0

Viết các số đo độ dài dười dạng số thập phân

9 626 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 15:11

Toán Kiểm tra Đọc tên các đơn vị đo độ dài đã học? B B¶ng ®¬n vÞ ®o khèi l­îng tÊn t¹ yÕn kg hg dag g 10t¹ 10yÕn 10kg 10hg 10dag 10g 0,1dag 0,1hg0,1kg 0,1yÕn 0,1t¹0,1tÊn To¸n 11 1 1 1 1 1 To¸n VÝ dô: ViÕt sè thËp ph©n ThÝch hîp vµo chç trèng a) 1tấn = .tạ 1yến = .tạ 1tấn = yến 1yến = .tấn 1 tấn = .kg 1 kg = tấn b) 1 kg = hg 1 g = dag 1 kg = dag 1 g = hg 1 kg = g 1 g = kg Bài1 Viết số thích hợp vào chỗ chấm rồi đọc kết quả (theo mẫu) : Mẫu :1tạ = 0,1tấn (đọc là: không phẩy một tấn ) Luyện tập Thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 2005 Toán 10 0,1 100 0,01 1000 0,001 10 0,1 100 0,01 100 0,001 Bài 2 Viết các số sau đây dưới dang số đo bằng kilôgam rồi đọc kết quả (theo mẫu ) Mẫu : 4kg6hg = 4,6 kg (đọc là : bốn phẩy sáu kilôgam ) Thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 2005 Toán Bài 3 Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo bằng tấn rồi đọc kết quả (theo mẫu ) Mẫu : 2tấn 3tạ = 2,3tấn (đọc là : hai phẩy ba tấn ) B N Bài 4 Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 2,5tấn = . kg 5,4tạ = yến 0,96tấn = kg 5,4tạ = kg 3,72tấn = .tạ 0,5yến = kg Thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 2005 Toán V B 3,69 tÊn = yÕn 3,2 yÕn = kg Thø t­ ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2005 To¸n . Bài 3 Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo bằng tấn rồi đọc kết quả (theo mẫu ) Mẫu : 2tấn 3tạ = 2,3tấn (đọc là : hai phẩy ba tấn ) B N Bài 4 Viết số thích. 10 0,1 100 0,01 1000 0,001 10 0,1 100 0,01 100 0,001 Bài 2 Viết các số sau đây dưới dang số đo bằng kilôgam rồi đọc kết quả (theo mẫu ) Mẫu : 4kg6hg =
- Xem thêm -

Xem thêm: Viết các số đo độ dài dười dạng số thập phân, Viết các số đo độ dài dười dạng số thập phân,

Hình ảnh liên quan

Bảng đơn vị đo khối lượng - Viết các số đo độ dài dười dạng số thập phân

ng.

đơn vị đo khối lượng Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan