Bài soạn Chuyen cu trong phu chua Trinh

20 920 0
Bài soạn Chuyen cu trong phu chua Trinh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BS: Lờ Tn t (Trớch Vuừ trung tuứy buựt) Phaùm ẹỡnh Hoồ BS: Lê Tấn Đạt BS: Lê Tấn Đạt Phuû chuùa Trònh BS: Lê Tấn Đạt BS: Lê Tấn Đạt I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Phạm Đình Hổ(1768 – 1839) - Tên chữ: Tùng Niên hoặc Bỉnh Trực - Hiệu Đông Dã Tiều,tục gọi là Chiêu Hổ - Quê quán ở Hải Dương BS: Lê Tấn Đạt I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả - Ông sinh trưởng trong một gia đình khoa bảng,sống vào thời buổi đất nước loạn lạc nên muốn ẩn cư. - Ông để lại nhiều công trình biên soạn,khảo cứu có giá trò: văn học,triết học,lòch sử,đòa lí… BS: Lê Tấn Đạt “VŨ TRUNG TÙY BÚT” : Tùy bút viết trong những ngày mưa - Được viết khoảng đầu đời Nguyễn(ñaàutheá kæ XIX ) - Gồm 88 mẩu chuyện nhỏ viết theo thể tùy bút - Nội dung: Bàn về những lễ nghi, phong tục,tập quán ghi chép những việc xảy ra trong xã hội lúc đó - “ Chuyện trong phủ chúa Trịnh” : Ghi chép về cuộc sống của phủ chúa thời Thịnh Vương Trịnh Sâm 2. Taùc phaåm BS: Lê Tấn Đạt 3. Tìm hiểu chú thích Xem sgk/62 4. Bố cục Đoạn 1: Từ đầu… “đó là triệu bất tường” Thói ăn chơi xa xỉ,vô độ của chúa Trònh Đoạn 2: Phần còn lại Sự nhũng nhiễu của bọn quan lại BS: Lê Tấn Đạt II. Tìm hi u văn ể bản 1. Cuộc sống xa hoa của chúa Trònh - Xây dựng nhiều cung điện,đình đài để thỏa ý “thích chơi đèn đuốc”,ngắm cảnh đẹp,làm hao tốn tiền của và công sức. BS: Lê Tấn Đạt [...]... vă n bả n 1 Cu c sống xa hoa củ a chú a - Những cu c dạo chơi ở Tây Hồ được miêu Trònh tả rất tỉ mỉ: + Diễn ra thường xuyên “mỗi tháng ba bốn lần” BS: Lê Tấn Đạt II Tìm vă n bả n 1 Cu c sống xa hoa củ a chú a Trònh động rất đông người hầu hạ: + Huy “Binh lính dàn hầu vòng quanh bốn mặt hồ”,các nội thần,quan hộ giá,bọn nhạc công… + Bày nhiều trò giải trí lố lăng,tốn kém: Giả trò mua bán Bài trí dàn... BS: Lê Tấn Đạt II Tìm vă n bả n 1 Cu c sống xa hoa củ a chú a - Việc tìm Trònh thu vật “phụng thủ”,thực chất là cướp đoạt những của quý trong thiên hạ(chim quý,thú lạ,cây cổ thụ…) về tô điểm cho nơi ở của chúa - Cảnh xa hoa lộng lẫy nh­ng rïng rỵn, bÝ hiĨm, ma qu¸i, âm thanh ghê rợn nh­ ®iỊm b¸o trước sù tan tác đau thương  Liệt kê, miêu tả tỉ mỉ sống động để khắc họa cu c sống ăn chơi, xa hoa vô độ... nh­ ®iỊm b¸o trước sù tan tác đau thương  Liệt kê, miêu tả tỉ mỉ sống động để khắc họa cu c sống ăn chơi, xa hoa vô độ của bọn vua chúLê Tấn Đạt lại thời Lê- Trònh BS: a quan Nh÷ng bøc tranh toµn c¶nh trong phđ chóa và ăn chơi BS: Lê Tấn Đạt II Tìm vă n bả n 2 Sự nhũ n g nhiễu củ a quan lạ i BS: Lê Tấn Đạt Ra ngoµi do¹ dÉm -Dß xÐt xem nhµ nµo cã chËu hoa , c©y c¶nh , chim q th× biªn hai ch÷ “ Phơng... ng­ỵc, tham lam, tµn b¹o bÊt c«ng BS: Lê Tấn Đạt  Xây dựng hình ảnh đối lập,so sánh, liệt kê những sự việc có thật để phơi bày tố cáo những hành vi thủ đoạn của chúng BS: Lê Tấn Đạt III Tổng kết Chuyện trong phủ chúa Trònh phản ánh đời sống xa hoa của phủ chúa và sự nhũng nhiễu của bọn quan lại thời Lê – Trònh bằng một lối văn ghi chép sự việc cụ thể,sinh động BS: Lê Tấn Đạt IIII Luyện tập Tù y bú t . tục,tập quán ghi chép những việc xảy ra trong xã hội lúc đó - “ Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh” : Ghi chép về cu c sống của phủ chúa thời Thịnh Vương Trịnh. - Ông sinh trưởng trong một gia đình khoa bảng,sống vào thời buổi đất nước loạn lạc nên muốn ẩn cư. - Ông để lại nhiều công trình biên soạn, khảo cứu có

Ngày đăng: 26/11/2013, 03:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan