0

Bài soạn GA lớp 1 tuần 16 - Song

24 346 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 08:12

Trng Tiu hc Chu in 2 GV: Trn Th Song Tun 16 Th hai, ngy 6 thỏng 12 nm 2010 Sỏng Cho c Hc vn Bi 64 : im - um I .Mc tiờu bi hc : Giỳp HS - c v vit c : im, um, chim câu, trùm khăn . - c c ỳng cỏc t ng ng dng cú cha vn im, um v cõu ng dng trong bi. - Phỏt trin li núi t nhiờn theo ch : Xanh, đỏ, tím, vàng . II. dựng dy hc GV : B ch vi tớnh, tranh chim câu, con nhím . Tranh luyện nói . HS : B thc h nh TV . III.Cỏc hot ng dy hc Tit 1 1. Kim tra bi c ( 5) : - 2 HS yu c : em, êm, que kem, ghế đệm, mềm mại, lọ lem . - 2 HS khỏ, gii c cõu ng dng trong bi 63. GV nhn xột, ghi im . 2. Dy hc bi mi : GVgii thiu bi . * Hot ng 1 (15) : Dạy vần im, um - GV ớnh 2 vn mi, cho HS nhn bit, nờu cu to vn . - HS hot ng nhúm ụi, c cho nhau nghe 2 vn. - Mt s HS c cỏ nhõn, rốn HS yu c kt hp phõn tớch vn. - Lp c ng thanh . - HS so sỏnh 2 vn im, um .Lp thc hnh ghộp 2 vn - HS ghộp thờm ph õm kt hp vi vn, v du ghi thanh to ting mi, GV un nn giỳp HS yu . - HS c mt s ting va ghộp ( cỏ nhõn + ng thanh ). - GV ớnh ting mi trờn bảng : chim, trùm cho HS c kt hp phõn tớch cu to ting, rốn HS c yu . - HS tỡm núi t cú ting va hc .GV ớnh t , HS luyện đọc ( CN + ĐT) - GV ớnh tranh kt hp ging t . * Gii lao (5) * Hot ng 2 (15): HS luyn c t ng dng. - HS thi tỡm núi t m rng cú cha vn im, um . GV ghi bng cho HS luyn c ( cỏ nhõn + ng thanh ). Tit 2 Giỏo ỏn lp 1 Trng Tiu hc Chu in 2 GV: Trn Th Song 3. Luyn tp. * Hot ng 1 (5): Luyn vit bng con - GV c cho HS vit :im, um, chim câu, trùm khăn . rốn HS vit yu . *Hot ng 2 (15): Luyn c - c bng tit 1: GV ch bt kỡ, th t cho HS c. Rốn HS c yu kt hp phõn tớch cu to vn, ting va hc. - c cõu ng dng: Cho HS c thm, nhn bit ting mi, HS c ting mi, c t, c cõu (cỏ nhõn, ng thanh) - Luyn c SGK: HS c thm, c nhúm, Luyn c (cỏ nhõn + ng thanh ). Rốn HS c yu . - Thi ua cỏc nhúm. * Gii lao (5) * Hot ng 2 (5): HS luyn núi - HS hot ng nhúm ụi, núi theo ch Xanh, đỏ, tím, vàng . - Mt s HS núi trc lp, GV nhn xột, rốn k nng luyn núi. * Hot ng 3 (7): Luyn vit v tp vit. - GV hng dn quy trỡnh vit, t th vit. - HS vit bi, GV chm, nhn xột kt qu. 4. Cng c dn dũ (3): HS c li bi, GV cht li. - Dn dũ: HS c vit bi nh, tỡm tip ting, t m rng cú cha vn im, um . Toỏn Luyện tập Giỏo ỏn lp 1 Trng Tiu hc Chu in 2 GV: Trn Th Song I. Mc tiờu bi hc: Giỳp hc sinh - Củng cố về phép trừ trong phạm vi 10 . - Viết đợc phép tính thích hợp theo tình huống . - Rèn kĩ năng tính nhẩm . II. dựng dy hc GV: Bng ph, bng nam chõm,Tranh minh ha tỡnh hung . HS: Bảng con, SGK, thẻ bài . III. Cỏc hot ng dy hc. 1. Kim tra bi c ( 5):Một số HS c li bng trừ trong phm vi 10. 2. Dy hc bi mi * Hot ng 1 ( 5) : HS làm tính miệng bài tập 1 phần a ( tr 85). - Một số HS nêu kết quả, HS nhận xét . (GV cng c về bảng trừ trong phạm vi 10 ). * Hoạt động 2 ( 7): Sử dụng bảng con - HS làm bài tập 1 phần b ( tr 85), 2 HS yếu làm bảng lớp . - HS nhận xét,( GV củng cố về kĩ năng đặt tính và tính). * Gii lao (5 ) * Hot ng 3 ( 8): S dng SGK - HS yu, TB ( lm bi tp2 trang85 ) , 1HS cha trờn BNC, GV chm bi, nhn xột ( Cng c v kĩ năng tính nhẩm )) - HS khỏ, gii ( lm bi tp 2, 3 - trang 85 ). GV chm bi 3 . * Hot ng 4 ( 5): S dng thẻ - GV ớnh tranh minh ha tỡnh hung cho HS tho lun, nờu bi toỏn, lập phép tính . thi ua giơ thẻ nhận biết đúng, sai . 3. Cng c dn dũ ( 3) : HS đọc lại bảng trừ trong phạm vi 10 .GV cht li bi, dn dũ HS . Sỏng Th ba, ngy 7 thỏng 12 nm 2010 Toỏn Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10 I. Mc tiờu bi hc : Giỳp HS Giỏo ỏn lp 1 Trng Tiu hc Chu in 2 GV: Trn Th Song - Củng cố về bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10. Biết vận dụng để làm tính . - Củng cố về nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ . - Tiếp tục củng cố và phát triển kĩ năng xem tranh, nêu bài toán và lập phép tính tơng ứng. II . dựng dy hc: GV : bng ph, bng nam chõm . Một số vật mẫu, tranh minh hoạ TH . HS : Bng con, SGK, v toỏn . III. Cỏc hot ng dy hc 1.Kiểm tra bài cũ ( 5) - Lp lm bng con - 2 HS yu lm bng lp +Bi tập :tớnh 4 + 6 = 10 - 3 = 8 + 2 = 5 + 5 = 0 + 10 = 10 - 0 = - HS nhận xét . 2. Dạy học bài mới * Hoạt động 1 ( 7 ) : Luyện tập về bảng cộng và trừ trong phạm vi 10. - HS nhớ và nêu lại bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 . - GV hệ thống lại ghi bảng cho HS đọc ghi nhớ : xoá dần bảng cho HS đọc thuộc ( cá nhân + đồng thanh ) . * Hot ng 2 ( 10) : S dng SGK - HS yu, trung bỡnh ( lm bi tp 1- trang86 ) : GV chm bài 1 . - HS khỏ, gii (lm bi tp 1, 2 trang 86 ) : GV chm bi 2 . - 2 HS cha bi trờn bng ph, bảng nam châm . HS nhận xét, GV chốt lại ( Cng c cho HS về kĩ năng tính nhẩm ) . * Gii lao ( 5) * Hot ng 3 ( 5) : S dng v toỏn - GV ớnh tranh minh ha tỡnh hung . - HS quan sỏt tranh, tho lun nhúm ụi, tp nờu bi toỏn, lp phộp tớnh . - HS cha bi , nhn xột ( GV cng c k nng lp phộp tớnh ) 2 . Cng c dn dũ ( 3) : GV h thng li bi, nhn xột gi hc . - Dn dũ HS : nh, thuc bng cng v bng tr trong PV 10. Hc vn Bi 65 : iêm yêm I .Mc tiờu bi hc : giỳp HS -c, vit ỳng : iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm . - c ỳng cỏc t ng cú cha vn iêm, yêm v cõu ng dng trong bi. Giỏo ỏn lp 1 Trng Tiu hc Chu in 2 GV: Trn Th Song - Phỏt trin li núi t nhiờn theo ch Điểm m ời . II. dựng dy hc GV : Bng chữ vi tính, tranh minh ha . HS : B thc hnh TV . III. Cỏc hot ng dy hc Tit 1 1. Kim tra bi c ( 5) : 2 HS yu c im, um, chim câu, con nhím, tủm tỉm, mũm mĩm . - Lp vit bng con :im, um, con nhím, trùm khăn . - 2 HS khỏ c cõu ng dng SGK . 2. Dy hc bi mớ * Hot ng 1 ( 13) : Dy vn iêm, yêm - GV ớnh 2 vần : iêm, yêm .HS nhn bit vn mi, c vn, nờu cu to vn . - HS so sỏnh 2 vn . - HS tỡm ghộp vn iêm, yêm ,ghộp ting mi, HS c ting ( cỏ nhõn + ng thanh ) .GV ớnh ting mới cho HS c, phõn tớch cu to ting . - HS tỡm núi t cú cha ting xiêm, yếm . GV ớnh t khúa cho HS c kt hp quan sỏt tranh, GV ging t . - Cng c : HS c li c bi ( cỏ nhõn + ng thanh ) * Gii lao ( 5) * Hot ng 2 ( 10): Luyn c t ng dng -HS thi đua nói t m rng cú cha vn iêm, yêm .GV giỳp HS yu . - GV ớnh cỏc t, cho HS c ( cỏ nhõn + ng thanh ) - GV kt hp ging t . * Hot ng 3 ( 7): Luyn vit bng con - GV c cho HS vit : iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm . GV un nn, rốn HS vit yu . Tit 2 3. Luyn tp * Hot ng 1 ( 20) : HS luyn c + Luyn c bng lp : GV ch bng theo th t, bt kỡ cho HS c cỏ nhõn, rốn HS c yu . Lp c ng thanh . + Luyn c cõu ng dng : HS c thm , nhn bit ting mi có vần iêm, yêm. Giỏo ỏn lp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song - HS đọc tiếng, đọc từ, ( cá nhân + đồng thanh) - GV chỉnh sửa phát âm, khuyến khích HS đọc trơn . GV kết hợp giảng từ . + Luyện đọc SGK : GV đọc mẫu, cho HS đọc thầm . - Rèn cá nhân nhiều em đọc, HS nhận xét, GV nhắc nhở, động viên . Lớp đọc đồng thanh, thi đua các nhóm . * Giải lao ( 5’) * Hoạt động 2 ( 5’): Luyện nói theo chủ đề §iÓm m“ êi”. - HS quan s¸t tranh, luyÖn nói theo nhóm đôi , GV hướng dẫn các nhóm . - Một số HS nói trên lớp, HS nhận xét . - GV tổng kết, đánh giá . * Hoạt động 3 (7’): Luyện viết vở tập viết . - GV hướng dẫn quy trình viết, tư thế viết, HS viết bài . - GV uốn nắn, chấm bài nhận xét 4. Củng cố dặn dò (3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại bài . - Dặn dò HS : về đọc kĩ bài và tìm các tiếng, từ mở rộng có chứa vần iªm, yªm . Chiều : Ôn Tiếng Việt Bài 65: iªm yªm– I.Mục tiêu bài học : Giúp HS - Củng cố về đọc các vần, tiếng, từ, câu ứng dụng trong bài . - Nối đúng các từ để tạo câu có nghĩa . - Điền đúng vần iªm hoặc yªm để được từ thích hợp . II. Đồ dùngd ạ y h ọ c Giáo án lớp 1 Trng Tiu hc Chu in 2 GV: Trn Th Song GV : Bng ụn, bi tp vit bng ph, BNC HS : Bng con, SGK, v BTTN Ting Vit . III.Cỏc hot ng dy hc * Hot ng 1 ( 12): Luyn c - GV ớnh bng ụn, cho HS c thm - Rốn cỏ nhõn nhiu em c, GV chnh sa, ng viờn . - Lp c ng thanh, thi ua cỏc nhúm . - HS luyn c cõu ng dng SGK . * Hot ng 2 ( 15): HS lm v bi tp + Bi tp 1, 2 ( trang57 ) : HS lm vic cỏ nhõn , c thm cỏc ting, nhn bit ting cú vn iêm, yêm . Mt s HS cha bi, nờu kt qu, nhn xột . - HS c bi ( GV rèn cho HS k nng c ting .) + Bi tp 3 ( trang 58 ): HS hot ng cỏ nhõn, c thm cỏc t ri ni t để tạo câu có nghĩa . - 1 HS cha bi, ni cỏc t trờn bng ph . - GV chm bi, nhn xột . HS c cõu mi ni . (GV rốn k nng c cõu) * Hot ng 3 ( 5): HS lm bng con ( bi tp 4 tr 58 ), 1HS cha trờn BNC . - 2 HS yu lm bng lp : in vn iêm hay yêm . ống t . hồng x . lúa ch dãi - HS nhận xét, GV chốt lại cho HS đọc lại bài . IV. Cng c dn dũ ( 3): HS c li bi, GV cht li . - Dn dũ HS : v c bi . Th dc Th dc rốn luyn t th c bn Trũ chi I. Mc tiờu bi hc : Giỳp HS - ễn mt s ng tỏc Th dc RLTTCB. Yờu cu HS thc hin c ng tác tơng đối chính xỏc . - Ôn trò chi Chạy tiếp sức. Yờu cu HS tham gia vào trò chơi ở mức chủ động . II. a im, phng tin Giỏo ỏn lp 1 Trng Tiu hc Chu in 2 GV: Trn Th Song - Sõn trng, cũi , 2 lá cờ . III. Cỏc hot ng 1. Phn m u (5) - GV tp trung HS, ph bin ni dung , yờu cu gi hc. * Khi ng: HS ng ti ch v tay v hỏt. - Chy nh nhng 1 hng dc trờn sõn. - Trũ chi Dit cỏc con vt cú hi. 2. Phn c bn (25) * Hot ng 1: +ễn phi hp các động tác thể dục RLTTCB - GV hớng dẫn HS tập 1 lần, 2 x 4 nhịp . - Cỏc t thi ua tp 1 2 ln . - GV khuyến khích, động viên HS . * Hot ng 2 : Ôn trò chi Chạy tiếp sức . - GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chi, lp chi 2 3 ln, GV ng viờn, khuyn khớch. 3. Phn kt thỳc (5) - HS ng ti ch v tay v hỏt, GV h thng li bi, nhn xột gi hc . - Dn dũ HS chun b gi sau. ễn toỏn Bảng cộng, bng trừ trong phạm vi 10 I. M c tiờu b i h c : Giỳp HS - Củng cố về bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10. Biết vận dụng để làm tính . - Củng cố về nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ . - Tiếp tục củng cố và phát triển kĩ năng xem tranh, nêu bài toán và lập phép tính tơng ứng. II . dựng dy hc: - GV : bng ph, bng nam chõm . - HS : Bng con, v BTTN. III. Cỏc hot ng dy hc 1.Kiểm tra bài cũ ( 5) - Lp lm bng con. 2 HS yu lm bng lp +Bi tập :tớnh 6 + 4 = 10 - 3 = 7 + 3 = 5 + 5 = 0 + 10 = 10 - 0 = - HS nhận xét . 2. Dạy học bài mới * Hoạt động 1 ( 7) Luyện tập về bảng cộng và trừ trong phạm vi 10. - HS nhớ và nêu lại bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 . Giỏo ỏn lp 1 Trng Tiu hc Chu in 2 GV: Trn Th Song - GV hệ thống lại ghi bảng cho HS đọc ghi nhớ : xoá dần bảng cho HS đọc thuộc ( cá nhân + đồng thanh ) . * Hot ng 2 ( 10) S dng SGK - HS yu, trung bỡnh ( lm bi tp 1- trang ) GV chm bài 1 . - HS khỏ, gii (lm bi tp 1, 2 trang ) GV chm bi 2 . - 2 HS cha bi trờn bng ph, bảng nam châm . HS nhận xét, GV chốt lại + Cng c cho HS về kĩ năng tính nhẩm . * Gii lao ( 5) * Hot ng 3 ( 5) S dng v BT - GV ớnh tranh minh ha tỡnh hung . - HS quan sỏt tranh, tho lun nhúm ụi, tp nờu bi toỏn, lp phộp tớnh . - HS cha bi , nhn xột ( GV cng c k nng lp phộp tớnh ) 2 . Cng c dn dũ ( 3) GV h thng li bi, nhn xột gi hc . - Dn dũ HS : nh, thuc bng cng v bng tr trong PV 10. ------------------------------------------- T hc: ễn ting vit Bi: 64,65 I.Mc tiờu bi hc : Giỳp HS - Cng c v c cỏc vn, ting, t, on th ng dng trong bi . - Rốn vit ỳng, p . II. dựngdy hc: - GV : Bng ụn, bi tp vit bng ph, BNC - HS : Bng con, SGK. III.Cỏc hot ng dy hc: * Hot ng 1 ( 12) Luyn c - GV ớnh bng ụn, cho HS c thm - Rốn cỏ nhõn nhiu em c, GV chnh sa, ng viờn . - Lp c ng thanh, thi ua cỏc nhúm . - HS luyn c on th ng dng SGK . * Hot ng 2 ( 15) Luyn vit - GV hng dn quy trỡnh vit, HS vit v , HS TB yu vit 4 dũng, HS khỏ gii vit 6 dũng . - GV un nn, chm bi nhn xột IV. Cng c dn dũ ( 3) HS c li bi, GV cht li . - Dn dũ HS : v c k bi . Giỏo ỏn lp 1 Trng Tiu hc Chu in 2 GV: Trn Th Song Sỏng Th t, ngy 8 thỏng 12 nm 2010 Toỏn Luyện tập I. Mc tiờu bi hc: Giỳp HS - Củng cố và rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10, rèn kĩ năng tính nhẩm . - Tiếp tục củng cố kĩ năng từ tóm tắt bài toán, hình thành bài toán rồi giải bài toán . II. dựng dy hc GV: bng ph, bng nam chõm vit ni dung bi tp . HS: bng con, bảng nhóm . III. Cỏc hot ng dy hc. 1. Kim tra bi c ( 5): 3 - 4 HS yu c bng cng, trừ trong phm vi 10. HS nhận xét . 2.Dy hc bi mi * Hot ng 1( 5): HS làm tính miệng (bài tập 1 tr 88) - Một số HS chữa bài nêu kết quả, GV ghi bảng cho HS đọc . ( GV củng cố về bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 ) * Hot ng 2 (8): S dng SGK - Lp lm bi tp 2 (trang 88 ), 2 HS yu lm bng lp. GV chấm., nhận xét kết quả . - HS K, G làm thêm (bài tập 3 tr 88), GV chấm bài 3 . (GV củng cố về KN thực hiện các phép tính cộng trừ trong PV 10 ). * Gii lao (5) * Hot ng 3 (5): S dng bảng nhóm - GV đính nội dung bài tập, HS đọc tóm tắt, nêu bài toán . - Các nhóm thi đua giải bài toán bằng lời và điền phép tính thích hợp . - HS nhận xét, GV kết luận . * Hot ng 4 (5): S dng bảng con - GV đính nội dung bài tập : cho 3 số ( 8, 2, 10 ) - Yêu cầu HS lập phép tính, nhận xét . IV. Cng c dn dũ (3) - HS c li bng cộng, bảng trừ trong phm vi 10. GV h thng li bi, nhn xột gi hc .Dn dũ HS v hc thuc bài . Giỏo ỏn lp 1 [...]... 3 = 10 10 - 3 = 7 8+2>9 7+ 3 < 9 * Hoạt động 2 (8’) Sử dụng bảng con + Bài tập 1: Đặt tính rồi tính 9 1 9–4 8 +1 4+6 5+5 10 - 9 10 – 0 - HS nêu cách làm, lớp làm cột 1, 2 HS yếu làm bảng lớp cột 2, 3 GV uốn nắn - HS nhận xét ( GV củng cố về kĩ năng đặt tính và tính ) * Hoạt động 3 ( 12 ’): Sử dụng vở tốn + Bài tập 2: Tính 3+7= 4+2+4= 7+3 = 3+7–4 = 10 – 3 = 10 – 1 - 2 = 10 – 7 = 9–4+5= - Lớp làm bài, ... - Lớp đọc đồng thanh - Thi đua các nhóm đọc * Hoạt động 2 ( 15 ’): Luyện vở bài tập + Bài 1, 2 ( trang 61 ) : HS đọc thầm nội dung BT, nªu yªu cÇu cđa bµi - HS lµm bµi, khoanh trßn tiÕng cã vÇn ot, at - Một số HS chữa bài, nêu kết quả , HS ®äc l¹i bµi (Rèn HS yếu kĩ năng đọc tiÕng ) +Bài tập 3 ( trang 61 ) : 1 HS nêu u cầu của bài, nêu cách làm - HS hoạt động cá nhân, đọc thầm các từ và nối từ -. .. tạo câu có nghĩa - 1 HS chữa bài, nối các từ trên bảng bóng - GV chấm bài, nhận xét HS đọc câu mới ghép (cá nhân, đồng thanh) GV củng cố kĩ năng đọc câu * Hoạt động 3 ( 5’): HS làm bảng con ( bài tập 4 - tr 61 ) - 2 HS yếu làm bảng lớp - HS nhận xét, đọc từ (GV củng cố kĩ năng điền từ) IV Củng cố dặn dò ( 3’) HS đọc lại bài, GV chốt lại bài - Dặn dò HS : về đọc bài Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học... động 3 (7’) Luyện viết - GV hướng dẫn quy trình viết, nhắc nhở tư thế viết Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song - HS viết vở tập viết, GV chấm bài, nhận xét 4 Củng cố dặn dò (3’) HS đọc lại bài, GV chốt lại bài - Dặn dò HS về đọc viết bài, tìm tiếp các tiếng, từ mở rộng có c¸c vần võa «n Tự nhiên xã hội Bài 16 : Hoạt động ở lớp I Mục tiêu: - KT: HS biết các hoạt... cho HS trình bầy bài, GV HD HS nhận xét Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song - GV NX tun dương 5 Tổng kết – dặn dò(3’) - Chuẩn bò giấy màu để gấp cái ví ( T1) - Nhận xét tiết học Chiều Thứ năm, ngày 9 tháng 12 năm 2 010 Đạo đức(Tiết 1) Bài 8 : TrËt tù trong trêng häc I Mục tiêu bài học: Giúp HS hiểu - KiÕn thøc : CÇn ph¶i gi÷ trËt tù trong giê häc, khi ra vµo líp - KÜ n¨ng : Thùc... học: * Hoạt động 1 ( 12 ’) Luyện đọc - GV đính bảng ơn, cho HS đọc thầm - Rèn cá nhân nhiều em đọc, GV chỉnh sửa, động viên - Lớp đọc đồng thanh, thi đua các nhóm * Hoạt động 2 ( 15 ’) HS làm vở bài tập + Bài tập 1 , 2 ( trang 61 ) HS đọc thầm các tiếng, nhận biết và khoanh tròn tiếng có vần «t, ¬t - Một số HS chữa bài, nêu kết quả Lớp đọc lại bài + Bài tập 3 ( trang 61 ) HS hoạt động cá nhân, đọc thầm... ở lớp học - KN: HS biết được mối quan hệ giữa GV – HS, HS – HS trong từng hoạt động học tập - TĐ: HS có ý thức tham gia tích cực vào các hoạt động ở lớp học Hợp tác, giúp đỡ, chia sẽ với các bạn trong lớp II Chuẩn bò : - GV: Tranh minh hoạ - HS : sgk III Các hoạt động : 1 Kiểm tra bài cũ (4’) + Kể tên một số đồ dùng có trong lớp học ? + Cô giáo dạy em tên gì ? - Nhận xét bài cũ 2 Bài mới( 30’) -. .. hướng - Cán sự lớp điều khiển, GV quan sát nhắc nhở HS luyện tập * Hoạt động 2 : Ơn trò chơi “ Ch¹y tiếp sức” - HS nêu lại cách chơi, lớp chơi 2 -3 lần, GV uốn nắn động viên - Thi đua các tổ 3 Phần kết thúc: (5’) - HS đứng vỗ tay và hát - GV cùng HS hệ thống lại bài, nhận xét giờ học, dặn dò HS chuẩn bị cho giờ sau Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Học vần Bài 68 : ot - at... tập viết, GV chấm bài, nhận xét 4 Củng cố dặn dò (3’): HS đọc lại bài, GV chốt lại bài - Dặn dò HS về đọc viết bài, tìm tiếp các tiếng, từ mở rộng có c¸c vần võa häc ( ot, at ) Giáo án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song Đạo đức (tiết 1) Bài 8 : TrËt tù trong trêng häc I Mục tiêu bài học: Giúp HS hiểu - KiÕn thøc : CÇn ph¶i gi÷ trËt tù trong giê häc, khi ra vµo líp - KÜ n¨ng : Thùc hiƯn... án lớp 1 Trường Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song III Các hoạt động dạy học Tiết 1 1 Kiểm tra bài cũ (5’) Mét sè HS đọc ( ao chm, nhuộm vải, vườn ươm, cháy đượm) - 2 HS đọc câu ứng dụng SGK GV nhận xét ghi điểm 2 Dạy học bài mới * Hoạt động 1 (15 ’) ¤n c¸c vÇn cã kÕt thóc b»ng m - HS tù nhí, nªu c¸c vÇn ®· häc cã ©m kÕt thóc b»ng m - GV hƯ thèng l¹i c¸c vÇn, cho HS ®äc, giíi thiƯu b¶ng «n - HS . «n . -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Tự nhiên xã hội Bài 16 : Hoạt động ở lớp I . Mục tiêu: - KT: HS biết các hoạt động học tập ở lớp học. - KN:. hát bài : Lớp chúng mình. 3. Tổng kết – dặn dò (2’) - Chuẩn bò : Giữ gìn lớp học sạch đẹp . - Nhận xét tiết học -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn GA lớp 1 tuần 16 - Song, Bài soạn GA lớp 1 tuần 16 - Song,

Hình ảnh liên quan

GV: Bảng phụ, BNC viết nội dung bài tập. HS : Bảng con, vở toỏn, thẻ bài . - Bài soạn GA lớp 1 tuần 16 - Song

Bảng ph.

ụ, BNC viết nội dung bài tập. HS : Bảng con, vở toỏn, thẻ bài Xem tại trang 23 của tài liệu.