0

Bài giảng KĨ NĂNG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO

11 617 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 06:12

Trường THPT Châu Thành GV : Võ Thị Thúy Loan – Tổ CM: Sinh học I.PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CH ỌN ĐỀ TÀI Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của dạy học sinh học là phát triển tư duy sáng tạo và khả năng phân tích của học sinh, và vì thế việc rèn luyện năng giải bài tập sinh học có một vai trò rất lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ đó. Có rất nhiều dạng bài tập trong chương trình Sinh học ở trung học phổ thơng có thể áp dụng những phép tốn và giải trên máy tính casio.Đây cũng là một năng mới cần rèn luyện cho học sinh do đó tơi đã chọn đề tài “ năng giải tốn sinh học trên máy tính Casio.” 2.M ỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI : Đề tài nêu năng giải một số dạng bài tập sinh học trong chương trình Sinh học phổ thơng, cung cấp tư liệu cho giáo viên tham khảo và vận dụng vào cơng tác giảng dạy,rèn luyện, bồi dưỡng học sinh giỏi . 3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Phương pháp giải bài tốn sinh học trên máy tính Casio. 4. GI ỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI : Có rất nhiều dạng bài tập có thể áp dụng giải trên máy tính casio tuy nhiên đề tài chỉ đề cập đến những dạng bài tập thuộc phần Sinh học tế bào. II.PHẦN NỘI DUNG I. THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU: Tình hình thực tế trong nhà trường hiện nay, việc giải bài tốn sinh học trên máy tính casio là một vấn đề còn khá mới mẽ đối với học sinh, phần lớn các em chỉ sử dụng máy tính trong giải bài tập tốn học, vật lý, hóa học mà chưa chú ý đến bài tốn sinh học.Về Giáo viên, nhiều giáo viên bộ mơn chưa có điều kiện và nhiều thời gian nghiên cứu vấn đề này.Vì vậy qua đề tài, có thể giúp cho giáo viên phần nào trong việc nghiên cứu và vận dụng vào rèn luyện năng cho học sinh. Đồng thời góp phần gây hứng thú trong học sinh đối với mơn Sinh học. 2. ĐỀ XUẤT GIẢI QUYẾT THỰC TRẠNG: Để thực hiện tốt việc giải bài tốn sinh học trên máy tính casio tơi xin nêu một số đề xuất sau: - Cần thực hiện nhuần nhuyễn, linh hoạt các thao tác giải các phép tốn trên máy tính. - Phân tích dữ kiện của đề bài, xác định dạng bài tập . - vận dụng cơng thức phù hợp thực hiện phép tốn. Chun đề :” năng giải tốn sinh học trên máy tính Casio” Trang 1 Tröôøng THPT Chaâu Thaønh GV : Võ Thị Thúy Loan – Tổ CM: Sinh học 3. N ỘI DUNG : Phần sinh học tế bào có thể chia thành các nhóm bài tập sau: *Nhóm 1: NHIỄM SẮC THỂ VÀ CƠ CHẾ NGUYÊN PHÂN LOẠI 1:Tính số tế bào con tạo thành: Từ 1 tế bào ban đầu: số tế bào con tạo thành qua x lần phân bào A = 2 x Từ nhiều tế bào ban đầu : Tổng số TB con sinh ra: ∑ A = a 1. 2 x1 + a 2 .2 x2 +…… • Bài tập vận dụng: Bài 1: Có 1 số hợp tử nguyên phân bình thường.1/4 số hợp tử qua 3 lần nguyên phân, 1/3 số hợp tử qua 4 đợt nguyên phân, số hợp tử còn lại qua 5 đợt nguyên phân. Tổng số tế bào con tạo thành là 248. a. Tìm số hợp tử nói trên . b. Tính số tế bào con sinh ra từ mỗi nhóm hợp tử. • Cách giải: • Thao tác máy tính: a.Số hợp tử: Gọi a : tổng số hợp tử. - Số hợp tử nhóm 1: 4 a  Số TB con tạo ra 4 a .2 3 - Số hợp tử nhóm 2: 3 a  Số TB con tạo ra 3 a .2 4 - Số hợp tử nhóm 3: a – ( 4 a + 3 a ) = 5 12 a  Số TB con tạo ra 5 12 a .2 5  Tổng số TB con tạo ra: 4 a .2 3 + 3 a .2 4 + 5 12 a .2 5 = 248 62 3 a = 248  a = 12 b.Số TB con từ mỗi nhóm - Nhóm 1 : 4 a .2 3 = 3 12 .2 4 = 24 - Nhóm 2: 3 a .2 4 = 4 12 2 64 3 =  Bật máy tính, nhập vào các số 1, - , ( ấn phím nhập các số 1, 4, +, 1, 3, ), ấn phím = ta có kết quả 5 12 Hiển thị trên máy tính : 1-( 1 1 4 3 + ) = 5 12  Từ bàn phím nhập vào 1 4 , phím x, 2, x 3, +, 1 3 , x, 2, X , 4, +, 5 12 , 2, X , 5, = Hiển thị trên máy tính 1 4 x 3 2 + 1 3 x 4 2 + 5 12 x 5 2 = 62 3  ấn phím , nhập các số 12, 4, phím x, 2, X , 3, = ta có kết quả 24 Chuyên đề :” năng giải toán sinh học trên máy tính Casio” Trang 2 Trường THPT Châu Thành GV : Võ Thị Thúy Loan – Tổ CM: Sinh học - Nhóm 3: 5 12 a .2 5 = 5 12 12 .2 5 = 160 Hiển thị trên máy tính 3 12 .2 4 = 24 Tương tự cho các phép tốn còn lại. Bài 2 Ở một lồi thực vật, nếu các gen trên một NST đều liên kết hồn tồn thì khi tự thụ phấn nó có khả năng tạo nên 1024 kiểu tổ hợp giao tử. Trong một thí nghiệm người ta thu được một số hợp tử. Cho ¼ số hợp tử phân chia 3 lần liên tiếp, 2/3 số hợp tử phân chia 2 lần liên tiếp, còn bao nhiêu chỉ qua phân chia 1 lần. Sau khi phân chia số NST tổng cộng của tất cả các hợp tử là 580. Hỏi số nỗn được thụ tinh? • Cách giải: • Thao tác máy tính: Vì là thực vật tự thụ phấn nên có số kiểu giao tử là √1024 = 32 . Suy ra số NST trong bộ NST 2n là 10. Gọi x là số hợp tử thu được trong thí nghiệm (x cũng là số nỗn được thụ tinh) ta có phương trình: (1/4 )x.2 3 + (2/3)x.2 2 + [x – (x/4 + 2x/3)].2 = 580 : 10 = 58 (29/6)x = 58. Suy ra x = 12. - Bật máy ấn phím AC và ấn phím các phím số 1, 0, 2, 4 , = - Ấn phím AC và các phím số 5, 8 rồi ấn phím ÷ và các phím số 2, 9 sau đó ấn phím ÷ và phím số 6, cuối cùng ấn phím = ta có kết quả x = 12 LOẠI 2: Tính số nhiễm sắc thể tương đương với ngun liệu được mơi trường cung cấp trong q trình tự nhân đơi của NST - Số NST tương đương với ngun liệu được mơi trường cung cấp ∑ NST = 2n . 2 x – 2n = 2n.(2 x – 1) - Số NST chứa hồn tồn ngun liệu mới: ∑ NST mới = 2n . 2 x –2. 2n = 2n.(2 x – 2) • Bài tập vận dụng: Ba hợp tử của một lồi, lúc chưa nhân đơi số lượng NST đơn trong mỗi tế bào bằng 20. Hợp tử 1 có số đợt ngun phân bằng 1/4 số lần ngun phân của hợp tử 2. Hợp tử 2 có số đợt ngun phân liên tiếp bằng 50% số đợt ngun phân của hợp tử 3. Số lượng NST đơn lúc chưa nhân đơi trong tất cả các tế bào con sinh ra từ 3 hợp tử bằng 5480. a. Tính số đợt ngun phân liên tiếp của mỗi hợp tử ? b. Số lượng NST đơn được tạo ra từ ngun liệu mơi trường tế bào đã cung cấp cho mỗi hợp tử để ngun phân là bao nhiêu • Cách giải: • Thao tác máy tính: a. Số lần ngun phân của mỗi hợp tử: - Gọi số lần ngun phân của hợp tử 1 là n Chun đề :” năng giải tốn sinh học trên máy tính Casio” Trang 3 Tröôøng THPT Chaâu Thaønh GV : Võ Thị Thúy Loan – Tổ CM: Sinh học thì số lần nguyên phân của hợp tử 2 là 4n, hợp tử 3 là 8n - Số TB con được tạo ra do 3 hợp tử sẽ là: 20 5480 =274 ta có 2 n +2 4n +2 8n =274 giải ra ta được n = 1 vậy số lần nguyên phân của hợp tử 1 là 1, hợp tử 2 là 4, hợp tử 3 là 8 b. Số NST đơn do môi trường cung cấp - hợp tử 1= (2 1 -1)x 20=20 - hợp tử 2= (2 4 -1)x 20=300 - hợp tử 1= (2 8 -1)x 20=5100 Bật máy tính, nhấn các phím (, x, nhập vào 2 4 , sau đó ấn tiếp - , 1, ), x , 20 Cuối cùng ấn phím =, ta có kết quả 300 nhấn các phím (, x, nhập vào 2 8 , sau đó ấn tiếp - , 1, ), x , 20 Cuối cùng ấn phím =, ta có kết quả 5100 LOẠI 3 : Tính thời gian nguyên phân. 1.Thời gian của một chu nguyên phân (TB nguyên phân 1 lần ): Là thời gian của 5 giai đoạn (kì TG đến cuối) 2.Thời gian qua các đợt nguyên phân ( TB nguyên phân x lần) a.Tốc độ nguyên phân không đổi: ∑ TG = TG 1 đợt . x b. Tốc độ nguyên phân thay đổi: - Nhanh dần đều  TG các lần NP giảm dần đều - Giảm dần đều  TG các lần NP nhanh dần đều Gọi U 1 , U 2 , .U x lần lượt là TG các lần NP liên tiếp ∑ TG = 2 x (U 1 +Ux) Gọi d là hiệu số thời gian giữa lần NP sau với lần NP liền trước nó + d > 0 : tốc độ NP giảm dần. + d < 0 : tốc độ NP tăng dần. ∑ TG = 2 x [2.U 1 +(x-1)d] • Bài tập vận dụng: Bài 1 : ở đợt nguyên phân đầu tiên của 1 hợp tử, ghi nhận được trung bình ,mỗi của NP là 5 phút, giai đoạn chuyển tiếp với đợt phân bào kế tiếp là 10 phút.Khi hợp tử nguyên phân được 210 phút, hỏi hợp tử đã trải qua bao nhiêu đợt nguyên phân? Biết rằng thời gian của đợt nguyên phân cuối cùng là 40 phút và tốc độ giảm dần đều. a/ Tính thời gian của đợt phân bào đầu tiên. b/ Tìm số đợt nguyên phân của hợp tử. Chuyên đề :” năng giải toán sinh học trên máy tính Casio” Trang 4 Trửụứng THPT Chaõu Thaứnh GV : Vừ Th Thỳy Loan T CM: Sinh hc Cỏch gii: Thao tỏc mỏy tớnh: a.Thi gian ca t phõn bo u tiờn: 5x4 + 10 = 30 phỳt. b.S t nguyờn phõn: Gi x l s t nguyờn phõn. Tc nguyờn phõn gim dn u TG = 2 x (U 1 +Ux) 2 x (30+40) = 210 x = 420 70 = 6 Bt mỏy tớnh, nhp vo cỏc s 5, phớm x, 4, +, 10, = n phớm nhp vo 4, 2, 0, 7,0, = ta cú kt qu. Bi 2: Cú 4 hp t thuc cựng 1 loi l: A,B,C v D.Hp t A nguyờn phõn 1 s t liờn tip cho cỏc TB con, s TB con ny bng ẳ s NST cú trong 1 hp t khi nú cha tin hnh nguyờn phõn.Hp t B nguyờn phõn cho cỏc TB con vi tng s NST n nhiu gp 4 ln s NST n ca 1 TB con.Hp t C nguyờn phõn cho cỏc TB con cn nguyờn liu tng ng 480 NST n. Hp t D nguyờn phõn to cỏc TB con cha 960 NST n cu thnh hon ton t nguyờn liu mi cung cp trong quỏ trỡnh nguyờn phõn ny. Tt c cỏc TB con c hỡnh thnh núi trờn cha 1920 NSTn trng thỏi cha t nhõn ụi. a. Tỡm b nhim sc th lng bi ca loi b. S t nguyờn phõn ca mi hp t A, B, C, D ? c. Gi thuyt tc nguyờn phõn ca hp t A v B tng dn u, thi gian ca t phõn bo sau kộm hn thi gian ca t phõn bo trc l 2 phỳt.Tc nguyờn phõn ca hp t C, D gim dn u, thi gian ca t phõn bo sau nhiu hn thi gian ca t phõn bo trc 2 phỳt.Tớnh thi gian nguyờn phõn liờn tip núi trờn ca mi hp t. Bit rng thi gian t phõn bo u tiờn ca mi hp t u l 20 phỳt. Cỏch gii: Thao tỏc mỏy tớnh: a.B NST lng bi Gi x : s NST ca b NST lng bi. - S TB con sinh ra t hp t A : 1 4 x S NST trong cỏc TB con : 2 . 4 4 x x x = - S NST trong cỏc TB con sinh ra t hp t B: 4 x Cõu a gii phng trỡnh: 2 28 1920 0x x+ = . - Bt mỏy tớnh sau ú n phớm MODE, chn phớm s 5, tip tc chn phớm s 3.sau ú nhp vo cỏc giỏ tr 1, =, 28,=,-1920,=. Chuyờn : K nng gii toỏn sinh hc trờn mỏy tớnh Casio Trang 5 Tröôøng THPT Chaâu Thaønh GV : Võ Thị Thúy Loan – Tổ CM: Sinh học - Số NST trong các TB con sinh ra từ hợp tử C : 480 + x - Số NST trong các TB con sinh ra từ hợp tử D : 960 + 2 x  Tổng NST trong tất cả các TB con là : 1 4 x . x + 4 x +480 + x +960 + 2 x  phương trình : 28 5760 1920 4 x x+ + =  2 28 1920 0x x+ − =  1 2 32 60 x x = =− Bộ NST 2n = 32 b.Số đợt nguyên phân: - Số đợt nguyên phân của hợp tử A: 3 1 .32 8 2 4 = =  số đợt NP là 3 - Số đợt nguyên phân của hợp tử B : Số NST trong TB con sinh ra : 4 x = 4.32 = 128  Số TB con sinh ra : 2 128 4 2 32 = =  số đợt NP là 2 - Số đợt nguyên phân của hợp tử C : Số NST trong TB con sinh ra : 480 + x = 480+ 32 =512  Số TB con sinh ra : 4 512 16 2 32 = =  Số đợt nguyên phân là 4 - Số đợt nguyên phân của hợp tử D : Số NST trong Tb con sinh ra : 960 + 2 x = 1024  Số TB con sinh ra : 5 1024 32 2 32 = =  Số đợt NP là 5 c.Thời gian nguyên phân liên tiếp : ∑ TG = 2 x [2.U 1 +(x-1)d] Hợp tử A = ( ) ( ) 3 2.20 3 1 2 54 2   + − − =   phút Hợp tử B = ( ) ( ) 2 2.20 2 1 2 38 2   + − − =   phút - Tiếp tục ấn phím = ta có kết quả 1 2 32 60 x x = =− Câu b, để có kết quả 3 32 8 2 4 = = , nhấn phím , nhập vào các số 3, 2, 4, =.sau đó nhấn phím log , nhập vào 2, 8, = ta có kết quả. Để có kết quả 5 1024 32 2 32 = = , nhấn phím log , nhập vào 2, 32, = ta có kết quả.  nhấn phím nhập vào các số 3, 2, (, 2,0, +, 3, 1, (-), = ta có kết quả. Chuyên đề :” năng giải toán sinh học trên máy tính Casio” Trang 6 Trửụứng THPT Chaõu Thaứnh GV : Vừ Th Thỳy Loan T CM: Sinh hc Hp t C = ( ) ( ) 4 2.20 4 1 2 92 2 + = phỳt Hp t D= ( ) ( ) 5 2.20 5 1 2 120 2 + = phỳt Nhúm 2: C CH GIM PHN V TH TINH LOI 1 : Tớnh s giao t hỡnh thnh v s hp t to ra. a. Giao t : S tinh trựng hỡnh thnh = s TB sinh tinh x 4 S tinh trựng X hỡnh thnh = s tinh trựng Y hỡnh thnh S trng hỡnh thnh = s TB sinh trng S th nh hng = s TB sinh trng x 3 b. Hp t : S hp t hỡnh thnh = s tinh trựng th tinh= s trng th tinh S hp t XX = s tinh trựng X th tinh S hp t XY = s tinh trựng Y th tinh c.T l th tinh ( hiu sut th tinh) - Hiu sut th tinh ca tinh trựng = x 100 - Hiu sut th tinh ca trng = x 100 Bi tp vn dng: vựng sinh trng ca 1 tinh hon cú 2560 TB sinh tinh mang cp NST gii tớnh XY u qua GP to cỏc tinh trựng.Ti vựng sinh trng ca 1 bung trng, cỏc TB sinh trng mang cp NST XX u qua GP to trng.Trong quỏ trỡnh th tinh , trong s tinh trựng X hỡnh thnh ch cú 50% l kt hp c vi trng, cũn trong s tinh trựng mang Y hỡnh thnh thỡ cú 40% kt hp c vi trng.Trong khi t l th tinh ca trng l 100%. a. Tỡm s hp t XX v XY thu c. b. Tớnh s TB sinh trng vựng sinh trng ca bung trng. Cỏch gii: a.S hp t XX v XY -S tinh trựng X = s tinh trựng Y hỡnh thnh: 4.2560 5120 2 = nhn phớm nhp vo cỏc s 4, x, 2, 5, 6,0, = ta cú kt qu. Chuyờn : K nng gii toỏn sinh hc trờn mỏy tớnh Casio Trang 7 S tinh trựng th tinh Tng s tinh trựng hỡnh thnh S trng th tinh Tng s trng hỡnh thnh Tröôøng THPT Chaâu Thaønh GV : Võ Thị Thúy Loan – Tổ CM: Sinh học -Số hợp tử XX tạo ra = Số tinh trùng X thụ tinh: 5120. 50 2560 100 = - Số hợp tử XY tạo ra = Số tinh trùng Y thụ tinh: 5120. 40 2048 100 = b. Số TB sinh trứng : - Số trứng thụ tinh bằng số hợp tử tạo thành : 2560+2048 = 4608 Vì tỉ lệ thụ tinh của trứng là 100% và 1 TB sinh trứng cho 1 trứng  Số TB sinh trứng là 4608  nhấn phím nhập vào các số 5,1, 2, 0, x, = ta có kết quả.  nhập vào các số 2,5, 6, 0, 2,,4,8,+, = ta có kết quả. LOẠI 2 : Tính số loại giao tử và hợp tử khác nhau về nguồn gốc và cấu trúc NST a. Sự phân li và tổ hợp của NST trong quá trình GP - Nếu có TĐC trong GP xảy ra tại 1 điểm trong cặp NST mỗi cặp TĐC sẽ làm số loại giao tử tăng gấp đôi. + số loại giao tử : 2 n+m ( m : số cặp NST có trao đổi chéo) + Tỉ lệ của mỗi loại giao tử : 1 2 n m + + Dạng tổ hợp : dùng sơ đồ phân nhánh hay cách nhân đại số. - Nếu không có TĐC : + số loại giao tử : 2 n ( n : số cặp NST tương đồng) + Tỉ lệ mỗi loại giao tử : 1 2 n + số kiểu tổ hợp NST khác nhau : 3 n b. Sự tái tổ hợp của NST trong quá trình thụ tinh : Số loại hợp tử = số loại giao tử đực x số loại giao tử cái c. Số loại giao tử, hợp tử mang NST có nguồn gốc khác nhau : ( không có TĐC) - Số loại giao tử chứa NST của cha hoặc mẹ : + Số loại giao tử chứa a NST có nguồn gốc từ cha (a ≤ n) ! !( )! a n n C a n a = − + số loại giao tử chứa b NST có nguồn gốc từ mẹ (b ≤ n) Chuyên đề :” năng giải toán sinh học trên máy tính Casio” Trang 8 Tröôøng THPT Chaâu Thaønh GV : Võ Thị Thúy Loan – Tổ CM: Sinh học ! !( )! b n n C b n b = − - Số loại hợp tử được di truyền NST từ ông, bà + Số loại hợp tử được di truyền a NST từ « ông nội » hoặc « bà nội » ! 2 !( )! n n x a n a − + số loại hợp tử được di truyền b NST từ « ông ngoại » hoặc « bà ngoại » ! 2 !( )! n n x b n b − + số loại hợp tử được di truyền a NST từ « ông nội » ( hoặc bà nội) và b NST từ « bà ngoại » (hoặc ông ngoại) ! !( )! n a n a − x ! !( )! n b n b − d. Số NST môi trường cung cấp cho quá trình tạo giao tử : - Số NST môi trường cung cấp cho các TB sinh giao tử tạo giao tử bằng số NST trong các TB sinh giao tử. - Số NST môi trường cung cấp cho quá trình tạo giao tử từ a TB sinh dục sơ khai ban đầu là : ( 2 x+1 - 1)a. 2n ( x : số lần nguyên phân) • Bài tập vận dụng: Ở đậu Hà Lan 2n = 14, cho rằng giảm phân tạo thành các giao tử không xảy ra trao đổi đoạn. a. Cho biết số loại giao tử hình thành với các tổ hợp NST khác nhau về nguồn gốc cha mẹ? tỉ lệ mỗi loại giao tử? b. Trong số các loại giao tử nói trên cho biết: - Bao nhiêu loại giao tử chứa 2 NST có nguồn gốc từ bố? Tỉ lệ các loại giao tử này? -Bao nhiêu loại giao tử chứa 3NST có nguồn gốc từ mẹ ? Tỉ lệ các loại giao tử này? • Cách giải: • Thao tác máy tính: a.Số loại giao tử và tỉ lệ mỗi loại : 2 n = 2 7 = 128 loại Tỉ lệ mỗi loại 7 1 1 1 2 2 128 n = = = 7.8125.10 -3 b.- Số loại giao tử có nguồn gốc từ bố, tỉ lệ : - Bật máy tính, ấn phím số 2 và x nhập vào phím số 7, ấn phím = ta có kết quả 128 - Ấn phím ,nhập số 1,tiếp tục ấn phím 2, Chuyên đề :” năng giải toán sinh học trên máy tính Casio” Trang 9 Trường THPT Châu Thành GV : Võ Thị Thúy Loan – Tổ CM: Sinh học 2 7 k n c c = = 7! 2!(7 2)!− =21 giao tử. - Tỉ lệ giao tử = 21 128 = 0.1641. - Số loại giao tử có nguồn gốc từ mẹ, tỉ lệ : 3 7 k n c c = = 7! 3!(7 3)!− = 35 giao tử. -Tỉ lệ giao tử = 35 128 = 0.2734. x , 7, = ta có kết quả 7.8125.10 -3 - Nhập vào số 7, shift, nCr, 2, = ta có kết quả 21.Tương tự cho các phép tốn còn lại 4. TÍNH KH Ả THI CỦA ĐỀ TÀI: Đề tài đã được áp dụng với đối tượng là học sinh khối 12- ban tự nhiên, đặc biệt là áp dụng trong bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi vòng trường và vòng tỉnh đã đạt được kết quả khả quan 2 học sinh đạt HSG giải tốn trên máy tính casio vòng trường và 1 học sinh đạt giải khuyến khích - vòng tỉnh . III.PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 1. KẾT LUẬN: Chương trình sinh học phổ thơng là những kiến thức đại cương về sinh học từ trước tới nay của nhân loại.Đặc biệt là chương trình sinh học 12 hội tụ gần tồn bộ các dạng bài tập sinh học.Qua thực tế giảng dạy mơn sinh học ở khối 12 tơi nhận thấy đa số học sinh chưa thật sự hứng thú với kiến thức sinh học.Tuy nhiên bên cạnh đó các em lại có khả năng tư duy tốn học rất tốt, lại hứng thú khi giải quyết những vấn đề liên quan đến “các con số” đặc biệt là học sinh ban tự nhiên.Trên cơ sở đó tơi nghĩ rằng một biện pháp gây hứng thú trong học sinh là “ kéo học sinh lại gần với tốn học – mơn học mà các em u thích” . Tuy nhiên trong q trình thực hiện chun đề khó tránh khỏi những thiếu sót, rất mong q thầy cơ và các bạn đồng nghiệp nhiệt tình đóng góp ý kiến, giúp chun đề được hồn thiện hơn. 2. KIẾN NGHỊ: - Đối với GVBM: Rất mong q thầy,cơ tham khảo chun đề, đóng góp ý kiến kiến để chun đề được hồn thiện và mang tính khả thi cao. - Đối với BGH: Rất mong BGH nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu chun mơn của giáo viên về thời gian cũng như bổ sung tài liệu tham khảo về chun mơn trong thư viện nhà trường. IV.TÀI LIỆU THAM KHẢO - Phương pháp giải bài tập Sinh học – NXB TP HCM. - Bài tập sinh học 10 – NXB GD. - Kiến thức sinh học cơ bản – NXB ĐHQG TPHCM. Chun đề :” năng giải tốn sinh học trên máy tính Casio” Trang 10 [...]...Trường THPT Châu Thành GV : Võ Thị Thúy Loan – Tổ CM: Sinh học Châu thành, ngày 15 tháng 5 năm 2010 Người viết Võ Thị Thúy Loan Duyệt của BGH Chun đề :” năng giải tốn sinh học trên máy tính Casio Duyệt của TTCM Trang 11 . tơi đã chọn đề tài “ kĩ năng giải tốn sinh học trên máy tính Casio. ” 2.M ỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI : Đề tài nêu kĩ năng giải một số dạng bài tập sinh học trong. nay, việc giải bài tốn sinh học trên máy tính casio là một vấn đề còn khá mới mẽ đối với học sinh, phần lớn các em chỉ sử dụng máy tính trong giải bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng KĨ NĂNG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO, Bài giảng KĨ NĂNG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO,

Hình ảnh liên quan

Tất cả các TB con được hình thành nĩi trên chứa 1920 NSTđơn ở trạng thái chưa tự nhân đơi. - Bài giảng KĨ NĂNG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO

t.

cả các TB con được hình thành nĩi trên chứa 1920 NSTđơn ở trạng thái chưa tự nhân đơi Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan