GAMT5 Ca nam

58 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2021, 15:31

CTH : Gv ñaët maãu vaø neâu moät soá caâu hoûi döïa theo gôïi yù SGV tr 99 ñeå hs quan saùt, nhaän xeùt ñaëc ñieåm, hình daùng vaø tæ leä cuûa maãu vaø so saùnh caùc vaät maãu. KL: Hs n[r] (1)Bài : XEM TRANH - THIẾU NỮ BÊN HOA HUỆ Tuần Tiết 1 Ngày dạy :12/09/2007 I / MỤC TIÊU Giúp hoïc sinh : - Kiến thức: Hs tiếp xúc, làm quen với tác phẩm Thiếu nữ ngồi bên hoa huệ hiểu vài nét hoạ sĩ - Kĩ năng: Hs nhận xét sơ lược hình ảnh màu sắc tranh - Thái độ :Hs cảm nhận vẻ đẹp tranh II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - Giaùo aùn, sgk - Tranh Thiếu nữ ngồi bên hoa huệ HS: - SGK,VTV - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (2’) 2 Kiểm tra cũ : Bài : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Giới thiệu bài (3’) Giới thiệu vài tranh hoạ sĩ chuẩn bị yêu cầu Hs xem tranh đặt câu hỏi dựa vào gợi ý SGV5 trang Cho vài hs nêu cảm nhận tranh *Hoạt động 1: Giới thiệu vài nét hoạ sĩ Tô Ngọc Vân (10’) MT: HS nắm vài nét tác giả CTH : Gv chia nhóm theo tổ cho hs đọc mục trang 3 SGK5 Chuaån bị câu hỏi yêu cầu hs thảo luận nhóm u cầu đại diện nhóm trình bày nội dung câu hỏi u cầu nhómkhác bổ sung Dựa vào trả lời hs, bổ sung ( Như SGV trang 9) KL: nắm vài nét hoạsĩ Tô Ngọc Vân vài nét hoạ sĩ khác * Hoạt động 2: Hướng dẫn xem tranh(17’) Xem tranh trả lời câu hỏi Nêu cảm nhận Thảo luận nhóm (2)MT: tiếp xúc, làm quen với tác phẩm Thiếu nữ ngồi bên hoa huệ CTH: chuẩn bị câu hỏi yêu cầu hs xem tranh Thiếu nữ ngồi bên hoa huệ thảo luận nhóm nội dung SGV trang 10 Yêu cầu số thành viên nhóm trả lời câu hỏi Dựa vào câu trả lời hs Gv bổ sung hệ thống lại nội dung kiến thức SGV trang 10 KL: nắm nội dung cảm nhận vẻ đẹp của tranh Thiếu nữ ngồi bên hoa huệ * Hoạt động 3: Nhận xét đánh giá(2’) MT: Khuyến khích, động viên, khích lệ em CTH: nhận xét, chung tiết học, ý thức học tập của em Khen ngợi nhóm, cá nhân tích cực phát biểu xây dưng KL: rút kinh nghiệm ý thức học tập * Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dị (1’) - Dặn dò hs nhà tập quan sát nhận xét tranh - Gd hs - Chuẩn bị học sau Bài : Vẽ trang trí - Màu sắc trang trí Thảo luận nhóm Trình bày câu hỏi bổ sung Lắng nghe ý Gv nhấn mạnh Lắng nghe Lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : (3) Bài : VẼ TRANG TRÍ – MÀU SẮC TRONG TRANG TRÍ Tuần Tiết 2 Ngày dạy :19/09/2007 I / MỤC TIÊU Giúp học sinh : - Kiến thức:Hiểu sơ luợc vai trò ý nghĩa màu sắc trang trí - Kỉ năng: Biết cách sử dụng màu trang trí - Thái độ :Cảm nhận vẻ đẹp bo trang trí II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Một số đồ vật trang trí - Một số trang trí hình (HV, HCN,HT, đường diềm, có đẹp chưa đẹp ) - Một số hoạ tiết vẽ nét, phóng to - Hộp màu (màu bột,màu nước) - Bảng pha màu, giấy vẽ khổ lớn (A3) HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ : (2’) Bài :Xem tranh – Thiếu nữ bên hoa hụê Gv đặt câu hỏi gọi hs trả lời để kiểm tra cũ Bài : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Giới thiệu : (1’) Giới thiệu tranh ảnh số đồ vật trang trí trang trí HV, HCN,HT,đường diềm …để hs nhận biết : - Màu sắc làm cho đồ vật trang trí vẽ trang trí đẹp - Có thể vẽ trang trí nhiều loại màu Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét (3’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : yêu cầu hs quan sát vẽ trang trí đặt câu hỏi SGV5 trang 15 KL: Hiểu nắm vai trò, ý nghĩa màu sắc trong trang trí Hoạt động 2:Cách vẽ màu (4’) MT: ( Như phần KN phần I) Hs laéng nghe Hs quan sát Gv hướng dẫn (4)CTH: Hướng dẫn cách vẽ : Yêu cầu HS đọc mục trang cách vẽ màu SGK Nhấn mạnh: Như SGV 5trang 17 KL: nắm cách sử dụng màu trang trí Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Biết sử dụng màu để trang trí CTH Quan sát gợi ý Hs làm Chú ý : + Vẽ màu theo cách xếp hoạ tiết tạo khác đậm nhạt khác đậm nhạt màu màu hoạ tiết + Vẽ màu đều, gọn hình vẽ ;Khơng dùng nhiều màu trang trí KL : Hoàn thành sử dụng màu sắc trang trí Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (3’) MT: biết cách nhận xét, đánh giá CTH: chọn số vẽ đẹp, chưa đẹp gợi ý hs nhận xét đánh giá cố lại kiến thức màu vẽ qua nhận xét số trang trí KL: tự đánh giá nhận xét bài. Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò(1’) - Gv dặn dò hs nhà tâïp quan sát nhận xét tranh - Chuẩn bị học sau Bài :Vẽ tranh - Đề tài Trường em Hs nộp Hs nhận xét Hs trả lời Hs lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……… ……… ……… … (5)Bài : VẼ TRANH – ĐỀ TAØI TRƯỜNG EM Tuần Tiết 3 Ngày dạy :26/9/2006 I / MỤC TIÊU Giúp học sinh : - Kiến thức: biết tìm, chọn hình ảnh nhà trường để vẽ tranh - Kĩ năng: biết cách vẽ vẽ tranh đề tài Trường em - Thái độ :yêu mến có ý thức giữ gìn, bảo vệ ngơi trường II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Một số tranh ảnh nhà trường - Tranh ĐDDH - Sưu tầmthêm vẽ hs nhà trường HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kieåm tra cũ : (2’) Bài 2: Màu sắc trang trí Gv thu số kiểm tra xếp loại Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS * Giới thiệu : (1’) Gv dùng tranh ảnh giới thiệu hoạt động trường học Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài (3’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : Giới thiệu tranh yêu cầu hs quan sát tranh nhớ lại hình ảnh nhà trường Đặt câu hỏi dựa vào SGV 10, 11 Bổ sung thêm cho đầy đủ gợi ý nội dung vẽ tranh.Như: phong ảnh trường, học lớp , cảnh vui chơi sân trường Lưu ý Hs : Như SGV trang 20 KL: Hiểu nắm bắt đề tài Lựa chọn hình ảnh vẽ tranh Hoạt động 2:Cách vẽ tranh (4’) Xem tranh lắng nghe (6)MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Cho hs xem hình tham khảo SGK, ĐDDH gợi ý cách vẽ SGV21 minh hoạ bảng lưu ý Hs: Như SGV trang 21 KL: nắm cách vẽ tranh đề tài chọn hình ảnh để vẽ đề tài Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: vẽ tranh đề tài Trường em CTH Quan sát gợi ý Hs làm Chú ý : + Sắp xếp hình ảnh cho cân đối, có chính, có phụ + Gợi ý cụ thể HS lúng túng cách vẽ hình, vẽ màu KL : Hoàn thành và vẽ tranh theo ý thích của mìnhnhưng đề tài Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá (4’) MT: Thấy điểm đạt, chưa đạt vẽ CTH: Chọn số gợi ý HS nhận xét, đánh giá như SGV5 tr22 KL: Tự nhận xét, đánh giá bài Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò(1’) - Cũng cố lại đề tài - Dặn dò hs nhà tâïp quan sát nhận xét khối hộp khối cầu - Chuẩn bị học sau Bài5:Vẽ theo mẫu – Khối hộp khối cầu Quan sát Gv hưỡng dẫn cách vẽ Thực hành Nhận xét, đánh giá Laéng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……… ……… ……… … (7)Baøi : VẼ THEO MẪU – VẼ KHỐI HỘP VÀ KHỐI CẦU Tuần Tiết 4 Ngày dạy :27/9/2006 I / MỤC TIÊU Giúp học sinh : - Kiến thức: hiểu cấu trúc khối hộp khối cầu; biết quan sát, so sánh, nhẫn xét hình dáng chung mẫu hình dáng vật mẫu - Kĩ năng:biết cách vẽ, vẽ khối hộp khối cầu - Thái độ :quan tâm tìm hiểu đồ vật có dạng hình hộp khối cầu II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Chuẩn bị mẫu khối hộp khối cầu - Bài vẽ hs lớp trước - Tranh ĐDDH HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ : (2’) Bài 3: Vẽ tranh – Đề tài Trường em Gv thu số kiểm tra xếp loại Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét(3’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : Đặt mẫu vị trí thích hợp; yêu cầu hs quan sát, nhận xét đặc điểm, hình dáng, kích thước, độ đậm, nhạt qua câu hỏi SGV trang 23 Yêu cầu hs đến gần mẫu để quan sát hình dáng, đặc điểm mẫu; nhận xét tỉ lệ,khoảng cách hai vật mẫu độ đậm nhạt mẫu Bổ sung tóm tắt ý SGV trang 24 KL: Hs hiểu nắm bắt cấu trúc khối hộp và khối cầu qua qsát, nhận xét so sánh Hoạt động 2:Cách vẽ (4’) (8)MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Yêu cầu hs quan sát mẫu, đồng thời minh hoạ cách vẽ SGV trang 25 KL:Hs nắm cách vẽ khối hộp khối cầu Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs vẽ mẫu có hai khối hộp khối cầu CTH Đến bàn quan sát hướng dẫn Khi hs vẽ hình, cần nhắc em quan sát so sánh để xác định khung hình chung,khung hình riêng mẫu Lưu ý : - Bố cục cho cân đối - Vẽ đậm nhạt đơn giản(Vẽ ba độ đâm nhạt chính) KL : Hs hoàn thành vẽ khối hộp khối cầu gân giống mẫu Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá (4’) MT: Thấy điểm đạt, chưa đạt vẽ CTH: Chọn số gợi ý HS nhận xét, đánh giá như SGV5 tr 27 KL: Tự nhận xét, đánh giá bài Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dị (1’) - Dặn dò hs nhà tâïp quan sát nhận xét khối hộp khối cầu - Gd hs - Chuẩn bị học sau Bài5:Tặp nặn tạo dáng – Nặn vật quen thuộc Quan sát Gv hưỡng dẫn cách vẽ Thực hành Nhận xét Lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : (9)Bài 5: TẶP NẶN TẠO DÁNG - NẶN CON VẬT QUEN THUỘC Tuần Tiết 5 Ngày dạy :10/10/2007 I / MỤC TIÊU Giúp học sinh : - Kiến thức: nhận biết hình dáng, đặc điểm vật hoạt động - Kĩ năng: biết cách nặn nặn vật theo cảm nhận riêng - Thái độ : có ý thức chăm sóc, bảo vệ vật II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Một số tranh ảnh vật quen thuộc - Tranh ĐDDH - Sưu tầm vẽ hs HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ : (2’) Bài 4: Vẽ theo mẫu – Vẽ khối hộp khối cầu Gv thu số kiểm tra đánh giá xếp loại Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS * Giới thiệu : (1’) Gv dùng tranh ảnh giới thiệu vật Hoạt động 1:Quan sát, nhận xét (4’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : Giới thiệu tranh ảnh đặt câu hỏi SGV trang 29 đồng thời gợi ý hs trả lời KL: Hs nắm bắt nhớ lại hình dáng, đặc điểm con vật biết Hoạt động 2:Cách nặn (3’) MT: ( Như phần KN phần I) CTH: yêu cầu hs nhớ lại minh hoạ cách vẽ SGV5 trang 29 yêu cầu hs nhắc lại bước nặn KL: nắm cách Hs xem tranh trả lời câu hỏi (10)Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs nặn vật u thích CTH Quan sát gợi ý Hs làm nhắc nhở hs ý + Nhớ lại đặc điểm, hình dáng vật KL : Hs hoàn thành nặn vật theo ý thích Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá (4’) MT: Thấy điểm đạt, chưa đạt nặn CTH: Chọn số gợi ý HS nhận xét, đánh giá như SGV5 tr 30 Xếp loại, khen ngợi hs có đẹp. Nhận xét chung tiết học KL: Tự nhận xét, đánh giá bài. Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò(1’) - Dặn dò hs nhà tâïp quan sát nhận xét nắm đặc điểm , hình dáng, màu sắc vật - Gd hs - Chuẩn bị học sau Bài 6:Vẽ trang trí – Vẽ hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục Thực hành Nhận xét Lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……… ……… ……… ………… Bài 6: VẼ TRANG TRÍ VẼ HOẠ TIẾT TRANG TRÍ ĐỐI XỨNG QUA TRỤC Tuần Tiết 6 Ngày dạy :18/10/2007 I / MỤC TIÊU Giúp học sinh - Kiến thức:Nhận biết hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục - Kĩ năng: Biết cách vẽ vẽ hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục - Thái độ :Cảm nhận vẻ đẹp hoạ tiết trang trí II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Hình phóng to số hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục - Sưu tầm vẽ hs lớp trước (11)HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, maøu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kieåm tra cũ : (2’) Bài 5: Nặn vật quen thuoäc Gv thu số kiểm tra đánh giá xếp loại Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS * Giới thiệu : (2’) Giới thiệu vài đồ vật có hoạ tiết trang trí như: Cái đĩa, lọ hoa, khăn vng…) để hs nhận ra: + Hoạ tiết trang trí có nhiều loại: hoa lá, chim thú… + Hoạ tiết trang trí làm tăng thêm vẻ đẹp cho vật Giới thiệu hoạ tiết đối xứng đặt câu hỏi SGV trang 31 dẫn dắt hs vào Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét (3’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : Cho hs quan sát số hoạ tiết trang trí đối xứng phóng to đặt câu hỏi SGV trang 31 Gv KL: Nhö SGV trang 31 KL: Hiểu nắm hoạ tiết đối xứng Hoạt động 2:Cách vẽ tranh (3’) MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Gv sử dụng hình gợi ý cách vẽ chuẩn bị, kết hợp với câu hỏi gợi ý để hs tự tìm cách vẽ họa tiết trang trí đới xứng bước SGV trang 32,33 KL Hs nắm cách vẽ họa tiết trang trí đối xứng và lựa chọn cách trang trí đối xứng qua trục Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs vẽ hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục theo ý thích CTH Quan sát gợi ý Hs làm bà Gv nhắc nhở gợi ý cụ thể hs chưa nắm cách vẽ - Có thể chọn hoạt tiết đơn giản để làm bài(hs yếu) - Tạo hoạt tiết đẹp phong phú(hs khá, giỏi) KL : Hs hoàn thành lựa chọn hoạ tiết theo ý thích Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá (4’) MT: Thấy điểm đạt, chưa đạt vẽ Quan sát lắng nghe xem tranh trả lời câu hỏi Quan sát Gv hưỡng dẫn cách vẽ Thực hành (12)CTH: Chọn số gợi ý HS nhận xét, đánh giá như SGV5 tr 34 KL: Tự nhận xét, đánh giá bài Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò(1’) - Nhắc lại cách vẽ hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục - Gd hs - Gv dặn dò hs nhà chuẩn bị học sau Bài 7:Vẽ tranh – Đề tài An tồn giao thơng Lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……… ……… ……… … Bài : VẼ TRANH – ĐỀ TÀI AN TOÀN GIAO THƠNG Tuần Tiết 7 Ngày dạy : 18/10/2007 I / MỤC TIÊU Giúp học sinh : - Kiến thức:hiểu an tồn giao thơng tìm, chọn hình ảnh phù hợp với nội dung đề tài - Kĩ năng: biết cách vẽ vẽ tranh đề tài ATGT theo cảm nhận riêng - Thái độ : có ý thức chấp hành luật lệ ATGT II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Một số tranh ảnh ATGT - Tranh ĐDDH - Sưu tầmthêm vẽ hs đề tài ATGT HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cuõ : (2’) (13)3 Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS * Giới thiệu : (1’) Dùng tranh ảnh giới thiệu đề tài ATGT Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài (3’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : Giới thiệu tranh gợi ý hs nhận xét tranh qua câu hỏi SGV trang 35 Treo tranh gợi ý hs thấy hình ảnh đúng, sai tham gia giao thông như: Vẽ đường phố ; vẽ cảnh hs vỉa hè; hs sang đường; cảnh người qua lại ngã ba, ngã tư; thuyền bè lại sông KL: Hs hiểu nắm bắt đề tài ATGT Lựa chọn hình ảnh để vẽ tranh Hoạt động 2:Cách vẽ tranh (4’) MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Cho hs quan sát tranh ĐDDH đặt câu hỏi gợi ý để hs tìm bước vẽ tranh SGV trang 36 Löu yù cho hs nhö SGV trang 36 KL:Hs nắm cách vẽ tranh đề tài chọn hình ảnh để vẽ đề tài ATGT Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Vẽ tranh đề tài ATGT CTH Quan sát gợi ý Hs làm Chú ý : + Tìm cách thể đề tài, cách chọn xếp hình ảnh theo ý thích đẻ vẽ đa dạng phong phú Đến bàn quan sát góp ý, hướng dẫn bổ sung cho hs KL : Hoàn thành và vẽ tranh theo ý thích của đề tài ATGT Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá (3’) MT: Thấy điểm đạt, chưa đạt vẽ CTH: Chọn số gợi ý HS nhận xét, đánh giá như SGV5 tr 37 KL: Tự nhận xét, đánh giá bài Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dị(1’) - Dặn dò hs nhà tâïp quan sát nhận xét khối hộp khối cầu - Chuẩn bị học sau Bài8:Vẽ theo mẫu – Mẫu vẽ có dạng hình trụ hình cầu Xem tranh lắng nghe Quan sát tranh nhớ lại Xem tranh tìm hình ảnh sai Quan sát Gv hưỡng dẫn cách vẽ Thực hành Nhận xét (14)IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……… ……… ……… Baøi : VẼ THEO MẪU MẪU VẼ CÓ DẠNG HÌNH TRỤ VÀ HÌNH CẦU Tuần Tiết 8 Ngày dạy : 25/10/2007 I / MỤC TIÊU Giúp học sinh : - Kiến thức:nhận biết vật có dạng hình trụ hình cầu - Kĩ năng: biết cách vẽ, vẽ hình gần giống mẫu - Thái độ :yêu thích quan tâm đến đồ vật xung quanh II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Một vài mẫu hình trụ hình cầu - Bài vẽ hs lớp trước - Tranh ĐDDH HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 1. Khởi động : (1’) 2. Kiểm tra cũ : (2’) Bài 7: Vẽ tranh – đề tài An tồn giao thơng Gv thu số kiểm tra xếp loại Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét(3’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : Giới thiệu mẫu gợi ý SGV trang 38 giúp hs nhận xét mẫu Treo yêu cầu hs xem ĐDDH để nhận bố cục đẹp KL: Hs nắm hình dáng, tỉ lệ hai vật mẫu dạng hình trụ hình cầu Và biết quan sát, so sánh tỉ lệ đồ vât Hoạt động 2: Cách vẽ (4’) MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Gv yêu cầu hs quan sát mẫu, đồng thời gợi ý Qsát mẫu , nhận xét trả lời câu hỏi Xem tranh (15)cho hs cách vẽ SGV trang 39, 40 KL:Hs nắm cách vẽ mẫu dạng hình trụ và hình cầu Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs nhìn mẫu vẽ mẫu có hai đồ vật CTH Đến bàn quan sát hướng dẫn Khi hs vẽ hình, nhắc ý điểm SGV trang 41 Khi thấy hs lúng túng, gv hướng dẫn bổ sung yêu cầu hs quan sát mẫu, so sánh với vẽ để điều chỉnh KL : Hs hoàn thành vẽ mẫu có hai vật mẫu theo cảm nhận riêng Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá (3’) MT: Thấy điểm đạt, chưa đạt vẽ CTH: Chọn số gợi ý HS nhận xét, đánh giá SGV4 tr 30 KL: Tự nhận xét, đánh giá Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò (1’) - Dặn dò hs nhà tâïp quan sát nhận xét đồ vật - Gd hs - Chuẩn bị học sau Bài9 : Thường thức mĩ thuật – Giới thiệu sơ lược điêu khắc cổ Việt Nam Thực hành Nhận xét Lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……… ……… (16)Bài : THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐIÊU KHẮC CỔ VIỆT NAM Tuần Tiết 9 Ngày dạy :7/11/2007 I / MỤC TIÊU Giúp học sinh : - Kiến thức: Bước đầu làm quen với điêu khắc cổ Việt Nam - Kĩ năng: Cảm nhận vẻ đẹp vài tác phẩm điêu khắc cổ Việt Nam(tượng tròn, phù điêu tiêu biểu) - Thái độ :yêu quý có ý thức bảo vệ, giữ gìn di sản văn hóa dân tộc II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - Giaùo aùn, sgk - Sưu tầm tượng phù điêu - Tranh ảnh ĐDDH HS: - SGK,VTV - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kieåm tra cũ : (3’) Bài 8: Vẽ theo mẫu – Mẫu có dạng hình tụ hình cầu Gv thu số nhận xét xếp loại 3 Bài : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HSGiới thiệu bài: (3’) Gv yêu cầu hs quan sát hình minh họa SGK gợi ý để hs thấy khác tượng, phù điêu tranh vẽ SGV tr42 *Hoạt động 1: Tìm hiểu vài nét điêu khắc cổ (15’) MT: (Như phần KN, mục I) CTH: Gv chuẩn bị câu hỏi SGV 43, 44 Yêu cầu hs xem hình tượng, phù điêu thảo luận nhóm KL: Hs cảm nhận vẻ đẹp tượng phù điêu thông Xem tranh (17)qua phân tích hình tượng * Hoạt động 2: Hướng dẫn trình bày(10’) MT: Tập trình bày nội dung xem hình CTH: Gv yêu cầu đại diện nhóm trả lời câu hỏi cho hình Gv theo dõi hs ko trả lời chưa đầy đủ, trả lời sai.Có thể yêu cầu hs nhóm khác nhóm trả lời bổ sung Gv tóm tắt bổ sung cho SGV KL: Hs tự trình bày rút kinh nghiệm cho lần sau * Hoạt động 3: Nhận xét đánh giá(2’) MT: Khuyến khích, động viên, khích lệ em CTH: Gv nhận xét, chung tiết học, ý thức học tập của em Khen ngợi cá nhân tích cực phát biểu xây dựng KL: Hs rút kinh nghiệm ý thức học tập * Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò (1’) - Gv dặn dò hs nhà tập quan sát nhận xét tượng phù điêu - Gd hs - Chuaån bị học sau Bài 10 : Vẽ trang trí – Trang trí đối xứng Trình bày Lắng nghe Lắng nghe Lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……… ……… ……… Bài 10: VẼ TRANG TRÍ – TRANG TRÍ ĐỐI XỨNG QUA TRỤC Tuần 10 Tiết 10 Ngày dạy : I / MỤC TIÊU Giúp học sinh - Kiến thức: nắm cách trang trí đối xứng qua trục - Kĩ năng: biết cách vẽ trang trí đối xứng qua trục - Thái độ : cảm nhận vẻ đẹp nghệ thuật trang trí II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV (18)- Một số trang trí đối xứng qua trục : Hvng, htrịn, hình tgiác, chữ nhật HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ : (2’) Bài 9: Thường thức mĩ thuật Giới thiệu sơ lược nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam Gv đặt câu hỏi gọi hs trả 3 Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1:Quan sát, nhận xét (4’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : u cầu hs quan sát hình vẽ trang trí đối xứng dạng hình trịn, hình vng,…ở tr 32 SGK đặt câu hỏi gợi ý hs trả lời dựa vào SGV5 trang 45, 46 tóm tắt : Trang trí đối xứng tạo cho hình trang trí đẹp can đối Khi trang trí hình vng, hình trịn, đường diềm …cần kẻ trục đối xứng để vẽ đồ vật cho KL: Hs hiểu nắm hoạ tiết đối xứng trang trí như Hoạt động 2: Cách trang trí (3’) MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Sử dụng hình gợi ý cách vẽ chuẩn bị hướng dẫn bước SGK5, 33 KL Hs nắm cách vẽ họa tiết trang trí đối xứng và lựa chọn cách trang trí đối xứng qua trục Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs vẽ hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục theo ý thích CTH Quan sát gợi ý Hs làm bà Gv nhắc nhở gợi ý cụ thể hs chưa nắm cách vẽ - Có thể chọn hoạ tiết đơn giản để làm bài(hs yếu) - Tạo hoạtiết đẹp phong phú(hs khá, giỏi) KL : Hoàn thành lựa chọn hoạ tiết theo ý thích trang trí đối xứng qua trục Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (3’) MT: Hs biết cách nhận xét, đánh giá CTH: Chọn số vẽ đẹp, chưa đẹp gợi ý hs nhận xét đánh giá Xếp loại, khen ngợi hs có vẽ đep Xem tranh trả lời câu hỏi Quan sát Gv hưỡng dẫn cách vẽ Thực hành (19) Nhận xét chung tiết học KL: Hs tự đánh giá nhận xét bài. Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò(1’) - Nhắc lại cách vẽ trang trí đối xứng qua trục - Gd hs - Dặn dò hs nhà chuẩn bị học sau Bài 10: Vẽ tranh – Đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11 Lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……… ……… ……… Bài 11 : VẼ TRANH – ĐỀ TAØI NGAØY NHAØ GIÁO VN 20-11 Tuần 11 : Tiết 11 Ngày Dạy: I/ MỤC TIÊU : - KT: Hs biết tìm chọn nội dung đề tài Ngày Nhà giáo VN - KN:Hs biết cách vẽ vẽ tranh Ngày Nhà giáo VN - TĐ:Hs u q, kính trọng thầy giáo II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV : - SGV, giáo án ĐDDH - Tranh đề tài ngày 20-11 đề tài khác - Hình gợi ý cách vẽ - Bài vẽ hs lớp trước HS: VTV,Chì, màu, gơm… III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Khởi động (1’) 2 KTBC: (3’) Bài 10 : Vẽ trang trí – Vẽ đối xứng qua trục Gv thu số chấm nhận xét 3 Bài Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài (4’) MT: (như phần KT mục I) CTH: Yêu cầu hs kể lại hoạt động kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 trường, lớp Gợi ý cho hs nhớ lại hình ảnh Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 (20) Yêu cầu hs chọn nội dung để vẽ tranh KL: hiểu đề tài tự tìm chọn hình ảnh phù hợp nội dung đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ (3’) MT: ( phần KN, phần I) CTH: Giới thiệu số tranh hình tham khảo SGK để hs nhận cách vẽ SGV trang 49 KL: nắm cách vẽ tranh đề tài Ngày Nhà giáo VN Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: vẽ tranh đề tài CTH: Nhắc nhở xếp hình ảnh phụ Gợi ý hs tìm hình dáng, động tác hình ảnh tranh Vui tươi, nhộn nhịp , có đâïm có nhạt KL: vẽ bài,chọn nội dung vẽ tranh đề tài Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá (4’) MT: Thấy điểm đạt, chưa đạt vẽ CTH: chọn số vẽ đẹp, chưa đẹp Gợi ý Hs nhận xét + Về hình + Về bố cục + Về màu sắc nhận xét lại KL: tự nhận xét , đánh giá Hoạt động cuối : (1’) - Cũng cố bước vẽ tranh đề tài - Gd hs - Dặn dò hs xem Bài 12 : Vẽ theo mẫu – Mẫu vẽ có hai vật mẫu Quan sát gv hướng dẫn hs Thực hành Nhận xét , đánh giá Lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DAÏY : ……… ……… ……… (21)Bài 12 : VẼ THEO MẪU – MẪU CÓ HAI VẬT MẪU Tuần 12 Tiết 12 Ngày dạy : I / MỤC TIÊU Giúp hoïc sinh : - Kiến thức:biết so sánh tỉ lệ hình độ đậm nhạt vật mẫu - Kĩ năng: biết cách vẽ, vẽ hình gần giống mẫu; vẽ đậm nhạt bút chì đen vẽ màu - Thái độ : quan tâm, yêu quý đồ vật xung II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Một vài mẫu - Bài vẽ hs lớp trước - Tranh ĐDDH HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, maøu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kieåm tra cũ : (2’) Bài 11: Vẽ tranh – Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11 Gv thu số kiểm tra xếp loại 3 Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét(3’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : đặt mẫu nêu số câu hỏi kết luận như SGV trang 51 để hs quan sát, nhận xét mẫu KL: nắm hình dáng, tỉ lệ hai vật mẫu.Và biết quan sát, so sánh tỉ lệ đồ vật Hoạt động 2:Cách vẽ (4’) MT: ( Như phần KN phần I) (22)CTH: Yêu cầu hs quan sát mẫu, đồng thời gợi ý cho hs cách vẽ SGV trang 52 KL:Hs nắm cách vẽ mẫu có hai đồ vật Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs nhìn mẫu vẽ mẫu có hai đồ vật CTH Đến bàn quan sát hướng dẫn nhắc nhở hs thực hành KL : hồn thành vẽ mẫu có hai vật mẫu theo cảm nhận riêng Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá (3’) MT: Thấy điểm đạt, chưa đạt vẽ CTH: Chọn số gợi ý HS nhận xét, đánh giá SGV5 tr 54 KL: Tự nhận xét, đánh giá KL: Hs tự đánh giá nhận xét bài. Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò (1’) - Dặn dò hs nhà tâïp quan sát nhận xét đồ vật - Gd hs - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị học sau Bài13 : Tặp dáng tạo dáng – Nặn dáng người Quan sát Gv hưỡng dẫn cách vẽ Thực hành Nộp Nhận xét Trả lời Laéng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : (23)Bài 13 : TẬP NẶN TẠO DÁNG NẶN DÁNG NGƯỜI Tuần 13 Tiết 13 Ngày dạy : 5/12/2007 I / MỤC TIEÂU - Kiến thức:Hs biết nhận đặc điểm số dáng người hoạt động - Kĩ năng: Hs biết cách nặn số dáng người đơn giản - Thái độ :Hs cảm nhận vẻ đẹp tượng thể người II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Một số dáng người hoạt động - Một số tượng nhỏ ảnh chụp tượng dáng người - Bài vẽ hs lớp trước - Tranh ĐDDH HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cuõ : (2’) Bài 12: Vẽ theo mẫu – Mẫu có hai đồ vật Gv thu số kiểm tra xếp loại Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét(3’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : Treo tranh tượng dáng người nêu số câu hỏi dựa vào SGV5 trang 55, 56 để hs quan sát, nhận xét dáng người KL: Hs nắm số dáng người Hoạt động 2:Cách nặn (4’) MT: ( Như phần KN phần I) (24)CTH: Gv nặn hướng dẫn bước SGV trang 57 cho hs nắm cách nặn KL:Hs nắm cách nặn dáng người Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs vẽ dáng người theo ý thích CTH Gv đến bàn quan sát hướng dẫn SGV5 trang 58 KL : Hoàn thành nặn dáng người lựa chọn Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá (3’) MT: Thấy điểm đạt, chưa đạt nặn CTH: Chọn số gợi ý HS nhận xét, đánh giá như SGV5 tr 58 KL: Tự nhận xét, đánh giá bài Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò (1’) - Gv yêu cầu hs nhắc lại cách vẽ dáng người - Gd hs - Nhận xét tiết dạy - Chuẩn bị học sau Bài14 : Vẽ trang trí - Trang trí đường diềm đồ vật Quan saùt gv Thực hành Nhận xét, đánh giá Củng cố Lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……… ……… ……… ……… Bài 14: VẼ TRANG TRÍ - TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM Ở ĐỒ VẬT Tuaàn 14 Tiết 14 Ngày dạy : 12/12/2007 I / MỤC TIÊU - Kiến thức:Hs thấy tác dụng cảu trang trí đường diềm đồ vật - Kĩ năng: Hs biết cách trang trí trang trí đường diềm đồ vật - Thái độ :Hs tích cực suy nghĩ, sáng tạo II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Một số đồ vật có trang trí đường diềm - Một số vẽ đường diềm đồ vật hs lớp trước - Bài vẽ hs lớp trước - Tranh ĐDDH HS: (25)III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ : (2’) Bài 13: tặp nặn tạo dáng – NẶN DÁNG NGƯỜI Gv thu số kiểm tra xếp loại 3 Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét(3’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : Gv giới thiệu số đồ vật có trang trí đường diềm hình tham khảo SGK, ĐDDH đặt câu hỏi SGV tr 59, 60 để hs tìm hiểu vẻ đẹp đường diềm số đồ vật KL: Hs thấy vẻ đẹp đồ vật trang trí Hoạt động 2:Cách vẽ (4’) MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Gv giới thiệu hình gợi ý cách trang trí đường diềm ở SGK, ĐDDH để hs nhận bước trang trí hướng dẫn bước SGV trang 60 KL:Hs nắm cách trang trí đường diềm Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs trang trí đồ vật theo ý thích CTH Gv đến bàn quan sát hướng dẫn. Gv gợi ý cụ thể cho hs lúng túng để học sinh hoàn thành Gv gợi ý số hoạ tiết để hs lựa chọn xếp vào đường diềm KL : Hs hoàn thành trang trí đồ vật đẹp Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (3’) MT: Hs biết cách nhận xét, đánh giá CTH: Gv chọn số vẽ đẹp, chưa đẹp gợi ý hs nhận xét đánh SGV trang 62 KL: Hs tự đánh giá nhận xét bài. Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò (1’) - Gv yêu cầu hs nhắc lại cách vẽ trang trí - Chuẩn bị học sau Bài15 : Vẽ tranh – Đề tài Quân đội - Gv nhận xét chung tiết học Hs quan sát tranh trả lời câu hỏi Hs quan sát bảng Hs làm Hs nhận xét, đánh giá (26)……… ……… ……… ……… Bài 15: VẼ TRANH – ĐỀ TAØI QUÂN ĐỘI Tuần 15 Tiết 15 Ngày dạy :19/12/2007 I / MỤC TIÊU - Kiến thức:Hs hiểu biết thêm quân đội hoạt động đội chiến đấu, sản xuất sinh hoạt ngày - Kĩ năng: Hs biết cách vẽ vẽ tranh đề tài Quân đội - Thái độ :Hs thêm yêu quý cô, đội II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Một số tranh ảnh quân đội - Một số tranh đề tài Quân đội cảu hoạ sĩ thiếu nhi - Bài vẽ hs lớp trước - Tranh ĐDDH HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ : (2’) Bài 14: Vẽ trang trí – Trang trí đường diềm đồ vật Gv thu số kiểm tra xếp loại 3 Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1:Tìm chonï nội dung đề tài (4’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : Gv giới thiệu số tranh ảnh đề tài Quân đội và đặt câu hỏi theo gợi ý SGV5 trang 63 KL: Hs thấy nắm hình ảnh đề tài quân đội Hoạt động 2: Cách vẽ tranh (3’) MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Gv cho hs xem hình gợi ý hướng dẫn cách vẽ như SGV tr 65 để em nhận cách vẽ tranh Hs quan sát tranh trả lời câu hỏi (27)KL:Hs nắm cách vẽ tranh đề tài Quân đội Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs vẽ tranh đề tài Quân đội CTH Gv đến bàn quan sát hướng dẫn. Gv gợi ý cụ thể cho hs lúng túng để học sinh hoàn thành Gv động viên hs để em tìm hình ảnh, màu sắc đẹp cho tranh cảu KL : Hs hoàn thành vẽ tranh đề tài theo ý thích Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (3’) MT: Hs biết cách nhận xét, đánh giá CTH: Gv chọn số vẽ đẹp, chưa đẹp gợi ý hs nhận xét đánh SGV trang 66 KL: Hs tự đánh giá nhận xét bài. Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò (1’) - Gv yêu cầu hs nhắc lại cách vẽ tranh - Chuẩn bị học sau Bài16 : Vẽ theo mẫu – Mẫu có hai vật mẫu - Gv nhận xét chung tiết học Hs laøm baøi Hs nhận xét, đánh giá Hs củng cố Hs lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……… ……… ……… ……… Bài 16 : VẼ THEO MẪU – MẪU CÓ HAI VẬT MẪU Tuần 16 Tiết 16 Ngày dạy : 26/12/2007 I / MỤC TIÊU Giúp học sinh : - Kiến thức:Hs hiểu đặc điểm mẫu - Kĩ năng: Hs biết cách bố cục vẽ hình có tỉ lệ gần mẫu - Thái độ :Hs quan tâm, yêu quý đồ vật xung quanh II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Một vài mẫu (28)- Tranh ĐDDH HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ : (2’) Bài 15: Vẽ tranh – Đề tài Quân đội Gv thu số kiểm tra xếp loại Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét(3’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : Gv đặt mẫu nêu số câu hỏi dựa theo gợi ý SGV tr 67, 68 để hs quan sát, nhận xét đặc điểm mẫu KL: Hs nắm hình dáng, tỉ lệ hai vật mẫu.Và biết quan sát, so sánh tỉ lệ đồ vât Hoạt động 2:Cách vẽ (4’) MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Gv yêu cầu hs quan sát mẫu, đồng thời gợi ý cho hs cách vẽ SGV tr 69, 70 KL:Hs nắm cách vẽ mẫu có hai đồ vật Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs nhìn mẫu vẽ mẫu có hai đồ vật CTH Gv đến bàn quan sát hướng dẫn Khi hs vẽ hình, cần nhắc em : - Quan sát so sánh để xác định khung hình chung, khung hình riêng mẫu - Bố cục cho cân đối - So sánh, ước lượng tỉ lệ phận vật mẫu - Vẽ đậm nhạt đơn giản Khi thấy hs lúng túng, gv hướng dẫn bổ sung yêu cầu hs quan sát mẫu, so sánh với vẽ để điều chỉnh KL : Hs hoàn thành vẽ mẫu có hai vật mẫu theo cảm nhận riêng Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (3’) MT: Hs biết cách nhận xét, đánh giá CTH: Gv chọn số vẽ đẹp, chưa đẹp gợi ý hs Hs qsát mẫu , nhận xét trả lời câu hỏi Hs quan sát Gv hưỡng dẫn cách vẽ Hs laøm baøi (29)nhận xét đánh SGV tr 71 KL: Hs tự đánh giá nhận xét bài. Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò (1’) - Gv dặn dò hs nhà tâïp quan sát nhận xét đồ vật - Chuẩn bị học sau Bài17 : Thường thức mĩ thuật – Xem tranh DU KÍCH TẬP BẮN - Gv nhận xét tiết hoïc Hs nhận xét Hs trả lời Hs lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……… ……… ……… ……… Bài 17 : THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT - XEM TRANH DU KÍCH TẬP BẮN Tuần 17 Tiết 17 Ngày dạy :2/1/2007 I / MỤC TIÊU Giúp hoïc sinh : - Kiến thức: tiếp xúc, làm quen với tác phẩm Du kích tập bắn hiểu vài nét hoạ sĩ Nguuyễn Đỗ Cung - Kỉ năng: nhận xét sơ lược hình ảnh màu sắc tranh - Thái độ : cảm nhận vẻ đẹp tranh II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - Giáo án, sgk - Sưu tầm tranh Du kích tập bắn - Một số tác phẩm hoạ sĩ NĐC HS: - SGK,VTV - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ :(2’) Bài 16 : Vẽ theo mẫu – Mẫu vẽ có hai đồ vật Gv thu số nhận xét đánh giá xếp loại Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS (30) Gv giới thiệu vài tranh hoạ sĩ chuẩn bị yêu cầu Hs xem tranh trả lời câu hỏi + Teân tranh? + Tên tác giả ? + Các hình ảnh tranh? + Màu sắc ? + Chất liệu tranh? Gv cho vài hs nêu cảm nhận tranh *Hoạt động 1: Giới thiệu vài nét hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung .(8’) MT: HS nắm vài nét tác giả CTH : Gvyêu cầu hs đọc mục trang 54 SGK Gv đặt số câu hỏi dựa vào ý SGV trang 72 yêu cầu hs trả lời Gv dựa vào trả lời hs, bổ sung ( Như SGV trang 72) KL:Hs nắm vài nét hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung cũng vài nét hoạ sĩ khác * Hoạt động 2: Hướng dẫn xem tranh(18’) MT: Hs tiếp xúc, làm quen với tác phẩm Du kích tập bắn CTH: Gv chuẩn bị câu hỏi yêu cầu hs xem tranh Du kích tập bắn thảo luận nhóm nội dung SGV5 trang 73 Gv yêu cầu số thành viên nhóm trả lời câu hỏi Gv dựa vào câu trả lời hs yêu cầu nhóm khác bổ sung gv củng cố hệ thống lại nội dung kiến thức SGV trang 73 KL: Hs nắm nội dung cảm nhận vẻ đẹp của tranh Du kích tập bắn * Hoạt động 3: Nhận xét đánh giá(2’) MT: Khuyến khích, động viên, khích lệ em CTH: Gv nhận xét, chung tiết học, ý thức học tập em Khen ngợi nhóm, cá nhân tích cực phát biểu xây dưng KL: Hs rút kinh nghiệm ý thức học tập * Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò (1’) - Gv dặn dò hs nhà tập quan sát nhận xét tranh - Chuẩn bị học sau Bài 18 : Vẽ trang trí Xem tranh trả lời câu hỏi Nêu cảm nhận Đọc sách trả lời câu hỏi Xem tranh thảo luận nhóm Trình bày câu hỏi Bổ sung Lắng nghe ý Gv nhấn mạnh Laéng nghe (31) Trang trí hình chữ nhật IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……… ……… ……… Bài 18: VẼ TRANG TRÍ – TRANG TRÍ HÌNH CHỮ NHẬT Tuần 18 Tiết 18 Ngày dạy : 2/1/2008 I / MỤC TIÊU Giúp học sinh - Kiến thức:Hs hiểu giống khác trang trí hình chữ nhật trang trí hình vng, hình trịn - Kĩ năng: Hs biết cách trang trí hình chữ nhật - Thái độ :Hs cảm nhận vẻ đẹp dạng hình chữ nhật có trang trí II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Hình phóng to số hoạ tiết trang trí đối xứng qua trục - Một số trang trí hình chữ nhật, hình vng, hình trịn để so sánh - Một số hình ảnh hay vài đồ vật dạng hình chữ nhật có trang trí : Cái khay, ảnh, khăn HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ : (2’) Bài 17: Thường thức mĩ thuật Xem tranh DU KÍCH TẶP BẮN Gv đặt câu hỏi gọi hs trả Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1:Quan sát, nhận xét (4’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : Gv giới thiệu số trang trí hình vng, hình trịn, hình chữ nhật đặt câu dựa theo gợi ý SGV tr 77, 78 để hs thấy giống khác dạng KL: Hs phân biệt dạng trang trí Hoạt động 2:Cách trang trí (3’) (32)MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Gv cho hs xem hình hướng dẫn cách vẽ SGK hay hình GV chuẩn bị hướng dẫn SGV tr 78 KL Hs nắm cách trang trí hình chữ nhật Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs trang trí hình chữ nhật CTH Gv quan sát gợi ý Hs làm Gv nhắc nhở gợi ý cụ thể hs chưa nắm cách trang trí - Có thể chọn hoạ tiết đơn giản để làm bài(hs yếu) - Tạo hoạ tiết đẹp phong phú (hs khá, giỏi) *Lưu ý : - Kẻ trục - Tìm hình mảng :chính, phụ - Tìm hoạ tiết - Vẽ màu vào hoạ tiết KL : Hs hồn thành trang trí hình chữ nhật ý thích Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (3’) MT: Hs biết cách nhận xét, đánh giá CTH: Gv chọn số vẽ đẹp, chưa đẹp gợi ý hs nhận xét đánh SGV tr 79 KL: Hs tự đánh giá nhận xét bài. Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò(1’) - Gv nhắc lại cách vẽ trang trí hình chữ nhật - Gv dặn dò hs nhà chuẩn bị học sau Bài 19: Vẽ tranh – Đề tài Ngày tết, lễ hội mùa xuân - Gv nhận xét chung tiết học Hs quan sát Gv hưỡng dẫn cách trang trí Hs laøm baøi Hs nộp Hs nhận xét Hs trả lời Hs laéng nghe IV/RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……… Bài 19: VẼ TRANH – ĐỀ TAØI NGÀY TẾT, LỄ HỘI VÀ MÙA XN Tuần 19 Tiết 19 Ngày dạy : 9/1/2008 I / MỤC TIÊU (33)- Kiến thức:Hs biết cách tìm xếp hình ảnh chính, phụ tranh - Kĩ năng: Hs biết cách vẽ vẽ tranh đề tài Ngày tết, lễ hội mùa xuân - Thái độ :Hs thêm yêu quê hương, đất nước II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Một số tranh ảnh Ngày tết, lễ hội màu xuân - Bài vẽ hs lớp trước - Tranh ĐDDH HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ : (2’) Bài 18: Vẽ trang trí – Trang trí hình chữ nhật Gv thu số kiểm tra xếp loại Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1:Tìm chọn nội dung đề tài (4’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : Gv giới thiệu số tranh ảnh đề tài Ngày tết, lễ hội màu xuân và đặt câu hỏi theo gợi ý SGV5 trang 80 KL: Hs thấy nắm hình ảnh đề tài Ngày tết, lễ hội màu xuân Hoạt động 2: Cách vẽ tranh (3’) MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Gv cho hs xem hình gợi ý hướng dẫn cách vẽ như SGV tr 82 để em nắm cách vẽ tranh KL:Hs nắm cách vẽ tranh đề tài Ngày tết, lễ hội và màu xuân Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs vẽ tranh đề tài Ngày tết, lễ hội màu xuân CTH Gv đến bàn quan sát hướng dẫn. Gv gợi ý cụ thể cho hs cịn lúng túng để học sinh hồn thành Gv động viên hs để em tìm hình ảnh, màu sắc đẹp cho tranh  Lưu ý : Hs quan sát tranh trả lời câu hỏi Hs quan sát bảng (34)+ Vẽ hình người, cảnh vật cho hợp lí , vẽ dáng người + Khuyến khích vẽ màu tươi sáng, rực rỡ KL : Hs hoàn thành vẽ tranh thể đúng đề tài theo ý thích Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (3’) MT: Hs biết cách nhận xét, đánh giá CTH: Gv chọn số vẽ đẹp, chưa đẹp gợi ý hs nhận xét đánh SGV trang 83 KL: Hs tự đánh giá nhận xét bài. Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò (1’) - Gv yêu cầu hs nhắc lại cách vẽ tranh - Chuẩn bị học sau Bài20 : Vẽ theo mẫu – Mẫu có hai ba vật mẫu - Gv nhận xét chung tiết học Hs nhận xét, đánh giá Hs củng cố Hs lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……… ……… ……… ……… Bài 20 : VẼ THEO MẪU – MẪU CÓ HAI HOẶC BA VẬT MẪU Tuần 20 Tiết 20 Ngày dạy : 16/1/2008 I / MỤC TIÊU - Kiến thức:Hs biết quan sát, so sánh để tìm tỉ lệ, đặc điểm riêng phân biệt độ đậm nhạt mẫu - Kĩ năng: Hs vẽ hình gần giống mẫu, có bố cục cân đối tờ giấy - Thái độ :Hs cảm nhận vẻ đẹp hình độ đậm nhạt mẫu vẽ, vẽ II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Một vài mẫu - Bài vẽ hs lớp trước - Tranh ĐDDH HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ : (2’) (35) Gv thu số kiểm tra xếp loại Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét(3’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : Gv đặt mẫu nêu số câu hỏi dựa theo gợi ý SGV tr 84,85 để hs quan sát, nhận xét đặc điểm, hình dáng tỉ lệ mẫu KL: Hs nắm hình dáng, tỉ lệ hai vật mẫu.Và biết quan sát, so sánh tỉ lệ đồ vât Hoạt động 2:Cách vẽ (4’) MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Gv yêu cầu hs quan sát mẫu, đồng thời gợi ý hs cách vẽ cho hs SGV tr 85,86 dựa vào ĐDDH KL:Hs nắm cách vẽ mẫu có hai ba đồ vật Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs nhìn mẫu vẽ mẫu có hai đồ vật CTH Gv đến bàn quan sát hướng dẫn Khi hs vẽ hình, cần nhắc em : - Quan sát so sánh để xác định khung hình chung, khung hình riêng mẫu - Bố cục cho cân đối - So sánh, ước lượng tỉ lệ phận vật mẫu - Vẽ đậm nhạt đơn giản Khi thấy hs lúng túng, gv hướng dẫn bổ sung yêu cầu hs quan sát mẫu, so sánh với vẽ để điều chỉnh KL : Hs hồn thành vẽ mẫu có hai vật mẫu theo cảm nhận riêng Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (3’) MT: Hs biết cách nhận xét, đánh giá CTH: Gv chọn số vẽ đẹp, chưa đẹp gợi ý hs nhận xét đánh SGV tr 87 KL: Hs tự đánh giá nhận xét bài. Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò (1’) - Gv dặn dò hs nhà tâïp quan sát nhận xét đồ vật - Chuaån bị học sau Bài21 : Tặp nặn tạo daùng Hs qsát mẫu , nhận xét trả lời câu hỏi Hs quan sát Gv hưỡng dẫn cách vẽ Hs laøm baøi (36) Đề tài Tự chọn - Gv nhận xét tiết học II/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……… Bài 21 : TẬP NẶN TẠO DÁNG – ĐỀ TAØI TỰ CHỌN Tuần 21 Tiết 21 Ngày dạy :30 /1/2008 I / MỤC TIÊU Giúp học sinh : - Kiến thức:Hs tìm, chọn hình ảnh thể nội dung đề tài tự chọn - Kĩ năng: Hs biết cách nặn nặn hình người, đồ vật, vật …và tạo dáng theo ý thích - Thái độ :Ham thích sáng tạo cảm nhận vẻ đẹp hình khối II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Một số tranh thể nhiều đề tài khác - Bài vẽ hs lớp trước - Tranh ĐDDH HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ : (2’) Bài 20: Vẽ theo mẫu – Mẫu có hai đồ vật Gv thu số kiểm tra xếp loại 3 Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét(4’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : Gv treo tranh nêu số câu hỏi giúp hs nhận ra phong phú hình thức ý nghĩa hình nặn Gv yêu cầu hs chọn đề tài mà thích KL: Hs nắm số dáng người Hoạt động 2:Cách vẽ (3’) (37)MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Gv u cầu hs quan sát bảng, đồng thời gợi ý cho hs cách nặn SGV trang 90 KL:Hs nắm cách nặn tạo dáng theo ý thích Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs nặn tạo dáng theo ý thích CTH Gv đến bàn quan sát hướng dẫn - Nhắc nhở điểm SGV5 tr 91 KL : Hs hoàn thành tạo dáng theo ý thích Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (3’) MT: Hs biết cách nhận xét, đánh giá CTH: Gv chọn số nặn đẹp, chưa đẹp gợi ý hs nhận xét đánh SGV5 tr 91 Gv xếp loại, khen ngợinhững hs có nặn đẹp KL: Hs tự đánh giá nhận xét bài. Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò (1’) - Gv yêu cầu hs nhắc lại cách lựa chọn đề tài - Chuẩn bị học sau Bài22 : Vẽ trang trí – Tìm hiểu kiểu chữ in hoa nét nét đậm - Gv nhận xét chung tiết học Hs quan sát gv nặn hướng dẫn Thực hành Nhận xét, đánh giá Củng cố Lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……… ……… ……… ……… Bài 22: VẼ TRANG TRÍ TÌM HIỂU VỀ KIỂU CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM Tuaàn 22 Tiết 22 Ngày dạy : 13/2/2008 I / MỤC TIÊU Giúp học sinh - Kiến thức:Hs nhận biết đặc điểm kiểu chữ in hoa nét nét đậm - Kĩ năng: Hs xác định vị trí chữ nét thanh, nét đậm nắm cách kẻ chữ - Thái độ :Hs cảm nhận vẻ đẹp cảu kiểu chữ in hoa nét nét đậm II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: (38)- Bảng mẫu kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm - Một số kiểu chữ khác bìa sách, báo, tạp chí - Một vài dòng chữ kẻ đúng, đẹp chưa đẹp HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ : (2’) Bài 21:Tặp nặn tạo dáng Gv đặt câu hỏi gọi hs trả Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1:Quan sát, nhận xét (4’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : Gv giới thiệu số kiểu chữ khác đặt câu hỏi dựa vào gợi ý SGK trang 92 KL: Hs phân biệt nắm kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm Hoạt động 2:Cách trang trí (3’) MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Gv cho hs xem hình hướng dẫn cách vẽ ĐDDH hướng dẫn SGV5 trang 93 KL Hs nắm cách kẻ chữ Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs bước đầu kẻ chữ nét in hoa nét đậm CTH Gv nêu yêu cầu tập gợi ý hs thực hành SGV trang 94 KL : Hs hoàn thành kẻ kiểu chữ theo yêu cầu cảu tập Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (3’) MT: Hs biết cách nhận xét, đánh giá CTH: Gv chọn số vẽ đẹp, chưa đẹp gợi ý hs nhận xét đánh SGV tr 94 KL: Hs tự đánh giá nhận xét bài. Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò(1’) - Gv nhắc lại cách vẽ kẻ chữ in hoa nét nét đậm - Gv dặn dò hs nhà chuẩn bị học sau Bài 23: Vẽ tranh – Đề tài Tự chọn - Gv nhận xét chung tiết học Hs quan sát trả lời câu hỏi Hs quan sát Gv hưỡng dẫn cách kẻ chữ Hs laøm baøi Hs nộp Hs nhận xét Hs trả lời (39)IV/RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……… Bài 23: VẼ TRANH – ĐỀ TAØI TỰ CHỌN Tuần 23 Tiết 23 Ngày dạy : 20/2/2008 I / MỤC TIÊU Giúp học sinh : - Kiến thức:Hs nhận sựu phong phú đề tài tự chọn - Kĩ năng: Hs biết cách vẽ tự chọn chủ đề theo ý thích - Thái độ :Hs biết quan tâm đến sống xung quanh II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Một số tranh ảnh cảu hoạ sĩ hs đề tài khác - Bài vẽ hs lớp trước - Tranh ĐDDH HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ : (2’) Bài 22: Vẽ trang trí – Tìm hiểu kiểu chữ nét nét đậm Gv thu số kiểm tra xếp loại 3 Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1:Tìm chọn nội dung đề tài (4’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : Gv cho hs xem số tranh đề tài khác đặt câu hỏi SGV5 trang 95 KL: Hs thấy nắm hình ảnh đề tài Tự chọn Hoạt động 2: Cách vẽ tranh (3’) MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Gv cho hs xem hình gợi ý hướng dẫn cách vẽ như Hs quan sát tranh trả lời câu hỏi (40)SGV tr 96 để em nắm cách vẽ tranh KL:Hs nắm cách vẽ tranh đề tài Tự chọn. Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs vẽ tranh theo ý thích CTH Gv đến bàn quan sát hướng dẫn. Gv gợi ý cụ thể cho hs cịn lúng túng để học sinh hồn thành Gv động viên hs để em tìm hình ảnh, màu sắc đẹp cho tranh  Lưu yù : + Vẽ hình người, cảnh vật cho hợp lí , vẽ dáng người + Khuyến khích vẽ màu tươi sáng, rực rỡ KL : Hs hoàn thành vẽ tranh theo đề tài tự chọn Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (3’) MT: Hs biết cách nhận xét, đánh giá CTH: Gv chọn số vẽ đẹp, chưa đẹp gợi ý hs nhận xét đánh SGV trang 98 KL: Hs tự đánh giá nhận xét bài. Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò (1’) - Gv yêu cầu hs nhắc lại cách vẽ tranh - Chuẩn bị học sau Bài24: Vẽ theo mẫu – Mẫu có hai ba vật mẫu - Gv nhận xét chung tiết học Hs laøm baøi Hs nhận xét, đánh giá Hs củng cố Hs lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……… ……… ……… ……… Bài 24 : VẼ THEO MẪU – MẪU CÓ HAI HOẶC BA VẬT MẪU Tuần 24 Tiết 24 Ngày dạy : 27/2/2008 I / MỤC TIÊU Giúp học sinh : - Kiến thức:Hs biết quan sát, so sánh để tìm tỉ lệ, đặc điểm riêng phân biệt độ đậm nhạt mẫu (41)- Thái độ :Hs cảm nhận vẻ đẹp hình độ đậm nhạt mẫu vẽ, vẽ.yêu quý vật xung quanh II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Moät vài mẫu - Bài vẽ hs lớp trước - Tranh ĐDDH HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ : (2’) Bài 23: Vẽ tranh – Đề tài Tự chọn Gv thu số kiểm tra xếp loại Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét(3’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : Gv đặt mẫu nêu số câu hỏi dựa theo gợi ý SGV tr 99 để hs quan sát, nhận xét đặc điểm, hình dáng tỉ lệ mẫu so sánh vật mẫu KL: Hs nắm hình dáng,đặc điểm tỉ lệ hai vật mẫu.Và biết quan sát, so sánh tỉ lệ đồ vât Hoạt động 2:Cách vẽ (4’) MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Gv yêu cầu hs quan sát mẫu, đồng thời gợi ý hs cách vẽ cho hs SGV tr 100 dựa vào ĐDDH KL:Hs nắm cách vẽ mẫu có hai ba đồ vật Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs nhìn mẫu vẽ mẫu có hai ba đồ vật CTH Gv đến bàn quan sát hướng dẫn Khi hs vẽ hình, cần nhắc em : - Quan sát so sánh để xác định khung hình chung, khung hình riêng mẫu - Bố cục cho cân đối - So sánh, ước lượng tỉ lệ phận vật mẫu - Vẽ đậm nhạt đơn giản Hs qsát mẫu , nhận xét trả lời câu hỏi Hs quan sát Gv hưỡng dẫn cách vẽ (42) Khi thấy hs lúng túng, gv hướng dẫn bổ sung yêu cầu hs quan sát mẫu, so sánh với vẽ để điều chỉnh KL : Hs hoàn thành vẽ mẫu có hai ba vật mẫu theo cảm nhận riêng Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (3’) MT: Hs biết cách nhận xét, đánh giá CTH: Gv chọn số vẽ đẹp, chưa đẹp gợi ý hs nhận xét đánh SGV tr 101 KL: Hs tự đánh giá nhận xét bài. Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò (1’) - Gv dặn dò hs nhà tâïp quan sát nhận xét đồ vật - Chuẩn bị học sau Bài25 : Thường thức mĩ thuật – Xem tranh Bác Hồ công tác - Gv nhận xét tiết học Hs nộp Hs nhận xét Hs trả lời Hs lắng nghe II/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……… Bài 25 : Thường thức mĩ thuật Xem tranh BÁC HỒ ĐI CÔNG TÁC Tuần 25 Tiết 25 Ngày dạy :5/3/2008 I / MỤC TIÊU Giúp học sinh : - Kiến thức: Hs tiếp xúc, làm quen với tác phẩm Bác Hồ công tác hiểu vài nét hoạ sĩ Nguuyễn Thụ - Kĩ năng: Hs nhận xét sơ lược hình ảnh màu sắc tranh - Thái độ :Hs cảm nhận vẻ đẹp tranh II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - Giáo án, sgk - Sưu tầm tranh Bác Hồ công tác - Một số tác phẩm hoạ sĩ NĐC HS: (43)- Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ :(2’) Bài 24 : Vẽ theo mẫu – Mẫu vẽ có hai ba đồ vật Gv thu số nhận xét đánh giá xếp loại Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS *Hoạt động 1: Giới thiệu vài nét hoạ sĩ NguyễnThụ (6’) MT: HS nắm vài nét tác giả CTH : Gv yêu cầu hs đọc mục 25 SGK Gvđặt câu hỏi yêu cầu trả lời hs trả lời câu hỏi : + Em nêu vài nét tiểu sử hoạ sĩ Nguyễn Thụ ? + Em kể tên số tác phẩm tiếng hoạ sĩ Nguyễn Thụ ? Gv u cầu đại diện nhóm trình bày nội dung câu hỏi yêu cầu nhóm khác bổ sung Gv dựa vào trả lời hs, bổ sung ( Như SGV trang 103) KL:Hs nắm vài nét hoạ sĩ Nguyễn Thụ như vài nét hoạ sĩ khác * Hoạt động 2: Hướng dẫn xem tranh(20’) MT: Hs tiếp xúc, làm quen với tác phẩm Bác Hồ công tác CTH: Gv chuẩn bị câu hỏi yêu cầu hs xem Bác Hồ đi công tác và thảo luận nhóm nội dung SGV trang 104 Gv yêu cầu số thành viên nhóm trả lời câu hỏi Gv dựa vào câu trả lời hs Gv bổ sung hệ thống lại nội dung kiến thức SGV trang 104 KL: Hs nắm nội dung cảm nhận vẻ đẹp của tranh Bác Hồ công tác * Hoạt động 3: Nhận xét đánh giá(2’) MT: Khuyến khích, động viên, khích lệ em CTH: Gv nhận xét, chung tiết học, ý thức học tập em Khen ngợi nhóm, cá nhân tích cực phát biểu xây dưng KL: Hs rút kinh nghiệm ý thức học tập * Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò (1’) HS đọc trả lời câu hỏi Hs Thảo luận nhóm Hs trình bày câu hỏi bổ sung Hs lắng nghe ý Gv nhấn mạnh Hs lắng nghe (44)- Gv dặn dò hs nhà tập quan sát nhận xét tranh - Chuẩn bị học sau Bài 26: Vẽ trang trí Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét nét đậm IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……… ……… ……… KẾ HOẠCH BÀI HỌC Bài 26: Vẽ trang trí Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét nét đậm Tuần 26 Tiết 26 Ngày dạy : I / MỤC TIÊU Giúp học sinh - Kiến thức:Hs nắm cách xếp dòng chữ cân đối - Kĩ năng: Hs biết cách kẻ kẻ dòng chữ kiểu - Thái độ :Hs cảm nhận vẻ đẹp kiểu chữ in hoa nét nét đậm quan tâm đến nội dung hiệu nhà trường, sống II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Bảng mẫu kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm - Một số kiểu chữ khác bìa sách, báo, tạp chí - Một vài dòng chữ kẻ đúng, đẹp chưa đẹp HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ : (2’) Bài 25:Thường thức mĩ thuật Xem tranh Bác Hồ công tác Gv đặt câu hỏi gọi hs trả Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1:Quan sát, nhận xét (4’) (45)CTH : Gv giới thiệu số dòng chữ in hoa nét thanh nét đậm đặt câu hỏi dựa vào gợi ý SGK trang 107 KL: Hs phân biệt nắm kiểu chữ in hoa nét nét đậm cách xếp dòng chữ cân đối Hoạt động 2:Cách kẻ (3’) MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Gv cho hs xem hình hướng dẫn cách vẽ ĐDDH hướng dẫn SGV5 trang 108 KL Hs nắm cách kẻ dòng chữ in hoa nét nét đậm Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs bước đầu kẻ dòng chữ nét in hoa nét đậm CTH Gv nêu yêu cầu tập gợi ý hs thực hành SGV trang 109 KL : Hs hoàn thành kẻ dòng chữ theo yêu cầu cảu tập Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (3’) MT: Hs biết cách nhận xét, đánh giá CTH: Gv chọn số vẽ đẹp, chưa đẹp gợi ý hs nhận xét đánh SGV tr 109 KL: Hs tự đánh giá nhận xét bài. Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò(1’) - Gv nhắc lại cách kẻ dòng chữ in hoa nét nét đậm - Gv dặn dò hs nhà chuẩn bị học sau Bài 27: Vẽ tranh – Đề tài Môi trường - Gv nhận xét chung tiết học Hs quan sát trả lời câu hỏi Hs quan sát Gv hưỡng dẫn cách kẻ dòng chữ Hs laøm baøi Hs nộp Hs nhận xét Hs trả lời Hs lắng nghe IV/RUÙT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : KẾ HOẠCH BAØI HỌC Bài 27: Vẽ tranh – Đề tài Môi trường Tuần 27 Tiết 27 Ngày dạy : I / MỤC TIÊU Giúp học sinh : (46)- Kĩ năng: Hs biết cách vẽ vẽ tranh có nội dung mơi trường - Thái độ :Hs có ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Một số tranh ảnh Môi trường - Bài vẽ hs lớp trước - Tranh ĐDDH HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ : (2’) Bài 26: Vẽ trang trí – Tập kẻ dòng chữ in hoa nét thanh, nét đậm Gv thu số kiểm tra xếp loại 3 Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1:Tìm chọn nội dung đề tài (4’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : Gv giới thiệu số tranh ảnh đề tài môi trường đặt câu hỏi theo gợi ý SGV5 trang 111 KL: Hs thấy nắm hình ảnh đề tài Mơi trường Hoạt động 2: Cách vẽ tranh (3’) MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Gv cho hs xem hình gợi ý hướng dẫn cách vẽ như SGV tr 112 để em nắm cách vẽ tranh KL:Hs nắm cách vẽ tranh đề tài Môi trường Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs vẽ tranh đề tài môi trường CTH Gv đến bàn quan sát hướng dẫn SGV trang 112 KL : Hs hoàn thành vẽ tranh thể đúng đề tài theo ý thích Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (3’) MT: Hs biết cách nhận xét, đánh giá CTH: Gv chọn số vẽ đẹp, chưa đẹp gợi ý hs nhận xét đánh SGV trang 113 KL: Hs tự đánh giá nhận xét bài. Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dị (1’) - Gv yêu cầu hs nhắc lại cách vẽ tranh Hs quan sát tranh trả lời câu hỏi Hs quan sát bảng Hs làm Hs nhận xét, đánh giá (47)- Chuẩn bị học sau Bài28 : Vẽ theo mẫu – Mẫu có hai ba vật mẫu (Vẽ màu) - Gv nhận xét chung tiết học Hs lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DAÏY : ……… ……… ……… KẾ HOẠCH BAØI HỌC Bài 28 : Vẽ theo mẫu – Mẫu có hai ba vật mẫu(vẽ màu ) Tuần 28 Tiết 28 Ngày dạy : I / MỤC TIÊU Giúp học sinh : - Kiến thức:Hs nắm đặc điểm mẫu hình dáng, màu sắc cách xếp - Kĩ năng: Hs nắm cách vẽ vẽ mẫu có hai ba vật mẫu - Thái độ :Hs yêu thích tranh vẽ tĩnh vật II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Một vài vật mẫu - Bài vẽ hs lớp trước - Tranh ĐDDH HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ : (2’) Bài 27 : Vẽ tranh – Đề tài Môi trường Gv thu số kiểm tra xếp loại Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét(3’) MT: (Như phần KT phần I) (48)ý SGV tr 114 để hs quan sát, nhận xét đặc điểm, hình dáng tỉ lệ, màu sắc mẫu KL: Hs nắm hình dáng,đặc điểm, tỉ lệ, màu sắc vật mẫu.Và biết quan sát, so sánh tỉ lệ đồ vật Hoạt động 2:Cách vẽ (4’) MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Gv yêu cầu hs quan sát mẫu, đồng thời gợi ý hs cách vẽ cho hs SGV tr 115 dựa vào ĐDDH KL:Hs nắm cách vẽ mẫu có hai ba đồ vật Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs nhìn mẫu vẽ mẫu có hai ba đồ vật CTH Gv đến bàn quan sát hướng dẫn SGV tr 116 KL : Hs hoàn thành vẽ mẫu có hai ba vật mẫu theo cảm nhận riêng Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (3’) MT: Hs biết cách nhận xét, đánh giá CTH: Gv chọn số vẽ đẹp, chưa đẹp gợi ý hs nhận xét đánh SGV tr 117 KL: Hs tự đánh giá nhận xét bài. Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò (1’) - Gv dặn dò hs nhà tâïp quan sát nhận xét đồ vật - Chuẩn bị hoïc sau Bài29 : Tặp nặn tạo dáng – Đề tài Ngày hội - Gv nhận xét tiết học hoûi Hs quan sát Gv hưỡng dẫn cách vẽ Hs laøm baøi Hs nộp Hs nhận xét Hs trả lời Hs lắng nghe II/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : KẾ HOẠCH BAØI HỌC Bài 29 : Tặp nặn tạo dáng – Đề tài Ngày hội (Vẽ tranh – Đề tài Ngày hội) Tuần 29 Tiết 29 Ngày dạy : I / MỤC TIÊU (49)- Kiến thức:Hs hiểu biết nội dung số ngày lễ hội - Kĩ năng: Hs biết cách vẽ vẽ tranh đề tài ngày hội theo ý thích - Thái độ :Hs thêm yêu quê hương, đất nước qua hoạt động lễ hội mang sắc dân tộc Việt Nam II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Một số tranh ảnh hoạt động lễ hội truyền thống - Tranh ĐDDH HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ : (2’) Bài 28: Vẽ theo mẫu – Mẫu vẽ có hai ba vật mẫu Gv thu số kiểm tra xếp loại 3 Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài (4’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : Gv yêu cầu hs xem tranh, ảnh đặt câu hỏi dựa vào gợi ý SGV trang 118 KL: Hs hiểu sơ lược lễ hội truyền thống tìm chọn nội dung đề tài Hoạt động 2:Cách vẽ tranh (4’) MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Gv treo tranh minh hoạ bước vẽ hướng dẫn cách vẽ + Chọn ngày hội qn hương em thích để vẽ + Có thể vẽ hoạt động lễ hội : thi nấu ăn, kéo co, đấu vật + Hình ảnh phải thể rõ nội dung : Chọi gà, máu sư tử hình phụ phải phù hợp với cảnh ngày hội cờ, hoa, sân đình, người xem hội - Yêu cầu hs : + Vẽ phác hình ảnh trước, hình ảnh phụ sau + Vẽ màu theo ý thích Mùa sắc cần tươi vui, rực rỡ có đậm, có nhạt - Cho xem vài tranh ngày hội hoạ sĩ, hs lớp trước KL:Hs nắm vẽ tranh đề tài Ngày hội Hs xem tranh trả lời câu hỏi (50)Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs vẽ tranh đề tài Ngỳa hội quê em CTH Gv quan sát gợi ý Hs làm Chú ý : + Sắp xếp hình ảnh cho cân đối, có chính, có phụ + Màu sắc rực rỡ thể khơng khí vui tươi GV gợi ý cụ thể HS lúng túng cách vẽ hình, vẽ màu KL : Hs hoàn thành và vẽ tranh theo ý thích đề tài Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (3’) MT: Hs biết cách nhận xét, đánh giá CTH: Gv chọn số vẽ đẹp, chưa đẹp gợi ý hs nhận xét đánh giá + Cách chọn nội dung (phù hợp với đề tài) + Cách xếp hình vẽ (cân đối, chưa cân đối ) + Cách vẽ màu (đậmnhạt rõ hay chưa rõ trọng tâm) Gv xếp loại, khen ngợi hs có vẽ đep Gv nhận xét chung tiết học KL: Hs tự đánh giá nhận xét bài. Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò(1’) - Gv dặn dò hs nhà tâïp quan sát thường xuyên cảnh sinh hoạt lễ hội - Chuaån bị học sau Bài 30 : Vẽ trang trí - Trang trí đầu báo tường Hs laøm baøi Hs nộp Hs nhận xét Hs trả lời Hs lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……… ……… ……… ……… KẾ HOẠCH BAØI HỌC Bài 30: Vẽ trang trí – Trang trí đầu báo tường Tuần 30 Tiết 30 Ngày dạy : I / MỤC TIÊU Giúp học sinh - Kiến thức:Hs hiểu ý nghĩa báo tường (51)II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Sưu tầm số đầu báo (Báo nhân dân, quân đội nhân dân, hoa học trò, nhi đồng ) - Một số đầu báo tường lớp trường - Bài vẽ cảu hs khó trước - Hình gợi ý cách vẽ HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ : (2’) Bài 29: Tặp nặn tạo dáng Đề tài Ngày hội Gv thu số nhận xét, đánh giá, xếp loại Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1:Quan sát, nhận xét (4’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : Gv giới thiệu số đầu báo đặt câu hỏi gợi ý dựa vào gợi ý SGV trang 122, 123 KL: Hs hiểu đầu báo tường ý nghĩa cảu Hoạt động 2:Cách trang trí (3’) MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Gv cho hs xem hình hướng dẫn cách vẽ SGK hay hình GV chuẩn bị hướng dẫn SGV tr 124 KL Hs nắm cách trang trí đầu báo tường Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs trang trí đầu báo tường CTH Gv quan sát gợi ý Hs làm SGV trang 124 KL : Hs hồn thành trang trí đầu báo tường theo ý thích Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (3’) MT: Hs biết cách nhận xét, đánh giá CTH: Gv chọn số vẽ đẹp, chưa đẹp gợi ý hs nhận xét đánh SGV tr 124 KL: Hs tự đánh giá nhận xét bài. Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dò(1’) - Gv nhắc lại cách vẽ trang trí đầu báo tường Hs quan sát trả lời câu hỏi Hs quan sát Gv hưỡng dẫn cách trang trí Hs laøm baøi (52)- Gv dặn dò hs nhà chuẩn bị học sau Bài 31 Vẽ tranh – Đề tài Ước mơ em - Gv nhận xét chung tiết học IV/RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DAÏY : KẾ HOẠCH BAØI HỌC Bài 31: Vẽ tranh – Đề tài Ước mơ em Tuần 31 Tiết 31 Ngày dạy : I / MỤC TIÊU Giúp học sinh : - Kiến thức:Hs hiểu thêm nội dung đề tài - Kĩ năng: Hs biết cách vẽ vẽ tranh theo ý thích - Thái độ :Hs phát huy trí tưởng tượng vẽ tranh II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Một số tranh ảnh đề tài ước mơ em đề tài khác - Bài vẽ hs lớp trước - Tranh ĐDDH HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ : (2’) Bài 30: Vẽ trang trí – Trang trí đầu báo tường Gv thu số kiểm tra xếp loại 3 Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1:Tìm chọn nội dung đề tài (4’) MT: (Như phần KT phần I) (53)đề tài khác Đồng thời đặt câu hỏi theo gợi ý SGV5 trang 125 KL: Hs thấy nắm hình ảnh đề tài Ước mơ em Hoạt động 2: Cách vẽ tranh (3’) MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Gv cho hs xem hình gợi ý hướng dẫn cách vẽ như SGV tr 126 để em nắm cách vẽ tranh KL:Hs nắm cách vẽ tranh đề tài Ước mơ em Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs vẽ tranh đề tài môi trường CTH Gv đến bàn quan sát hướng dẫn SGV trang 126 KL : Hs hoàn thành vẽ tranh thể đúng đề tài theo ý thích Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (3’) MT: Hs biết cách nhận xét, đánh giá CTH: Gv chọn số vẽ đẹp, chưa đẹp gợi ý hs nhận xét đánh SGV trang 127 KL: Hs tự đánh giá nhận xét bài. Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dị (1’) - Gv yêu cầu hs nhắc lại cách vẽ tranh - Chuẩn bị học sau Bài 32 : Vẽ theo mẫu – Vẽ tónh vật(Vẽ màu) - Gv nhận xét chung tiết học hỏi Hs quan sát bảng Hs làm Hs nhận xét, đánh giá Hs củng cố Hs lắng nghe IV/ RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : ……… ……… ……… KẾ HOẠCH BAØI HỌC Bài 32: Vẽ trang trí – Tónh vật ( Vẽ màu) Tuần 32: Tiết 32 Ngày dạy : I/ MỤC TIÊU : KT: Hs biết cách quan sát, so sánh nhận đặc điểm mẫu KN: Hs vẽ hình màu theo cảm nhận riêng (54)Gv: - SGK, SGV, giaùo aùn - Một số mẫu vẽ: hoa, lọ , - Tranh tĩnh vật hoạ sĩ - Hình gợi ý cách vẽ - Bài vẽ hs khoá trước Hs : - SGK, VTV - Chì , tẩy , thước, màu … III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1 Khởi động : (1’) 2 KTBC: (3’) Bài 31:Vẽ tranh – Ước mơ em Gv thu số đánh giá , nhận xét xếp loại Bài : Hoạt động gv Hoạt động hs Hoạt động 1: Quan sát , nhận xét (5’) MT: ( phần KT, phần I) CTH: Gv giới thiệu số tranh tĩnh vật đẹp, bày số mẫu đặt câu hỏi dựa vào gợi ý cảu SGV trang 128, 129 KL: Hs nắm hình dáng, đặc điểm vật mẫu Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ (4’) MT: Như phần KN, Mục I CTH GV hướng dẫn cách vẽ SGV trang 129. KL: Hs nắm cách vẽmàu tĩnh vật Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs vẽ hình màu gần giống vật mẫu CTH: Gv cho hs xem số vẽ màu đẹp hs khoá trước Gv bao quát lớp gợi ý hs cách vẽ SGV trang 130 KL: Hs hoàn thành tập vẽ hình màu theo ý thích Hoạt động 4: Nhận xét , đánh giá (2’) MT: Hs biết cách nhận xét , đánh giá CTH: Gv chọn số vẽ đẹp, chưa đẹp gợi ý hs nhận xét đánh SGV trang 131 KL: Hs tự nhận xét , đánh giá Hoạt động cuối : (1’) - Gv cố lại kiến thức vừa học - Gv dặn dò hs chuẩn bị sau Quan sát tranh, ảnh, mẫu trả lời câu hỏi Laéng nghe Làm Nộp Nhận xét (55)- Bài 33: Vẽ trang trí – Trang trí cổng trại lều trại theo ý thích - Gv nhận xét chung tiết học IV/ RÝT KINH NGHIỆM SAU TIẾT HỌC : ……… ……… ……… KẾ HOẠCH BAØI HỌC Bài 33: Vẽ trang trí – Trang trí cổng trại lều trại thiếu nhi Tuần 33 Tiết 33 Ngày dạy : I / MỤC TIÊU Giúp học sinh - Kiến thức:Hs hiểu vai trò ý nghĩa trại thiếu nhi - Kĩ năng: Hs biết cách trang trí trang trí cổng lều trại theo ý thích - Thái độ :Hs yêu hoạt động tập thể II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Sưu tầm ảnh chụp số cổng trại lều trại - Hình gợi ý cách trang trí - Bài vẽ hs khó trước HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ : (2’) Bài 33: Vẽ theo mẫu – Tĩnh vật màu Gv thu số nhận xét, đánh giá, xếp loại Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1:Quan sát, nhận xét (4’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : Gv giới thiệu số hình ảnh trại đặt câu hỏi gợi ý hs SGV trang 132, 134 KL: Hs hiểu cổng trại lều trại ý nghĩa Hoạt động 2:Cách trang trí (3’) (56)MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Gv ø hướng dẫn SGV tr 134 KL Hs nắm cách trang trí cổng trại lều trại Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs trang trí cổng trại hay lều trại CTH Gv quan sát gợi ý Hs làm SGV trang134 KL : Hs hồn thành trang trí cổng trại hay lều trại theo ý thích Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (3’) MT: Hs biết cách nhận xét, đánh giá CTH: Gv chọn số vẽ đẹp, chưa đẹp gợi ý hs nhận xét đánh SGV tr 135 KL: Hs tự đánh giá nhận xét bài. Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dị(1’) - Gv nhắc lại cách vẽ trang trí cổng trại hay lều trại - Gv dặn dò hs nhà chuẩn bị học sau Bài 34 Vẽ tranh – Đề tài ự chọn - Gv nhận xét chung tiết học Hs quan sát Gv hưỡng dẫn cách trang trí Hs làm Hs nộp Hs nhận xét Hs trả lời Hs lắng nghe IV/RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : KẾ HOẠCH BAØI HỌC Bài 34 : Vẽ tranh – Đề tài Tự chọn Tuần 34 Tiết 34 Ngày dạy : I / MỤC TIÊU Giúp học sinh : - Kiến thức:Hs biết tìm, chọn nội dung đề tài để vẽ tranh - Kĩ năng: Hs biết cách vẽ vẽ tranh theo ý thích - Thái độ :Hs quan tâm đến sống xung quanh II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - SGK, SGV - Một số tranh ảnh đề tài khác - Tranh ĐDDH (57)HS: - SGK,VTV, - Chì, tẩy, màu III/ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : Khởi động : (1’) 2 Kiểm tra cũ : (2’) Bài 33: Vẽ trang trí cổng trại hay lều trại Gv thu số kiểm tra xếp loại 3 Bài : Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài (4’) MT: (Như phần KT phần I) CTH : Giới thiệu tranh, ảnh đề tài khác đặt câu hỏi SGV tr 136 KL: Hs hiểu đề tài, tìm chọn hình ảnh thể nội dung đề tài lựa chọn Hoạt động 2: Cách vẽ tranh (4’) MT: ( Như phần KN phần I) CTH: Gv yêu cầu hs nhắc lại bước vẽ tranh Gv nhắc lại bước KL:Hs nắm vẽ tranh Hoạt động 3: Thực hành (20’) MT: Hs vẽ tranh đề tài tự chọn CTH Gv quan sát gợi ý Hs làm KL : Hs hoàn thành và vẽ tranh theo ý thích Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá (3’) MT: Hs biết cách nhận xét, đánh giá CTH: Gv chọn số vẽ đẹp, chưa đẹp gợi ý hs nhận xét xếp loại theo cảm nhận riêng KL: Hs tự đánh giá nhận xét bài. Hoạt động cuối : Cũng cố dặn dị(1’) - Gv củng cố cách vẽ tranh - Về nhà thường xuyên quan sát, nhận xét tập vẽ tranh Hs xem tranh trả lời câu hỏi Hs quan sát Gv hướng dẫn cách vẽ Hs laøm baøi Hs nộp Hs nhận xét Hs trả lời Hs lắng nghe IV/ RUÙT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY : (58)TRƯNG BÀY KẾT QUẢ I/ MỤC ĐÍCH : - Gv , hs thấy kết giảng dạy, học tập năm - Nhà trường thấy công tác quản lí dạy – học mĩ thuật - Gv rút kinh nghiệm cho dạy – học nhữ ng năm - Hs thấy rõ đạt có ý thức phấn đấu năm học bậc THCS - Phụ huynh biết kquả học tập - Hs yêu thích môn mó thuật II/ HÌNH THỨC TỔ CHỨC : - Chọn vẽ đẹp loại - Trưng bày nơi thuận tiện cho nhiều người xem - Bài trưng bày dán vào giấy rôki theo loại học : Vẽ theo mẫu, vẽ trang trí - Trình bày đẹp, có đầu đề : Kết dạy – học mĩ thuật lớp 5, năm học : 2006 – 2007, tên vẽ, tên hs III/ ĐÁNH GIÁ : - Tổ chức cho hs xem gợi ý để em có nhận xét, đánh giá vẽ - Gv hướng dẫn hs xem tổng kết
- Xem thêm -

Xem thêm: GAMT5 Ca nam, GAMT5 Ca nam