0

không khí bao gồm những thành phần nào

17 790 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 13:11

Câu 1. Em hãy nêu một số tính chất của không khí? Câu 2. Nêu một số ví dụ về việc ứng dụng tính chất của không khí trong đời sống? KIÊ ̉ M TRA BA ̀ I CU ̃ Thứ hai ngày 6 tháng 12 năm 2010 KHOA HỌC Hoạt động 1: Xác định thành phần chính của không khí Nhiệm vụ: Đọc và tiến hành thí nghiệm sách giáo khoa trang 66 rồi hoàn thành vào phiếu học tập 1. Phiếu học tập 1 Thí nghiệm Nhận xét thí nghiệm Kết luận Làm theo hình 1 trang 66 Sau khi úp lọ thủy tinh một lúc: + Cây nến sẽ………………… + Nước sẽ:……………………. Thứ hai ngày 6 tháng 12 năm 2010 KHOA HỌC KHÔNG KHÍ GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO? Góc tra ̉ i nghiê ̣ m Hoạt động 1: Xác định thành phần chính của không khí Nhiệm vụ: Quan sát hình 1 trang 66 sách giáo khoa rồi hoàn thành phiếu học tập 2 Phiếu học tập 2 1. Cho biết tại sao khi úp cốc thủy tinh vào một lúc thì nến lại bị tắt? . 2. Khi nến tắt nước trong đĩa có hiện tượng gì? 3. Phần không khí còn lại có duy trì sự cháy không? Vì sao? Thứ hai ngày 6 tháng 12 năm 2010 KHOA HỌC KHÔNG KHÍ GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO? Góc quan sát Hoạt động 1: Xác định thành phần chính của không khí Nhiệm vụ: Đọc và nghiên cứu sách giáo khoa trang 66 để hoàn thành phiếu học tập . 1. Điều gì xảy ra khi úp cốc thủy tinh vào cây nến đang cháy? . . . 2. Vì sao sau khi nến tắt nước nước lại dâng vào trong cốc?……….……… 3. Qua thí nghiệm, em hiểu gì về khí ô-xi và ni-tơ? Thứ hai ngày 6 tháng 12 năm 2010 KHOA HỌC KHÔNG KHÍ GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO? Góc phân tích Phiê ́ u ho ̣ c tâ ̣ p 3 Hoạt động 1: Xác định thành phần chính của không khí Góc trải nghiệm Nhiệm vụ: Đọc và tiến hành thí nghiệm sách giáo khoa trang 66 rồi hoàn thành vào phiếu học tập 1. Góc quan sát Nhiệm vụ: Quan sát hình 1 trang 66 sách giáo khoa rồi hoàn thành phiếu học tập 2 Góc phân tích Nhiệm vụ: Đọc và nghiên cứu sách giáo khoa trang 66 để hoàn thành phiếu học tập 3 Thứ hai ngày 6 tháng 12 năm 2010 KHOA HỌC KHÔNG KHÍ GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO? Hoạt động 2: Tìm hiểu một số thành phần khác của không khí Hoạt động 1: Xác định thành phần chính của không khí Không khí gồm hai thành phần chính là khí Ô-xi duy trì sự cháy và khí Ni-tơ không duy trì sự cháy. Thứ hai ngày 6 tháng 12 năm 2010 KHOA HỌC KHÔNG KHÍ GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO? Quan sát và cho biết sau vài ngày ly nước vôi còn trong nữa không? Giải thích hiện tượng xảy ra. Trong không khí có chứa khí các-bô-níc. Hình 4 Hình 5 Quan sát và cho biết : Trong không khí ngoài khí ô-xi và ni- tơ còn chứa những thành phần nào khác? [...]...Sự bốc hơi của nước Thứ hai ngày 6 tháng 12 năm 2010 KHOA HỌC KHÔNG KHÍ GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO? Hoạt động 1: Xác định thành phần chính của không khí Không khí gồm hai thành phần chính là khí Ô-xi duy trì sự cháy và khí Ni-tơ không duy trì sự cháy Hoạt động 2: Tìm hiểu một số thành phần khác của không khí Trong không khí ngoài khí ô-xi và ni-tơ còn chứa các thành phần khác như: Khí các-bô-níc,... khác của không khí Trong không khí ngoài khí ô-xi và ni-tơ còn chứa các thành phần khác như: Khí các-bô-níc, hơi nước, bụi, vi khuẩn,…… Thứ hai ngày 6 tháng 12 năm 2010 KHOA HỌC KHÔNG KHÍ GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO? Kết luận: Không khí gồm hai thành phần chính là ô-xi và ni-tơ Ngoài ra còn chứa khí các-bô-níc, hơi nước, bụi, vi khuẩn…… Cách chơi: Giáo viên đưa ra 3 câu hỏi, trong các câu hỏi đó có nhiều . KHÔNG KHÍ GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO? Hoạt động 2: Tìm hiểu một số thành phần khác của không khí Hoạt động 1: Xác định thành phần chính của không khí Không. khác của không khí Hoạt động 1: Xác định thành phần chính của không khí Không khí gồm hai thành phần chính là khí Ô-xi duy trì sự cháy và khí Ni-tơ không
- Xem thêm -

Xem thêm: không khí bao gồm những thành phần nào, không khí bao gồm những thành phần nào,

Hình ảnh liên quan

Nhiệm vụ: Quan sát hình 1 trang 66 sách giáo khoa rồi hoàn thành phiếu học tập 2 - không khí bao gồm những thành phần nào

hi.

ệm vụ: Quan sát hình 1 trang 66 sách giáo khoa rồi hoàn thành phiếu học tập 2 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 4 Hình 5 - không khí bao gồm những thành phần nào

Hình 4.

Hình 5 Xem tại trang 10 của tài liệu.

Từ khóa liên quan