0

Bài giảng tuan 21 co sinh hoat lop

29 447 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 14:11

Tn 21 Tõ ngµy 17 th¸ng 01 n¨m 2011 ®Õn 21 th¸ng 01 n¨m 2011 Thø/ngµy PPCT M«n häc Tªn bµi d¹y Hai 17/01/2011 41 TËp ®äc Anh hïng lao ®éng TrÇn §¹i NghÜa. 101 To¸n Rót gän ph©n sè 21 ChÝnh t¶ (Nhí viÕt) Chun cỉ tÝch vỊ loµi ngêi 21 §¹o ®øc LÞch sù víi mäi ngêi (bµi 10/t1) 21 Chµo cê Thø 3 18/01/2011 21 ¢m nh¹c B n tay mà ẹ 102 To¸n Lun tËp 21 KĨ chun KĨ chun ®ỵc chøng kiÕn hc tham gia 41 Lun tõ&c©u C©u kĨ Ai thÕ nµo? 41 Khoa häc ¢m thanh Thø 4 19/01/2011 42 TËp ®äc BÌ xu«i s«ng La 103 To¸n Qui ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè 41 TËp lµm v¨n Tr¶ bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt 21 LÞch sư Nhµ HËu Lª vµ viƯc qu¶n lý ®Êt níc 21 Mü tht Thø 5 20/01/2011 42 ThĨ dơc Bµi 42 104 To¸n Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè (tt) 42 Lun tõ&c©u VÞ ng÷ trong c©u kĨ Ai thÕ nµo? 21 Kü tht Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa 42 Khoa häc Sù lan trun ©m thanh Thø 6 21/01/2011 41 TËp lµm v¨n Tr¶ bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt 105 To¸n Lun tËp 41 ThĨ dơc Bµi 41 21 §Þa lý Ho¹t ®éng s¶n xt cđa ngêi d©n ë ®ång b»ng Nam Bé 21 Sinh ho¹t líp 1 Thứ hai ngày 17 tháng 01 năm 2011 Tập đọc Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa I. Mục tiêu: - Đọc đúng các tiếng, từ khó: Quang Lễ, 1935, sang Pháp, kỹ s, vũ khí, Ba - dô - ca, trẻ tuổi, 1948, 1952, giải thởng. - Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm tử, đọc đúng các số chỉ thời gian. - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa đã những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học trẻ của đất nớc. II. Đồ dùng dạy học: SGK,SGV III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động 1:K/t bài cũ +G/t bài mới *K/t- Gọi học sinh đọc bài Trống đồng Đông Sơn và trả lời câu hỏi về nội dung bài. - Giáo viên nhận xét ghi điểm. *Giới thiệu bài Hoạt động 2:H/d đọc +Luyện đọc G/v phân đoạn - Yêu cầu học sinh tiếp nối nhau đọc từng đoạn. -G/v bổ sung từ khó -G/v HD chung cách đọc toàn bài -Y/c HS đọc nối tiếp lần 2(G/v giúp HS hiểu 1 số từ +chú giải) Y/c HS đọc nhóm 4 -Gọi HS đọc cả bài -G/v đọc mẫu Hoạt động 3:HD HS tìm hiểu bài - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 1 + Nêu tiểu sử của anh hùng Trần Đại Nghĩa trớc khi theo Bác Hồ về nớc. - 4 học sinh tiếp nối nhau đọc bài và trả lời câu hỏi. - Học sinh lắng nghe. -HS đánh dấu đoạn - Học sinh đọc nối tiếp ,lớp quan sát tìm từ bạn đọc hay sai + Học sinh 1: Trần Địa Nghĩa . chế tạo vũ khí. + Học sinh 2: Năm 1946 . lô cốt của giặc. + Học sinh 3: Bên cạnh những . kỹ thuật nhà nớc. + Học sinh 4: Những cống hiến huân chơng cao quý. -4 HS đọc nối tiếp lần 2 -HS đọc nhóm -HS đọc cả bài - HS lắng nghe -HS đọc thầm TLCH + Trần Đại Nghĩa tên thật là Phạm Quang Lễ, quê ở Vĩnh Long, ông học trung học ở Sài Gòn sau đó năm 1955 sang Pháp học Đại học. Ông theo học đồng thời cả ba ngành: kỹ s cầu cống, kỹ s điện, kỹ s hàng không. Ngoài ra ông còn miệt mài nghiên cứu kỹ thuật chế tạo vũ khí. - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 2, 3 + Trần Đại Nghĩa theo Bác Hồ về nớc khi nào? + Theo em, vì sao ông lại thể rời bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở nớc ngoài để về n- HS đọc thầm TLCH + Về nớc năm 1946 + Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. 2 ớc? + Em hiểu "Nghe viết tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc"nghĩa là gì? + Giáo s Trần Đại Nghĩa đã đóng góp gì to lớn cho kháng chiến? + Nêu đóng góp của ông Trần Đại Nghĩa cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc? + Nghĩa là nghe theo tình cảm yêu nớc, trở về xây dựng và bảo vệ đất nớc. + Ông đã cùng anh em nghiên cứu, chế ra những loại vũ khí sức công phá lớn nh sung ba - dô - ca, súng không giật, bom bay tiêu diệt xe tăng và lô cốt của giặc. + Ông công lớn trong việc xây dựng nền khoa học trẻ tuổi của nớc nhà. Nhiều năm liền giữ cơng vị chủ nhiệm UB khoa học và kỹ thuật nhà nớc. - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 5 và trả lời câu hỏi. + Nhà nớc đánh giá cao những cống hiến của ông Trần Đại Nghĩa nh thế nào? + Theo em nhờ đâu ông Trần Đại Nghĩa những cống hiến lớn nh vậy? + Đoạn cuối nói lên điều gì? - Em nào tìm nội dung chính của bài? - Học sinh nêu. Nội dung chính: Ca ngợi anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa đã những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học trẻ tuổi của đất nớc. - Giáo viên treo bảng phụ viết sẵn đoạn đọc diễn cảm hớng dẫn học sinh đọc. + Giáo viên đọc mẫu. + Yêu cầu học sinh luyện đọc theo cặp. - Giáo viên tổ chức thi đọc diễn cảm. - Giáo viên tuyên dơng ghi điểm. - Học sinh theo dõi lắng nghe. + Đoạn từ năm 1946 và lô cốt của giặc. - 2 em cùng bàn đọc. - 3 -> 5 em đọc Hoạt động 4: Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học. --------------------------------------------- Toán (Tiết 101) Rút gọn phân số I. Mục tiêu: Giúp học sinh: - Bớc đầu nhận biết về rút gọn phân số và phân số tối giảm. - Biết cách thực hiện rút gọn phân số (trờng hợp các phân số đơn giản) II. Các hoạt động dạy học: Hoạt động 1:K/t bài cũ+G/t bài - Nêu tính chất bản của hai phân số. - Cho ví dụ về 2 phân số bằng nhau. - Giáo viên nhận xét ghi điểm. *Giới thiệu bài Hoạt động 2: Thế nào là rút gọn phân số - Cho phân số 10 15 Hãy tìm số phân số bằng phân số 10 15 nhng tử và mẫu bé hơn. - Giáo viên yêu cầu học sinh nêu cách tìm - 2 em nêu. - Học sinh lắng nghe. - Học sinh thảo luận. 3 phân số bằng 10 15 vừa tìm đợc - Hãy so sánh tử số và mẫu số của 2 phân số trên với nhau. - Giáo viên nhắc lại và kết luận: thể rút gọn phân số để đợc một phân số tử số và mẫu số bé đi mà phân số mới vẫn bằng phân số đã cho. Hoạt động3:Cách rút gọn phân số. Phân số tối giản - Giáo viên viết lên bảng phân số 6 8 và yêu cầu học sinh tìm phân số bằng phân số 6 8 nhng tử số và mẫu số đều nhỏ hơn. - Hãy nêu cách rút gọn từ phân số 6 8 đợc phân số 3 4 ? - Phân số 3 4 còn thể rút gọn đợc nữa không? Vì sao? - Giáo viên kết luận: Ta nói phân số 3 là phân số tối giản. 4 10 15 = 10 :5 15:5 = 2 3 - Ta có: 10 15 = 2 3 - Tử số và mẫu số của phân số 2 3 nhỏ hơn tử số và mẫu số của phân số 10 15 - Gọi vài em nhắc lại. - Học sinh thực hiện: 6 : 2 8: 2 = 3 4 - Học sinh nêu ta thấy cả 6 và 8 đều chia hết cho 2 nên ta thực hiện chia cả tử số và mẫu số của phân số 6 8 cho 2 - Không vì 3 và 4 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1. - Học sinh lắng nghe. Ví dụ 2: 18 54 sẽ rút gọn phân số là 1 3 * Kết luận: Tìm một số tự nhiên lớn hơn 1 sao cho cả tử số và mẫu số của phân số đều chia hết cho số đó. + Chia cả tử số và mẫu số của phân số cho số đó. - Học sinh mở SGK đọc phần kết luận (giáo viên ghi bảng) Hoạt động 3:H/d HS làm bài tập Bài 1:-Y/C 1HS nêu Y/c -Y/c HS làm vở -Bài 2: Y/C HS làm VBT sau đó trả lời miệng -G/v nhận xét ghi điểm Rút gọn phân số -2HS lên bảng làm -HS làm BT vào vở sau đó trả lời theo Y/c của G/v Hoạt động 4:Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học. 4 Chính tả (Tiết 21) (Nhớ viết) Chuyện cổ tích về loài ngời I Mục tiêu - Nhớ, viết đúng, đẹp đoạn từ Mắt trẻ con sáng lắm đến Hình tròn là trái đất trong bài thơ Chuyện cổ tích về loài ngời. - Làm đúng bài tập chính tả phân biệt r/d/gi và dấu hỏi/dấu ngã. B. Đồ dùng dạy học - Bài tập 2a hoặc 2b viết ở bảng phụ. - Viết bài tập 3 vào giấy khổ to. - Giấy viết sẵn phần KT bài cũ. III. Các hoạt động dạy học Hoạt động 1:K/t bài cũ +G/t bài mới *K/t- Giáo viên đọc các từ ngữ cho học sinh viết: tuốt lúa, cuộc chơi, buộc dây, con chuột, nhem nhuốc, buốt giá. - Giáo viên nhận xét ghi điểm. * Giới thiệu bài Hoạt động 2:Luyện viết +viết chính tả -G/v đọc mẫu -Gọi 2-3 em đọc thuộc lòng bài thơ a) Trao đổi về nội dung đoạn thơ + Khi trẻ em sinh ra phải cần những ai? Vì sao lại phải nh vậy? b) Hớng dẫn viết từ khó - Học sinh tìm các từ khó dễ lẫn. - Giáo viên đọc học sinh viết các từ khó đó. c) Viết chính tả - Giáo viên lu ý học sinh trình bày đoạn thơ. + Tên bài lùi vào 3 ô. + Đầu dòng thơ lùi vào 2 ô. + Giữa các khổ thơ để cách 1 dòng. Hoạt động 3: Hớng dẫn làm bài tập chính tả Bài 2 a) Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập. - 2 em lên bảng viết. Học sinh khác viết vào giấy nháp. - Học sinh lắng nghe. 2- 3 học sinh đọc thuộc bài. + Phải cần mẹ, cha. Mẹ là ngời chăm sóc, bế bồng, trẻ cần tình yêu và lời ru của mẹ. Bố dạy trẻ biết nghĩ, biết ngoan, hiểu biết về cuộc sống. - Sáng lắm, nhìn rõ, cho trẻ, lời ru, chăm sóc, sinh ra, ngoan, nghĩ, rộng lắm. - Nhớ viết chính tả. - 2 em làm bài ở bảng lớp. - Học sinh dới lớp dùng bút chì làm vào SGK. - Giáo viên nhận xét kết luận lời giải đúng: Ma giăng trên đồng Uốn mềm ngọn lúa Hoa xoan theo gió Rắc tím mặt đờng b) Giáo viên hớng dẫn nh a Bài 3: Học sinh đọc nội dung yêu cầu bài - Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm. - Giáo viên nhận xét kết luận: dáng - dần - điểm - rắn - thẫm - dài - rỡ - mẫn. - Yêu cầu học sinh đọc toàn bộ đoạn văn. Lời giải: Nỗi - mỏng - rực rỡ - rải - thoảng - tán. - 1 học sinh đọc thành tiếng. - 4 nhóm: đại diện báo cáo. 5 - Yêu cầu học sinh phân biệt: dáng/giáng/ráng; giần/dần/rần/thẫm/thẩm, . - Giáo viên nhận xét chữa bài - 1 em đọc lại đoạn văn. - Học sinh tiếp nối nhau đặt câu. Hoạt động 4: Củng cố dặn dò. - Nhận xét tiết học. Đạo đức (Tiết 21) Lịch sự với mọi ngời (tiết 1) I. Mục tiêu: Học xong bài này, học sinh khả năng: 1. Hiểu:- Thế nào là lịch sử với mọi ngời. - Vì sao cần phải lịch sự với mọi ngời. 2. Biết c xử lịch sự với những ngời xung quanh 3. thái độ: - Tự trọng, tôn trọng ngời khác, tôn trọng nếp sống văn minh. - Đồng tình với những ngời biết c xử lịch sự và không đồng tình với những ngời c xử bất lịch sự. II. Các hoạt động dạy: Hoạt động khởi động:K/t bài cũ +G/t bài mới *K/t- Yêu cầu học sinh đóng vai thể hiện tình huống của mình: Nhóm 1: Đóng vai một cảnh đang mua hàng, cả ngời bán và ngời mua. Nhóm 2: Đóng vai một cảnh giáo đang giảng bài cho học sinh. Nhóm 3: Đóng vai hai bạn học sinh đang trên đờng về nhà, vừa đi vừa trao đổi về nội dung bài học ngày hôm nay. Nhóm 4: Đóng vai cảnh bố mẹ chở con đi học buổi sáng. - Học sinh nhận xét các tình huống trên. Kết luận: Những lời nói, cử chỉ đúng mực là một sự thể hiện lịch sự với mọi ngời. * Giới thiệu bài Hoạt động 1: Phân tích truyện "Chuyện ở tiệm may" - Chia lớp thành 4 nhóm - Yêu cầu thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi: + Em nhận xét gì về cách c xử của bạn Trang và bạn Hà trong câu chuyện trên? + Nếu là bạn của Hà, em sẽ khuyên bạn điều gì? + Nếu em là thợ may, em sẽ cảm thấy nh thế nào khi bạn Hà không xin lỗi sau khi đã nói nh vậy? Vì sao? - Giáo viên nhận xét câu trả lời học sinh - Đại diện nhóm trình bày. + Đồng ý. Mặc dù lúc đầu bạn Hà c xử nh thế cha đúng, nhng bạn đã nhận ra và sửa lỗi của mình. + Em đã khuyên bạn là: "Lần sau Hà nên bình tĩnh để cách c xử đúng mực hơn với thợ may" + Em sẽ cảm thấy bực mình, không vui vì Hà là ngời bé tuổi hơn mà lại thái độ không lịch sự với ngời lớn tuổi hơn Kết luận: Cần phải lịch sự với ngời lớn tuổi trong mọi hoàn cảnh. Hoạt động 2: Xử lý tình huống - Chia lớp thành 4 nhóm. - Yêu cầu các nhóm thảo luận + Giờ ra chơi: mải vui với bạn Minh sơ ý đẩy ngã một em học sinh lớp dới. + Đang trên đờng về, Lan trông thấy một bà cụ đang xách làn đựng bao nhiêu thứ, tỏ vẻ nặng nhọc. + Nam lỡ đánh đổ nớc, làm ớc hết vở học của Việt. - 4 nhóm tiến hành. - Đại diện các nhóm đóng vai. + Minh nên đỡ em bé đó dậy, hỏi xem em sao không và nói lời xin lỗi với em học sinh đó. + Lan sẽ chạy lại, đề nghị giúp bà cụ đó một tay. + Nam xin lỗi Việt, sau đó gắng khắc phục, 6 + Tốp bạn học sinh đang trêu chọc và bắt chớc hành động của một ông lão ăn xin. lau khô vở cho Việt. + Sẽ yêu cầu nhóm bạn học sinh này dừng lại trò chơi đó này lập tức. ở đây thể nhờ sự can thiệp của ngời lớn Kết luận: Lịch sự với mọi ngời là những lời nói, cử chỉ, hành động thể hiện sự tôn trọng với bất cứ ngời nào mà gặp gỡ hay tiếp xúc. Hoạt động 3: Thảo luận nhóm đôi (BT1/SGK) - Các nhóm thảo luận. - Giáo viên kết luận + Các hành vi, việc làm b, d là đúng + Các hành vi, việc làm c, đ đều sai. Hoạt động 4: Thảo luận nhóm (BT3/SGK) - Giáo viên chia lớp thành 5 nhóm. - Các nhóm hoạt động - Giáo viên kết luận: Phép lịch sử khi giao tiếp thể hiện ở: + Nói năng nhẹ nhàng, nhã nhặn, không nói tục, chửi bậy. + Biết lắng nghe khi ngời khác đang nói. + Chào hỏi khi gặp gỡ. + Cảm ơn khi đợc giúp đỡ. + Xin lỗi khi làm phiền ngời khác. + Biết dùng những lời yêu cầu, đề nghị khi muốn nhờ ngời khác giúp đỡ. + Gõ cửa, bấm chuông khi muốn vào nhà ngời khác. + Ăn uống từ tốn, không rơi vãi, không vừa nhai vừa nói. Hoạt động kết thúc : Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học. Thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2011 Toán (Tiết 102) Luyện tập I. Mục tiêu: Giúp học sinh - Củng cố và hình thành kỹ năng rút gọn phân số. - Củng cố về nhận biết 2 phân số bằng nhau. II. Các hoạt động dạy học Hoạt động 1:K/t bài cũ +G/t bài mới *K/t- Nêu cách rút gọn phân số. Cho ví dụ. - Thế nào là phân số tối giản. - Giáo viên nhận xét ghi điểm. * Giới thiệu bài Hoạt động 2:H/D HS làm bài tập Bài 1: - Yêu cầu học sinh tự làm bài. - Nhắc học sinh rút gọn đến khi đợc phân số tối giản mới dừng lại. - Giáo viên nhận xét ghi điểm. Bài 2: - Để biết phân số nào bằng phân số 2 3 chúng ta làm thế nào? - Yêu cầu học sinh làm bài. - 2 em lên bảng làm. Mỗi em rút gọn 2 phân số, học sinh cả lớp làm bài vào bảng con. Kết quả: 14 1 28 2 = , 25 1 48 8 81 3 , , 50 2 30 5 54 2 = = = - Chúng ta phải rút gọn các phân số , phân số nào đợc rút gọn thành 2 3 thì phân số đó bằng phân số 2 3 7 Bài 3: - Giáo viên hớng dẫn HS về nhà làm bài. Rút gọn phân số : thì bài toán sẽ chuyển về dạng bài tập 2 Kết quả đúng : 25 1 5 8 100 4 20 32 = = = Bài 4: - Giáo viên viết bài mẫu lên bảng, sau đó vừa thực hiện vừa giải thích cách làm: + Vì tích ở trên gạch ngang và tích ở dới gạch ngang đều chia hết cho 3 nên ta chia nhẩm cả hai tích cho 3. + Sau khi chia nhẩm cả 2 tích cho 3, ta thấy cả 2 tích cũng cùng chia hết cho 5 nên ta tiếp tục chia nhẩm chúng cho 5. Vậy cuối cùng ta đợc 2 7 - Giáo viên yêu cầu học sinh làm phần b, c tại phiếu học tập. - Giáo viên nhận xét ghi điểm. - Kết quả : 20 2 8 2 , 30 3 12 3 = = - Học sinh về nhà làm bài. thể rút gọn các phân số để tìm phân số bằng phân số 1 4 cũng thể, nhân cả tử số và mẫu số của 5 8 , 20 32 với số tự nhiên khác 0 để phân số 25 100 : - Học sinh thực hiện theo hớng dẫn: 2 x 3 x 5 = 2 3 x 5 x 7 7 -HS thực hiện. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò - Nêu cách rút gọn phân số tối giản. - Nhận xét tiết học. học hát : bàn tay mẹ Nhạc và lời : Tạ Hữu Yên I.Mục tiêu : - Học sinh hát dúng giai điệu và lời ca. - Cho học sinh tập cách hát luyến xuống, mỗi tiếng là 2 móc đơn (1 phách). - Qua bài hát nhắn nhủ các emcàng thêm biết ơn và kính yêu mẹ. II. Chuẩn bị : 1. Giáo viên : - Bảng phụ chép sẵn lời ca. - Nhạc cụ đệm hát. - Băng nhạc, máy nghe. 2. Học sinh : - Nhạc cụ gõ, vở chép nhạc. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. ổn định . 2. Kiểm tra : Không kiểm tra 3. Bài mới : 8 * Hoạt động I : Dạy hát - Giới thiệu bài : . Mẹ là ngời chăm sóc dạy bảo chúng ta thành ngời. Biết bao bài thơ đẹp, bài hát hay đã ca ngợi công ơn của mẹ . - Cho học sinh nghe hát mẫu. - Hớng dẫn học sinh đọc lời ca : Bàn tay mẹ bế chúng con, bàn tay mẹ chăm chúng con. Cơm con ăn tay mẹ nấu, nớc con uống tay mẹ đun Trời nóng bức gió từ tay mẹ con ngủ ngon. Trời giá rét cũng vòng tay mẹ ủ ấm con. Bàn tay mẹ vì chúng con, từ tay mẹ con lớn khôn. - Hớng dẫn hát từng câu, sửa sai nếu có. * Hoạt động II : - Hớng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách VD : Bàn tay mẹ bế chúng con . Phách x x x x tiết tấu x x x x x x - Hớng dẫn hát kết hợp vận động nhẹ nhàng * Hoạt động III : Gợi ý trả lời câu hỏi - Kể tên những bài hát viết về mẹ ?. - Gv đọc 1 bài thơ viết về mẹ. Gió từ tay mẹ (trích) 4. Củng cố : - Hát kết hợp các vận động - Nghe giới thiệu bài, nhận xét. - Nghe băng hát mẫu 2 lần. - Đọc đồng thanh lời ca. - Học hát từng câu hát ngắn theo hớng dẫn, chú ý hát đúng những tiếng luyến. - Cả lớp thực hiện theo hớng dẫn : Vỗ 3 hình thức : Phách, tiết tấu, nhịp, luân phiên thực hiện theo dãy, nhóm. - Cả lớp hát kết hợp nhún vận động theo nhạc - Trả lời : - Cả lớp thực hiện. Kể chuyện (Tiết 21) Kể chuyện đợc chứng kiến hoặc tham gia I. Mục tiêu: - Học sinh kể lại tự nhiên, bằng lời của mình một câu chuyện về một ngời khả năng hoặc sức khỏe đặc biệt mà em biết. Câu chuyện phải đầu, cuối, nhân vật và những sự việc, tình tiết chứng tỏ nhân vật mình kể khả năng đặc biệt. - Hiểu đợc ý nghĩa của truyện các bạn kể. - Học sinh vừa kể vuèa kết hợp với cử chỉ, điệu bộ hoặc động tác minh họa việc làm của nhân vật để chứng tỏ khả năng đặc biệt. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn đề bài. - Bảng phụ viết sẵn mục gợi ý 3. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động1:K/t bài cũ +G/t bài mới *K/t - Gọi 2 học sinh kể lại chuyện đã nghe, đã đọc về một ngời tài. - Giáo viên nhận xét ghi điểm. * Giới thiệu bài. Hoạt động 2: H/d học sinh kể chuyện a) Tìm hiểu đề bài - 2 học sinh đứng tại chỗ kể chuyện. - Học sinh lắng nghe. 9 - Yêu cầu học sinh đọc đề bài. - Giáo viên dùng phấn gạch chân các từ: khả năng, sức khỏe đặc biệt, em biết. - Gọi học sinh đọc tiếp nối mục gợi ý. + Những ngời nh thế nào đợc mọi ngời coi là khả năng hoặc sức khỏe đặc biệt, Lấy ví dụ. + Nhờ đâu em biết đợc những ngời này? + Khi kể chuyện mình đã chứng kiến hoặc tham gia, các em xng hô nh thế nào? - Giáo viên nêu: những nhân vật mà em vừa kể là những con ngời thật, họ khả năng, sức khỏe đặc biệt mà những ngời bình thờng khác không có. Việc làm của họ thể mang về vinh quang cho quốc gia hoặc mang lại niềm vui cho mọi ngời sống xung quanh họ. Những con ngời đó là tinh hoa của đất nớc. Các em hãy kể những gì mình biết về nhân vật các em đã chọn. - Giáo viên treo bảng phụ ghi mục gợi ý 3. - Giáo viên: 2 cách để kể chuyện cụ thể mà mục gợi ý đã giới thiệu cùng các em. + Kể một câu chuyện cụ thể, đầu, cuối. + Kể một sự việc chứng minh khả năng đặc biệt của nhân vật mà không cần thành chuyện. b) Kể chuyện trong nhóm - Giáo viên chia học sinh thành nhóm, mỗi nhóm 5 học sinh. - 2 em đọc đề bài. - 3 em tiếp nối nhau đọc mục gợi ý. + Những ngời khả năng làm những việc mà ngời bình thờng không làm đợc. Ví dụ: Am - xtơ - rong 7 lần vô địch giải đua xe đạp vòng anh nớc Pháp. + Em xem tivi. + Em đọc trên báo. + Chú ấy là hàng xóm nhà em. + Xng là tôi hoặc em. - Học sinh lắng nghe. - 3 - 5 em giới thiệu trớc lớp về nhân vật mình định kể. + Tôi xin kể về một lực sĩ thể dùng răng kéo chiếc ô tô nặng 5 tấn mà tôi đã xem trên chơng trình Chuyện lạ Việt Nam. Tôi đã đợc xem chị thi đấu tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức. Chị đã nhiều lần mang về cho đất nớc ta những chiếc huy chơng vàng thế giới. - 2 em đọc tiếp nối nhau đọc từng phần. - 2 học sinh tiếp nối nhau đọc từng phần. - Lớp chia thành 6 nhóm. * Giáo viên gợi ý cho học sinh các câu hỏi: a) Học sinh kể hỏi: - Bạn thích chi tiết nào trong câu chuyện? Vì sao? - Bạn muốn làm đợc những việc nh chị Hiền/ bác Đông . không? - Bạn khâm phục nhân vật tôi kể không? Vì sao? - Qua câu chuyện, bạn học đợc điều gì ở nhân vật tôi kể. b) Học sinh nghe kể hỏi: - Bạn đã bao giờ nhìn thấy chú ấy tập luyện cha? - Bạn muốn chú ấy dạy mình làm nh chú không? - Bạn cảm thấy nh thế nào khi 1 ngời hàng xóm nh vậy? c) Tổ chức thi kể trớc lớp - Yêu cầu học sinh thi kể. - Yêu cầu học sinh nhận xét theo tiêu chí đã nêu. - Tuyên dơng khen ngợi ghi điểm. - 3 em thi kể. - Học sinh cả lớp bình chọn bạn kể câu chuyện hay. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò 10 [...]... ĐỘNG DẠY HỌC 1.Kiểm tra bài cũ: HS sửa bài tập ở nhà Nhận xét phần sửa bài 2 Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Giới thiệu: Luyện tập Bài 1: HS làm lần lượt từng bài và sau đó chữa bài HS làm bài và chữa bài Lưu ý HS trường hợp mẫu số của phân số này chia hết cho mẫu số của phân số kia Bài 2: HS làm lần lượt từng bài và sau đó chữa bài HS làm bài và chữa bài Bài 3: Quy đồng mẫu số... số của phân số kia Giữ ngun phân số mẫu số là MSC Hoạt động 2: Thực hành HS nhắc lại Bài 1: HS tự làm bài và chữa bài Bài 2: HS làm bài và chữa bài (Làm phân nửa số bài. ) Bài 3: GV nêu bài tập, HS nhận xét và nêu cách laam2 3.Củng cố – dặn dò Nhận xét tiết học Chuẩn bị: HS làm bài HS sửa bài HS làm bài HS sửa bài Lun tõ vµ c©u (TiÕt 42) VÞ ng÷ trong c©u kĨ Ai thÕ nµo? I Mơc tiªu - HiĨu ®ỵc ®Ỉc ®iĨm... phân số theo mẫu HS làm bài và chữa bài Hướng dẫn: Muốn quy đồng mẫu số ba phân số, ta thể lấy tử số và mẫu số của từng phân số lần lượt nhân với tích các mẫu số của hai phân số kia Bài 4: HS làm bài và chữa bài HS làm bài và chữa bài HS làm bài và chữa bài Bài 5: Tính theo mẫu : u cầu HS làm theo mẫu 3 Củng cố – dặn dò Nhận xét tiết học §Þa lý (TiÕt 21) Ho¹t ®éng s¶n xt cđa... phân số thứ nhất Hoạt động 3: Thực hành Bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số Khi quy đồng hai phân số GV đặt câu hỏi để HS tập diễn đạt trả lời: Quy đồng mẫu số hai phân số và ta nhận được các phân số nào Bài 2: HS làm bài và chữa bài như bài tập 1 HS nhắc lại 3 Củng cố – dặn dò 16 Nhận xét tiết học HS nhắc lại HS làm bài HS sửa bài HS trả lời HS làm bài HS chữa bài -Tr¶ bµi v¨n... Ai (c¸i g×, con g×)? VN tr¶ lêi cho c©u hái: thÕ nµo? - Häc sinh l¾ng nghe - 2 - 3 em ®äc ghi nhí Ho¹t ®éng 3:H/d HS lµm bµi tËp Bµi 1: - Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu cđa bµi - 1 häc sinh ®äc thµnh tiÕng tríc líp C¶ líp ®äc thÇm SGK - Yªu cÇu häc sinh tù lµm bµi: 1 häc sinh lªn - 1 häc sinh lµm ë b¶ng líp Häc sinh díi líp b¶ng t×m c¸c c©u kĨ Ai lµm g×? G¾n lªn b¶ng lµm b»ng bót ch× vµo SGK Häc sinh díi líp... NghÜa vµ tr¶ lêi c©u - Häc sinh l¾ng nghe - 3 häc sinh ®äc bµi theo tr×nh tù: hái vỊ néi dung + Häc sinh 1: khỉ th¬ 1 - NhËn xÐt ghi ®iĨm + Häc sinh 2: khỉ th¬ 2 2 Bµi míi + Häc sinh 3: khỉ th¬ 3 2.1 Giíi thiƯu bµi - 1 häc sinh ®äc thµnh tiÕng phÇn chó gi¶i C¶ 2.2 Híng dÉn lun ®äc vµ t×m hiĨu bµi líp ®äc thÇm a) Lun ®äc - Yªu cÇu häc sinh tiÕp nèi nhau ®äc tõng khỉ - 2 häc sinh ngåi cïng bµn tiÕp nèi... nµo? Dïng tõ sinh ®éng, ch©n thËt II §å dïng d¹y häc - ViÕt s½n nh÷ng c©u v¨n phÇn nhËn xÐt 19 - C¸c c©u v¨n ë BT1 phÇn lun tËp III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc - Häc sinh l¾ng nghe Ho¹t ®éng 1:K/t bµi +G/t míi - Gäi häc sinh ®øng t¹i chç ®äc ®o¹n v¨n kĨ - 2 häc sinh ®äc ®o¹n v¨n thµnh tiÕng vỊ c¸c b¹n trong tỉ, trong ®ã cã sư dơng kiĨu - 1 häc sinh ®äc to thµnh tiÕng - 1 häc sinh lªn b¶ng Häc sinh kh¸c lµm... ch¾c cã thĨ thu ho¹ch ®ỵc Bµi 2: - 1 häc sinh ®äc thµnh tiÕng tríc líp Häc sinh - Yªu cÇu häc sinh ®äc ®Ị bµi trong SGK c¶ líp ®äc thÇm 25 - Yªu cÇu häc sinh ®äc thÇm ®o¹n v¨n c©y - §äc thÇm, trao ®ỉi theo cỈp Mai tø q vµ x¸c ®Þnh ®o¹n, néi dung cđa - Mét sè häc sinh ph¸t biĨu ý kiÕn tõng ®o¹n - Gäi häc sinh ph¸t biĨu Gi¸o viªn ghi nhanh lªn b¶ng ý kiÕn cđa häc sinh - NhËn xÐt kÕt ln lêi gi¶i ®óng nh... bµi th¬ - 3 häc sinh tiÕp nèi nhau ®äc bµi C¶ líp theo 15 - Gäi 3 häc sinh tiÕp nèi nhau ®äc bµi th¬, yªu dâi vµ tr¶ lêi c©u hái: cÇu häc sinh theo dâi vµ ph¸t hiƯn ra giäng + §äc giäng nhĐ nhµng, tr×u mÕn, tù hµo ®äc hay - 2 häc sinh ngåi c¹nh ®äc cho nhau nghe vµ + Giäng ®äc bµi th¬ thÕ nµo? sưa lçi cho nhau - Gi¸o viªn híng dÉn häc sinh ®äc diƠn c¶m khỉ th¬ 2 - Gi¸o viªn lu ý cho häc sinh nhÊn giäng... treo rung rinh hµng ngµn nåi c¬m g¹o míi Bµi 2: - 1 häc sinh ®äc thµnh tiÕng - Gäi häc sinh ®äc yªu bµi tËp - Häc sinh quan s¸t, l¾ng nghe gi¸o viªn miªu - Yªu cÇu häc sinh quan s¸t 1 sè c©y ¨n qu¶ t¶ vµ lËp dµn ý - TiÕp nèi nhau ®äc tªn: cam, qt, ỉi, nh·n, - Gäi häc sinh ®äc 1 sè loµi c©y ¨n qu¶ quen thanh long, na, xoµi, chi, thc - Yªu cÇu häc sinh lËp dµn ý vµo giÊy khỉ to d¸n ë b¶ng líp VÝ dơ: T¶ . nào tạo thành? Bài 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài. - Yêu cầu học sinh tự làm bài. - Gọi học sinh nhận xét chữa bài của bạn. - Gọi học sinh dới lớp. thiệu bài. Hoạt động 2: H/d học sinh kể chuyện a) Tìm hiểu đề bài - 2 học sinh đứng tại chỗ kể chuyện. - Học sinh lắng nghe. 9 - Yêu cầu học sinh đọc đề bài.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tuan 21 co sinh hoat lop, Bài giảng tuan 21 co sinh hoat lop,

Hình ảnh liên quan

- Giáo viên treo bảng phụ viết sẵn đoạn đọc diễn cảm hớng dẫn học sinh đọc. - Bài giảng tuan 21 co sinh hoat lop

i.

áo viên treo bảng phụ viết sẵn đoạn đọc diễn cảm hớng dẫn học sinh đọc Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Giáo viên viết lên bảng phân số 6 - Bài giảng tuan 21 co sinh hoat lop

i.

áo viên viết lên bảng phân số 6 Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Giáo viên viết bài mẫu lên bảng, sau đó vừa thực hiện vừa giải thích cách làm: - Bài giảng tuan 21 co sinh hoat lop

i.

áo viên viết bài mẫu lên bảng, sau đó vừa thực hiện vừa giải thích cách làm: Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Cả lớp thực hiện theo hớng dẫn: Vỗ 3 hình thức : Phách, tiết tấu, nhịp, luân phiên thực  hiện theo dãy, nhóm. - Bài giảng tuan 21 co sinh hoat lop

l.

ớp thực hiện theo hớng dẫn: Vỗ 3 hình thức : Phách, tiết tấu, nhịp, luân phiên thực hiện theo dãy, nhóm Xem tại trang 9 của tài liệu.