0

Giáo án Lớp 3 Buổi 2 - Đặng Thị Kim Oanh - Trường Tiểu học Thượng Sơn

20 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2021, 12:27

+ Phân biệt và nhập các kiểu dữ GV: giới thiệu nội dung của bài liệu khác nhau vào trang tính thực hành: trong tiết này chúng ta sẽ nghiên cứu HS: laéng nghe 1 Muïc ñích, yeâu caàu 2 Mở [r] (1)Trường THCS Đạ M’rông Nguyễn Đức Tính HỌC KỲ I Bài dạy Bài – Chương trình bảng tính là gì? Kiến thức, kỷ càn hình thành Dự kiến PPDH và HTTC dạy học Phương tiện, thiết bị - KT: HS biết các thành phần màn hình trang tính, biết nhập , sửa, xóa liệu, biết cách di chuyển trên trang tính - Đặt và giải - KN: biết chức các thành phần vấn đề cô baûn cuûa maøn hình trang tính, bieát ñòa chæ oâ - Thảo luận nhóm tính, có kỉ nhập, sửa, xóa liệu, di chuyeån trang tính - Máy tính, máy chiếu, GADT, phấn Bài - Tuần: 01 Tiết: 01 PHAÀN I: Ngày soạn: 12/08/2011 Ngày dạy: 15/08/2011 BAÛNG TÍNH ÑIEÄN TÖ Û Muïc tieâu: Mục tiêu phần này là cung cấp cho học sinh số kiến thức và kỉ ban đầu veà chöông trình baûng tính thoâng qua phaàn meàm Microsoft Excel - Về kiến thức: + Biết vai trò và các chức chung chương trình bảng tính tạo trang tính và thực các tính toán trên trang tính, tạo biểu đồ, xếp và lọc liệu + Biết phân biệt vài dạng liệu có thể xử lí chương trình baûng tính + Biết số chức chương trình bảng tính Microsoft Excel: nhập liệu, chỉnh sửa và định dạng trang tính đơn giản, thực các tính toán trang tính công thức và hàm, xếp và lọc liệu, biểu diễn biểu đồ Kæ naêng: + Tạo trang tính theo khuôn dạng cho trước; + Thực các tính toán các công thức và số hàm thông dụng; + Thực các thao tác xếp và lọc liệu + Tạo biểu đồ từ liệu trên trang tính và thực số thao tác chỉnh sửa đơn giản với biểu đồ - Thái độ: Học sinh nhận thức ưu điểm chương trình bảng tính việc thực các tính toán, rèn luyện tư khoa học, tính chính xác cẩn thận công việc Mạnh dạn tìm tòi, nghiên cứu, tự khám phá, học hỏi - Giáo ánLop7.net tin học (2) Trường THCS Đạ M’rông Baøi : CHÖÔNG Nguyễn Đức Tính TRÌNH BAÛNG TÍNH LAØ GÌ?(t1) I MUÏC TIEÂU: - Kiến thức: HS biết nhu cầu sử dụng bảng tính đời sống và học tập, các chức chung chương trình bảng tính - Kỉ năng: Biết vận dụng các chức chương trình bảng tính để phục vụ cho việc hoïc cuûa mình - Thái độ: nghiêm túc, linh hoạt thảo luận nhóm II CHUẨN BỊ - Giaùo vieân: maùy vi tính, ñóa meàm, maùy chieáu, maøn chieáu - Hoïc sinh: baûng phu, maùy vi tính III TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC: Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 7A1: ……………… ; 7A2: ……………….; 7A3: …………… ; Bài cũ Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Noäi dung ghi baûng Hoạt động 1: GIỚI THIỆU PHẦN I (5 phút) GV: giới thiệu phần 1: Bảng tính HS: lắng nghe GV giới điện tử thieäu GV: nêu mục tiêu cần đạt phaàn chöông naøy GV: hướng dẫn cách học phần GV: Chúng ta tiến hành nghiên cứu bài đầu tiên: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LAØ GÌ? Hoạt động 2: BẢNG VAØ NHU CẦU XỬ LÍ THÔNG TIN DẠNG BẢNG (10 phút) GV: thực tế thông tin có thể HS: dạng văn bản, dạng CHƯƠNG TRÌNH BẢNG biểu diễn dạng nào? hình aûnh, daïng aâm TÍNH LAØ GÌ? GV: nêu ví dụ thông tin biểu HS: nêu ví dụ: bảng điểm, Bảng và nhu cầu xử lí diễn dạng bảng biểu baûng soá lieäu, danh saùch hoïc thoâng tin daïng baûng GV: taùc duïng cuûa vieäc bieåu dieån thoâng sinh… tin dạng bảng? HS: để tiện cho việc theo Chương trình bảng tính: GV: choát laïi doûi, so saùnh, saép xeáp, tính SGK trang GV: Lấy số ví dụ minh hoạ toán… GV: yeâu caàu HS quan saùt treân maøn HS: laéng nghe chieáu HS: quan saùt leân maøn chieáu GV: yeâu caàu HS nhìn vaøo ví duï vaø neâu tác dụng bảng GV: yêu cầu HS khác nhận xét và bổ HS: trả lời sung Giáo ánLop7.net tin học (3) Trường THCS Đạ M’rông Nguyễn Đức Tính GV: yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi taùc duïng cuûa baûng GV: Nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng HS: nhắc lại ? GV: nhờ các chương trình bảng tính thì HS: thực các phép tính người ta có thể dễ dàng thực (tính tổng, trung bình ), vẽ việc làm đó trên máy tính điện các biểu đồ minh hoạ tử GV: yêu cầu HS đọc chương trình bảng HS: đọc bài tính laø gì? Hoạt động 3: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH (20 phút) Chöông trình baûng tính GV: giới thiệu số chương trình HS: lắng nghe a) Maøn hình laøm vieäc baûng tính b) Dữ liệu Những chương trình bảng tính này c) Khả tính toán và khác chúng có số sử dụng hàm có sẵn HS: thaûo luaän theo nhoùm ñaëc tröng chung d) Sắp xếp và lọc liệu GV: yeâu caàu HS thaûo luaän theo nhoùm e) Tạo biểu đồ để nêu đặc trưng chung các chương HS: màn hình làm việc, Microsoft Excel là trình baûng tính GV: gọi thành viên nhóm trả lời liệu, khả tính toán và chương trình sử dụng các hàm có sẵn, sử dụng rộng rãi xếp và lọc liệu, tạo (gọi tắt là Excel) biểu đồ GV: chốt lại và giới thiệu đặc HS: quan sát và lắng nghe tröng thoâng qua hình aûnh vaø ví duï GV: ngoài ra, với chương trình bảng tính em có thể trình bày liệu dạng baûng theo nhieàu caùch khaùc GV: giới thiệu chương trình bảng tính sử dụng rộng rãi nhất: Microsoft Excel Củng cố: yeâu caàu HS nhaéc laïi: + Chöông trình baûng tính laø gì? + Tác dụng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng? + Caùc ñaëc tröng cuûa caùc chöông trình baûng tính Dặn dò: - Veà nhaø xem laïi lí thuyeát Tieát tieáp tuïc hoïc baøi IV – RÚT KINH NGHIỆM Giáo ánLop7.net tin học (4) Trường THCS Đạ M’rông Nguyễn Đức Tính …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Tuần: 01 Tiết: 02 Ngày soạn: 12/08/2011 Ngày dạy: 15/08/2011 Baøi : CHÖÔNG TRÌNH BAÛNG TÍNH LAØ GÌ? (t2) I MUÏC TIEÂU: - Kiến thức: HS nhận biết các thành phần màn hình trang tính, hiểu rõ các khái niệm hàng, cột, ô, địa ô tính, biết nhập , sửa, xóa liệu, biết cách di chuyeån treân trang tính - Kỉ năng: biết chức các thành phần màn hình trang tính, biết địa ô tính, có kỉ nhập, sửa, xóa liệu, di chuyển trang tính - Thái độ: quan sát, nhận biết, khám phá kiến thức quá trình học II CHUẨN BỊ - Giaùo vieân: maùy vi tính, ñóa meàm, maùy chieáu, maøn chieáu - Hoïc sinh: baûng phuï, maùy vi tính III TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC: Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 7A1: ……………… ; 7A2: ……………….; 7A3: …………… ; Bài cũ: ? Chöông trình baûng tính laø gì? ? Tác dụng và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng? ? Caùc ñaëc tröng cuûa caùc chöông trình baûng tính? Bài chúng ta tiếp tục nghiên cứu phần 3,4, bài tập cuả bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Noäi dung ghi baûng Hoạt động 1: MAØN HÌNH LAØM VIỆC CỦA TRANG TÍNH (20 phút) Giáo ánLop7.net tin học (5) Trường THCS Đạ M’rông Nguyễn Đức Tính GV: yeâu caàu HS quan saùt HS: quan saùt Baøi : treân maøn chieáu maøn hình CHÖÔNG TRÌNH BAÛNG TÍNH LAØ GÌ? laøm vieäc cuûa chöông trình (tieáp theo) baûng tính (Excel) HS: thaûo luaän theo nhoùm Maøn hình laøm vieäc cuûa trang tính GV: yeâu caàu HS thaûo luaän HS: quan saùt hình vaø chæ theo nhoùm vaø chæ caùc yeáu caùc yeáu toá treân maøn toá treân maøn hình laøm vieäc hình laøm vieäc cuûa chöông cuûa Excel trình baûng tính: tieâu GV: gọi đại diện nhóm đề, công cụ, trả lời baûng choïn, traïng GV: yeâu caàu HS nhaän xeùt thaùi… HS: tìm điểm vaø boå sung (neáu caàn) GV: Nhận xét câu trả lời giống và điểm khác so cuûa HS với chương trình soạn GV: Nêu điểm giống thảo Word và khác so với màn hình laøm vieäc cuûa chöông trình HS: quan saùt vaø laéng nghe soạn thảo văn Word? GV: gọi HS trả lời GV: nhaän xeùt vaø choát laïi: giao dieän naøy coøn coù theâm: - Thanh công thức: là công cụ đặc công thức, bảng chọn tröng cuûa chöông trình baûng tính Data, trang tính (teân coät, teân - Bảng chọn Data: gồm các lệnh để xử haøng, ñòa chæ cuûa moät oâ tính, HS: làm bài tập theo yêu lí liệu khoái) - Trang tính: GV: giới thiệu: tên cột, tên cầu GV + Teân coät haøng, ñòa chæ cuûa moät oâ tính, + Teân haøng khoái + Ñòa chæ oâ GV: laáy ví duï minh hoïa + Khoái GV: yeâu caàu HS vaän duïng kiến thức vừa trình bày ñòa chæ cuûa oâ tính, ñòa chæ cuûa khoái GV: nhận xét câu trả lời HS GV: choát laïi Hoạt động NHẬP DỮ LIỆU VAØO TRANG TÍNH (15 phút) GV: nêu các câu hỏi và yêu HS: thảo luận theo nhóm Nhập liệu vào trang tính: caàu HS thaûo luaän nhoùm: câu hỏi GV + để nhập liệu vào ô tính đưa a) Nhập và sửa liệu trang tính em làm + nháy chuột vào ô đó và b) Di chuyeån treân trang tính theá naøo? nhập liệu từ bàn phím Giáo ánLop7.net tin học (6) Trường THCS Đạ M’rông + Để kết thúc việc nhập liệu cho ô đó em làm theá naøo? + Kích hoạt ô tính ? + Khi ô tính kích hoïat thì noù seõ coù ñaëc ñieåm gì? + Để chỉnh sửa liệu oâ ta laøm nhö theá naøo? + neâu caùc caùch di chuyeån treân trang tính? + Aán Enter chọn ô tính khaùc + thao taùc nhaùy chuoät choïn moät oâ + ô tính có viền đậm xung quanh Nguyễn Đức Tính c) Gõ chữ Việt trên trang tính: - Dùng chương trình hỗ trợ - Hai kieåu goõ phoå bieán: kieåu goõ TELEX vaø kieåu goõ VNI - Qui tắc gõ dấu tương tự gõ chữ tiếng Việt có dấu chương trình soạn thảo văn mà em đã + nháy đúp chuột vào ô học cần sửa liệu + duøng phím muõi teân treân bàn phím, sử dụng chuột vaø caùc cuoán + tương tự chương + Gõ chữ Việt trên trang trình sọan thảo văn bản: tính nhö theá naøo? caàn coù chöông trình hoã trợ gõ Coù maáy kieåu goõ? Coù hai kieåu goõ: TELEX ; VNI GV: chốt lại các câu trả lời cuûa caùc nhoùm GV: caùc teäp chöông trình bảng tính tạo thường gọi laø caùc baûng tính Hoạt động 3: CỦNG CỐ – BAØI TẬP (10 phút) - GV: HS: theo luận và trả lời GV: nhận xét và hướng dẫn thêm cách khác bài - bảng ñieåm, baûng löông, baûng theo doõi 4/9: ta coù theå goõ vaøo hoäp teân H50 vaø nhaán phím Enter chuyeân caàn… - liệu và các kết tính toán luôn trình bày duới dạng baûng - công thức, bảng choïn Data, trang tính - sử dụng chuột và các cuoán - ô tính kích hoạt có viền đậm xung quanh Củng cố - Bài tập: - yêu cầu HS thảo luận và trả lời các câu hỏi SGK Giáo ánLop7.net tin học (7) Trường THCS Đạ M’rông Nguyễn Đức Tính - cho vài ví dụ thông tin dạng bảng - Haøy neâu tính naêng chung cuûa caùc chöông trình baûng tính - Màn hình Excel có công cụ gì đặc trưng cho chương trình bảng tính - Laøm baøi 4/9 - Ô tính kích hoạt có gì khác biệt so với các ô tính khác Dặn dò: - Veà nhaø xem laïi lí thuyeát - Xem trước bài thực hành - Tiết sau THỰC HAØNH IV – RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Tuần: 02 Tiết: 03 Ngày soạn: 18/08/2011 Ngày dạy: 22/08/2011 Bài thực hành : LAØM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL I MUÏC TIEÂU: - Kiến thức: Khởi động và kết thúc Excel - Kỉ năng: biết khởi động Excel theo nhiều cách khác nhau, lưu kết và thoát khỏi Excel - Thái độ: quan sát, thực hành máy tính cách linh hoạt, nghiêm túc II CHUẨN BỊ - Giaùo vieân: maùy vi tính, ñóa meàm, maùy chieáu, maøn chieáu - Hoïc sinh: baûng phuï, maùy vi tính III TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC: Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 7A1: ……………… ; 7A2: ……………….; 7A3: …………… Bài cũ: ?Em hãy moâ taû maøn hình laøm vieäc cuûa chöông trình baûng tính? ? Màn hình Excel còn có công cụ gì đặc trưng cho chương trình bảng tính? ? Ô tính kích hoạt có gì khác so với ô tính khác? Bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Noäi dung ghi baûng Hoạt động 1: MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU (5 phút) GV: yeâu caàu HS neâu muïc ñích, HS: neâu muïc ñích, yeâu caàu: Bài thực hành : yêu cầu bài thực hành + Khởi động và kết thúc Excel LAØM QUEN VỚI + Nhaän bieát caùc oâ, haøng, coät treân CHÖÔNG TRÌNH BAÛNG Giáo ánLop7.net tin học (8) Trường THCS Đạ M’rông Nguyễn Đức Tính trang tính TÍNH EXCEL + Bieát caùch di chuyeån treân trang Muïc ñích, yeâu caàu: GV: nhấn mạnh lại mục đích, yêu tính và nhập liệu vào trang SGK trang 10 cầu cần phải đạt bài tính HS: laéng nghe thực hành GV: giới thiệu nội dung bài thực hành: 1) Khởi động Excel 2) Lưu kết và thoát khỏi Excel 3) Baøi taäp Hoạt động 2: NHẬP DỮ LIỆU VAØO TRANG TÍNH (15 phút) GV: giới thiệu cách khởi động HS: quan sát trên màn hình Nội dung: a/ Khởi động Excel Excel: chieáu + Cho HS quan saùt treân maøn chieáu biểu tượng cuûa Excel + Làm nào để khởi động Excel HS: nháy đúp chuột vào biểu GV: hướng dẫn HS thực hành cách khởi động Excel trên máy tượng cuûa Excel GV: quan saùt vaø kieåm tra caùch khởi động vài nhóm GV: giới thiệu vài cách khởi HS: lắng nghe động khác: nháy chuột vào Start-> All Programs -> Microsoft Office > Excel Hoặc em có thể khởi động Excel với tệp bảng tính đã có cách nháy đúp chuột vào tên tệp baûng tính GV: yêu cầu HS thực hành theo HS: lên thực hành theo hướng daãn hai cách GV vừa hướng dẫn GV: hướng dẫn HS thực hành theo nhoùm GV: Gọi HS lên thực hành cách khởi động Excel mà GV HS: quan sát và lắng nghe vừa giới thiệu GV: nhaän xeùt Hoạt động 3: THOÁT KHỎI EXCEL (15 phút) GV: Để lưu kết Excel ta HS: nháy vào nút lệnh Save b/ Lưu và thoát khỏi laøm nhö theá naøo? Excel treân coâng cuï GV: ta còn có thể vào bảng Thoát khỏi Excel: nhấn Giáo ánLop7.net tin học (9) Trường THCS Đạ M’rông choïn File -> Save GV: caùc teäp Excel taïo vaø ghi laïi coù phaàn ñuoâi maëc ñònh laø? GV: yêu cầu HS thực hành và lưu lại bài với cách vừa nêu GV: hướng dẫn học sinh lưu lại baøi vaøo oå ñóa E:\ GV: để thoát khỏi Excel ta làm nhö theá naøo? GV: giới thiệu cách khác: kích chuoät vaøo baûng choïn File -> Exit GV: ta có thể sử dụng tổ hợp phím Alt + F4 GV: yêu cầu HS thực hành theo các cách vừa hứơng dẫn Nguyễn Đức Tính HS: laéng nghe tổ hợp phím Alt + F4 HS: caùc teäp Excel taïo vaø ghi laïi coù phaàn coù ñuoâi laø XLS HS: thực hành lưu bài theo hướng dẫn HS: nhaùy chuoät vaøo nuùt treân tiêu đề HS: laéng nghe HS: thực hành thoát khỏi Excel theo các cách GV hướng daãn Củng cố Dặn dò: - Về nhà xem lại lí thuyết bài thực hành: khởi động, lưu và thoát khỏi Excel - Xem trước phần bài tập 1, 2, bài thực hành - Tiết sau THỰC HAØNH (tiếp) IV – RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Giáo ánLop7.net tin học (10) Trường THCS Đạ M’rông 10 Tuần: 02 Tiết: 03 Nguyễn Đức Tính Ngày soạn: 18/08/2011 Ngày dạy: 22/08/2011 Bài thực hành : LAØM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL (tiếp theo) I MUÏC TIEÂU: - Kiến thức: Khởi động và kết thúc Excel, làm quen với bảng tính, di chuyển trên trang tính và nhập liệu vào trang tính - Kæ naêng: Nhaän bieát caùc oâ, haøng, coät treân trang tính Excel - Thái độ: quan sát, thực hành máy tính cách linh hoạt, nghiêm túc II CHUẨN BỊ - Giaùo vieân: maùy vi tính, ñóa meàm, maùy chieáu, maøn chieáu - Hoïc sinh: baûng phuï, maùy vi tính III TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC: Ổn định lớp: Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 7A1: ……………… ; 7A2: ……………….; 7A3: …………… ; Bài cũ Bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Noäi dung ghi baûng Hoạt động 1: BAØI TẬP (10 phút) GV: yêu cầu HS đọc bài tập HS: đọc bài tập Bài thực hành : GV: Yeâu caàu HS thaûo luaän theo HS: thaûo luaän theo nhoùm LAØM QUEN VỚI nhoùm baøi taäp (5 phuùt) CHÖÔNG TRÌNH BAÛNG GV: gọi đại diện nhóm trình bày HS: trình baøy GV: Lieät keâ caùc ñieåm gioáng + lieät keâ caùc ñieåm gioáng vaø khaùc TÍNH EXCEL (tieáp theo) Giáo ánLop7.net tin học (11) Trường THCS Đạ M’rông 11 và khác màn hình Word hai màn hình Word và vaø Excel Excel GV: yêu cầu HS mở các bảng + Mở bảng chọn và quan sát chọn và quan sát các lệnh + Phân biệt ô kích các bảng chọn đó hoạt và các ô tính khác, thay GV: Kích hoạt ô tính và thực đổi trên các nút tên hàng, tên cột di chuyển trên trang tính di chuyển ô tính kích hoạt chuột và bàn phím Rút các nhận xét sau Quan sát thay đổi các nút tên nhập liệu haøng vaø teân coät GV: nhận xét câu trả lời HS: lắng nghe nhoùm Hoạt động 2: BAØI TẬP (10 phút) GV: Yêu cầu HS đọc bài tập HS: đọc bài tập GV: neâu muïc ñích chính cuûa baøi HS: laéng nghe taäp 2: laø giuùp HS bieát caùc di chuyeån trang tính GV: yêu cầu HS nhập liệu tuỳ HS: làm theo yêu cầu GV yù vaøo moät oâ tính treân trang tính HS : ruùt nhaän xeùt: nhaán Hãy dùng phím Enter để kết thúc phím Enter, thì ô tính ngày phía việc nhập liệu ô đó và (cùng cột và hàng tiếp quan sát ô kích hoạt tiếp theo) kích hoạt theo? HS: laéng nghe GV: từ đó ta thấy tiện lợi việc sử dụng phím Enter HS: thực hành và quan sát, rút nhập liệu vào trang tính GV: yêu cầu HS nhập liệu vào nhận xét: ô tính kích hoạt ô khác sau đó dùng phím mũi tên phụ thuộc vào chiều mũi để kết thúc việc nhập liệu tên Quan sát ô kích hoạt tiếp HS: thực hành theo yêu cầu theo vaø ruùt nhaän xeùt GV: yeâu caàu HS choïn moät oâ tính HS: ruùt nhaän xeùt: choïn có liệu và bấm phím Delete ô có liệu và nhấn Delete Và chọn ô tính khác có thì liệu ô bị xoá Còn liệu và gõ nội dung vào Cho chọn ô có liệu mà nhập vào nhaän xeùt veà caùc keát quaû nội dung thì liệu ô GV: Thoát khỏi Excel mà không tính thay nội lưu lại kết nhập liệu dung vừa nhập Hoạt động 3: BAØI TẬP (20 phút) GV: yêu cầu HS khởi động lại HS: khởi động lại Excel Excel HS: nhập liệu theo yêu cầu GV: Yêu cầu HS nhập liệu Giáo ánLop7.net tin học Nguyễn Đức Tính Baøi taäp 1: Khởi động Excel Bài tập 2: nhập liệu vaøo oâ tính: + Nhaán phím Enter + Nhaán phím muõi teân + Nhaán phím Delete + Chọn ô tính có liệu gõ nội dung Baøi taäp 3: Taïo baûng sau: SGK trang 11 Lưu bài với tên: Danh (12) Trường THCS Đạ M’rông 12 Nguyễn Đức Tính bảng đây: trang 11 SGK sach lop em – nhom – lop … GV: yêu cầu HS nhập liệu và quan saùt HS laøm baøi HS: thực hành theo hướng dẫn GV: hướng dẫn số HS HS: lưu kết vừa thực hành GV: nhắc HS lưu lại kết bài theo hướng dẫn GV tập để sử dụng cho bài thực haønh GV: nhấn vào nút lệnh Save để löu baøi GV: yeâu caàu HS löu baøi vaøo oå ñóa E:\ Hoạt động 4: CỦNG CỐ (5 phút) GV: yêu cầu HS nhớ lại cách khởi HS: lắng nghe động, lưu bài và thoát khỏi Excel GV: phân biệt ô tính kích hoạt, cách di chuyển ô tính treân trang tính, caùch nhaäp, chænh sửa và xoá liệu ô tính Củng cố: GV: yêu cầu HS nhớ lại cách khởi động, lưu bài và thoát khỏi Excel GV: phân biệt ô tính kích hoạt, cách di chuyển ô tính trên trang tính, cách nhập, chỉnh sửa và xoá liệu ô tính Dặn dò - Xem lại lí thuyết bài thực hành Đọc bài đọc thêm: đọc thêm Xem trước bài mới: CÁC THAØNH PHẦN CHÍNH VAØ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH IV – RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Giáo ánLop7.net tin học (13) Trường THCS Đạ M’rông 13 Tuần: 03 Tiết: 05 Nguyễn Đức Tính Ngày soạn: 26/08/2011 Ngày dạy: 30/08/2011 Bài 2: CÁC THAØNH PHẦN CHÍNH VAØ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH I MUÏC TIEÂU: - Kiến thức: Biết các thành phần chính trang tính: hàng, cột, các ô, hộp tên, khối, công thức - Kỉ năng: Hiểu vai trò công thức, biết cách chọn ô, hàng, cột và khối, phân biệt kiểu liệu số, kiểu liệu kí tự - Thái độ: Học sinh có thái độ nghiêm túc học, quan sát, linh hoạt thực hành II CHUẨN BỊ - Giaùo vieân: maùy vi tính, ñóa meàm, maùy chieáu, maøn chieáu - Hoïc sinh: baûng phuï, maùy vi tính III TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC: Ổn định lớp: Ổn định lớp: Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 7A1: ……………… ; 7A2: ……………….; 7A3: …………… ; Bài cũ Bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Noäi dung ghi baûng Hoạt động 1: BẢNG TÍNH (10 phút) Baøi 2: GV: giới thiệu bàng tính: có HS: lắng nghe CAÙC THAØNH PHAÀN CHÍNH VAØ theå coù nhieàu trang tính GV: Khi mở bảng tính thì HS: quan sát và trả lời: có DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH Giáo ánLop7.net tin học (14) 14 Trường THCS Đạ M’rông baûng tính coù bao nhieâu trang tính? GV: yeâu caàu HS quan saùt treân màn chiếu và trả lời câu hỏi GV: bảng tính thường gồm ba trang tính Các trang tính phân biệt tên trên các nhãn phía màn hình: sheet 1, sheet 2, sheet GV: quan sát trang tính hieån thò vaø nhaän xeùt? GV: các trang tính phân biệt nhö theá naøo? trang tính Nguyễn Đức Tính Baûng tính: -Bảng tính thường gồm trang tính - Các trang tính đuợc phân HS: laéng nghe bieät baèng teân treân caùc nhãn phía màn hình - Trang tính kích hoạt: SGK trang 15 HS: trang tính hiển thị có - Để kích hoạt trang nhaõn trang maøu traéng, teân trang tính, ta nhaùy chuoät vaøo viết chữ đậm nhãn trang tương ứng HS: các trang tính phân biệt tên trên các nhãn phía màn hình GV: gợi ý: nhìn nhãn trang và tên HS: để kích hoạt trang tính trang vieát? ta caàn nhaùy chuoät vaøo nhaõn GV: Để kích hoạt trang tính trang tính tương ứng thì ta phaûi laøm nhö theá naøo? Hoạt động 2: CÁC THAØNH PHẦN CHÍNH TRÊN TRANG TÍNH (30 phút) GV: yeâu caàu HS keå teân moät soá HS: caùc haøng, caùc coät, caùc oâ tính Caùc thaønh phaàn chính thaønh phaàn chính cuûa trang tính? treân trang tính: GV: giới thiệu trên trang tính còn HS: lắng nghe -Caùc haøng coù moät soá thaønh phaàn khaùc: hoäp - Caùc coät - Caùc oâ tính tên, khối, công thức GV: yeâu caàu HS quan saùt treân HS: quan saùt leân maøn chieáu - Hoäp teân: SGK - Khoái: SGK maøn chieáu vaø chæ moät soá thaønh - Thanh công thức: cho phần vừa nêu GV: yeâu caàu HS neâu hoäp teân? HS: hộp tên là góc trên, bên biết nội dung ô trái trang tính, hiển thị địa chọn ô chọn GV: goïi HS moâ taû moät khoái? HS: Khoái laø moät nhoùm caùc oâ lieàn kề tạo thành hình chữ nhật Khoái coù theå laø moät oâ, moät haøng, hay moät coät hay moät thaønh phaàn cuûa haøng hay cuûa coät GV: Nêu vai trò công HS: công thức cho biết nội thức? dung ô chọn GV: yeâu caàu moät HS leân chæ laïi HS: leân baûng chæ caùc thaønh phaàn treân maøn chieáu caùc thaønh phaàn chính cuûa trang tính chính treân trang tính? Yeâu caàu caùc HS khaùc quan saùt Hoạt động 3: CỦNG CỐ (15 phút) Giáo ánLop7.net tin học (15) Trường THCS Đạ M’rông GV: GV: GV: cho HS thaûo luaän nhoùm vaø thực hành số thao tác bảng tính, trang tính, 15 Nguyễn Đức Tính HS: Hoäp teân, khoái, coâng thức HS: Thanh công thức cho biết nội dung ô chọn HS: thảo luận theo nhóm và thực haønh theo yeâu caàu cuûa GV Củng cố: ? Haõy lieät keâ caùc thaønh phaàn chính cuûa trang tính? ? Tanh công thức Excel có vai trò gì đặc biệt? ? Em hãy cho biết caùc thaønh phaàn chính treân trang tính? Dặn dò: - Xem laïi lí thuyeát Xem trước phần 3, mới: CÁC THAØNH PHẦN CHÍNH VAØ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH IV – RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Giáo ánLop7.net tin học (16) Trường THCS Đạ M’rông 16 Tuần: 03 Tiết: 06 Nguyễn Đức Tính Ngày soạn: 26/08/2011 Ngày dạy: 30/08/2011 Bài 2: CÁC THAØNH PHẦN CHÍNH VAØ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH (tiếp) I MUÏC TIEÂU: - Kiến thức: Chọn ộ tính, hàng, cột và khối, phân biệt liệu số và liệu kí tự - Kỉ năng: Hiểu vai trò công thức, biết cách chọn ô, hàng, cột và khối, phân biệt kiểu liệu số, kiểu liệu kí tự - Thái độ: Học sinh có thái độ nghiêm túc học, quan sát, linh hoạt thực hành II CHUẨN BỊ - Giaùo vieân: maùy vi tính, ñóa meàm, maùy chieáu, maøn chieáu - Hoïc sinh: baûng phuï, maùy vi tính III TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC: Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 7A1: ……………… ; 7A2: ……………….; 7A3: …………… Bài cũ ? Haõy lieät keâ caùc thaønh phaàn chính cuaû trang tính? ? Vai trò công thức Excel? Bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Noäi dung ghi baûng Hoạt động CHỌN CÁC ĐỐI TƯỢNG TRÊN TRANG TÍNH (20 phút) Baøi 2: (tieáp) GV: để chọn các đối tượng trên HS: lắng nghe CAÙC THAØNH PHAÀN CHÍNH VAØ trang tính ta caàn laøm nhö theá naøo? DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH GV: Để chọn ô, hàng, HS: thảo luận theo nhóm Chọn các đối tượng trên moät coät, moät khoái ta caàn laøm nhö Giáo ánLop7.net tin học (17) Trường THCS Đạ M’rông 17 Nguyễn Đức Tính theá naøo? trang tính: Yeâu caàu HS thaûo luaän vaø leân baûng - Choïn moät oâ thực hành trên máy - Choïn moät haøng GV: Yêu cầu HS vừa thực hành HS: lên bảng thực hành và nêu - Chọn cột - Choïn moät khoái vừa nêu thao tác làm thực hành? thao taùc: + Chọn ô: đưa trỏ tới ô - Chọn nhiều khối: nhấn đó và nháy chuột khối đầu tiên nhấn giữ + Choïn moät haøng: nhaùy chuoät taïi Ctrl vaø choïn caùc khoái tieáp tên hàng đó theo + Choïn moät coät: nhaùy chuoät taïi nuùt teân coät + Choïn moät khoái: keùo thaû chuoät từ góc đến ô góc đối diện Oâ chọn đầu tiên là ô kích hoạt GV: yeâu caàu HS quan saùt caùc hình HS: quan saùt hình theo yeâu caàu 16, hình 17, hình 18 SGK cuûa GV GV: Nếu muốn chọn đồng thời HS: em chọn khối đầu tiên, nhấn nhiều khối khác ta làm giữ Ctrl và chọn các theá naøo? khoái tieáp theo GV: yêu cầu HS thực hành theo HS: thực hành theo nhóm nhoùm Hoạt động DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH (10 phút) GV: ta có thể nhập liệu khác HS: lắng nghe Dữ liệu trên trang tính vaøo caùc oâ treân trang tính a) Dữ liệu số Đó là dạng liệu nào? Dữ liệu dạng số và liệu dạng b) Dữ liệu kí tự GV: ta làm quen với hai dạng kí tự liệu là: dự liệu số và liệu kí tự GV: yêu cầu HS nêu các liệu HS: liệu dạng số là bao gồm dạng số bao gồm gì? caùc soâ,1, … 9, daáu + chæ soá GV: Laáy ví duï döông, daáu – chæ soá aâm vaø daáu % chæ tæ leä phaàn traêm VD: 120, 0.32… GV: chế độ ngầm định, dư liệu HS: thẳng lề phải kiểu số lề nào ô tính? GV: giới thiệu chức HS: lắng nghe dấu phẩy và dấu chấm lieäu soá GV: nào là liệu kí tự? lấy HS: liệu kí tự là các chữ cái, VD chữ số, và các kí hiệu GV: chế độ ngầm định, liệu HS: thẳng lề trái kí tự thẳng lề nào? Giáo ánLop7.net tin học (18) Trường THCS Đạ M’rông 18 Nguyễn Đức Tính Hoạt động 4: CỦNG CỐ – BAØI TẬP (5 phút) GV HS: Bài 3: khối chọn, ô kích hoạt có màu trắng, là ô đầu tiên ta chọn nhaùy chuoät Bài 4: liệu số, liệu kí tự GV: nhận xét bài thảo luận Bài 5: Dữ liệi kiểu số caùc nhoùm liệu lề phải còn liệu kí tự liệu lề trái Củng cố - Bài tập: Yâu cầu HS thảo luận theo nhóm trả lời các câu hỏi 3, 4, SGK trang 18 Dặn dò: - Xem laïi lí thuyeát - Xem trước bài thực hành - Tiết sau thực hành IV – RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Giáo ánLop7.net tin học (19) Trường THCS Đạ M’rông 19 Tuần: 04 Tiết: 07 Nguyễn Đức Tính Ngày soạn: 02/09/2011 Ngày dạy: 06/09/2011 Bài thực hành : LAØM QUEN VỚI CÁC DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH I MUÏC TIEÂU: - Kiến thức: phân biệt đuợc bảng tính, trang tính và các thành phần chính trang tính, mở và lưu bảng tính trên máy - Kỉ năng: HS có kĩ thực chọn các đối tượng trên trang tính, mở và lưu bảng tính treân maùy - Thái độ: quan sát, thực hành máy tính cách linh hoạt, nghiêm túc II CHUẨN BỊ - Giaùo vieân: maùy vi tính, ñóa meàm, maùy chieáu, maøn chieáu - Hoïc sinh: baûng phuï, maùy vi tính III TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC: Ổn định lớp: Sĩ số các lớp: Lớp 7A1: ……………… ; 7A2: ……………….; 7A3: …………… ; Bài cũ ? Haõy lieät keâ caùc thaønh phaàn chính cuûa trang tính ? Vai trò công thức Excel? ? Những dạng liệu trên trang tính? Bài Hoạt động thầy Hoạt động trò Noäi dung ghi baûng Hoạt động 1: MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU (5 phút) GV: yeâu caàu HS neâu muïc ñích, HS: neâu muïc ñích, yeâu caàu: Bài thực hành : Giáo ánLop7.net tin học (20) Trường THCS Đạ M’rông 20 Nguyễn Đức Tính yêu cầu bài thực hành + Phân biệt bảng tính, LAØM QUEN VỚI CÁC trang tính vaø caùc thaønh phaàn DỮ LIỆU TRÊN TRANG chính cuûa trang tính TÍNH + Mở và lưu bảng tính trên máy GV: nhấn mạnh lại mục đích, yêu + Chọn các đối tượng trên trang Mục đích, yêu cầu: SGK trang 19 cầu cần phải đạt bài tính thực hành + Phân biệt và nhập các kiểu GV: giới thiệu nội dung bài liệu khác vào trang tính thực hành: tiết này chúng ta nghiên cứu HS: laéng nghe 1) Muïc ñích, yeâu caàu 2) Mở bảng tính 3) Lưu bảng tính với tên khaùc Hoạt động 2: MỞ BẢNG TÍNH (15 phút) GV: khởi động chương trình HS: ta nháy vào nút lệnh baûng tính, moät baûng tính troáng tự động mở sẵn sàng để nhập liệu Vậy để mở bảng tính khác, ta nháy vào nút HS: thực hành theo hướng dẫn leänh naøo? GV: Hướng dẫn HS thực hành khởi động chương trình Excel và HS: nháy vào nút lệnh mở bảng tính khác HS: thực hành theo hướng dẫn GV: để mở tệp bảng tính đã coù treân maùy tính, em laøm nhö theá naøo? GV: hướng dẫn HS thực hành mở tệp bảng tính đã có sẵn trên maùy tính Hoạt động LƯU BẢNG TÍNH (15 phút) GV: để lưu bảng tính đã có HS: quan sát và lắng nghe sẵn trên máy tính với tên khác ta sử dụng lệnh File -> Save as HS: quan sát và thực hành theo GV: hướng dẫn HS lưu bảng tính hướng dẫn đã có với tên khác GV: kieåm tra vaø nhaän xeùt phaàn thực hành số nhóm Hoạt động 5: BAØI TẬP (5 phút) Giáo ánLop7.net tin học Noäi dung a) Mở bảng tính: - mở bảng tính mới: nhaùy vaøo nuùt leänh NEW treân coâng cuï - Mở tệp bảng tính đã coù saün treân maùy tính: SGK nhaùy vaøo nuùt leänh OPEN treân coâng cuï b) Löu baûng tính Để lưu bảng tính đã có sẵn trên máy tính với tên khác ta sử dụng leänh File -> Save as (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lớp 3 Buổi 2 - Đặng Thị Kim Oanh - Trường Tiểu học Thượng Sơn,