Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán CPSX và tính GTSPXL tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng

17 535 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2013, 08:20

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX TÍNH GTSPXL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG. 3.1. Đánh giá thực trạng kế toán CPSX tính GTSPXL tại Công ty CP vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng 3.1.1 Những ưu điểm Những thành tích đã đạt được của Công ty không thể không nhắc đến sự đóng góp của phòng kế toán. Phòng kế toán của Công ty được bố trí hợp lý với đội ngũ nhân viên trình độ, năng lực, sáng tạo, nhiệt tình trung thực với công việc. Các kế toán viên được phân công công việc cụ thể, phù hợp với năng lực đã giúp công tác kế toán được xử lý kịp thời. Công ty đã áp dụng kế toán máy, giảm bớt được khối lượng ghi trên sổ kế toán, đáp ứng được đầy đủ thông tin hữu dụng đối với từng yêu cầu quản lý của Công ty. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được cập nhật đầy đủ, chính xác từ đó phục vụ đắc lực cho công tác phân tích quản lý kinh tế. Bộ máy kế toán Công ty được tổ chức theo hình thức tập trung, tạo được sự thống nhất phù hợp với tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. Việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp là các công trình hay hạng mục công trình là phù hợp đặc điểm sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp do sản phẩm xây lắp tính đơn chiếc, thời gian thi công thường kéo dài . Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất phương pháp tính giá thành công trình, hạng mục công trình đều theo phương pháp trực tiếp rất phù hợp với đặc điểm kinh doanh xây lắp vì vừa đảm bảo theo dõi từng khoản mục chi phí vừa dễ dàng tính giá thành sản phẩm khi sản phẩm xây lắp hoàn thành. Đồng thời so sánh được chi phí sản xuất xây lắp thực tế phát sinh với dự toán. Về hạch toán chi phí NVL trực tiếp : Chứng từ về chi phí NVL trực tiếp phát sinh đều được tập hợp tại các đội giao nộp cho phòng kế toán Công ty kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ tính toán trên chứng từ rồi mới ghi sổ theo đúng chế độ yêu cầu của công tác kế toán. Điều này đã tiết kiệm được thời gian mà vẫn đảm bảo theo dõi trực tiếp tại nơi thi công. Về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: Ở công ty, việc sử dụng máy thi công cũng hạn chế, nên khối lượng công việc hầu hết do sức lao động của con người thực hiện. Do đó, chi phí tiền lương cho người lao động cũng chiếm tỷ lệ cao. Lực lượng tham gia sản xuất trực tiếp bao gồm: công nhân của đơn vị một bộ phận công nhân thuê ngoài theo thời vụ. Các công nhân này được ký hợp đồng tại chỗ. Việc sử dụng nhân công thuê ngoài ngay tại địa điểm công trình không những thuận lợi cho việc thi công mà còn tiết kiệm được chi phí do không phải di chuyển lao động giá nhân công thuê ngoài thường rẻ hơn. Về hạch toán chi phí sử dụng máy thi công: Việc sử dụng máy thi công được Công ty chia làm 2 trường hợp là sử dụng máy thi công của Công ty thuê ngoài máy thi công. Các chi phí cho việc sử dụng máy của Công ty được tập hợp phân bổ cho từng công trình theo tiêu thức chi phí NVL trực tiếp. Còn trường hợp thuê ngoài máy thi công thì Công ty hạch toán vào chi phí mua ngoài máy thi công. Việc hạch toán như vậy vừa cụ thể vừa phản ánh được chi phí sử dụng máy thi công theo từng hình thức tổ chức thi công bằng máy. Về hạch toán chi phí sản xuất chung: Việc hạch toán được tuân thủ theo chế độ kế toán quy định về nội dung, phương pháp tính hạch toán. Ngoài ra tại Công ty chi phí sản xuất chung được kế toán phân ra các khoản mục khá chi tiết rõ ràng. Điều này đã tạo điều kiện cho việc theo dõi chi phí một các chặt chẽ. Chi phí sản xuất chung được tập hợp theo từng công trình, hạng mục công trình. Các khoản chi phí cần phân bổ cho nhiều công trình sẽ căn cứ vào khoản mục chi phí NVL trực tiếp, tạo điều kiện cho công tác quản lý tổng hợp chi phí chính xác hiệu quả. Đây là một ưu điểm lớn trong công tác hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty. Về công tác đánh giá sản phẩm dở dang: Đánh giá sản phẩm dở dang được thực hiện theo phương pháp giá thành dự toán là phù hợp trong điều kiện tổ chức kinh doanh xây lắp hiện nay. Từ đó giúp cho công tác tính giá thành được chính xác hợp lý hơn. Những ưu điểm trên tác dụng tích cực trong công tác quản lý chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm xây lắp, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty. Từ đó thông tin kế toán đưa ra phục vụ đắc lực cho nhà quản lý trong việc đưa ra các quyết định chính xác kịp thời. 3.1.2. Những tồn tại nguyên nhân chủ yếu. 3.1.2.1. Về công tác luân chuyển chứng từ. Trình tự luân chuyển chứng từ từ các đơn vị trực thuộc lên phòng kế toán Công ty để hạch toán còn chậm do Công ty nhiều đơn vị trực thuộc, địa bàn hoạt động rộng lớn, nằm rải rác, cách xa nhau. Nhất là những công trình ở xa khi đến giữa hoặc cuối tháng này mới nhận được chứng từ của tháng trước đó. Mặt khác do nhận thức của các cán bộ kế toán chưa đầy đủ, trình độ kế toán còn yếu, chưa đồng đều, bản thân đơn vị còn ỷ lại trông chờ vào sự nhắc nhở của Công ty, Công ty cũng chưa chủ động kiểm tra, kiểm soát đốc thúc đơn vị thực hiện thanh quyết toán công trình. Nguyên nhân chính của tình trạng trên là do Công ty chưa quy định rõ ràng về ngày nộp chứng từ của các đơn vị trực thuộc lên phòng kế toánCông ty. Nguyên nhân này đã làm cho công việc kế toán phần lớn dồn vào cuối kỳ, với khối lượng công việc lớn dễ dẫn đến sai sót khi hạch toán các thông tin kế toán được cung cấp chậm. Đây là một hạn chế không phải riêng của Công ty mà là hạn chế thường gặp phải ở các công ty xây lắp khác. 3.1.2.2. Về biểu mẫu chứng từ dùng trong kế toán chi phí sản xuất. Về chứng từ phản ánh chi phí NVL trực tiếp: Các chứng từ về NVL ở Công ty chưa phản ánh được các thiếu hụt trong vận chuyển, giao nhận vật tư. Thực tế các thiếu hụt này là không thể tránh khỏi. Công ty cần thêm chứng từ để phản ánh tình trạng này, tránh sai sót trong quá trình hạch toán. Hiện nay tại Công ty đã hạn mức NVL sử dụng để quản lý việc tiêu hao NVL. Tuy nhiên NVL thường xuyên sự biến động về giá, việc xây dựng hạn mức này phải được tiến hành lại mỗi năm, hoặc khi biến động lớn về giá cả. Thực tế tại Công ty hạn mức này được giữ trong nhiều năm, không cập nhật do đó thiếu chính xác khi xây dựng các kế hoạch sử dụng NVL từng tháng. Ngoài ra, các chứng từ cũng chưa phản ánh được việc quản lý NVL theo hạn mức sử dụng. Do vậy cần thêm chứng từ về việc xuất vật cho sản xuất theo hạn mức sử dụng. Vật liệu mua về sử dụng trực tiếp cho công trình nhưng do phần mềm nên Công ty vẫn phải hạch toán thông qua việc nhập kho rồi mới xuất bằng cách lập Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho. Điều này là không cần thiết sẽ làm cho hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán cồng kềnh phức tạp. V ề chứng từ phản ánh chi phí nhân công trực tiếp: Tại Công ty theo dõi chi phí nhân công trực tiếp tại các đội thi công chỉ thông qua Bảng chấm công Bảng thanh toán tiền lương. Việc theo dõi này chỉ mang tính phản ánh chính xác số công tình hình thanh toán tiền lương cho công nhân tại các đội mà chưa phản ánh được tiến độ thi công của công trình. Ở các đội cần thêm chứng từ phản ánh việc xác nhận sản phẩm, công việc hoàn thành nhằm phản ánh được tiến độ thi công. Đây cũng là căn cứ đề Công ty tiến hành thưởng phạt phù hợp. Hiện nay tại Công ty một số lượng lớn lao động thuê ngoài theo thời vụ. Số công nhân thuê ngoài này không được Công ty trích BHXH, BHYT, KPCĐ. Việc theo dõi chi phí nhân công trực tiếp tại đội thi công không phản ánh riêng được chi phí nhân công thuê ngoài. Điều này gây khó khăn trong việc tính các khoản trích theo lương. Vì vậy Công ty cần thêm chứng từ phản ánh riêng lương nhân công thuê ngoài. Về chứng từ phản ánh chi phí sử dụng máy thi công: Các chi phí sử dụng máy thi công được tập hợp chung cho nhiều đối tượng được phân bổ cho từng đối tượng theo tiêu thức phân bổ là chi phí NVL trực tiếp do Công ty chưa theo dõi được tình hình sử dụng ca máy để làm căn cứ phân bổ. Muốn vậy cần phải chứng từ theo dõi được tình hình sử dụng máy thi công trong các tổ, đội, lấy đó làm căn cứ để phân bổ chi phí sử dụng máy thi công sẽ chính xác phù hợp hơn. - Về kế toán chi tiết chi phí sử dụng MTC: Việc theo dõi hoạt động MTC Công ty chỉ tiến hành trên sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh mà chưa theo dõi riêng biệt từng MTC để nắm được tình hình hoạt động của từng máy, từ đó kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng nhằm phục vụ thi công hiệu quả hơn. -Về chi phí khấu hao MTC: Chi phí Khấu hao MTC hiện vẫn đang hạch toán vào TK 627(4). Phương pháp hạch toán như vậy không phù hợp với chế độ kế toán hiện hành, làm tăng chi phí sản xuất chung làm giảm chi phí sử dụng MTC 3.1.2.3. Việc áp dụng phương pháp kế toán chi phí sản xuất chung theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán số 02. Hiện nay tại Công ty khi hạch toán chi phí sản xuất chung chỉ phân thành các loại như: Chi phí nhân viên quản lý đội, chi phí vật liệu, chi phí dụng cụ sản xuất, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài các chi phí khác bằng tiền mà chưa phản ánh chi phí sản xuất chung theo cách ứng xử chi phí là biến phi, định phí hỗn hợp phí theo quy định của chuẩn mực kế toán hàng tồn kho (VAS02). 3.1.2.4. Về chi phí thiệt hại trong sản xuất. Do đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp, chi phí thiệt hại trong sản xuất là một khoản chi phí đặc thù. Trong thực tế việc ngừng sản xuất vì lý do thời tiết thiệt hại do phá đi làm lại là điều không thể tránh khỏi do việc xây dựng chịu ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện thiên nhiên trong quá trình thi công. Tuy nhiên hiện nay trong do Công ty dùng phương thức khoán gọn cho các đội thi công nên chi phí thiệt hại không được tách bạch trong hạch toán tại Công ty. Trong trường hợp Công ty phải hỗ trợ bù đắp thiệt hại thì thiếu căn cứ thông tin. 3.2. Sự cần thiết hoàn thiện kế toán CPSX tính GTSPXL tại CDTC Quản lý chi phí sản xuất là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của các doanh nghiệp xây lắp hiện nay nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm từ đó tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. Do vậy các chủ doanh nghiệp rất quan tâm đến việc quản lý tốt chi phí. Hơn nữa trong doanh nghiệp xây lắp giá bán được xác định trước giữa chủ đầu nhà thầu. Do vậy sở để xác định giá bán chính là giá dự toán. Mà việc xây dựng giá dự toán chính là dựa trên giá thành các sản phẩm xây lắp mà công ty đã thực hiện trước đây. Ngoài ra giá thành sản phẩm còn là căn cứ các định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, cung cấp thông tin phục vụ quản lý doanh nghiệp. Do vậy công tác kế toán giá thành sản phẩm là khâu trung tâm của toàn bộ công tác kế toán doanh nghiệp, chi phối đến chất lượng của các phần hành kế toán khác cũng như chất lượng hiệu quả của công tác quản lý kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Hiện nay công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty tuy đã nhiều tiến bộ nhưng vẫn không tránh khỏi những yếu kém không chỉ tồn tại riêng của Công ty mà là tình trạng chung của rất nhiều các doanh nghiệp xây lắp khác. Do vậy việc hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm luôn là một vấn đề cấp thiết. Như vậy tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ý nghĩa rất quan trọng trong công tác kế toán của Công ty. Việc tổ chức kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của chi phí phát sinh ở Công ty, các xí nghiệp, đội trực thuộc, góp phần tăng cường quản lý tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn một cách tiết kiệm hiệu quản nhất. Từ đó giúp Công ty phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Đây chính là điều kiện tạo ưu thế cạnh tranh cho Công ty. 3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán CPSX tính GTSPXL tại CDTC. 3.3.1. Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ. Việc luân chuyển chứng từ còn chậm là một vấn đề tồn tại ở rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh xây lắp mà hiện nay vẫn chưa biện pháp giải quyết triệt để. Riêng với Công ty CP vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng tác giả kiến nghị cần một quy chế về việc giao nộp chứng từ theo từng đối tượng cụ thể. Với các công trình trong phạm vi thành phố Hà Nội thì định kì khoảng 7 ngày tập hợp chứng từ một lần nộp cho phòng kế toán Công ty, với các công trình ở xa thể là 1 tháng tập hợp chứng từ 1 đến 2 lần (chậm nhất là 1 tháng 1 lần vào đầu tháng, không quá ngày mùng 7 hàng tháng để tiện cho việc hạch toán của phòng kế toán). Đồng thời Công ty biện pháp xử phạt rõ ràng với những vi phạm trong quy định luân chuyển chứng từ. Ngoài ra một nguyên nhân cũng góp phần không nhỏ vào việc luân chuyển chứng từ chậm là do ý thức trình độ kế toán tại các đội thi công. Công ty nên tổ chức các khóa học ngắn ngày để bồi dưỡng trình độ cho các nhân viên tại các đơn vị tránh tình trạng yếu kém, thiếu đồng bộ hiện nay. Đối với những đội thi công ở xa, Công ty thể cử cán bộ trình độ chuyên môn cao đến hướng dẫn. Bên cạnh đó cần phải sự hỗ trợ của lãnh đạo Công ty trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm của các nhân viên ở các đội xây lắp đồng thời xây dựng chế độ thưởng phạt công bằng, hợp lý. như vậy tình trạng luân chuyển chứng từ chậm sẽ sớm được giải quyết. 3.3.2. Hoàn thiện các biểu mẫu chứng từ dùng trong kế toán chi phí sản xuất. Về chứng từ phản ánh chi phí NVL trực tiếp: Để ghi nhận được các thiếu hụt trong quá trình vận chuyển, giao nhận vật tư, ngoài các Hoá đơn mua hàng hoặc Hợp đồng mua hàng tác giả kiến nghị Công ty nên lập thêm Biên bản giao nhận vật giữa người cung ứng người sử dụng vật tư. Biên bản này được lập ngay tại nơi thi công. Biên bản giao nhận vật thể lập theo mẫu trình bầy tại biểu số 3.1 như sau: Biểu số 3.1 BIÊN BẢN GIAO NHẬN VẬT Ngày…tháng…năm… Thành phần: Đại diện bên cung ứng Ông (Bà):… Địa chỉ:…… Đại diện bên nhận vật Ông (Bà):… Địa chỉ:…. Tiến hành bàn giao số lượng vật như sau: STT Tên vật hàng hoá Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú Tiền hàng Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán Đại diện bên cung ứng (Ký, Họ tên) Ngày…tháng…năm… Đại diện bên nhận (Ký, Họ tên) Ngoài ra ở các đội nên sử dụng phiếu xuất vật theo hạn mức vì thông thường việc sử dụng NVL trong tháng luôn kế hoạch. Việc sử dụng chứng từ này sẽ giảm được số lượng chứng từ luân chuyển. Phiếu xuất vật theo hạn mức thể được lập theo mẫu tại biểu số 3.2 như sau: Biểu số 3.2 PHIẾU XUẤT VẬT THEO HẠN MỨC Ngày…tháng…năm… Nợ:…… … Có:….…… Bộ phận sử dụng:………………………………………………………… Lý do xuất:……………………………………………………………… Xuất tại kho………………………………………………………………… STT Tên, nhãn hiệu vật số ĐVT Hạn mức được duyệt Số lượng xuất Đơn giá Thành tiền Ngày Ngày Ngày … Tổng Cộng Người nhận (Ký, họ tên) Phụ trách bộ phận sử dụng (Ký, họ tên) Phụ trách cung tiêu (Ký, họ tên) Ngày…tháng…năm… Thủ kho (Ký, họ tên) * Về kế toán chi phí nhân công trực tiếp: Để quản lý tốt tiến độ thi công theo tác giả Công ty nên lập thêm Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành. Phiếu này là sở để trả lương kèm theo Bảng chấm công Bảng thanh toán tiền lương đã có. Phiếu được lập vào cuối mỗi tháng, sự giám sát của cán bộ phòng kỹ thuật. Phiếu xác nhận sản phẩm công việc hoàn thành thể được lập theo mẫu được trình bày tại biểu số 3.3. Biều số 3.3 PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH Tháng…năm… Tên công trình:……. Đơn vị thi công:………… STT Nội dung Đơn vị tính Khối lượng hoàn thành Đơn giá Thành tiền Cộng Người lập biểu (Ký, họ tên) Ngày…tháng…năm… Đội trưởng (Ký, họ tên) Người lập biểu (Ký, họ tên) Ngày…tháng…năm… Tổ trưởng (Ký, họ tên) * Về kế toán chi phí sử dụng máy thi công: Muốn theo dõi được tình hình sử dụng máy thi công trong các tổ, đội theo tác giả Công ty nên sử dụng Phiếu theo dõi chi phí sử dụng xe, máy thi công. Mẫu của phiếu này được lập như sau: Biểu số 3.5 PHIẾU THEO DÕI THỜI GIAN SỬ DỤNG XE, MÁY THI CÔNG Tên xe, máy:… Đơn vị thi công:…. Tháng… năm…… Ngày Nơi sử dụng Thời gian hoạt động (số ca máy) Cộng Xác nhận của người điều khiển Sáng Chiều Tối Cộng Đội trưởng (Ký, họ tên) Ngày…tháng…năm… Cán bộ theo dõi công trình (Ký, họ tên) 3.3.3.Hoàn thiện việc áp dụng phương pháp kế toán chi phí sản xuất chung theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán số 02. Theo quy định của chuẩn mực kế toán số 02 về Hàng tồn kho thì chi phí sản xuất chung được phân làm 2 loại là: Chi phí sản xuất chung biến đổi là những chi phí sản xuất gián tiếp, thường thay đổi trực tiếp hoặc gần như trực tiếp theo số lượng sản phẩm sản xuất, như chi phí NVL gián tiếp, chi phí nhân công gián tiếp. Chi phí sản xuất chung biến đổi được phân bổ hết vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh. [...]... nhằm hạ giá thành nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị Qua quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng đã giúp em thêm được những kiến thức thực tế về chuyên ngành kế toán mà em đã được học tại trường để hoàn thiện về chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân Qua đây, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của các anh chị trong Phòng Kế toán. .. anh chị trong Phòng Kế toán Công ty Cổ phần vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng đã tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình Đồng thời em xin chân thành cảm ơn sự hướng của thầy giáo T.S.Phạm Thị Bích Chi đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập này Em rất mong nhận được sự đóng góp ý của các thầy, giáo trong khoa kế toán các bạn để chuyên đề của em được hoàn thành tốt hơn Em xin... kế toán thực hiện phân tích chi phí, tính lợi nhuận, tìm điểm hoà vốn… Để thực hiện tốt các chức năng kế toán quản trị Công ty cần thiết lập một hệ thống kế toán quản trị phù hợp, thể kết hợp với kế toán tài chính KẾT LUẬN Sự cạnh tranh trong nền kinh tế phát triển mạnh mẽ như hiện nay thể hiện ở rất nhiều mặt như giá cả, chất lượng sản phẩm Vì vậy, để tồn tại phát triển được các đơn vị kinh doanh... dụng phương pháp kế toán chi phí sản xuất chung như trên thì theo tác giả kế toán Công ty khi hạch toán chi phí sản xuất chung phải tách biệt phần chi phí sản xuất chung cố định chi phí sản xuất chung biến đổi Muốn vậy kế toán cần lập Bảng tổng hợp chi phí sản xuất chung mẫu như sau: Biểu số 3.6: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG Tháng… năm… Chi phí sản xuất chung Công trình A Công trình B... hành hạch toán NVL luôn là yếu tố quan trọng trong sản xuất xây lắp, do vậy đảm bảo đủ về số lượng chất lượng NVL là một yêu cầu cấp thiết được đặt lên hàng đầu Muốn vậy Công ty luôn phải xây dựng kế hoạch sử dụng NVL một cách đầy đủ, lựa chọn nhà cung cấp uy tín đảm bảo cung cấp kịp thời cho công trình Hiện nay Công ty cho các đội thi công tự liên hệ với nhà cung cấp để thể chủ động trong cung... dự toán chi phí sản xuất chỉ là so sánh đơn giản giữa chi phí dự toán chi phí thực tế Do vậy đã gây khó khăn cho việc theo dõi, nắm bắt thông tin kế toán để đưa ra các quyết định kịp thời hiệu quả của nhà quản lý Trong điều kiện mới kế toán không chỉ là quy trình tạo lập sổ ghi chép lập các báo cáo mà còn là công cụ đắc lực cho nhà quản trị doanh nghiệp Kế toán không chỉ ghi chép tính toán. .. thiệt hại thực tế 3.3.5 Thực hiện các giải pháp toàn diện 3.3.5.1 Tiết kiệm chi phí NVL Trong sản phẩm xây lắp NVL chiến tỷ trọng lớn nên việc tiết kiệm NVL là một trong những phương hướng chính để hạ giá thành sản phẩm Công ty cần tăng cường một số biện pháp quản nhằm tránh lãng phí về NVL, đặc biệt là NVL chính Muốn vậy theo tác giả Công ty cần thiết lập một mạng lưới nhà cung cấp uy tín, đảm... tối đa thì cải tiến năng suất lao động là biên pháp tối ưu nhất Muốn vậy Công ty cần thường xuyên ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, tuyển dụng đào tạo kỹ sư, công nhân lành nghề, nghiên cứu tổ chức quá trình thi công một cách khoa học, hợp lý Tránh tình trạng sản xuất bị ngưng trệ gây lãng phí Muốn vậy Công ty cần kế hoạch sử dụng các loại máy thi công phù hợp hơn tranh để chỗ thì dư thừa, chỗ... vậy mới tránh được tình trạng phản ánh sai lệch giá thành từng công trình Để thể thực hiện được các giải pháp hoàn thiện trên điều tiên quyết chính là tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp Hiện nay trong Công ty công tác kế toán quản trị còn chưa được coi trọng do vậy việc cung cấp thông tin cho nhà quản lý còn hạn chế Công tác kế toán quản trị mới dừng ở việc lập các báo cáo tổng hợp kiểm kê... hoạt động của máy thi công, giảm bớt lao động thủ côngmột trong những mục tiêu hàng đầu trong nâng cao năng suất lao động Hàng năm Công ty nên tổ chức sửa chữa, nâng cấp đánh giá lại TSCĐ nhất là máy thi công để biết tình trạng của máy Nếu máy quá cũ nát, lạc hậu thể lập kế hoạch mua máy mới nhằm phục vụ tốt cho sản xuất Đối với cán bộ, công nhân trực tiếp thi công Công ty cần chế độ đãi . MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GTSPXL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG. 3.1. Đánh giá thực trạng kế toán CPSX. thế cạnh tranh cho Công ty. 3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán CPSX và tính GTSPXL tại CDTC. 3.3.1. Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ.
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán CPSX và tính GTSPXL tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng, Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán CPSX và tính GTSPXL tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng, Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán CPSX và tính GTSPXL tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công nghệ Xây dựng