Bài soạn Chuyen cu trong phu chua Trinh

20 1.4K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 03:11

BS: Lờ Tn t (Trớch Vuừ trung tuứy buựt) Phaùm ẹỡnh Hoồ BS: Lê Tấn Đạt BS: Lê Tấn Đạt Phuû chuùa Trònh BS: Lê Tấn Đạt BS: Lê Tấn Đạt I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Phạm Đình Hổ(1768 – 1839) - Tên chữ: Tùng Niên hoặc Bỉnh Trực - Hiệu Đông Dã Tiều,tục gọi là Chiêu Hổ - Quê quán ở Hải Dương BS: Lê Tấn Đạt I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Ông sinh trưởng trong một gia đình khoa bảng,sống vào thời buổi đất nước loạn lạc nên muốn ẩn cư. - Ông để lại nhiều công trình biên soạn,khảo cứu có giá trò: văn học,triết học,lòch sử,đòa lí… BS: Lê Tấn Đạt “VŨ TRUNG TÙY BÚT” : Tùy bút viết trong những ngày mưa - Được viết khoảng đầu đời Nguyễn(ñaàutheá kæ XIX ) - Gồm 88 mẩu chuyện nhỏ viết theo thể tùy bút - Nội dung: Bàn về những lễ nghi, phong tục,tập quán ghi chép những việc xảy ra trong xã hội lúc đó - “ Chuyện trong phủ chúa Trịnh” : Ghi chép về cuộc sống của phủ chúa thời Thịnh Vương Trịnh Sâm 2. Taùc phaåm BS: Lê Tấn Đạt 3. Tìm hiểu chú thích Xem sgk/62 4. Bố cục Đoạn 1: Từ đầu… “đó là triệu bất tường” Thói ăn chơi xa xỉ,vô độ của chúa Trònh Đoạn 2: Phần còn lại Sự nhũng nhiễu của bọn quan lại BS: Lê Tấn Đạt II. Tìm hi u văn ể bản 1. Cuộc sống xa hoa của chúa Trònh - Xây dựng nhiều cung điện,đình đài để thỏa ý “thích chơi đèn đuốc”,ngắm cảnh đẹp,làm hao tốn tiền của và công sức. BS: Lê Tấn Đạt [...]... vă n bả n 1 Cu c sống xa hoa củ a chú a - Những cu c dạo chơi ở Tây Hồ được miêu Trònh tả rất tỉ mỉ: + Diễn ra thường xuyên “mỗi tháng ba bốn lần” BS: Lê Tấn Đạt II Tìm vă n bả n 1 Cu c sống xa hoa củ a chú a Trònh động rất đông người hầu hạ: + Huy “Binh lính dàn hầu vòng quanh bốn mặt hồ”,các nội thần,quan hộ giá,bọn nhạc công… + Bày nhiều trò giải trí lố lăng,tốn kém: Giả trò mua bán Bài trí dàn... BS: Lê Tấn Đạt II Tìm vă n bả n 1 Cu c sống xa hoa củ a chú a - Việc tìm Trònh thu vật “phụng thủ”,thực chất là cướp đoạt những của quý trong thiên hạ(chim quý,thú lạ,cây cổ thụ…) về tô điểm cho nơi ở của chúa - Cảnh xa hoa lộng lẫy nh­ng rïng rỵn, bÝ hiĨm, ma qu¸i, âm thanh ghê rợn nh­ ®iỊm b¸o trước sù tan tác đau thương  Liệt kê, miêu tả tỉ mỉ sống động để khắc họa cu c sống ăn chơi, xa hoa vô độ... nh­ ®iỊm b¸o trước sù tan tác đau thương  Liệt kê, miêu tả tỉ mỉ sống động để khắc họa cu c sống ăn chơi, xa hoa vô độ của bọn vua chúLê Tấn Đạt lại thời Lê- Trònh BS: a quan Nh÷ng bøc tranh toµn c¶nh trong phđ chóa và ăn chơi BS: Lê Tấn Đạt II Tìm vă n bả n 2 Sự nhũ n g nhiễu củ a quan lạ i BS: Lê Tấn Đạt Ra ngoµi do¹ dÉm -Dß xÐt xem nhµ nµo cã chËu hoa , c©y c¶nh , chim q th× biªn hai ch÷ “Phơng thđ“... ng­ỵc, tham lam, tµn b¹o bÊt c«ng BS: Lê Tấn Đạt  Xây dựng hình ảnh đối lập,so sánh, liệt kê những sự việc có thật để phơi bày tố cáo những hành vi thủ đoạn của chúng BS: Lê Tấn Đạt III Tổng kết Chuyện trong phủ chúa Trònh phản ánh đời sống xa hoa của phủ chúa và sự nhũng nhiễu của bọn quan lại thời Lê – Trònh bằng một lối văn ghi chép sự việc cụ thể,sinh động BS: Lê Tấn Đạt IIII Luyện tập Tù y bú t . tục,tập quán ghi chép những việc xảy ra trong xã hội lúc đó - “ Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh” : Ghi chép về cu c sống của phủ chúa thời Thịnh Vương Trịnh. - Ông sinh trưởng trong một gia đình khoa bảng,sống vào thời buổi đất nước loạn lạc nên muốn ẩn cư. - Ông để lại nhiều công trình biên soạn, khảo cứu có

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan