0

Bài soạn KTCN_DCo 9

36 118 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 14:11

- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn KTCN_DCo 9,

Hình ảnh liên quan

Hình 3.1. Kiểm tra và điều chỉnh cáp dây ga - Bài soạn KTCN_DCo 9

Hình 3.1..

Kiểm tra và điều chỉnh cáp dây ga Xem tại trang 46 của tài liệu.
chuẩn trong bảng sau: - Bài soạn KTCN_DCo 9

chu.

ẩn trong bảng sau: Xem tại trang 49 của tài liệu.
Bảng sơ đồ thuật tốn chẩn đốn hộp số tự động JATCO 4 AT như sau: - Bài soạn KTCN_DCo 9

Bảng s.

ơ đồ thuật tốn chẩn đốn hộp số tự động JATCO 4 AT như sau: Xem tại trang 50 của tài liệu.
Với bảng sơ đồ thuật tốn trên ta cĩ dấu hiệu chẩn đốn sau - Bài soạn KTCN_DCo 9

i.

bảng sơ đồ thuật tốn trên ta cĩ dấu hiệu chẩn đốn sau Xem tại trang 51 của tài liệu.
Nếu dầu bẩn thay mới. 2 Khớp nối lựa chọn số khơng OK Tới bước tiếp theo - Bài soạn KTCN_DCo 9

u.

dầu bẩn thay mới. 2 Khớp nối lựa chọn số khơng OK Tới bước tiếp theo Xem tại trang 51 của tài liệu.
Nếu DTC hiển thị khi kiểm tra DTC, hãy kiểm tra những chi tiết liệt kê trong bảng sau - Bài soạn KTCN_DCo 9

u.

DTC hiển thị khi kiểm tra DTC, hãy kiểm tra những chi tiết liệt kê trong bảng sau Xem tại trang 56 của tài liệu.
- Đo điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây. - Bài soạn KTCN_DCo 9

o.

điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây Xem tại trang 59 của tài liệu.
Đo điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây. - Bài soạn KTCN_DCo 9

o.

điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây. Xem tại trang 59 của tài liệu.
Đo điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây.   .Điện áp tiêu chuẩn: - Bài soạn KTCN_DCo 9

o.

điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây. .Điện áp tiêu chuẩn: Xem tại trang 61 của tài liệu.
Đo điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây. - Bài soạn KTCN_DCo 9

o.

điện áp theo các giá trị trong bảng dưới đây Xem tại trang 62 của tài liệu.
Đo điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây. - Bài soạn KTCN_DCo 9

o.

điện trở theo các giá trị trong bảng dưới đây Xem tại trang 63 của tài liệu.
Ngắt giắc nối cơng tắc vị trí trung gian /đỗ xe. Ngắt các giắc nối của ECM. - Bài soạn KTCN_DCo 9

g.

ắt giắc nối cơng tắc vị trí trung gian /đỗ xe. Ngắt các giắc nối của ECM. Xem tại trang 63 của tài liệu.
Lắp tạm thời biến mơ lên tấm dẫn động và lắp một đồng hồ so như hình vẽ: - Bài soạn KTCN_DCo 9

p.

tạm thời biến mơ lên tấm dẫn động và lắp một đồng hồ so như hình vẽ: Xem tại trang 67 của tài liệu.
Dùng SST, ép vịng bi ra (hình bên) - Bài soạn KTCN_DCo 9

ng.

SST, ép vịng bi ra (hình bên) Xem tại trang 72 của tài liệu.