0

Tài liệu KHDay học GDCD7 kỳ II

6 404 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 03:13

1. Môn học: Giáo dục công dân 7 2. Chương trinh: Cơ bản Học kỳ II Năm học: 2010 - 2011 3. Họ tên giáo viên: Trịnh Thị Vân Điện thoại: 0987969982 Lịch sinh hoạt tổ: Phân công trực tổ 4. Chuẩn của môn học( Theo chuẩn do bộ GD và ĐT ban hành); phù hợp với thực tế Sau khi kết thúc học kỳ, học sinh sẽ: Chủ đề Kiến thức Kỹ năng Chủ đề 5: Quan hệ với công việc Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch - Hiểu được thế nào là sống và làm việc có kế hoạch - Kể được một số biểu hiện của sống và làm việc có kế hoạch - Nêu được ý nghĩa của sống và làm việc có kế hoạch - Biết phân biệt những biểu hiện của sống và làm việc có kế hoạch với sống và làm việc thiếu kế hoạch - Biết sống và làm việc có kế hoạch Chủ đề 6: Quyền tự do, dân chủ cơ bản của công dân Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em việt nam - Nêu được một số quyền cơ bản của trẻ em được quy định trong luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em - Nêu được bổn phận của trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội. - Nêu được trách nhiệm của gia đình, nhà nước và xã hội trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. - Nhận biết được các hành vi vi phạm quyền trẻ em - Biết xử lý tình huống cụ thể có liên quan tới quyền và bổn phận trẻ em - Biết thực hiện tốt quyền và bổn phận trẻ em, đồng thời biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện Chủ đề 7: Quyền và nghĩa vụ của công dân về trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và TNTN Bài 14:Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên - Nêu được thế nào là môi trường, thế nào là tài nguyên thiên nhiên - Kể được một số yếu tố của môi trường và TNTN - Nêu được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. - Nêu được vai trò của TNTN va môi trường - Kể được những quy định cơ bản của pháp luật về bảo - Nhận biết được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và TNTN, biết báo cho người có trách nhiệm biết để xử lý. - Biết bảo vệ môi trường ở nhà, nơi công cộng và biết nhắc nhở các bạn cùng thực hiện. vệ mội trường và TNTN. - Nêu được những biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và TNTN. Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa Nêu được thế nào là di sản văn hóa - Kể tên được một số di sản văn hóa - Kể được một số di sản văn hóa nước ta. - hiểu được ý nghĩa của di sản văn hóa - kể được một số quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa Nhận biết được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa, biết đấu tranh, ngăn chặn những hành vi đó hoặc báo cho những người có trách nhiệm biết để xử lí. - Tham gia các hoạt động giữ gìn, bảo vê tôn tạo các di sản văn hóa cho phù hợp với lứa tuổi. Chủ đề 8: Các quyền tự do dân chủ cơ bản của công dân Bài 16. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo - Hiểu thế nào là tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo - Kể tên một số tín ngưỡng tôn giáo chính ở nước ta - Nêu được một số quy định của pháp luật về quyền tự do, tín ngưỡng. - Biết phát hiện và báo cho người có trách nhiệm về những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm những việc xấu Chủ đề 9: Nhà nước CHXHCNVN - quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lý nhà nước Bài 17: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Biết được bản chất của nhà nước ta - Nêu được thế nào là bộ máy nhà nước - vẽ được sơ đồ bộ máy nhà nước một cách giản lược - Nêu được tên bốn loại cơ quan trong bộ máy nhà nước và chức năng nhiệm vụ của từng loại cơ quan - Nhận biết được một số cơ quan của bộ máy nhà nước trong thực tế - Chấp hành tốt và pháp luật của nhà nước Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở( Xã, Phường, Thị Trấn) - Kể được tên các cơ quan cấp cơ sở( Xã, Phường, Thị Trấn) - Nêu được nhiệm vụ của từng loại cơ quan nhà nước cấp cơ sở - Kể được một số công việc mà cơ quan nhà nước cấp cơ sở( Xã, Phường, Thị Trấn) đã làm để chăm lo đời - Tôn trọng các cơ quan nhà nước ở cơ sở, ủng hộ mọi hoạt động của các cơ quan đó sống mọi mặt của nhân dân. 5. Yêu cầu về thái độ: - Tôn trọng ủng hộ lối sống và làm việc có kế hoạch, phê phán lối sống tùy tiện, không có kế hoạch. - Có ý thức bảo vệ quyền của mình và tôn trọng bạn bè - Có ý thức bảo vệ môi trường và TNTN ủng hộ các biện pháp bảo vệ môi trường và TNTN. - Phê phán đấu tranh với những hành vi vi phạm Pháp Luật bảo vệ môi trường. - Tôn trọng và tự hào các di sản văn hóa của quê hương đất nước. - Tôn trọng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam - Tôn trọng các cơ quan nhà nước cấp cơ sở, ủng hộ hoạt động của các cơ quan đó. 6. Mục tiêu chi tiết Mục tiêu Nội dung Mục tiêu chi tiết Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Lớp 7 Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch - Hiểu được thế nào là sống và làm việc có kế hoạch - Kể được một số biểu hiện của sống và làm việc có kế hoạch - Nêu được ý nghĩa của sống và làm việc có kế hoạch Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em việt nam - Nêu được một số quyền cơ bản của trẻ em được quy định trong luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em - Nêu được bổn phận của trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội. - Nêu được trách nhiệm của gia đình, nhà nước và xã hội trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Bài 14:Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên - Nêu được thế nào là môi trường, thế nào là tài nguyên thiên nhiên - Kể được một số yếu tố của môi trường và TNTN - Nêu được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. - Nêu được vai trò của TNTN va môi trường - Kể được những quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ mội trường và TNTN. - Nêu được những biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và TNTN. Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa Nêu được thế nào là di sản văn hóa - Kể tên được một số di sản văn hóa - Kể được một số di sản văn hóa nước ta. - hiểu được ý nghĩa của di sản văn hóa - kể được một số quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa Bài 16. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn - Hiểu thế nào là tín ngưỡng, tôn - Kể tên một số tín ngưỡng tôn giáo - Nêu được một số quy định của pháp giáo giáo và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chính ở nước ta luật về quyền tự do, tín ngưỡng. Bài 17: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Biết được bản chất của nhà nước ta - Nêu được thế nào là bộ máy nhà nước - vẽ được sơ đồ bộ máy nhà nước một cách giản lược - Nêu được tên bốn loại cơ quan trong bộ máy nhà nước và chức năng nhiệm vụ của từng loại cơ quan Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở( Xã, Phường, Thị Trấn) - Kể được tên các cơ quan cấp cơ sở( Xã, Phường, Thị Trấn) - Nêu được nhiệm vụ của từng loại cơ quan nhà nước cấp cơ sở - Kể được một số công việc mà cơ quan nhà nước cấp cơ sở( Xã, Phường, Thị Trấn) đã làm để chăm lo đời sống mọi mặt của nhân dân. 7. Khung phân phối chương trình ( theo PPCT của sở GD & ĐT ban hành) Học kỳ II: 17 tuần, 17 tiết Nội dung bắt buộc ND tự chọn Tổng số tiết Ghi chú Lý thuyết Thực hành Bài tập, Ôn tập Kiểm tra 12 2 1 2 17 8. Lịch trình chi tiết: Bài học Tiết Hình thức tổ chức DH PP/học liệu PTDH KT - ĐG Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch 19,20 Trên lớp: Tổ chức luyện tập,Thảo luận, Sắm vai. Tự học: Học bài, làm bài tập a, c, d.SGK - SGK, tài liệu tham khảo về câu ca dao, mẩu chuyện - Bài tập tình huống. - Mẫu kế hoạch GV vẽ trên khổ giấy lớn Làm bài tập b, đ. Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em việt nam 21 - Phân tích, nêu và giải quyết vấn đề. - Thảo luận - Diễn giải Tự học: học bài làm bài tập a, b, đ - Hiến pháp 1992 Bộ luật dân sự, Luật bảo vệ chăm sóc và giáo duc trẻ em, Luật giáo dục - tranh ảnh Làm bài tập c,d. Bài 14:Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 22,23 - Giải quyết tình huống. - Thảo luận - Sắm vai. Tự học: làm bài - Tranh ảnh, về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. - Các thông Làm bài tập b,d,đ,g tập a, c, e tin về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiênnhiên. - Phiếu học tập - Giấy khổ to, bút dạ. Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa 24,25 Trên lớp: giải quyết tình huống, thảo luận, sắm vai. Tự học: làm bài tập a, b,đ Tranh ảnh về di sản văn hóa, bài tập, tình huống, tài liệu sách báo nói về di sản văn hóa Làm bài tập c, e. 26 Kiểm tra một tiết Tự luận Đề kiểm tra Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo 27,28 - Thảo luận nhóm, tổ chức trò chơi, nêu giải quyết vấn đề. Tự học: làm bài tập a, d,đ,e - Bài tập, tình huống đạo đức, hiến pháp việt nam năm 1992 điều 70 bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam Làm bài tập b, c Bài 17: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 29,30 Trên lớp: tổ chức trò chơi, thảo luận Tự học: làm bài tập a, đ, e. SGK, SGV, tranh ảnh, sơ đồ phân công và phân cấp bộ máy nhà nước. Làm bài tập b, c,d Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở( Xã, Phường, Thị Trấn) 31,32 Trên lớp: Thảo luận, tổ chức trò chơi Tự học: Làm BT a SGK, SGV GDCD7, sơ đồ bộ máy nhà nước cấp cơ sở Làm bài tập b, c Ôn tập học kỳ II 33 Trên lớp: Luyện tập vận dụng PP dạy học hiện đại và truyền thống Tự học: ôn lại kiến thức học kỳ II SGK, truyện đọc, tục ngữ Kiểm tra học kỳ II 34 Kiểm tra theo hình thức 100% tự luận Đề kiểm tra Chương trình địa phương 35 Trên lớp: Nêu và giải quyết vấn Các vấn đề tồn tại ở địa phương có đề, thảo luận Tự học: tìm hiểu các vấn đề tồn tại ở địa phương có liên quan đến nội dung đã học và cách khắc phục liên quan nội dung đã học. 9. Kế hoạch kiểm tra đánh giá: - Kiểm tra thường xuyên( cho điểm/ không cho điểm) kiểm tra bài làm, hỏi trên lớp . - Kiểm tra định kỳ Hình thức KTĐG Số lần Hệ số Thời điểm/ nội dung Kiểm tra miệng 1 1 Kiểm tra 15p 1 1 Tuần 23 ND: quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em việt nam Kiểm tra 45p 1 2 Tuần 26 ND: sống và làm việc có kế hoạch, quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em việt nam, Bảo vệ môi trường và TNTN, Bảo vệ di sản văn hóa Kiểm tra học kỳ II 1 3 Tuần 34 10. Kế hoạch triển khai các nội dung chủ đề bám sát( Theo PPCT của sở GD & ĐT ban hành) Tuần Nội dung Chủ đề Nhiệm vụ năm học Đánh giá . . 11. Kế hoạch triển khai các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Tuần Nội dung Chủ đề Nhiệm vụ năm học Đánh giá . . GIÁO VIÊN TỔ TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG . PP dạy học hiện đại và truyền thống Tự học: ôn lại kiến thức học kỳ II SGK, truyện đọc, tục ngữ Kiểm tra học kỳ II 34 Kiểm tra theo hình thức 100% tự luận. chơi Tự học: Làm BT a SGK, SGV GDCD7, sơ đồ bộ máy nhà nước cấp cơ sở Làm bài tập b, c Ôn tập học kỳ II 33 Trên lớp: Luyện tập vận dụng PP dạy học hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu KHDay học GDCD7 kỳ II, Tài liệu KHDay học GDCD7 kỳ II,

Hình ảnh liên quan

Bài học Tiết Hình thức tổ chức DH PP/học liệu PTDH KT - ĐG Bài 12: Sống  - Tài liệu KHDay học GDCD7 kỳ II

i.

học Tiết Hình thức tổ chức DH PP/học liệu PTDH KT - ĐG Bài 12: Sống Xem tại trang 4 của tài liệu.
34 Kiểm tra theo hình thức 100% tự luận - Tài liệu KHDay học GDCD7 kỳ II

34.

Kiểm tra theo hình thức 100% tự luận Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình thức KTĐG Số lần - Tài liệu KHDay học GDCD7 kỳ II

Hình th.

ức KTĐG Số lần Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan