0

Tài liệu dau nhị thuc bậc nhất_ HG tinh NAm Định

19 373 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 06:11

NhiÖt liÖt chµo mõng quý thÇy c« vµ c¸c em häc sinh líp 10A4 vÒ dù buæi häc h«m nay Hội giảng tỉnh Nam Định năm học 2007-2008 Chương iv Bài 3 Dấu nhị thức bậc nhất (Tiết 36 theo ppct tiết 2 trong bài) trường THPT Xuân Trường Đơn vị tham gia : Trường THPT Xuân Trường Giáo viên giảng dạy: Phạm viết Chính Bài tập1: Xét biểu thức .Hãy điền dấu + , vào chỗ trống sau: ( ) ( 2)( 2)f x x x x= + x ( )g x + 2 2 0 0 0 0 0 0 x 2x 2x + Bài tập 2: Xét biểu thức .Hãy điền dấu + , vào chỗ trống sau: 11 5 ( ) (3 1)(2 ) x g x x x = + x 11 5x 3 1x + 2 x + 2 11 5 0 0 0 0 1 3 ( )f x 0 Kết quả - Kiểm tra bài cũ trường THPT Xuân Trường x x x-2 x+2 f(x) 2 0 2 + 0 0 0 0 0 0 + + + + + + + + Bài tập1: Xét biểu thức Hãy điền dấu + , vào chỗ trống sau: ( ) ( 2)( 2)f x x x x= + Kết quả - Kiểm tra bài cũ trường THPT Xuân Trường x -11-5x 3x+1 2-x g(x) 11 5 1 3 2 + 0 0 0 0 + + + + + + + + Bài tập2: Xét biểu thức Hãy điền dấu + , vào chỗ trống sau: 11 5 ( ) (3 1)(2 ) x g x x x = + Đặt vấn đề trường THPT Xuân Trường x f(x) g(x) x + 0 2 2 11 5 1 3 + 2 0 + + 0 0 0 + + Dựa vào bảng xét dấu của các biểu thức f(x), g(x). Từ đó suy ra tập nghiệm của các bất phương trình: a , f(x) > 0 (a) b, g(x) 0 (b) Tập nghiệm của bpt (a) là: a, Tập nghiệm của bpt (b) là: b, 11 1 ; ;2 5 3 T = ữ ( ) ( ) 2;0 2;T = + Kết quả ( 2)( 2) 0x x x + > 11 5 0 (3 1)(2 ) x x x + Ví dụ-Phương pháp giải bất phương trình tích ` trường THPT Xuân Trường Giải bất phương trình: 3 4 0 (1)x x Phương pháp giải bất phương trình tích: Bước1: Đưa bpt về dạng f(x) 0(hoặc f(x) 0) trong đó f(x) là biểu thức dạng tích các nhị thức bậc nhất Bước2: Lập bảng xét dấu f(x) Bước3: Từ bảng xét dấu f(x) suy ra tập nghiệm của bpt Lưu ý: Tuỳ theo chiều của bpt mà ta chọn giá trị x Dựa vào bảng xét dấu VT của bpt có tập nghiệm là: Ví dụ: Lời giải: Ta có: (1) ( 2)( 2) 0x x x + + 0 2 2 0 0 0 + + . Bảng xét dấu VT x VT ( ] [ ] ; 2 0;2T = Ví dụ-Phương pháp giải bất phương trình chứa ẩn ở mẫu thức trường THPT Xuân Trường Giải bất phương trình: 4 3 0 (2) 3 1 2x x + Phương pháp giải bất phương trình chứa ẩn ở mẫu thức: Bước2: Đưa bpt về dạng f(x) (hoặc f(x) 0) trong đó f(x) là biểu thức dạng thương mà có các nhị thức bậc nhất Bước3: Lập bảng xét dấu f(x) Bước4: Từ bảng xét dấu f(x) suy ra tập nghiệm của bpt Lưu ý: Tuỳ theo chiều của bpt mà ta chọn giá trị x Vậy tập nghiệm của bpt là: Ví dụ1: Lời giải: Đk: 11 5 1 3 + 2 0 + + 11 5 0 (3 1)(2 ) x x x + ( ) 11 1 ; 2; 5 3 T = + ữ x VT 1 3 2 x x Bước1: Tìm điều kiện xác định của bpt. .Ta có (2) Sai ở đâu? Khoanh tròn chỗ sai? Sửa thành lời giải đúng trường THPT Xuân Trường Giải bất phương trình sau: Ví dụ2 (Bài2a SGK): 2 5 (3) 1 2 1x x ?Lời giải1: ĐK ?Lời giải2: ĐK 1 1 2 x x (3) 2(2 1) 5( 1)x x 4 2 5 5x x 3x 1 1 2 x x 5 2 (3) 0 2 1 1x x 3 0 (2 1)( 1) x x x Ta có : Ta có: Vậy tập nghiệm của bpt (2) là: [ ) 3;S = + Tập nghiệm của bpt (2) là: 1 ;1 (3; ) 2 S = + ữ Lời giải đúng! Lời giải đúng! Lập bảng xét dấu VT bpt ta có: ? ? Lêi gi¶i ®óng ! tr­êng THPT Xu©n Tr­êng Gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh sau: VÝ dô2 (Bµi2a SGK): 2 5 (3) 1 2 1x x ≤ − − Lêi gi¶i: §iÒu kiÖn 1 1 2 x x ≠    ≠   5 2 (3) 0 2 1 1x x ⇔ − ≥ − − 3 0 (2 1)( 1) x x x − ⇔ ≥ − − Ta cã VËy tËp nghiÖm cña bpt (3) lµ: [ ) 1 ;1 3; 2 S   = ∪ +∞  ÷   x - 1 3 + x-3 - | - | - 0 + 2x-1 - 0 - | - | + x-1 - | - 0 + | + VT - || + || - 0 + ∞ ∞ 1 2 [...]... 1857, ông công bố hơn 800 công trình trong đó có công trình về đại số CÔS I CÔ-SI (Augustin Louis Cauchy 1789-1857) CÔ-SI(Augustin Cauchy -1789-1857) trường THPT Xuân Trường Củng cố: + Nắm vững địnhdấu nhị thức bậc nhất + Vận dụng vào xét dấu các biểu thức tích, thương + Đặc biệt: áp dụng vào giải bất phương trình: - Nắm được cách giải bất phương trình tích - Nắm được cách giải bất phương trình chứa... Trường Vídụ-Các dạng bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối-Cách giải Ví dụ:Tập nghiệm của bpt: |-2x+1| < 8-x là:T = ( ; 7 ) ( 3; + ) -Dạng2: f ( x) > g ( x) +Cách giải: (2) Hướng 1: Dùng định nghĩa f ( x) 0 f ( x) > g ( x) (2) f ( x) < 0 f ( x) > g ( x) g ( x) < 0 g ( x) 0 Hướng 2: Dùng tính chất (2) f ( x) > g ( x) f ( x) < g ( x) Hướng 3: Điều kiện, bình phương... trường THPT Xuân Trường Mở rộng Về nhà -Dạng khác: +, | f ( x) | g ( x) +, | f ( x) | g ( x) +, | f ( x) || g ( x) | +, Dạng bpt chứa nhiều dấu giá trị tuyệt đối, ta dùng phương pháp chia khoảng dựa vào định nghĩa Ví dụ: Giải các bpt a,Bài 3b SGK trang 94 b,| 2 x + 1| | x + 3 |< 2 trường THPT Xuân Trường Trò chơi Giải ô chữ - Khi biết 2 thông tin sau Thông tin1: Ô chữ gồm 4 chữ cái là tên một nhà... chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối Ví dụ: Giải bất phương trình : 2 x + 1 + x 3 < 5 Dạng bất phương trình cơ bản: (1) -Dạng 1: f ( x) < g ( x) f ( x) 0 +Cách giải: f ( x) < g ( x) Hướng 1: Dùng định nghĩa (1) f ( x) < 0 f ( x) < g ( x) g ( x) > 0 Hướng2: Dùng tính chất (1) g ( x) < f ( x) < g ( x) (hoặc: (1) g ( x) < f ( x) < g ( x)) Hướng3: Đặt đk, bình phương đưa về bpt tích +Ví . líp 10A4 vÒ dù buæi häc h«m nay Hội giảng tỉnh Nam Định năm học 2007-2008 Chương iv Bài 3 Dấu nhị thức bậc nhất (Tiết 36 theo ppct tiết 2 trong bài) trường. (Augustin Louis Cauchy 1789-1857) trường THPT Xuân Trường + Nắm vững định lí dấu nhị thức bậc nhất. + Vận dụng vào xét dấu các biểu thức tích, thương. + Đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu dau nhị thuc bậc nhất_ HG tinh NAm Định, Tài liệu dau nhị thuc bậc nhất_ HG tinh NAm Định,

Hình ảnh liên quan

Dựa vào bảng xét dấu của các biểu thức f(x), g(x). Từ đó suy ra tập nghiệm của các bất phương trình: - Tài liệu dau nhị thuc bậc nhất_ HG tinh NAm Định

a.

vào bảng xét dấu của các biểu thức f(x), g(x). Từ đó suy ra tập nghiệm của các bất phương trình: Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bước2: Lập bảng xét dấu f(x) - Tài liệu dau nhị thuc bậc nhất_ HG tinh NAm Định

c2.

Lập bảng xét dấu f(x) Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bước3: Lập bảng xét dấu f(x) - Tài liệu dau nhị thuc bậc nhất_ HG tinh NAm Định

c3.

Lập bảng xét dấu f(x) Xem tại trang 8 của tài liệu.
Lập bảng xét dấu VT bpt ta có: - Tài liệu dau nhị thuc bậc nhất_ HG tinh NAm Định

p.

bảng xét dấu VT bpt ta có: Xem tại trang 9 của tài liệu.