0

Bài giảng GA lop 1 tuan 22 (ckt- kns)

24 447 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 05:11

Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô TUẦN 22 Thứ hai, 10/1/2011 Tiết 22 Môn : ĐẠO ĐỨC Bài : Em và các bạn (tt) I . MỤC TIÊU : *Kiến thức-kỹ năng: -Bước đầu biết được: Trẻ em cần được học tập, được vui chơi và được kết giao bạn bè. -Biết cần phải đoàn kế t thân ái, giúp đỡ bạn bè trong học tập và trong vui chơi. -Bước đầu biết vì sao cần phải cư xử tốt với bạn bè trong học tập và trong vui chơi -Đoàn kết thân ái với bạn bè xung quanh ***GDKNS: - Kĩ năng thể hiện sự tự tin, tự trọng trong quan hệ với bạn bè. - Kĩ năng giao tiếp , ứng xử với bạn bè - Kĩ năng thể hiện sự cảm thơng với bạn bè. - Kĩ năng phê phán, đánh giá những hành vi cư xử chưa tốt với bạn bè. II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh BT3 /32 - Học sinh chuẩn bò giấy , bút chì , bút màu . *Phương pháp: - Trò chơi - Thảo luận nhóm - Động não III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1.Ổn Đònh : hát , chuẩn bò đồ dùng HT . 2.Kiểm tra bài cũ : - Chơi một mình vui hơn hay có bạn cùng học cùng chơi vui hơn ? - Muốn có nhiều bạn quý mến mình thì em phải cư xử với bạn như thế nào khi cùng học cùng chơi ? - Nhận xét bài cũ , KTCBBM. 3.Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TIẾT : 2 Hoạt động 1 : Đóng vai . Mt : Học sinh biết xử sự trong các tình huống ở BT3 một cách hợp lý . - Giáo viên chia nhóm và yêu cầu mỗi nhóm Học sinh chuẩn bò đóng vai một tình huống cùng học cùng chơi với bạn . - Học sinh lập lại tên bài học 1 Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô - Sử dụng các tranh 1,3,5,6 BT3 . Phân cho mỗi nhóm một tranh . - Thảo luận : Giáo viên hỏi . + Em cảm thấy thế nào khi: - Em được bạn cư xử tốt ? - Em cư xử tốt với bạn ? - Giáo viên nhận xét , chốt lại cách ứng xử phù hợp trong tình huống và kết luận : * Cư xử tốt với bạn là đem lại niềm vui cho bạn và cho chính mình . Em sẽ được các bạn yêu quý và có thêm nhiều bạn . Hoạt động 2 : Vẽ tranh . Mt : Học sinh biết vẽ tranh về chủ đề “ Bạn em ” . - Giáo viên nêu yêu cầu vẽ tranh - Cho học sinh vẽ tranh theo nhóm ( hay cá nhân ) - Giáo viên nhận xét , khen ngợi tranh vẽ của các nhóm + Chú ý : Có thể cho Học sinh vẽ trước ở nhà . Đến lớp chỉ trưng bày và giới thiệu tranh . * Kết luận chung : Trẻ em có quyền được học tập , được vui chơi , được tự do kết giao bạn bè . - Muốn có nhiều bạn cùng học cùng chơi phải biết cư xử tốt với bạn . - Học sinh thảo luận nhóm , chuẩn bò đóng vai . - Các nhóm lần lượt lên đóng vai trước lớp . Cả lớp theo dõi nhận xét . - - Học sinh thảo luận trả lời . - Học sinh lắng nghe , ghi nhớ . - Học sinh chuẩn bò giấy bút . - Học sinh trưng bày tranh lên bảng hoặc trên tường xung quanh lớp học . Cả lớp cùng đi xem và nhận xét . - 4.Củng cố dặn dò : - Nhận xét tiết học , tuyên dương Học sinh hoạt động tích cực . - Dặn học sinh thực hiện tốt những điều đã học . - Chuẩn bò bài cho hôm sau : + Tìm hiểu các bảng hiệu trên đường đi . + Quan sát các tranh trong sách BT + Chuẩn bò các BT 1,2 . + Mỗi tổ có 4 tranh vẽ xe đạp , người đi bộ , xe máy , xe ô tô . 2 Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô Tiết 191.192 MÔN: HỌC VẦN Bài: ÔN TẬP I/ MỤC TIÊU: *Kiến thức_Kỹ năng: - Đọc được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 84 đến bài 90. - Viết được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 84 đến bài 90 - Nghe hiểu và kể được đoạn truyện theo tranh truyện kể: Ngỗng và tép. II/ CHUẨN BỊ: - Tranh minh hoạ câu ứng dụng, truyện kể: Ngỗng và tép. III/ HOẠT ĐỘÏNG DẠY HỌC: 1.Kiểm tra bài cũ: -HS đọc bài iêp, ươp - Viết bảng con: rau diếp, cướp cờ. -GV nhận xét Hoạt động của GV Hoạt động của HS 2.Bài mới:(2’) ôn tập HĐ.1:(33’) a/ Ôân các vần vừa học GV ghi các vần vừa học trong tuần b/ Ghép âm thành vần . Ghép chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang của bảng ôn * Giải lao c/ Đọc từ ngữ ứng dụng. Đầy ắp, đón tiếp, ấp trứng. - Tìm tiếng có vần mới d/ HD viết bảng. GV viết mẫu: đón tiép, ấp trứng. đón ti pế p tr ngấ ứ Sửa sai cho học sinh -HS đọc lại toàn bài Tiết 2 HĐ.1(10’) Luyện đọc. -Đọc bài bảng lớp - Đọc đồng thanh, nhóm, cá nhân -HS ghép và đọc các chữ - Đọc nhóm, cá nhân, cả lớp - HS tìm Quan sát GV viết - HS viết bảng con Đọc theo hướng dẫn của GV - Đọc nhóm, cá nhân, cả lớp 3 Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô - Đọc câu ứng dụng: Đi đến nơi nào Lời chào đi trước . - Đọc bài sgk HĐ.2(13’) Kể chuyện : Anh chàng ngốc và con ngỗng vàng. GV kể toàn bộ câu chuyện kèm theo tranh minh hoạ - Hướng dẫn HS kể chuyện + HS khá giỏi kể được 2-3 đoạn truyện theo tranh. - Dùng câu hỏi gợi ý cho học sinh kể */ Ý nghóa:Ca ngợi tình cảm của vợ chồng nhà Ngỗng đã sẵn sàng hy sinh vì nhau. HĐ.3(7’)Luyện viết. - Hướng dẫn viết - Chấm bài, nhận xét - HĐ.4 :(2’) Củng cố – dặn dò. - - Nhận xét lớp học - Đọc lại bài , xem trước bài sau -HS chú ý lắng nghe - HS kể chên theo nội dung từng tranh Tranh 1: Một hôm nhà nọ có Tranh 2: Đôi vợ chồng Ngỗng Tranh 3: Sáng hôm sau ông . Tranh 4: Vợ chồng nhà Ngỗng . -HS đọc ý nghóa câu chên - HS viết vở tập viết Thứ ba, 11/1/2011 Tiết 85 MÔN: TOÁN Bµi: GI¶I TO¸N Cã LêI V¡N I.MơC TI£U: *Kiến thức_Kỹ năng: - HiĨu ®Ị to¸n : cho g× ? hỏi g× ? - BiÕt bµi gi¶i gåm : c©u lêi gi¶i, phÐp tÝnh, ®¸p sè. II. CHN BÞ : 1.GV : tranh vÏ SGK 2.HS : SGK , Vë BT to¸n 1 III. HO¹T §éNG D¹Y HäC : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. KiĨm tra : HS thùc hiƯn vµo b¶ng con 13 - 1 - 1 = - GV nhËn xÐt . - Lµm b¶ng con : 13 - 1 - 1 = 11 - NhËn xÐt . 4 Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô 2. Bµi míi : H§.1(16’) Giíi thiƯu c¸ch gi¶i bµi to¸n vµ c¸ch tr×nh bµy bµi gi¶i : - HD quan s¸t tranh vÏ . - LËp ®Ị to¸n . - Bµi to¸n cho biÕt g× ? - Bµi to¸n hái g× ? Nªu : ta cã thĨ tãm t¾t bµi to¸n nh sau - ViÕt tãm t¾t lªn b¶ng . Cã: 5 con gµ Thªm : 3 con gµ . Cã tÊt c¶ : …con gµ ? - Mn biÕt nhµ An cã mÊy con gµ ta lµm nh thÕ nµo ? - Híng dÉn lµm phÐp céng . Híng dÉn HS viÕt bµi gi¶i cđa bµi to¸n - ViÕt mÉu lªn b¶ng . Bµi gi¶i : Nhµ An cã tÊt c¶ sè gµ lµ : 5 + 4 = 9 ( con gµ) §¸p sè : 9 con gµ . * Lu ý : Khi gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n ta viÕt : - Bµi gi¶i - ViÕt c©u tr¶ lêi . - ViÕt phÐp tÝnh( tªn ®¬n vÞ ®Ỉt trong dÊu ngc ®¬n) . - ViÕt ®¸p sè . H§. 2 (20’) Thùc hµnh : Bµi 1: Híng dÉn häc sinh tù nªu ®Ị to¸n , viÕt sè thÝch hỵp vµo tãm t¾t vµ dùa vµo tãm t¾t ®Ĩ nªu c¸c c©u hái . - Bµi to¸n cho biÕt g× ? - Bµi to¸n hái g× ? - Cho HS viÕt phÇn cßn thiÕu , sau ®ã ®äc toµn bé bµi gi¶i . Bµi 2 vµ bµi 3 GV híng dÉn t¬ng tù bµi 1 3. DỈn dß: VỊ häc vµ lµm l¹i c¸c bµi tËp - Quan s¸t tranh vÏ . - LËp ®Ị to¸n - Bµi to¸n cho biÕt : Cã 5 con gµ , mua thªm 4 con gµ . - Bµi to¸n hái : cã tÊt c¶ bao nhiªu con gµ? - §äc tãm t¾t - Ta lÊy 5 céng víi 4 - Thùc hiƯn phÐp céng vµo nh¸p - ViÕt vµo nh¸p . - Nªu l¹i c¸c bíc gi¶i 1 bµi to¸n cã lêi v¨n - Nªu c¸ nh©n - nhËn xÐt . - Nªu yªu cÇu . - Tr¶ lêi c©u hái : bµi to¸n cho biÕt g× , hái g× ? - Nªu c¸ch lµm - nªu kÕt qu¶ - nhËn xÐt - Thùc hiƯn Tiết 193.194 MÔN: TIẾNG VIỆT 5 Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô Bài: OA – OE I/ MỤC TIÊU: *Kiến thức_Kỹ năng: - Đọc được :oa, oe, hoạ só, múa xoè; Từ và đoạn thơ ứng dụng. - Viết được: oa, oe, hoạ só, múa xoè. - Luyện nói 2 -4 câu theo chủ đề: Sức khoẻ là vốn quý nhất . II/ CHUẨN BỊ: - Tranh minh hoạ cho câu ứng dụng, luyện nói: Sức khoẻ là vốn quý nhất . III/ HOẠT ĐỘÏNG DẠY HỌC: 1.Kiểm tra bài cũ: -HS đọc bài :ôn tập - Viết bảng con: đón tiếp, ấp trứng. -GV nhận xét Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiết 1 : 2.Bài mới:(1’)Giới thiệu vần oa, oe H Đ .1 :(25’)a/ Dạy vần: oa - Nhận diện vần vần oa được tạo nên từ ô và a - So sánh oa với o - Cài :oa -Đánh vần : o – a – oa / oa - Tiếng khoá: hoạ Phân tích tiếng : hoạ Cài : hoạ Đánh vần: hờøø – oa– nặng – hoạ Từ ngữ: hoạ só b/ Dạy vần: oe ( tương tự) So sánh: oe với oa. * / Giải lao. 2’ c/. Đọc từ ứng dụng: Sách giáo khoa chích choè Hoà bình mạnh khoẻ -Đọc mẫu, giảng từ, hướng dẫn đọc - Tìm tiếng có vần mới ngoài bài -Quan sát - giống: đều có âm o - Khác: oa kết thúc bằng âm a - Cài: oa Đánh vần đồng thanh, nhóm, cá nhân -tiếng hoạ có âm h đứng trước - cài: hoạ -Đánh vần ( cá nhân – đồng thanh) -Lớp đọc - Đọc trơn từ ngữ khoá - Giống nhau: bắt đầu bằng âm o - Khác: oe kết thúc bằng âm e. -Đọc thầm - Gạch chân tiếng có vần mới - Đọc (Cá nhân – đồng thanh) 6 Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô HĐ.2:(10’) Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu: oa, oe, hoạ só, múa xoè. oa oe h a sọ ĩ múa xòe HĐ.3 :(2’) Củng cố, dặn dò Đọc lại toàn bài trên bảng Tiết 2 : HĐ.1 :(15’) a/Luyện đọc : - Đọc bài bảng lớp - Đọc Câu ứng dụng Treo tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ? - Tìm tiếng có âm mới học ? - Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : Hoa ban xoè cánh trắng Lan tươi màu nắng vàng -Đọc SGK HĐ,2:10’) Luyện nói : Phát triển lời nói theo nội dung: Sức khoẻ là vốn quý nhất . H. Các bạn trai trong tranh làm gì? H. Hằng ngày em tập thể dục vào lúc nào? H. Tập thể dục đều sẽ giúp ích gì chocơ thể? HĐ.3:(10’) Viết vở tập viết HD viết – cách cầm bút Chấm- nhận xét HĐ,4 :(2’) Củng cố, dặn dò Nhận xét giờ học Về xem trước bài: oai, oay. HS tìm HS quan sát - viết trên không bằng ngón trỏ - Viết bảng con : Đọc lại bài tiết 1 ( cá nhân – đồng thanh) Thảo luận và trả lời : - xoè, khoe Đọc câu ứng dụng ( Cá nhân – đồng thanh) Đọc SGK ( cá nhân – đồng thanh) Quan sát và Thảo luận nhóm đôi Đại diện nhóm trả lời Các nhóm bổ sung -HS viết vào vở oa, oe, hoạ só, múa xoè. Môn: Âm nhạc Tiết 22 7 Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô Ôn Tập Bài Hát: Tập Tầm Vông (Nhạc: Lê Hữu Lộc – Lời theo Đồng Dao) I/Mục tiêu: *Kiến thức-Kỹ năng: - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát - Biết hát theo giai điệu và lời ca. II/Chuẩn bò của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn đònh tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Tập Tầm Vông - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới nhiều hình thức. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai sáng tác? - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhòp của bài - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS chú ý. - HS trả lời. + Bài :Tập Tầm Vông + Nhạc :Lê Hữu Lộc - Lời Đồng dao - HS nhận xét. - HS thực hiện. - HS thực hiện. 8 Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô - HS nhận xét: - Giáo viên nhận xét: * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. - HS thực hiện. - HS chú ý. -HS ghi nhớ. Thứ tư, 12/1/2011 Tiết 86 MÔN: TOÁN Bài:LUYỆN TẬP. I. MỤC TIÊU: *Kiến thức_Kỹ năng: - Biết xăng- ti- mét là đơn vò đo độ dài, biết xăng- ti - mét viết tắt làcm - Biết dùng thước có chia vạch xăng- ti - mét để đo độ dài đoạn thẳng. - HS khá, giỏi làm hết số bài tập. II. CHUẨN BỊ: - GV : Thíc chia tõng x¨ng-ti-met - HS : Thíc chia tõng x¨ng-ti-met III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ho¹t ®éng cđa gv Ho¹t ®éng cđa hs 1. KiĨm tra : - Sù chn bÞ cđa häc sinh . - NhËn xÐt . 2. Bµi míi : a. Giíi thiƯu ®¬n vÞ ®o ®é dµi ( cm) vµ dơng cơ ®o ®é dµi ( thíc th¼ng cã v¹ch chia thµnh tõng cm) - Cho HS quan s¸t c¸i thíc vµ giíi thiƯu : ®©y lµ c¸i thíc cã v¹ch chia thµnh tõng cm.Dïng thíc nµy ®Ĩ ®o ®é dµi c¸c ®o¹n th¼ng .V¹ch ®Çu tiªn lµ v¹ch 0.§é dµi tõ v¹ch 0 ®Õn 1 lµ mét x¨ngtimet - X¨ngtimet viÕt t¾t lµ : cm - Më sù chn bÞ cđa m×nh . - Quan s¸t thíc cã chia v¹ch - Nªu : thíc dïng ®Ĩ ®o ®é dµi . - Nh¾c l¹i : v¹ch ®Çu tiªn lµ v¹ch 0 9 Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô ( Lu ý cho HS thíc ®o ®é dµi thêng cã thªm mét ®o¹n nhá tríc v¹ch 0.V× vËy nªn ®Ị phßng nhÇm lÉn vÞ trÝ cđa v¹ch 0 trïng víi ®Çu cđa thíc . b. GT c¸c thao t¸c ®o ®é dµi . - §Ỉt v¹ch 0 cđa thíc trïng vµo mét ®Çu cđa ®o¹n th¼ng , mÐp thíc trïng víi ®o¹n th¼ng - §äc sè ghi ë v¹ch cđa thíc , trïng víi ®Çu kia cđa ®o¹n th¼ng , ®äc kÌm theo ®¬n vÞ ®o ( x¨ngtimÐt) - ViÕt sè ®o ®é dµi ®o¹n th¼ng vµo sè thÝch hỵp . **Thùc hµnh : Bµi 1: ViÕt ký hiƯu cđa x¨ngtimet - Cho HS viÕt 1 dßng cm. Bµi 2: Cho HS ®äc lƯnh råi lµm bµi vµ ch÷a bµi . - Híng dÉn häc sinh thùc hiƯn . Bµi 3: Cho HS thùc hiƯn bµi to¸n - ch÷a bµi vµ nªu b»ng lêi . Bµi 4: Híng dÉn HS tù ®o ®é dµi c¸c ®o¹n th¼ng theo 3 bíc ®· nªu ë trªn - Quan s¸t , gióp ®ì em cßn lóng tóng . 3. DỈn dß: vỊ lµm bµi tËp cßn l¹i - Nh¾c l¹i x¨ngtimet viÕt t¾t lµ : cm - Quan s¸t gi¸o viªn thao t¸c . - TËp ®äc sè ghi ë v¹ch . - ViÕt kÕt qu¶ vµo chç thÝch hỵp . - ViÕt vµo SGK 1 dßng cm. - Thùc hiƯn ®o vµ ®iỊn kÕt qu¶ vµo SGK - Ch÷a bµi - nhËn xÐt - Nªu l¹i 3 bíc ®o ®é dµi . - Thùc hiƯn ®o . Tiết 195.196 10 [...]... vên lµ : 12 + 3 = 15 ( c©y chi ) §¸p sè: 15 c©y chi - Thùc hiƯn nh bµi 1 : - Nªu bµi gi¶i : Bµi gi¶i : Cã tÊt c¶ sè bøc thanh trªn têng lµ : 14 + 2 = 16 ( bøc tranh) §¸p sè : 16 bøc tranh - LÇn lỵt nªu bµi to¸n 3 ( kÕt qu¶ lµ : 9 h×nh ) Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Thứ sáu, 14 /1/ 2 011 Tiết 88 Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô MÔN: TOÁN Bài: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu : *Kiến thức_Kỹ năng: - Biết giải bài toán... ứng dụng: quả xoài hí hoáy -Đọc thầm 11 Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 khoai lang loay hoay -Đọc mẫu, giảng từ, hướng dẫn đọc - Tìm tiếng có vần mới ngoài bài HĐ.2: (10 ’) Hướng dẫn viết bảng con : +Viết mẫu: oai, oay, điện thoại gió xoáy oai oay điện thoại gió xốy HĐ.3 :(2’) Củng cố, dặn dò Đọc lại toàn bài trên bảng Tiết 2 : HĐ .1 : (15 ’) a/Luyện đọc : - Đọc bài bảng lớp - Đọc Câu ứng dụng Treo... giàn khoan tóc xoăn HĐ.3 :(2’) Củng cố, dặn dò Đọc lại toàn bài trên bảng Tiết 2 : 16 Đọc lại bài tiết 1 Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 HĐ .1 : (15 ’) a/Luyện đọc : - Đọc bài bảng lớp - Đọc Câu ứng dụng Treo tranh và hỏi : Tranh vẽ gì ? - Tìm tiếng có âm mới học ? - Hướng dẫn đọc câu ứng dụng : Khôn ngoan đối đáp người ngoài -Đọc SGK HĐ,2 :10 ’) Luyện nói : Phát triển lời nói theo nội dung : Con ngoan,... từ khoá: giàn khoan, tóc xoăn - Tranh minh hoạ phần luyện nói: Con ngoan, trò giỏi III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : ( 5’) - Đọc và viết : nhân dòp, chụp đèn Nhận xét bài cũ 15 Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Hoạt động của GV Tiết 1 : 2 .Bài mới: (1 )Giới thiệu vần: oan, oăn HĐ .1 :(25’)a/ Dạy vần: oan - Nhận diện vần: vần oan được tạo nên từ oa và i - So sánh oan vớ oay - Cài: oan -Đánh... giàn khoan, tóc xoăn Tiết 87 17 Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô MÔN: TOÁN Bài: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu : *Kiến thức_Kỹ năng: - Biết giải bài toán có lời văn và trình bày lời giải II.Đồ dùng dạy học: - GV : Néi dung bµi , b¶ng phơ ghi tãm t¾t bµi to¸n - HS : SGK , Vë BT to¸n 1 III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động của GV 1 KiĨm tra : nªu c¸c bíc gi¶i 1 bµi to¸n cã lêi v¨n - GV... muốn cắt NGHỈ GIỮA TIẾT (3’) 13 Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 c/Hoạt động 3 : thực hành PP : thực hành - Yêu cầu Hs kẻ đường thẳng và cắt theo đường thẳng - Gv quan sát giúp đỡ HS thực hiện- Nhận xét d/Hoạt động 4 : Củng cố - Thi đua cắt đường thẳng - Nhận xét 5.Tổng kết – Dặn dò - Chuẩn bò : Kẻ các đoạn thẳng cách đều - Nhận xét tiết học Thứ năm, 13 /1/ 2 011 Tiết 22 Giáo viên:Thạch Tô HS thực... từ khoá: vỡ hoang, con hoẵng - Tranh minh hoạ phần luyện nói: o choàng, áo len, áo sơ mi III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ : ( 5’) - Đọc và viết : phiếu bé ngoan, xoắn thừng Nhận xét bài cũ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Tiết 1 : 2 .Bài mới: (1 )Giới thiệu vần: oang, oăng HĐ .1 :(25’)a/ Dạy vần: oang - Nhận diện vần: vần oang được tạo -Quan sát nên từ oa và ng - So sánh oang vớ oan - giống:... Đọc lại bài tiết 1 ( cá nhân – đồng thanh) Thảo luận và trả lời : - khoai Đọc câu ứng dụng ( Cá nhân – đồng thanh) Đọc SGK ( cá nhân – đồng thanh) Quan sát và Thảo luận nhóm đôi Đại diện nhóm trả lời Các nhóm bổ sung -HS viết vào vở oai, oay, điện thoại gió xoáy Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô Tiết 22 Môn: Thủ công Bài: CÁCH SỬ DỤNG BÚT CHÌ, THƯỚC KẺ, KÉO I MỤC TIÊU 1 Kiến... ®äc yªu cÇu sè ®o ®é dµi 2 cm + 3cm = 5cm 6 cm – 2 cm = 4 cm - Híng dÉn lµm theo SGK 7 cm + 1 cm = 8 cm 5 cm – 3 cm = 2 cm 8 cm + 2cm = 10 cm 9 cm – 4 cm = 5 cm ChÊm, nhËn xÐt - Thùc hiƯn vµo SGK 4 DỈn dß:vỊ nhµ «n l¹i bµi 19 Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Tiết 19 9,200 Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô MÔN: TIẾNG VIỆT Bài: OANG – OĂNG I/ MỤC TIÊU : *Kiến thức_Kỹ năng: - Đọc được: oang, oăng, vỡ hoang, con hoẵng;... : Biết giữ gìn, bảo quản dụng cụ II CHUẨN BỊ : Bút chì thước kẻ, kéo, giấy trắng III CÁC HOẠT ĐỘNG 1 Khởi động : (1 ) Hát 2 Bài cũ : (5’) Nhận xét bài gấp mũ ca lô 3 Giới thiệu và nêu vấn đề (1 ) - Tiết này các em được hướng dẫn cách sử dụng bút chì, thước kẻ, kéo Hoạt động gv Hoạt động hs a/Hoạt động 1 : Giới thiệu các dụng cụ thủ công (3’) PP : trực quan - Giới thiệu dụng cụ học môn thủ công : bút . - 1 = - GV nhËn xÐt . - Lµm b¶ng con : 13 - 1 - 1 = 11 - NhËn xÐt . 4 Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô 2. Bµi míi : H§ .1( 16’). Trường Tiểu học Ngũ Lạc A Giáo án Lớp 1 Giáo viên:Thạch Tô TUẦN 22 Thứ hai, 10 /1/ 2 011 Tiết 22 Môn : ĐẠO ĐỨC Bài : Em và các bạn (tt) I . MỤC TIÊU : *Kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng GA lop 1 tuan 22 (ckt- kns), Bài giảng GA lop 1 tuan 22 (ckt- kns),

Hình ảnh liên quan

1. Kiểm tr a: HS thực hiện vào bảng con  13 - 1 - 1 =  - Bài giảng GA lop 1 tuan 22 (ckt- kns)

1..

Kiểm tr a: HS thực hiện vào bảng con 13 - 1 - 1 = Xem tại trang 4 của tài liệu.
- GV : Nội dung bà i, bảng phụ ghi tóm tắt bài toá n.  - HS : SGK , Vở BT toán 1 - Bài giảng GA lop 1 tuan 22 (ckt- kns)

i.

dung bà i, bảng phụ ghi tóm tắt bài toá n. - HS : SGK , Vở BT toán 1 Xem tại trang 18 của tài liệu.