ĐỀ CƯƠNG PHẬT GIÁO VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM

16 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2021, 12:10

ĐỀ CƯƠNG PHẬT GIÁO VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM Đạo phật du nhập vào nước ta hàng ngàn năm tạo một chỗ đứng vững chắc đời sống văn hóa tâm linh của dân tộc? 2 Từ một giá trị văn hóa cụ thể (vật thể hoặc phi vật thể) anh (chị) hãy nhận định theo quan điểm của mình về quá trình biến đổi tự thân của tôn giáo để hòa vào cuộc sống của cộng đồng người Việt và trở thành một bộ phận văn hóa của người Việt? Phân tích giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể để thấy được Phật giáo đóng góp một phần cho văn hóa Việt Nam? 12 Đạo phật du nhập vào nước ta hàng ngàn năm tạo một chỗ đứng vững chắc đời sống văn hóa tâm linh của dân tộc? Bài làm Phật giáo đã có mặt ở Việt Nam hai nghìn năm qua, từ một tôn giáo ngoại nhập trở thành một tinh thần văn hóa Tùy thời tùy nơi, sắc thái văn hóa ấy biến đổi khác và luôn có xu hướng địa hóa cho thích hợp với hoàn cảnh cụ thể của dân tộc Khoan dung và bác ái là cái đức lớn nhất mà Phật giáo để lại mỗi chặng hành trình, chính vì thế, tôn giáo này sẵn sàng chấp nhận sự pha trộn giữa tín ngưỡng địa với Phật giáo chính thống Phật giáo đã tiếp xúc với các tín ngưỡng truyền thống của dân tộc, vậy, đã tổng hợp chặt chẽ với chúng, thể hiện ở các mặt sau: Phật giáo tự biến đổi thích nghi với văn hóa Việt Nam Khi đến với Việt Nam buổi bình minh của lịch sử, Phật giáo đã tìm đến với văn hóa dân gian để kết thành duyên nợ, từng bước tạo được chỗ đứng tâm thức nhân dân truyền thuyết Man Nương kỳ bí và huyền ảo Sự gặp gỡ giữa Phật giáo với tín ngưỡng dân gian địa đã giúp cho Phật giáo gắn bó và đồng hành với đất nước Việt Nam, người Việt Nam Bởi văn hóa dân gian là sản phẩm sáng tạo của nhân dân, kết tinh trí tuệ, thể hiện khát vọng và tâm tư tình cảm của nhân dân Tìm đến với văn hóa dân gian, kết hợp với tín ngưỡng dân gian là Phật giáo đã tìm đến với nguồn cội của văn hóa dân tộc, tìm đến với sức sống và sắc của văn hóa Việt Nam Sự tiếp xúc, hội nhập của phật giáo văn hóa Việt Nam Phật giáo ở Việt Nam là sản phẩm của sự giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt - Ấn nên từ điểm khởi đầu ấy nó đã đặt mối quan hệ tương tác biện chứng giữa văn hóa và tôn giáo Quá trình truyền giáo và phát triển của đạo Phật du nhập vào Việt Nam một mặt chịu sự tác động và chi phối của đặc trưng văn hóa, mặt khác nó tác động vào chính văn hóa Việt Nam mà kết là Phật giáo thích ứng chọn lọc, hội nhập với nền văn hóa, được làm phong phú và sâu sắc thêm bởi các giá trị văn hóa địa Phật giáo bổ sung cho văn hóa, thúc đẩy văn hóa phát triển, làm xuất hiện một nền văn hóa Phật giáo của Việt Nam, khác với Phật giáo ở Trung Quốc hay Ấn Độ cổ đại Bản chất của Phật giáo là từ bi, trí tuệ; nguyện Phật giáo là giác ngộ, giải thoát; hạnh Phật giáo là hòa bình, giáo dục và từ thiện Phật giáo giàu tính nhân bản, rất phù hợp với nền văn hóa địa nên nó nhanh chóng được người Việt đón nhận và ghi dấu ấn của mình tư tưởng của người Việt Nam Từ Phật giáo du nhập vào Việt Nam, các vị tiền bối đã khai thác tính tích cực của giáo lí để phục vụ cho việc dựng nước và giữ nước của dân tộc Khi Phật giáo đạt tới mức cực thịnh ở nước ta dưới triều Lý, các vua nhà Lý đã lấy đạo Phật làm quốc đạo Tôn người đạo cao đức trọng nhất Giáo hội làm Quốc sư để vấn kế hưng nước, an dân Nhờ đó mà kinh tế, văn hóa, đạo đức, xã hội phát triển mạnh Và một đã thấm sâu vào tín ngưỡng của nhân dân, Phật giáo có vai trò hết sức quan trọng đời sống văn hóa người dân Các chùa không mang yếu tố tâm linh mà trở thành trung tâm văn hóa giáo dục các làng xã Trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, Phật giáo đứng về phía những người yêu nước Có những tín đồ Phật giáo đã trực tiếp lãnh đạo nhân dân đứng lên làm cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cuộc khởi nghĩa của Lý Phật Tử cuối thế kỷ VI, đầu thế kỉ VII Như vậy là Phật giáo Việt Nam, những bước phát triển đầu tiên, đã nhập thân vào dân tộc Vị thế của Phật giáo văn hóa Việt Nam Do vai trò của Phật giáo lòng văn hóa dân tộc vậy, nên nền độc lập của Việt Nam được giành lại thế kỷ X, Phật giáo đã có một vị thế to lớn xã hội Từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV là giai đoạn phát triển cực thịnh của Phật giáo Việt Nam, mà đỉnh cao là hai triều đại Lý (1010 - 1025) và Trần (1225 - 1400), Phật giáo trở thành quốc giáo Chùa tháp mọc lên khắp nơi đất nước Ở những tỉnh miền núi của Việt Nam Yên Bái, Lào Cai, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hà Giang, các nhà khảo cổ học đã tìm đượcvết tích chùa cổ thời kì này Điều đó chứng tỏ lúc bấy giờ, Phật giáo không thâm nhập ở đồng mà còn len lỏi và các dân tộc thiểu số khắp đất nước Việt Nam Đặc biệt từ sau thế kỉ X, với việc giành lại chủ quyền đất nước, văn hóa Việt Nam bước vào một thời kì phát triển rực rỡ, bừng lên một cuộc hồi sinh hay phục hưng Và Phật giáo Việt Nam đóng một vai trò không nhỏ thời kỳ này Gắn bó với văn hóa dân tộc, song hành lịch sử văn hóa, Phật giáo xưa và có vai trò quan trọng sự phát triển của xã hội Phật giáo Việt Nam đồng hành dân tộc công cuộc bảo vệ nền độc lập chủ quyền dân tộc Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các tăng ni phật tử xuống đường đấu tranh đòi độc lập cho dân tộc, hòa bình cho cuộc sống của muôn dân Phật giáo đã đứng về phía nhân dân cuộc đấu tranh chính nghĩa là bởi Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội là một thể thống nhất, biện chứng, không tách rời Như vậy, Phật giáo đã khẳng định được vị thế của mình nền văn hóa dân tộc Với tư cách là một phương diện văn hóa, Phật giáo có khả thâm nhập vào nhiều mặt của đời sống xã hội như: chính trị, văn học, kiến trúc, điêu khắc, hội họa, âm nhạc, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lễ hội… Văn hóa Việt Nam là một nền văn hóa mở, một mặt bảo vệ sắc dân tộc để nhất quán với chính mình, mặt khác không chối từ những ảnh hưởng tích cực của các yếu tố văn hóa ngoại sinh, khoan dung tôn giáo chính khoan dung văn hóa, bởi tôn giáo là sản phẩm của văn hóa, là thành tố văn hóa Phật giáo trở thành cầu nối tiếp xúc văn hóa để Việt Nam vươn thế giới hội nhập toàn cầu Không cung cấp hệ tư tưởng cho các triều đại phong kiến Việt Nam mà Phật giáo còn góp phần đào tạo nhân tài cho đất nước, đường tu thân cho mỗi người thông qua tứ diệu đế và bát chính đạo, nó góp phần điều chỉnh hành vi người theo chuẩn mực chân thiện mỹ Tinh thần nhập thế của Phật giáo ở Việt Nam là lí gắn kết Phật giáo với dân tộc, với văn hóa và phát triển quá khứ - hiện tại - tương lai Giá trị của văn hóa Phật giáo giữ một vị thế quan trọng tổng thể văn hóa Việt Nam Sự hiện hữu của Phật giáo qua mấy nghìn năm lịch sử góp phần làm nên sắc của dòng giống Lạc Hồng Phật giáo với chất là trí tuệ, là từ bi, tiếp tục phát huy vị thế linh hoạt, nhạy bén của mình theo phương châm tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam để đồng hành với dân tộc, thực hiện nhiệm vụ chắt lọc và kết tinh những giá trị văn hóa tiên tiến trở thành một phần hồn cốt tinh hoa của dân tộc Việt Nam 2 Từ một giá trị văn hóa cụ thể (vật thể hoặc phi vật thể) anh (chị) hãy nhận định theo quan điểm của mình về quá trình biến đổi tự thân của tôn giáo để hòa vào cuộc sống của cộng đồng người Việt và trở thành một bộ phận văn hóa của người Việt? Bài làm Trên đất nước ta hiện có nhiều tơn giáo đã được Nhà nước cơng nhận Ngồi Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin lành, Hời giáo Dù dù nhiều, tơn giáo hướng về điều thiện Chúng ta cầu mong tôn giáo đều thực hiện phương châm “tốt đời đẹp đạo’’ đoàn kết, chung sức chung lịng chăm lo hạnh phúc của tồn dân tợc, chăm lo chu đáo phần hồn cho đất nước từ phẩm chất chân của đạo mình, tránh những mặc cảm phân liệt, đối địch Không phải ngẫu nhiên, kể từ du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã sớm bén rễ mảnh đất Và tâm thức mỗi người dân Việt, Phật giáo trở thành tơn giáo đóng mợt vai trị rất quan trọng q trình hợi nhập phát triển với dân tộc Việt Nam đối sự nghiệp dựng nước, giữ nước Hay nói cách khác, Phật giáo được xuất phát từ Ấn Độ truyền vào nước ta đã được nhân dân ta tiếp biến hội nhập thế để làm nên đặc trưng Phật giáo Việt Nam qua thời đại lịch sử Với một nội dung sinh hoạt buổi đầu thế, dường nó phù hợp với tín ngưỡng địa văn hóa người Việt Người ta tin ông Trời được nhìn nhận là vị thần ở cao, nhìn thấu việc ở dưới đất, trừng trị kẻ làm điều ác, giúp đỡ người hiền Ơng Trời có tḥc hạ gần xa Gần thì có ông Sấm, mụ Sét Xa thì có Sơn Tinh, Thủy tinh, thần Đa, ông Táo Khi Phật giáo vào nước ta, Bụt được nhìn nhận là ông Trời có phép thần thông, nghe biết hết chuyện thế gian ông Trời, không ở cao nhìn xuống ông Trời, mà rất thân cận với người Bụt có thể hiện dưới hình thức để cứu người, giúp đời, nhất là những người có lòng tốt mà bị điều oan ức Bụt rất thương người, cứu giúp người hiền, khác ông Trời là không trừng trị kẻ ác Bụt không bị nước trôi, lửa cháy vì Bụt có phép thần thơng và biến hiện Hay nói cách khác b̉i đầu đạo Phật mới du nhập vào nước ta, Phật giáo đã tiếp thu những ́u tớ văn hóa Việt để có thể hịa nhập, tờn tại, sau đó sâu vào đời sống xã hội Do đó, từ một tín ngưỡng dân gian đa thần mang màu sắc quyền năng, hình ảnh Phật thể được thiết lập; từ mợt người sau tu chứng trở thành vị thần, được ghi nhận vào Lục độ tập kinh truyện 74, tờ 39b16 -20 sau: “Tâm tịnh đắc bỉ tứ thiền, ý sở do, khinh cử thắng phi, đạp thủy nhi hành, phân thân tán thể, biến hóa vạn đoan, xuất nhập vô gián, tồn vong tự do, mạc nhật nguyệt, động thiên địa, động đổ triệt thính mỵ bất văn kiến, tâm tịnh quán minh, đắc thiết trí” (Lịng sạch, được bớn thiền kia, theo ý tự do, nhẹ nhàng bay nhảy, đạp nước mà đi, phân thân tán thể, biến hóa mn hình, vào khơng hở, cịn mất tự do, rờ mó tới trăng, chấn động đất trời, trông suốt che khắp, không đâu khơng thấy nghe, lịng sạch thấy sáng, được nhất thiết trí) Tiến trình tiếp biến ́u tớ qùn của vị thần vào Phật giáo ở Giao Châu khơng dừng ở đó, được địa hóa hồn tồn mà xã hợi Việt Nam bấy giờ, người sinh sống dựa nền tảng của xã hợi nơng nghiệp trờng lúa nước Ngồi ́u tớ cần cù lao đợng, người ln có nhu cầu “Trông trời, trông đất, trông mây, Trông mưa trông nắng, trông ngày trông đêm” để cày cấy sinh tồn mà dân gian cụ thể hóa “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống Cho nên, vị thần thần điện của người Việt tôn thờ tất nhiên thần mây (vân), tiếp đến thần mưa (vũ), sau đó thần sấm (lôi), cuối thần chớp (điện) Như vậy, tâm thức cư dân nông nghiệp nước ta bấy giờ, ḿn có mưa (có nước) tức phải nhờ có mây, chung với mưa hay trước mưa sấm, chớp xuất hiện để phục vụ cho việc nơng nghiệp trờng lúa nước Hình ảnh Phật điện được cụ thể hóa thành Phật Pháp Vân, Phật Pháp Vũ, Phật Pháp Lôi, Pháp Điện được tôn thờ bốn chùa trùng tên Nếu ở giai đoạn buổi đầu, vai trò Phật giáo quyền năng, được thiết lập một cách rõ ràng cụ thể để Phật giáo dễ dàng thâm nhập tín ngưỡng dân gian đa thần của người Việt Từ Chữ Đồng Tử, Tiên Dung và nhà sư Phật Quang, rồi đến Tu Định và Man Nương và sư Khâu Đà La, thực chất là quá trình tiếp biến, địa hóa đạo Phật, khiến cho Phật giáo có vị thế vững chắc lòng dân tộc, tạo nên sắc thái đặc biệt của Việt Nam Một mặt, giới Phật giáo cộng đồng người Việt nỗ lực điạ hóa giáo lý nhân quả, nghiệp báo luân hồi, về Phật, Pháp, Tăng của nhà Phật theo đạo lý truyền thống và tín ngưỡng đa thần, được diễn đạt theo cách hiểu và ngôn ngữ Việt bấy giờ Mặt khác giới Phật giáo nhiệt tâm xây dựng hình tượng Phật được cụ thể cho phù hợp tư tưởng người Việt Và vậy, người Việt giải trình vấn đề địa hóa đạo Phật thể nhập niềm tin và chuyển hóa thân tâm Ấn Đợ có mợt đức Phật Thích Ca lịch sử, đạo Phật vào Giao Châu, với tinh thần khế lý khế cơ, q trình địa hóa đó đòi hỏi cần tái tạo mợt hình ảnh những vị Phật x́t phát từ cợi rễ văn hóa nước nhà, được hình thành từ hiện thực lao đợng, thật bình dị gần gũi để cầu ngụn, gởi gắm tâm tư nguyện vọng của Cho nên, vị Phật của cộng đồng người Việt bấy giờ phải có những ́u tớ người Việt thật, mang dáng vóc gương mặt người Việt Vì vậy thần mây, thần mưa, thần sấm, thần sét đã hóa thành hệ Tứ Pháp bao gồm Phật Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi Pháp Điện Hẳn nhiên tâm thức người Việt, thần điện người Việt đã có những vị thần rồi, để rồi một ngàn năm sau, vào thời Trần, có hình ảnh Phật Đại Việt thị hiện bối cảnh lịch sử nước ta, ba lần lãnh đạo dân ta đánh tan quân Nguyên Mông, mở bờ cõi phương Nam, phục hưng văn hóa Đại Việt Cũng từ nợi dung về tín ngưỡng Tứ Phật pháp, ta có nhìn Phật giáo Việt Nam ln mang dấu ấn sắc văn hóa dân tợc Đến thế kỷ sáu, Phật giáo Việt Nam với sự đời dòng Thiền Tỳ Ni Đa lưu Chi tại chùa thờ Phật Pháp Vân, tên ngơi chùa này, cịn gọi dòng Thiền Pháp Vân Dòng Thiền đã sản sinh những vị thiền sư lỗi lạc Pháp Hiền, Huệ Nghiêm, Thanh Biện, Định Không, Vạn Hạnh, Mãn Giác đã có mở những trang sử mới cho nước nhà, cho Phật giáo Đại Việt bấy giờ Các nhà lãnh đạo quốc gia lãnh đạo Phật giáo nhà Lý thể hiện tính nhất quán tư tưởng thiền, kết hợp ́u tớ mật giáo với hình thức tu tập “Tởng trì Tam ma địa” của dịng Thiền để thể nhập sâu vào Hệ Tứ Pháp để thu phục nhân tâm người dân Đại Việt tinh thần đoàn kết, thống nhất tư tưởng hành động để kiến thiết đất nước Về phương diện này, nhà Lý chủ động trùng tu chùa đưa hệ thống thờ Tứ Pháp vào chùa, từ kiến trúc, tơn trí tượng Phật Tứ Pháp đầy đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp theo thẩm mỹ người Việt, cách trí chùa tiền Phật, hậu thần hay tiền Phật, hậu Mẫu, thậm chí vị Thần, Thánh, Mẫu, thành hồng, thở địa, anh hùng dân tộc…vào chùa để ngưỡng bái Hệ quả, đã khiến cho đạo Phật phát triển nhanh chóng sinh hoạt quần chúng, hết quy tụ thành phần vào khối thống nhất để phát triển quốc gia dân tộc ở tầm mới Dĩ nhiên, vua nhà Lý những vị Phật tử th̀n thành, đã tiếp thu cợi ng̀n văn hóa dân tợc, đờng thời thực thi q trình địa hóa Phật giáo Đại Việt, mang sắc dân tộc riêng biệt dưới sự dạy dỗ đào tạo của thiền sư Việc khai sáng triều đại nhà Lý, dời đô từ Hoa Lư Thành Thăng Long, xây dựng chùa Tháp làm biểu tượng quốc gia “An Nam Tứ Đại khí” (tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền, đỉnh Phở Minh, tượng Quỳnh Lâm), phát triển văn hóa, văn học nước nhà, dám bảo khơng có sự ảnh hưởng tác động từ tư tưởng, niềm tin bất đợng của thành phần, giới từ tín ngưỡng Hệ Tứ Phật pháp Sang đời Trần, với sự đời thiền phái Trúc Lâm, sở hợp nhất ba dịng thiền: Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vơ Ngơn Thơng, Thảo Đường chứng tỏ q trình hợi nhập phát triển đạo Phật đã được địa hóa hồn tồn Nó đòi hỏi sự đời của mợt Phật giáo Nhất tông thống nhất từ quan điểm, tư tưởng, hình thức tở chức nợi dung sinh hoạt Phật giáo phải mang sắc văn hóa dân tộc, thuần Việt một bối cảnh lịch sử dân tộc độc lập, tự chủ phương diện kể tín ngưỡng tâm linh Với mợt quan điểm Phật tại tâm mà Quốc sư Viên Chứng khuyến cáo vua Trần Thái Tơng: “Trong núi vớn khơng có Phật, Phật ở tâm, cần lòng lặng mà biết, đó chân Phật”, vua ḿn từ bỏ ngơi vị để vào núi tìm Phật Từ đây, mợt quan điểm về một Phật thể đời xuất phát từ hiện thực người cần “lòng lặng mà biết”, đã tích cực tác đợng chi phới tồn bợ lịch sử tư tưởng Phật giáo Đại Việt Mọi người đều có thể thành Phật giữa c̣c đời, bất luận tu sĩ xuất gia, hay tại gia, nam hay nữ cần biện tâm được Điều đó có nghĩa, có ảnh hưởng tương tác với lịch sử tư tưởng dân tộc từ đó trở về sau Chính tư tưởng tu hành và giác ngộ giữa trần tục đã hình thành nên mẫu người Phật tử Đại Việt biết đem đạo ứng dụng vào đời thật hữu ích Chính Trần Thái Tông là người sống thế giới vật chất, sặc mùi danh lợi, thế mà ông hướng tâm giải thoát và lãnh đạo nhân dân ta đập tan cuộc chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất và là người chủ trương đặt nền móng cho Thiền phái Trúc Lâm đời Không Thái Tông mà một loạt thiền sư xuất gia hay tại gia của giai đoạn này Tuệ Trung, Trần Thánh Tông…đều tích cực tham gia vào đời sống kinh tế, chính trị của đất nước Họ có thể là những nhà tư tưởng chiến lược, tướng cầm quân, những nhà trí thức lớn, nhà thơ, nhà văn, thầy thuốc tùy theo sự phân công và khả của mình mà sẵn lòng tham gia không có một yêu cầu đòi hỏi nào cả, sống đạo lý Phật Trần Nhân Tông nói Cư Trần lạc đạo Rõ ràng, sự phát triển đất nước sau chiến tranh khiến nhà Trần có chính sách lâu dài về vấn đề dân số, kéo theo vấn đề kinh tế, an ninh chính trị Bốn năm sau, Trần Nhân Tông tiếp tục sự nghiệp Nam tiến của cha mình là sáp nhập hai châu Ô Mã và Việt Lý vào đồ Đại Việt Từ đây, Đại Việt không giải quyết được vấn đề áp lực gia tăng dân số mà còn thiết lập được một nền an ninh vững mạnh Về mặt lý luận, Phật giáo Đại Việt với Phật quan Phật ở lòng tạo sự bình đẳng về người giải thoát, bình đẳng về quyền lợi xã hội và vào hoạt động thực tiễn với tinh thần nhập thế, nó đã tác động mạnh mẽ công cuộc Nam tiến của dân tộc Vậy là Phật giáo Đại Việt với tinh thần nhập thế đã góp phần giải quyết một loạt vấn đề lịch sử đặt ra, đáp ứng các nhu cầu đòi hỏi của dân tộc Sau thời Trần Nhân Tông, Phật giáo còn tích cực nhập thế với những nhiệm vụ mới mà lịch sử giao phó 3 Phân tích giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể để thấy được Phật giáo đóng góp một phần cho văn hóa Việt Nam? Bài làm Trong lịch sử Việt Nam, từ đầu Công nguyên đến hiện tại, Phật giáo đã có ảnh hưởng lâu dài sâu rợng đến nhiều lĩnh vực của đời sớng xã hợi, văn hóa Phật giáo Việt Nam đã để lại cho dân tộc ta nhiều sản phẩm vật chất tinh thần có giá trị đặc sắc Thứ nhất, du nhập vào Việt Nam từ rất sớm, Phật giáo đã thích ứng nhuần nhuyễn với tín ngưỡng, phong tục, tập quán địa nhờ đó, những tinh hoa của giáo lý Phật giáo tìm được mơi trường thích hợp để nở hoa, kết trái Sức mạnh của Phật giáo thể hiện ở khả hịa đờng, tính khoan dung tinh thần dân chủ, bình đẳng, cớ Giáo sư Trần Đình Hượu đã có suy nghĩ đắn về Phật giáo: “Ai chuyên tâm niệm Phật, nghĩ điều thiện, làm việc thiện được vãng sinh cực lạc Nước Phật không dành riêng cho người xuất gia, dành riêng cho kẻ giàu sang Không phải quần chúng đến với Phật, mà Phật đến với quần chúng Quần chúng hóa vậy, nên Phật giáo có ảnh hưởng rộng rãi tới xã hội Kết của việc đó là, người tu hành gắn với quần chúng nghèo khổ chùa gần với làng xã” Bằng chứng hầu tất làng xã Việt Nam đều có sự hiện diện của mái chùa thờ Phật Thứ hai, khả “gắn đạo với đời” “đồng hành dân tộc” tạo nhiều hội để Phật giáo đóng góp thiết thực cho sự nghiệp dựng nước giữ nước của dân tộc Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, ta thấy nổi lên nhiều vị danh tăng Đại sư Khuông Việt, Quốc sư Vạn Hạnh, Điều Ngự Trần Nhân Tơng qua “vai trò” trị ảnh hưởng rõ nét đến tiến trình phát triển lịch sử dân tợc Ta cịn thấy ở mợt sớ thời kỳ lịch sử, Phật giáo đã phát huy ảnh hưởng một “nguồn động lực” thúc đẩy sự phát triển, thậm chí cịn chi phới tới tư tưởng học thuật, văn học nghệ thuật của đất nước dưới hai triều đại Lý Trần chẳng hạn Mỡi đất nước có giặc ngoại xâm, nhiều tu sĩ đã bỏ áo cà sa sẵn sàng nhập thế cầm vũ khí dân tợc đánh giặc giữ nước Trong hịa bình xây dựng đất nước, vị tăng ni lại hướng dẫn phương pháp tu luyện, phổ biến, giảng dạy giáo lý nhà Phật, giúp cho Phật tử tạo lập được nếp sống, lối sống chân, thiện, mỹ, đặc biệt giúp cho Phật tử biết cách nhìn nhận giải quyết đắn những vấn đề cốt lõi đời sống của người về “sinh, lão, bệnh, tử”, dẫn cho họ phương cách để có thêm ý nghĩa của hạnh phúc, an vui về mặt tinh thần bên cạnh giá trị vật chất tiền tài, của cải, nhà đất Nhờ thế, Phật giáo Việt Nam đã cắm rễ sâu ln có chỡ đứng quan trọng đời sớng xã hội Việt Nam Thứ ba, bàn về di sản văn hóa phi vật thể của Phật giáo trước hết phải đề cập giá trị văn hóa, đạo đức Đạo đức Phật giáo thể hiện ở mục tiêu muốn đưa lại hạnh phúc an lạc cho nhân sinh Nguyên tắc đạo đức mà đức Phật dạy cho chúng sinh phải tự lực phấn đấu, đề cao lòng từ bi, vô ngã - vị tha, làm điều thiện, ngừa điều ác Bản chất của đạo đức thể hiện qua hành vi gương mẫu của Phật tử Phật giáo khuyến khích chúng sinh “tự đợ đợ tha, tự giác giác tha”, không phân biệt giữa ngã nhân (ta) tha nhân (người khác) Tư tưởng bác ái, cứu nhân độ thế, vị tha từ Phật giáo đã có tác dụng bồi đắp, làm phong phú thêm đạo lý tâm hờn người Việt Nam, lịng nhân “thương người thể thương thân” Đó những mong muốn tớt đẹp mà Chủ tịch Hờ Chí Minh đã nhắn nhủ Thư gửi Đại hội lần thứ III Hội Phật giáo Việt Nam ngày 28/9/1964: “Tôi mong đồng bào Phật giáo thực hiện lời Phật dạy “lợi lạc quần sanh, vô ngã, vị tha, tất lợi ích người, khơng cá nhân chủ nghĩa” Tứ đại vô lượng tâm: từ, bi, hỉ, xả của Phật giáo liều thuốc làm sáng đời sớng tinh thần, đó có đời sớng tâm linh của Phật tử Việt Nam, trước áp lực của trình cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa, của thị hóa dờn dập của cạnh tranh khớc liệt lợi nhuận Và, chắc chắn là, với tư tưởng khoan dung, hịa bình, khún thiện, ngừa ác, Phật giáo góp phần thức tỉnh lương tri người, làm cho người được sớng hịa bình, nhân ái, chủ đợng phịng ngừa ác hiểm họa chiến tranh hủy diệt vũ khí hạt nhân, khủng bố quốc tế xung đột tôn giáo ý tưởng hịa bình thế giới được thực hiện quốc gia ý thức được chân lý, (như giá trị của văn hóa đạo Phật) mà mợt sở lịng khoan dung thái đợ cảm thơng, sẵn sàng gạt bỏ ham muốn quyền lực tham vọng kiểm sốt q́c gia khác Trong phạm vi từng q́c gia, khát vọng sớng n bình mợt đất nước bình được hiện thực hóa đời sống được xây dựng nền tảng đạo đức, để mỡi thành viên trở thành nhân tớ tích cực cho xã hợi Nói mợt cách khác, văn hóa đạo đức Phật giáo có khả điều chỉnh hành vi đạo đức của người, tức đóng góp vào việc đào tạo ng̀n nhân lực có chất lượng để phục vụ cho sự phát triển đất nước, mà hiện phục vụ cho cơng c̣c cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước khơng ngừng phát triển hội nhập quốc tế Thứ tư, giá trị văn hóa vật thể phi vật thể của Phật giáo cịn được kết tinh khơng gian văn hóa truyền thống của chùa - một thiết chế văn hóa đặc thù Trong danh mục xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa q́c gia, chùa chiếm một tỷ lệ cao (465 tổng số 3058 di tích q́c gia của Việt Nam) Nhiều ngơi chùa được xây dựng một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ đầy biểu cảm, tạo nên những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nước ở những nơi đó, ta có được mợt phức hợp kiến trúc nghệ tḥt gắn bó hữu tác đợng tương hỡ với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, gợi cảm, như: khu thắng cảnh Yên Tử (Quảng Ninh), Hương Sơn (Hà Tây), Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), núi Bà Đen (Tây Ninh), núi Sam (An Giang) Trong nhiều chùa, đã hình thành những khơng gian văn hóa trùn thớng điển hình - nơi diễn những sinh hoạt văn hóa Phật giáo, nghi thức tôn giáo như: Lễ Vu Lan, Đại lễ Phật Đản, Đàn Tràng giải Oan, chạy đàn cầu mưa, tụng kinh niệm Phật hàng ngày Như đã biết, lễ hợi văn hóa trùn thớng được coi mợt thành tớ văn hóa mang giá trị văn hóa phi vật thể tiêu biểu Lễ hợi văn hóa Phật giáo mợt thành tớ văn hóa vậy Lễ hợi Phật giáo cịn nơi tích hợp mặt giá trị văn hóa phi vật thể rất phong phú đa dạng Ngoài phần nghi lễ Phật giáo, lễ hợi ta thấy nhiều hình thức văn hóa nghệ tḥt đợc đáo khác như: trình diễn hình thức nghệ thuật dân gian, đặc biệt nghệ thuật Chèo gắn với tích Phật, tích truyện giàu tính nhân văn, khuyến thiện - trừng ác, múa Phật giáo (Lục cúng hoa đăng), âm nhạc Phật giáo, phẩm phục Lễ hội Phật giáo đóng vai trị nơi giao lưu, cợng cảm liên kết tình thân cợng đờng Phật tử ở từng đạo tràng nói riêng, cợng đờng cư dân ở làng xã, vùng miền nói chung Xét từ góc độ âm nhạc dân gian âm nhạc Phật giáo thành tựu rất đáng trân trọng Đó những phức điệu âm trung thực được sáng tạo không để ca ngợi đức Phật, cở súy lịng sùng tín của Phật tử, mà cịn diễn tả niềm vui, sự hứng khởi nỗi buồn của một cộng đồng rộng lớn Đó thực sự những hợp tấu âm rung động trầm lắng lại mang sức mạnh mầu nhiệm tác động tới “cõi giới xa xăm” Tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng tụng kinh, ánh sáng huyền ảo của nến, của khói hương không phương tiện chuyển tải lời cầu ngụn của chúng sinh tới đức Phật, mà cịn có tác dụng thức tỉnh những lực vốn tiềm ẩn Phật tử, đánh thức tâm thiện, nhắc nhở kêu gọi Phật tính người Nhìn từ góc độ mỹ thuật Phật giáo, ta lại thấy nhiều chùa xứng đáng được tôn vinh với tư cách những bảo tàng nghệ thuật Có thể liệt kê hàng trăm chùa thế trải dài khắp miền Bắc, Trung, Nam: chùa Mía, chùa Tây Phương (Hà Tây), chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), chùa Phổ Minh (Nam Định), chùa Thiên Mụ (Thừa Thiên - H́), chùa Giác Lâm (TP Hờ Chí Minh), chùa Tam Tạng (Sóc Trăng) Trong mỡi ngơi chùa đều có mợt Phật điện với nhiều tượng Phật, Bờ Tát mà mỗi lại một tác phẩm điêu khắc hồn chỉnh, được sắp xếp theo mợt trật tự nhằm chuyển tải vấn đề lịch sử tư tưởng Phật giáo Theo đó, đứng trước Phật điện, tín đờ, đều mợt lúc có thể vừa chiêm bái, vừa được tiếp nhận nhiều tri thức về đạo Phật Khơng gian văn hóa của chùa Phật chuẩn mực, mang tính hệ thớng tởng hợp, gắn bó hữu giữa kiến trúc, điêu khắc, hội họa cảnh trí thiên nhiên Khơng gian tạo hình chùa Phật không chấp nhận những công thức thị giác thông thường, mở rợng hướng để cịn bao chứa tạo lập một không gian xã hội - nhân văn, đặc biệt, chứa đựng hàm lượng thơng tin phong phú, mang tính khái qt, hình tượng đọng Trong mỹ thuật Phật giáo Việt Nam, tính tượng trưng mợt biểu hiện thẩm mỹ bản, ở đây, nghệ tḥt mợt phương tiện để góp phần chủn tải Phật pháp Mỹ tḥt Phật giáo khơng có hướng thực mà cố gắng diễn tả biểu hiện sự “vắng mặt”, thể hiện có ở không, đó lối suy nghĩ tượng trưng Là một phương tiện chuyển tải Phật pháp, mỹ thuật Phật giáo đã vượt khỏi khuôn khở tơn giáo, và, với những sáng tạo đó, mang lại cho người cảm giác hạnh phúc đầy nhân tính, thánh thiện Nhờ kết hợp giữa lý trí tình cảm, giữa trí ṭ cảm xúc, nhờ những hình tượng nghệ tḥt vừa khái qt mang tính biểu trưng mà khơng gian văn hóa chùa Phật thường xuyên có tác dụng giáo dục, hun đúc nhận thức tình cảm của chúng sinh Giá trị của văn hóa Phật giáo giữ một vị thế quan trọng tổng thể văn hóa ViệtNam Sự hiện hữu của Phật giáo qua mấy nghìn năm lịch sử góp phần làm nên sắc của dòng giống Lạc Hồng Phật giáo với chất là trí tuệ, là từ bi, tiếp tục phát huy vị thế linh hoạt, nhạy bén của mình theo phương châm tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam để đồng hành với dân tộc, thực hiện nhiệm vụ chắt lọc và kết tinh những giá trị văn hóa tiên tiến trở thành một phần hồn cốt tinh hoa của dân tộc Việt Nam ... sức sống và sắc của văn hóa Việt Nam Sự tiếp xúc, hội nhập của phật giáo văn hóa Việt Nam Phật giáo ở Việt Nam là sản phẩm của sự giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt - Ấn... động vào chính văn hóa Việt Nam mà kết là Phật giáo thích ứng chọn lọc, hội nhập với nền văn hóa, được làm phong phú và sâu sắc thêm bởi các giá trị văn hóa địa Phật giáo. .. cho văn hóa, thúc đẩy văn hóa phát triển, làm xuất hiện một nền văn hóa Phật giáo của Việt Nam, khác với Phật giáo ở Trung Quốc hay Ấn Độ cổ đại Bản chất của Phật giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG PHẬT GIÁO VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM, ĐỀ CƯƠNG PHẬT GIÁO VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM