0

Truyện vui: Hàm ngôn (Dự thi tình huống đạo đức-PL)

8 592 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 15:11

NGUYN NGC THNH GV TRNG THCS Vế LIT THANH CHNG - NGH AN ( thy c im hay ca bi toỏn mong thy cụ v cỏc em cha vi xem hng dn gii ) DNG 1: Tng gim khi lng: Cõu 1: Cho 31,9 gam hn hp Al 2 O 3 , ZnO, FeO, CaO tỏc dng ht vi CO d nung núng thu c 28,7 gam hn hp Y. Cho Y tỏc dng vi dung dch HCl d thu c V lớt H 2 (ktc). Th tớch H 2 l bao nhiờu ? HD: 1 mol hn hp FeO,ZnO b kh thnh Fe,Zn khi lng hh gim 16 g Theo bi khi lng hh gim 3,2g n hh = 3,2/16 = 0,2 (mol) n H2 = n Kl = n hh = 0,2 (mol) => V khớ H2 = 0,2.22,4 = 4,48 (l) Câu 2: Hoà tan hoàn toàn 5 gam hỗn hợp 2 kim loại bằng dung dịch HCl thu đợc dung dịch A và khí B, cô cạn dung dịch A thu đợc 5,71 gam muối khan tính thể tích khí B ở đktc. HD: Tớnh theo gc mui Cõu 3: Nhỳng mt thanh st v mt thanh km vo cựng mt cc cha 500 ml dung dch CuSO 4 . Sau mt thi gian ly hai thanh kim loi ra khi cc thỡ mi thanh cú thờm ng bỏm vo, khi lng dung dch trong cc b gim mt 0,22 gam. Trong dung dch sau phn ng nng mol ca ZnSO 4 gp 2,5 ln nng mol ca FeSO 4 . Thờm NaOH d vo cc, lc ly kt ta nung ngoi khụng khớ n khi lng khụng i thỡ thu c 14,5 gam cht rn. a. Vit cỏc phng trỡnh phn ng xy ra b. Tớnh khi lng ng bỏm trờn mi thanh kim loi v nng mol ca dung dch CuSO 4 ban u. http://violet.vn/thanhvina NGUYN NGC THNH GV TRNG THCS Vế LIT THANH CHNG - NGH AN DNG 2: Kim loi tỏc dng vi Fe +3 Cõu 1 : Cho hn hp Cu v Fe vo dung dch HNO 3 loóng, n khi phn ng xy ra hon ton thu c dung dch (X) v cht rn (Y) cha 1 kim loi. Cho dung dch NaOH vo dung dch (X) c kt ta (Z). Kt ta (Z) gm nhng cht no ? HD: Vỡ Y cha kim loi Cu . Vy ó xy ra phn ng Cu + Fe +3 Cu +2 + Fe +2 DNG 3: Cho t t Cõu 1: Cho rt t t dd cha 0,015 mol HCl vo dd cha 0,01 mol K 2 CO 3 thu c dd A. Tớnh s mol cỏc cht cú trong A. Nu thớ nghim trờn c tin hnh ngc li (cho t t K 2 CO 3 vo dd HCl) thỡ th tớch CO 2 ktc thu c bng bao nhiờu? HD: u tiờn hỡnh thnh mui axit sau ú HCl mi tỏc dng vi mui axit DNG 4: iu ch + PTHH Cõu1: Viết 7 phơng trình phản ứng điều chế ZnCl 2 , mỗi phơng trình đặc trng cho một phơng pháp. (Tránh trùng lập) Cõu 2 Xỏc nh cỏc cht X 1 , X 2 , X 3 , X 4 , X 5 , X 6 v hon thnh phng trỡnh hoỏ hc ca cỏc phn ng sau ( ghi rừ iu kin phn ng, nu cú): a. X 1 + H 2 O X 2 + X 3 + H 2 b. X 2 + X 4 BaCO 3 + K 2 CO 3 + H 2 O c. X 2 + X 3 X 1 + X 5 + H 2 O d. X 4 + X 6 BaSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O + CO 2 e. X 5 + HCl X 1 + X 3 + H 2 O DNG 5: Tỏch cht Cõu 12: Cú hn hp gm cỏc cht rn Na 2 CO 3 , NaCl, CaCl 2 , NaHCO 3 . Lm th no thu c NaCl tinh khit ? Vit cỏc phng trỡnh phn ng minh ho. HD : Cho vo nc d vo hn hp tr thnh dung dch thỡ: CaCl 2 s phn ng vi Na 2 CO 3 loi CaCl 2 di dng kt ta CaCO 3 . chc chn lng CaCl 2 phn ng ht ta cho thờm Na 2 CO 3 vo tip.Lc b kt ta .Dung dch thu c cho tỏc dng vi HCl d ta thu c dung dch ch cú NaCl v HCl.un nh ui ht HCl ta thu c dung dch NaCl tinh khit.Cụ cn dung dch ta cú NaCl tinh th tinh khit. http://violet.vn/thanhvina NGUYỄN NGỌC THÀNH GV TRƯỜNG THCS VÕ LIỆT – THANH CHƯƠNG - NGHỆ AN DẠNG 6: Xác định công thức Câu1: Y là một oxit kim loại chứa 70% kim loại (về khối lượng). Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch H 2 SO 4 24,5% (d = 1,2g/ml) để hòa tan vừa đủ 40gam Y. HD: Gọi công thức oxit là A x O y => Gọi hóa trị của kim loại là a thì 2y a x = Ta cũng có : 70 30 70.16 112 1 : 16 30 3 .2 2 A A A x x x M y M y M y a = ⇒ = ⇒ = = 112 6 A a M = Mà 1,2,3,4a = Lập bảng ta có : 3a = , 56 A M = vậy A là Fe và 2 2 3 3 y x x y = ⇒ = vậy oxít là Fe 2 O 3 DẠNG 7: Chia 2 phần không bằng nhau Câu 1: A là hỗn hợp gồm CuO, Al 2 O 3 và Fe 3 O 4 . Để hoà tan 4,94 gam A cần 360 ml dung dịch HCl 0,5M. Nếu lấy 0,2 mol hỗn hợp A cho tác dụng với với H 2 dư ở nhiệt độ cao thì sau phản ứng thu được 5,4 gam H 2 O. Tính % khối lượng mỗi chất trong A. HD giải : Gọi x,y,z lần lượt là số mol mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu 80x + 232y + 102z = 4,94 (g) (I) n HCl = 2x + 8y + 6z = 0,18 ( mol) (II) Giả sử phần 0,2 mol gấp K lần số mol hỗn hợp ban đầu thì ta có Kx+Ky+Kz = 0,2 (1) Ta có : Kx + 4Ky = n H20 = 5,4 0,3( ) 18 mol= (2) Lấy (2)/(1) để khử K ta được: x – 5y + 3z = 0 (III) . Giải hệ PT với (I,II,III ) Câu 2: http://violet.vn/thanhvina NGUYỄN NGỌC THÀNH GV TRƯỜNG THCS VÕ LIỆT – THANH CHƯƠNG - NGHỆ AN Cho hỗn hợp bột X có khối lượng 93,9 gam gồm Fe3O4 và Al. Nung hỗn hợp X trong môi trường không có không khí, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được hỗn hợp Y. Chia Y thành 2 phần có khối lượng khác nhau. - Phần 1: Tác dụng với dd NaOH dư thu được 0,672 lít khí H2 ( đktc). - Phần 2: Tác dụng với dd HCl dư thu được 18,816 lít H2 (đktc). Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu. Biết hiệu suất đạt 100%. Giả sử số mol mỗi chất trong phần 2 bằng k lần số mol các chất trong phần 1. Giải hệ ta được : a = 0,3 , b = 0,9, k = 4. Khối lượng Fe3O4 = 0,3 x 232 = 69,6 gam khối lượng Al = 0,9 x 27 = 24,3 gam Câu 3: Dẫn H 2 đến dư đi qua 25,6gam hỗn hợp X gồm Fe 3 O 4 , MgO, CuO (nung nóng) cho đến khi phản ứng xảy hoàn toàn. Sau phản ứng thu được 20,8gam chất rắn. Mặt khác 0,15mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 225ml dung dịch HCl 2,0M. a. Viết các phương trình phản xảy ra. b. Tính % số mol các chất trong hỗn hợp X? HD : Gọi x,y z lần lượt là số mol Fe 3 O 4 ,CuO,ZnO Ta có : 232x + 80y + 40z = 25,6 (1) 3x.56 + 64y + 40z = 20,8 (2) Gọi số mol của mỗi chât trong 0,15 (mol) hỗn hợp là Kx,Ky,Kz Ta có : Kx + Ky + Kz = 0,15 (3) 8Kx + 2Ky + 2Kz = 0,45 (4) Lấy (3) chia cho (4) để khử K ta có 5x – y = z (5) Lấy (1) – (2) ta có : 4x – y = 0,3 (6) Giải hệ PTH với (1)(5)(6) ta được n Fe3O4 = 0,05 (mol ) n CuO = 0,1 (mol) n ZnO =0,15 (mol) DẠNG 8: Áp dụng đồng thời định luật BTKL và BTNT http://violet.vn/thanhvina NGUYỄN NGỌC THÀNH GV TRƯỜNG THCS VÕ LIỆT – THANH CHƯƠNG - NGHỆ AN Câu 1: Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ chứa 0,04 mol hh A gồm FeO và Fe 2 O 3 đun nóng. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,784 gam hh B gồm 4 chất rắn Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4 , FeO và Fe, trong đó số mol Fe 3 O 4 bằng 1/3 tổng số mol FeO và Fe 2 O 3 và có 0,046 mol CO 2 thốt ra Hòa tan hết hh B bằng dd HCl dư thấy thốt ra 0,028 mol H 2 .Tính số mol từng chát trong hh A và B. HD : Bước 1 áp dụng ĐLBT khối lượng tìm được số mol từng chất trong A Tiếp tục áp dụng ĐLBT ngun tố Fe ta tìm được số mol mỗi chất trong B Câu2 : Đem 46,4 gam FexOy tác dụng với H2 đun nóng thu được rắn B gồm Fe và FexOy dư . Đem rắn B tác dụng hết với dung dòch HNO3 loãng dư thu được dung dòch C có chứa 145,2 gam muối Fe(NO3)3 và a mol NO thoát ra . Tất cả phản ứng xảy ra hoàn toàn . Xác đònh công thức FexOy . ( Áp dụng ĐLBT ngun tố ) Biết a = 0,52 , tính khối lượng từng chất trong B . DẠNG 9: Khoảng biến thiên Câu 1: Chia 68,8 gam hỗn hợp X gồm Fe và một oxit của sắt thành 2 phần. Hòa tan hết phần 1 vào 200 gam đung dịch HCl 14,6% thu được dung dịch A và 2,24 lít khí H 2 ( đktc). Thêm 33 gam nước vào dung dịch A được dung dịch B. Nồng độ của HCl trong dung dịch B là 2,92%. 1. Xác định cơng thức hóa học của oxit sắt trong hỗn hợp X. 2. Hòa tan hết phần 2 ( có khối lượng gấp 3 lần phần 1) vào dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng thu được V lít khí SO 2 ( đktc). Tính V. Cỏc PTHH khi cho phần 1 vào dung dịch HCl: Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 (1) Fe x O y + 2yHCl → FeCl 2y/x + yH 2 O (2) n HCl ban đầu = 5,36.100 6,14.200 = 0,8(mol) )(1,0 4,22 24,2 2 moln H == → )(2,02.1,0 2 gm H == Từ (1): n Fe = 2 H n = 0,1(mol) => m Fe = 0,1 . 56 = 5,6(g) )(6,116,5 2 4,34 gm yx OFe =−= → )( 1656 6,11 mol yx n yx OFe + = (*) Từ (1): n HCl = 2.0,1= 0,2(mol) m ddA = 200 m ddB = 217 + 33 = 250(g) http://violet.vn/thanhvina NGUYỄN NGỌC THÀNH GV TRƯỜNG THCS VÕ LIỆT – THANH CHƯƠNG - NGHỆ AN n HCl dư = )(2,0 5,36.100 92,2.250 mol= n HCl ở (2) = 0,8 - 0,2 - 0,2 = 0,4(mol) Từ (2): )( 2,0 4,0. 2 1 . 2 1 mol yy n y n HClOFe yx === (**) Từ (*) và (**) ta có: Vậy công thức Oxit sắt là: Fe 3 O 4 Các PTHH khi cho phần 2 vào dung dịch H 2 SO 4 đặc nóng : 2Fe + 6H 2 SO 4 đặc → o t Fe 2 (SO 4 ) 3 + 3SO 2 + 6H 2 O (3) → 2 SO n max = 2 3 Fe n + = 43 2 1 OFe n 05,0. 2 1 1,0. 2 3 + = 0,175(mol) → 2 SO V max = 3,92(lít) Nếu H 2 SO 4 dư ⇔ (5) không xẩy ra: Nếu H 2 SO 4 không dư: (5) xẩy ra: 2 SO n min ⇔ n Fe ở (5) = 3 )( 42 SOFe n ở (3) và (4) Đặt n Fe (5) = x(mol) => n Fe (3) = 0,1 - x → 3 )( 42 ∑ SOFe n ở (3) và (4) = )1,0( 2 1 x − + 05,0. 2 3 → cỳ pt: )1,0( 2 1 x − + 05,0. 2 3 = x => x = 3 25,0 n Fe (3) = 0,1 - 3 25,0 = 3 05,0 Khi đó 2 SO n min = 05,0. 2 1 3 05,0 . 2 3 + = 0,05 (mol) => 2 SO V min = 0,05 . 22,4 = 1,12 (lit) Vậy khoảng giá trị có thể nhận của V là: 1,12 ≤ V ≤ 3,92 http://violet.vn/thanhvina NGUYN NGC THNH GV TRNG THCS Vế LIT THANH CHNG - NGH AN DNG 10: Toỏn bin lun Cõu 1: Cho mt lung khớ CO d i qua mt ng s nung núng cha 4,8 gam hn hp X gm CuO v mt oxit kim loi húa tr II (khụng i) t l mol 1: 2. Sau khi phn ng kt thỳc thu c cht rn Y. hũa tan ht Y thỡ cn 80ml HNO 3 2,5M, thy thoỏt ra mt khớ NO duy nht v dung dch thu c ch cha hai mui ca hai kim loi. Vit phng trỡnh phn ng. Xỏc nh cụng thc húa hc ca oxit kim loi. HD Gii: Bin lun MO b kh cho ra Ca loi. MO khụng bi kh cho ra Mg nhn DNG 11: Chng minh d Cõu1: Cho 3,87 gam hỗn hợp A gồm Mg và Al vào 0,25mol HCl và 0,125 mol H 2 SO 4 ta thu đợc dung dịch B và 4,368 lit H 2 . a. Chứng minh trong dung dịch vẫn còn d axit. b. Tính % các kim loại trong A. HD : n H = 0,25.1 + 0,125.2 = 0,5 (mol ) n H2 = 4,368 0,195 22.4 = => n H = 0,195.2 = 0,39 (mol) < 0,5 => H cũn d => a xớt d http://violet.vn/thanhvina NGUYỄN NGỌC THÀNH GV TRƯỜNG THCS VÕ LIỆT – THANH CHƯƠNG - NGHỆ AN DẠNG 12: Muối ngậm nước Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 4,4g sunfua của kim loại M (công thức MS) trong oxi dư. Chất rắn sau phản ứng đem hoà tan trong 1 lượng vừa đủ dung dịch HNO 3 37,8% thấy nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được là 41,72%. Khi làm lạnh dung dịch này thì thoát ra 8,08g muối rắn. Lọc tách muối rắn thấy nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch là 34,7%. Xác định công thức muối rắn. GIẢI Vì O 2 dư nên M có hoá trị cao nhất trong oxit 2MS + (2 + n:2)O 2  M 2 O n + 2SO 2 (0,25 đ) a 0,5a M 2 O n + 2nHNO 3  2M(NO 3 ) n + n H 2 O (0,25 đ) 0,5a an a Khối lượng dung dịch HNO 3 m = an × 63 × 100 : 37,8 = 500an : 3 (g) Khối lượng dung dịch sau phản ứng m = aM + 8an + 500an : 3 (g) Ta có (aM + 62an) : (aM + 524an: 3) = 0,4172 Nên M = 18,65n (0,50 đ) Chọn n = 3 Suy ra M = 56 (Fe) Ta có: a(M+32)= 4,4 Suy ra a = 0,05 khối lượng Fe(NO 3 ) 3 là m= 0,05 × 242 = 12,1(g) Khối lượng dung dịch sau khi muối kết tinh : m dd = aM + 524an: 3 – 8,08 =20,92 (g) Khối lượng Fe(NO 3 ) 3 còn lại trong dung dịch là : m = 20,92 × 34,7 : 100 = 7,25924 (g) Khối lượng Fe(NO 3 ) 3 kết tinh m = 12,1 - 7,25924 = 4,84 (g) (0,50 đ) Đặt công thức Fe(NO 3 ) 3 . nH 2 O Suy ra 4,84:242 × (242 + 18n) = 8,08 Suy ra n = 9 CT Fe(NO 3 ) 3 . 9H 2 O Câu 2: X là tinh thể muối sunfat ngậm nước của kim loại M. Hòa tan hoàn toàn 26,64 gam X vào nước được dung dịch A. Chia dung dịch A thành 2 phần bằng nhau: - Cho dung dịch amoniac dư vào phần 1 thu được kết tủa B, nung B đến khối lượng không đổi thu được 2,04 gam chất rắn. - Cho dung dịch BaCl 2 dư vào phần 2 thu được 13,98 gam kết tủa. a. Xác định kim loại M và công thức của X. b. Cho dung dịch NaOH 0,2M vào dung dịch A. Để thu được lượng kết tủa lớn nhất thì cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,2M? Tính thể tích dung dịch NaOH 0,2M nhỏ nhất để không thu được kết tủa. Còn nhiều bài,dạng hay hơn nữa tôi sẽ chia sẻ với các đồng nghiệp ở bài viết sau ! CHÚC CỘNG ĐỒNG VIOLET MÙA NOEL 2010 AN LÀNH ! http://violet.vn/thanhvina . mt thanh st v mt thanh km vo cựng mt cc cha 500 ml dung dch CuSO 4 . Sau mt thi gian ly hai thanh kim loi ra khi cc thỡ mi thanh cú thờm ng bỏm vo, khi. tố ) Biết a = 0,52 , tính khối lượng từng chất trong B . DẠNG 9: Khoảng biến thi n Câu 1: Chia 68,8 gam hỗn hợp X gồm Fe và một oxit của sắt thành 2 phần.
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện vui: Hàm ngôn (Dự thi tình huống đạo đức-PL), Truyện vui: Hàm ngôn (Dự thi tình huống đạo đức-PL),

Hình ảnh liên quan

Lập bảng ta cú: a= 3, MA = 56 vậy A là Fe và 232 3 - Truyện vui: Hàm ngôn (Dự thi tình huống đạo đức-PL)

p.

bảng ta cú: a= 3, MA = 56 vậy A là Fe và 232 3 Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan