Nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ hầm khí biogas trong chăn nuôi của các nông hộ trên địa bàn huyện bắc mê tỉnh hà giang

91 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 08:52

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TRỌNG VĂN NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ HẦM KHÍ BIOGAS TRONG CHĂN NI CỦA CÁC NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC MÊ - TỈNH HÀ GIANG Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số ngành: 60 44 03 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Thị Thanh Thủy CHỮ KÝ PHÒNG QLĐTSĐH CHỮ KÝ KHOA CHUYÊN MÔN Thái Nguyên - 2018 CHỮ KÝ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu Luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn tất trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Giang, ngày tháng năm 2018 Người cam đoan Nguyễn Trọng Văn ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực đề tài: “Nghiên cứu giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ hầm khí biogas chăn ni nơng hộ địa bàn huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang” nhận giúp đỡ, hướng dẫn bảo tận tình thầy giáo thuộc Khoa Khoa học môi trường, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Huyện uỷ - HĐND – UBND huyện Bắc Mê, Phòng Nơng nghiệp huyện, Phịng Tài ngun – Mơi trường, UBND xã Yên Định, thị trấn Yên Phú đồng nghiệp Tới nay, Luận văn hồn thành Tơi xin chân thành cảm ơn TS Vũ Thị Thanh Thủy giúp đỡ tơi tận tình chu đáo chun mơn q trình thực Đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tới Lãnh đạo Huyện uỷ - HĐND – UBND huyện Bắc Mê, Phịng Nơng nghiệp huyện, Phịng Tài ngun – Mơi trường, UBND xã Yên Định, Yên Phú giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu Đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Khoa học môi trường, đồng nghiệp bạn bè đóng góp nhiều ý kiến q báu giúp tơi hoàn thiện Đề tài Tác giả Nguyễn Trọng Văn iii MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ .1 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4 Cơ sở lý luận thực tiễn đề tài .4 1.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Biogas công nghệ hầm khí biogas 2.1.2 Khái quát hiệu hiệu sử dụng hầm khí biogas 11 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng công nghệ hầm khí biogas .14 2.2 Cơ sở thực tiễn 16 2.2.1 Trên giới .16 2.2.2 Tại Việt Nam 18 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Đối tượng nghiên cứu .24 2.2 Phạm vi nghiên cứu 24 2.3 Nội dung nghiên cứu 24 2.4 Phương nghiên cứu 24 2.4.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu .24 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu 25 2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu .26 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Bắc Mê .27 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 27 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội huyện 30 3.1.3 Kết sản xuất kinh doanh huyện 33 3.2 Thực trạng tình hình áp dụng hầm biogas hộ chăn nuôi địa bàn huyện .34 3.2.1 Khái qt tình hình phát triển ngành chăn ni huyện 34 iv 3.2.2 Thực trạng áp dụng cơng nghệ hầm khí biogas địa bàn huyện 42 3.3 Thực trạng ứng dụng hầm biogas hộ điều tra 55 3.3.1 Tình hình chăn ni nhóm hộ điều tra .55 3.3.2 Tình hình ứng dụng hầm biogas hộ điều tra 59 3.4 Phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng công nghệ hầm khí biogas chăn ni huyện Bắc Mê 60 3.4.1 Điều kiện tự nhiên huyện 60 3.4.2 Lao động 60 3.4.3 Công tác khuyến nông 60 3.4.4 Yếu tố xã hội 61 3.4.5 Quy mô chăn nuôi 61 3.4.6 Nguồn vốn .62 3.4.7 Yếu tố kỹ thuật, khả tiếp thu, ứng dụng công nghệ biogas nông hộ 64 3.4.8 Mặt để xây dựng chuồng trại lắp đặt hầm biogas .66 3.4.9 Chính sách ứng dụng cơng nghệ hầm khí biogas vào chăn ni địa phương 67 3.4.10 Một số khó khăn khác 67 3.5 Giải pháp tăng cường ứng dụng cơng nghệ hầm khí biogas nơng hộ địa bàn huyện Bắc Mê 72 3.5.1 Căn chung để đưa định hướng giải pháp tăng cường ứng dụng hầm biogas nông hộ địa bàn huyện Bắc Mê 72 3.5.2 Định hướng phát triển biogas huyện Bắc Mê 73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 78 Kiến nghị 79 2.1 Đối với quyền cấp huyện, xã .79 2.2 Đối với người nông dân 80 v DANH MỤC BẢNG Biểu 1.1 : Khả cho phân thành phần hoá học phân gia súc, gia cầm Biểu 1.2: Ảnh hưởng loại phân đến sản lượng thành phần khí thu Bảng 1.3 : So sánh ưu nhược điểm Bể biogas Composite bể biogas xây gạch Bảng 3.1: Đặc điểm khí hậu 28 Biểu 3.2 Tình hình sử dụng đất đai huyện qua năm từ 2013 - 2015 31 Biểu 3.3 Một số tiêu chủ yếu huyện Bắc Mê 2013 đến 2015 34 Biểu 3.4: Cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi huyện (2013 -2015) 38 Biểu 3.5: Quy mô đàn gia súc, gia cầm huyện qua năm (2013 -2015) 41 Biểu 3.6 Tình hình sử dụng hầm khí biogas tồn huyện qua năm (2013-2015) .43 Biểu 3.7 (ti ếp) Tình hình sử dụng hầm khí biogas tồn huyện qua năm (2013-2015) .44 Biểu 3.8: Tình hình phát triển hầm biogas xã điều tra 50 Biểu 3.9: Đầu tư xây dựng hiệu sử dụng hầm Biogas (loại hầm 8-10m3) 52 Biểu 3.10: Điều kiện sản xuất hộ điều tra 56 Biểu 3.11 : Tình hình chăn ni nhóm hộ điều tra .58 Biểu 3.12: Tình hình phát triển hầm biogas hộ điều tra 59 Bảng 3.13: Kích cỡ hầm biogas thích hợp cho nơng trại 61 Biểu 3.14: Quy mô chăn nuôi khả xây hầm biogas 62 Biểu 3.15: Chi phí đầu tư xây dựng hầm hộ (tính BQ/hầm) 63 Biểu 3.16: Kết xây hầm hộ qua điều tra quy mô vốn 63 Biểu 3.17: Thống kê nguồn vốn để xây hầm hộ chăn nuôi 64 Biểu 3.18: Tổng hợp ý kiến điều tra hộ số hầm bị trục trặc 65 Biểu 3.19: Diện tích nơi xây dựng hầm .66 Biểu 3.20: Ý kiến hộ hỗ trợ vốn xây hầm theo dự án 67 Biểu 3.21: Dự kiến khả xây hầm qua điều tra hộ chăn nuôi nhiều 68 Biểu 3.22: Ý kiến điều tra hộ khả xây hầm biogas 70 Bảng 3.23: Cho điểm yếu tố ảnh hưởng tới việc ứng dụng cơng nghệ hầm khí biogas vào chăn nuôi địa bàn huyện Bắc Mê 71 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BQ Bình qn CN -TTCN Cơng nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp GTSX Giá trị sản xuất GSGC Gia súc gia cầm NTTS Nuôi trồng thủy sản NVL Nguyên vật liệu XDCB Xây dựng ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Chăn ni nước ta dù nhỏ lẻ hay quy mô lớn gây ô nhiễm môi trường Nhưng phần lớn người dân khơng nhận tác nhân gây bệnh truyền nhiễm bệnh nguy hiểm Theo số liệu Cục chăn ni (bộ NN – PTNT) tính đến tháng năm 2015 nước có 327 triệu gia cầm, 7,9 triệu trâu bò, 27,1 triệu lợn, 1,3 triệu dê 11 vạn ngựa Mỗi năm chăn nuôi thải 73 triệu chất thải rắn (phân khô, thức ăn thừa) 25-30 triệu khối chất thải lỏng (phân lỏng, nước tiểu nước rửa chuồng trại) Trong khoảng 50% lượng chất thải rắn (36,5 triệu tấn), 80% chất thải lỏng (20-24 triệu m3) xả thẳng tự nhiên, sử dụng không qua xử lý tác nhân gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Vấn đề đặt làm để giảm thiểu ô nhiễm môi trường chăn nuôi nước ta nay? Theo Vụ môi trường cho biết: “Hiện phần lớn bà chăn nuôi theo kiểu phân tán đầu tư mức việc xử lý mơi trường Bên cạnh chủ trương lớn quy hoạch lại chăn ni theo hướng quy mơ tập trung vấn đề đặt gắn tổ chức chăn nuôi tập trung với công nghệ hầm biogas tạo lập thị trường phân bón có giá trị cao sau xử lý; mũi nhọn sử dụng hầm khí biogas vừa xử lý triệt để chất thải, vừa tạo nguồn lượng khí gas làm chất đốt, chạy máy phát điện vừa có phân bón phục vụ sản xuất rau an tồn” Ứng dụng cơng nghệ hầm khí biogas giải pháp đa tiện ích, vừa khả thi trước mắt, vừa bền vững lâu dài Xã hội hố lửa Biogas chăn ni trở thành cách mạng cơng nghệ tồn cầu Tại Inđơnêsia, người dân tiết kiệm 30USD/tháng nhờ sử dụng biogas Chính phủ Inđơnêsia đẩy mạnh sử dụng Biogas giải pháp cho vấn đề mơi trường; mơ hình biogas Trung Quốc biogas túi ni lông Côlômbia mang lại hiệu kinh tế, môi trường cho người chăn ni Ở nước ta, có nhiều dự án ứng dụng cơng nghệ hầm khí biogas: Năm 2006, với giúp đỡ tổ chức ETC (Hà Lan), dự án thí điểm “tiếp cận lượng bền vững”, hỗ trợ 1triệu đồng/hầm băng vật tư, chi phí tập huấn kỹ thuật tuyên truyền để hình thành tổ nhóm xây dựng biogas cấp xã; dự án “chương trình khí sinh học cho ngành chăn ni Việt Nam 2012 -2015” Cục chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn tổ chức hợp tác phát triển Hà Lan (SNV) thực Công nghệ biogas mang lại hiệu rõ rệt mặt kinh tế, môi trường xã hội Bắc Mê huyện miền núi tỉnh Hà Giang, sản xuất nông nghiệp chủ yếu, công nghiệp, dịch vụ chưa phát triển Chăn ni đặc biệt đóng vai trị quan trọng kinh tế hộ gia đình nguồn thu chủ yếu nông hộ Để khắc phục tình trạng nhiễm mơi trường chăn ni nói chung chăn ni lợn nói riêng huyện Bắc Mê, người dân ứng dụng công nghệ hầm chứa biogas, bước đầu mang lại kết khả quan như: hạn chế ô nhiễm môi trường xung quanh, hạn chế tình hình dịch bệnh lây lan, tạo nguồn khí gas làm chất đốt, tạo nguồn điện thắp sáng Tuy nhiên, công nghệ hầm khí biogas chăn ni huyện Bắc Mê chưa áp dụng rộng rãi, người dân địa phương cịn gặp nhiều khó khăn đặc biệt vấn đề ứng dụng chuyển giao công nghệ, vấn đề vốn để xây dựng hầm Vì vậy, việc triển khai cơng nghệ hầm khí biogas tới nông hộ vấn đề mà người dân cấp quyền địa phương quan tâm để giảm thiểu ô nhiễm môi trường chăn nuôi Xuất phát từ u cầu thực tiễn đó, tơi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng cơng nghệ hầm khí biogas chăn nuôi nông hộ địa bàn huyện Bắc Mê - tỉnh Hà Giang” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở nghiên cứu thực trạng áp dụng công nghệ hầm khí biogas vào chăn ni huyện Bắc Mê, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng cơng nghệ hầm khí biogas vào chăn ni địa phương 1.2.2 Mục tiêu cụ thể + Tìm hiểu thực trạng áp dụng hầm khí biogas chăn ni địa bàn huyện Bắc Mê qua năm (2013 – 2015) + Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng cơng nghệ hầm khí biogas vào chăn nuôi huyện Bắc Mê + Đề xuất giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ biogas vào chăn nuôi nông hộ địa bàn huyện Bắc Mê thời gian tới 67 thông số kỹ thuật Hiện nay, tất hộ khu chăn ni khu n Phú, khơng có hộ có tượng hầm bị trục trặc thơng số kỹ thuật 3.4.9 Chính sách ứng dụng cơng nghệ hầm khí biogas vào chăn ni địa phương Khi hỏi số khó khăn gặp phải qua trình xây hầm biogas theo dự án " chương trình khí sinh học dành cho ngành chăn ni", số hộ nơng dân phàn nàn có chủ trương huyện, xã hướng dẫn bà xây hầm thông báo mực hỗ trợ dự án 1.200.000đ/hầm, bà phấn khởi bắt tay vào đầu tư xây dựng, tồn chi phí xây dựng hầm bà bỏ tiền để xây mong nhận lại nguồn tiền hỗ trợ hầm xây xong vào hoạt động thời gian, có hộ hầm biogas hoạt động năm mà chưa nhận tiền hỗ trợ dự án Điều chứng tỏ sách khuyến khích bà xây hầm địa phương cịn nhiều hạn chế, chưa thực trọng đến quyền lợi người nông dân Tiến hành điều tra 30 hộ có hầm biogas, sau hỏi nguồn kinh phí để xây hầm, thơng qua phiếu điều tra hộ thu kết sau: Bảng 3.19: Ý kiến hộ hỗ trợ vốn xây hầm theo dự án Chỉ tiêu Số hộ Tổng số hộ có hầm biogas 30 - Hầm tự xây 20 - Hầm xây theo dự án (được hỗ trợ 1,2tr đ/hầm) 10 + Đã nhận tiền hỗ trợ + Chưa nhận tiền hỗ trợ Nguồn: Do hộ điều tra cung cấp 3.4.10 Một số khó khăn khác Mặc dù mức hỗ trợ dự án chương trình khí sinh học quốc gia 1,2tr.đồng cho hầm biogas, tỉnh hàng trăm triệu đồng làm nguồn vốn đối ứng việc hỗ trợ giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao vơ hình cản trở người nơng dân hộ chăn nuôi huyện 68 hưởng lợi tiến công nghệ từ dự án Những năm trước giá nguyên vật liệu thấp mức hỗ trợ triệu đồng giảm bớt khoảng 1/4 chi phí đầu tư cho hộ sử dụng Mặc dù mức hỗ trợ tăng lên 1,2 triệu đồng tương ứng với khoảng 1/10 chi phí xây dựng hầm Biogas Như trình bày trên, sâu phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng hầm biogas vào chăn nuôi địa bàn huyện Bắc Mê, sâu xem xét hộ chăn nuôi đủ điều kiện để xây hầm Tuy nhiên địa bàn huyện Bắc Mê cịn nhiều hộ chăn ni lý mà khơng tiến hành xây hầm Trong tổng số 30 hộ điều tra có chăn ni chưa xây hầm có tới 20 hộ chăn nuôi đủ quy mô để xây chưa xây Khi hỏi nguyên nhân chưa có hầm dự kiến khả xây hầm 20 hộ có quy mơ chăn ni đủ để xây hầm, kết sau: Bảng 3.20: Dự kiến khả xây hầm qua điều tra hộ chăn nuôi nhiều ĐVT: (%) Chỉ tiêu Yên Định Yên Phú 40 25 - Khơng có đất để xây 25,00 40 - E ngại độ bền vững 25,00 25,00 - Không muốn thay đổi tập quán sinh hoạt 10,00 10,00 - Sẽ xây hầm tài trợ 100% vốn 100,00 100,00 - Sẽ xây hầm tài trợ 50% 70,00 80,00 - Sẽ xây hầm tài trợ 1-1,2tr.đồng 60,00 70,00 - Sẽ xây hầm tự bỏ vốn 50,00 30,00 Lý chưa có hầm - Chưa có đủ vốn Dự kiến khả xây hầm biogas Nguồn: Do hộ điều tra cung cấp 69 Như vậy, qua thực tế điều tra hộ cho thấy đa số hộ chăn nuôi nhiều mà chưa xây hầm chủ yếu chưa có vốn đầu tư ban đầu, hỗ trợ 100% vốn 100% hộ xây hầm (kể hộ e ngại độ bền vững hay hộ không muốn thay đổi tập quán sinh hoạt, hộ chưa hiểu biết nhiều thơng tin biogas) Cịn tài trợ 50% vốn khoảng 85% số hộ xã Yên Định, 80% số hộ xã Yên Phú xây hầm; tài trợ từ 1-1,2tr đồng/hầm có 60% số hộ xã n Định, 70% số hộ xã Yên Phú xây hầm Nhưng khơng hỗ trợ xã n Định có 50% , thị trấn Yên Phú có 30% số hộ xây hầm Vậy để thúc đẩy phát triển hầm biogas xã điều tra nói riêng tồn huyện Bắc Mê nói chung nhà nước cần có sách hỗ trợ, ưu đãi hộ chăn nuôi, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, mở lớp tập huấn kỹ thuật xây hầm cho bà Tổng hợp ý kiến điều tra để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng hầm biogas chăn ni tóm tắt lại qua biểu sau: Khi hỏi ý kiến xây dựng hầm biogas chăn ni 100% số hộ hỏi phủ nhận hiệu rõ rệt hầm biogas có mong muốn xây dựng hầm Một số hộ chăn nuôi xây hầm biogas tập huấn kỹ thuật (66,67% số hộ điều tra), số hộ hỗ trợ 1.200.000đ/ hầm theo dự án " chương trình khí sinh học dành cho ngành chăn nuôi" (33,3% số hộ điều tra) Phần lớn hộ chăn nuôi hỏi cho gặp nhiều khó khăn Đa số hộ cho xây dựng hầm gặp khó khăn nguồn vốn để xây (50% số hộ điều tra) Một số cho khó khăn đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi, kỹ thuật xây hầm, rủi ro xây… Từ ý kiến hộ làm cho định hướng phát triển biogas chăn nuôi hộ nông dân, giải khó khăn, phát huy tối đa hiệu ứng dụng hầm biogas đáp ứng nhu cầu chăn nuôi ngày đa dạng theo quy mô lớn 70 Bảng 3.21: Ý kiến điều tra hộ khả xây hầm biogas Chỉ tiêu Số hộ Tỷ lệ (%) - Có 60 100,00 - Không I Ý kiến 60 hộ điều tra Có nên xây hầm biogas ko Mục đích xây dựng hầm biogas - Tiết kiệm chất đốt, điện sinh hoạt tăng thu nhập cho hộ 60 100,00 - Tiết kiệm thời gian đun nấu 60 100,00 - Giảm thiểu ô nhiễm môi trường 60 100,00 - Được tập huấn kỹ thuật xây hầm 40 66,67 - Được hỗ trợ xây hầm 20 33,3 - Thiếu vốn, lãi suất cao 30 50 - Thiếu đất 10 16,6 - Thiếu kỹ thuật 10 16,67 - Lý khác 10 16,67 Thuận lợi xây dựng hầm biogas Mở rộng có khó khăn Nguồn: Phiếu điều tra * Cho điểm yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng cơng nghệ hầm khí biogas vào chăn nuôi địa bàn huyện Bắc Mê Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng cơng nghệ hầm khí biogas chuẩn hóa thang điểm 10 thể mức độ quan trọng tương đối, ảnh hưởng đến việc ứng dụng cơng nghệ khí biogas vào chăn ni địa bàn huyện ( 1- ảnh hưởng, 10- ảnh hưởng nhiều) thực với kết sau: 71 Bảng 3.22: Cho điểm yếu tố ảnh hưởng tới việc ứng dụng cơng nghệ hầm khí biogas vào chăn nuôi địa bàn huyện Bắc Mê Chỉ Quy Nguồn Kỹ Đất Chính Cơng Nhận Giá tiêu mơ CN Vốn thuật đai sách tác KN thức NVL Điểm 8,5 8,0 7,5 8,5 7,5 7,5 Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra Nhìn vào bảng thấy, mức độ ảnh hưởng yếu tố đến việc ứng dụng cơng nghệ hầm khí biogas vào chăn nuôi địa bàn huyện Bắc Mê Yếu tố đánh giá cao triển khai xây dựng hầm biogas vào chăn nuôi nguồn vốn mức 8,5/10 Đây điều dễ hiểu vai trị quan trọng Các hộ nơng dân cần phải có vốn để phát triển sản xuất nơng nghiệp nói chung chăn ni nói riêng Như trình bày trên, chi phí bình qn để xây hầm biogas tương đối lớn (khoảng 5-7 tr.đ/ hầm), tính chi phí cơng trình phụ hết khoảng 10-12 tr đồng Chi phí khơng phải nhỏ so với hộ nông dân Phần lớn hộ chăn ni vay vốn từ tổ chức trị xã hội, ngân hàng…,với mức lãi suất cao (20%/năm) việc tiếp cận nguồn vốn vốn khó lại khó khăn hơn, người dân e ngại việc vay vốn để đầu tư xây hầm Khi định xây hầm quy mơ vốn sách hỗ trợ Nhà nước, dự án nói yếu tố quan trọng hàng đầu hộ chăn nuôi quan tâm, mà yếu tố quy mơ vốn sách hỗ trợ đánh giá mức độ cao với 8,72/10 8,67/10 Với sách hỗ trợ 1,2trđ/hầm dự án khuyến khích bà mạnh dạn đầu tư xây hầm Tuy nhiên cịn có số hộ chưa nhận tiền hỗ trợ dự án gây tâm lý e ngại, niềm tin vào sách dự án, địa phương Trong ứng dụng công nghệ hầm khí biogas vào chăn ni yếu tố nhận thức hộ hiệu việc áp dụng hầm biogas có ảnh hưởng lớn đến việc có nên xây hầm hay không, nhiên yếu tố lại không 72 đánh giá cao mức độ ảnh hưởng tới việc xây dựng hầm Điều cho thấy trình độ dân trí, mức độ hiểu biết, nhận thức người dân hiệu việc xây dựng hầm biogas tốt Cùng với việc phát triển khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, phương tiện thông tin đại chúng nay, người dân nhanh chóng tiếp thu thành tựu khoa học mới, điều kiện sống người dân nâng lên cách rõ rệt, ngày người ta quan tâm đến "cái bếp" nhà hơn, yếu tố thuận lợi để phát triển hệ thống biogas Cũng yếu tố nhận thức hộ chăn nuôi hiệu sử dụng hầm biogas, yếu tố kỹ thuật, đất đai, cơng tác, sách xếp mức độ tương đương đánh giá ảnh hưởng yếu tố tới việc áp dụng công nghệ hầm khí biogas Mức độ ảnh hưởng yếu tố không cao (7.4 /10) điều cho thấy hộ nơng dân khơng gặp khó khăn yếu tố ứng dụng công nghệ hầm khí biogas vào chăn ni 3.5 Giải pháp tăng cường ứng dụng cơng nghệ hầm khí biogas nơng hộ địa bàn huyện Bắc Mê 3.5.1 Căn chung để đưa định hướng giải pháp tăng cường ứng dụng hầm biogas nông hộ địa bàn huyện Bắc Mê - Căn vào định hướng phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam: Xây dựng nông nghiệp Việt Nam tăng trưởng nhanh bền vững theo hướng nông nghiệp sinh thái, thực đa canh, đa dạng hoá sản phẩm, kết hợp nông nghiệp, lâm nghiệp công nghệ chế biến, bước cơng nghiệp hố, đại hố, tăng nhanh nơng sản hàng hố, đáp ứng nhu cầu ngày cao xuất đạt hiệu cao, nâng cao nhanh đời sống nông dân, xây dựng nông thôn - Căn vào thực trạng phát triển ngành chăn ni địa ban huyện với việc phân tích, đánh giá thuận lợi khó khăn việc phát triển ngành chăn nuôi huyện thời gian vừa qua để tiếp tục đẩy mạnh 73 phát triển ngành chăn ni theo hướng sản xuất hàng hố, đa dạng hoá sản phẩm nhằm sử dụng khai thác có hiệu lợi so sánh vùng huyện - Căn vào thực trạng phát triển Biogas huyện ngành sản xuất có liên quan - Căn vào xu hướng phát triển chung nơng nghiệp tồn kinh tế : Để phát triển ngành nông nghiệp, đảm bảo vấn đề lương thực, thực phẩm mà giữ môi trường sạch, đảm bảo nguồn tài nguyên cho tương lai xu hướng cho việc phát triển ngành nông nghiệp phát triển ngành nông nghiệp theo hướng cân đối tỷ trọng trồng trọt chăn nuôi, đưa nông nghiệp phát triển theo hướng phát triển bền vững Do đó, phát triển mạnh chăn nuôi phù hợp với xu phát triển chung ngành nơng nghiệp tồn kinh tế Chăn ni phát triển mạnh thiết phải phát triển Biogas đảm bảo vệ sinh môi trường đồng thời tiết kiệm nguồn tài nguyên cho xã hội 3.5.2 Định hướng phát triển biogas huyện Bắc Mê 3.5.2.1 Định hướng chung - Phát huy mạnh, sử dụng khai thác có hiệu lợi so sánh huyện để mở rộng mô hình Biogas tới địa phương huyện mà đặc biệt phải phát triển Biogas xã có chăn ni tập trung nhiều xã có nguy ô nhiễm môi trường - Tập trung khả nguồn lực sản xuất, phát triển ngành chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, đa dạng hoá sản phẩm chăn nuôi, đưa ngành chăn nuôi thành ngành sản xuất cân ngành trồng trọt Tiến tới phát triển nông nghiệp bền vững 3.5.2.2 Định hướng cụ thể - Khai thác triệt để tiềm huyện để mở rộng mơ hình Biogas Phấn đấu đến năm 2015, hầu hết hộ có mức độ chăn nuôi tập trung cao xây hầm Biogas 74 - Phát triển biogas theo định hướng thị trường - Phát triển mạnh ngành chăn nuôi: tăng tổng số đàn trâu bị, đặc biệt mở rộng mơ hình ni bị thịt; phát triển chăn ni lợn theo hướng sản xuất hàng hố; tăng quy mơ suất đàn gia cầm; đầu tư khai thác tốt diện tích mặt nước để đưa vào nuôi thả cá, chuyển phần diện tích ruộng trũng sang kết hợp với thả cá vụ - Phát triển ngành trồng trọt theo hướng đa dạng hoá trồng nâng cao tỷ suất hàng hoá ngành trồng trọt Nâng cao giá trị sản xuất đất canh tác công thức luân canh có hiệu - Phát triển ngành nghề phụ nâng cao thu nhập cho hộ nông dân 3.5.2.3 Một số giải pháp nhằm thúc đẩy nhanh, hiệu cơng nghệ hầm khí biogas vào chăn ni huyện Bắc Mê *) Giải pháp chung Động lực lớn để thúc đẩy nông dân áp dụng công nghệ biogas vấn đề ô nhiễm môi trường, sau vấn đề giải chất đốt Cơng nghệ biogas thực thân thiện với nhà nông Tuy nhiên, vấn đề đặt sử dụng mơ hình để thực phù hợp với điều kiện nơng thơn Mơ hình Biogas đem lại lợi ích trực tiếp cho hộ nơng dân đồng thời đem lại lợi ích cho cộng đồng mơi trường sạch, bảo tồn nguồn tài nguyên Các điều kiện liên quan đến tập quán, thói quen, điều kiện đất đai, vốn đầu tư ban đầu đại phận nơng dân nên địi hỏi phải giản đơn thiết kế xây dựng Vì vậy, để phát triển mơ hình Biogas cần phải có quan tâm tồn thể cộng đồng có đạo tổ chức, quan cấp chương trình Biogas Tranh thủ giúp đỡ tổ chức quốc tế hỗ trợ ngân sách nhà nước cho chương trình phát triển Biogas Phổ biến rộng rãi tới hộ nông dân tác dụng việc xây hầm Biogas đặc biệt giúp vốn kỹ thuật 75 *) Giải pháp cụ thể - Giải pháp nguồn vốn Hỗ trợ vốn cho xây dựng Biogas đồng thời tăng cường đầu tư vốn cho ngành sản xuất chăn nuôi Vốn đầu tư ban đầu cho hầm Biogas lớn so với thu nhập hộ gia đình nên nhiều gia đình chăn ni nhiều xong chưa có đủ kinh phí để xây dựng hầm Do vậy, cần hỗ trợ phần để động viên, khuyến khích bà nơng dân xây hầm thành lập quỹ cho vay không lấy lãi hộ vay vốn để xây hầm Biogas Tăng cường đầu tư vốn cho sản xuất ngành chăn nuôi Để phát triển chăn ni theo hướng sản xuất hàng hố, mở rộng quy mô chăn nuôi, rút ngắn thời gian lứa, nâng cao suất, chất lượng vật ni cần phải có vốn đầu tư thức ăn cho vật nuôi Thay phương pháp chăn nuôi truyền thống ( tận dụng thức ăn thừa, sản phẩm phụ ngành trồng trọt) phương pháp kết hợp thức dư thừa với thức công nghiệp nên cần phải có số vốn định mà hộ nơng dân thường thiếu vốn Do vậy, huyện cần có sách đầu tư cho vay vốn ưu đãi hộ nông dân muốn mở rộng phát triển ngành chăn nuôi, quan tâm việc tạo nguồn vốn ưu đãi cho người nghèo - Giải pháp mặt kỹ thuật ,tiếp thu, ứng dụng công nghệ biogas nông hộ Phổ biến kỹ thuật cho bà nông dân việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật xây hầm cho đội ngũ thợ xây sở địa phương Hình thành tổ dịch vụ, tổ dịch vụ cần hỗ trợ ban đầu kỹ thuật xây dựng hầm biogas, kỹ tiếp thị để bước phát triển thành doanh nghiệp Vì Biogas cơng nghệ chuyển giao từ nước ngồi nên có cịn lạ lẫm bà nông dân, kỹ thuật xây hầm tương đối khó so với trình độ nhân dân địa phương 76 Nhà nước cần tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu thiết kế, ứng dụng mơ hình Biogas để tìm loại hầm Biogas thích hợp có hiệu Mở rộng phát triển hệ thống hầm composite để phát huy hiệu sử dụng loại hầm này, hạn chế xây hầm gạch loại hầm hạn chế mặt kỹ thuật - Giải pháp công tác khuyến nông Tun truyền, phổ biến mơ hình Biogas tới hộ nơng dân Hầu mơ hình Biogas cịn xa lạ với đa số bà nông dân huyện Bắc Mê, người dân chưa hiểu hết vai trò tác dụng Biogas chưa thấy hết trách nhiệm cộng đồng Do vậy, Nhà Nước phải có kế hoạch, chương trình phổ biến mơ hình Biogas tới gia đình thơng qua phương tiện thông tin đại chúng đài, sách, báo, truyền hình; qua hội thảo, buổi tập huấn Các tổ chức, quan huyện hội nông dân, trạm khuyến nơng, phịng kế hoạch tài phịng NN & PTNN cần có phối hợp chặt chẽ để tạo điều kiện thúc đẩy phong trào phát triển Biogas việc mở lớp tập huấn, đưa lãnh đạo địa phương số nông dân điển hình tham quan nơi có phong trào Biogas phát triển Qua đó, vận động nơng dân tự nguyện xây dựng hầm Biogas để làm điều đồng chí cán xã, thơn, xóm phải người gương mẫu đầu việc ứng dụng mơ hình Biogas Khi đó, bà nơng dân tận mắt trông thấy tác dụng tốt Biogas họ tin tưởng làm theo - Phát triển ngành nghề có liên quan đến phát triển Biogas chăn nuôi, trồng trọt, chế biến nông sản trồng trọt chăn nuôi, đầu Biogas đầu vào ngành trồng trọt Như muốn phát triển Biogas trước hết phải chăn nuôi trồng trọt việc chuyển đổi cấu trồng vật ni, đưa trồng, vật ni có giá trị kinh tế vào sản xuất - Giải pháp quy hoạch đất đai để xây dựng chuồng trại lắp đặt hầm biogas 77 Phát triển biogas gắn với phát triển nông nghiệp đặc biệt chăn ni, để xây dựng hầm biogas cần phải có lượng phân gia súc, gia cầm định Do phải phát triển chăn nuôi theo quy mô lớn, tập trung Hiện nay, huyện Bắc Mê phát triển quy mô chăn nuôi tập trung khu chăn nuôi xã Yên Định khu chăn nuôi tập trung thị trấn Yên Phú, xã lại dừng lại chăn nuôi gia trại, nhỏ lẻ Vì xã cần tích cực khâu chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất xây dựng chuồng trại cho hộ muốn mở rộng quy mô chăn nuôi Đối với hộ cần thực quy định xây dựng chuồng trại chăn nuôi quy định xây hầm biogas - Giải pháp sách địa phương hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật xây hầm biogas Giảm bớt thủ tục rườm trình hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật xây hầm, quan tam đến quyền lợi người chăn nuôi cho nguồn vốn hỗ trợ xây hầm nhanh chóng đến tay người dân Tăng cường thu hút dự án đầu từ vào chăn nuôi huyện đầu tư vào xây hầm biogas Huyện cần có chế hỗ trợ vốn cho bà vốn hỗ trợ dự án Khuyến khích phát triển mơ hình kinh tế trang trại quy mơ lớn, vừa mơ hình chăn ni Nhà nước cần có sách bình ổn giá ngun vật liệu đầu vào, kìm chế lạm phát tạo động lực cho bà việc bỏ vốn để xây hầm, hướng đến nông nghiệp phát triển bền vững Trên số giải pháp chủ yếu để tăng cường ứng dụng công nghệ hầm biogas vào chăn nuôi huyện Bắc Mê Các giải pháp có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho Nếu giải pháp áp dụng cách đồng hiệu trình ứng dụng cơng nghệ hầm khí biogas vào chăn ni huyện Bắc Mê định thành công 78 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Biogas nhu cầu đòi hỏi tất yếu hộ chăn nuôi điều kiện phát triển kinh tế gắn với bảo vệ mơi trường, giải phóng sức lao động cho người nơng dân Xã hội hóa lửa biogas chăn nuôi trở thành cách mạng cơng nghệ tồn cầu Với nguồn lực sẵn có nay, (đất đai, lao động, vốn, trình độ cơng nghệ ) hộ nơng dân ứng dụng cơng nghệ hầm biogas vào chăn nuôi cách hiệu Tuy nhiên việc ứng dụng công nghệ hầm biogas vào chăn nuôi địa bàn huyện Bắc Mê gặp nhiều khó khăn, cụ thể: - Về nguồn vốn: Nguồn vốn hộ nông dân chủ yếu vay từ tổ chức tín dụng xã hội, vay ngân hàng , Trong điều kiện bối cảnh kinh tế, tình trạng làm phát nay, lãi suất ngân hàng cao (10%/năm), thủ tục vay rườm rà tạo nhiều khó khăn cho hộ q trình ứng dụng biogas, nhiều hộ nông dân chăn nuôi với quy mơ đủ để xây hầm khơng có vốn nên khơng dám xây - Về ứng dụng khoa học công nghệ: Tuy nhận thức người dân nâng lên, trình xây dựng hầm năm gần đây, phần lớn hộ nông dân hỗ trợ từ dự án, tập huấn kỹ thuật xây hầm đội thợ xây chủ yếu thợ vườn nên gặp số trục trặc xây - Về đất đai để xây dựng hầm: Hầu hết hộ chăn nuôi xây hầm đất thổ cư, diện tích xây hầm cịn nhỏ khơng tránh khỏi tượng ô nhiễm - Về công tác khuyến nơng, sách hỗ trợ Nhà nước dự án: Tuy công tác khuyến nông triển khai đến tận hộ chăn ni 79 song sách hỗ trợ vốn dự án nhiều hạn chế, nhiều hộ chăn nuôi tự bỏ tiền để xây hầm, mong nhận lại kinh phí hỗ trợ dự án song có hộ hầm xây vào hoạt động năm mà vấn khơng nhận kinh phí hỗ trợ từ dự án Từ lý dẫn đến tâm lý e ngại, khó khăn cho hộ chăn ni có nhu cầu xây hầm Vì để việc ứng dụng công nghệ hầm biogas vào chăn ni địa bàn huyện Bắc Mê thực có hiệu cần có kết hợp chặt chẽ Nhà nước - nhà nông - nhà khoa học Kiến nghị Nhà nước cần quan tâm đến sách hỗ trợ nguồn vốn cho hộ nơng dân ứng dụng cơng nghệ hầm khí biogas vào chăn ni cụ thể sách kìm chế lạm phát, cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh gọn đồng Tạo điều kiện hành lang pháp lý an tồn, thủ tục thơng thống, nhanh gọn, thu hút dự án nông nghiệp vào huyện, thúc đẩy kinh tế nơng nghiệp nói chung chăn ni nói riêng phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa Vì phát triển biogas gắn với phát triển chăn nuôi, muốn đẩy nhanh, hiệu việc ứng dụng biogas trước hết phải phát triển chăn ni 2.1 Đối với quyền cấp huyện, xã - Cần thực tốt quy trình cơng nghệ kỹ thuật chuyển giao, quan tâm tổ chức tốt mạng lưới khuyến nơng để đưa thành tựu hầm biogas vào thực tiễn chăn nuôi - Thành lập đào tạo đội ngũ xây hầm biogas chun nghiệp, có trình độ chun mơn kỹ thuật xây hầm biogas để đáp ứng nhu cầu cần thiết cho bà trình xây hầm - Quan tâm, thúc đẩy sách hỗ trợ dự án để quyền lợi người nơng dân nhanh chóng đến với người nông dân 80 - Tăng cường tun truyền, phổ biến, khuyến khích người nơng dân ứng dụng công nghệ xử lý chất thải hầm biogas mà đặc biệt quan tâm đến nguồn "năng lượng sinh học" 2.2 Đối với người nông dân - Phải xác định rõ việc xây hầm biogas tất yếu chăn ni hiệu kinh tế, xã hội, môi trường mà hầm biogas mang lại, phải tập trung nguồn lực, khơng ngừng tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm để ứng dụng thành tựu công nghệ biogas vào chăn nuôi./ 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lương Tất Nhợ - Đánh giá ảnh hưởng công nghệ mơ hình chăn ni lợn hàng hố nông hộ vùng đồng Sông Hồng Nguyễn Văn Bộ - “ Kết nghiên cứu khoa học công nghệ bật giai đoạn 2010 – 2015”, tạp chí NN&PTNT số 21/2012 Phạm Sỹ Tiệp Nguyễn Văn Lục (bộ môn kinh tế hệ thống – VCN QG)- Nghiên cứu xây dựng mơ hình giảm thiểu ô nhiễm môi trường chăn nuôi nông hộ năm 2009 4.Tài liệu kỹ thuật tập huấn xây hầm Biogas - Dự án chương trình khí sinh học Quốc gia dành cho ngành chăn nuôi năm 2009 Tổng quan nghiên cứu môi trường đầu tư nông thôn Việt Nam.11/2005 Bộ Nông nghiệp phát triển nơng thơn - Viện sách chiến lược nơng nghiệp phát triển nông thôn Các giải pháp xử lý rác thải chăn nuôi việt – Cục chăn nuôi Bộ nông nghiệp phát triển nông thơn Chính sách phát triển cơng nghệ xử lý chất thải địa bàn tỉnh Hà Giang Hướng dẫn quy trình kỹ thuật xây dựng hầm biogas xử lý chất thải chăn nuôi Website: www.hungvietcomposite.com 10 website: www.laodong.com.vn 11 website: www.nong nghiep.vn ... trường chăn nuôi Xuất phát từ u cầu thực tiễn đó, tơi tiến hành nghiên cứu đề tài ? ?Nghiên cứu giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng cơng nghệ hầm khí biogas chăn nuôi nông hộ địa bàn huyện Bắc Mê - tỉnh. .. ảnh hưởng đến việc ứng dụng cơng nghệ hầm khí biogas vào chăn ni huyện Bắc Mê + Đề xuất giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ biogas vào chăn nuôi nông hộ địa bàn huyện Bắc Mê thời gian tới 4... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu - Các giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ hầm khí biogas vào chăn ni nơng hộ địa bàn huyện Bắc Mê - Những vấn đề thực tiễn ứng dụng cơng nghệ hầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ hầm khí biogas trong chăn nuôi của các nông hộ trên địa bàn huyện bắc mê tỉnh hà giang , Nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ hầm khí biogas trong chăn nuôi của các nông hộ trên địa bàn huyện bắc mê tỉnh hà giang