Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần viễn thông di động thông minh

96 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:43

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ MINH TÂM PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG THÔNG MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI, 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ MINH TÂM PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG THÔNG MINH Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS BÙI TÔN HIẾN HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Đề tài cá nhân nghiên cứu; số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn trích dẫn; bố cục, phông chữ luận văn với quy định đề tài chưa công bố cơng trình khác Hà Nội, ngày tháng năm 2019 HỌC VIÊN Lê Minh Tâm MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm 1.2 Nội dung phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 22 1.4 Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp học rút cho Công ty cổ phần viễn thông Di Động Thông Minh 27 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG THÔNG MINH 32 2.1 Khái quát Công ty cổ phần viễn thông Di Động Thông Minh 32 2.2 Nội dung phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần viễn thông Di Động Thông Minh 36 2.3 Phân tích thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần viễn thông Di Động Thông Minh 51 2.4 Đánh giá chung phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phầnviễn thông Di Động Thông Minh 58 Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG THÔNG MINH 63 3.1 Bối cảnh định hướng phát triển nhân lực cho Công ty cổ phần viễn thông Di Động Thông Minh 64 3.2 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần viễn thông Di Động Thông Minh 66 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CTCP Công ty cổ phần ĐVT Đơn vị tính NLĐ Người lao động PTNNL Phát triển nguồn nhân lực SL Số lượng DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH VẼ BẢNG Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh Công ty giai đoạn 2013 - 2017 36 Bảng 2.2 Cơ cấu nhân lực Công ty 37 Bảng 2.3 Kết đánh giá thực trạng nhân lực Công ty 38 Bảng 2.4 Cơ cấu nhân lực Cơng ty theo phịng ban 39 Bảng 2.5 Cơ cấu nhân lực Công ty theo giới tính 40 Bảng 2.6 Các nguyên nhân công ty hạn chế tuyển lao động 44 Bảng 2.7 Đánh giá trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ nhân lực 45 Bảng 2.8 Đánh giá kỹ nghề nghiệp đội ngũ nhân lực Công ty 46 Bảng 2.9 Mức độ ưu tiên kỹ nghề nghiệp 47 Bảng 2.10 Đánh giá công tác nâng cao nhận thức nhân lực 48 Bảng 2.11 Đánh giá hình thức đào tạo cơng ty 50 Bảng 2.12 Đánh giá mực độ ảnh hưởng yếu tố tới PTNNL CTCP viễn thông Di Động Thông Minh 57 HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức Công ty 34 Hình 2.2 Cơ cấu lao động theo độ tuổi Công ty năm 2017 41 Hình 2.3 Qui trình tuyển dụng cơng ty 43 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Một kinh tế muốn phát triển nhanh bền vững phải dựa ba trục là: áp dụng khoa học công nghệ, phát triển sở hạ tầng phát triển nguồn nhân lực, đó, nguồn lực người giữ vai trị quan trọng Do đó, vấn đề nước giới quan tâm coi trọng Hơn nữa, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011 - 2020, chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn trọng vào đổi mơ hình phát triển, thay đổi cấu kinh tế theo hướng hiệu quả, chất lượng, bền vững Trong chiến lược phát triển này, PTNNL chất lượng cao xem trọng tâm chiến lược Chỉ có nâng cao chất lượng nhân lực bảo đảm hấp dẫn môi trường đầu tư, nâng cao hiệu doanh nghiệp nâng cao chất lượng sống người lao động Tuy nhiên, bất cập mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý giáo dục đào tạo đặt thách thức lớn Hiện nay, điều kiện đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hóa hội nhập quốc tế, đặc biệt Việt Nam thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, vấn đề nguồn nhân lực xem khâu đột phá, phát triển nguồn nhân lực trở thành tảng phát triển bền vững tăng lợi cạnh tranh quốc gia Với lợi thời kỳ dân số vàng, nguồn nhân lực Việt Nam có lợi riêng có thách thức đáng kể thời kỳ CMCN 4.0 CTCP viễn thông Di Động Thông Minh doanh nghiệp thành lập tảng hoạt động thương mại điện tử, sau hình thành chuỗi bán lẻ sản phẩm công nghệ Bên cạnh chiến lược kinh doanh dài hạn CTCP viễn thơng Di Động Thơng Minh ln xây dựng cho sách PTNNL phù hợpđể đáp ứng nhu cầu thay đổi thị trường… Đội ngũ nhân lực công ty với 325 cán bộ, nhân viên, tham gia vào tất các lĩnh vực như: Quản lý, kinh doanh bán hàng, tài - kế tốn, nhân sự… Tuy nhiên với thực trạng yêu cầu ngày cao công việc đồng thời đáp ứng việc công ty mở rộng kinh doanh với quy mô ngày lớn, thu hút ngày nhiều nguồn lao động, chất lượng nhân lực không đáp ứng nhu cầu kinh doanh chiến lược phát triển công ty, thể nhiều mặt như: thiếu kiến thức chuyên môn, kỹ mềm hay vấn đề giữ chân lao động giỏi… Với lý chọn đề tài “Phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần viễn thông Di Động Thông Minh” làm luận văn tốt nghiệp cao học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Tác giả nghiên cứu tìm hiều số tài liệu liên quan: PGS.TS Phạm Cơng Đồn (2010), “Năng lực CEO yếu tố định thành công doanh nghiệp”, Trường Đại học Thương mại Cuốn sách khẳng định lực CEO doanh nghiệp thương mại đóng vai trị định thành công kinh doanh quản lý doanh nghiệp thương mại [7] Nguyễn Văn Hải (2010), “PTNNL công ty cổ phần Nhà nước sản xuất, kinh doanh nông sản” Luận án Tiến sĩ, Đại học Kinh tế quốc dân Tác giả Trần Thị Mai (2010), “Giải pháp PTNNL CTCP thương mại Thế Kỷ Mới”, Luận văn thạc sĩ, Đại học kinh tế quốc dân [32] Lê Thị Mỹ Linh (2009),“PTNNL doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam trình hội nhập kinh tế”, Luận án Tiến sĩ, chuyên ngành Kinh tế lao động, Đại học Kinh tế quốc dân Tác giả Nguyễn Trọng Cảnh (2009), luận án tiến sĩ “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật lĩnh vực dị tìm xử lý bom mìn vật nổ sau chiến tranh Việt Nam” thực Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh [5] Nguyễn Ngọc Điệp (2004), với luận văn thạc sỹ “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực - Đội ngũ tiếp viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam”, luận văn nghiên cứu nguồn nhân lực ngành hàng khơng góc độ cụ thể chun ngành quản trị kinh doanh, phạm vi hẹp đội ngũ tiếp viên, tính chất lao động tiếp viên hàng không Luận văn tổng hợp thực trạng nguồn nhân lực - Đội ngũ tiếp viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam ngành hàng không phân tích mặt mạnh, mặt yếu đội ngũ nhân lực Luận văn đề xuất giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành hàng không cụ thể phát triển đội ngũ tiếp viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam để thực yêu cầu nhiệm vụ phát triển Tổng cơng ty Hàng khơng Việt Nam [13] Ngồi tác giả nghiên cứu:PGS.TS Phạm Cơng Đồn (2009) “Nâng cao lực đội ngũ giám đốc điều hành doanh nghiệp Thương mại Nhà nước nay”, Trường Đại học Thương mại; PGS.TS Lê Quân (2010),“Nâng cao chất lượng nhân viên bán hàng siêu thị địa bàn Hà Nội”, Đại họcQuốc gia Hà Nội; Nguyễn Thị Hương Thủy (2011),“Hồn thiện cơng tác đào tạo PTNNL công ty Viễn thông Viettel”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Học viện Bưu chính Viễn thông; Trần Thu Hồi (2009),“PTNNL doanh nghiệp FDI q trình hội nhập kinh tế”, Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Huế Trên số đề tài viết, luận án, luận văn mà đề tài luận văn thạc sĩ tơi nên tơi kế thừa phát triển mặt lý luận thực tiễn song điểm khác chỗ khơng có đề tài nghiên cứu trực tiếp khách thể - CTCP viễn thông Di Động Thông Minh với đặc điểm nguồn nhân lực mơi trường hoạt động có nhiều khác biệt nên đề tài khơng trùng lặp với cơng trình đề tài cơng bố Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Trên sở lý luận thực trạng PTNNL đề xuất số giải pháp PTNNL CTCP viễn thông Di Động Thông Minh Nhiệm vụ nghiên cứu: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận PTNNLcủa doanh nghiệp - Phân tích đánh giá thực trạng PTNNLCTCP viễn thông Di Động Thông Minh thời gian qua để thành công, hạn chế PTNNL CTCP viễn thông Di Động Thông Minh, nguyên nhân hạn chế - Đề xuất giải pháp nhằm PTNNL CTCP viễn thông Di Động Thông Minhgiai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn 2025 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động PTNNL CTCP viễn thông Di Động Thông Minh 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: Nội dung PTNNL CTCP viễn thông Di Động Thông Minh tập trung nghiên cứu hoạt động tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ cán bộ, nhân viên qua phát triển số lượng, nâng cao chất lượng (tập trung vào nội dung phát triển kiến thức, kỹ phẩm chất nhân lực) ổn định cấu nguồn nhân lực công ty Về không gian: Đề tài nghiên cứu thực trạng PTNNL CTCP viễn thông Di Động Thông Minh Về thời gian: Dữ liệu nghiên cứu thực trạng sử dụng khoảng thời gian từ năm 2013 đến hết năm 2018 giải pháp PTNNLtại CTCP viễn thông Di Động Thông Minh giai đoạn đến năm 2025 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận Cách tính: Tiền thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm = giá trị làm lợi thực tế x tỷ lệ % trích thưởng quy định (3) Thực tốt đánh giá công việc Các nhà quản lý CTCP viễn thông Di Động Thông Minh phải thừa nhận mối quan hệ người sử dụng lao động người lao động mối quan hệ hợp tác Không phải bằng vắt kiệt sức lao động sáng tạo nhân viên mà việc phải biết cách kích thích người lao động phát huy hết lực tiềm tàng họđể phục vụ công việc Nếu không xem người lao động vốn quý doanh nghiệp nhà quản trị trân trọng họ Và người lao động khơng thực trân trọng sách đãi ngộ vật chất tinh thần giành cho người lao động khơng thỏa đáng Và khơng làm cho người lao động nỗ lực cho mục tiêu doanh nghiệp Mục đích đánh giá thành tích công tác Đánh giá thành tích công tác sử dụng với nhiều mục đích khác nhau: - Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên biết mức độ hồn thành cơng tác họ với tiêu chuẩn so với nhân viên khác - Phát triển hiểu biết công ty thông qua trao đổi thông tin hội hoạch định nghề nghiệp Đánh giá thành tích cơng tác nhân viên có tác động lên tổ chức lẫn cá nhân, đặc biệt người tự ti, người thường có thành tích công tác không cao người không tin vào đánh giá công bằng, hợp lý cảm thấy lo lắng, sợ hãi, chí khơng an tồn làm việc doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp, thơng tin đánh giá thành tích cơng tác giúp doanh nghiệp kiểm tra lại chất lượng hoạt động quản trị nhân lực khác như: Tuyển chọn, định hướng hướng dẫn công việc đào tạo, trả công, quan hệ lao động (4) Tạo môi trường làm việc thân thiện hội thăng tiến 76 Để cải thiện điều kiện làm việc, cần phải làm thay đổi tính chất cơng việc cải thiện tình trạng vệ sinh mơi trường thực tốt sách an tồn lao động Tính chất cơng việc đặc điểm công việc đặc điểm ngành nghề cơng việc, có ảnh hưởng mang tính định đến mức độ tiêu hao trí tuệ người lao động Để thay đổi tính chất cơng việc, cần phải tập trung vào nghiên cứu cải tiến công cụ lao động, đổi công nghệ, trang bị đầy đủ thiết bị kỹ thuật cho trình lao động Tình trạng vệ sinh môi trường nơi làm việc bao gồm yếu tố: ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ, bụi, độ ẩm, thành phần khơng khí…Tình trạng vệ sinh mơi trường làm việc khơng tốt làm suất lao động giảm, tỷ lệ sai sót tăng Thơng thường, mức độ cải thiện tình trạng vệ sinh mơi trường làm việc phụ thuộc vào mức sống khả tài chính doanh nghiệp Tạo hội thăng tiến cho người lao động: Là sử dụng thăng tiến hợp lý để kích thích, thúc đẩy người lao động Lúc đó, người thoả mãn nhu cầu tơn trọng Nắm bắt nhu cầu này, người quản lí nên vạch nấc thang, vị trí cho họ phấn đấu Đi kèm với vị trí này, người sử dụng lao động cần phải đưa tiêu chuẩn, tiêu chí đểngười lao động biết cố gắng để đạt Việc tạo điều kiện thăng tiến cho người lao động thể quan tâm, tin tưởng, tín nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp cá nhân người lao động Công ty ln tạo điều kiện cho nhân viên có hội thăng tiến bằng cách khuyến khích nhân viên kinh doanh tham gia vào trình quản lý, quản lý nhóm, đánh giá hoạt động nhóm, sau ba tháng có đánh giá tổng hợp tạo điều kiện lên trưởng nhóm cơng ty nâng hệ số lương trách nhiệm nhằm giáp nhân viên có định hướng quản lý trung thành với công ty Hệ thống giải pháp nêu xây dựng sở nhận thức rõ 77 vị trí, vai trị nguồn lực người phát triển xã hội, xuất phát từ thực trạng nguồn lực người văn phịng CTCP viễn thơng Di Động Thơng Minh Các giải pháp nêu có tính độc lập tương đối Trên thực tế chúng có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, bổ sung cho Do vậy, muốn phát triển nguồn lực người công ty ngày vững mạnh cần phải thực đồng giải pháp nêu 3.2.4 Giải pháp khác 3.2.4.1 Hoàn thiện cấu nguồn nhân lực Căn vào mục tiêu, nhiệm vụ yêu cầu kinh doanh công ty, sở phân tích thực trạng nhân lưc PTNNL cơng ty thời gian qua cần thiết phải hồn thiện cấu tổ chức.Trong thời gian tới công ty tập trung phát triển đội ngũ nhân viên thị trường đối tượng tốt nghiệp trường đại học Công ty ưu tiên tuyển dụng nguồn nhân lực có kinh nghiệm lĩnh vực marketing, truyền thơng… 3.2.4.2 Hồn thiện tổ chức máy cán quản trị nhân lực Văn phịng cơng ty cần hoàn thiện máy việc quản lý nhân sự, Phòng Tổ chức nhân sự, bên cạnh việc tổ chức quản lý nhân cơng ty phải thường xuyên báo cao với Ban lãnh đạo cơng ty tình hình nhân văn phịng cơng ty Phịng Tổ chức nhân cần làm tốt nhiệm vụ: Xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán văn phịng cơng ty; tổ chức quản lý tuyển dụng lao động; Đề xuất việc thực thủ tục nhận xét, đánh giá cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; điều động, luân chuyển… Tham mưu xây dựng tiêu chuẩn chức danh tổ chức thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ văn phịng cơng ty; xếp lương ngạch thi cán bộ, nhân viên… Văn phịng cơng ty cần tạo điều kiện cho cán quản lý nhân học tập chuyên sâu công tác quản lý nhân 78 Tiểu kết chương Trên sở nghiên cứu lý luận phân tích thực trạng PTNNL CTCP viễn thông Di Động Thông Minh, đề tài đề xuất giải pháp cụ thể nhằm phát triển số lượng, chất lượng cấu nhân lực cơng ty: Nhóm giải pháp tuyển dụng tập trung vào hồn thiện quy trình khép kín phù hợp với nhu cầu cấu, quy hoạch nhân lực cơng ty; nhóm giải pháp đào tạo hướng đến đảm bảo chất lượng nhân lực chuyên môn, kỹ năng, phẩm chất xu hướng cạnh tranh nay; nhóm giải pháp đãi ngộ nhằmtạo mơi trường làm việc chun nghiệp, hồn thiện sách tiền lương thu nhập, thực tốt đánh giá công việc giải pháp khác KẾT LUẬN PTNNL giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp thực mục tiêu phát triển vượt qua thách thức hội nhập kinh tế Luận văn hệ thống hóa lý luận PTNNL nêu cách tổng quát nội dung, phương pháp cách tiếp cận PTNNL doanh nghiệp Qua ta thấy rằng Ban lãnh đạo cơng ty khơng có sách chiến lược PTNNL rõ ràng Công tác quản lý đào tạo, PTNNL cơng ty cịn nhiều bất cập Sự tồn phát triển CTCP viễn thông Di Động Thông Minh hồn tồn nguồn lực người cơng ty định Từ việc phân tích làm rõ thực trạng số lượng, chất lượng, cấu dự báo xu hướng phát triển nhân lực CTCP viễn thông Di Động Thông 79 Minh Luận văn đề xuất hệ thống phương hướng giải pháp nhằm mặt khơi dậy tiềm năng, lực sáng tạo nguồn lực người công ty, mặt khác hạn chế tác động tiêu cực mặt trái chế thị trường đến phát triển nguồn lực người công ty Cần nhận thức đầy đủ đắn vai trị có ý nghĩa định phát triển xã hội nhân lực, từ khẳng định cần thiết phải nâng cao chất lượng nhân lực CTCP viễn thông Di Động Thông Minh để thực tốt mục tiêu chiến lược kinh doanh công ty Luận văn tập trung nghiên cứu, phân tích, đưa giải pháp nội dung nhằm góp phần nâng cao chất lượng nhân lực văn phịng CTCP viễn thơng Di Động Thông Minh 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS,TS Mai Quốc Chánh, PGS,TS Trần Xuân Cầu (2008), “Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực”, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân Phan Thị Minh Châu Lê Thanh Trúc (2008) “Doanh nghiệp với toán giữ chân nhân viên”, Tạp chí phát triển kinh tế, số 216 tháng 10/2008 Lê Anh Cường, Nguyễn Thị Lệ Huyền, Nguyễn Thị Mai (2011),“Phương pháp kỹ quản lý nhân sự”, Nhà xuất Lao động xã hội Trần Kim Dung (2001), “Quản trị nguồn nhân lực”, Nhà xuất Giáo dục Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2004), “Giáo trình Quản trị nhân lực”, Trường Đại học Kinh Tế quốc dân, Hà Nội PGS.TS Phạm Cơng Đồn (2009) “Nâng cao lực đội ngũ giám đốc điều hành doanh nghiệp TM Nhà nước nay”, Trường Đại học Thương mại PGS.TS Phạm Cơng Đồn (2010), “Năng lực CEO yếu tố định thành công doanh nghiệp”, Trường Đại học Thương mại Võ Văn Đức (2012) “Tác động toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế thị trường lao động Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 227 (9/2012) Tạ Ngọc Hải (2010) “Một số nội dung nguồn nhân lực phương pháp đánh giá nguồn nhân lực” Viện khoa học Tổ chức nhà nước 10 PGS,TS Hoàng Văn Hải Th.s Vũ Thùy Dương (2011),“Giáo trình quản trị nhân lực”, Trường Đại học Thương Mại, Nhà xuất Thống kê 11 TS Vũ Việt Hằng (2005), “Quản trị nhân sự”Nhà xuất Thống kê 12 Hoàng Văn Hoa (2008) “Xây dựng đội ngũ doanh nhân kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 132, tháng 6/2008 13 Trần Thu Hoài (2009), “PTNNL doanh nghiệp FDI trình hội nhập kinh tế”, Luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Huế 14 Nguyễn Thanh Hội (2002), “Quản trị nhân sự”, Nhà xuất Thống kê 15 Nguyễn Thanh Hội, Phan Thăng (2001), “Quản trị học”, Nhà xuất Thống kê 16 Vũ Trọng Hùng (2002), “Quản trị nguồn nhân lực”, Nhà xuất Thống kê 17 Nguyễn Đắc Hưng (2007), “Phát triển nhân tài chấn hưng đất nước”, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội 18 Nguyễn Hương (2008), “Tổ chức điều hành nguồn nhân lực”, Nhà xuất Lao động - xã hội 19 Vương Minh Kiệt (2005), “Giữ chân nhân viên cách nào”, Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội 20 Nguyễn Bách Khoa (2002), “Tồn cầu hố đổi quản trị kinh doanh DN”, Tạp chí Cộng sản số 27 5-2002 trang 11-21 21 Nguyễn Bách Khoa (2003), “Marketing nguồn nhân lực”, Nhà xuất Thống kê Hà Nội 22 Lê Thị Mỹ Linh (2009), “PTNNL doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam trình hội nhập kinh tế”, Luận án Tiến sĩ, chuyên ngành Kinh tế lao động 23 Phạm Vũ Luận (2004)“Quản trị doanh nghiệp thương mại”, Đại học Thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 24 GS.TS Bùi Văn Nhơn (2011) “Quản trị nhân tổ chức”, Đại học Kinh tế quốc dân 25 Nguyễn Thế Phong (2010), “PTNNL doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh nơng sản khu vực phía nam” Luận án Tiến sĩ, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 26 Đỗ Văn Phức (2004), “Quản lý nhân lực doanh nghiệp”, Nhà xuất khoa học kỹ thuật 27 Lê Quân (2008) “Xây dựng hệ thống tiền lương đánh giá thành tích” Sách tham khảo, Đại học Quốc gia Hà Nội 28 Lê Quân (2008), “Bài giảng Quản trị nhân lực”, Đại học Thương mại 29 Lê Quân (2010), “Nâng cao chất lượng nhân viên bán hàng siêu thị địa bàn Hà Nội”, Đại học Quốc gia Hà Nội 30 Nguyễn Ngọc Quân ThS Nguyễn Vân Điềm (2015), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân 31 Bùi Văn Thành (2010), “Giải pháp PTNNL CTCP Xây dựng Đầu tư Thiên An”, Luận án Tiến sĩ, Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh 32 Nguyễn Hữu Thân (2004), “Quản trị nhân sự”, Nhà xuất Thống kê, TP Hồ Chí Minh 33 Nguyễn Thị Hương Thủy (2011), “Hồn thiện công tác đào tạo PTNNL công ty Viễn thông Viettel”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Học viện Bưu chính Viễn thông 34 Phạm Thị Tuệ (2008), “Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực”, Trường đại học Thương mại, Nhà xuất Thống kê 35 Viện nghiên cứu đào tạo quản lý (2008), “Quản lý nguồn lực DN”, Nhà xuất Lao động - xã hội PHỤ LỤC Phiếu khảo sát: (Dành cho nhân viên nhà quản trị) Khảo sát thực trạng nâng cao chất lượng nhân lực văn phịng CTCP viễn thơng Di Động Thơng Minh Kính chào ơng/bà! Nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng nguồn nhân lực thực trạng nâng cao chất lượng nhân lực văn phịng CTCP viễn thơng Di Động Thơng Minh, kính mong q ơng/ bà vui lịng giúp trả lời câu hỏi điều tra đây: Trước tiên mong ông bà điền số thông tin sau: Tên quan / phòng ban Tên người trả lời Nam Nữ Q ơng bà xin vui lòng trả lời câu hỏi đây, câu hỏi dạng lựa chọn A, B, C… (Ông vui lòng khoanh tròn đáp án lựa chọn); Câu hỏi dạng đánh giá tương ứng với – kém, - bình thường, – khá, – tốt, – tốt (Ơng bà vui lịng tick vào tương ứng) Câu 1: Trình độ chun mơn nghề nghiệp ông bà? A Sau đại học B Đại học, cao đẳng C Trung cấp chuyên nghiệp D Khác Câu 2: Q ơng (bà) cho biết tuổi mình? A 20 – 25 C 31 – 35 E Ngoài 40 B 26 – 30 D 36 – 40 Câu 3: Q ơng (bà) cho biết tuổi nghề mình? A Dưới năm B – 10 năm C 10 – 15 năm D 15 – 20 năm E Trên 20 năm Câu 4: Đánh giá ông bà mức độ hài lòng nguồi nhân lực công ty Đánh giá T T Tiêu chí Trình độ, kỹ chun mơn Kỹ mềm, kỹ làm việc nhóm,… Khả thích ứng, thích nghi với thay đổi công nghệ Trình độ ngoại ngữ Khác (nêu rõ):…………… Câu 5: Mức lương trung bình cơng ty trả cho nguồn nhân lực? A Dưới triệu B – triệu C – 10 triệu D 10 – 15 triệu E Trên 15 triệu Câu 6: Các yếu tố xem ưu tiên công ty tuyển nguồn nhân lực mới? Đánh giá TT Tiêu chí Kinh nghiệm Trình độ chun mơn Giới thiệu Sáng tạo Làm việc nhóm Trình độ ngoại ngữ Câu 7: Kiến thức kỹ chuyên môn ưu tiên nguồn nhân lực cơng ty? Đánh giá TT Tiêu chí Kỹ quản lý Kỹ giao tiếp Kỹ làm việc độc lập Kỹ làm việc nhóm Trình độ ngoại ngữ Kiến thức chuyên môn Kỹ khác Câu 8: Những khó khăn mà cơng ty gặp phải tuyển dụng nguồn nhân lực mới? Đánh giá TT Tiêu chí Thiếu kinh nghiệm Thiếu kiến thức chuyên mơn Thiếu ký mềm Trình độ ngoại ngữ thấp Yêu cầu mức lương cao Câu 9: Các yếu tố sau giúp doanh nghiệp giữ chân nguồn nhân lực cơng ty? Đánh giá TT Tiêu chí Tính chế độ thâm niên Lương cao Thăng tiến Được đào tạo nâng cao Giờ làm linh hoạt Các chế độ đãi ngộ khác Câu 10: Đánh giá ông bà chất lượng đào tạo kỹ trường nay? Đánh giá TT Tiêu chí Kiến thức chuyên mơn Kỹ làm việc nhóm Kỹ ngoại ngữ, tin học Khác Câu 11: Việc đào tạo nâng cao kỹ làm việc cho nguồn nhân lực công ty? Đánh giá TT Tiêu chí Lao động tự nghiên cứu Hỗ trợ người lao động tham gia khóa học nâng cao Tổ chức đào tạo chỗ (người có kinh nghiệm hướng dẫn lại cho người vào) Thuê chuyên gia/tổ chức nước đào tạo cho nhân viên Thuê chuyên gia/tổ chức nước đào tạo cho nhân viên Câu 12: Công ty chọn tư vấn tổ chức đào tạo bổ sung dựa tiêu chuẩn? A Danh tiếng lực đơn vị tư vấn/tổ chức đào tạo B Có chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu C Chi phí phải trả cho đơn vị tư vấn/đơn vị đào tạo D Khác (ghi rõ): ……………………………………… Câu 13 Đánh giá ông (bà) lực nguồn nhân lực công ty ? Đánh giá TT Tiêu chí Khả vận dụng kiến thức chung công việc Khả làm việc độc lập Khả làm việc nhóm Khả lập kế hoạch hoạt động chuyên môn Khả giao tiếp (đàm phán) Nhạy bén với môi trường làm việc thay đổi Kiến thức sở chuyên ngành Năng lực tin học Năng lực ngoại ngữ 10 Năng lực nghiên cứu (cải tiến-sáng kiến) 11 Năng lực học tập bậc cao 12 Trách nhiệm chuyên môn 13 Tinh thần cầu tiến chuyên môn 14 Tác phong làm việc 15 Trách nhiệm với đồng nghiệp 16 Tuân thủ chủ trương- pháp luật Nhà nước 17 Người lao động định hướng nghề nghiệp Câu 14 Đánh giá ông/bà yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng nhân lực công ty ? Đánh giá TT Tiêu chí Yếu tố bên 1.1 Quan điểm ban lãnh đạo, chiến lược sách nhân lực cơng ty 1.2 Tình hình tài chính, trang bị kỹ thuật, công nghệ 1.3 Tổ chức máy cán quản trị nhân 1.4 Văn hóa doanh nghiệp Yếu tố bên ngồi 2.1 Yếu tố kinh tế 2.2 Yếu tố trị, pháp luật 2.3 Dân số/ lực lượng lao động 2.4 Sự phát triển hệ thống giáo dục, đào tạo nghề, khoa học kỹ thuật Câu 15 Đánh giá ơng bà sách PTNNL cơng ty ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin trân thành cảm ơn! Phụ lục (Phiếu vấn dành cho nhà quản trị) Khảo sát thực trạng nâng cao chất lượng nhân lực văn phịng CTCP viễn thơng Di Động Thơng Minh Kính chào ơng/bà! Nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng nguồn nhân lực thực trạng nâng cao chất lượng nhân lực văn phòng CTCP viễn thơng Di Động Thơng Minh, kính mong q ông/ bà vui lòng giúp trả lời câu hỏi vấn đây: Trước tiên mong ông bà điền số thông tin sau: Tên quan / phòng ban Nam Tên người trả lời Nữ Câu Theo ông/ bà yếu tố định đến chất lượng nhân lực văn phịng cơng ty? Câu Đánh giá ông/ bà hiệu công tác tuyển dụng nâng cao chất lượng nhân lực văn phịng CTCP viễn thơng Di Động Thơng Minh? Câu Theo ông/ bà công ty nên phát triển chương trình đào tạo theo hướng để nâng cao chất lượng nhân lực văn phịng cơng ty? Câu Theo ông/ bà giải pháp cho sách đãi ngộ nhân lực để nâng cao chất lượng nhân lực văn phịng cơng ty? Câu Đề xuất ý kiến để nâng cao chất lượng nhân lực văn phịng CTCP viễn thơng Di Động Thông Minh? Chân thành cảm ơn hợp tác ông/bà! ... phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp học rút cho Công ty cổ phần viễn thông Di Động Thông Minh 27 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG THÔNG... ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần viễn thông Di Động Thông Minh 51 2.4 Đánh giá chung phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phầnviễn thông Di Động Thông Minh ... GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG THÔNG MINH 63 3.1 Bối cảnh định hướng phát triển nhân lực cho Công ty cổ phần viễn thông Di Động Thông Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần viễn thông di động thông minh , Phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần viễn thông di động thông minh