Phát triển các khu công nghệ cao của hoa kỳ và bài học kinh nghiệm cho việt nam

198 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:20

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC… v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi MỞ ĐẦU…… CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHỆ CAO CỦA HOA KỲ VÀ VIỆT NAM 1.1 Những nghiên cứu khu công nghệ cao Hoa Kỳ 1.2 Những nghiên cứu khu công nghệ cao Việt Nam 11 1.3 Những nghiên cứu nhân tố hỗ trợ phát triển khu công nghệ cao 14 1.4 Những nghiên cứu nhân tố cản trở phát triển khu công nghệ cao 21 1.5 Khoảng trống nghiên cứu 24 Tiểu kết chương 25 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO………… 26 2.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại vai trị khu cơng nghệ cao 26 2.1.1 Khái niệm 26 2.1.2 Đặc điểm 30 2.1.3 Phân loại 34 2.1.4 Vai trò 37 2.2 Cơ sở lý luận cho hình thành phát triển khu công nghệ cao 41 2.2.1 Một số lý thuyết tảng 41 2.2.2 Các tiêu chí để đánh giá phát triển khu công nghệ cao 54 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển khu công nghệ cao 58 2.3 Thực tiễn phát triển khu công nghệ cao giới 62 2.3.1 Vương quốc Anh 66 2.3.2 Trung Quốc 69 2.3.3 Malaysia 74 2.3.4 Đánh giá chung 76 Tiểu kết chương 78 v CHƯƠNG PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO CỦA HOA KỲ 80 3.1 Khái quát khu công nghệ cao Hoa Kỳ 80 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 80 3.1.2 Lĩnh vực ưu tiên chế ưu đãi 84 3.2 Thực trạng phát triển khu công nghệ cao Hoa Kỳ 87 3.2.1 Thể chế sách 87 3.2.2 Vị trí sở hạ tầng 101 3.2.3 Lực lượng lao động 109 3.2.4 Các công ty đầu tư mạo hiểm 113 3.2.5 Môi trường kinh doanh tổ chức mỏ neo 120 3.3 Đánh giá phát triển khu công nghệ cao Hoa Kỳ 123 3.3.1 Những thành công hạn chế 123 3.3.2 Xu hướng phát triển khu công nghệ cao Hoa Kỳ 130 Tiểu kết chương 135 CHƯƠNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 137 4.1 Khái quát khu công nghệ cao Việt Nam 137 4.1.1 Cơ chế, sách 137 4.1.2 Vị trí sở hạ tầng 142 4.1.3 Kết thu hút đầu tư hợp tác 145 4.2 Những hạn chế phát triển khu công nghệ cao Việt nam 149 4.3 Một số đề xuất sách cho Việt Nam 153 4.3.1 Cải thiện khuôn khổ thể chế sách 153 4.3.2 Gia tăng vai trò trường đại học sở nghiên cứu 158 4.3.3 Phát triển sở hạ tầng công nghệ 162 4.3.4 Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao 165 4.3.5 Cải thiện môi trường kinh doanh thành lập công ty đầu tư mạo hiểm 169 Tiểu kết chương 173 KẾT LUẬN… 175 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 177 TÀI LIỆU THAM KHẢO 178 PHỤ LỤC… 190 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT APTE Hiệp hội KCNC Tây Ban Nha (Association of Science and Technology Parks of Spain) AURP Hiệp hội Công viên Nghiên cứu Đại học Hoa Kỳ (Association of University Research Parks) CGCN Chuyển giao công nghệ CNC Công nghệ cao CNTT Công nghệ thông tin DARPA Cơ quan Dự án Nghiên cứu nâng cao Quốc phòng (Defense Advanced Research Projects Agency) DNNN Doanh nghiệp nhà nước DoD Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (United States Department of Defence) Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (United States Department of Energy) DoE Đầu tư mạo hiểm ĐTMH Cơ quan bảo vệ môi trường (Environmental Protection Agency) EPA Quỹ Công nghệ (Emerging Technology Fund) Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment) ETF Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) FDI Cơ sở giáo dục bậc cao (Higher Education Institution) GDP Bộ Y tế Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (United States HEI Department of Health and Human Services) HHS Hiệp hội khu công nghệ cao Thế giới (International Association of Science Parks and Areas of Innovation) IASP Khu công nghệ cao Công ty đa quốc gia (Multinational Company) KCNC Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ (National MNC Aeronautics and Space Administration) vii NASA Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (National Institute of Health) Hệ thống đổi sáng tạo quốc gia (National Innovation NIH System) NIS Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Hoa Kỳ (National Research Council) NRC Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (National Science Foundation) Ngân sách nhà nước NSF Nghiên cứu phát triển (Research and Development) Nghiên cứu thử nghiệm (Research and Experimentation) NSNN Khu công nghệ cao Tam giác (Research Triangle Park) R&D Đặc khu kinh tế (Special Economic Zone) R&E Sở hữu trí tuệ RTP Khoa học, cơng nghệ, kỹ thuật tốn học (Science, SEZ Technology, Engineering, and Mathematics) SHTT Khoa học, công nghệ, đổi (Science, Technology and STEM Innovation) Quỹ Doanh nghiệp Texas (Texas Enterprise Foundation) STI Truyền thông Hiệp hội khu công nghệ cao Vương quốc Anh (United TEF Kingdom Science Park Association) TT Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc UKSPA (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) UNESCO Hội nghị Liên Hiệp Quốc Thương mại Phát triển (United Nations Conference on Trade and Development) Đô la Mỹ (United States Dollar) Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (United States Department of viii UNCTAD Agriculture) Đại học Texas (University of Texas) USD Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum) USDA UT WEF ix DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Mô hình phát triển khu cơng nghệ cao Bảng 2.2 Định nghĩa thành công tổ chức liên 35 54-56 quan đến KCNC Bảng 3.1 Một khu công nghệ cao điển hình Hoa Kỳ Bảng 3.2 Cơng ty công nghệ cao lớn Thung lũng Silicon 81 111-113 nhận tài trợ ban đầu từ công ty đầu tư mạo hiểm Bảng 3.3 Một số thành tựu KH&CN Thung lũng Silicon x 125 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Mơ hình đổi xoắn ba 49 Hình 2.2 Số lượng khu cơng nghệ cao Châu Âu 62 giai đoạn 1961-2010 Hình 2.3 Xuất phẩm học thuật liên quan đến khu công 65 nghệ cao theo quốc gia nghiên cứu, 1986-2016 Hình 2.4 Phát triển khu công nghệ cao Trung Quốc 69 Hình 3.1 Các khu cơng nghệ cao Hoa Kỳ giai đoạn 1951- 79 2015 Hình 3.2 Lĩnh vực CNC ưu tiên số khu vực Hoa 82 Hình 3.3 Kỳ 86 Hình 3.4 Chỉ số quản trị toàn cầu Hoa Kỳ, 1996-2018 107 Việc làm STEM cơng nghệ cao số khu vực, Hình 3.5 2003-2013 124 Số lượng công ty thành lập Thung lũng Hình 4.1 Silicon, 2000 – 2013 135 Hình 4.2 Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 143 Hình 4.3 Dự án SHTP, theo quốc gia 145 Năng lực cạnh tranh toàn cầu Việt Nam xi MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoa Kỳ quốc gia có kinh tế tiên tiến bậc Điều phần nhờ đóng góp lớn ngành cơng nghệ cao (CNC), nhiều ngành vị trí dẫn đầu giới Quy mơ đầu tư lớn tính sáng tạo cao nhân tố tạo dựng tảng công nghệ cao cho ngành công nghiệp Mỹ Trong số nhân tố thúc đẩy phát triển ngành CNC, không kể tới đóng góp khu cơng nghệ cao (KCNC) mà điển hình thành cơng Mỹ (cũng giới) “Thung lũng Silicon” Chính nhờ có Thung lũng Silicon mà ngành cơng nghiệp điện tử bán dẫn giới hình thành phát triển, sau ngành cơng nghệ thơng tin (CNTT), trí tuệ thơng minh, từ tập đồn cơng nghệ viễn thơng hàng đầu giới đời Apple, Google, Intel, Facebook nhiều cơng ty khác Mơ hình Thung lũng Sillicon nhân rộng số thành phố Mỹ mơ hình góp phần đưa Mỹ trở thành quốc gia dẫn đầu giới phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao Sự thành công khu cơng nghệ cao Mỹ trở thành mơ hình cho nhiều quốc gia giới, nước Châu Á xem nhân rộng thành cơng mơ hình Khu Cơng nghệ cao Mỹ, khu cơng nghệ cao Silicon Bangalore Ấn Độ, khu công nghệ cao Thâm Quyến Trung Quốc, hay khu công nghệ cao Hàn Quốc Nhật Bản Mỹ kinh tế thị trường điển hình, đây, hỗ trợ nhà nước chương trình phát triển kinh tế nói chung KCNC dường có phần hạn chế Vậy, nhân tố thực đưa lại thành công khu công nghệ này: người, nguồn vốn, tảng khoa học, hay nhân tố khác? Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề này, câu trả lời chưa có thống Chính vậy, luận án lựa chọn chủ đề: “Phát triển khu công nghệ cao Hoa Kỳ” chủ đề nghiên cứu, nhằm góp phần phân tích phát triển KCNC Hoa Kỳ sở luận giải lý luận nhân tố mang lại thành công (cũng chưa thành công) cho KCNC Mỹ Việt Nam triển khai chiến lược phát triển kinh tế “bắt kịp” chuyển đổi kinh tế thành kinh tế đại Để đạt mục tiêu này, hướng vào phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao, năm vừa qua nỗ lực xây dựng KCNC nhằm tạo đột phát phát triển Các KCNC có tuổi đời 10 – 20 năm, mang lại số thành công, chưa thực hiệu việc thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế khu vực quốc gia Như vậy, việc nghiên cứu kinh nghiệm nước có kinh nghiệm Hoa Kỳ phát triển KCNC góp phần giúp Việt Nam xây dựng phát triển thành công KCNC nước qua việc đưa số khuyến nghị phát triển KCNC Mỹ vào thực tiễn Việt Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án Mục đích tổng quát: Luận án thực nhằm mục đích phân tích q trình hình thành phát triển khu công nghệ cao Hoa Kỳ tác động nhân tố mơi trường thể chế, sách đóng góp khu vực tư nhân; từ đúc rút số học kinh nghiệm cho Việt Nam việc phát triển khu công nghệ cao Nhiệm vụ cụ thể: Để đạt mục tiêu nêu trên, luận án cần phải: - Tổng hợp khái quát sở lý luận hình thành phát triển KCNC, nghiên cứu thực tiễn phát triển KCNC số khu vực giới - Phân tích, làm rõ phát triển KCNC Hoa Kỳ số lượng, chất lượng, nhân tố tác động đến phát triển - Đề xuất, khuyến nghị số điều chỉnh dựa so sánh với kinh nghiệm Hoa Kỳ, nhằm cải thiện hiệu hoạt động KCNC Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án Đối tượng nghiên cứu: phát triển khu công nghệ cao Hoa Kỳ Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi không gian: Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Trung Quốc, Malaysia, Việt Nam - Phạm vi thời gian: Luận án lựa chọn thời gian nghiên cứu từ năm 1951 đến năm 1951 thời điểm KCNC Hoa Kỳ đời - Phạm vi nội dung: Luận án tập trung phân tích nội hàm cho phát triển KCNC Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận án Phương pháp luận: Luận án áp dụng phương pháp vật biện chứng vật lịch sử Hướng tiếp cận: Luận án tiếp cận vấn đề phát triển KCNC Hoa Kỳ theo hướng kinh tế học kinh tế quốc tế Cách tiếp cận kinh tế học luận án việc lý giải tính hợp lý phát triển KCNC kết tương tác thị DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Đinh Thị Thùy Linh (2019), “Vai trị phủ phát triển khu cơng nghệ cao Hoa Kỳ”, Tạp chí Châu Mỹ Ngày Nay, số tháng 11/2019 (260), tr 50-59 Đinh Thị Thùy Linh (2020), “Development of hi-tech parks in Vietnam”, Asia-Pacific Economic Review, June 2020 177 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường 2001 “Các giải pháp chiến lược phát triển khu công nghệ cao Việt Nam”, Tổng luận khoa học công nghệ kinh tế, 2(156) Bùi Hương 2020 Sự bùng phát Covid-19: Phép thử cho ngành công nghệ Trung Quốc Vietnamplus Truy cập từ https://www.vietnamplus.vn/su-bung-phatcovid19-phep-thu-cho-nganh-cong-nghe-trung-quoc/624874.vnp Đặng Phương Hoa 2004 “Một số vấn đề phát triển khu công nghệ cao Trung Quốc”, Những vấn đề kinh tế giới, 10, tr 56-65 Đào Minh Hồng – Lê Hồng Hiệp (chủ biên), Sổ tay Thuật ngữ Quan hệ Quốc tế, (TPHCM: Khoa QHQT – Đại học KHXH&NV TPHCM, 2013) Hoàng Xuân Long 2007 “Những vấn đề phát triển khu công nghệ cao Việt Nam nay”, Những vấn đề kinh tế và chính trị giới, 9(137), tr 5561 Nguyễn Minh Ngọc 2018 Định hướng chiến lược phát triển khu công nghệ cao Đà Nẵng: Sách chuyên khảo, Nxb Thanh Niên, Hà Nội Thủ tướng Chính phủ 2010 Thành lập và ban hành quy chế hoạt động Khu công nghệ cao Đà Nẵng Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ Võ Đại Lược 2002 Xây dựng phát triển khu công nghệ cao Những vấn đề kinh tế và chính trị giới, 4(78), tr 66-68 Vũ Đình Cự Đỗ Trung Tá 1999 Khu công nghệ cao, Nxb Bưu điện, Hà Nội Tài liệu tiếng nước 10 Aghion, P., & Howitt, P 1992 “A Model of Growth Through Creative Destruction." Econometrica, 60(2), pg 323-351 178 11 Albahari, A & Pérez-Canto, S., Barge-Gil, A & Modrego, A 2017 "Technology Parks versus Science Parks: Does the university make the difference?", Technological Forecasting and Social Change, 116(C), pg 13-28 12 Ananth, M S 2009 “Indian Science and Technology Parks”, Understanding research, science and technology parks: Global best practices: Report of a Symposium Washington, DC: The National Academies Press 13 Association of University Research Parks (AURP) 1998 Worldwide Research and Science Park Directory 1998 New York: BPI Communications 14 Astebro, T B & Bazzazian, N 2011 “Universities, Entrepreneurship and Local Economic Development”, Handbook of research on entrepreneurship and regional development, M Fritsch, ed., Edward Elgar, 2011, pg 252-333 15 Barker, J 2009 “Keynote Address III”, Understanding research, science and technology parks: Global best practices: Report of a Symposium Washington, DC: The National Academies Press 16 Bass, S.J 1998 “Japanese research parks: national policy and local development”, Regional Studies, 32(5), pg.391–403 17 Chan, K F & Lau, T 2005 “Assessing technology incubator programs in the science park: The good, the bad and the ugly”, Technovation, 25(10), pg 12151228 18 Chan, K Y., Oerlemans, L A G., & Pretorius, M W 2010 “Knowledge exchange behaviours of science park firms: The innovation hub case”, Technology Analysis and Strategic Management, 22(2), pg 207-228 19 Condom-Vila, P & Pages, J L 2008 “Science and technology parks: Creating new environments favourable to innovation”, paradigmes, pg 142-149 20 Cortright, J & Mayer, H 2000a A Comparison of High Technology Centers, Regional Connections Project, Institute for Portland Metropolitan Studies, Portland State University 21 Cortright, J & Mayer, H 2000b The Ecology of the Silicon Forest, Regional Connections Project, Institute for Portland Metropolitan Studies, Portland State 179 University 22 Cumming, D J & Fischer, E 2012 “Publicly Funded Business Advisory Services and Entrepreneurial Outcomes”, Research Policy, 41(2), pg.467-481 23 Cumming, D J & Johan, S 2013 “Technology Parks and Entrepreneurial Outcomes around the World”, International Journal of Managerial Finance, 9(4), pg 279-293 24 Das, D & Lam, T 2016 “High-tech Utopianism: Chinese and Indian Science Parks in the Neo-Liberal Turn”, British Journal for the History of Science Themes, 1, pg 221-238 25 Davies, J 2009 “The English Experience”, Understanding research, science and technology parks: Global best practices: Report of a Symposium Washington, DC: The National Academies Press 26 Dean 1984 Education and Economic Productivity, Ballinger Publishing Company, Cambridge, Massachusetts 27 DeVol, R 1999 America’s High-tech Economy: Growth, Development, and Risks for Metropolitan Areas July ed Santa Monica, CA: The Milken Institute, 1999 28 DeVol, R C., Koepp, R., & Fogelbach, F 2002 “State Technology and Science Index: Comparing and Contrasting California”, Santa Monica, Calif: Miken Institute 29 Echeverri-Carroll, E.L & Brennan, W 1999 “Are Innovation Networks Bounded by Proximity?”, in Fischer, M.F., Suarez-Villa, L and Steiner, M (eds.) (1999), Innovation, Networks and Localities, Advances in Spatial Science series Heidelberg and New York: Springer 30 Fallah, M H & Ibrahim, S 2004 Knowledge spillover and innovation in technological clusters, International Association for Management of Technology (IAMOT), Washington, DC 31 Felsenstein, D 1994 “University-related Science Parks – Seedbeds or Enclaves of Innovation?”, Technovation, 14(2), pg 93-110 180 32 Ferrary, M., & Granovetter, M (2009) The role of venture capital firms in Silicon Valley's complex innovation network Economy and Society, 38(2), 326-359 doi:10.1080/03085140902786827 33 Florida, R (2003) Cities and the Creative Class City & Community, 2(1), 3-19 doi:10.1111/1540-6040.00034 34 Fukugawa, N 2006 “Science Parks in Japan and Their Value-Added Contributions to New Technology-based Firms”, International Journal of Industrial Organization, 24(2), pg 381-400 35 Gibson, D V & Butler, J S 2013 “Sustaining the Technopolis: The Case of Austin, Texas”, WRT, 2, pg 64-80 36 Gordon, I R & McCann, P 2000 “Industrial clusters: Complexes, agglomeration and/or social networks?”, Urban Studies, 37(3), pg 513-532 37 Goss, E and Vozikis, G.S 1994 “High Tech Manufacturing: Firm Size, Industry and Population Desity”, Small Business Economics, 6, pg 291-297 38 Gottlieb, P D 1995 “Residential Amenities, Firm Location and Economic Development”, Urban Studies, 32(9), pg 1413-36 39 Haug, P 1991 “Regional Formation of High-Technology Service Industries: The Software Industry in Washington State”, Environment and Planning A, 23, pg 869-884 40 Hecker, D 1999 High-technology employment: a broader view, Monthly Labor Review, 112(6), pg 18-28 41 Herzog, H.W., Schlottmann, A.M., and Johnson, D.L 1986 “High-technology Jobs and Worker Mobility”, Journal o f Regional Science, 26(3), pg 445-459 42 Hobbs, K G., Link, A N., & Scott, J T (2017) The growth of US science and technology parks: does proximity to a university matter? The Annals of Regional Science, 59(2), 495-511 doi:10.1007/s00168-017-0842-5 43 IASP 2002 “Definitions” < https://www.iasp.ws/our-industry/definitions > (25/12/2017) 44 Iswalt, M 2001 “High-tech Centers Are Not All Created Equal” (25/12/2017) 45 Jenkins, J C., Leicht, K T., & Jaynes, A 2006 “Do High Technology Policies Work? High Technology Industry Employment Growth in US Metropolitan Areas, 1988-1998”, Social Forces; 85(1), pg 267 46 Johannisson, B., Alexanderson, O., Nowicki K & Senneseth, K 1994 “Beyond anarchy and organisation: Entrepreneurs in contextual networks”, Entrepreneurship and Regional Development, 6(4), pg 329–356 47 Ki, J H 2002 A statistical analysis of the formation and location factors of high-tech centers in the United States, 1950-1997: An evaluation using quasiexperimental control group methods http://digitallibrary.usc.edu/cdm/ref/collection/p15799coll16/id/259216 < >, (25/12/2007) 48 Knoben, J & Oerlemans, L A G 2006 “Proximity and inter‐organizational collaboration: A literature review”, Interational Journal of Management Reviews, 8(2), pg.71-89 49 Koh, F., Koh, W & Tschang, F 2005 “An analytical framework for science parks and technology districts with an application to Singapore”, Journal of Business Venturing, 20(2), pg.217-239 50 Kotkin, J 2000 The New Geography How the Digital Revolution Is Reshaping the American Landscape, Random House 51 Kotkin, J and Siegel, F 2000 Digital Geography -The remaking of city and countryside in the new economy, Hudson Institute 52 Lederman, L & Windus, M 1971 Federal Funding and National Priorities: An Analysis of Programs, Expenditures, and Research and Development, Praeger Publishers 53 Lejpras, A & Stephan, A 2011 “Locational conditions, cooperation, and innovativeness: evidence from research and company spin-offs”, The Annals of Regional Science, 46(3), pg 543-575 54 Lindelöf, P & H Löfsten 2004 “Proximity as a Resource Base for 182 Competitive Advantage: University-Industry Links for Technology Transfer.” Journal of Technology Transfer, 29(3-4), pg 311-326 55 Link, A N., & J T Scott 2003 “U.S Science Parks: The Diffusion of an Innovation and Its Effects on the Academic Mission of Universities”, International Journal of Industrial Organization, 21(9), pg 1323-1356 56 Link, A N 2009 “The Evaluation Challenge”, Understanding research, science and technology parks: Global best practices: Report of a Symposium Washington, DC: The National Academies Press 57 Linneker, B & Spence, N “Road transport infrastructure and regional economic development: The regional development effects of the M25 London orbital motorway”, Journal of Transport Geography, 4(2), pg.77-92 58 Lucas, R 1988 “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, 22:1, pg 3-42 59 Malecki, E J 1985 “Industrial Location and Corporate Organization in HighTech Industries”, Economic Geography, 61, pg 345-369 60 Malecki, E J., 1991 Technology and economic development: the dynamics of local, regional and national change, Longman Science & Technical 61 Malecki, E J., & Bradbury, S L 1992 “R&D Facilities and Professional Labour: Labor Force Dynamics in High Technology”, Regional Studies, 26, pg 123-136 62 March, M.S 1970 Federal budget priorities for research and development, University of Chicago, Center for Policy Study 63 Markusen, A.R 1984 Defense spending and the geography of high tech industries, Institute of Urban and Regional Development, University of California, Berkeley 64 Markusen, A.R 1989 “The Economic, Industrial, and Regional Consequences of Defense-Led Innovation”, Knowledge and industrial organization, pg 251269 65 Markusen, A.R 1991 “Government as Market: Industrial Location in the U.S 183 Defense Industry”, Industry location and public policy, pg 137-168 66 Markusen, A.R and Bloch, R 1985 ‘Defensive Cities: Military Spending, High Technology, and Human Settlements, in Castells, M (ed.) (1985), High Technology, Space, And Society, Sage Publication 67 Monck, C.S.P., Porter, R.B., Quintas, P., Storey, D.J & Wynartcsyk, P 1988 Science parks and the growth of high technology firms, Croom Helm 68 Mote, C D 2009 “Keynote Address II”, Understanding research, science and technology parks: Global best practices: Report of a Symposium Washington, DC: The National Academies Press 69 Murphy, T.P 1971 Science, Geopolitics, and Federal Spending, Health Lexington Books 70 Martínez-Cas, R P., & Ruíz-Palomino, P P (2011) 25 Years Of Science Parks In Spain: Towards A New Model Of Development The Review of Business Information Systems, 15(5), 17-23 71 National Research Center 2009 Understanding research, science and technology parks: Global best practices: Report of a Symposium Washington, DC: The National Academies Press https://doi.org/10.17226/12546 72 National Research Council 2012 Rising to the Challenge: U.S Innovation Policy for the Global Economy Washington, DC: The National Academies Press https://doi.org/10.17226/13386 73 Nelson, R.R 1982 Government and Technical Progress: A Cross-Industry Analysis, Pergamon Press 74 Nelson, R.R 1984a High-technology policies: a five-nation comparison, Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research 75 Nelson, R.R 1984b Policies in Support o f High Technology Industries, Working Paper, Institution for Social and Policy Studies 76 Ng, W K B., Appel-Meulenbroek, R., Cloodt, M., & Arentze, T (2019) Towards a segmentation of science parks: A typology study on science parks in Europe 184 77 Oerlemans, L.A.G & Meeus, M.T.H 2005 “Do organizational and spatial proximity impact on firm performance?”, Regional Studies, 39(1), pg 89-104 78 Oh, D S & Obe, M P 2007 Report for UNESCO on the proposal for a pilot science park in Egypt, UNESCO, Korea 79 Oh, D S & Yeom, I S 2012 “Daedeok Innopolis in Korea: From Science Park to Innovation Cluster”, WTR, 1, pg 141-154 80 Parada, J 2009 “Monterrey: International City of Knowledge Program”, Understanding research, science and technology parks: Global best practices: Report of a Symposium Washington, DC: The National Academies Press 81 Phan, P H 2009 “Leading Asian Models of S&T Parks: Discussant”, Understanding research, science and technology parks: Global best practices: Report of a Symposium Washington, DC: The National Academies Press 82 Phillimore, J 1999 “Beyond the linear view of innovation in science park evaluation: An analysis of Western Australian Technology Park”, Technovation, 19(11), pg 673– 680 83 Pfeldmana, M and Baudretschbc, D 1999 Innovation in cities: Science-based diversity, specialization and localized competition European Economic Review, 43(2), pg 409-429 84 Phan, P H., Siegel, D S., Wright, M 2005 Science parks and incubators: observations, synthesis and future research, Journal of Business Venturing, 20(2), pg 165-182 85 Porter, M 1998 “Clusters and the New Economics of Competition”, Harvard Business Review, 76(6), pg 77-90 86 Preer, R.W 1992 The emergence o f technopolis: knowledge-intensive technologies and regional development, New York, Praeger 87 Quintas, P & Massey, D 1992 “Academic-industry links and innovation: Questioning the science park model”, Technovation, 12(3), pg 161–175 185 88 Quintas, P., Wield, D., & Massey, D., 1992 “Academic-industry links and innovation: questioning the science park model”, Technovation, 12(3), pg.161– 175 89 Rodríguez-Pose, A., & Hardy, D (2014) Technology and Industrial Parks in Emerging Countries: Panacea or Pipedream? 90 Romer, P 1990 “Endogenous Technological Change”, Journal of Political Economy, 98, pg 72-102 91 Romijn, H & Albu, M 2002 “Innovation, networking and proximity: Lessons from small high technology firms in the UK”, Regional Studies, 36(1), pg 8186 92 Rosegrant, S., and Lampe, D 1992 Route 128 - Lessons from Boston’s HighTech Community, Basic Books 93 Sanz, L 2004 Fundamentals of Science Parks: tools for regional development: www.iasp.ws 94 Saxenian, A 1994 Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128, Cambridge, MA: Harvard University Press, p 161 95 Saxenian, A 2002 “Brain Circulation: How High-Skill Immigration Makes Everyone Better Off”, The Brookings Review, 20(1), pg 28-31 96 Saxenian, A & Hsu, J Y 2001 “The Silicon Valley–Hsinchu Connection: Technical Communities and Industrial Upgrading”, Industrial and Corporate Change, 10(4), pg 893–920 97 Siegel, D S., Westhead, P., & Wright, M (2003) Science Parks and the Performance of New Technology-Based Firms: A Review of Recent U.K Evidence and an Agenda for Future Research Small Business Economics, 20(2), 177-184 98 Sivitanidou, R 1999 “The Location of Knowledge-Based Activities: The Case of Computer Software” in Fischer, M.M., L Suarez-Villa, and M Steiner (eds.), Innovation, Networks, and Localities, Advances in Spatial Science, Springer 186 99 Sivitanidou, R., and Sivitanides, P 1995 “The Intrametropolitan Distribution of R&D Activities: Theory and Empirical Evidence”, Journal of Regional Science, 35, pg 391-415 100 Sonn, J W., & Storper, M 2008 “The Increasing Importance of Geographical Proximity in Knowledge Production: An Analysis of US Patent Citations, 1975–1997”, Environment and Planning A: Economy and Space, 40(5), pg.1020–1039 101 Stuart Macdonald, 1987, British Science Parks: Reflections on the Politics of High Technology 1987 102 Suarez-Villa, L 1997 “Innovative Capacity, Infrastructure and Regional Inversion: Is There a Long-Term Dynamic?” in Bertuglia, Cristoforo S., Lombardo, Silvana; Nijkamp, Peter (eds.), Innovative behaviour in space and time, Advances in Spatial Science series Heidelberg and New York: Springer 103 Suarez-Villa, L 2000 Invention and the Rise of Technocapitalism, Rowman & Littlefield Publishers, Inc 104 Sun, S L., Zhang, Y., Cao, Y., Dong, J., & Cantwell, J (2019) Enriching innovation ecosystems: The role of government in a university science park Global Transitions, 1, 104-119 doi:https://doi.org/10.1016/j.glt.2019.05.002 105 The Guardian 2019 If Silicon Valley were a country, it would be among the richest on Earth Accessed from https://www.theguardian.com/technology/2019/apr/30/silicon-valley-wealthsecond-richest-country-world-earth (30/07/2019) 106 Torres, R A., 2007 “Free Zones and the World Trade Organization Agreement on Subsidies and Countervailing Measures”, Global Trade and Customs Journal, 2(5), p 217-223 107 UKSPA 2003 (25/12/2017) 108 UNCTAD, 2015, Policies to promote collaboration in science, technology 187 and innovation for development: The role of science, technology and innovation parks 109 UNESCO 2004 (25/12/2017) 110 Vass, I 2009 “Science and Technology Park Developments in Hungary”, Understanding research, science and technology parks: Global best practices: Report of a Symposium Washington, DC: The National Academies Press 111 Von Zedtwitz, M & Grimaldi, R 2006 “Are service profiles incubator- specific? Results from an Empirical Investigation in Italy”, The Journal of Technology Transfer, 31(4), pg 459-468 112 Watkins-Mathys, L., & Foster, M J (2006) Entrepreneurship: the missing ingredient in China's STIPs? Entrepreneurship & Regional Development, 18(3), 249-274 doi:10.1080/08985620600593161 113 Walter H P., 2004, State Science- and Technology-Based Economic Development Policy: History, Trends and Developments, and Future Directions 114 Weddle, R L 2009 “Research Triangle Park: Past Success and The Global Challenge”, Understanding research, science and technology parks: Global best practices: Report of a Symposium Washington, DC: The National Academies Press 115 Westhead, P & Batstone, S 1998 “Independent technology-based firms: The perceived benefits of a science park location”, Urban Studies, 35(12), pg 2197–2219 116 Westhead, P & Batstone, S 1999 “Perceived benefits of a managed science park location”, Entrepreneurship & Regional Development, 11(2), pg 129 – 154 117 World Bank 2010 “Innovation Policy: A Guide for Developing Countries” , (25/12/2017) 188 118 Zachariadis, M 2002 "International Technology Diffusion and Growth in the Manufacturing Sector of Developing Economies," Departmental Working Papers 2002-20, Department of Economics, Louisiana State University 119 Zhang, X., Huang, P., Sun, L., & Wang Z 2013 “Spatial Evolution and Locational Determinants of High-tech Industries in Beijing”, Chinese Geographical Science, 23(2), pg.249-260 189 PHỤ LỤC Phụ lục Các nhân tố hỗ trợ phát triển KCNC Khơng Ít quan Quan Rất quan quan trọng trọng trọng trọng Địa điểm 0.8% 11.3% 26.3% 61.7% Hình ảnh và/hoặc uy tín 0.8% 2.3% 25.6% 71.4% 0.8% 13.5% 30.1% 55.6% 0.8% 11.3% 30.1% 57.9% 15% 33.1% 34.6% 17.3% 3% 33.1% 45.9% 18% 4.5% 14.3% 46.6% 34.6% 3.8% 20.3% 42.1% 33.8% KCNC Sự diện và/hoặc hỗ trợ quan Liên kết với trường đại học và/hoặc sở giáo dục bậc cao Nhu cầu địa phương và/hoặc khách hàng địa phương Tiếp cận thị trường Sự diện công ty mỏ neo Các nhân tố khác Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu IASP (2015) 190 Phụ lục Các nhân tố cản trở phát triển KCNC Không Ít cản Cản Rất cản trở trở trở cản trở 18.8% 22.6% 30.8% 27.8% 9% 16.5% 33.1% 41.4% Thiếu hỗ trợ thể chế 18.8% 27.8% 36.1% 17.3% Thiếu hỗ trợ thương mại 26.3% 27.1% 32.3% 14.3% 12% 28.6% 43.6% 15.8% Tiếp quản tài sản chậm 27.1% 27.1% 32.3% 13.5% Quy định phủ và/hoặc 12.8% 24.1% 36.8% 26.3% 19.5% 34.6% 30.1% 15.8% Thiếu hỗ trợ khu vực công (trung ương, khu vực, địa phương) Thiếu nguồn lực tài (bao gồm tiếp cận tài chính) cơng nghiệp Các cơng ty trực thuộc tăng trưởng chậm quan liêu Thiếu hợp tác với trường đại học/HEI Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu IASP (2015) 191 ... cứu phát triển khu công nghệ cao Hoa Kỳ Việt Nam Chương 2: Cơ sở lý luận thực tiễn phát triển khu công nghệ cao giới Chương 3: Phát triển khu công nghệ cao Hoa Kỳ Chương 4: Bài học kinh nghiệm cho. .. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHỆ CAO CỦA HOA KỲ VÀ VIỆT NAM 1.1 Những nghiên cứu khu công nghệ cao Hoa Kỳ DeVol (1999) Ki (2002)... hình thành phát triển khu cơng nghệ cao Hoa Kỳ tác động nhân tố mơi trường thể chế, sách đóng góp khu vực tư nhân; từ đúc rút số học kinh nghiệm cho Việt Nam việc phát triển khu công nghệ cao Nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển các khu công nghệ cao của hoa kỳ và bài học kinh nghiệm cho việt nam, Phát triển các khu công nghệ cao của hoa kỳ và bài học kinh nghiệm cho việt nam

Từ khóa liên quan