Gián án giao an van 9 ki ii

15 264 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 23:11

                                !"  !"#$"  !"#  !$%  &' #$ %&' %&'()*+, -% ./$01/2 345 : %.'6768% 9/:+;/ %(') 3)<#=<> 4+?$0@ AB0/$0@00 /$0C 5D4E2FGH %I5")<#J% .'64$=(<>$) 1$AKJC+ 5% 9L0 9$0M-9>6N9I 5=<><><>5 1"+7$,6'" 9./OPQ? R GS?*+CT D  U  +   $0 /4 RV!(2F2@  A  /  <  WX2$0/4 RY<# RAZ 40+C$0 /4 #$*+',- ()*"+!,-./( 3M[?$?+5+C * 9OC+, /S?  * U+  $0  /4@  4  5  $'  $A   (<>8C% 9!*  0  +7  <C  (  ) *\0>J0+7 $AKE$0/4<CJ% 9/V<>8 ] 3?^0U/4 ] TDU+ $0/4 9_`P  F  0  +7  2 ] 3?^0U /4 012 030 . / -0 / *1 2 3. 4 # !/V--Va !b--Va 56'7! (4+56 9ÝD@?^0U+ $0/4+CAZ4$0/4 9RAZ4$0/4F ^5 (476 9O*4$09)"+5=2/$C+Cc1E 9!>PQde@ P<>$)[C"IO!f 9gh2DJ+Cc1<>$)@<>8+5=<>gh 4+*C+=<> 8(0/ 6 93#8$0/4@0E/4/              9H    i  0  +7  2 j  <C     $0  /4\U 0+7345P> 8$AK$,J+,$0/4 +C  ^    $0  /4  +  0 +7% ]f>$)+,/S?*U + $0/4@45c1 [JS4<1<eC% )2$0/4 9G4<C2C\? c<# 9!7  $=\  ^4  28 <C674 9G42C/5 ?c<# 3M  4  5  G4  <C\c <#k_&)T2*CA *C% 9L0  /4  <C  Al  Q\\\  $Am  0 +7k_G4<CCS$4^T@Pc 0+7?S+CCSC 93U/4Uc<#$n/"@F4=G4<C( 4=^T4@<C1 @AAl@cn Uc<#$AK0* <A(o> %!(P/442M $0F5<C/5 ?2% %O5  c  M  >  7  /4 M(J% %.'  24  ^4  <#  ?  ^ 0U/4% 9/5<m ]pF@+JF<C"? 0+7Uc<# 9/S"<" 9/ 9G4 <A  (  7  5 0  +7  U  c <# 9IJ  /  4  5  <#  ^5  ^* i!*\674% .#$F p4F5<mcq 3MT2*U45@L0 /4  <C  Al  Q@<C  o = $Am0+7&) T2*CA*C% V&AlQ$AK(J E  +   $0  /4  !(  +  $) o=0+7UJ% I(<1<eU4 5$M<#M)*J +,/4+C<K1U+ $0 /4% 9/ p4F5<m+C5 Q 9p4FJC 83I+CIO@2D MF$0+* 8T  D  U  +  $0/4 9p  $Am  ^ 0U0Qc 9po= <C" Am    4  * k_L0/4E Al4= c<# GV khái quát lại: *Sách là vốn quý của nhân loại,đọc sách là cách để tạo học vấn, muốn tiến lên trên con đường học vấn, không thể không đọc sách. (9:;< =.>,&?@-./(  3MM +   $0/4F W 2%345$'<15 $, $FA*C% 345$'$AVA /<  2$0/4<C$0 f=/r4)@/5 ?c<#C,s: _/4, 9f*^,C$0<#1 s:_tAZP/Pu @!(2F2 ,3l#m @ <S0@8 0+7 @  3   A  /               2/c+C$0<# A&)J+,v4 $0C% 9&  '  >  6N  +,  4  $" J<>+C4JC<1<e U45% &  > 8  $AK  J  E  <m 2CU45% 9!>6NU45+,4 $0<#AA*C% 9IJ/<#F AK$0<# A%p4  #  U  $0  <# A<CJ% <  9L0  2   /c 93  ,  C 2  +Q  S  7 s:_>$4, Q 9L0<#A k_   f'  1  m   +C  /8  <S  G +C  F  A   # L)<C;[(2F2 +CA/< @M7 4JC<1<e+C4$" U45A*C% &>$AK<m2C E+ C%3E$FM< J $*+ $0/4UJ% 9/24^4 9/"<" 9p4 c1@/ /4$P*+CB 8Q)@S* 9_ f1<e*Q k_O4$"+,4 $0*Q$1 8(A;BC DC/C-./  pcOC+,AZ4$0/445$'$,4 0+C$02D&)A*C+,AZ4C% pcVL)#/8*Q@4<><>+CJC<1<e U45l?CA*C% (E-./6 F(G-./6 tG4w<?6Mx4 3"<YBD"Ju I "/PP/4?$0 !(  2     $0  /4 C$AK,Am$0% k_L0/4P$)/c@CY5$0 $)F0+7"Q+Q/c #$9 !(<mCUpy 3,tOC+,$0/4 (<m2;1 C% 9 3EtOC+,$0/4uM )J45% 9&0>$AKJ4 +*+=<>U45%  %:; 3M z <  c   H3H! 0/$0 /$0 ]GH H(E!I6.G$  <  Z  GHf z    z c    O     {JK&%6.   z @ z  z  z c  @A     z     c+ z $  /   pc     z HZ  A |  3?G#44 9L03f3H 012 0308 #< = >? @ NS:3/1/2011 NG:5/1/2011 56'7! (4+56 9Ld$)U2l( 9!>*QU2l(<C$,CUc8F (476 9!>*2l(@c 2l(+U(Uc 9O*$d(cF2l( 8(0/ 6 9pFT80>@T8/rQ2l(#<>I                9O5QB V3Ypo=M/2     !"  !"#$"  !"#  !$%  &' #$ LGKM;N&O!P9$Q'. IM5Q 0/$0B %.'64$=U( 4c#c% `B !M0@N>J@YXJ!FZ 4<#<}. Còn R anh không ghìm nổi xúc động. !WyG4@Chiếc lược ngà ;' , tôi cũng giàu rồi. !Wp.@Bước đường cùng (GI=N ,tôi sẽ làm tiếp. %.'c     E  ( $>+U(+,+=1@ ^ ++=(% 9I,+=1% 9I,"$P+c% %3A  F  F  (  y.3 C% -F5<> 9/64$=   3E  tu  8  V <C  U (  9I=1$8AU ( 9y $,CFl +=( 3EtCuAU( tu  9I=1$8AU ( 9y $,CFl +=( 3E(t4)+ <D+S+ u  9I=1$8AU ( 9y $,CFl +=( 9I=1$8AU (   9y $,C Fl+=( %3A(E($> @F)4^ EC% .G 934^ E+, @+@$P+\ 93A  F  F  4 y.3+,@+@$P+ I2*<> 0.G$0 .G$0 8>"/293~ ]OC>.'64$= 3RcQEV c/ •3$0^)/4Cn9_•9O;( Oy)/4C$0n9_O9Hl( #$ABC)              f€-p/$0C> %!-UC>%   b  /<  <C Cc   I>6N:/r( *Lưu ý :Để xác định công dụng của khởi ngữ có thể đặt câu hỏi :Cái gì là đối tượng được nói đến trong câu này ? 9.G$0 %3J 2l  (   4 $#1/ 9@@@@M/293~ .G<CMF9$#  JC 8 !C) Điều này. Đối với chúng mình Một mình. Làm khí tượng. MĐối với cháu. f €-p/$0C> %!-UC>% L04c< !C).G<CC4c fCCJ7o><X H!  .) J)nA 5 JA5 $AK H!H! %p)?$> cC2l( % %&'$dc$FF }2l(% .G$dcMC I•9I, phương pháp đọc sách@$') 9!F+,vấn đề học tập @M71 8 !C) H(E!I6{./< z  z   @  <  2    + z     2Z  A | {JK&%6. z  z  z c  @   z @c     z <  c  c‚  + z    Z  @$  AZ   z   /    2 S(T'  <  6 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\              3?G#449L03f9O5QB V3Ypo=M/2     !"  !"#$"  !"#  !$%  &' #$%&)D)EC)EC)FG'H!:I) 0/L0+5//2 9.G$0 (UVCCQW( 35<mcq %OC+$'(B 8J+,Q % %•B 8C+7 $,J % k_/ ]R5  j  ,  E  $? $*c ]3  Q  }  K +    Am@+ C5 %IJ/2<C$, <1A45 % %I 2<C$F7 (^<>C dUAm 9/4) 3c  U  (  ^  X ?1I.ƒ.\ ]3Q}K +$#$8 %345$'}N<> <>C$)4B 8I24^44T 9•}N<><>c 19 9/M k_fC  4  J  C E  "  >  AZ  U+7$, % „d/\C6' "…F5<Cc;K 4Tl2 % %!FF)cF$AK 4TEB8 Q)2 % 9p1<C;K4T$'  9L'cF$AK4TQ )l JD):I) 9g    4    E (  $,  $'  c 1 012 030H J#K 4 JJ#L% 4 #-. / %M = >#< 2 J NS:03/01/2011 NG:05/01/2011 56'7!    / (4+56 9.)+C*+>Q4N<><>c1@;K><C+= <> 9GS24(N<><>c1+C;K 934QUN<><>c1+C;K (476 9!> $AKN<><>c1+C;K 9I>QNC2#<>+C$09)+5=<> 8(0/ 6 93#80>/ 9O*/rQN<><>#<>+              %3E;K^Xd F@C+*$'l" /+7$,d$†A *C %.'4$,2 ^ $=UQM4 5$,> %pcC1;K CC % %IYUNc1 +C;K$P+C+ =<>A*C .G$0 /29a / 9R}KJ$†@} K  +    Am@  } K+)*@}K +$#$8 `<CQ$† .G$0 3**\  .G$0 /29a ' -  N  'O  )D) )F  G'  H!  : I) ]>" /29a #$ABC) ]OC> 9.0+725<CU4cC<CUc<#3C^5Uc<# G4<A,<#G4<C2C^147(/5?c<# 3*<E+4@0>5<7C^5c<#<C$)674 ƒ4q/elC2‡$><}@<#> ]OC>V ˆ!40/4$0 ˆ!40/4$0 9•/4,@7<AK2450/4PC$0F1 9•/8AmF#@20/4C$0J<'1/8J 9G4F<#F<#Am8@<^@C w?$0/4Am8 ˆRc1?^0U+ $0/4 9H$0J2F$)674 9L0<C$AmX7$)*>8 9H0<0/4J$mAmXU2$06)@$02F ^5 9L01C2DYZ$0,C^<@2F<K1J ]OC> ˆRc1?^0U+ $0/4 ˆIYUc1<><> 9g7?*<><>@+JF^/Sc1<K@#9$@/@J42*<> F/8*Q H(E!I6{./< z  z c   {JK&%6. z  z  z c  @   z @c     z <  c  c‚  + z    Z  @$  AZ   z   /    2 S(T'  <  6 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\              3?G#449L03f9O5QB V3Ypo=M/2   %3*C<Cc1+C;K 9.0/@+>6N  !"  !"#$"  !"#  !$%  &' #$AG %.'X<#*C<CN c1 % %3*C<CN;K % 9/9;/ #$ABC) LX&,SACQW A L04$#+/ %3$#+45$' +>QN<><>C % 9 .0/$0 9 .G  <c   %L)c14UC Thu điếu345$'c14 $Fl(dC% %lvd45$'c1 / 3JSc1k_ 9d l4$ 6@l(r$"@l4 +?Z ]pj<>$)4 hay của cả hồn lẫn xác, hay cả bài lvdQ)i4+1Q l4$ 6 l(r$" l4+?Z l4(2^4N 99_!(4CX+o7 UCZ %3$#45$'+> QN<><>C %L#+$AK45c f>$)!cU/SC$# ˆ3MJS 9L#$?4^ 7PU/S 012 030Y APQ0 2 %L 2 JJ#K 4 JJ#L% 4 #-. / %M = >#< 2 J NS:09/01/2011 NG:11/01/2011 56'7!    / (4+56 9`Q$1@$d$)@4QU+ /rQNc1+C;K (476 9!>#$AK[Z+F/rQN<><>c1+C;K 9GrQN<><>c1+C;K?QZ2$09)+C# <>+5!f 8(0/ 6 93#80C/ 9HDc1+C;K<><>              1F<>$)<CJ% %L)<C[<>$)$F45 $'$c1A*C% %345c1<?<AK4 c24^$)<C J% C$#!c24^9dm@C 5@LH0>@C\ 9L#*Mc1E^ $@ /*C+C2*<#l+ c15c U^UvAm?2J7 $7\  L)4q@$)2x$=+YU cU^ RNc1!cU/SC$# %R'!)FG':I) @Thực hành phân tích một vấn đề  I$Acq5<> %&'64$=*C<C 0$PF %&'()  U+ 0$PF 9.G5<>@+AB %!4#U+ 0$P F ˆ€? 9IEc1+E;K 9Rc1S7U<P0$PF+C; K4#UF ].0^< 9fC2<7+ 0<CQ$1@6M0<C + Q 9.0$PF<C0=$"@2U$"@ P$PF+/S$YqU?@Ur 9•0=$"278@C$' 28J40@ ^57 ].0$PF<C0J8@2$/c+C S72*8UC0 9.0$PFJ}Fi7A$?+B v* ]34#U<P0$PF 9LP+ƒ.(2‡0$PF/elC 4d  <c  Cƒ. +, ,dA H3@AAl@$#$8@<P/P\ 9LP+5c2F80>  ^57 Thực hành phân tích một văn bản  .0  /  5  <>  M (?/ %f1#/2*0Am 5$0/4 %3MM$0/4$)<CJ S+CCtOC+,$0/4u9 py3, .G5<>9JC I  A  B  /  C    4TMJS 3Z/l(?$F@0/* Cc1ME$#+@+>6N I7#k_ %I*$#+;K($,$'c1 +,+ $0/4% I*$#+M? 9I>6N@2*<> H(E!I6{.G< z  z c   {JK&%6. z  z  z c  @   z @c    3      +                S(T'  <  6 [...]... “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” Giáo án Ngữ văn 9 – học ki II – Năm học 2010-2011 TUẦN 21 NS:10/01/2011 ́ CAC THÀ NH PHẦN BIỆT LẬP TIẾT 98 NG:12/01/2011 I Mục tiêu bài dạy: Giúp ho ̣c sinh: 1 .Ki n thức: - Đặc điểm của thành phần tình thái và cảm thán - Nắm chắc được công dụng của mỗi thành phần trong câu 2.Kĩ năng: - Nhận biết 2 thành phần biệt lập: tình thái, cảm thán - Biết đặt câu...Giáo án Ngữ văn 9 – học ki II – Năm học 2010-2011 ́ ́ TUẦN 21 TIÊNG NOI CỦ A VĂN NGHỆ NS: 09/ 01/2011 TIẾT 96 -97 ( Nguyễn Đinh Thi) NG:11/01/2011 ̀ I Mục tiêu bài dạy: Giúp ho ̣c sinh: 1 .Ki n thức: - Hiểu được nội dung của văn nghệ và sức mạnh kỳ diệu của nó đối với đời sống con người -Hiểu thêm cách... một VB NL - Thể hiện những suy nghĩ, tình cảm về một tác phẩm văn nghệ 3 Thái độ: -Học tập cách viết bài văn nghị luận II Chuẩn bị: 1 Thầy: Soạn giáo án -Đọc TL -Bảng phụ ghi mẫu 2 Trò : Chuẩn bị theo sgk III Nội dung tiết dạy: 1/Ổn định (1 phút) 2 /Ki m tra: (3 phút) - Phân tích tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đọc sách ? Nhận xét về cách trình bày luận điểm này của tác giả? -Cần chọn sách và đọc sách... 2 thành phần biệt lập: tình thái, cảm thán - Biết đặt câu có thành phần tình thái, cảm thán 3 Thái độ: -Có ý thức học tập -ý thức sử dụng hai thành phần biệt lập này trong nói và viết II Chuẩn bị: 1 Thầy: Soạn giáo án -Đọc TL -Bảng phụ ghi mẫu 2 Trò : Chuẩn bị theo sgk III Nội dung tiết dạy: 1/Ổn định (1 phút) 2 /Ki m tra: (3 phút) GV đưa ra câu : Trời ơi! chỉ còn có năm phút ! ?XĐ TP chính, sự việc... được gọi là thành phần biệt lập biệt lập *Ghi nhớ (SGK18) 1 H/ S đọc ghi nhớ? Hoạt động 3 III/ Luyện tập 1-Bài tập 1 T 19 2-Bài tập 2: (SGK- 19) Tìm các thành phần tình thái, cảm thán? Sắp xếp những từ ngữ: chắc là, dường a Có lẽ thành phần tình thái như, chắc chắn,có lẽ, chắc hẳn, hình b Chao ôi thành phần cảm thán như, có vẻ như theo trinh tự tăng dần c Hình nh thành phần tình thái sự tin cậy (hay độ... trách nhiệm thấp nhất về độ tin cậy của sự việc do mình nói ra -Tác giả Nguyễn Quang Sáng chọn từ "Chắc"trong câu:" Với lòng chắc anh nghĩ rằng cổ anh" vì niềm tin vào sự việc có thể diễn ra theo 2 khả năng: 4-Bài tập 4 (SGK 19 + Thứ nhất theo tình cảm huyết thống thì sự việc sẽ phải diễn ra như vậy + Thứ hai do thời gian và ngoại hình, sự việc cũng có thể diễn ra khác đi một chút 4/Củng cố : Gạch chân... vui, thán Em hiểu như thế nào là thành phần cảm thán ? buồn, mừng, giận ) Vị trí của thành phần cảm thán trong câu? ?Tìm những câu thơ, câu văn VD “Ôi kỳ lạ và thiêng liêng – bếp lửa” (“Bếp dùng thành phần cảm thán hay lửa”- Bằng Việt) trong chương trình Ngữ Văn ? Các thành phần tình thái và thành phần cảm thán được gọi * Các thành phần tình thái, cảm thán là những bộ là các thành phần biệt lập Vậy phận... Giáo án Ngữ văn 9 – học ki II – Năm học 2010-2011 liệu, chú ý các từ gạch chân vui thế không chỉ sự vật sự việc ? Các từ ngữ “ồ”, “trời ơi” b) Trời ơi, chỉ còn trong những câu trên có chỉ sự có 5 phút vật hay sự việc gì không ? ? Các từ “ồ ”, “trời ơi” được dùng để làm gì ? -Được dùng để bộc lộ cảm ? Các từ “ồ ”, “trời ơi” được gọi là thành phần cảm xúc của người nói ( vui, thán Em hiểu như thế... 195 6) “Tiếng nói của văn nghệ” ?Nêu nội dung chính của bài ? -hs thảo luận: Bàn về nội dung của văn nghệ và sức mạnh diệu của nó ? VB (trích) được chia làm mấy -hs chia bố cục : - 2 phần: phần, nêu luận điểm của từng (1): Từ đầu đến “một cách sống của tâm hồn”-> phần Nội dung của văn nghệ ?Chỉ rõ nội dung các luận điểm (2): Còn lại: Sức mạnh kỳ diệu của văn nghệ Giáo án Ngữ văn 9 – học ki II. .. nx gì về nghệ thuật NL hợp NL+MT+TS phân tích của t/g qua đoạn văn này? ? Như vậy nếu không có văn Giáo án Ngữ văn 9 – học ki II – Năm học 2010-2011 nghệ thì đời sống con người sẽ ra -hs trả lời ( sao *Chú ý phần văn bản từ “sự sống ấy “ đến hết ?Trong đoạn văn T/G đã đưa ra quan niệm của mình về bản chất của văn nghệ Vậy bản chất của văn nghệ là gì? ?Tóm tắt pt của t/g về vấn đề “VN nói nhiều . 1$AKJC+ 5% 9L0 9 $0M- 9 >6N9I 5=<><><>5 1"+7$,6'" 9. /OPQ?. 8>"/ 293 ~ ]OC>.'64$= 3RcQEV c/ •3$0^)/4Cn 9_ •9O;( Oy)/4C$0n 9_ O9Hl(

Hình ảnh liên quan

-Bảng phụ ghi mẫu - Gián án giao an van 9 ki ii

Bảng ph.

ụ ghi mẫu Xem tại trang 4 của tài liệu.
II. Chuẩn bị: 1. Thầy: Soạn giáo án -Đọc TL -Bảng phụ ghi mẫu - Gián án giao an van 9 ki ii

hu.

ẩn bị: 1. Thầy: Soạn giáo án -Đọc TL -Bảng phụ ghi mẫu Xem tại trang 8 của tài liệu.
II. Chuẩn bị: 1. Thầy: Soạn giáo án -Đọc TL -Bảng phụ ghi mẫu - Gián án giao an van 9 ki ii

hu.

ẩn bị: 1. Thầy: Soạn giáo án -Đọc TL -Bảng phụ ghi mẫu Xem tại trang 11 của tài liệu.
Trong 3 từ: chắc,hình như, chắc chắn - Gián án giao an van 9 ki ii

rong.

3 từ: chắc,hình như, chắc chắn Xem tại trang 15 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan