xét đúng sai chốt lại kiến thức đúng GV đặt câu hỏi: *Giun đất có lối sống nh nào?có lợi ích gì việc cải tạo đất trồng? +để tạo ĐK cho giun đất phát triển chúng ta ph¶i lµm g×? H§2: - Híng dÉn HS viÕt bµi thu ho¹ch I Quan s¸t CÊu t¹o ngoµi: 1.C¸ch tiÕn hµnh: - Quan s¸t vßng t¬ kÐo giun trªn giÊy thÊy l¹o x¹o - Dựa vào màu sắc để xác định mặt lng vµ mÆt bông (mÆt lng mµu sÉm, mÆt bông mµu tr¾ng h¬n) - §ai sinh dôc: phÝa ®Çu kÝch thíc đốt, thắt lại màu nhạt Ghi chó thÝch vµo H16.1 A: 1-Lç miÖng 2-§ai sinh dôc 3-Lç sinh dôc c¸i B: 1-Lç miÖng 2-Vßng t¬ 3-Lç sinh dôc c¸i 4-§ai sinh dôc 5- Lỗ sinh dục đực C: 1-2 chi bªn *Để giun đất phát triển chúng ta phải có ý thức chống ô nhiễm MT đất, tăng cờng độ che đất phủ thực vật để giữ ẩm và tạo mùn cho giun đất II Thu ho¹ch : -VÏ H16.1chó thÝch vµo h×nh -Qua quan s¸t , tr×nh bµy cÊu t¹o ngoµi giun đất 4, Cñng cè : - GV kh¾c s©u c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña bµi häc - GV nhËn xÐt giê thùc hµnh 5,DÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ: - Dän vÖ sinh líp häc, thu dän, lau röa dông cô thùc hµnh - Hoµn thµnh b¸o c¸o thu ho¹ch bµi thùc hµnh - §äc tríc bµi 16; vë bµi tËp {{{{{@&?{{{{{ TiƠt 16 Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: thùc hµnh mổ và quan sát giun đất I, môc tiªu KiÕn thøc : - Nhận biết đợc các quan hệ tiêu hoá và hệ thần kinh giun đất (22) KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng mæ vµ quan s¸t §VKXS Thái độ: Giáo dục ý thức học tập tự giác tích, kiên trì và hợp tác nhóm II, ChuÈn bÞ : ThÇy :- Tranh c©m h×nh 16.3A → B,C SGK - đồ mổ; cồn loãng ête - giun đất sống Trò : Mỗi nhóm giun đất to sống III, Các hoạt động thầy và trò: 1.ổn định : KiÓm tra: - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh Bµi míi Các hoạt động thầy và trò *H§1:Quan s¸t cÊu t¹o -GV híng dÉn HS c¸ch xö lÝ mÉu giun - HS nghiªn cøu bíc mæ giun - Mçi nhãm cö HS tiÕn hµnh mæ giun - GV theo dâi, híng dÉn c¸c nhãm HS Mæ giun *H§2: híng dÉn HS c¸ch quan s¸t - GV híng dÉn c¸c nhãm t¸ch nhÑ néi quan để quan sát ? Dùa vµo h×nh 16.3a nhËn biÕt c¸c bé phËn cña hÖ tiªu ho¸? Néi dung I.CÊu t¹o : 1.Xö lÝ mÉu : -Lµm giun chÕt cån hoÆc ªte C¸ch mæ: - Đặt giun nằm sấp khay mổ, cố định ®Çu ®u«i b»ng ghim - Dùng kẹp kéo da , dùng kéo cắt đờng dọc chính lng phía đuôi - §æ níc ngËp c¬ thÓ giun , dïng kÑp phanh thµnh c¬ thÓ dïng dao t¸ch ruét khái thµnh c¬ thÓ -Phanh thành thể đến đâu cắm ghim đến đó ,dùng kéo cát dọc thể tiếp tục phÝa ®Çu Quan s¸t cÊu t¹o trong: ? Dùa vµo h×nh 16.3b nhËn biÕt c¸c bé -HÖ tiªu ho¸ : 1-Lç miÖng ; 2-HÇu phËn sinh dôc? 3-Thùc qu¶n ; 4-DiÒu ; 5-D¹ dÇy ; - GV híng dÉn HS g¹t nhÑ èng tiªu ho¸ 6.-Ruét ; 7-Ruét tÞt sang bên để quan sát hệ thần kinh màu tr¾ng ë mÆt bông? -HÖ thÇn kinh : 8-H¹ch n·o ; 9- H¹ch vßng + Chó thÝch vµo h×nh 16.3b vµ 16.3c hÇu ; 10- Chuçi h¹ch bông H§ 4: ViÕt thu ho¹ch IV Thu ho¹ch : - Yêu cầu HS viết thu hoạch theo nội dung 1-Trình bày cấu tạo Trong giun đất ? phÇn ∇ môc IV SGK 2-VÏ H16.1 vµ H16.2 ghi chó thÝch - Giải đáp thắc mắc HS (nếu có) 4, Cñng cè : - GV kh¾c s©u c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cña bµi häc - GV nhËn xÐt giê thùc hµnh 5,DÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ: - Dän vÖ sinh líp häc, thu dän, lau röa dông cô thùc hµnh - Hoµn thµnh b¸o c¸o thu ho¹ch bµi thùc hµnh - §äc tríc bµi 17; vë bµi tËp {{{{{@&?{{{{{ TiƠt 17 Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: số giun đốt khác I, môc tiªu 1.KiÕn thøc: - HS đợc số đặc điểm các đại diện giun đốt (23) phï hîp víi lèi sèng - HS nêu đợc đặc điểm chung ngành giun đốt KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng so s¸nh, tæng hîp kiÕn thøc Thái độ : *Giáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích II, ChuÈn bÞ : ThÇy :- B¶ng phô - H×nh 17.1 → SGK: Trß : - §äc tríc bµi 17; vë bµi tËp III, Các hoạt động thầy và trò: 1.ổn định : KiÓm tra: Thu bµi b¸o c¸o thùc hµnh Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò H§ : Giíi thiÖu bµi : - HS đọc phần đầu bài trả lời câu hỏi ? Qua phÇn trªn cho em biÕt kiÕn thøc c¬ b¶n g× ? - Mét vµi HS ph¸t biÓu → GV chèt l¹i dÉn d¾t vµo bµi HĐ : Tìm hiểu số giun đốt thờng gặp - Cho HS quan sát hình 17.1 → SGK , đọc phần môc I SGK th¶o luËn nhãm hoµn thµnh b¶ng (60) - C¸c nhãm g¾n kÕt qu¶ cña nhãm lªn b¶ng → GV đa đáp án đúng (phần in nghiêng bảng) để các nhãm nhËn xÐt chÐo kÕt qu¶ §a d¹ng M«i trêng sèng Lèi sèng §¹i diÖn Giun đất §Êt Èm Chui róc §Øa Níc mÆn, ngät, lî KS tù ngoµi R¬i Níc lî Tù Giun đỏ Níc ngät §Þnh c V¾t đất, lá cây Tù do, KS ngoµi Rãm biÓn Níc mÆn Tù - Tõ kÕt qu¶ b¶ng : Rót kÕt luËn vÒ sù ®a d¹ng cña ngành giun đốt - HS ph¸t biÓu → GV chèt l¹i kiÕn thøc HĐ3: Tìm hiểu vai trò giun đốt: - C¸ nh©n tù hoµn thµnh bµi tËp (61) SGK - Gọi vài HS đọc kết → Lớp nhận xét bổ sung - GV nhận xét đúng sai ? Em hãy rút vai trò thực tiễn giun đốt? - HS ph¸t biÓu → GV chèt l¹i kiÕn thøc *§Ó b¶o vÖ §V cã Ých chóng ta ph¶i lµm g×? Néi dung I, Một số giun đốt thờng gÆp: - Giun đốt có nhiều loài: vắt, đỉa, róm biển, giun đỏ, rơi, - Sống các môi trờng đất ẩm, níc mÆt, níc ngät, níc lî,l¸ c©y - Giun đốt sống tự do, định c hay chui róc II, Vai trò giun đốt: - ích lợi: Làm thức ăn cho ngời và đột vật, làm màu mỡ tơi xốp thoáng khí đất trồng - Tác hại: Một số hút máu ngời và động vật; gây bệnh *Phải tạo MT sống tốt để chóng sinh sèng vµ ph¸t triÓn 4, Củng cố : - HS đọc kết luận bài - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi 5, Cñng cè dÆn dß: - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - ¤n tËp kiÕn thøc ch¬ng I + II + III giê sau kiÓm tra tiÕt {{{{{@&?{{{{{ (24) Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiƠt 18 §VKXS kiÓm tra 1tiÕt I, môc tiªu KiÕn thøc : - HS nắm đợc số kiến thức chơng I+II+III - Hệ thống hoá kiến thức cấu tạo, sinh sản, đặc điểm chung và vai trò Kĩ năng: rèn t độc lập, vận dụng kiến thức giải thích số tợng thêng gÆp thùc tÕ Thái độ: Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc, tính trung thực kiểm tra II, ChuÈn bÞ Thầy : Đề, đáp án, biểu điểm Trß : ¤n tËp kiÕn thøc ch¬ng I + II + III ,chuÈn bÞ giÊy kiÓm tra III, Các hoạt động thầy và trò: Thiết lập ma trận đề kiểm tra : Tên chủ đề NhËn biÕt Më ®Çu Ch¬ng I Ngµnh §VNS 7tiÕt -Nêu đợc đặc điểm (4®) 40% chung cña §VNS ( 1®) Ch¬ng II Ngµnh ruét khoang tiÕt (2®) 20% Ch¬ngIII -biết đợc các biÖn ph¸p phßng tr¸nh bÖnh sèt rÐt (1®) -Nắm đợc vòng đời giun đũa -Biết mổ ,quan s¸t vµ ph©n biÖt c¸c c¬ quan cña (1,5®) giun đất (1,5®) 40% 10® (100%) -Nắm đợc đặc điểm giống vµ kh¸c gi÷a §V vµ thùc vËt -Nắm đợc đờng truyền bệnh sèt rÐt (2®) Vận dụng cấp Vận dụng cấp độ độ thấp cao -Nêu đợc đặc điểm cña thñy tøc vµ vai trß cña ngµnh ruét khoang víi ngêi vµ sinh giíi (2®) C¸c ngµnh giun tiÕt (4®) Th«ng hiÓu 3® (30%) 3® (30%) 3® (30%) -HiÓu vµ gi¶i thích đợc vai trò giun đất viÖc c¶i t¹o đất nông nghiệp (1®) 1® (10%) (25) II §Ò bµi: PhÇn tr¾c nghiÖm: 3® Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đầu câu trả lời đúng sau : C©u : 1® Động vât nguyên sinh có đặc điểm nào sau đây? A C¬ thÓ gåm mét tÕ bµo B Sinh sản vô tính , hữu tính đơn giản C c¬ quan di chuyÓn chuyªn hãa D Di chuyÓn nhê roi , l«ng b¬i hay ch©n gi¶ E Tổng hợp đợc chất hữu nuôi sống thể F Sèng dÞ dìng nhê chÊt h÷u c¬ cã s½n G Cã kh¶ n¨ng kÕt bµo x¸c gÆp ®iÒu kiÖn bÊt lîi C©u 2:1® Động vật khác thực vật đặc điểm nào sau đây ? A C¬ thÓ cã cÊu t¹o tõ tÕ bµo B TÕ bµo kh«ng cã thµnh xenlul«z¬ C C¬ thÓ lín lªn vµ sinh s¶n D Sö dông chÊt h÷u c¬ cã s½n E Cã kh¶ n¨ng di chuyÓn F Cã hÖ thÇn kinh vµ gi¸c quan C©u 3: 1® §Æc ®iÓm cña thñy tøc : A Cơ thể đối xứng hai bên B Thành thể có hai lớp tế bào, có tế bào gai để bảo vệ C Cơ thể có đối xững tỏa tròn D B¬i rÊt nhanh níc E Qu¸ t×nh tiªu hãa ruét tói F Kh«ng cã kh¶ n¨ng t¸i sinh G Sinh sản cách phân đôi thể H B¾t måi b»ng c¸c tua miÖng II PhÇn tù luËn : 7® C©u1: (2®) V× bÖnh sèt rÐt hay x¶y ë miÒn nói ? Nªu biÖn ph¸p phßng tr¸nh bÖnh sèt rÐt ? C©u 2: (1®) Trình bày vòng đời giun đũa ? Nêu biện pháp phòng chống ? C©u 3:(3®) Nêu cách xử lí mẫu giun và cách mổ giun đất ? Lợi ích giun đất đất trồng trät nh tÕ nµo? C©u 4: (1®) Ruột khoang có vai trò gì thiên nhiên và ngời ? §¸p ¸n : C©u 1: (2®) - BÖnh sèt rÐt (1®) : + ë rõng lµ n¬i sèng vµ ph¸t triÓn cña muçi An«phen,trïng sèt rÐt kÝ sinh tuyÕn nớc bọt muỗi , muỗi đốt ngời gây nên bệnh sốt rét , vì mà miền núi thờng x¶y bÖnh sèt rÐt -BiÖn ph¸p phßng tr¸nh (1®): + Ph¶i vÖ sinh m«i trêng sèng s¹ch sÏ , ph¸t quang bôi rËm n¬i c tró cña muçi, ph¶i ngñ mµn C©u2: (1,5®): -Vòng đời giun đũa :(1đ) +trøng giun gÆp Èm , tho¸ng khÝ ph¸t triÓn thµnh Êu trïng trøng , ngêi ¨n ph¶i trøng giun >ruét non >m¸u, gan , tim—>ruét non ph¸t triÓn thµnh giun trëng thµnh (26) -BiÖn ph¸p phßng chèng :(0,5®) +¡n ,uèng vÖ sinh Nªn tÈy giun 1-2 lÇn n¨m C©u 3: (2,5®): -C¸chxö lÝ mÉu vµ mæ giun (1,5®) -Lµm giun chÕt h¬i ªte hoÆc cå lo·ng _đặt giun nằm sấp khay mổ(nêu đủ bớc) -Giải thích đợc vai trò giun đất đói với đất trồng trọt (1đ) C©u 4: (1® ) -Vai trß cña ruét khoang (1®): +Tạo cảnh quan độc đáo đại dơng , có vai trò lớn mặt sinh thái +Lµm thøc ¨n cho ngêi ,Cung cÊp nguyªn liÖu trang trÝ ,cho x©y dùng 4, Cñng cè : - NhËn xÐt giê kiÓm tra,thu bµi kiÓm tra 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ : - Đọc trớc bài 18; Su tầm nhóm trai sống sau mang đến lớp {{{{{@&?{{{{{ Ngµy so¹n: Ngày giảng TiƠt 19 Ch¬ng IV: ngµnh th©n mÒm trai s«nG I, môc tiªu : KiÕn thøc : - HS biết vì trai sông đợc xếp vào ngành thân mềm - giải thích đợc đặc điểm cấu tạo trai sông thích nghi với đời sống ẩn mình bïn c¸t - Nắm đợc đặc điểm dinh dỡng, sinh sản trai - HiÓu râ kh¸i niÖm ¸o, c¬ quan ¸o KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t tranh vµ mÉu sèng Thái độ : Giáo dục ý thức học tập yêu thích môn và bảo vệ động vật có ích II ChuÈn bÞ: ThÇy :- trai sèng vµ vá trai - H×nh 18.1 → SGK: Trß : Mçi nhãm trai sèng III, Các hoạt động thầy và trò: 1.ổn định KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò Néi dung H§ : Giíi thiÖu bµi : (27) - HS đọc phần ®Çu bµi - GV hái ? Qua phÇn trªn cho em biÕt ®iÒu g× ? - Mét vµi HS ph¸t biÓu → GV chèt l¹i H§ 2: T×m hiÓu h×nh d¹ng vµ cÊu t¹o - HS đọc phần mục SGK quan sát vỏ trai mang đến líp kÕt hîp quan s¸t h×nh 18.1vµ 18.2 th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? Muốn mở vỏ trai để quan sát ta phải làm gì?( Cắt dây ch»ng vµ c¬ khÐp vá) ? Trai chÕt th× më vá, v× sao? ( D©y ch»ng c¬ khÐp vá bÞ thèi) ? Mµi nÆt ngoµi vá trai ngöi thÊy mïi khÐt, v× sao?( líp sõng b»ng chÊt h÷u c¬ bÞ ma s¸t ch¸y → cã mïi khÐt) - Gọi đại diện vài nhóm phát biểu → các nhóm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV kÕt nhËn xÐt bæ sung chèt l¹i kiÕn thøc môc -HS đọc phần mục quan sát hình 18.3 SGK trả lời câu hái ? Nªu cÊu t¹o cña c¬ thÓ trai ? ? Trai h« hÊp b»ng c¬ quan nµo? ? Trai tự vệ cách nào ? Nêu đặc điểm cấu tạo phù hợp với cách tự vệ đó ? ? đầu trai có đặc điểm gì? - Gäi mét vµi HS tr¶ lêi → Líp nhËn xÐt bæ sung - GV bæ sung, chèt l¹i kiÕn thøc H§ 3: T×m hiÓu c¸ch di chuyÓn - HS đọc phần mục II quan sát hình 18.3 SGK; trả lời câu hái ? m« t¶ c¸ch di chuyÓn cña trai ? - Gäi mét vµi HS tr¶ lêi → Líp nhËn xÐt bæ sung - GV bæ sung, chèt l¹i kiÕn thøc H§ 4: C¸ch dinh dìng: - HS đọc phần mục III SGK quan sát hình 18.4 thảo luận nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? Nớc qua ống hút và khoang áo đem gì đến cho miệng và mang trai? ( KhÝ 02 vµ thøc ¨n) ? Nêu kiểu dinh dỡng trai? ( Dinh dỡng thụ động) ? C¸ch dinh dìng cña trai cã ý nghÜa nh thÕ nµo víi m«i trêng níc? ( läc vµ lµm s¹ch níc) - Gọi đại diện vài nhóm phát biểu → các nhóm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV kÕt nhËn xÐt bæ sung chèt l¹i kiÕn thøc H§ 5: Sinh s¶n: - HS th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c©u hái ph©n ∇ môc IV - Gọi đại diện vài nhóm phát biểu → các nhóm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV chèt l¹i 4, Cñng cè : I, H×nh d¹ng, cÊu t¹o 1, Vá trai: - Gåm m¶nh, g¾n víi nhê b¶n lÒ ë lng, d©y ch»ng ë lề đàn hồi cùng với khÐp vá ( B¸m ch¾c vµo mÆt vỏ để đóng mở vỏ) - Vá :Cã líp + ngoµi lµ líp sõng + Giữa là lớp đá vôi + Trong lµ líp xµ cõ 2, C¬ thÓ trai: - C¬ thÓ trai gåm m¶nh vá đá vôi che chở bên ngoµi - CÊu t¹o: ¸o trai t¹o thµnh khoang ¸o, cã èng hót, èng tho¸t níc - Gi÷a cã tÊm mang, lµ th©n trai vµ ch©n d×u, ®Çu trai tiªu gi¶m II, di chuyÓn - Ch©n trai h×nh lìi d×u thß ra, thụt vào kết hợp đóng mở vỏ để di chuyển III, Dinh dìng: - Thøc ¨n lµ §V nguyªn sinh vµ vôn h÷u c¬ - khí 02 trao đổi qua màng tế bµo - Dinh dỡng thụ động IV, Sinh s¶n: - Trai ph©n tÝnh - Trøng ph¸t triÓn qua giai ®o¹n Êu trïng - HS đọc kết luận bài * Làm bài tập : Điền chữ "Đ" đúng "S" saicho các câu sau: a Trai xếp vào ngành thân mềm vì có thân mềm, không phân đốt b C¬ thÓ trai gåm phÇn: §Çu, th©n, ch©n c Trai di chuyÓn nhê ch©n d×u d Trai lÊy thøc ¨n nhê c¬ chÕ läc tõ níc hót vµo (28) đ Cơ thể đối sứng hai bên * §¸p ¸n:+ c, d , ® - §óng + a, b - Sai 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ : - §äc môc " Em cã biÕt" - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - Đọc trớc bài 19; Su tầm số thân mềm địa phơng {{{{{@&?{{{{{ Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiƠt 20 thùc hµnh quan s¸t mét sè th©n mÒm I, môc tiªu KiÕn thøc : - Quan sát cấu tạo đặc trng số đại diện thân mềm - Phân tích đợc các cấu tạo : vỏ ; cấu tạo ngoài trai ,ốc Kĩ năng: Rèn kĩ sử dụng kính lúp, quan sát đối chiếu mẫu vật sống với h×nh SGK II, ChuÈn bÞ : ThÇy :- KÝnh lóp, mÉu trai mæ s½n, mùc Trß : ChuÈn bÞ theo nhãm : trai, vá trai; èc, vá èc III, Các hoạt động thầy và trò: 1.ổnđịnh: KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò H§ : Quan s¸t cÊu t¹o vá : * Quan s¸t vá trai - GV híng dÉn c¸c nhãm quan s¸t vá trai ph©n bÞªt + §Çu , ®u«i + §Ønh vá t¨ng trëng + B¶n lÒ - §¹i diÖn mét vµi nhãm ph¸t biÓu chØ trªn mÉu vËt - GV đánh giá nhận xét, chốt lại * Quan s¸t vá èc - GV hớng dẫn các nhóm quan sát vỏ ốc đối chiếu với hình 20.1 → SGKđể nhận biết các bé phËn quan träng råi chó thÝch b»ng sè 1, 2, vµo h×nh - Đại diện vài nhóm đọc kết → Các nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV đánh giá nhận xét, chốt lại * Yªu cÇu HS tiÕp tôc quan s¸t h×nh 20.3 SGK ®iÒn sè 1, 2, vµo h×nh - Gọi vài HS trả lời → GV chốt lại đúng sai Néi dung I, CÊu t¹o vá: 1.Vỏ trai : Quan sát vỏ trai đối chiÕu víi H18.1råi ghi chó thÝch ( ®iÒn sè 1,2 ,3 ,4 ,5) vµo h×nh : 1: §Çu to 4: §u«i nhá 2: Vỏ đỉnh 3: B¶n lÒ vá 5: vßng t¨ng trëng vá 2.Vỏ ốc : Quan sát đối chiếu với H20.2 >ghi chó thÝch vµo h×nh : 1: §Ønh vá 2: MÆt vßng xo¾n 3: Vßng xo¾n cuèi 4: Líp xµ cõ 5: Líp sõng II, CÊu t¹o ngoµi: 1.Trai : Quan sát đối chiếu với H20.4 >ghi chó thÝch vµo h×nh H§ : Quan s¸t cÊu t¹o ngoµi: 2: Líp ¸o - GV yªu cÇu c¸c nhãm quanh s¸t vµ ph©n biÖt: 1: Ch©n trai 3: TÊm mang 4: èng hót * Trai: 5: èng tho¸t + ¸o trai, khoang ¸o, mang, th©n, ch©n, c¬ khÐp 6: VÕt b¸m c¬ khÐp vá vá 7: C¬ khÐp vá + §èi chiÕu víi h×nh 20.4 → §iÒn c¸c sè 1, : vá trai 2, vµo h×nh * èc: 2.èc: §iÒn vµo H20.1 + Tua, m¾t, lç miÖng, ch©n, th©n, lç thë → 1: Tua ®Çu ; 2: tua miÖng , 3: Lç (29) §iÒn chó thÝch vµo h×nh 20.1 miÖng ; 4: M¾t ; 5: Ch©n ; 6: Lç thë ; 7Vßng xo¾n vá ; 8: §Ønh vá * Mùc: Quan s¸t nhËn biÕt c¸c bé phËn → Ghi chó thÝch vµo h×nh 20.5 - GV treo tranh c©m h×nh 20.1, 20.4, 20.5 SGK → Gọi đại diện nhóm lên điền chú thích vµo c¸c h×nh → c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV đánh giá kết các nhóm 4, Củng cố :- GV nhận xét đánh gía kết thực hành - GV cho®iÓm nhãm cã kÕt qu¶ tèt 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ : - dän vÖ sinh líp vµ dông cô thùc hµnh - §äc tríc bµi 20; vë bµi tËp {{{{{@&?{{{{{ Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiƠt 21 thùc hµnh quan s¸t mét sè th©n mÒm I, môc tiªu KiÕn thøc : - Quan sát cấu tạo đặc trng số đại diện thân mềm - Phân tích đợc các cấu tạo : cấu tạo mực Kĩ năng: Rèn kĩ sử dụng kính lúp, quan sát đối chiếu mẫu vật sống với h×nh SGK II, ChuÈn bÞ : ThÇy :- KÝnh lóp, mÉu trai mæ s½n, mùc Trß : ChuÈn bÞ theo nhãm : trai, vá trai; èc, vá èc III, Các hoạt động thầy và trò: 1.ổn định: KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò Néi dung III CÊu t¹o trong: H§ 3: Quan s¸t cÊu t¹o Quansát H20.6 đối chiếu - HS quan s¸t mÉu trai mæ s½n ph©n biÖt c¸c c¬ quan: víi mÉu vËt vÒ cÊu t¹o - HS tiÕp tôc quan s¸t h×nh 20.6 → VËn dông kiÕn thøcc ®É cña mùc >nhËn biÕt c¸c bé phËn chó thÝch vµo häc → §iÒn c¸c sè 1, 2, vµo « vu«ng h×nh vÏ : - Đại diện vài nhóm đọc kết → Các nhóm khác 1: ¸o ;2:mang ;3: Khuy nhËn xÐt bæ sung cµi ¸o ;4Tua dµi ; - GV nhận xét, đánh giá kết các nhóm 5:MiÖng ; 6:Tua ng¾n ; H§ 4: Híng dÉn viÕt thu ho¹ch 7:PhÔu phôt níc ; 8:HËu - GV híng dÉn HS viÕt thu ho¹ch theo mÉu SGK m«n ; 9: tuyÕn sinh dôc - GV có thể gợi ý số đặc điểm số đại diện theo thø tù b¶ng ( 70) SGK IV.Thu ho¹ch: –Hoµn thµnh chó STT èc Trai Mùc thÝch ë c¸c h×nh Sè líp cÊu t¹o vá 3 20.1,2,4,5,6 Sè ch©n (hay tua) 1 2+8 -Hoµn chØnh b¶ng thu sè m¾t 2 ho¹ch (70) SGK Cã gi¸c b¸m 0 NhiÒu 5.Cã l«ng hoÆc tÊm NhiÒu miÖng D¹ dµy , ruét , gan Ruét, , tói mùc mang, tói mùc 4, Cñng cè : - GV nhận xét đánh gía kết thực hành - GV cho®iÓm nhãm cã kÕt qu¶ tèt (30) 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ : - dän vÖ sinh líp vµ dông cô thùc hµnh - §äc tríc bµi 21; vë bµi tËp {{{{@&{?{{{{{ Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiƠt 22 §Æc ®iÓm chung vµ vai trß cña ngµnh th©n mÒm I, môc tiªu KiÕn thøc : - HS trình bày đợc đa dạng thân mềm - Trình bày đợc đặc điểm chung và ý nghĩa thực tiễn ngành thân mềm KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t vµ ph©n tÝch kªnh h×nh Thái độ: *Giáo dục ý thức sử dụng hợp lí nguồn lợi thân mềm , đồng thời gi¸o dôc HS ý thøc b¶o vÖ chóng II, ChuÈn bÞ : ThÇy :- H×nh 21 SGK - B¶ng phô Trß : §äc tríc bµi 21 ; vë bµi tËp III, Các hoạt động thầy và trò: æn §Þnh : KiÓm tra: Thu b¸o c¸o thu ho¹ch Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò Néi dung HĐ 1: Tìm hiểu đặc điểm chung I, §Æc ®iÓm chung: - HS đọc phần mục I ; Quan sát hình 21 SGK → Th¶o luËn nhãm hoµn thµnh b¶ng - GV treo bảng phụ gọi đại diện 1-2 nhóm lên điền → c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung - GV bæ sung, chØnh söa chç sai; hoµn thiÖn b¶ng - Tõ kÕt qu¶ b¶ng yªu cÇu HS rót - Cơ thể không phân đốt ? §Æc ®iÓm chung cña ngµnh th©n mÒm? - Có vỏ đá vôi và khoang áo - Gäi mét vµi HS tr¶ lêi → GV chèt l¹i kiÕn thøc ph¸t triÓn H§ 2: T×m hiÓu vai trß thùc tiÔn cña th©n mÒm - HS đọc phần mục II ; vận dụng kiến thức đã học, - Hệ tiêu hoá phân hoá liên hệ thực tế địa phơng → Thảo luận nhóm II, Vai trß: hoµn thµnh b¶ng - GV treo b¶ng chuÈn kiÕn thøc (phÇn in nghiªng b¶ng) → C¸c nhãm nhËn xÐt chÐo kÕt qu¶ cña STT ý nghÜa Nh SGK Nh SGK Nh SGK Nh SGK Nh SGK Nh SGK Nh SGK Nh SGK Nh SGK Tên đại diện thân mềm - Lîi Ých: Lµm thùc phÈm cho mùc, sß, èc, hÕn, trai, ngêi, lµ nguån nguyªn Sß, hÕn, èc, trøng vµ Êu trïng trøngliÖu cho xuÊt khÈu, lµm thøc Ngäc trai ăn cho động vật, làm nớc, Xµ cõ, vá èc, vá trai, vá sß làm đồ trang trí, trang sức Trai, sß, hÇu, vÑm - T¸c h¹i: Mét sè th©n mÒm lÇ èc sªn vËt trung gian truyÒn bÖnh, ¨n èc ao, èc mót, èc tai, c©y trång mùc, bµo ng, sß huyÕt, Ho¸ th¹ch vá èc, vá sß, - Từ nội dung bảng đã hoàn thành yêu cầu HS rút ? Vai trß cña ngµnh th©n mÒm? ? Thân mềm có tác hại gì đời sống ngời? - Gäi mét vµi HS tr¶ lêi → GV chèt l¹i kiÕn thøc *Nguồn lợi thân mềm có phải vô tận không ? để ĐV th©n mÒm ph¸t triÓn chóng ta ph¶i lµm g×? 4, Củng cố :- HS đọc kết luận bài *Cã ý thøc khai th¸c nguån lîi th©n mÒm hîp lÝ -Chèng g©y « nhiÔm MT t¹o §K cho c¸c loµi th©n mÒm sinh sèng tèt (31) - §äc môc "Em cã biÕt" - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ (1'): - Häc bµi theo néi dung b¶ng + vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - §äc tríc bµi 22; ChuÈn bÞ theo nhãm : Mçi nhãm 1-2 t«m to cßn sống sau mang đến lớp {{{{{@&?{{{{{ Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiƠt:2 324242 ch¬ng V : ngµnh ch©n khíp líp gi¸p x¸c thùc hµnh quan s¸t cÊu t¹o ngoµi và hoạt động sống tôm sông I, môc tiªu KiÕn thøc : –HS nắm đợc cấu tạo ngoài và hoạt động sống tôm - HS biết cách mổ và quan sát cấu tạo mang nhận biết đợc phÇn gèc ch©n ngùc vµ c¸c l¸ mang - Chú thích đúng cho các hình KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng mæ §VKXS vµ kÜ n¨ng sö dông, dông cô mæ Thái độ: Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc II, ChuÈn bÞ : Thầy :- Tôm sống, đồ mổ , 4- kính lúp, chậu mổ Trß : - §äc tríc bµi 23 - mçi nhãm t«m sèng to III, Các hoạt động thầy và trò: 1.ổn định : 2.KiÓm tra: - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò Néi dung I CÊu t¹o ngoµi cña t«m : PhÇn ®Çu ngùc gåm : H§ : Quan s¸t cÊu t¹o ngoµi cña t«m -GV yªu cÇu HS quan s¸t phÇn ®Çu ngùc gåm -Gi¸p ®Çu ngùc -C¸c phÇn phô :(Quan s¸t mÉu vËt nh÷ng bé phËn nµo ? đối chiếu với H22 >ghi chú thích vµo h×nh ) 1: Mắt kép ; 2:Hai đôi râu ; 3:Các ch©n hµm ; 4: C¸c ch©n ngùc ; PhÇn bông: -GV yªu cÇu HS quan s¸t phÇn bông cña t«m 5: C¸c ch©n bông 6: b¸nh l¸i gåm nh÷ng bé phËn nµo ? 3.Di chuyÓn : -GV yªu cÇu HS quan s¸t c¸ch di chuyÓn cña -T«m bß =ch©n ngùc ,ch©n b¬i gi÷ th¨ng b»ng t«m -GV hớng dẫn HS đặt tôm bò trên mặt khay , -Tôm bơi = chân bụng -T«m b¬i giËt lïi = c¸ch xoÌ b¸nh l¸i cho t«m b¬i chËu níc >quan s¸t ,gËp m¹nh vÒ phÝa bông cho c¬ thÓ (32) bËt vÒ phÝa sau H§2: Mæ vµ quan s¸t mang t«m II.Mæ vµ quan s¸t mang t«m : - GV híng dÉn c¸c nhãm HS mæ nh h×nh 23.1 A,B SGK( 77 ) §Æc ®iÓm l¸ ý nghÜa - Các nhóm mổ và dùng kính lúp để quan mang s¸t : ch©n ngùc vµ l¸ mang B¸m vµo gèc T¹o dßng níc - HS nhËn biÕt c¸c bé phËn vµ chó thÝch vµo ch©n ngùc ®em 02 theo h×nh vÔ 23.1 Thµnh tói trao đổi khí dễ - HS trao đổi nhóm nêu ý nghĩa đặc điểm mang mỏng dµng l¸ mang víi chøc n¨ng h« hÊp b»ng c¸ch ®iÒn Cã l«ng phñ t¹o dßng níc vµo b¶ng vµo ®em o xy - GV treo bảng phụ → Gọi đại diện 1-2 hoµ tan vµo khoang mang nhãm lªn ®iÒn → c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt -Hoµn thµnh chó thÝch H23.1B bæ sung ;H23.3B ,C thay cho c¸c ch÷ sè - GV bæ sung chèt l¹i kiÕn thøc 4, Củng cố :- GV nhận xét đánh giá kết các nhóm -Híng dÉn HS thu dän ,vÖ sinh líp häc 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ : - Hoµn thµnh b¸o c¸o thu ho¹ch - §äc tríc bµi 23; vë bµi tËp -Mçi nhãm chuÈn bÞ 1-2 t«m to cßn sèng giê sau thùc hµnh {{{{{@&?{{{{{ Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt:24 242222 thùc hµnh : mæ vµ quan s¸t t«m s«ng I, môc tiªu KiÕn thøc - HS biÕt c¸ch mæ vµ quan s¸t cÊu t¹o cña t«m - NhËn biÕt mét sè néi quan cña t«m: HÖ tiªu ho¸, hÖ thÇn kinh - Chú thích đúng cho các hình KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng mæ §VKXS vµ kÜ n¨ng sö dông, dông cô mæ Thái độ: Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc II, ChuÈn bÞ : Thầy :- Tôm sống, đồ mổ , 4- kính lúp, chậu mổ Trß : - §äc tríc bµi 23 ; - mçi nhãm t«m sèng to III, Các hoạt động thầy và trò: ổn định: 2.KiÓm tra: - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò H§ 3: Mæ vµ quan s¸t cÊu t¹o trong: - HS đọc cách mổ mục a SGK - C¸c nhãm tiÕn hµnh mæ vµ quan s¸t: C¬ quan tiªu ho¸ - C¸c nhãm nhËn xÐt vÒ : Thùc qu¶n , d¹ dµy, ruét, hËu m«n vµ chØ c¸c c¬ quan nµy trªn mÉu mæ Néi dung III> Mæ vµ quan s¸t cÊu t¹o trong: a, C¸ch mæ: ( SGK - 77 + 78 ) b.CÊu t¹o : +HÖ tiªu ho¸: (33) - GV chèt l¹i kiÕn thøc vÒ c¬ quan tiªu ho¸ -MiÖng , thùc qu¶n , d¹ dµy ,ruét , hËu m«n -tuyÕn gan : mau vµng nh¹t + HÖ thÇn kinh: -Vßng thÇn kinh hÇu : gåm h¹ch n·o víi d©y nèi víi h¹ch díi hÇu - khèi h¹ch ngùc tËp trung thµnh chuçi - Chuçi h¹ch thÇn kinh bông - HS nhËn biÕt chuçi h¹ch thÇn kinh( mµu sẫm) → rút đặc điểm cấu tạo hệ thÇn kinh? - Gäi mét vµi HS ph¸t biÓu, chØ trªn mÉu mæ → GV nhËn xÐt bæ sung - Yªu cÇu HS ghi chó thÝch vµo h×nh 23.3c 3, ViÕt thu ho¹ch: H§ 3: Híng dÉn viÕt thu ho¹ch: - GV híng dÉn HS viÕt thu ho¹ch theo -VÏ h×nh 23.3 vµ chó thÝch vµo h×nh mÉu môc IV SGK ( 78 ) - GV giải đáp thắc mắc HS ( có) 4, Củng cố :- GV nhận xét đánh giá kết các nhóm -Híng dÉn HS thu dän , vÖ sinh líp häc 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ : - Hoµn thµnh b¸o c¸o thu ho¹ch - §äc tríc bµi 24; vë bµi tËp {{{{{@&?{{{{{ Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiƠt:2 524242 ®a d¹ng vµ vai trß cña líp gi¸p x¸c I, môc tiªu KiÕn thøc : - HS trình bày đợc số đặc điểm cấu tạo và lối sống các đại diện giáp x¸c thêng gÆp - Nêu đợc vai trò thực tiễn lớp giáp xác KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t Thái độ :* Giáo dục HS ý thức bảo vệ các giáp xác có lợi II, ChuÈn bÞ : Thầy :- Su tầm số giáp xác địa phơng - B¶ng phô Trß : - §äc tríc bµi 24 ; kÎ b¶ng ( 81 )SGK vµo vë bµi tËp - Su tầm số giáp xác địa phơng III, Các hoạt động thầy và trò: 1.ổn định : 2.Kiểm tra: Nêu đặc điểm lá mang? Cơ quan tiêu hoá và quan thần kinh tôm có cÊu t¹o nh thÕ nµo? Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò Néi dung H§ : T×m nhiÓu mét sè gi¸p x¸c kh¸c I,§a d¹ng loµi vµ phong phó vÒ sè lîng c¸ thÓ: - GV yêu cầu HS quan sát hình 24.1 → SGK, đọc chó thÝch c¸c h×nh → Th¶o luËn hoµn thµnh b¶ng SGK ( 81 ) - GV treo bảng phụ → gọi đại diện vài nhóm lên b¶ng ®iÒn → C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV bổ sung và đa đáp án chuẩn ( phÇn in nghiªng b¶ng ) ®iÓm §Æc §¹i diÖn Mät Èm 2.Sun 3.RËn níc kÝch thíc C¬ quan di Lèi sèng chuyÓn Nhá Nhá RÊt nhá Ch©n §«i r©u lín ë c¹n Cố định Sèng tù *KÕt luËn : - Líp gi¸p x¸c cã sè lîng loµi lín, sèng ë c¹n, ë níc (34) 4.Ch©n kiÕm Cua đồng Cua nhÖn 7.T«m ë nhê RÊt nhá Lín RÊt lín Lín Ch©n kiÕm tù , kÝ sinh Ch©n bß Ch©n bß Hang hèc §¸y biÓn Ch©n bß Èn vµo vá èc Cã lèi sèng phong phó - mét sè cã lîi, mét sè cã h¹i - Từ nội dung bảng đã hoàn thành → HS rút kết luËn vÒ sù ®a d¹ng cña líp gi¸p x¸c - Mét vµi HS ph¸t biÓu - GV chèt l¹i vµ hái tiÕt ? địa phơng em có đại diện này không? số lợng nhiều hay ít? ? Hãy kể số đại diện khác địa phơng em có? - HS ph¸t biÓu → GV bæ sung II, Vai trß thùc tiÔn: a Lîi Ých: - lµ nguån thùc phÈm cung cÊp cho ngêi vµ lµ thøc ăn cho số động vật khác - lµ nguån nguyªn liÖu cho xuÊt khÈu b.T¸c h¹i: - Mét sè cã h¹i cho giao thông đờng thuỷ - Mét sè cã h¹i cho nghÒ c¸ - Mét sè truyÒn bÖnh giun s¸n *Cã ý thøc khai th¸c hîp lí ,đồng thời kết hợp với nuôi nhiÒu loµi gi¸p x¸c cã gi¸ trÞ kinh tÕ -Chèng « nhiÔm MT t¹o §K sống tốt để chúng phát triển H§ : T×m hiÓu vai trß thùc tiÔn: - Cho HS đọc phần mục II SGK ,cá nhân tự hoàn thµnh b¶ng - GV treo b¶ng phô → G äi 1-2 HS lªn ®iÒn → Líp nhËn xÐt bæ sung - GV nhËn xÐt bæ sung hoµn thµnh b¶ng - HS trao đổi nhóm trả lời câu hỏi ? Nêu vai trò lớp giáp xác đời sống ngời? ? NghÒ nu«i t«m ë níc ta cã vai trß nnh thÕ nµo? ? Nªu vai trß cña gi¸p x¸c nhá ao, hå, ? - Gọi đại diện vài nhóm phát biểu → Các nhóm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV nhận xét đánh giá, chốt lại kiến thức *Có nhiều loài giáp xác có lợi ,phải làm gì để chúng ph¸t triÓn tèt cung cÊp nguån lîi cho ngêi ? 4, Củng cố :- HS đọc kết luận bài - §äc môc " Em cã biÕt " - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - §äc tríc bµi 25; vë bµi tËp - Mçi nhãm chuÈn bÞ nhÖn sèng {{{{{@&?{{{{{ TiƠt:2 2626 chóng líp h×nh nhÖn Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: nhÖn vµ sù ®a d¹ng cña líp h×nh nhÖn I, môc tiªu KiÕn thøc : - HS trình bày đợc đặc điểm cấu tạo ngoài nhện và số tập tính - Nêu đợc đa dạng lớp hình nhện và ý nghĩa thựcc tiễn chúng KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t vµ ph©n tÝch kªnh h×nh Thái độ: *Giáo dục HS có ý thức bảo vệ đa dạng các ĐV thuộc lớp hình nhÖn thiªn nhiªn II, ChuÈn bÞ : ThÇy :- H×nh 25.1 → SGK - M« h×nh nhÖn (35) Trß : - §äc tríc bµi 25; vë bµi tËp III, Các hoạt động thầy và trò: 1.ổn định: KiÓm tra: H·y nªu Ých lîi vµ t¸c h¹i cña líp gi¸p x¸c ? Cho vÝ dô? Bµi míi: Các hoạt động thầy và trò Néi dung - GV đọc phần đầu bài → vào bài học I, NhÖn H§ 1: T×m hiÓu vÒ nhÖn 1, §Æc ®iÓm cÊu t¹o: 1- CÊu t¹o ? Cơ thể nhện đợc chia thành phần ? Đó là phÇn nµo? - HS quan s¸t m« h×nh nhÖn vµ h×nh 25.1 SGK → C¬ thÓ chia lµm phÇn: Đọc phần mục 1, xác định: - Phần đầu- ngực: Có đôi ? PhÇn ®Çu- ngùc cã c¸c phÇn phô nµo? kìm, đôi chân xúc giác và ? PhÇn bông cã c¸c phÇn phô nµo? - Gọi vài HS phát biểu → Lớp nhận xét bổ sung đôi chân bò - PhÇn bông: Gåm khe thë, - GV bæ sung, chèt l¹i kiÕn thøc lç sinh dôc, nóm tuyÕn t¬ - Yêu cầu HS trao đổi nhóm hoàn thành bảng - Gọi đại diện 2- nhóm báo cáo kết → Các nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV chốt lại đáp án đúng phần in nghiêng(theo thứ tự tõ trªn xuèng díi) 1, B¾t måi vµ tù vÖ 4, H« hÊp 2, C¶m gi¸c, khøu gi¸c vµ xóc gi¸c 5, Sinh s¶n 3, Di chuyÓn vµ ch¨ng líi 6, Sinh t¬ 2, TËp tÝnh: 2- TËp tÝnh: a, Ch¨ng líi: a, Ch¨ng líi: - HS quan sát hình 25.2 đọc chú thích → cá nhân tự lµm bµi tËp phÇn ∇ môc a SGK ( Häc theo thø tù ) - Gọi vài HS đọc kết → Lớp nhận xét bổ 1- C ; 2- B ; - D ; - A sung - GV chốt lại đáp án đúng phần in nghiêng(theo thứ tự tõ trªn xuèng díi) - A - B - C - D b, B¾t måi: b, B¾t måi: - HS đọc phần mục b → cá nhân tự làm bài tập phÇn ∇ môc b SGK - Gọi vài HS đọc kết → Lớp nhận xét bổ sung - GV chốt lại đáp án đúng phần in nghiêng(theo thứ tự tõ trªn xuèng díi) ; ; ; H§ 2: T×m hiÓu sù ®a d¹ng cña líp h×nh nhÖn 1- Một số đại diện: - HS quan s¸t h×nh 25.3 → SGK nhËn biÕt mét sè đại diện lớp hình nhện - GV thông báo thêm số đại diện lớp hình nhện khác nh: Nhện đỏ hại bông, ve, mò, bọ mạt, nhện lông, nhÖn roi, - Gọi HS kể số đại diện khác → Rút đa d¹ng cña líp h×nh nhÖn - GV nhËn xÐt chèt l¹i kiÕn thøc 2- ý nghÜa thùc tiÔn: - Cho HS đọc phần mục II SGK ,trao đổi nhóm hoàn thµnh b¶ng - GV treo bảng phụ → G ọi đại diện 1-2 HS lên điền → C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV nhËn xÐt bæ sung hoµn thµnh b¶ng ( PhÇn in ®Ëm) ( Häc theo thø tù ) ; ; ; II, Sù ®a d¹ng cña líp h×nh nhÖn: 1, Một số đại diện: Líp h×nh nhÖn ®a d¹ng cã tËp tÝnh phong phó nh: Bä c¹p, nhÖn, ve bß, 2, ý nghÜa thùc tiÔn: (36) ST T Các đại diÖn Nh SGK Nh SGK Nh SGK Nh SGK Nh SGK N¬i sèng H×nh thøc sèng KÝ ¡n sinh thÞt Trong nhµ, ngoµi vên Trong nhµ, khe têng Hang hèc Da ngêi x L«ng da, tr©u, bß x ảnh hởng đến ngêi Cã Cã h¹i lîi x x x x x x ? H·y nªu ý nghÜa thùc tiÔn vµ t¸c h¹i cña líp h×nh nhÖn? - HS rót kÕt luËn → Gv chèt l¹i kiÕn thøc - Một số hoạt động đêm: B¾t måi sèng ( nhÖn) thêng b¾t muçi, s©u bä - mét sè lµm thùc phÈm vËt x trang trÝ ( bä c¹p) - Mét sè cã h¹i: ve bß, c¸i x ghÎ, *Ph¶i b¶o vÖ MT sèng cña chóng, kh«ng sö dông chÊt ho¸ häc bõa b·i t¹o §K cho chóng sinh sèng *§Ó b¶o vÖ sù ®a d¹ng cña líp h×nh nhÖn chóng ta ph¶i lµm g×? 4, Củng cố :- HS đọc kết luận bài - GV hÖ thèng l¹i néi dung bµi häc 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ : - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - §äc tríc bµi 26 {{{{{@&?{{{{{ Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng : TiƠt:2 :::::2 líp s©u bä ch©u chÊu I, môc tiªu KiÕn thøc : - HS trình bày đợc các đặc điểm cấu tạo ngoài châu chấu liên quan đến di chuyển - HS n êu đợc các đặc điểm cấu tạo trong, đặc điểm dinh dỡng, sinh sản và p-hát triển ch©u chÊu KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t tranh vµ m« h×nh (37) Thái độ : Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học II, ChuÈn bÞ : ThÇy :- M« h×nh ch©u chÊu - H×nh 26.1 → SGK: Trß : Su tÇm mçi nhãm ch©u chÊu III, Các hoạt động thầy và trò ổn định : KiÓm tra: - Nêu đặc điểm cấu tạo và tập tính nhện? Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò H§ : Giíi thiÖu bµi : - GV giíi thiÖu phÇn líp s©u bä cho HS : ? Ch©u chÊu thêng sèng ë ®©u ? - Mét vµi HS ph¸t biÓu → líp nhËn xÐt bæ sung - GV chèt l¹i kiÕn thøc H§ : T×m hiÓu cÊu t¹o ngoµi vµ di chuyÓn: - Cho HS quan sát hình 1.1và 1.2 , đọc phần mục I SGK, quan s¸t ch©u chÊu vµ m« h×nh ch©u chÊu → Th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c©u hái phÇn ∇ môc I - Gọi đại diện vài nhóm phát biểu → Các nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV bæ sung chèt l¹i kiÕn thøc - Gäi 1- HS lªn chØ c¸c phÇn cña ch©u chÊu trªn m« h×nh - GV hái tiÕp ? So víi c¸c loµi s©u bä kh¸c th× ch©u chÊu di chuyÓn cã linh ho¹t h¬n kh«ng? V× sao? - HS ph¸t biÓu → GV chèt l¹i H§ 3:T×m hiÓu vÒ cÊu t¹o : - GV yêu cầu HS quan sát hình 26.2 đọc phần môc II → Th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? Ch©u chÊu cã nh÷ng hÖ c¬ quan nµo? ? KÓ tªn c¸c bé phËn cña hÖ tiªu ho¸? ? HÖ tiªu ho¸ vµ hÖ bµi tiÕt cã quan hÖ víi nh thÕ nµo? Quan s¸t h×nh 26.3 SGK → kÓ tªn c¸c bé phËn cña hÖ h« hÊp? ? Vì hệ tuần hoàn châu chấu lại đơn giản ®i ? ( Kh«ng vËn chuyÓn 02, chØ vËn chuyÓn chÊt dinh dìng ) ? KÓ tªn c¸c c¬ quan cña hÖ thÇn kinh? - Gọi đại diện vài nhóm phát biểu → Các nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV kết luận đúng sai và chốt lại kiến thức Néi dung I, CÊu t¹o ngoµi vµ di chuyÓn: * CÊu t¹o: C¬ thÓ chia lµm phÇn: - PhÇn ®Çu: Cã r©u, m¾t kÐp, c¬ quan miÖng - Phần ngực: Có đôi cánh, đôi ch©n - Phần bụng: có nhiều đốt đốt có đôi lỗ thở * Di chuyÓn: Di chuyÓn b»ng c¸ch: nh¶y, bß, bay II, CÊu t¹o trong: - HÖ tiªu ho¸ gåm: miÖng → hÇu → diÒu → d¹ dµy → ruét tÞt → ruét sau → trùc trµng → hËu m«n - Hệ tiêu hoá và hệ bài tiết đổ chung vào ruột sau - HÖ h« hÊp: Cã hÖ thèng èng khÝ vµ c¸c lç thë ë hai bªn thµnh bông - HÖ tuÇn hoµn: §¬n gi¶n: tim h×nh èng gåm nhiÒu ng¨n ë lng, hÖ m¹ch hë ( kh«ng vËn chuyÓn 02, chØ vËn chuyÓn chÊt dinh dìng) - HÖ thÇn kinh: D¹ng chuçi h¹ch cã h¹ch n·o ph¸t triÓn III, Dinh dìng: H§ 4: C¸ch dinh dìng: - GV giíi thiÖu c¸c c¬ quan miÖng cho HS trªn h×nh 26.4 SGK ( M« h×nh ) ? Ch©u chÊu ¨n thøc ¨n g×? ? thức ăn đợc tiêu hoá nh nào? ? V× bông ch©u chÊu lu«n phËp phång? - Gäi mét vµi HS ph¸t biÓu → Líp nhËn xÐt bæ sung - GV bæ sung, chèt l¹i kiÕn thøc - ch©u chÊu ¨n chåi vµ l¸ c©y - Thøc ¨n tËp trung ë diÒu, nghiÒn nhá ë d¹ dµy, tiªu ho¸ nhê enzim ruét tiÕt - H« hÊp qua lç thë ë mÆt bông IV, Sinh s¶n vµ ph¸t triÓn: - Ch©u chÊu ph©n tÝnh (38) H§ : H×nh thøc sinh s¶n vµ ph¸t triÓn: - HS đọc phần mục IV SGK → trả lời câu hỏi ? Nêu đặc điểm sinh sản châu chấu? ? V× ch©u chÊu non ph¶i lét x¸c nhiÒu lÇn míi lín? - Gäi mét vµi HS ph¸t biÓu → Líp nhËn xÐt bæ sung - GV bæ sung, chèt l¹i kiÕn thøc - Đẻ trứng dới đất - Ph¸t triÓn qua biÕn th¸i kh«ng hoµn toµn 4, Cñng cè : - HS đọc kết luận bài - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ : - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - §äc môc"Em cã biÕt" - §äc tríc bµi 27, vë bµi tËp {{{{{@&?{{{{{ TiƠt : 28 Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: đa dạng và đặc điểm chung lớp sâu bọ I, môc tiªu KiÕn thøc : - HS thông qua các đại diện nêu đợc đa dạng cảu lớp sâu bọ - HS trình bày đợc đặc điểm chung cảu lớp sâu bọ - Nêu đợc vai trò thực tiễn lớp sâu bọ KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, sso s¸nh vµ ph©n tÝch kªnh h×nh Thái độ: *Giáo dục ý thức bảo vệ các sâu bọ có ích II, ChuÈn bÞ : ThÇy :- H×nh 27.1 → SGK - B¶ng phô Trß : §äc tríc bµi 27; kÎ b¶ng 1+2 SGK vµo vë bµi tËp III, Các hoạt động thầy và trò ổn định: KiÓm tra: - Hãy nêu đặc điểm cấu tạo châu chấu? Bµi míi: Các hoạt động thầy và trò - HS đọc phần ®Çu bµi vµ cho biÕt ? PhÇn trªn cho em biÕt ®iÒu g× ? - Gäi 1-2 HS ph¸t biÓu → GV chèt l¹i H§ 1: T×m hiÓu mét sè s©u bä kh¸c Néi dung I, Một số đại diện sâu bọ khác: 1, Sù ®a d¹ng vÒ loµi vµ lãi sèng: 1- §a d¹ng vÒ loµi, lèi s«ngvµ tËp tÝnh - GV hình 27.1 → SGK đọc chú thích các h×nh tr¶ lêi c¸c c©u hái sau ? hình 27 có đại diện nào? ? Những đại diện này có thêm đặc điểm gì n÷a? Líp s©u bä rÊt ®a d¹ng, chóng cã sè lîng loµi lín, lèi sèng vµ tËp tÝnh phong phó, thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn sèng, m«i trêng sèng ®a d¹ng (39) ? Tõ nh÷ng vÝ dô trªn, h·y rót nhËn xÐt vÒ sù ®a d¹ng cña líp s©u bä vÒ sè loµi, lèi sèng vµ tËp tÝnh ? - Gäi -5 HS ph¸t biÓu → Líp nhËn xÐt bæ sung - GV chèt l¹i kiÕn thøc môc 2- Một số đại diện và môi trờng sống - HS đọc phần mục → Thảo luận nhóm hoµn thµnh b¶ng - GV treo bảng phụ → Gọi đại diện 1-2 nhóm lªn ®iÒn → C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - Gv bæ sung, chèt l¹i kiÕn thøc 1, Bä vÏ Êu trïng chuån chuån, bä gËy 2, Êu trïng ve sÇu, dÔ tròi DÔ mÌn, bä Bä ngùa Chuån chuån, bím 3, Bä rÇy ChÊy, rËn H§ 2: §Æc ®iÓm chung vµ vai trß thùc tiÔn - HS vận dụng kiến thức đã học → Thảo luận nhámt¶ lêi c©u hái phÇn ∇ môc - Gọi đại diện vài nhóm trả lời → Các nhãm khÊc nhËn xÐt bæ sung - GV chèt l¹i kiÕn thøc môc H§ 3: T×m hiÓu vai trß thùc tiÔn cña líp s©u bä - Yªu cÇn HS nghiªn cøu b¶ng SGK vËn dông kiÕn thøc thùc tÕ th¶o luËn nhãm hoµn thµnh b¶ng - Gọi đại diện 1-3 nhóm đọc kết → Các nhãm kh¸c nhËn xÐ, bæ sung - GV nhận xét đúng, sai → Chốt lại kiến thức *Cã rÊt nhiÒu loµi s©u bä cã Ých vµ chóng gãp phÇn quan träng viÖc gi÷ c©n b»ng sinh thai ,vậy chúng ta phải làm gì để các ĐV này PT? 2, Nhận biết số đại diện và m«i trêng sèng: ( Học theo nội dung bảng đã hoàn thµnh) II, §Æc ®iÓm chung vµ vai trß thùc tiÔn 1, §Æc diÓm chung: - C¬ thÓ gåm phÇn: ®Çu ; ngùc ; bông - H« hÊp b»ng èng khÝ - Ph¸t triÓn qua biÕn th¸i 2, Vai trß thùc tiÔn: a Lîi Ých: - Lµm thuèc ch÷a bÖnh - Lµm thùc phÈm - Thô phÊn cho c©y trång - Làm thức ăn cho động vật khác - DiÖt c¸c s©u bä cã h¹i - Lµm s¹ch m«i trêng b.T¸c h¹i: - Là động vật trung gian truyền bÖnh - G©y h¹i cho c©y trång vµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp *Tạo MT sống tốt để các ĐV phát triÓnvµ gi÷ g×n sù ®a d¹ng cña chóng 4, Cñng cè : -HS đọc kết luận bài - §äc môc "Em cã biÕt" - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ : - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - §äc tríc bµi 28; t×m hiÓu mét sè tËp tÝnh ë s©u bä địa phơng (40) Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiƠt 29 thùc hµnh Xem BĂNG HÌNH vÒ tËp tÝnh cña s©u bä I, môc tiªu KiÕn thøc : - Th«ng qua b¨ng h×nh HS quan s¸t, t×m hiÓu ph¸t hiÖn mét sè tËp tÝnh cña s©u bä thÓ hiÖn trong: t×m kiÕm, cÊt gi÷ thøc ¨n, sinh s¶n vµ quan hÖ gi÷a chóng víi måi hoÆc kÎ thï KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, nhËn biÕt c¸c tËp tÝnh cña s©u bä qua quan s¸t b¨ng hình, kỹ phân tích tổng hợp và hoạt động nhóm Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích và môi trờng sống chúng,yêu thích môn II, ChuÈn bÞ : ThÇy :- Su tÇm mét sè tranh ¶nh vÒ c¸c loµi s©u bä: Trß : - «n l¹i kiÕn thøc líp s©u bä - Su tÇm mét sè tranh ¶nh vÒ c¸c loµi s©u bä: III, Các hoạt động thầy và trò ổn định : KiÓm tra: - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh Bµi míi: Các hoạt động thầy và trò Néi dung H§ :Yªu cÇu bµi thùc hµnh : - GV nªu yªu cÇu bµi thùc hµnh - HS ghi chép để thực - GV chia líp thµnh 4- nhãm I, Yªu cÇu bµi thùc hµnh: -Quan s¸t b¨ng h×nh - Ghi chÐp c¸c tËp tÝnh cña s©u bä nh : T×m kiÕm , cÊt gi÷ thøc ¨n, sinh s¶n, - Có thái độ nghiêm túc giê häc H§ : HS xem b¨ng h×nh - GV cho HS xem b¨ng h×nh lÇn thø nhÊt toµn bé néi dung cña b¨ng h×nh - GV cho HS xem l¹i víi yªu cÇu ghi chÐp c¸c tËp tÝnh cña s©u bä : + C¸ch t×m kiÕm, cÊt gi÷ thøc ¨n + Sinh s¶n +TÝnh thÝch nghi vµ tån t¹i cña s©u bä ->HS theo dâi b¨ng h×nh , quan s¸t ®iÒn vµo phiÕu häc tËp - Víi nh÷ng ®o¹n khã hiÓu GV quay l¹i cho HS xem II, TiÕn hµnh quan s¸t hoÆc su tÇm tranh ¶nh H§ 3: HS th¶o luËn néi dung quan s¸t III, Th¶o luËn- ViÕt thu ho¹ch - GV yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm hoµn thµnh b¶ng sau: C¸c tËp tÝnh -HS xem vµ ghi c¸c tËp tÝnh cña s©u bä vµo vë (41) Dù Sèng Ch¨m Tªn MT Tù TÊn tr÷ Céng thµnh sãc thÕ §V sèng vÖ c«ng thø sinh x· hÖ ¨n héi sau - C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ → C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV nhận xét đúng sai - GV yªu cÇu HS viÕt thu ho¹ch theo néi dung môc II 4, Cñng cè : - GV nhận xét đánh giá tinh thần thái độ HS - GV đánh giá kết các nhóm 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ : - ¤n l¹i kiÕn thøc ch¬ng V- ngµnh ch©n khíp - §äc tríc bµi 29 , vë bµi tËp {{{{{@&?{{{{{ Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiƠt 30 đặc điểm chung và vai trò cña ngµnh ch©n khíp I.Môc tiªu KiÕn thøc : - HS trình bày đợc đặc điểm chung ngành chân khớp - Giải thích đợc đa dạng ngành chân khớp - Nêu đợc vai trò thực tiễn ngành chân khớp KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t vµ ph©n tÝch kªnh h×nh Thái độ: *Giáo dục ý thức bảo vệ các loài động vật có ích II, ChuÈn bÞ : ThÇy :- B¶ng phô Trß : - ¤n l¹i kiÕn thøc ch¬ng V- Ngµnh ch©n khíp - §äc tríc bµi 29 , vë bµi tËp III, Các hoạt động thầy và trò ổn định : KiÓm tra: - Hãy kể tên các lớp ngành chân khớp đã học Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò H§ 1: Giíi thiÖu bµi: - HS đọc phần đầu bài ? PhÇn trªn cho em biÕt ®iÒu g×? - Gäi mét vµi HS tr¶ lêi → GV chèt l¹i HĐ : Tìm hiểu đặc điểm chung: - GV yêu cầu HS quan sát hình 29.1 → SGK đọc các đặc điểm dới hình → Lựa chọn các đặc điểm chung ngµnh ch©n khíp - Gäi mét vµi HS ph¸t biÓu → Líp nhËn xÐt bæ sung - GV chốt lại các đặc điểm đúng là các hình 29.1 ; 29.3 và 29.4 - Gọi 1-2 HS nhắc lại các đặc điểm chung ngành → GV ghi tãm t¾t néi dung H§ 3: §a d¹ng ë ch©n khíp Néi dung - Chân khớp sống đợc kh¾p n¬i: Díi níc,trªn c¹n, trªn kh«ng, lßng đất,xa mạc,vùng cực, - Chóng cã lèi s«ng kÝ sinh hay tù I, §Æc ®iÓm chung: - Cã vá ki tin che chë bªn ngoµi vµ lµm chç b¸m cho c¬ - Phần phụ phân đố, các đốt khớp động với - Sù ph¸t triÓn vµ t¨ng trëng g¾n liÒn víi sù lét x¸c (42) 1- §a d¹ng vÒ cÊu t¹o vµ m«i trêng sèng - HS nhớ lại kiến thức đã học → hoàn thành bảng - GV treo b¶ng phô → Gäi 1-2 HS lªn ®iÒn → Líp nhËn xÐt bæ sung - GV nhận xét chốt lại kiến thức đúng ( phần in nghiêng b¶ng) Tªn MT sèng C¸c R©u Sè C¸nh đại N- cạ nơ phầ S/ K/ đôi K/ Có diÖn íc n n c¬ L i cã ch©n cã ngù Èm thÓ c Gi¸p x 2 x x¸c đôi (T«m s«ng) H×nh x x x nhÖn (nhÖ n) S©u x 3 x bä đôi (Ch© u chÊu) GV: yªu cÇu häc sinh hoÇn thµnh b¶ng - GV treo b¶ng phô gäi häc sinh lªn ®iÒn → líp theo dâi nhËn xÐt bæ xung - GV chốt lại đáp án đúng 2- §a d¹ng vÒ tËp tÝnh - GV yªu cÇu HS hoµn thµnh b¶ng - GV treo b¶ng phô gäi 1-3 HS lªn ®iÒn → c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV chốt lại đáp án đúng T C¸c tËp T« T«m NhÖ Ve kiÕn Ong T tÝnh m ë nhê n sÇu mËt chÝnh Nh SGK x x x x x Nh SGK x x x Nh SGK x Nh SGK x Nh SGK x x Nh SGK x Nh SGK x Nh SGK x x x - Tõ néi dung b¶ng 1- ⇒ Sù ®a d¹ng ë ch©n khíp H§ 4: T×m hiÓu vai trß thùc tiÔn - Yêu cầu HS trao đổi nhóm hoàn thành bảng - Gọi đại diện 1- nhóm báo cáo kết → các nhóm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV chuÈn kiÕn thøc t Tªn líp t Gi¸p x¸c H×nh nhÖn Tên đại diện địa ph¬ng T«m s«ng Tép đồng NhÖn nhµ Nhện đỏ Cã lîi Cã h¹i T.phÈm T phÈm B¾t s©u bä H¹i b«ng II, Sù ®a d¹ng ë ch©n khíp: 1, §a d¹ng vÒ cÊu t¹o vµ m«i trêng sèng: ( Häc theo néi dung b¶ng đã hoàn thành) 2, §a d¹ng vÒ tËp tÝnh: ( Häc theo néi dung b¶ng đã hoàn thành) * KÕt luËn: Nhê sù thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn sèng vµ m«i trêng sèng kh¸c nhaumµ ch©n khíp rÊt ®a d¹ng vÒ cÊu t¹o, m«i trêng sèng vµ tËp tÝnh III, Vai trß thùc tiÔn * Ých lîi: - Cung cÊp thùc phÈm cho ngêi - Lµ thøc ¨n cho §V kh¸c - Lµm thuèc ch÷a bÖnh - Thô phÊn cho c©y trång - B¾t §V cã h¹i * T¸c h¹i: - Mét sè ph¸ ho¹i c©y trång - Mét sè lµ vËt trung gian truyÒn bÖnh *Chèng g©y « nhiÔm MT t¹o §K cho c¸c loµi §V cã Ých PT (43) Bím S©u bä Ong mËt KiÕn Muçi Thô phÊn cho hoa Thô phÊn cho c©y trång B¾t s©u bä S©u non ¨n l¸ c©y TruyÒn bÖnh - Tõ kÕt qu¶ b¶ng ⇒ Vai trß vµ t¸c h¹i cña ngµnh ch©n khíp - Gäi mét vµi HS ph¸t biÓu → Líp nhËn xÐt bæ sung - GV chèt l¹i kiÕn thøc *C¸c loµi ngµnh ch©n khíp cã tÇm quan träng viÖc gi÷ g×n sù c©n b»ng hÖ sinh th¸i ,chóng ta ph¶i lµm g× để bảo vệ chúng ? thùc hµnh 4, Cñng cè : - HS đọc kết luận bài - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ : - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - ¤n tËp phÇn §VKXS - Đọc trớc bài 30; Su tầm nhóm cá chép sau mang đến lớp để {{{{{@&?{{{{{ ch¬ng VI: Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: ngành động vật có xơng sống TiƠt 31 c¸c líp c¸ Thùc hµnh : Quan s¸t cÊu t¹o ngoµi vµ hoạt động sống cuả cá chép I, môc tiªu KiÕn thøc : - HS quan sát nắm đợc các đặc điểm cấu tạo ngoài cá chép thích nghi với đời sống níc -Nắm đợc chức vây cá Kĩ năng: Rèn kĩ quan sát, nhận biết đặc điểm cấu tạo cá chép Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ động vật và môi trờng sống chúng II, ChuÈn bÞ : ThÇy :- c¸ chÐp : - Tranh vÏ h×nh bé x¬ng c¸ : Trß : Mçi nhãm c¸ chÐp: III, Các hoạt động thầy và trò ổn định : KiÓm tra: - Em hãy kể tên các ngành ĐVKXS đã học? và nêu đặc điểm chung ngành chân khíp? Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò H§1: 1.Quan s¸t cÊu t¹o ngoµi cña c¸ chÐp: GV yªu cÇu HS quan s¸t h×nh d¹ng ,c¸c phÇn c¬ thể cá chép gồm phận nào đối chiếu với H31SGK >ghi chó vµo h×nh +Cơ thể cá chép có đặc điểm nào thích nghi với Néi dung I CÊu t¹o ngoµi cña c¸ chÐp : -C¬ thÓ h×nh thoi ,chia phÇn -PhÇn ®Çu: MiÖng R©u Lç mòi 4.M¾t (44) đời sống bơi lặn ? - GV treo tranh c©m cÊu t¹o cña c¸ chÐp → Gäi → HS lªnchØc¸c bé phËn cña c¸ chÐp - GV giải thích: Tên các loại vâyliên quan đến vị trÝ cña v©y H§2: 2.Quan sát hoạt động cá : - HS tiÕp tôc quan s¸t c¸ chÐp ®ang b¬i níc - HS đọc phần mục → quan sát cá ®ang b¬i níc → tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? V©y c¸ cã chøc n¨ng g× ? ? Nªu vai trß cña tõng v©y c¸? - Gäi mét vµi HS ph¸t biÓu → Líp nhËn xÐt bæ sung - GV chèt l¹i kiÕn thøc H§3: Híng dÉn HS viÕt thu ho¹ch N¾p mang -PhÇn th©n: V©y lng V©y hËu m«n V©y bông 10 V©y ngùc 11 Lç hËu m«n 12 Cơ quan đờng bên -PhÇn ®u«i: V©y ®u«i II Chøc n¨ng cña v©y: - V©y c¸ nh b¬i chÌo gióp c¸ di chuyÓn níc + V©y bông, v©y ngùc: Gi÷ th¨ng b»ng, rÏ ph¶i, rÏ tr¸i, lªn xuèng + V©y lng, v©y hËu m«n: Gi÷ th¨ng b»ng theo chiÒu däc + Khóc ®u«i mang v©y ®u«i : Gi÷ chøc n¨ng chÝnh sù di chuyÓn cña c¸ III.Thu ho¹ch : -VÏ H31vµ Hoµn thµnh chó thÝch vµo h×nh -C¸ cã nh÷ng lo¹i v©y nµo ? Nªu chøc n¨ng cña tõng lo¹i v©y ? 4, Cñng cè : -GV nhËn xÐt giê thùc hµnh -HS vÖ sinh ,röa dông cô TH 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ : -hoàn thành bài thu hoạch ,đọc trớc bài 33 {{{{{@&?{{{{{ TiƠt -32 Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: cÊu t¹o cña c¸ chÐp I, môc tiªu KiÕn thøc : - HS xác định đợc vị trí và nêu rõ số quan cá trên mẫu mổ KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng mæ §VCXS ; kÜ n¨ng tr×nh bµy tríc líp Thái độ: Giáo dục ý thức thực hành, tính cận thận , chính xác II, ChuÈn bÞ : ThÇy : - c¸ chÐp ; M« h×nh n·o c¸ - Tranh xơng cá; đồ mổ; đinh ghim Trò : - Đọc trớc bài " Sự đa dạng và đặc điểm chung cá" - KÎ phiÕu häc tËp vµo vë bµi tËp III, Các hoạt động thầy và trò: 1.ổn định: Kiểm tra: Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài và chức các vây cá? Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò Néi dung H§ 1: T×m hiÓu c¸c c¬ quan dinh dìng I, C¸c c¬ quan dinh dìng: 1- Tiªu ho¸ 1, Tiªu ho¸: - HS đọc phần môc → Quan s¸t h×nh 32.2 * C¸c bé phËn cña hÖ tiªu ho¸ SGK → th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: gåm: ? Nªu c¸c thµnh phÇn cña hÖ tiªu ho¸? - èng tiªu hãa gåm: MiÖng → (45) ? Chøc n¨ng cña c¸c hÖ c¬ quan hÖ tiªu ho¸? - §¹i diÖn mét vµi nhãm ph¸t biÓu → C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - Gv bæ sung vµ hái tiÕp ? Hoạt động tiêu hoá diễn nh nào? - HS nêu đợc: Thức ăn đợc nghiền nát nhờ hµm, díi t¸c dông cña enzim tiªu ho¸thøc ¨n biÕn đổi thành chất dinh dơng ngấm qua thành ruột vào m¸u → C¸c chÊt c¹n b· th¶i ngoµi qua hËu m«n a - HS quan s¸t h×nh33.1 → Th¶o luËn nhãm → tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: ? HÖ tuÇn hoµn gåm nh÷ng c¬ quan nµo? + Hoµn thµnh bµi tËp phÇn ∇ môc 2? - Gäi mét vµi nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ → C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV bæ sung, chèt l¹i kiÕn thøc 1- Tâm nhĩ ; 2- Tâm thất ; 3- động mạch chủ ; 4các mao mạch mang ; 5- động mạch chủ lng ; 6mao mạch các quan ; 7- tĩnh mạch ; 8- tâm nhĩ b- GV nªu c©u hái ? C¸ h« hÊp b»ng g×? ? Hãy giải thích tợng: Cá cử động há miệng liên tiếp kết hợp với cử động khép mở mắp mang? ? V× bÓ nu«i c¸ ngêi ta thêng th¶ rong cây thuỷ sinh để làm gì ? - Gäi mét vµi HS ph¸t biÓu → líp nhËn xÐt bæ sung - GV bæ sung chèt l¹i kiÕn thøc - HS đọc phần mục → Thảo luận nhóm trả lêi c¸c c©u hái sau : ? HÖ bµi tiÕt cña n»m ë ®©u? cã chøc n¨ng g× ? - Gäi mét vµi nhãm ph¸t biÓu → C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV chèt l¹i kݪn thøc H§ 2: - HS quan s¸t h×nh 32.2 → SGK vµ m« h×nh n·o c¸ → Tho¶ luËn nhãm tr¶ lêi c©u hái sau ? HÖ thÇn kinh cña c¸ gåm nh÷ng bé phËn nµo ? ? Bé n·o c¸ chia thµnh mÊy phÇn? - Gäi mét vµi nhãm ph¸t biÓu → C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV chèt l¹i kiÕn thøc - GV hái ? H·y kÓ tªn vµ nªu vai trß cña c¸c gi¸c quan? - Gäi mét vµi HS ph¸t biÓu → líp nhËn xÐt bæ sung - GV bæ sung chèt l¹i kiÕn thøc 4, Cñng cè : -HS đọc kết luận bài hÇu → thùc qu¶n → d¹ dµy → ruét → hËu m«n - TuyÕn tiªu ho¸ gåm: Gan, mËt, tuyÕn ruét * Chức năng: Biến đổi thc ăn thµnh c¸c chÊt dinh dìng, th¶ chÊt c¹n b· ngoµi * Bãng h¬i th«ng víi thùc qu¶n gióp c¸ ch×m næi níc 2, HÖ tuÇn hoµn vµ hÖ h« hÊp: a, HÖ tuÇn hoµn: - Tim ng¨n : TN ; TT - Mét vßng tuÇn hoµn, m¸u ®i nu«i thể là máu đỏ tơi - Hoạt động hệ tguần hoàn ( học theo phần ∇ mục đã điền) b, HÖ h« hÊp: - C¸ h« hÊp b»ng mang - L¸ mang lµ nh÷ng nÕp da máng cã nhiÒu m¹ch m¸u → §Ó T§K 3, HÖ bµi tiÕt: - Có dải thận màu tím đỏ, nằm sát sèng lng cã chøc n¨ng läc tõ m¸u các chất độc thải ngoài II,HÖ thÇn kinh vµ gi¸c quan: 1, HÖ thÇn kinh: - Trung ¬ng thÇn kinh: Gåm n·o vµ tuû sèng - D©y thÇn kinh: §i tõ trung ¬ng thần kinh đến quan CÊu t¹o bé n·o gåm: + N·o tríc: KÐm ph¸t triÓn + N·o trung gian: + N·o gi÷a: Lín lµ trung khu thÞ gi¸c + TiÓu n·o: Ph¸t triÓn phèi hîp víi các cự động phức tạp + Hµnh tuû: §iÒu khiÓn néi quan 2, Gi¸c quan: - M¾t kh«ng cã mÝ nªn chØ nh×n gÇn - Mòi : §¸nh h¬i, t×m måi - Cơ quan đờng bên: Nhận biết áp lực, tốc độ dòng nớc, vật cản (46) - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ : - Häc bµi, tr¶ lêi c©u hái SGK , vë bµi tËp {{{{{@&?{{{{{ Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiƠt 33 đa dạng và đặc điểm chung cá I, môc tiªu KiÕn thøc : - HS nắm đợc đa dạng số loài, lối sống, môi trờng sống - Trình bày đợc đặc điểm phân biệt lớp cá sụn và lớp cá xơng - Nêu đợc vai trò cá đời sống - Trình bày đợc đặc điểm chung cá KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, so s¸nh → kÕt luËn chung Thái độ : * Giáo dục ý thức bảo vệ các loài cá tự nhiên và gây nuôi các loµi c¸ cã gi¸ trÞ kinh tÕ II, ChuÈn bÞ : ThÇy :- B¶ng phô Trß : vë bµi tËp III, Các hoạt động thầy và trò ổn định : KiÓm tra: - Hãy nêu các quan dinh dỡng cá ? Và nêu đặc điểm hệ tuần hoàn cá? Bµi míi: Các hoạt động thầy và trò Néi dung *H§1: I,§a d¹ng vÒ thµnh phÇn - HS đọc phần mục I SGK → Quan sát hình 34.1 → loµi vµ m«i trêng sèng: 7; Tr¶ lêi c©u hái phÇn ∇ môc I - Mét vµi HS ph¸t biÓu → GV chèt l¹i - Sè lîng loµi lín chia lµm - HS th¶o luËn nhãm hoµn thµnh b¶ng (111)SGK - Gv treo b¶ng phô gäi 1- nhãm lªn ®iÒn → C¸c nhãm líp + Líp c¸ sôn: Bé x¬ng b»ng kh¸c nhËn xÐt bæ sung sôn - GV bæ sung hoµn chØnh kiÕn thøc b¶ng Líp c¸ x¬ng: Bé x¬ng b»ng §¹i diÖn H×nh d¹ng Khóc V©y ch½n Kh¶ n¨ng + chÊt x¬ng th©n ®u«i di chuyÓn C¸ Thon dµi KhoÎ B×nh thNhanh nh¸m êng C¸ trÝch C¸ vÒn Tơng đối YÕu B×nh thB×nh thC¸ chÐp ng¾n êng êng L¬n Dµi RÊt yÕu Kh«ng cã ChËm C¸ ®uèi DÑp, máng YÕu to hoÆc ChËm C¸ b¬n nhá - §iÒu kiÖn sèng kh¸c - GV hái: đã ảnh hởng đến cấu tạo và ? Điều kiện sống ảnh hởng đến cấu tạo ngoài cá nh tập tính cá nµo? - Mét vµi HS ph¸t biÓu → GV chèt l¹i *H§2: - GV yªu cÇu HS liªn hÖ thùc tÕ` → Th¶o luËn nhãm nªu đặc điểm chung cá về: + M«i trêng sèng + C¬ quan di chuyÓn + H« hÊp, tuÇn hoµn + §Æc ®iÓm sinh s¶n + Nhiệt độ thể - §¹i diÖn mét vµi nhãm ph¸t biÓu → Líp nhËn xÐt bæ sung II, §Æc ®iÓm chung - C¸ lµ §VCXS thÝch nghi với đời sống hoàn toàn nớc - B¬i b»ng v©y, h« hÊp b»ng mang - Tim ng¨n, vßng tuÇn hoµn, m¸u ®i nu«i c¬ thÓ lµ máu đỏ tơi (47) - GV chèt l¹i kiÕn thøc - Thô tinh ngoµi - Lµ §V biÕn nhiÖt III, Vai trß cña c¸: - Cung cÊp thùc phÈm - Lµ nguån nguyªn liÖu chÕ biÕn lµm thuèc ch÷a bÖnh - GV yêu cầu HS đọc phần môc III SGK → Th¶o - Cung cÊp nguyªn liÖu cho luËn nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ? Cá có vai trò gì tự nhiên và đời sống ng- Diệt sâu bọ hại lúa êi? Cho vÝ dô minh ho¹ ? ? Để bảo vệ nguồn lợi cá chúng ta phải làm nh nào? - Một số gây ngộ độc ? Hãy kể các loài cá thờng gây ngộ độc ngời? *Chèng g©y « nhiÔm MT níc - Gọi đại diện vài nhóm đọc kết → các nhóm ,t¹o §K cho c¸ ph¸t triÓn kh¸c nhËn xÐt bæ sung -TÝch cùc ch¨n nu«i c¸c loµi - GV kết luận đúng sai và chốt lại kiến thức c¸ cã gi¸ trÞ KTÕ *§Ó c¸ ph¸t triÓn tèt chóng ta ph¶i lµm g×? -Khai th¸c c¸ tù nhiªn hîp lÝ , đúng cách *H§3:T×m hiÓu vai trß cña c¸ Củng cố :- HS đọc kết luận bài - §äc môc " Em cã biÕt" - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ : - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - §äc tríc bµi 31, vë bµi tËp - Mçi nhãm chuÈn bÞ mét c¸ chÐp, xµ phßng, kh¨n lau {{{{{@&?{{{{{ Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiƠt 34 thùc hµnh : mæ c¸ I, môc tiªu KiÕn thøc : - HS xác định đợc vị trí và nêu rõ số quan cá trên mẫu mổ KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng mæ §VCXS ; kÜ n¨ng tr×nh bµy tríc líp Thái độ: Giáo dục ý thức thực hành, tính cận thận , chính xác II, ChuÈn bÞ : ThÇy : - c¸ chÐp - Tranh xơng cá; đồ mổ; đinh ghim Trß : - KÎ phiÕu häc tËp vµo vë bµi tËp - ChuÈn bÞ mçi nhãm c¸ chÐp , kh¨n lau, xµ phßng III, Các hoạt động thầy và trò KiÓm tra: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò Néi dung H§ 1: Tæ chøc thùc hµnh: I, Tæ chøc thùc hµnh : - Gọi 1-2 HS đọc yêu cầu bài thực hành - GV nh¾c l¹i yªu cÇu bµi thùc hµnh vµ chia nhãm HS (líp chia thµnh nhãm) - GV kiÓm tra dông cô , mÉu vËt cña c¸c nhãm H§ 2: TiÕn hµnh thùc hµnh: 1- C¸ch mæ: - GV nªu kÜ n¨ng mæ nh SGK (106) - GV mæ mÉu → HS theo dâi ghi nhí c¸c thao t¸c mæ - C¸c nhãm tiÕn hµnh mæ chó ý kh«ng II, TiÕn hµnh thùc hµnh: 1, C¸ch mæ: ( SGK - 106 ) (48) làm tổn thơng đến các nội quan cá - GV theo dõi giúp đỡ các nhóm cha mổ đợc 2- Quan s¸t cÊu t¹o - GV yªu cÇu c¸c nhãm HS gì nhÑ nhµng néi quan trªn mÉu mæ - C¸c nhãm tiÕn hµnh quan s¸t c¸c néi quan → sau mkhi quan s¸t xong → th¶o luËn nhãm → Mçi nhãm : NhËn xÐt vµ nªu vai trß cña c¬ quan - TiÕp tôc mæ vµ → Quan s¸t bé n·o → NhËn xÐt mµu s¾c cña bé n·o - §¹i diÖn tõng nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ → GV ghi tãm t¾t néi dung vµo b¶ng - Líp tiÕn hµnh th¶o luËn chung → nhËn xÐt - GV chèt l¹i kiÕn thøc 2, Quan s¸t cÊu t¹o trong: Tªn c¸c c¬ quan NhËn xÐt vµ nªu vai trß N»m díi x¬ng n¾p mang cña phÇn ®Çu: Gåm c¸c l¸ Mang mang g¾n vµo c¸c x¬ng cung mang , cã vai trß T§K N»m tríc khoang th©n øng với vây ngực, co bóp để thu Tim và đẩy máu vào động mạch gióp cho sù tuÇn hoµn m¸u T.qu¶n Ph©n ho¸ râ rÖt thµnh: thùc d¹ dµy, qu¶n, d¹ dµy, ruét, gan tiÕt mËt gióp cho sù tiªu ho¸ ruét, thức ăn đợc tốt gan N»m khoang th©n, s¸t Bãng cét sèng, gióp c¸ ch×m næi h¬i rÔ rµng níc Hai thận màu tím đỏ, s¸t cét sèng läc tõ m¸u c¸c ThËn chất không cần thiết để thải ngoµi - Tuyến Trong khoang thân cá đực sinh dôc lµ d¶i tinh hoµn; ë c¸ c¸i lµ buång trøng ph¸t triÓn - èng mµu sinh s¶n sinh dôc N»m hép sä, nèi víi tuû sèng n»m c¸c Bé n·o cung đốt sống: điều khiển điều hoà các hoạt động c¸ 4, Củng cố :- GV nhận xét, đánh giá kết các nhóm - GV cho ®iÓm nhãm cã kÕt qu¶ tèt 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ : - GV nh¾c nhë HS vÖ sinh líp häc, dông cô mæ - ¤n tËp phÇn §VKXS {{{{{@&?{{{{ TiƠt 35 Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: «n tËpphÇn I §éng vËt kh«ng x¬ng sèng I, môc tiªu KiÕn thøc : - ¤n tËp cñng cè mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ phÇn §VKXS - TÝnh ®a d¹ng cña §VKXS - Sù thÝch nghi cña §VKXS víi m«i trêng sèng - ý nghĩ thực tiễn ĐVKXS tự nhiên và đời sống ngời KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng tæng hîp kiÕn thøc Thái độ: Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học *Giúp HS hiểu đợc mối quan hệ MT và chất lợng sống ngời và có ý thøc b¶o vÖ ®a d¹ng sinh häc II, ChuÈn bÞ : ThÇy :- B¶ng phô Trß : ¤n tËp phÇn §VKXS ; kÎ phiÕu häc tËp III, Các hoạt động thầy và trò: (49) ổn định : KiÓm tra bµi cò:( KiÓm tra lång giê) Bµi míi : Các hoạt động thầy và trò *H§1: - HS nghiªn cøu b¶ng → Quan s¸t h×nh b¶ng → Hoµn thµnh néi dung b¶ng - Gäi mét vµi HS b¸o c¸o kÕt qu¶ → Líp nhËn xÐt bæ sung - Gọi 1- HS kể tên các đại diện ngành ĐVKXS - HS rót sù ®a d¹ng cña ngµnh §VKXS - GV chèt l¹i kiÕn thøc *H§2: Néi dung I, TÝnh ®a d¹ng cña §VKXS: - §VKXS ®a d¹ng vÒ cÊu t¹o , lối sống nhng mang đặc điểm đặc trng ngành, thích nghi víi ®iÒu kiÖn sèng II, Sù thÝch nghi cña §VKXS (Học theo ND bảng đã hoàn thµnh) - HS nghiªn cøu l¹i néi dung b¶ng → VËn dông kiến thức đã học → Thảo luận nhóm hoàn thành b¶ng - GV híng dÉn HS hoµn thµnh b¶ng theo yªu cÇu phÇn ∇ môc II ( 101) SGK - GV treo bảng phụ gọi đại diện 1- nhóm lên điền → C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung - GV nhận xét đúng, sai , hoàn chỉnh bảng ( Phần in nghiªng b¶ng) B¶ng 2: Tªn §V 1.Trïng roi xanh Trïng giµy 3.H¶i quú Søa S¸n d©y Giun đất èc sªn MT sèng Níc ao, hå Níc bÈn §¸y biÓn BiÓn Ruét ngêi Trong đất Trªn c©y VÑm BiÓn NhÖn ë c¹n *H§3: KiÓu D2 Tù dìng dÞ dìng DÞ dìng DÞ dìng DÞ dìng DÞ dìng ¡n chÊt mïn ¡n l¸, chåi c©y ¡n vôn h÷u c¬ ¡n s©u bä Sù thÝch nghi KiÓu DC KiÓu H2 B¬i b»ng KhuÕch t¸n qua roi mµng c¬ thÓ B¬i b»ng K.t¸n qua mµng l«ng c¬ thÓ Sèng cè KhuÕch t¸n định qua da B¬i léi tù KhuÕch t¸n ®o qua da Chui róc YÕm khÝ Đào đất KhuÕch t¸n để chui qua da Bß b»ng Thë b»ng c¬ ch©n phæi B¸m mét Thë b»ng chç mang Bß Phæi vµ èng khÝ III, TÇm quan träng thùc tiÔn: ( Học theo ND bảng đã hoàn thµnh ) - GV yªu cÇu HS hoµn thµnh néi dung b¶ng - Gäi mét vµi HS b¸o c¸o kÕt qu¶ → Líp nhËn xÐt bæ sung - GV bæ sung , chèt l¹i kiÕn thøc T«m, cua, sß, trai, èc, mùc, T«m, cua, mùc, cua, sß, t«m, Ong mËt Giun đũa, sán lá gan 6.Ch©u chÊu, èc sªn IV: Tãm t¾t ghi nhí (Néi dung SGK 101) *Con ngêi ph¶i cã ý thøc gi÷ g×n tèt MT sèng cña c¸c loµi sinh vật > tạo ĐK để ĐV sinh s«i vµ ph¸t triÓn còng (50) - GV: Tãm t¾t theo néi dung b¶ng SGK- T101 *Các loài ĐV có vai trò quan trọng đời sống ngêi §Ó b¶o vÖ sù ®a d¹ng cña §V chóng ta ph¶i lµm g× ? chính là bảo vệ đợc tồn vµ ph¸t triÓn cña loµi ngêi 4, Củng cố :- HS đọc kết luận bài - §äc môc "Em cã biÕt" - Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi 5, dÆn dß- Híng dÉn vÒ nhµ : - Häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - Đọc trớc bài 3; Su tầm mẫu nớc có ĐVKXS sau mang đến lớp {{{{{@&?{{{{{ Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng TiƠt 18 KiÓm tra tiÕt I Môc tiªu: KiÕn thøc: -Kiểm tra kiến thức các chơngđã học (Khái quát thể , vận động , tuần hoàn ) -§¸nh gi¸ sù tiÕp thu kiÕn thøc cña HS 2.kÜ n¨ng :t vËn dông kh¸i qu¸t kiÕn thøc 3.Thái độ : HS có ý thứcTự giác, nghiêm túc làm bài II ChuÈn bÞ : G V: In sẵn đề kiểm tra -HS: ¤n tËp kiÕn thøc , chuÈn bÞ giÊy kiÓm tra III.Các hoạt động thày và trò : ThiÕt kÕ ma trËn Tên chủ đề NhËn biÕt Ch¬ng I Kh¸i qu¸t c¬ thÓ ngêi 5tiÕt 2® (20%) Ch¬ng II Vận động tiÕt 1-Nêu đợc các yÕu tè h×nh thµnh cung ph¶n x¹ (1®) -Nêu đợc các -Nắm đợc bp chèng cong thµnh phÇn , vÑo cét sèng tÝnh chÊt cña x¬ng (3®) (0,5®) -Nêu đợc thµnh phÇn cÊu t¹o , chøc n¨ng cña m¸u 4® (40%) Ch¬ng III TuÇn hoµn 7tiÕt 4® 10® (40%) (100%) (2®) 3,5® (35%) 2.§Ò bµi: (trang sau) Th«ng hiÓu 3® (30%) VËn dông cÊp độ thấp -Nắm đợc kh¸i niÖm ph¶n x¹ , lÊy đợc ví dụ pxạ (1®) -BiÕt cÊp cøu n¹n nh©n bÞ g·y x¬ng VËn dông cÊp độ cao (0,5®) -Nắm đợc vßng tuÇn hoµn lín vµ nhá -HiÓu vµ gi¶i thích đợc nguyªn t¾c truyÒn m¸u (1®) 2,5® (25%) (1®) 1® (10%) (51) §¸p ¸n : a.PhÇn tr¾c nghiÖm :(3®) C©u : D sai (1®) C©u 2: a/ B (0,5®) b/ D (0,5®) Câu3: a không đúng (1đ) b PhÇn tù luËn : (7®) C©u1 :(2®) - Nêu đợc thành phần cấu tạo máu (1đ) +Thµnh phÇn cña m¸u gåm : huyÕt t¬ng (55% ) vµ c¸c tÕ bµo m¸u ( 45% ) +C¸c tÕ bµo m¸u gåm hång cÇu, b¹ch cÇu vµ tiÓu cÇu - Nêu đợc chức huyết tơng và hồng cầu (1đ) +HuyÕt t¬ng tr× m¸u ë tr¹ng th¸i láng +Hång cÇu vËn chuyÓn oxy vµ cacbonnic C©u2: (3®) - Trình bày đợc thí nghiệm (2đ) + Lấy xơng đùi ếch ngâm dung dịch axit clohiđric 10% sau 10 đến 15 phót… >uèn thÊy mÒm + Đốt xơng đùi ếch … >bóp nhẹ … - Nêu đợc thành phần ,tính chất xơng (1đ) + Thµnh phÇn cña x¬ng gåm chÊt cèt giao vµ chÊt kho¸ng + X¬ng cã tÝnh bÒn ch¾c vµ tÝnh mÌm dÎo C©u 3: (1®) - Maú có kháng nguyên A và B không truyền đợc cho ngời có nhóm máu O vì g©y kÕt dÝnh (HuyÕt t¬ng cña ngêi nhËn cã c¶ g©y kÕt dÝnh víi A vµ B) C©u 4:(1®) - Ph¶n x¹ lµ ph¶n øng cña c¬ thÓ tr¶ lêi l¹i kÝch thÝch cña m«i trêng th«ng qua hÖ thần kinh Lấy đợc ví dụ 4.Dặn dò: Về xem lại nội dung đã kiểm tra ,chuẩn bị bài Hä vµ tªn: Líp: §Ò kiÓm tra 1tiÕt M«n sinh häc (thêi gian 45phót) I PhÇn tr¾c nghiÖm :3® Câu 1:(1đ) Đánh dấu x vào đầu câu không đúng Mét cung ph¶n x¹ gåm yÕu tè lµ: A N¬ ron híng t©m, n¬ ron li t©m (52) B N¬ ron trung gian C C¬ quan thô c¶m D kÝch thÝch cña m«i trêng E C¬ quan ph¶n øng Câu 2: (1đ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng a/Ngồi học đúng t có tác dụng : A Chèng mái c¬ B Chèng cong vÑo cét sèng C Chèng cèt ho¸ x¬ng nhanh D Chèng cßi x¬ng b/ Khi gÆp ngêi bÞ g·y x¬ng th×: A N¾n l¹i chç x¬ng g·y- S¬ cøu – §a ®i bÖnh viÖn B Kh«ng tù ý n¾n bãp , chØ lau röa nhÑ nhµng vµ s¬ cøu t¹m thêi C Chuyển nạn nhân đến sở y tế gần D Cả B,C đúng Câu 3: (1đ) Câu nào sau đây không đúng ? a) Vòng tuần hoàn nhỏ máu từ tâm thất phải vào động mạch giàu o xi b) Vßng tuÇn hoµn nhá m¸u giµu o xi theo tÜnh m¹ch phæi vÒ t©m nhÜ tr¸i c) Vòng tuần hoàn lớn máu động mạch nuôi thể giàu o xi d) Vßng tuÇn hoµn lín m¸u tÜnh m¹ch tõ c¬ quan vÒ tim nghÌo o xi II PhÇn tù luËn :7® C©u1: (2®) M¸u gåm nh÷ng thµnh phÇn cÊu t¹o nµo ? Nªu chøc n¨ng cña huyÕt t¬ng vµ hång cÇu C©u2: (3®) Hãy mô tả thí nghiệm để tìm hiểu thành phần cấu tạo xơng Từ thí nghiệm trên cho biÕt x¬ng cã nh÷ng thµnh phÇn ho¸ häc vµ tÝnh chÊt nµo ? C©u 3: (1®) Máu có kháng nguyên A và B có thể truyền cho ngời có nhóm máu O đợc không ? V× ? C©u 4: (1®) Ph¶n x¹ lµ g× ? cho vÝ dô Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng: TiÕt 22 KiÓm tra tiÕt I Môc tiªu: KiÕn thøc: -KiÓm tra nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n c¸c ch¬ng( c¸c thÝ nghiệm cña Men §en, nhiÔm s¾c thÓ, ADN vµ Gen) -§¸nh gi¸ sù tiÕp thu cña HS KÜ n¨ng: T ,vËn dông kh¸i qu¸t kiÕn thøc 3-Thái độ : tự giác , nghiêm túc làm bài II ChuÈn bÞ cña thµy vµ trß: -GV: In sẵn đề kiểm tra -HS: ¤n tËp kiÕn thøc, chuÈn bÞ giÊy kiÓm tra III Các hoạt động thày và trò: ThiÕt kÕ ma trËn Tên chủ đề Nhận biết Th«ng hiÓu VËn dông cÊp độ thấp VËn dông cấp độ cao (53) Ch¬ng I C¸c thÝ nghiÖm cña Men §en 7tiÕt 3,5® -Nêu đợc nội dung TN cña Men §en CH¬ng II NhiÔm s¾c thÓ tiÕt -Trình bày đợc nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña NST k× ph©n bµo nguyªn ph©n -Nêu đợc ý nghĩa cña nguyªn ph©n 2® 3® 1,0® Ch¬ng III ADN vµ Gen tiÕt -HiÓu thùc chÊt cña sù DT độc lập c¸c tÝnh tr¹ng ë F2 0,5® Nắm đợc nhân đôi NST x¶y ë k× trung gian cña ph©n bµo -Tính đợc số lợng NST c¸c k× nguyªn ph©n 0,5® 0,5® -Nắm đợc mèi quan hÖ gi÷a gen vµ tÝnh tr¹ng -Tính đợc số lợng Nu trên ADN , sè a/a trªn ARN -Nắm đợc mối quan hÖ gi÷a gen vµ mARN 1,5® 2® (20%) 3,5® 10® (100%) 3® (30%) -Dïng c¬ së TB học để giải thích đợc kết thÝ nghiÖm cña Men §en 2® 2® 3® (30%) 2®(20%) Hä vµ tªn: Líp: §Ò kiÓm tra tiÕt M«n sinh häc (Thêi gian 45 phót ) I.Tr¾c nghiÖm :3® C©u1: ë ruåi giÊm 2n=8 Mét tÕ bµo ruåi giÊm ®ang ë k× sau cña nguyªn ph©n Số NST tế bào đó bao nhiêu các trờng hợp sau ? a b.8 c.16 d.20 Câu 2: Sự nhân đôi NST diễn kì nào chu kì tế bào ? A K× ®Çu B k× gi÷a C k× sau D.k× trung gian E k× cuèi C©u3: Mét ®o¹n ph©n tö ADN cã chu k× xo¾n th× tæng sè nuclª«tit cña nã lµ? A 12 B.10 C.16 D.60 C©u 4: Mét ®o¹n ARN cã tr×nh tù c¸c Nuclª«tit nh sau: -A- U- X- X-G§o¹n ADN nµo díi ®©y lµ m¹ch khu«n tæng hîp nªn ®o¹n ARN trªn? a, -T- A- G- X- Xb, -T- A- G- G- Xc, -U- A- G- T- Xd, - T -A- X- X- GCâu 5: Thực chất di truyền độc lập các tính trạng thiết F2 phải có : a) tØ lÖ ph©n li cña mçi cÆp tÝnh tr¹ng lµ 3tréi : 1lÆn b) TØ lÖ cña mçi kiÓu h×nh b»ng tÝch tØ lÖ cña c¸c tÝnh tr¹ng hîp thµnh nã c) kiÓu h×nh kh¸c d) C¸c biÕn dÞ tæ hîp Hãy chọn câu trả lời đúng C©u 6: Mét chuçi a/a cã 50 a/a §o¹n ARN tæng hîp nªn chuçi a/a trªn cã sè Nu lµ: A 50 B 100 C 150 D 156 II.PhÇn tù luËn: 7® C©u 1:( 3® ) (54) Nªu tãm t¾t néi dung thÝ nghiÖm lai mét cÆp tÝnh tr¹ng cña Men §en ViÕt c¬ së tÕ bµo học để giải thích kết thí nghiệm đó C©u2: (2®) Tr×nh bµy nh÷ng diÔn biÕn c¬ b¶n cña NST qu¸ tr×nh nguyªn ph©n ? Nªu ý nghÜa cña nguyªn ph©n C©u 3: (2®) Nêu chất mối quan hệ gen và tính trạng qua sơ đồ : Gen (1®o¹n ADN) ->mARN >Pr«tªin ->TÝnh tr¹ng 3.§¸p ¸n : I.PhÇn tr¾c nghiÖm :3® C©u 1: C C©u 4: B C©u 2: D C©u 5: B C©u 3: D C©u 6: C II.PhÇn tù luËn : 7® C©u 1:3® -Nêu đợc nội dung TN lai cặp tính trạng Men Đen (1đ) -Viết đúng sở TB học >F1 (1đ) >F2 (1đ) C©u2: 2® -Nêu đợc diễn biến NST nguyên phân (1đ) -Nªu dîc ý nghÜa cña nguyªn ph©n (1®) C©u3: 2® -Nêu đợc mối quan hệ giã ADN > mARN >Pr (1đ) -Pr tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lí TB >biểu thành tính trạng thÓ(0,5®) -Thông qua Pr ,giữa gen và tính trạng có mối quan hệ mật thiết với > gen qui định tÝnh tr¹ng 4.DÆn dß :xem l¹i néi dung bai kiÓm tra ,chuÈn bÞ bµi míi PHßng GD & §T TRÊN Yªn Trêng THCS thÞ trÊn cæ phóc §Ò kiÓm tra chÊt lîng gi÷a k× I (55) M«n sinh häc 9( thêi gian lµm bµi 20 phót) C©u 1: 6,5® Nêu đặc điểm cấu tạo hóa học AND ? Vì AND đa dạng và đặc thù ? AND nhân đôi theo nguyên tắc nào ? C©u 2: 3,5® Gen là gì ? Dựa vào chức ARN đợc chia thành loại ? PHßng GD & §T TRÊN Yªn Trêng THCS thÞ trÊn cæ phóc §Ò kiÓm tra chÊt lîng gi÷a k× I M«n sinh häc 8( thêi gian lµm bµi 20 phót ) C©u1 :5® Khi vi khuẩn xâm nhập vào mô nào đó thể , các bạch cầu đã tạo nên hàng rào phòng thủ nh nào để bảo vệ thể ? C©u :5® Nªu c¸c nguyªn t¾c cÇn tu©n thñ truyÒn m¸u ? Máu có kháng nguyên A có thể truyền cho ngời có nhóm maú B đợc không ? vì ? (56)
- Xem thêm -

Xem thêm: GA SINH 7 KYI nam hoc 20122013, GA SINH 7 KYI nam hoc 20122013