0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

36 311 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 15:20

Thẻ kho Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Nhập mua ngoài Nhập thu hồi Bảng kêNVL,CCDC nhập kho thu hồiGiấy thanh toán tiền tạm ứng Bảng tổng hợp NVLCCDC nhập kho thu hồi Bảng NVL, CCDC xuất kho Bảng phân bổ NVL, CCDC xuất kho Sổ số dư 1 Thực trạng công tác kế toán nVL, CCDC tại Công ty Cầu 11 Thăng Long 2.1. kế toán chi tiết NVL, CCDC Việc hạch toán chi tiết NVL,CCDC là sự kết hợp giữa thủ kho và phòng kế toán nhằm mục đích theo dõi chặt chẽ tình hình nhập, xuất, tồn kho của từng loại NVL,CCDC cả về số lợng, chất lợng, chủng loại và giá trị. Do Công ty có nhiều chủng loại vật liệu, tình hình nhập, xuất, tồn diễn ra thờng xuyên, liên tục nên Công ty sử dụng hình thức kế toán chi tiết theo phơng pháp ghi sổ số d (tức là ở kho chỉ theo dõi về mặt số lợng,còn ở phòng kế toán theo dõi về mặt giá trị). * Sơ đồ hạch toán chi tiết vật t theo phơng pháp ghi sổ số d Ghi chú: : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng 1 1 2 Diễngiải: ở kho: Hàng ngày căn cứ vào ác chứng từ nhập xuất NVL,CCDC (phiếu nhập kho, phiếu xuất kho) thủ kho ghi vào thẻ kho theo chỉ tiêu số lợng NVL, CCDC. Cuối ngày thủ kho rút ra đợc số tồn kho của từng danh điểm vật t. Thẻ kho đợc kế toán lập và gửi cho thủ kho. Cuối tháng thủ kho căn cứ vào thẻ kho đã đợc kế toán kiểm tra, ghi số lợng vật liệu tồn kho của từng danh điểm vật liệu vật liệu vào sổ số d. Sổ số d do kế toán mở cho từng kho, mở cho cả năm và giao cho thủ kho trớc ngày cuối tháng. Trong sổ số d có danh điểm vật liệu đợc in sẵn sắp xếp theo thứ tự trong từng nhóm và từng loại vật liệu. Ghi sổ số d xong thủ kho chuyển sổ số d cho kế toán kiểm tra và tính thành tiền. Đối với kế toán: Kế toán vật liệu sẽ kiểm tra việc ghi chép của thủ kho thông qua việc đối chiếu số liệu giữa các phiếu nhập kho, phiếu xuất kho với thẻ kho. Nếu phù hợp kế toán vật liệu ký xác nhận vào thẻ kho. Các chứng từ nhập ,xuất kho đợc giữ lại phòng kế toán để xử lý. Các phiếu nhập, xuất đợc tách riêng sau khi kế toán vật liệu tiến hành kiểm tra việ ghi chép của thủ kho trên thẻ kho. Sau khi kế toán vật liệu tiến hành phân loại phiếu nhập, phiếu xuất theo thời gian phát sinh và theo từng danh điểm, từng nhóm vật t thì kế toán vật liệu lập bảng nhập, bảng xuất NVL. Chỉ vào bảng đối với nhập vật liệu thu hòi còn vật liệu mua ngoài ghi vào giấy thanh toán tiền tạm ứng. 2.2. Phân loại và đánh giá NVL, CCDC 2.2.1. Phân loại NVL, CCDC Do NVL ở Công ty Cầu 11 Thăng Long rất đa dạng, phong phú và phức tạp. Để phục vụ công tác kế toán NVL một cách chính xác đòi hỏi việc phân loại NVL là rất cần thiết và không thể thiếu đợc. Hiện nay, căn cứ vào công dụng kinh tế và vai trò của NVL mà Công ty Cầu 11 Thăng Long chia NVL thành : - NVL chính: là những NVL đợc sử dụng cho quá trình thi công cấu thành nên thực thể công trình, tiêu hao hết vào công trình cả về mặt hình thái và giá trị trong quá trình sử dụng. Nó bao gồm hầu hết các loại vật liệu mà Công ty sử 2 2 3 dụng nh: thép, xi măng, cát, neo cáp cờng độ cao trong mỗi loại lại đợc chia thành các nhóm khác nhau nh: + Thép tấm: thép tấm 3 ly, thép tấm 8 ly. + Thép tròn: thép tròn phi 22, phi 12 + Neo cáp cờng độ cao: neo công tác ESC- 22, neo công tác ESC- 31 - Vật liệu phụ: là những NVL không cấu thành nên thực thể sản phẩm nhng nó góp phần làm tăng chất lợng của sản phẩm. Trong quá trình sản xuất nó chỉ bị tiêu hao một phần giá trị vẫn giữ nguyên đợc hình thái ban đầu và khi công trình hoàn thành nó có thể đợc sử dụng vào công trình khai thác.Vật liệu phụ ở Công ty bao gồm Sikament, dung môi, thiếc hàn, phụ gia Sikasil - Nhiên liệu: là loại vật liệu khi sử dụng có tác dụng cung cấp nhiệt lợng cho các loại máy móc, xe cộ. Nhiên liệu ở Công ty bao gồm xăng, dầu, mỡ, - Phụ tùng thay thế sửa chữa: bao gồm các chi tiết, phụ tùng máy móc thiết bị mua sắm dự trữ phục vụ cho việc sửa chữa các phơng tiện máy móc thiết bị của Công ty nh: xăm lốp các loại, vòng bi, viên bi - Phế liệu thu hồi: các loại sắt thép vụn, đầu mẩu que hàn. - CCDC: bao gồm ván khuôn đúc mẫu, gàu đổ bê tông, cóc cáp phi 22. 2.2.2. Đánh giá NVL, CCDC * Đánh giá NVL, CCDC nhập kho NVL, CCDC mua ngoài: Công ty áp dụng tính thuế theo phơng pháp khấu trừ nên giá thực tế vật liệu mua ngoài đợc xác định là : giá thực tế mua cha có thuế GTGT. NVL, CCDC nhập kho thu hồi: Trị giá vốn thực tế nhập kho = trị giá vốn thực tế xuất kho * Đánh giá NVL, CCDC xuất kho 3 3 4 Mặc dù số lợng chủng loại NVL, CCDC nhiều nhng khả năng quản lý chi tiết NVL của Công ty rất chặt chẽ. NVL, CCDC nhập kho của lô hàng nào thì thờng xuất thẳng luôn cho các đội. Do đó, Công ty có thể theo dõi lô hàng từ khi nhập đến khi xuất. Công ty sử dụng tính giá thực tế cho vật liệu xuất kho theo phơng pháp đơn giá thực tế đích danh. Ví dụ : Theo phiếu nhập kho số 08 ngày 4/6/2007. Công ty mua thép gai VPSSP 295 phi 10 với số lợng 5276 kg, đơn giá là 7850 đ/kg Số d đầu kỳ: 0 Khi xuất kho thép gai VPSSP 295 phi 10 thì căn cứ vào phiếu nhập kho số 08 và tính theo giá thực tế đích danh. Vì vậy mà đơn giá xuất = đơn giá nhập = 7850 đ/kg 2.3. Tài khoản kế toán sử dụng: - TK 152 Nguyên vật liệu. Trong đó Công ty mở thêm các TK cấp 2: + TK 1521 Vật liệu tiêu hao + TK 1522 Vật liệu luân chuyển + TK 1523 Vật liệu khác + TK 1528 Vật t tài sản đã thanh lý - TK 136 Phải thu nội bộ - TK 142 Chi phí trả trớc - TK 133 Thuế GTGT đợc khấu trừ - TK 331- Phải trả ngời bán - TK 111 Tiền mặt - TK 621 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - TK 627 Chi phí sản xuất chung * Hệ thống sổ kế toán sử dụng - Chứng từ ghi sổ TK 1521, TK 1522. TK 153 - Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ - Sổ cái TK 1521,TK 1522, TK 153 4 4 5 2.4. Thủ tục nhập, xuất NVL, CCDC 2.4.1. Thủ tục nhập kho NVL, CCDC * Trờng hợp nhập mua mới: Căn cứ vào phơng án tổ chức thi công, bản thiết kế khối lợng thi công, tiến độ thi công các đội thi công làm giấy đề nghị cung cấp vật t. Khi nhận đựoc yêu cầu mua sắm NVL, CCDC phòng vật t cử cán bộ đi mua hoặc để các đội cử nhân viên tiếp liệu đi mua. Cán bộ của phòng hoặc nhân viên tiếp liệu sẽ viết giấy tạm ứng để đi mua NVL, CCDC. Khi NVL, CCDC về đến kho Công ty hoặc đến kho đơn vị thi công thì thủ kho tiến hành kiểm tra số lợng, chủng loại, quy cách.NVL,CCDC có đúng yêu cầu không. Sau đó tiến hành nhập kho và ký nhận vào mặt sau của tờ hoá đơn là kho đã nhận hàng. Căn cứ vào hoá đơn, phòng vật t lập phiếu nhập kho. Phiếu nhập kho đợc lập thành 3 liên: Liên 1: Lu lại làm chứng từ gốc tại phòng vật t. Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho sau đó gửi lên phòng kế toán. Liên 3: Cán bộ mua sắm vật t/nhân viên tiếp liệu giữ để thanh toán tạm ứng. 5 5 6 Biểu 1 Hoá đơn GTGT Mẫu số 01 GTKT- 3LL Liên 2: giao cho khách hàng DG/03 - B Ngày 4 tháng 6 năm2007 No: 0031073 Đơn vị bán hàng: Xí nghiệp gia công kim khí Văn Điển Hà Nội Địa chỉ: Km 3 đờng 70 Số TK: 710A- 00251 Điện thoại: 8615341 Mã số: 0100104517-1 Họ và tên ngời mua hàng: Trần Đức Hải Đơn vị: Công ty Cầu 11 Thăng Long ( thi công cầu Đế ) Địa chỉ: Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội Hình thức thanh toán: Tiền mặt Mã số: 010014517- 1 Bằng chữ: Bốn ba triệu bốn trăm tám mơi bảy nghìn bốn trăm ba mơi đồng. Ngời mua Ngời bán hàng Thủ trởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) TT Tên,loại,quy cách Đơn vị Số Chất Đơn giá vật t tính lợng lợng (đồng) Thành tiền (%) 1 Thép gai VPSSP 295 phi 10 kg 5.276 100 7.850 41.416.600 Cộng 41.416.600 6 6 7 Biểu 2 Đơn vị:. Phiếu nhập kho Mẫu số 02 VT Địa chỉ:. Ngày 4 tháng 6 năm 2007 Nợ TK 1521: 41.416.600 Nợ TK 1331: 2.070.830 Có TK 331: 43.487.430 Ngời nhập hàng: Nguyễn Mậu Thế Địa chỉ: Lý do nhập: Thi công cầu Đế Số 08 ngày 04 tháng 06 năm 2007 Số tiền bằng chữ: Bốn mơi ba triệu bốn trăm tám mơi bảy nghìn bốn trăm ba m- ơi đồng. Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Ngời nhập Thủ kho (ký, họ tên, dấu) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) TT Tên,loại,quy cách Đơn vị Số Chất Đơn giá vật t tính lợng lợng (đồng) Thành tiền (%) 1 Thép gai VPSSP 295 phi 10 kg 5.276 100 7.850 41.416.600 Cộng 41.416.600 7 7 8 Biểu 3 Hoá đơn GTGT Mẫu số 01.GTKT- 3LL Liên 2: giao cho khách hàng DG/03 - B Ngày 14 tháng 6 năm 2007 No: 0061366 Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Tâm Linh Địa chỉ: Cầu Giấy Hà Nội Số TK: 710A- 06089 Điện thoại: 8345921 Mã số: 010010591-1 họ và tên ngời mua hàng: Trần Đức Hải Đơn vị: Công ty Cầu 11 Thăng Long ( thi công cầu Đế ) Địa chỉ: Xuân Đỉnh - Từ Liêm - Hà Nội Hình thức thanh toán: Tiền mặt Mã số: 010014517- 1 Số tiền bằng chữ: Mời triệu hai trăm chín mơi nghìn đồng Ngời mua ngời bán hàng Thủ trởng đơn vị (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên,dáu) Tên,loại, quy cách Đơn Số Chất Đơn TT Vật t vị lợng lợng giá Thành tiền tính (%) (đồng) 1 Gàu đổ bê tông Chiếc 280 100 35.000 9.800.000 Cộng 9.800.000 8 8 9 Biểu 4 Đơn vị:. Phiếu nhập kho số 32 Mẫu số 02 VT Địa chỉ:. Ngày 14 tháng 6 năm 2007 Nợ TK 153: 9.800.000 Nợ TK 1331: 490.000 Có TK 331: 10.290.000 Họ tên ngời nhập hàng: Nguyễn Thái Sơn Địa chỉ: Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội Lý do nhập: Thi công cầu Đế Số 32 ngày 14 tháng 06 năm 2007 Nhập tại kho : Công ty Cầu 11 Thăng Long Số tiền bằng chữ: Mời triệu hai trăm chín mơi nghìn đồng. Thủ trởng đơn vị Kế toán trởng Ngời nhập Thủ kho (ký, họ tên, dấu) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) Tên,loại, quy cách Đơn Số Chất Đơn TT Vật t vị lợng lợng giá Thành tiền tính (%) (đồng) 1 Gàu đổ bê tông Chiếc 280 100 35.000 9.800.000 Cộng 9.800.000 9 9 10 * Trờng hợp nhập kho thu hồi: Trờng hợp khi đơn vị báo trả, cán bộ vật t phải nhận hàng tại công trình và ký vào phiếu xuất kho của đợn vị để làm phiếu nhập kho đúng nh phiếu xuất kho đó, còn đơn vị không phải ký vào phiếu nhập kho nữa. Phòng vật t lu phiếu xuất kho của đơn vị làm chứng từ gốc. Ví dụ: Tháng trớc Công ty xuất cho công trờng cầu Đế 6.854 kg thép tròn phi 22 với đơn giá là 8.600 đ/kg. Công trờng cầu Đế dùng không hết còn 2301 kg thép tròn nữa. Khi đơn vị thi công cầu Đế trả thép tròn phi 22, phòng vật t căn cứ vào phiếu xuất kho của công trờng cầu Đế để làm phiếu nhập kho thu hồi. Biểu 5 10 10 [...]... sổ Biểu 23 Công ty Cầu 11 Thăng Long 33 34 34 Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ Tháng 6 năm 2007 1361 326.070.850KHAC2 0106 3006 1.609.487.682Chứng từ kế toán khácư ghi có Biểu 24 Công ty Cầu 11 Thăng Long Sổ cái 34 bán 35 35 Tháng 6 năm 2007 Tài khoản: 1521- vật liệu tiêu hao 1.230.865.600 1 1/6 Nhập thu hồi thép trònphi22 1361 Biểu 25 Công ty Cầu 11 Thăng Long Sổ cái Tháng 6 năm 2007 TK: 153- CCDC 35 19.778.600... biểu Kết toán trởng Biểu 19 Công ty Cầu 11 Thăng Long Chứng từ ghi sổ tháng 6/2007 Số: KHAC1 0106 3006 TK 153 - CCDC Đối tợng pháp nhân: tất cả Đối tợng tập hợp: tất cả 29 30 30 Chứng từ đã ghi sổ cái ngày / / Ngời lập biểu Kế toán trởng 2.5.2 số chứng từ, diễn giải xuất NVL, CCDC Ngày, Trình tự kế toán TK Nợ TK Có Tiền nợ KHAC1 ngày 1/6/07 số 1 153 Tiền có 28.800.000 Căn cứ vào bảng NVL ,CCDC. .. chứng từ khác và tại ô142 chứng từ chọn KHAC2 loại Cầu Oai - chứng từ kế toán khác- ghi có và không phải khai thuế GTGT Kế toán căn cứ vào số liệu trên bảng phân bổ NVL ,CCDC xuất kho nhập số liệu vào máy Cầu Đế TK 1361: 41.416.600 Cầu M La TK 1361: 65.819.600 Sau khi nhập dữ liệu máy tự động ghi chứng từ ghi sổ 31 32 32 Biểu 21 Công ty Cầu 11 Thăng Long Chứng từ ghi sổ tháng 6/2007 Số: KHAC2 0106-... theo dõi tình hình thanh toán với ngời bán đợc phản ánh trên sổ sổ chi tiết công nợ Công ty theo dõi cán bộ đi mua vật t nh một đơn vị bán hàng nên thông qua TK 331- phải trả ngời bán Khi NVL, CCDC về nhập kho kế toán sẽ ghi bút toán giảm nợ cho cán bộ đi mua vât t - Khi viết phiếu chi, kế toán tiền mặt sẽ ghi: Nợ TK 331- Trần Đức Hải Có TK 111 43.487.430 43.487.430 - Sau khi NVL ,CCDC mua về làm thủ tục... Biểu 15 Công ty Cầu 11 Thăng Long Giấy thanh toán tiền tạm ứng Ngày 15 tháng 6 năm 2007 Họ tên ngời thanh toán: Trần Đức Hải Đơn vị công tác: phòng vật t Số tiền tạm ứng đợc thanh toán theo bảng dới đây: Số tiền TT Số hoá đơn 1 0031073 Diễn giải Gàu dổ bê tông Tổng cộng Giám đốc (ký, họ tên, dấu) Tổng 10.290.000 Thuế VAT Giá gốc 490.000 9.800.000 10.290.000 490.000 9.800.000 Kế toán trởng Kế toán (ký,.. .11 11 Đơn vị: Phiếu nhập kho Địa chỉ: Ngày 11 tháng 6 năm 2007 số 28 Mẫu số 02 VT Nợ TK 1521: 19.788.600 Có TK 1361: 19.788.600 Họ tên ngời nhập hàng: Ông Lý trởng ban Địa chỉ: Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội Lý do nhập: Chứng từ cầu Đế về kho công ty Số 28 ngày 11 tháng 06 năm 2007 Nhập tại kho : Công ty Cầu 11 Thăng Long TT Tên, loại, quy cách Vật t Đơn vị Số... /6 20 20 Biểu 12 Bảng NVL ,CCDC xuất kho tháng 6/07 Ghi nợ TK có liên quan Có TK: 1521,1522,153 Gàu đổ bê tông Chiếc 230 100 35.000 8.050.000 1361 C.Đế 15352 20 16/6 Thép tròn phi 14 Kg 8548 100 7.700 65.819.600 1361 21 21 2.5 Kế toán tổng hợp NVL, CCDC 2.5.1 Trình tự kế toán nhập NVL, CCDC * Trờng hợp nhập kho mua ngoài: Khi dơn vị hoặc đội thi công có nhu cầu về NVL, CCDC đơn vị sẽ viết giấy đề... 14) Trình tự nhập CCDC vào máy giống nh nhập NVL Tại ô nội dung chính nhập: Mua Gàu đổ bê tông Số l ợng 280 chiếc Đơn giá 35.000đ/chiếc Giá gốc 9.800.000đ Thuế VAT 5% 490.000đ Tổng cộng 10.290.000đ 22 23 23 Biểu 13 Công ty Cầu 11 Thăng Long Giấy thanh toán tiền tạm ứng Ngày 7 tháng 6 năm 2007 Họ tên ngời thanh toán: Trần Đức Hải Đơn vị công tác: phòng vật t Số tiền tạm ứng đợc thanh toán theo bảng dới... 16 Công ty Cầu 11 Thăng Long 25 Ngời thanh toán (ký, họ tên) 26 26 Chứng từ ghi sổ Số: CKCN2 0106 3006 Tháng 6 năm 2007 Tài khoản 153 - CCDC Đối tợng pháp nhân: Tất cả Đối tợng tập hợp: Tất cả 90.000 Hải TT tập 26ư Gàu đổ bê tông 153 9.800.000(PN32, 14/6)CKCN2 ngày 30/6/07 số 13 Chứng từ đã ghi sổ cái ngày tháng năm Ngời lập biểu Kế toán tr ởng * Trờng hợp nhập kho thu hồi: Căn cứ vào bảng NVL ,CCDC. .. cầu Đế, cầu Mờng La Đối với quy trình kế toán NVL ,CCDC xuất k ;ho thì căn cứ vào phiếu xuất kho số 23 ngày 4/6/07 (biểu 5), xuất 5276 kg thép gai VPSSP phi 10 với đợn giá 7850 đ/kg và phiếu xuất kho CCDC số 46 ngày 14/6/07, xuất 230 chiếc gàu đổ bê tông với đơn gí là 35.000đ/chiếc Kế toán NVL cũng làm thao tác nh lập bảng thu hồi trên để lập bảng xuất kho 18 19 19 Biểu 11 Bảng NVL ,CCDC nhập . số dư 1 Thực trạng công tác kế toán nVL, CCDC tại Công ty Cầu 11 Thăng Long 2.1. kế toán chi tiết NVL, CCDC Việc hạch toán chi tiết NVL ,CCDC là sự kết hợp. và đánh giá NVL, CCDC 2.2.1. Phân loại NVL, CCDC Do NVL ở Công ty Cầu 11 Thăng Long rất đa dạng, phong phú và phức tạp. Để phục vụ công tác kế toán NVL một
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG,

Hình ảnh liên quan

Bảng kêNVL,CCDC nhập kho thu hồiGiấy thanh toán tiền tạm ứng - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

Bảng k.

êNVL,CCDC nhập kho thu hồiGiấy thanh toán tiền tạm ứng Xem tại trang 1 của tài liệu.
Hình thức thanh toán: Tiền mặt Mã số: 010014517 -1 - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

Hình th.

ức thanh toán: Tiền mặt Mã số: 010014517 -1 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình thức thanh toán: Tiền mặt Mã số: 010014517 -1 - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

Hình th.

ức thanh toán: Tiền mặt Mã số: 010014517 -1 Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng kêNVL,CCDC nhập kho thu hồi tháng 6 năm2007 - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

Bảng k.

êNVL,CCDC nhập kho thu hồi tháng 6 năm2007 Xem tại trang 19 của tài liệu.
Số tiền tạm ứng đợc thanh toán theo bảng dới đây: - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

ti.

ền tạm ứng đợc thanh toán theo bảng dới đây: Xem tại trang 23 của tài liệu.
Số tiền tạm ứng đợc thanh toán theo bảng dới đây: - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

ti.

ền tạm ứng đợc thanh toán theo bảng dới đây: Xem tại trang 25 của tài liệu.
Bảng tổng hợp NVL,CCDC nhập kho thu hồi tháng 6/07 - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

Bảng t.

ổng hợp NVL,CCDC nhập kho thu hồi tháng 6/07 Xem tại trang 27 của tài liệu.
định khoản kép do đó kế toán NVL chọn những định khoản cùng loại trong bảng tổng hợp để nhập vào một chứng từ - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

nh.

khoản kép do đó kế toán NVL chọn những định khoản cùng loại trong bảng tổng hợp để nhập vào một chứng từ Xem tại trang 28 của tài liệu.
Căn cứ vào bảng kêNVL,CCDC xuất kho tháng 6/07(biểu 12), kế toán vào tệp bảng phân bổ vật t trên màn hình - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY CẦU 11 THĂNG LONG

n.

cứ vào bảng kêNVL,CCDC xuất kho tháng 6/07(biểu 12), kế toán vào tệp bảng phân bổ vật t trên màn hình Xem tại trang 30 của tài liệu.