0

Tài liệu GA Dai so 11(day du)

48 410 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 01:12

CHƯƠNG I : HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC § 1 : HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC (Tiết 1 – 5) A . MỤC TIÊU . 1. Về kiến thức : – Nắm định nghĩa hàm số sin , cosin , tang và côtang – Nắm tính tuần hoàn và chu kì các hàm số 2. Về kỹ năng : – Tìm tập xác định . tập giá trị cả 4 hàm số lượng giác – Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số 3. Về tư duy thái độ : có tinh thần hợp tác tích cực tham gia bài học , rèn luyện tư duy logic B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ : 1. Chuẩn bị của GV : Các phiếu học tập , hình vẽ. 2. Chuẩn bị của HS : Ôn bài cũ và xem bài trước C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : Về cơ bản sử dụng PPDH gợi mở vấn đáp đan xen hoạt động nhóm D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC : Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu Sử dụng máy tính hoặc bảng các giá trị lượng giác của các cung đặc biệt để có kết quả Nhắc lại kiến thức cũ : Tính sin 6 π , cos 6 π ? I ) ĐỊNH NGHĨA : Vẽ hình biễu diễn cung AM Trên đường tròn , xác định sinx , cosx Hướng dẫn làm câu b Nghe hiểu nhiệm vụ và trả lời cách thực hiện Mỗi số thực x ứng điểm M trên đường tròn LG mà có số đo cung AM là x , xác định tung độ của M trên hình 1a ? ⇒ Giá trị sinx 1)Hàm số sin và hàm số côsin: a) Hàm số sin : SGK HS làm theo yêu cầu Biễu diễn giá trị của x trên trục hoành , Tìm giá trị của sinx trên trục tung trên hình 2 a? Hình vẽ 1 trang 5 /sgk HS phát biểu hàm số sinx Theo ghi nhận cá nhân Qua cách làm trên là xác định hàm số sinx , Hãy nêu khái niệm hàm số sin x ? HS nêu khái niệm hàm số Cách làm tương tựnhưng tìm hoành độ của M ? ⇒ Giá trị cosx Tương tự tìm giá trị của cosx trên trục tung trên hình 2b ? b) Hàm số côsin SGK Hình vẽ 2 trang 5 /sgk Nhớ kiến thức củ đã học ở lớp 10 Hàm số tang x là một hàm số được xác định bởi công thức tanx = sin cos x x 2) Hàm số tang và hàm số côtang a) Hàm số tang : là hàm số xác 1 Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu định bởi công thức : y = sin cos x x ( cosx ≠ 0) kí hiệu y = tanx cosx ≠ 0 ⇔ x ≠ 2 π +k π (k ∈ Z ) Tìm tập xác định của hàm số tanx ? D = R \ , 2 k k Z π π   + ∈     b) Hàm số côtang : là hàm số xác định bởi công thức : y = cos sin x x ( sinx ≠ 0 ) Kí hiệu y = cotx sinx ≠ 0 ⇔ x ≠ k π , (k ∈ Z ) Tìm tập xác định của hàm số cotx ? D = R \ { } ,k k Z π ∈ Áp dụng định nghĩa đã học để xét tính chẵn lẽ ? Xác định tính chẵn lẽ các hàm số ? Nhận xét : sgk / trang 6 Tiếp thu để nắm khái niệm hàm số tuần hoàn , chu kì của từng hàm số Hướng dẫn HĐ3 : II) Tính tuần hoàn của hàm số lượng giác y = sinx , y = cosx là hàm số tuần hoàn chu kì 2π y = tanx , y = cotx là hàm số tuần hoàn chu kì π Nhớ lại kiến thức và trả lời - Yêu cầu học sinh nhắc lại TXĐ, TGT của hàm số sinx - Hàm số sin là hàm số chẳn hay lẻ - Tính tuần hoàn của hàm số sinx III. Sự biến thiên và đồ thị của các hàm số lượng giác. 1. Hàm số y = sinx 2 Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu Nhìn, nghe và làm nhiệm vụ Nhận xét và vẽ bảng biến thiên. - Vẽ hình - Lấy hai sồ thực 21 , xx 2 0 21 π ≤≤≤ xx - Yêu cầu học sinh nhận xét sin 1 x và sin 2 x Lấy x 3 , x 4 sao cho: π π ≤≤≤ 43 2 xx - Yêu cầu học sinh nhận xét sin x 3 ; sin x 4 sau đó yêu cầu học sinh nhận xét sự biến thiên của hàm số trong đoạn [0 ; π] sau đó vẽ đồ thị. a) Sự biến thiên và đồ thị của hàm số: y = sin x trên đoạn [0 ; π ] Giấy Rôki Vẽ bảng. - Do hàm số y = sin x tuần hoàn với chu kỳ là 2π nên muốn vẽ đồ thị của hàm số này trên toàn trục số ta chỉ cần tịnh tiến đồ thị này theo vectơ v (2π ; 0) - v = (-2π ; 0) … vv b) Đồ thị hàm số y = sin x trên R. Giấy Rôki Nhận xét và đưa ra tập giá trị của hàm số y = sin x - Cho hàm số quan sát đồ thị. c) Tập giá trị của hàm số y = sin x Nhận xét và vẽ bảng biến thiên của h àm s ố y = cos x Tập giá trị của hàm số y = cos x - Cho học sinh nhắc lại hàm số cos x: TXĐ, tính chẵn lẻ, chu kỳ tuần hoàn. - Cho học sinh nhận xét: sin (x + 2 π ) và cos x. - Muốn vẽ đồ thị hàm số cos x ta tịnh tiến đồ thị hàm số y = sin x theo v = (- 2 π ; 0) v ( 2 π ; 0) 2. Hàm số y = cos x Nhớ lại và trả lời câu hỏi. - Cho học sinh nhắc lại TXĐ. Tính chẵn lẻ, chu kỳ tuần hoàn của hàm số tan x. - Do hàm số tan x tuần hoàn với chu kỳ π nên ta cần xét trên (- 2 π ; 2 π ) 3. Đồ thị của hàm số y = tanx. Phát biểu ý kiến: Nêu nhận xét về sự biến thiên của hàm số này trên nửa khoảng [0; 2 π ). Sử dụng hình 7 sách giáo khoa. Hãy so sánh tan x 1 tan x 2 . a) Sự biến thiên và đồ thị của hàm số y = tan x trên nữa khoảng [0 ; 2 π ]. Vẽ hình 7(sgk) 3 Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu Nhận xét về tập giá trị của hàm số y = tanx. Do hàm số y = tanx là hàm số lẻ nên ta lấy đối xứng qua tâm 0 đồ thị của hàm số trên nửa khoảng [0; - 2 π ) ta được đồ thị trên nửa khoảng (- 2 π ; 0] Vẽ hàm số tan x tuần hoàn với chu kỳ π nên ta tịnh tiến đồ thị hàm số trên khoảng (- 2 π ; 2 π ) theo v = (π; 0); v − = (-π; 0) ta được đồ thị hàm số y = tanx trên D. b) Đồ thị của hàm số y = tanx trên D ( D = R\ { 2 π + kn, k ∈ Z}) Nhớ và phát biểu Cho học sinh nhắc lại TXĐ, tính chẳn lẻ và chu kỳ tuần hoàn của hàm số cotx 4. Hàm số y = cotx Vẽ bảng biến thiên Cho hai số 21 , xx sao cho: 0 < x 1 < x 2 < π Ta có: cotx 1 – cotx 2 = 21 12 sinsin )sin( xx xx − > 0 vậy hàm số y = cotx nghịch biến trên (0; π). a) Sự biến thiên và đồ thị hàm số trên khoảng (0; π). Đồ thị hình 10(sgk) Nhận xét về tập giá trị của hàm số cotx Do hàm số cotx tuần hoàn với chu kỳ π nên ta tịnh tiến đồ thị của hàm y = cotx trên khoảng (0; π) theo v = (π; 0) ta được đồ thị hàm số y= cotx trên D. b) Đồ thị hàm số y= cotx trên D. Xem hình 11(sgk) D. Củng cố bài : Câu 1 : Qua bài học nôị dung chính là gì ? Câu 2 : Nêu cách tìm tập xác định của hàm số tanx và cotx ? Câu 3 : Cách xác định tính chẳn lẻ từng hàm số ? Câu 4: Nhắc lại sự biến thiên của 4 hàm lượng giác. E. Rút kinh nghiệm: 4 2.PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CƠ BẢN TIẾT : 6 - 10 A.MỤC TIÊU. 1. Về kiến thức : Giúp học sinh: -Hiểu phương pháp xây dựng công thức nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản (sử dụng đường tròn lượng giác,các trục sin,côsin,tang,côtang và tính tuần hoàn của các hàm số lượng giác) -Nắm vững công thức nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản. 2. Về kỹ năng : Giúp học sinh: -Biết vận dụng thành thạo công thức nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản -Biết cách biểu diễn nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản trên đường tròn lượng giác. 3. Về tư duy thái độ : Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic. B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRỊ 1. Chuẩn bị của GV : Các phiếu học tập, bảng phụ. 2. Chuẩn bị của HS : Kiến thức đã học về giá trò lượng giác,ý nghóa hình học của chúng ở lớp 10 C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Gợi mở, vấn đáp đan xen hoạt động nhóm. D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC . Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu HĐ1:Giúp hs tự tìm tòi cách tìm nghiệm của pt - Hs phải biết trình bày về điều nhận biết được. -Chính xác hóa kiến thức,ghi nhận kiến thức mới. -Nghe hiểu nhiệm vụ - Dựa vào đường tròn LG gốc A,hướng dẫn hs cách giải pt(1) -Hướng dẫn hs biện luận theo m.Cho hs thảo luận nhóm. -Đại diện nhóm trình bày: -Hs nhóm khác nhận xét -Chia nhóm và yêu cầu nhóm 1,3 làm VD 1.1;nhóm 2,4 làm VD 1.2 SGK trang 21 -Đại diện nhóm trình bày.Hs nhóm khác nhận xét. -Hỏi xem còn cách giải khác không? 1.Phương trình mx = sin a)VD:SGK b)Xét pt: mx = sin (I)SGK VD1:SGK HĐ2:Khắc sâu công thức (Ia) -Thảo luận theo nhóm và cử đại diện báo cáo. -Theo dõi câu trả lời và nhận xét,chỉnh sửa chỗ sai nếu có -Chiếu đề bài tập yêu cầu các nhóm thảo luận và phát biểu cách làm. -Yêu cầu Hs trình bày rõ Giải pt: 2 2 sin = x HĐ3:Giúp HS hiểu ý nghóa hình học các nghiệm của 5 Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu một PTLG - Nhận xét bài làm của bạn -Nghe hiểu nhiệm vụ -Nhận xét bài của bạn,sửa sai nếu có. -Chiếu đề bài tập yêu cầu nhóm thảo luận và nêu cách làm -GV nhận xét lời giải,chính xác hóa -GV chiếu nội dung cần chú ý để HS ghi nhớ. -Chiếu đề bài tập yêu cầu HS thảo luận nhóm -Đại diện nhóm trình bày VD:(SGK) Chú ý:SGK VD:(SGK) HĐ4 : Giải phương trình SinP(x) = SinQ(x) - Nhận xét bài làm của bạn. -Nghe,hiểu nhiệm vụ trả lời - Cho HS thảo luận nhóm và trình bày. - Chiếm lónh tri thức về cách giải pt:cosx = m 1)Sin 2x = Sinx 2)Pt:cosx = m(SGK) HĐ5:Luyện kó năng vận dụng công thức(IIa) - Nhận xét bài làm của bạn,sửa sai nếu có. -Nghe hiểu nhiệm vụ. - Chiếu đề bài tập,yêu cầu HS thảo luận nhóm,trình bày. -GV trình chiếu nội dung cần chú ý để Hs ghi nhớ. Giải pt sau: 2 2 cos −= x Chú ý:(SGK) HĐ6:Giảipt:cosP(x)=CosQ(x) -Nhận xét bài làm của bạn,sửa sai nếu có. -Nghe hiểu nhiệm vụ trả lời câu hỏi. -Hs nhóm khác nhận xét,sửa sai nếu có. -Chính xác hóa kiến thức ghi nhận chú ý - Yêu cầu Hs làm bài theo nhóm - Chiếm lónh tri thức về cách giải pt:tanx = m - Phân công nhóm 1,3 làm VD 3.1;nhóm 2,4 làm VD 3.2 trong SGK trang 25 -Đại diện nhóm trình bày. -Trình chiếu nội dung chú ý để HS hiểu và ghi nhớ. Giải pt: )12cos()12cos( −=+ xx 3)PT: mx = tan (SGK) VD3(SGK) HĐ7:Giảipt:tanP(x)=tanQ(x) -Nhận xét bài làm của bạn,chính xác hóa. -Nghe hiểu nhiệm vụ. -Nghe nhận xét bài làm của bạn.Chính xác hoá Nghe hiểu nhiệm vụ. -Yêu cầu HS giải và trình bày theo nhóm -Chiếm lónh kiến thức mới về cách giải pt: mx = cot -Phân công nhóm 1,3 giải VD4.1;nhóm 2,4 giải VD 4.2 SGK trang 26.Đại diện nhóm trình bày bài giải. -GV trình chiếu nội dung chú ý. Giải pt: xx tan2tan = 4)PT: mx = cot (SGK) VD4(SGK) Chú ý:(SGK) HĐ8 : Khắc sâu và luyện kó năng vận dụng công thức (IVa) 6 Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu -Nhận xét kết quả bài của bạn -Nghe hiểu nhiệm vụ -Hs nhận xét bài làm củabạn,chính xác hóa. -Hs nhận xét bài làm của bạn,chính xác hóa. -Yêu cầu Hs thảo luận nhóm,trình bày cách giải. -GV chiếm lónh tri thức về một số điều cần lưu ý khi giải PTLG cơ bản. -Trình chiếu VD5 cho Hs thảo luận nhóm,đại diện trình bày H Đ9:Viết công thức nghiệm với số đo độ -Nhóm 1,3 lài BT1;nhóm 2,4 làm BT2 Đại diện trình bày bài giải của nhóm Giải pt: 3 1 tan 6 12 cot = + x Một số điều cần lưu ý(SGK) VD5(SGK) Giải các pt: 2 2 )153cos()1 0 −=− x 0 25tan5tan)2 = x HĐ10:Củng cố toàn bài -Câu hỏi 1:Em hãy cho biết bài học vừa rồi có những nội dung chính gì? -Câu hỏi 2:Theo em qua bài học này ta cần đạt được điều gì? -BTVN:học kó lý thuyết,làm BT trong SGK 7 §3. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN (Tiết 11 – 15) A. MỤC TIÊU. 1. Về kiến thức : - Hiểu cách tìm nghiệm của các PTLG cơ bản - Nắm vững các công thức nghiệm của các PTLG cơ bản 2. Về kỹ năng : - Vận dụng thành thạo các công thức nghiệm của các PTLG cơ bản - Biết cách biểu diễn nghiệm của các PTLG cơ bản trên đường tròn lượng giác 3. Về tư duy thái độ : Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic. B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Chuẩn bị của GV : Các phiếu học tập, bảng phụ ( 4 bảng vẽ hình 14, 15, 16, 17) 2. Chuẩn bị của HS : Ôn bài cũ : đường tròn LG, giá trị LG của một số cung (góc) đặc biệt, chu kì tuần hòan của các HSLG ,… xem trước bài PTLG cơ bản C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Về cơ bản sử dụng PPDH gợi mở vấn đáp đan xen hoạt động nhóm. D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC . Tiết 1. Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu HĐ1 : Tìm 1 giá trị của x sao cho: 2sinx – 1 = 0 (*) Hiểu nhiệm vụ và trả lời các câu hỏi. Lưu ý: khi lấy nghiệm phương trình lượng giác nên dùng đơn vị radian thuận lợi hơn trong việc tính tóan, chỉ nên dùng đơn vị độ khi giải tam giác họăc trong phương trình đã cho dùng đơn vị độ. - Có bao nhiêu giá trị của x thỏa bài tóan. - GV nhận xét câu trả lời của 3 HS => nêu nhận xét: có vô số giá trị của x thỏa bài tóan: x= 2 2 6 5 v x= 6 k k π π π π + + hoặc x=30 0 k360 0 (k ∈ Z) Ta nói môi giá trị x thỏa (*) là một nghiệm của (*), (*) là một phương trình lượng giác I/ Phương trình lượng giác Là phương trình có ẩn số nằm trong các hàm số lượng giác - Giải pt LG là tìm tất cả các giá trị của ần số thỏa PT đã cho, các giá trị này là số đo của các cung (góc) tính bằng radian hoặc bằng độ - PTLG cơ bản là các PT có dạng: sinx = a ; cosx = a tanx = a ; cotx = a Với a là một hằng số Nghe, trả lời câu hỏi Hđ2: PT sinx=a có nghiệm với giá trị nào của a? - Gv nhận xét trả lời của học sinh và kết luận: pt (1) có nghiệm khi -1 1a ≤ ≤ - Dùng bảng phụ (hình 14, sgk) để giải thích việc tìm nghiệm của pt sinx=a với |a| ≤ 1 - Chú ý trong công thức nghiệm phải thống nhất một đơn vị đo cung (góc) - Vận dụng vào bài tập: phát phiếu học tập cho hs II/ Phương trình lượng giác cơ bản 1. PT sinx = a • sinx = a = sin α ⇔ 2 2 x k x k α π π α π = +   = − +  k ∈ Z • sinx = a = sin o α 0 0 0 0 0 360 180 360 x k x k α α  = + ⇔  = − +  (k ∈ Z) • Nếu số thực α thỏa đk 2 2 sin π π α α α  − ≤ ≤    =  thì ta viết arcsina α = Khi đó nghiệm PT sinx = a 8 Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu được viết là arcsin 2 arcsin 2 x a k x a k π π π = +   = − +  k ∈ Z  Chú ý: (trang 20) Làm bt theo nhóm, đại diện nhóm lên bảng giải. (4 nhóm, mỗi nhóm chỉ giải một bài từ 1 → 4) và bt 5 - Giải các pt sau: 1/ sinx = 1 2 − 2/ sinx = 0 3/ sinx = 2 3 4/ sinx = (x+60 0 ) = - 3 2 5/ sinx = -2 - Giáo viên nhận xét bài giải của học sinh và chính xác hóa lại - Giáo viên hướng dẫn hs biễu diễn các điểm cuối của các cung nghiệm của từng pt lên đừơng tròn LG - Chú ý: -sin α = sin(- α ) Tiết 2 Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu HĐ3: pt cosx = a có nghiệm với giá trị nào của a? Hs nghe, nhìn và trả lời các câu hỏi Hs cùng tham gia giải nhanh các vd này Cách hứơng dẫn hs tìm công thức nghiệm tương tự như trong HĐ2. Dùng bảng phụ hình 15 SGK • Chú ý: (SGK GT11, chuẩn trang 22) cos( α )=cos( π α − )=cos( π α + ) ví dụ: giải a,b,c,d trong vd2 (sgk) 2. Phương trình cosx = a (2) cosx = a = cos α , | a | ≤ 1 2 , Zx k k α π ⇔ = ± + ∈ hoặc cosx = a = cos 0 α 0 0 360 ,x k Z α ⇔ = ± + ∈ • Nếu số thực α thỏa đk 0 cos a α π α ≤ ≤   =  thì ta viết α = arccosa Khi đó pt (2) có nghiệm là x = ± arccosa + k2 π (k ∈ Z) HĐ4: phát phiếu học tập cho 4 nhóm hs Hs làm việc theo nhóm, mỗi nhóm làm một câu, sau đó đại diện nhóm lên giải trên bảng Gpt: 1/ cos2x = - 1 2 ; 2/ cosx = 2 3 3/ cos (x+30 0 ) = 3 2 ; 4/ cos3x = -1 Giáo viên nhận xét và chính xác hóa bài giải của hs, hướng dẫn cách biểu diễn điệm cuối cung 9 Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu nghiệm trên đường tròn LG Lưu ý khi nào thì dùng arccosa HĐ5:Củng cố hai phần (1và 2) Hs nghe, hiểu câu hỏi, suy nghĩ và trả lời Câu hỏi 1: PT sinx = a , cosx = a có nghiệm khi a thỏa đk gì? Khi đó mỗi pt đó có bao nhiêu nghiệm? Viết công thức nghiệm của mỗi pt đó Câu hỏi 2: Khi giải pt cosx = 1 2 ⇔ x = ± 60 0 + k2 π , k ∈ Z Viết nghiệm vậy có đúng không? Theo em phải viết thế nào mới đúng? Câu hỏi 3: GPT sin3x - cos5x = 0 sẽ được giải thế nào? GV nhận xét và chính xác hóa lại các câu trả lời của hs Dặn hs làm bt ở nhà 1,2,3,4 (trang 28 – sgk chuẩn 11) §3. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN A. MỤC TIÊU. 1. Về kiến thức : - Hiểu cách tìm nghiệm của các PTLG cơ bản tanx = a, cotx = a - Nắm vững các công thức nghiệm của các PTLG cơ bản tanx = a, cotx = a 2. Về kỹ năng : - Giải được cá PTLG CB trên - Biết cách biểu diễn nghiệm của các PTLG cơ bản trên đường tròn lượng giác 3. Về tư duy thái độ : Có tinh thần hợp tác, tích cực tham gia bài học, rèn luyện tư duy logic. B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ 1. Chuẩn bị của GV : Các phiếu học tập, bảng phụ , biểu đồ( đĩa) để vẽ các đường t4ròn LG trên 2. Chuẩn bị của HS : Ôn bài cũ PT sinx = a, cosx = a, cách xác định tanx, cotx trên đường tròn LG C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Về cơ bản sử dụng PPDH gợi mở vấn đáp đan xen hoạt động nhóm. D. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC . TIẾT 3 HĐ của HS HĐ của GV Ghi bảng – Trình chiếu HĐ1 : kiểm tra bài cũ Hs lên bảng giải bài tập Gọi lên bảng giải Giải các pt sau 1/ sin(x+ 6 π ) = - 3 2 2/ cos3x = 4 5 HĐ2: PT tanx = a 3. Pt tanx = a 10 [...]... 1n + Cn1n −1.1 + + +Nhận xét ý nghĩa các số k n hạng trong khai triển Cn 1n −k1k + + Cn 1n +Tìm số tập con của tập hợp n 0 1 = C n + C n + + C nk + + C nn phần tử 0 C n :So tap con gom 1 phan tu cua tap co n phan tu k C n : So tap con gom k phan tu cua tap co n phan tu • a=1;b=-1 0 0 n = (1 + (−1)) n = C n 1n − 1 C n 1n −1 + + k n C n 1n − k (−1) k + + C n 1n 0 1 k n = Cn − Cn + + ( −1) k Cn +... khi áp dụng phương pháp QNTH? -Bài tập về nhà: Làm các bài 1, 2, 3, 4, 5 (SGK tr 82,83) v à đọc thêm mục “Bạn có bi ết” ở SGK(tr 83) 30 THIEU 1 GA cua BINH PHU (Nguyen Tan Loc) 31 GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11 CHƯƠNG III: GIỚI HẠN §3 CẤP SỚ CỢNG TIẾT: n n+i Gv so n: Bùi Thị Ḥ Trường: THPT Dầu Tiếng A MỤC TIÊU 1 Về kiến thức: - Hiểu được đn cấp sớ cợng - Biết được cơng thức sớ hạng tởng... { 1; 2 } - Vận dụng vào bài tập - Làm bt và lên bảng trả lời - Nghe và hiểu nhiệm vụ - Trả lời câu hỏi - Phát biểu điều nhận xét được - Đọc ĐN (SGK tr 51) -Làm BT nhỏ -Nhận xét số tơ hợp chập 3 của 4 so với số chỉnh hợp chập 3 của 4.Xem số chỉnh hợp gấp mấy lần số tổ hợp -Nghe và hiêu nhiệm vụ -Trả lời câu hỏi -Nêu nhận xét - Nhận xét và chính xác hóa lại các câu trả lời của hs HĐ2 : Giảng khái niệm... vụ - Trả lời câu hỏi - Phát biểu điều nhận xét được Đọc SGK trang 29 - 30 Các nhóm làm BT HS trình bày lời giải HS trả lời câu hỏi Đặt t = sinx , ĐK: -1 ≤ t ≤ 1 Đưa PT © về PT bậc hai theo t rồi giải So sánh ĐK và thế t = sinx và giải tìm x - HS trả lời các câu hỏi Đọc SGK trang 31 phần 1, 2 Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu b) tan2x = - 3 (2) Chuyển vế để đưa PT (3), (4) về c) 2cosx = -1 (3)... Cn + + Cn HOẠT ĐỘNG : XÂY DỰNG TAM GIÁC PAXCAN: Gv cho hs giao nhiệm vụ cho Dựa vào cơng thức khai triển nhị học sinh: thức Niu Tơn bằng số tổ Nhóm 1:Tính hệ số của khai hợp,dùng máy tính,tính ra số liệu triển ( a + b) 4 cụ thề viết theo hàng và dán vào bảng theo su huong dan cua Nhóm 2:Tính hệ số của khai GV.Nhận xét bài giải của nhóm triển (a + b) 5 bạn, HS dua cơng th ức Nhóm 3:Tính hệ số của khai... 10 10 5 1 n= 6 1 6 15 20 15 6 1 k k +Thi ết l ập tam gi ác PAXCAN YC h ọc sinh khai tri ển đ ến h àng 11 Bảng phụ thể hiện kết qủa 10 +D ựa v ào c ác s ố trong tam gi ( x −1) ác đ ể đ ưa ra k ết q ủa +So s ánh k ết q ủa Ho ạt đ ộng : KI ỂM TRA Đ ÁNH GI Á Cho h ọc sinh l àm c âu h ỏi Khai tri ển ( 2 x −1) 5 l à: H ọc sinh d ựa vao kiến th ức đ ã học đ ưa ra kết qủa A.32x5+80x4+80x3+40x2+10x +1 Bảng phụ... suất) - Trả lời câu hỏi Rút ra nhận xét(HQ: SGK trang 69) -Làm VD7 -Giải BT1(SGK trang 74) HĐ 1: Ơn bài cũ -Biến cố khơng kí hiệu là? (Ø) -n(Ø) = ? ⇒ P(Ø) = ? -Từ quan hệ giữa biến cố A và KG mẫu Ω hãy so sánh n(A) và n(Ω) ? -Thế nào là biến cố xung khắc? Suy ra: n(A∪B) = n(A) + n(B) Từ đó ta có kết quả về xác suất của biến cố “A hoặc B” HĐ 2: TC của xác suất II) TC của xác suất: Qua KT bài cũ dẫn đến... gv chính xác hóa và kiểm tra lại lí thuyết BTVN: 2 → 7 SGK tr 74 + 75 28 GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11 CHƯƠNG III: DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN §1 PHƯƠNG PHÁP QUI NẠP TỐN HỌC (2 tiết) TIẾT: …………… Gv so n: Trương Đình Hậu - Đỗ Thị Phượng Trường THPT Bình Phú , Bình Dương A.MỤC TIÊU 1.Về kiến thức: Học sinh hiểu nội dung và biết cách sử dụng phương pháp qui nạp tốn học để giải tốn 2 Về kỹ năng: Áp dụng,... Nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa nội dung HĐ5: Giảng phần 3 3 PT đưa về dạng PT bậc 2 đ/v một HSLG - Bản thân PT e chưa phải là PT bậc 2 của 1 HSLG, nhưng qua 1 phép biến đổi đơn giản ta có ngay 1 PT bậc 2 đ/v 1 HSLG a) cotx= 1/tanx - Chia 4 nhóm và u cầu mỗi b) cos26x = 1 – sin26x nhóm làm một câu theo thứ tự sin6x = 2 sin3x.cos3x a, b, c, d c) cosx khơng là nghiệm của PT - Gọi đại diện... Qua bài học này em hãy cho biết có những nợi dung chính gì? - Qua bài học này ta cần đạt được điều gì? 33 GIÁO ÁN GIẢI TÍCH LỚP 11 CHƯƠNG III: GIỚI HẠN §3 CẤP SỚ NHÂN TIẾT: n n+i Gv so n: Hà Bảo Long Trường: THPT Dầu Tiếng A MỤC TIÊU 1 Về kiến thức: - Hiểu được đn cấp sớ nhân - Biết được cơng thức sớ hạng tởng quát của csn, tính chất của csn, cơng thức tính tởng . của hàm số này trên nửa khoảng [0; 2 π ). Sử dụng hình 7 sách giáo khoa. Hãy so sánh tan x 1 tan x 2 . a) Sự biến thiên và đồ thị của hàm số y = tan x trên. nhận xét Đặt t = sinx , ĐK: -1 ≤ t ≤ 1 Đưa PT © về PT bậc hai theo t rồi giải. So sánh ĐK và thế t = sinx và giải tìm x - GV gợi ý và gọi 1 HS nêu cách giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu GA Dai so 11(day du), Tài liệu GA Dai so 11(day du),

Hình ảnh liên quan

1. Chuẩn bị của GV: Các phiếu học tập, hình vẽ. 2. Chuẩn bị của HS  : Ơn bài cũ và xem bài trước  - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

1..

Chuẩn bị của GV: Các phiếu học tập, hình vẽ. 2. Chuẩn bị của HS : Ơn bài cũ và xem bài trước Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

o.

ạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

o.

ạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu Xem tại trang 4 của tài liệu.
1. Chuẩn bị của GV: Các phiếu học tập, bảng phụ. - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

1..

Chuẩn bị của GV: Các phiếu học tập, bảng phụ Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu một PTLG - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

o.

ạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu một PTLG Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

o.

ạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu Xem tại trang 7 của tài liệu.
1. Chuẩn bị của GV: Các phiếu học tập, bảng phụ (4 bảng vẽ hình 14, 15,16, 17) - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

1..

Chuẩn bị của GV: Các phiếu học tập, bảng phụ (4 bảng vẽ hình 14, 15,16, 17) Xem tại trang 8 của tài liệu.
nhĩm lên bảng giải. (4 nhĩm, mỗi nhĩm chỉ giải một bài từ 1 - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

nh.

ĩm lên bảng giải. (4 nhĩm, mỗi nhĩm chỉ giải một bài từ 1 Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

o.

ạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

o.

ạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu Xem tại trang 10 của tài liệu.
-Lên bảng giải bt họăc chia nhĩm - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

n.

bảng giải bt họăc chia nhĩm Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

o.

ạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hoạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

o.

ạt động của HS Hoạt động của GV Ghi bảng – Trình chiếu Xem tại trang 13 của tài liệu.
HĐcủa HS HĐcủa GV Ghi bảng - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

c.

ủa HS HĐcủa GV Ghi bảng Xem tại trang 14 của tài liệu.
1. Chuẩn bị của GV: Bảng phụ, phiếu trả lời trắc nghiệm 2. Chuẩn bị của HS :   - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

1..

Chuẩn bị của GV: Bảng phụ, phiếu trả lời trắc nghiệm 2. Chuẩn bị của HS : Xem tại trang 16 của tài liệu.
1. Chuẩn bị của GV: Các phiếu học tập, bảng phụ, computer, projector. - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

1..

Chuẩn bị của GV: Các phiếu học tập, bảng phụ, computer, projector Xem tại trang 19 của tài liệu.
-Làm bt và lên bảng trả lời -Nhận xét và chính xác hĩa lại các câu trả lời của hs - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

m.

bt và lên bảng trả lời -Nhận xét và chính xác hĩa lại các câu trả lời của hs Xem tại trang 20 của tài liệu.
HĐcủa HS HĐcủa GV Ghi bảng – Trình chiếu HĐ1 : Ơn tập lại kiến thức cũ - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

c.

ủa HS HĐcủa GV Ghi bảng – Trình chiếu HĐ1 : Ơn tập lại kiến thức cũ Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hoạt động học sinh Hoạt động gv Nội dung lưu bảng •HS trả loi - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

o.

ạt động học sinh Hoạt động gv Nội dung lưu bảng •HS trả loi Xem tại trang 24 của tài liệu.
1. Chuẩn bị của GV: Bảng phụ, các phiếu học tập. 2. Chuẩn bị của HS: Ơn bài cũ. - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

1..

Chuẩn bị của GV: Bảng phụ, các phiếu học tập. 2. Chuẩn bị của HS: Ơn bài cũ Xem tại trang 25 của tài liệu.
-HS ghi bài giải lên bảng. - HS nhận xét trả lời của bạn. - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

ghi.

bài giải lên bảng. - HS nhận xét trả lời của bạn Xem tại trang 26 của tài liệu.
1. Chuẩn bị của GV: Đầu tư giáo án, bảng phụ, phiếu học tập. 2. Chuẩn bị của HS: Ơn bài cũ. - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

1..

Chuẩn bị của GV: Đầu tư giáo án, bảng phụ, phiếu học tập. 2. Chuẩn bị của HS: Ơn bài cũ Xem tại trang 27 của tài liệu.
1. Chuẩn bị của GV: Bảng phụ, các phiếu học tập. 2. Chuẩn bị của HS: Ơn bài cũ. - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

1..

Chuẩn bị của GV: Bảng phụ, các phiếu học tập. 2. Chuẩn bị của HS: Ơn bài cũ Xem tại trang 29 của tài liệu.
-HS ghi bài giải lên bảng. - HS nhận xét trả lời của bạn. - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

ghi.

bài giải lên bảng. - HS nhận xét trả lời của bạn Xem tại trang 30 của tài liệu.
HĐcủa HS HĐcủa GV Ghi bảng – Trình chiếu - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

c.

ủa HS HĐcủa GV Ghi bảng – Trình chiếu Xem tại trang 32 của tài liệu.
1. Chuẩn bị của GV: Các phiếu học tập, bảng phụ. 2. Chuẩn bị của HS: Ơn bài cũ và đọc trước bài mới - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

1..

Chuẩn bị của GV: Các phiếu học tập, bảng phụ. 2. Chuẩn bị của HS: Ơn bài cũ và đọc trước bài mới Xem tại trang 34 của tài liệu.
1. Chuẩn bị của GV: Các phiếu học tập, bảng phụ, computer, projector. 2. Chuẩn bị của HS: Ơn bài cũ dãy sớ, cấp sớ nhân. - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

1..

Chuẩn bị của GV: Các phiếu học tập, bảng phụ, computer, projector. 2. Chuẩn bị của HS: Ơn bài cũ dãy sớ, cấp sớ nhân Xem tại trang 36 của tài liệu.
HĐ3: Ý nghĩa hình học của đạo hàm. - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

3.

Ý nghĩa hình học của đạo hàm Xem tại trang 40 của tài liệu.
HĐ trị HĐ thầy Ghi bảng - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

tr.

ị HĐ thầy Ghi bảng Xem tại trang 40 của tài liệu.
- Giáo viên: Giáo án, bảng phụ. - Học sinh: Dụng cụ học tập – bài cũ. C. Tiến trình bài học: - Tài liệu GA Dai so 11(day du)

i.

áo viên: Giáo án, bảng phụ. - Học sinh: Dụng cụ học tập – bài cũ. C. Tiến trình bài học: Xem tại trang 46 của tài liệu.