0

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KIM KHÍ

40 309 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 14:20

1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Xây dựng thơng mại Kim Khí 2.1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty TNHH Xây dựng thơng mại Kim Khí: 2.1.1. Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH Xây dựng thơng mại Kim Khí có nhiệm vụ chính là xây dựng các công trình phúc lợi nh Cung văn hoá lao động Hữu nghị Việt Xô, Bệnh viện Thuỵ Điển . Để phục vụ công tác xây dựng ngày càng phát triển của Thủ đô, ngày 31/8/1983 Tổng công ty xây dựng Hà Nội đợc thành lập từ đó cho đến nay Công ty TNHH Xây dựng thơng mại Kim Khí chịu sự quản lý của cơ quan cấp trên là Tổng Công ty xây dựng Hà Nội. Công ty TNHH Xây dựng thơng mại Kim Khí bao gồm nhiều xí nghiệp trực thuộc có qui mô lớn. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của xây dựng, theo đề nghị của Công ty. Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội lần lợt ra quyết định tách 3 xí nghiệp trực thuộc Công ty thành công ty trực thuộc tổng công ty. - Năm 1984 tách Xí nghiệp 104 thành Công ty Xây dựng số 2 - Năm 1986 tách Xí nghiệp 106 thành Công ty Xây dựng Tây Hồ - Năm 1992 tách Xí nghiệp hoàn thiện thành Công ty Xây dựng số 5 Qua hơn 40 năm xây dựng trởng thành, Công ty luôn là một đơn vị mạnh nhận đợc nhiều huân chơng lao động của Nhà nớc. Ngày 21/08/1979 nhận đợc huân chơng lao động hạng ba Ngày 15/08/1983 nhận đợc huân chơng lao động hạng hai Ngày 17/11/1985 nhận đợc huân chơng lao động hạng nhất 1 SV: Phạm Duy 1 Lớp: KT3B 2 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngày 21/09/1994 theo QĐ số 1219 Công ty TNHH Xây dựng thơng mại Kim Khí đợc công nhận là hạng một của Bộ xây dựng. Từ khi thành lập đến này, Công ty đã thi công bàn giao nhiều công trình xây dựng dân dụng công nghiệp có giá trị cao, đúng tiến độ. Công ty ngày càng có uy tín trên thị trờng, đóng góp một phần không nhỏ cho ngân sách Nhà nớc, nâng cao đời sống ngời lao động. Bảng số liệu tình hình tăng trởng, phát triển của Công ty 3 năm trở lại đây: TT Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 1 Tổng giá trị SXKD ( 1000đ) 194.040.724 315.744.690 401.534.000 2 Tổng công nhân viên 2.329 3.439 4.685 3 Tổng quỹ lơng 23.099.085 35.413.492 41.500.000. 4 Lơng bình quân (ngời/tháng) 815 880 950 5 Tổng doanh thu 117.731.344 185.222.099 287.000.000 6 Tổng phải nộp NSNN 7.070.516 9.217.280 15.000.000 7 Tổng đ nộp NSNNã 9.487.958 15.182.946 15.000.000 8 L i thực hiệnã 814.697 1.747.142 3.800.000 9 Lợi nhuận thực hiện trên vốn CSH(%) 5 11.46 0.21 10 Nguyên giá tài sản cố định 12.136.405 20.737.763 24.000.000 11 Tổng vốn phục vụ SXKD 46.073.628 76.885.769 76.000.000 2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng thơng mại Kim Khí: 2.1.2.1. Nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của Công ty: Công ty kinh doanh xây dựng theo qui hoạch kế hoạch phát triển của Tổng công ty Bộ xây dựng, bao gồm các công trình công nghiệp, công trình dân dụng, sản xuất cấu kiện, bao gồm các loại cho xây dựng: Thứ nhất là: Đầu t kinh doanh phát triển nhà, máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng, các ngành hàng khác theo qui định của pháp luật, kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn. Thứ hai là: T vấn xây dựng các khu dân c, khu đô thị, khu công nghiệp các công trình kỹ thuật hạ tầng bao gồm: lập dự án, quản lý dự án, khảo sát xây dựng, thiết kế, thẩm định thiết kế, tổng dự toán, giám sát thi công, trang trí nội ngoại thất. 2 SV: Phạm Duy 2 Lớp: KT3B 3 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Thứ ba là: Sản xuất vật liệu xây dựng: gạch ngói, cấu kiện bê tông, phụ kiện kim loại cho xây dựng. Thứ t là: Sản xuất đồ mộc xây dựng dân dụng Thứ năm là: Kinh doanh vật t vật liệu xây dựng cuối cùng là lắp đặt các thiết bị cơ - điện - nớc công trình, thiết bị dân dụng, công nghiệp, điện máy, điện lạnh, gia nhiệt sửa chữa điện các loại. 2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Bộ máy quản lý đợc sắp xếp bố trí một cách logíc khoa học, tạo điều kiện cho Công ty quản lý chặt chẽ các mặt kinh tế kỹ thuật ở từng xí nghiệp, đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh liên tục, đem lại hiệu quả cao. Bộ máy quản ký của Công ty gồm: * Ban giám đốc: + Giám đốc Công ty + 3 phó giám đốc: Phó Giám đốc kinh tế Phó Giám đốc kế hoạch tiếp thị Phó Giám đốc kỹ thuật thi công Mỗi một phòng ban có chức năng riêng biệt, song đều có chức năng tham mu giúp việc cho Ban giám đốc trong quản lý điều hành công việc * Phòng Tài chính kế toán: Có nhiệm vụ tham mu tài chính cho Giám đốc, phản ánh chung thực tình hình tài chính của Công ty, tổ chức giám sát, phân tích các hoạt động kinh tế đó giúp Giám đốc nắm bắt tình hình tài chính cụ thể của Công ty xây dựng về qui chế phân cấp công tác tài chính kế toán của Công ty. * Phòng Tổ chức LĐ-TL-HC-Ytế: Có nhiệm vụ tham mu cho cấp Đảng uỷ Giám đốc Công ty về các lĩnh vực nh xây dựng phơng án mô hình tổ chức sản xuất, công tác quản lý cán bộ, quản lý lao động tiền lơng, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên thực hiện các chế độ chính sách đối với ngời lao động. * Phòng kế hoạch tiếp thị: Có chức năng lập kế hoạch SXKD, giao kế hoạch, kiểm tra các đơn vị thực hiện kế hoạch, đồng thời tiếp cận thị trờng tìm kiếm các dự 3 SV: Phạm Duy 3 Lớp: KT3B 4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp án, tham gia đấu thầu các công trình, giúp giám đốc soạn thảo hợp đồng giao khoán chi phí sản xuất cho các đơn vị trực thuộc. * Phòng kỹ thuật thi công: Có trách nhiệm giám sát chất lợng, an toàn, tiến độ thi công các công trình của toàn Công ty, tham gia nghiên cứu, tính toán các công trình đấu thầu, chủ trì xem xét các sáng kiến cải tiến, áp dụng tiến bộ KHKT, tổ chức hớng dẫn đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ của phòng với các đơn vị trực thuộc. Ngoài ra Công ty còn 12 xí nghiệp các đơn vị trực thuộc chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công ty, dới các đơn vị trực thuộc lại phân ra các bộ phận chức năng: kỹ thuật, tài vụ, lao động, tiền lơng, an toàn, các đội sản xuất. Trong các đội sản xuất lại phân thành các tổ sản xuất chuyên môn hoá nh tổ sắt, tổ mộc, tổ nề, tổ lao động. Đứng đầu các xí nghiệp là các giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trớc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. 4 SV: Phạm Duy 4 Lớp: KT3B 5 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Sơ đồ số 2.1 Sơ đồ bộ máy quản lý sản xuấtCông ty TNHH Xây dựng thơng mại Kim Khí Giám đốc công ty Kế toán trởng Phó giám đốc Kinh tế Phó giám đốc KHTT Phó giám đốc KTTC Phòng Tài chính kế toán Phòng Tổ chức LĐTL - HC-Y tế Phòng kế hoạch tiếp thị Phòng Kỹ thuật thi công Các đơn vị trực thuộc 2.1.3. Tổ chức công tác kế toánCông ty TNHH Xây dựng thơng mại Kim Khí 2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toánCông ty Công ty TNHH Xây dựng thơng mại Kim Khí là một công ty có qui mô sản xuất lớn, có địa bàn hoạt động rộng với nhiều đơn vị trực thuộc. Để có thể tổ chức bộ máy kế toán cho phù hợp với sự phân cấp quản lý tài chính của Công ty, ban lãnh 5 SV: Phạm Duy 5 Lớp: KT3B 6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp đạo cùng với phòng Tài chính kế toán lựa chọn mô hình tổ chức bộ máy kế toán nửa tập trung nả phân tán. Tiến hành công các kế toán theo hình thức Nhật ký chung kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp khai thờng xuyên, tính giá vật liệu xuất kho theo phơng pháp nhập trớc xuất trớc. Đứng đầu kế toán Công tykế toán trởng. Phòng kế toán Công ty đợc đặt d- ới sự chỉ đạo của kế toán trởng. Các bộ phận kế toán của Xí nghiệp đều đặt dới sự lãnh đạo trực tiếp của trởng phòng Kế toán các xí nghiệp. Đối với các xí nghiệp, đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập hạn chế. Bộ phận này có nhiệm vụ thu thập xử lý các chứng từ ban đầu sau đó tổ chức hạch toán chi tiết tổng hợp lập báo cáo định kỳ gửi về phòng Kế toán của Công ty theo qui định. Kế toán Công ty kiểm tra duyệt báo cáo quyết toán để làm căn cứ hạch toán tổng hợp toàn Công ty. Đối với các đội, kế toán là một bộ phận trực thuộc kế toán Công ty. Bộ phận này hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng công trình. Cuối tháng gửi số liệu đã hạch toán về phòng kế toán Công ty. Kế toán ở đội xây dựng chỉ phải phân bổ các chi phí tiền lơng, BHXH cho từng ngời. Phòng kế toán Công ty gồm 9 ngời tổ chức theo cơ cấu sau: Đứng đầu kế toán Công tykế toán trởng. Phòng kế toán Công ty đợc đặt d- ới sự chỉ đạo về mặt nghiệp vụ của kế toán trởng. Các bộ phận kế toán của xí nghiệp đều đặt dới sự lãnh đạo trực tiếp của trởng phòng kế toán các xí nghiệp. * Kế toán trởng: có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức hớng dẫn kiểm tra toàn bộ công tác kế toán trong Công ty. Tổ chức lập báo cáo theo yêu cầu của tổ chức quản lý, tổ chức nhân viên phân công trách nhiệm cho từng ngời. Giúp giám đốc Công ty chấp hành các chính sách chế độ về quản lý sử dụng tài sản, chấp hành kỷ luật chế độ lao động, tiền lơng, tín dụng, các chính sách tài chính. Chịu trách nhiệm trớc giám đốc, cấp trên Nhà nớc về các thông tin kế toán. * Phó kế toán trởng: giữ vai trò trợ lý giúp đỡ kế toán trởng phụ trách công tác tổng hợp, kế toán tài chính. 6 SV: Phạm Duy 6 Lớp: KT3B 7 Báo cáo thực tập tốt nghiệp * Kế toán tổng hợp: làm nhiệm vụ tập hợp chi phí, tính giá thành, kết chuyển lãi lỗ, kiểm tra báo cáo tài chính các đơn vị, kiểm tra sổ sách, đôn đốc việc lập báo cáo, xử lý các bút toán cha đúng. * Kế toán doanh thu thuế: hàng tháng khai thuế để làm nhiệm vụ với Nhà nớc, cuối quí tính doanh thu của đơn vị. *Kế toán thanh toán vay DH: Xem xét các chứng từ hợp lý hợp lệ về xin TƯ vay DH đối với các xí nghiệp cũng nh đối với ngân hàng. * Kế toán vật t, TSCĐ: tổng hợp các chứng từ để ghi sổ về vật liệu để hạch toán vào máy lên báo cáo. Cuối kỳ kiểm tra số liệu, đối chiếu, kiểm vật liệu, công cụ dụng cụ. Hàng tháng tiến hành trích khấu hao TSCĐ theo qui định của Nhà nớc, chịu trách nhiệm phán ánh số lợng hiện tạng giá trị TSCĐ hiện có. Phản ánh kịp thời hao mòn TSCĐ trong quá trình sử dụng. * Kế toán tiền lơng,công nợ nội bộ: Kiểm tra, đối chiếu sổ sách với các đơn vị, tiến hành nhập số liệu phát sinh hàng tháng để cuối kỳ lên báo cáo. Chịu trách nhiệm theo dõi các khoản BHXH, thanh toán các khoản chế độ hàng tháng, cuối quí tổng hợp quyết toán với đơn vị cấp trên. * Kế toán thanh toán séc TM: Tổng hợp chứng từ, thủ tục rút tiền từ các ngân hàng, đồng thời theo dõi các khoản thanh toán nội bộ, thanh toán các khoản có liên quan đến công nợ, căn cứ vào chứng từ gốc hợp lệ để viết phiếu thu chi. Lập kế hoạch tín dụng, kế hoạch về tiền mặt, tiền gửi ngân hàng *Kế toán thanh toán hoàn TƯ: Theo dõi các khoản TƯ của các đơn vị, hạnh toán các khoản TƯ đã hoàn lại. 7 SV: Phạm Duy 7 Lớp: KT3B 8 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Sơ đồ số 2.2 Sơ đồ bộ máy kế toán (nửa tập trung nửa phân tán) Kế toán tiền lơng, công nợ nội bộ Kế toán trởng Phó kế toán trởng Kế toán DT thuế Kế toán TT séc TM Kế toán TT vay dài hạn Kế toán TH vật t &TSCĐ Bộ phận kế toán các xí nghiệp, các đội, BCNCT Kế toán tổng hợp Kế toán TT hoàn TƯ SV: Phạm Duy 8 Lớp: KT3B 9 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp SV: Ph¹m Duy 9 Líp: KT3B 10 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2.1.3.2. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán tại Công ty Chất lợng công tác hạch toán ban đầu có ý nghĩa quan trọng đối với chất lợng công tác kế hoạch sau này. Chính vì vậy Công ty luôn chấp hành đúng hệ thống chứng từ sổ sách của Cục thống kê. Sơ đồ 2.3: Hệ thống sổ sách: Sổ nhật ký chung, số kế toán chi tiết, sổ cái. Ghi chú : Ghi hàng ngày Ghi vào cuối hàng, cuối kỳ Đối chiếu kiểm tra Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ đợc dùng làm căn cứ ghi sổ, trớc hết nhập số liệu nghiệp vụ phát sinh vào sổ nhật ký chung vào máy, sau đó căn cứ vào số liệu ghi sổ nhật ký chung máy sẽ tự động lên các nghiệp vụ phát sinh vào sổ kế toán chi tiết liên quan. Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên sổ bảng tổng hợp chi tiết (đợc lập từ các sổ chi tiết đợc dùng làm báo cáo tài chính). Chứng từ gốc Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ nhật ký chung Sổ kế toán chi tiết Sổ cái Bảng chi tiết số d TK, tổng hợp CPSX Báo cáo kế toán tài chính Báo cáo kế toán quản trị SV: Phạm Duy 10 Lớp: KT3B [...]... khoản Nhập ký chung Tổng hợp thủ công Sổ chi tiết Sổ cái Nhập số liệu vào máy 2.2 Thực trạng chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Xây dựng thơng mại Kim Khí 2.2.1 Đối tợng phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Xây dựng thơng mại Kim Khí 2.2.1.1 Đối tợng phơng pháp tập hợp chi phí sản xuấtCông ty Xuất phát từ đặc... trong quí, kế toán lập bảng tổng hợp chi phí sản xuất của quí làm cơ sở cho việc tính giá thành lập báo cáo chi phí sản xuất tính giá thành mỗi quí 2.2.1.2 Đối tợng phơng pháp tính giá thành sản phẩm xây lắpCông ty TNHH Xây dựng thơng mại Kim KhíCông ty TNHH Xây dựng thơng mại Kim Khí đối tợng tính giá thành là khối lợng công việc có tính dự toán riêng đã hoàn thành của từng công trình... cáo thực tập tốt nghiệp Mỗi công trình hay hạng mục công trình từ khi khởi công đến khi hoàn thành bàn giao thanh quyết toán đều mở riêng một sổ chi tiết chi phí để tập hợp các chi phí sản xuất thực tế phát sinh cho từng công trình, hạng mục công trình Chi phí sản xuất cho sản phẩm xây lắp chủ yếu đợc tập hợp theo khoản mục giá thành Hiện nay công ty xây dựng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành. .. khai thờng xuyên, trị giá vốn vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho đợc tính theo giá thực tế, hình thức kế toán nhật ký chung, nộp thuế giá trị gia tăng theo phơng pháp khấu trừ Kỳ kế toán của công ty là Quý Vài nét về kế toán trên máy ở Công ty TNHH Xây dựng thơng mại Kim Khí Phòng kế toán tài chính thống của Công ty TNHH Xây dựng thơng mại Kim Khí với đội ngũ nhân viên kế toán có trình độ khá cao,... thành sản phẩm xây lắp theo khoản mục sau: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sử dụng máy thi công - Chi phí sản xuất chung Trong đó chi phí sản xuất chung bao gồm: + Chi phí nhân viên quản lý xí nghiệp + Chi phí khấu hao máy móc thiết bị + Chi phí dụng cụ sản xuất + Chi phí dụng cụ mua ngoài + Chi phí bằng tiền khác Cuối mỗi quí, dựa trên các sổ chi tiết chi phí. .. 2.2.4 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công Chi phí máy thi công là loại chi phí đặc thù trong lĩnh vực sản xuất xây lắp, chi phí này bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc sử dụng máy thi công nhằm hoàn thành khối lợng công tác xây lắp nh chi phí nguyên vật liệu, chi phía nhân công Hiện nay, máy móc thiết bị tại Công ty bao gồm hai loại: Một loại đi thuê một loại thuộc quyền Công ty quản... quản lý kỳ hạch toán nên kỳ tính giá thành của công ty đợc xác định vào cuối mỗi quí Việc tính giá thành sản phẩm phụ thuộc vào phơng thức thanh toán, khối lợng công tác xây lắp hoàn thành giữa bên A công ty Nếu qui định thanh toán sản phẩm xây dựng khi hoàn thành theo điểm dừng kỹ thuật hợp lý thì sản phẩm dở dang là khối lợng xây lắp cha đạt đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý đã qui định đợc tính. .. 2.2.6 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất cuối tháng Các chi phí thực tế phát sinh trong tháng không những đợc kế toán theo dõi ở nhật ký chung các sổ cái liên quan mà các chi phí này còn đợc phản ánh trên bảng tổng hợp chi phí sản xuất của công trình Sau mỗi quí, từ các bảng tổng hợp chi phí sản xuất của từng công trình các tháng trong quí (Biểu 2.21), kế toán tiến hành tổng hợp chi phí sản xuất quí... riêng của ngành xây dựng của các sản phẩm xây lắp là có qui trình sản xuất phức tạp, thời gian xây dựng lâu dài, sản phẩm sản xuất ra là đơn chi c có qui mô lớn lại cố định tại một thời điểm, nơi sản xuất cũng là nơi tiêu thụ cho nên để đáp ứng đợc nhu cầu của công tác quản lý, công tác kế toán đối tợng tập hợp chi phí sản xuất đợc công ty xác định là từng công trình, hạng mục công trình SV:... trong sản xuất thi công đảm bảo tính chính xác của giá thành xây dựng Chi phí nguyên vật liệu là loại chi phí trực tiếp nên nó đợc hạch toán trực tiếp vào các đối tợng là các công trình, hạng mục công trình theo giá thực tế của từng loại vật liệu xuất kho Chi phí nguyên vật liệu chính trong công ty bao gồm giá trị vật liệu xây dựng nh: gạch, xi măng, sắt, vôi, cát dùng trực tiếp vào xây dựng công . cáo thực tập tốt nghiệp thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Xây dựng thơng mại Kim Khí. cái Tổng hợp Nhập số liệu thủ công vào máy 2.2. Thực trạng chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Xây dựng thơng mại Kim Khí
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KIM KHÍ, THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KIM KHÍ,

Hình ảnh liên quan

Bảng số liệu tình hình tăng trởng, phát triển của Công ty 3 năm trở lại đây: - THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KIM KHÍ

Bảng s.

ố liệu tình hình tăng trởng, phát triển của Công ty 3 năm trở lại đây: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Kế toán sẽ lập bảng tổng hợp xuất toàn bộ vật t trong tháng (Biểu 2.2) - THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KIM KHÍ

to.

án sẽ lập bảng tổng hợp xuất toàn bộ vật t trong tháng (Biểu 2.2) Xem tại trang 17 của tài liệu.
Căn cứ vào bảng phân bổ lơng kế toán nhập số liệu vào máy - THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KIM KHÍ

n.

cứ vào bảng phân bổ lơng kế toán nhập số liệu vào máy Xem tại trang 25 của tài liệu.
Sau mỗi quí, từ các bảng tổng hợp chi phí sản xuất của từng công trình các tháng trong quí (Biểu 2.21), kế toán tiến hành tổng hợp chi phí sản xuất quí - THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KIM KHÍ

au.

mỗi quí, từ các bảng tổng hợp chi phí sản xuất của từng công trình các tháng trong quí (Biểu 2.21), kế toán tiến hành tổng hợp chi phí sản xuất quí Xem tại trang 35 của tài liệu.
Giá thành công trình hoàn thành trong quí đợc thể hiện trên bảng tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành quí (Biểu 2.24) - THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KIM KHÍ

i.

á thành công trình hoàn thành trong quí đợc thể hiện trên bảng tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành quí (Biểu 2.24) Xem tại trang 39 của tài liệu.

Từ khóa liên quan