0

Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất TẠI XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG

28 517 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 14:20

Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế Toán Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất TẠI NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG I. GIỚI THIỆU VỀ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG 1. Lịch sử hình thành và phát triển nghiệp Toa xe ĐN được thành lập ngày 01 tháng 10 năm 1976 với tiền thân là phân xưởng toa xe của Công ty cơ xa ĐN do chế độ cũ để lại. Số lượng lao động ban đầu là hơn 70 công nhân trực tiếp sản xuất và cán bộ quản lý. Với nhiệm vụ của cơ sở trước đây là bảo dưỡng các toa xe chạy trong khu vực nên cơ sở vật chất kĩ thuật còn rất nghèo nàn, chỉ có 4 vị trí sửa chữa, diện tích mặt bằng là 500m 2 . Khi mới thành lập đơn vị lấy tên là Đoạn Toa xe Đà Nẵng thuộc ban quản lý Đường sắt 2- thuộc Tổng cục Đường Sắt. nghiệp Toa xe ĐN thuộc XN liên hiệp Vận Tải Đường Sắt khu vực II nay trực thuộc Công Ty Vận Tải Hàng Hoá Đường Sắt, trụ sở chính của XN đặt tại 236 Hải phòng, thành phố ĐN. Quá trình lịch sử của XN có thể chia ra làm các thời kì sau:  Từ khi thành lập đến năm 1988: Trong giai đoạn này thì cơ sở vật chất, kĩ thuật của XN còn thấp kém, trong khi đó thì quá trình đầu tư nhỏ giọt còn thiếu đồng bộ, năng lực sửa chữa chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Ngành Đường Sắt giao, sản lượng bình quân năm chỉ đạt khoảng 350 toa xe sửa chữa nhỏ.  Giai đoạn từ năm 1988 đến 2003: - 1/5/1988 Bộ giao thông vận tải quyết dịnh tách XN Đầu máy- Toa xe Đà Nẵng thành hai nghiệp là: XN đầu máy ĐN và XN toa xe ĐN. XN toa xe ĐN là XN nằm trong cơ cấu tổ chức sản xuất của Liên hiệp Đường Sắt Việt Nam và trực thuộc XN liên hợp Vận Tải Đường Sắt khu vực II. - Trước năm 2003 XN toa xe là đơn vị hạch toán phụ thuộc chỉ hạch toán ở mức độ tập hợp chi phí và báo cáo cho cấp trên nên không có lơi nhuận (do doanh thu = chi phí).  Từ năm 2003 đến nay do sự thay đổi mô hình quản lý của ngành nên XN hoạt động sản xuất theo cơ chế khoán sản phẩm tức là cấp trên cấp cho một xe là bao nhiêu tiền thì nếu XN tiết kiệm được chi phí cho một xe đó thì XN sẽ có lợi nhuận. SVTH:Vũ Thùy Linh Trang 1 GVHD: Th.S Trần Thượng Bích La Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế Toán Chỉ tiêu 2003 2004 2005 2006 Doan h thu 3.566.068.4 06 19.484.103.3 08 13.047.014.5 73 15.145.234.6 84 Lợi nhuậ n - 461.237.639 591.577.323 756.531.645 2. Chức năng, nhiệm vụ của nghiệp toa xe Đà Nẵng a. Chức năng Quảnsản xuất và kỹ thuật trong công tác sửa chữa, vận dụng toa xe, bao thầu hàng theo nhiệm vụ của Công ty VTHHĐS giao. b. Nhiệm vụ: nghiệp được giao nhiệm vụ chủ yếu sau: - Tổ chức khám chữa toa xe và cứu chữa tai nạn đầu máy toa xe kịp thời đối với các loại toa xe đang vận dụng trong phạm vị hoạt động của XN từ Đồng Hới đến Diêu Trì, bảo đảm an toàn chạy tàu và giải quyết thông đường nhanh nhất. - Tổ chức cấp nước cho các đoàn tàu khách Trung ương, địa phương. - Tổ chức sửa chữa định kì toa xe theo kế hoạch của Công ty VTHHĐS giao. - Tổ chức bao tàu các đoàn tàu hàng Trung ương, địa phương, tàu đá, tàu thoi chạy trên tuyến đường sắt thống nhất từ Đồng hới đến Diêu trì theo biểu đồ chạy tàu. - Quản lý khai thác, bảo dưỡng sữa chữa các phương tiện thiết bị và các tài sản khác do Công ty VTHHĐS giao cho nghiệp. - Ngoài các nhiệm vụ trên, XN còn thực hiện các nhiệm vụ được giao thêm như đại tu, hoán cải, nâng cấp các loại toa xe khách, hàng, sản xuất phụ tùng phục vụ cho công tác sửa chữa, vận dụng toa xe. 3. Đặc điểm hoạt động - nghiệp Toa xe ĐN là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty Vận tải hàng hoá ĐS, do đó sản phẩm của XN chỉsản phẩm công đoạn. Sản phẩm của XN được chia ra làm 2 loại là sản phẩm chính và sản phẩm phụ * Sản phẩm chính bao gồm 5 loại sản phẩm: SVTH:Vũ Thùy Linh Trang 2 GVHD: Th.S Trần Thượng Bích La Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế Tốn + Toa xe Km (Tx, KM): là sản phẩm đội hình bao tàu hàng (lao động trưởng tàu hàng, áp tải toa xe, bảo vệ toa xe, .) + Làm đầu kì 1,3: tức là làm đầu, khám hãm, bơm mỡ toa xe định kì 3 tháng 1 lần + Kiểm tra, bảo dưỡng cấp 6 tháng. + Tác nghiệp đồn tàu khách, hàng + Sửa chữa nhỏ toa xe (niên tu toa xe): là những sản phẩm toa xe định kì 1 năm đưa vào sửa chữa một lần đối với toa xe khách và toa xe hàng ổ trượt (xe bầu dầu) và 18 tháng đối với xe hàng ổ bi, . + Và các nhiệm vụ đột xuất khác (sửa chữa lớn toa xe, nâng cấp hốn cải toa xe) trong đó sửa chữa lớn là cấp sửa chữa định kì sau 4-5 kì sửa chữa nhỏ toa xe, còn nâng cấp hốn cải là việc nâng cấp hoặc thay đổi thiết kế toa xe phù hợp để phục vụ khách và hàng hố. * Sản phẩm phụ : sửa chữa lớn toa xe, nâng cấp hốn cải toa xe, sửa chữa nhỏ toa xe khách theo hợp đồng với hai Cơng ty khách Hà Nội, Sài Gòn. 4. Tổ chức bộ máy quảntại nghiệp toa xe Đà Nẵng a. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Bäü mạy täø chỉïc qun l åí nghiãûp Toa xe Đà Nàơng âỉåüc täø chỉïc theo cå cáúu trỉûc tuún do xút phạt tỉì âàûc âiãøm v täø chỉïc sn xút ca nghiãûp. Theo cå cáúu ny Giạm âäúc l ngỉåìi phủ trạch chung, bäü pháûn tham mỉu v giụp viãûc cọ hai Phọ giạm âäúc v 7 phng ban, 2 phán xỉåíng, 7 trạm khám xe từ Đồng Hới đến Diêu Trì, trạm quản lý tàu hàng và đội cứu viện cơ động. SVTH:Vũ Thùy Linh Trang 3 GVHD: Th.S Trần Thượng Bích La Giám đốc Phó giám đốc phụ trách khối cơng nghiệp Phó giám đốc phụ trách khối vận dụng Phòng vật tưPhòng kế hoạchPhòng Tài vụPhòng kỹ thuậtPhòng TCCB LĐPhòng hành chính QTrị-AN quốc phòng Phân xưởng sữa chữaPhân xưởng cơ điện Phân đoạn vận dụng Các trạm khám xeTrạm quản lý tàu hàngĐội cứu viện Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế Tốn Ghi chú: Chức năng chỉ đạo Quan hệ nghiệp vụ b.Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban + Giạm âäúc: L ngỉåìi phủ trạch chung v cọ quưn quút âënh âiãưu hnh mi cäng viãûc trong sn xút kinh doanh, trỉûc tiãúp phủ trạch cạc lénh vỉûc cäng tạc: Kãú toạn ti chênh, täø chỉïc näüi chênh + Phọ Giạm âäúc phủ trạch khäúi vận dủng: l ngỉåìi giụp viãûc cho Giạm âäúc phủ trạch trỉûc tiãúp âãún khäúi phủc vủ chảy tu v khäúi phủc vủ trãn tu. + Phọ Giạm âäúc phủ trạch khäúi cäng nghiãûp: L ngỉåìi giụp viãûc cho Giạm âäúc chëu trạch nhiãûm trỉûc tiãúp chè âảo khäúi sn xút l 2 phán xỉåíng. SVTH:Vũ Thùy Linh Trang 4 GVHD: Th.S Trần Thượng Bích La Khúa lun tt nghip Khoa K Toỏn + Phoỡng vỏỷt tổ: Cung cỏỳp vỏỷt tổ, nguyón vỏỷt lióỷu phuỷc vuỷ cho quaù trỗnh saớn xuỏỳt, sổớa chổợa , theo doợi tỗnh hỗnh vỏỷt tổ cuớa xờ nghióỷp. + Phũng K hoch : Nhn nhim v cp trờn, lp k hoch sn xut kinh doanh ca n v, xõy dng k hoch sa cha ln toa xe v mt s cụng trỡnh u t bng ngun vn khu hao c bn v khu hao sa cha ln. + Phũng Ti v: Chu trỏch nhim tng hp cui cựng v cụng tỏc hch toỏn cui cựng trong Xớ nghip cng nh cỏc quy nh trong hch toỏn k toỏn ti Cụng ty vn ti hng húa ng st. + Phũng k thut: lm cụng tỏc qun lý h s ti liu k thut: mỏy múc thit b, phng tin vn ti ( toa xe ), chun b v cụng tỏc k thut cho sn xut, t chc cụng tỏc bo dng v sa cha mỏy múc thit b v qun lý cht lng sn phm, kim tra k thut toa xe, tham mu cho Giỏm c v cụng tỏc chy tu. + Phoỡng t chc cỏn b lao ng (TCCB-L): Quaớn lyù theo doợi cỏn b cụng nhõn viờn trong toaỡn XN, bọỳ trờ lao õọỹng phuỡ hồỹpỷ vồùi saớn xuỏỳt. Lỏỷp caùc õởnh mổùc vóử tióửn lổồng vaỡ caùc qui chóỳ phỏn phọỳi tióửn lổồng, ngoaỡi ra theo doợi vaỡ thổỷc hióỷn caùc qui õởnh chóỳ õọỹ cuớa nhaỡ nổồùc nhổ: cọng taùc an toaỡn lao õọỹng, caùc chóỳ õọỹ vaỡ BHXH, caùc chóỳ õọỹ chờnh saùch khaùc + Phoỡng Haỡnh chờnh Quaớn trở : Coù nhióỷm vuỷ tọứ chổùc cọng taùc phong traỡo trong toaỡn õồn vở, chởu traùch nhióỷm tip nhn, õổa giỏỳy tồỡ cọng vn chố thở. + Phoỡng Baớo vóỷ Quỏn sổỷ : Phuỷ traùch cọng taùc baớo vóỷ cồ quan, phỏn xổồớng, haỡng nm tọứ chổùc cọng taùc tỏỷp huỏỳn Quỏn sổỷ. + Phỏn xổồớng Sổớa chổợa : Chuyón õaỷi tu, õoùng mồùi, hoaùn caới toa xe, sổớa chổợa nhoớ toa xe + Phỏn xổồớng Cồ õióỷn : Hoaỡn thióỷn maỷng lổồùi õióỷn trón caùc toa xe, nhỏỷn õồn õỷt haỡng, phỏn loaỷi vaỡ giao nhióỷm vuỷ cho tọứ saớn xuỏỳt cỏc ph tựng chi tit v lp rp lờn xe, quaù trỗnh SVTH:V Thựy Linh Trang 5 GVHD: Th.S Trn Thng Bớch La Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế Tốn sn xút kãút thục thç sn pháøm âỉåüc Phng K thût kiãøm tra cháút lỉåüng, nghiãûm thu. Sau âọ tiãún hnh giao sn pháøm cho âån vë âàût hng. +.Phán âoản Váûn dủng : Phủ trạch cäng tạc kiểm tra sỉía chỉỵa, thay thãú phủ kiãûn nh cáưn thiãút âãø toa xe tiãúp tủc âỉåüc váûn hnh an tồn trên đường, quản lý các trạm đội trực tuyến. +Trảm Khạm xe : Khi tu vãư âãún sán ga thç trảm cọ trạch nhiãûm cỉí ngỉåìi âi kiãøm tra vãư màût k thût toa xe . + Trảm quản lý tu hng : là đơn vị đóng ở các ga lớn có các đồn tàu dừng để đón tiễn khách và lập các đồn tàu hàng .có nhiệm vụ kiểm tra phát hiện các sự cố hư hỏng của toa xe trong các đồn tàu để tiến hành sửa chữa kịp thời. + Âäüi cỉïu viãûn : Cọ nhiãûm vủ häù tråü khi cạc toa xetai nản, cung cáúp cạc váûn dủng cáưn thiãút phủc vủ cho âäüi cỉïu viãûn cạc toa xe. II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TỐN TẠI NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG 1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn SVTH:Vũ Thùy Linh Trang 6 GVHD: Th.S Trần Thượng Bích La Kế toán tiền lương, tiền mặt ,BHXHKế toán tổng hợp, thanh toán và TSCĐ Kế toán vật liệu, CCDC Thủ quỹ Kế toán trưởng Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế Toán Gh i chú: Chức năng chỉ đạo Quan hệ nghiệp vụ 2. Chức năng, nhiệm vụ của từng nhân viên kế toán * Kế toán trưởng: Là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc và các cơ quan tài chính cấp trên về các vấn đề liên quan đến tài chính của nghiệp, chỉ đạo chuyên môn các nhân viên kế toán trong phòng kế toán. * Kế toán tiền lương, tiền mặt, BHXH: - Có nhiệm vụ tính toán tiền lương và các khoản trích theo lương cho cán bộ công nhân viên trong nghiệp và theo dõi các khoản tạm ứng lương, các khoản khấu trừ lương, lập bảng thanh toán lương dựa trên cơ sở bảng chấm công. Định kỳ đối chiếu với số liệu trên sổ quỹ của thủ quỹ và cuối tháng lập bảng trích và phân bổ tiền lương. - Theo dõi khoản thu chi tiền mặt. * Kế toán tổng hợp, thanh toán và TSCĐ: - Có nhiệm vụ tập hợp tất cả các chứng từ và số liệu, kiểm tra đối chiếu SVTH:Vũ Thùy Linh Trang 7 GVHD: Th.S Trần Thượng Bích La PHẦN MỀM KẾ TOÁN -Báo cáo tài chính-Báo cáo kế toán quản trịBẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SỔ KẾ TOÁN-Sổ tổng hợp-Sổ chi tiết Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế Toán để phát hiện những sai sót (nếu có), lập bảng cân đối số phát sinh, các báo cáo kế toán theo qui định. - Theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ, tính và phân bổ khấu hao TSCĐ trong kỳ tại nghiệp, theo dõi toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan trong kỳ hạch toán. * Kế toán vật liệu, CCDC: Có nhiệm vụ theo dõi chi tiết, tổng hợp tình hình nhập - xuất - tồn theo từng loại vật liệu và công cụ dụng cụ cả về mặt giá trị lẫn mặt số lượng, sau đó cuối tháng tổng hợp số liệu, phân bổ sử dung vật tư cho từng đối tượng sử dụng trong nghiệp. * Thủ quỹ : Có nhiệm vụ thu, chi và bảo quản tiền mặt theo đúng qui định, nộp tiền mặt vào ngân hàng nếu có. Căn cứ vào các phiếu thu và chi hàng ngày đối chiếu kiểm tra với sổ sách kế toán, cuối tháng lập báo cáo tồn quỹ. 3. Tổ chức sổ kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ a. Sơ đồ tổ chức sổ kế toán Căn cứ vào những đặc điểm về qui mô SXKD của XN và số lượng các nghiệp vụ phát sinh nên XN áp dụng hình thức kế toán Nhật Ký Chung. Theo hình thức kế toán này thì kế toán chỉ căn cứ vào những chứng từ gốc cùng loại hằng ngày để lập định khoản, sau đó ghi trực tiếp vào sổ Nhật Ký Chung và căn cứ vào các nhật ký này để ghi vào Sổ Cái. Hiện nay XN đã áp dụng chương trình kế toán máy tức là hàng hàng ngày căn cứ vào các chứng từ, kế toán nhập dữ liệu vào máy tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán đến cuối kỳ kế toán thực hiện các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Ghi chú: Nhập số liệu hàng ngày In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm Đối chiếu, kiểm tra SVTH:Vũ Thùy Linh Trang 8 GVHD: Th.S Trần Thượng Bích La Khúa lun tt nghip Khoa K Toỏn b. Trỡnh t luõn chuyn chng t Hỗnh thổùc sọứ kóỳ toaùn nhỏỷt kyù chung gọửm coù caùc loaỷi sọứ kóỳ toaùn chuớ yóỳu sau: + Sọứ Nhỏỷt kyù chung + Sọứ Nhỏỷt kyù chuyón duỡng + Sọứ Caùi + Caùc sọứ vaỡ theớ chi tióỳt khaùc Taỷi Xờ nghióỷp Toa xe aỡ Nụng õaợ aùp duỷng kóỳ toaùn trón maùy vi tờnh do õoù tổỡ sọỳ lióỷu ghi sọỳ ban õỏửu õổồỹc cỏỷp nhỏỷt vaỡo maùy vờ tờnh sau khi xổớ lyù vaỡ tờnh toaùn ta seợ in ra õỏửy õuớ caùc loaỷi sọứ nhỏỷt kyù, sọứ caùi, sọứ chi tióỳt cỏửn thióỳt . Do õỷc õióứm cọng taùc tọứ chổùc kóỳ toaùn trón maùy vi tờnh nón trỗnh tổỷ luỏn chuyóứn chổùng tổỡ kóỳ toaùn nhổ sau: + Cn cổù vaỡo chổùng tổỡ gọỳc ban õỏửu cuớa caùc nghióỷp vuỷ kinh tóỳ phaùt sinh theo trỗnh tổỷ thồỡi gian vaỡ nọỹi dung kinh tóỳ < Theo quan hóỷ õọỳi ổùng taỡi khoaớn > cuớa caùc nghióỷp vuỷ õoù ta lón õởnh khoaớn kóỳ toaùn hay coỡn goỹi laỡ chổùng tổỡ ghi sọứ . Sau õoù cỏỷp nhỏỷt dổợ lióỷu vaỡo maùy vờ tờnh chi tióỳt theo tổỡng taỡi khoaớn, tióứu khoaớn vaỡ tổỡng maợ < Tón caù nhỏn, õồn vở, khaùch haỡng > vaỡ õọỳi tổồỹng chờ phờ õọỳi vồùi caùc taỡi khoaớn thuọỹc loaỷi 6 sao cho õỏửy õuớ caùc dổợ kióỷn ban õỏửỡu maỡ ngổồỡi lỏỷp trỗnh õaợ khai baùo trong chổồng trỗnh quaớn lyù. + Sau khi õaợ nhỏỷp dổợ lióỷu õỏửỡy õuớ ta kióứm tra laỷi sọỳ lióỷu thọng qua chổồng trỗnh Kióứm tra sọỳ lióỷu nóỳu thỏỳy coù gỗ sai soùt tióỳn haỡnh õióửu chốnh laỷi sọỳ lióỷu cho chờnh xaùc, sau ú maùy seợ xổớ lyù, tờnh toaùn phỏn bọứ chờnh xaùc caùc chi phờ saớn xuỏỳt kinh doanh theo tổỡng õọỳi tổồỹng tỏỷp hồỹp chi phờ vaỡ õổa ra nhổợng thọng tin < caùc loaỷi sọứ caùi, sọứ SVTH:V Thựy Linh Trang 9 GVHD: Th.S Trn Thng Bớch La Phiu nh TK Bng CKT Bng phõn tớch TK Bng CTK Nht ký chung S cỏi ca tng TK chi tit Phõn tớch kt qu kinh doanh Thuyt minh ti chớnh Khúa lun tt nghip Khoa K Toỏn nhỏỷt kyù, sọứ chi tióỳt vaỡ caùc baùo caùo quyóỳt toaùn .> theo yóu cỏửu cuớa ngổồỡi sổớ duỷng õaợ khai baùo khi lỏỷp trỗnh. Cui k, tin hnh kim tra s liu v tớnh chớnh xỏc nh: ti khon, s tin, v tin hnh in ra theo cỏc mu s phc v cho nhu cu qun lý, lu tr v theo dừi cn thit Trỡnh t in v cỏc mu s c s dng ti Xớ nghip theo s sau: SVTH:V Thựy Linh Trang 10 GVHD: Th.S Trn Thng Bớch La [...]... 6278 Chi phớ khỏc bng tin phn ỏnh chi phớ dch v mua ngoi v chi phớ bng tin khỏc phỏt sinh ti Xớ nghip 6 T chc h thng bỏo cỏo k toỏn phn ỏnh chi phớ sn xut sn phm H thng bỏo cỏo k toỏn chi phớ sn xut c s dng ti XN gm cú: Bng tng hp chi phớ theo mó hng, Bỏo cỏo chi phớ sn xut, Bảng tổng hợp chi phí hoặc Báo cáo chi phí sản xuất thể hiện các chỉ tiêu tổng hợp về chi phí sản xuất sản phẩm nh chi phí nguyên... Toỏn Nội dung Tổng Mua phụ tùng Chi phí bằng tiền khác Bảo dỡng+ Bo him Thuờ duy tu sn xut nh xng Chi tiết các tiu khon Phũng k 2.780.000 1.476.000 4.062.438 5.253.800 thut 110.687 135.000 175.000 604.800 - Cuối tháng, căn cứ vào các tờ chi tiết chi phí sản xuất, kế toán sẽ lập một Sổ chi tiết chi phí sản xuất phản ánh chi tiết từng yếu tố chi phí - K toỏn s dng ti khon: ti khon 6277 Chi phớ dch... III T CHC KTQT CHI PH SN XUT TI X NGHIP TOA XE NNG Chi phớ sn xut kinh doanh ti XN toa xe Nng gm nhiu loi, phỏt sinh ti nhiu b phn khỏc nhau theo nhng mc tiờu nht nh Xột theo ni dung kinh t, chi phớ sn xut ti XN chia thnh cỏc yu t c bn sau: Chi phớ nguyờn vt liu, chi phớ cụng c dng c, chi phớ nhõn cụng, chi phớ khu hao TSC, chi phớ dch v mua ngoi v chi phớ bng tin khỏc 1 T chc KTQT chi phớ nguyờn... 6 15 C HC Bv 200 95 67 6 15 220 93 67 6 20 170 93 67 6 20 An: Xe nm mm 28 ging Bn: Xe nm cng 42 ging A : Xe ngi mm 64 gh B80: Xe 80 gh Bp: Xe khỏch a phng B C: Xe C HC: Xe hng cm Bv: Xe bu v Cụng ty vn ti hng hoỏ ng st Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam BM 03 SCKTXH XN TOA XE NNG c lp - T do - Hnh phỳc Trang BIấN BN SA CHA TOA XE Loi xe: M s xe: 632793, ỏt SCL: TC 04/2004; SCN 2: YV03/2006 Tu trỡnh sa cha:... liu Cụng tỏc kim tra k thut - cỏc trm khỏm xe dc - cỏc trm khỏm xe dc - ga u cui tu a Cụng tỏc kim tra v tu b toa Cụng tỏc lm du bm m - Toa xe hng - Toa xe khỏch tu thng - Toa xe khỏch tu a Cụng tỏc cung cp nc b sung - Tu thng nht - Tu a phng Cụng tỏc phc v chy tu - Tu hng + Tu khu on ct múc - Tu khỏch + Tu khỏch Thng nht Cụng tỏc cu vin Sa cha nh toa xe - Xe hng Cng phn A Tng cng (A+B) SVTH:V Thựy... chi phí sản xuất sản phẩm nh chi phí nguyên vật liệu b tr, vật liệu phụ, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung phân bổ cho từng mã hàng, mã sản phẩm SVTH:V Thựy Linh Trang 24 GVHD: Th.S Trn Thng Bớch La Khúa lun tt nghip Khoa K Toỏn XN Toa xe Nng 236 Hi Phũng BO CO CHI PH VN TI T thỏng 10 n thỏng 12 nm 2006 PHN A CHI PH SN XUT Mó KM 06 06a 06b 06d 07 08 08a 08b 08c 09 09b 09c 11 11a... thanh toỏn trc tip trong k k toỏn nh: Chi cu vin, bo him xe ụ tụ, l phớ xe ụ tụ, kim nh cu, b tr sn xut, (v sinh cụng cng, chm súc cõy xanh), õy l khon tin chi tiờu nh ti XN Nhn thc tt chi phớ ny s giỳp nh qun tr hoch nh tt ngõn sỏch tin mt chi tiờu nh - Khi phỏt sinh chi phớ dch v mua ngoi v chi phớ khỏc bng tin k toỏn s dng t kờ chi tit phn ỏnh cỏc chi phớ ny Tờ chi tiết Tháng 12/2006 SVTH:V Thựy... c, dng c, ti khon 627 Chi phớ sn xut chung chi tit ti khon 6273 phn ỏnh chi phớ cụng c dng c S k toỏn s dng phn ỏnh chi phớ cụng c dng c l: S theo dừi cụng c, dng c; Bng tng hp chi tit cụng c cng c, Tng chi phớ cụng c dng c l tin nh qun qun tr hoch nh mc luõn chuyn qua kho, nh mc d tr, nhu cu thu mua cụng c hp lý 5 T chc KTQT chi phớ dch v mua ngoi v chi phớ bng tin khỏc - Chi phớ dch v mua ngoi... Nhiờn liu, ti khon 152/03 Ph tựng thit b toa xe( t sn xut), ti khon 621 Chi phớ vt liu trc tip sn xut - vt liu phn A chi tit ti khon 6211 Chi phớ nguyờn vt liu trc tip, ti khon 6212 Chi phớ nhiờn liu trc tip - vn ti, ti khon 627 Chi phớ sn xut chung chi tit ti khon 6271 Vt liu phn B - vt liu phc v sn xut, ti khon 6272 Nhiờn liu - S k toỏn c s dng d phn ỏnh chi phớ nguyờn vt liu l cỏc Bng phõn b nguyờn... tờ chi tiết nguyên vật liệu xuất dùng, S chi tit, S tng hp, Bng chi tit theo TK i ng BNG CHI TIT THEO TI KHON I NG Thỏng 12 nm 2006 TK vt t Danh mc vt t Din gii S cha nh xe 61309 152/01 PTTX316 DMSV009 VTTH521 DMSV050 152/01 S tin 2.977.12 0 1.745.990 770.230 120.000 340.900 217.140 217.140 3.194.260 SCN xe C 51737 DMSV060 Tng cng TK i ng 621 621 2 T chc KTQT chi phớ nhõn cụng 2.1 c im ca chi phớ . luận tốt nghiệp Khoa Kế Toán Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất TẠI XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG I. GIỚI THIỆU VỀ XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG 1 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Kế Toán III. TỔ CHỨC KTQT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG Chi phí sản xuất kinh doanh tại XN toa xe Đà Nẵng gồm nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất TẠI XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG, Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất TẠI XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG,

Hình ảnh liên quan

để phât hiện những sai sót (nếu có), lập bảng cđn đối số phât sinh, câc bâo câo kế toân theo qui định. - Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất TẠI XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG

ph.

ât hiện những sai sót (nếu có), lập bảng cđn đối số phât sinh, câc bâo câo kế toân theo qui định Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng CĐKT - Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất TẠI XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG

ng.

CĐKT Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng định mức vật liệu - Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất TẠI XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG

ng.

định mức vật liệu Xem tại trang 12 của tài liệu.
BẢNG CHI TIẾT THEO TĂI KHOẢN ĐỐI ỨNG - Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất TẠI XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG
BẢNG CHI TIẾT THEO TĂI KHOẢN ĐỐI ỨNG Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hệ thống bâo câo kế toân chi phí sản xuất được sử dụng tại XN gồm có: Bảng tổng hợp chi phí theo mê hăng, Bâo câo chi phí sản xuất,… - Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất TẠI XÍ NGHIỆP TOA XE ĐÀ NẴNG

th.

ống bâo câo kế toân chi phí sản xuất được sử dụng tại XN gồm có: Bảng tổng hợp chi phí theo mê hăng, Bâo câo chi phí sản xuất,… Xem tại trang 24 của tài liệu.

Từ khóa liên quan